: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet"

Transkript

1 : Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent Benedikte Havskov Hansen) 1. Den påklagede afgørelse Det hedder i Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2000 bl.a.: "Konkurrencerådet har besluttet at meddele Nordisk Wavin A/S og Uponor A/S, at rådet anser virksomhederne for kollektivt at indtage en dominerende markedsstilling på det danske marked for salg fra producenter/importører til grossister/slutbruger af rørsystemer til anvendelse som kloak-, vandforsynings- eller afvandingsformål fremstillet af plast eller andre materialer, der kan substituere plastrør. Den årsbonus, der er indeholdt i Nordisk Wavin A/S' og Uponor A/S' respektive samhandelsaftaler med grossisterne, indeholder konkurrencebegrænsende loyalitetselementer i strid med konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 3. Virksomhederne påbydes derfor i medfør af lovens 11, stk. 3, jf. 16, at ophæve denne årsbonus. Ved afgørelsen af Nordisk Wavin A/S' og Uponor A/S' kollektive dominerende markedsstilling har rådet lagt til grund, at Nordisk Wavin A/S og Uponor A/S tilsammen har ca. 60\% af markedet bortset fra delmarkedet for store kloakrør, hvor virksomhedernes samlede markedsandel kan være både højere og lavere, afhængigt af, i hvilken grad betonrør kan substituere plastrør. Markedets øvrige udbydere har hver for sig ret små markedsandele, at det relevante geografiske marked findes at skulle afgrænses til Danmark, dog kan det ikke udelukkes, at der for visse rørtyper er tale om et bredere geografisk marked. Afgrænsningen er baseret på følgende forhold: Nordisk Wavin finder, at dette er det relevante geografiske marked. Plastrørenes tekniske specifikationer er alene harmoniseret på nordisk plan. Udenlandske producenter har transportomkostninger til det danske marked på ca. 6\%.

2 Bygherrernes tendens til at foreskrive totalleverancer fra samme rørsystem begrænser de udenlandske leverandørers muligheder for at afsætte standardrør på det danske marked. Nordisk Wavins og Uponors samhandelsaftaler med de danske grossister indebærer i sig selv en geografisk afgrænsning af markedet. Nordisk Wavin og Uponor kan hver for sig i modsætning til alle øvrige udbydere tilbyde et komplet produktsortiment. Da begge virksomheder alene sælger plastrør på det dansk marked på vilkår af samhandelsaftaler med en årsbonusydelse på op til 12,5\%, er disse samhandelsaftaler i sig selv en adgangsbarriere. De fælles nordiske standarder muliggør en konkurrence mellem virksomhederne i de nordiske lande. Uanset om de øvrige nordiske lande inddrages i det relevante geografiske marked ændres vurderingen af Nordisk Wavins og Uponors markedsstilling ikke væsentligt, at markedsstrukturen indebærer en gensidig afhængighed mellem Nordisk Wavin A/S og Uponor A/S, der er baggrunden for den udprægede parallelle markedsadfærd. Der er betydelig gennemsigtighed på markedet, og de to virksomheders produktsortiment er relativt homogene. Nordisk Wavin A/S og Uponor A/S er de eneste udbydere på det danske marked af et komplet produktsortiment af plastrør, således at der for visse dele af sortimentet foreligger et fuldkomment duopol. Alle grossister er derfor nødt til at handle med duopolet og tilskyndes gennem samhandelsaftalernes progressive årsbonus til at koncentrere deres samlede indkøb hos en af virksomhederne, at for Nordisk Wavin A/S' og Uponor A/S' kunder og konkurrenter er forholdene derfor helt tilsvarende, som hvis de to virksomheder havde været én virksomhed med de kombinerede markedsandele." Af det medfølgende rådsnotat fremgår bl.a.: "1. Konkurrencestyrelsen har undersøgt Nordisk Wavin A/S, og KWH Pipe A/S (KWH) vilkår for samhandel med grossister vedrørende plastrør, dvs. rørsystemer til anvendelse som kloak-, vandforsynings- eller afvandingsformål. Nordisk Wavin, Uponor og KWH er alle danske datterselskaber af økonomisk uafhængige internationale koncerner. Sagsfremstilling Markedet Det relevante produktmarked Det relevante geografiske marked Markedsstrukturen

3 38. Nordisk Wavin og Uponor producerer et komplet produktsortiment af plastrør, der opfylder de danske krav til plastrørs tekniske specifikationer. KWH producerer et mere begrænset produktsortiment, der består af rørsystemer til vand- og kloakrør. 39. Salget varetages dels af virksomhederne selv dels af grossisterne. Ved større opgaver (projektsalg) foretager de tre virksomheder i stor udstrækning selv en stor del af salgsarbejdet, herunder afgivelse af tilbud. Ved licitationer (projekter) yder Nordisk Wavin (og Uponor) en projektrabat til de af virksomhedens kunder, som direkte eller indirekte deltager i tilbudsgivningen. 40. Tilbud på leverancer af forskellige byggematerialer til et projekt afgives ofte af grossisterne, hvor plastrørene indgår som et af flere byggematerialer. Vurdering Konkurrencelovens Der kan konstateres en så stor overensstemmelse mellem Nordisk Wavins og Uponors rabat- og bonusbestemmelser, at det må betegnes som parallel adfærd. 43. Samhandelsaftalerne mellem producenterne og grossisterne er i princippet fortrolige, men da der stort set er tale om standardaftaler, der indgås med samtlige forhandlere af plastrør (dvs. grossister) fra henholdsvis Nordisk Wavin og Uponor, vil aftalerne være almindelig kendt i branchen. Dette kan være begrundelsen for den parallelle adfærd. 44. Der foreligger ikke oplysninger, der tyder på, at denne parallelle adfærd er udtryk for viljesmæssig overensstemmelse. Der er således ikke påvist nogen samordnet praksis, der er omfattet af forbudet i 6, men det kan alene konstateres, de to virksomheder i stor udstrækning udviser parallel adfærd med hensyn til rabat- og bonusydelser til grossister. Tidligere afgørelser vedrørende samordnet markedsadfærd 45. I 1989 blev en prisaftale mellem Nordisk Wavin og Uponor ophævet. Konkurrencerådet fandt på baggrund af en konkret klage i 1992, at Nordisk Wavin og Uponor både var dominerende og praktiserede en samordnet markedsadfærd. Konkurrencerådet fandt, at det ikke var en rimelig betingelse, at en grossist som modydelse for rabatter og bonus var forpligtet til ikke aktivt at markeds- og lagerføre plastrør i konkurrence med Nordisk Wavin og Uponor. Det bemærkes, at de to virksomheder praktiserede denne salgsbetingelse således, at hver virksomhed accepterede, at kunderne førte den anden virksomheds produkter uden at rabat og bonus bortfaldt. 46. Det kan endvidere oplyses, at Nordisk Wavin, Uponor og KWH af det svenske Konkurrensverk er indbragt for Stockholms Tingsret anklaget for at have et ulovligt kartelsamarbejde, bl.a. gennem aftale om markedsandele, prissamarbejde og fordeling af større kommunale leverancer i perioden Der foreligger endnu ikke dom i sagen.

4 Afgrænsning af det relevante marked Konkurrencelovens Nordisk Wavin har over en længere periode haft en markedsandel på over 40\% (eksklusiv store kloakrør) og er således dominerende, hvilket yderligere understreges af, at konkurrencen til Uponor er neutraliseret. Spørgsmålet er imidlertid, om der er tale om, at Nordisk Wavin og Uponor tilsammen indtager en kollektiv dominerende stilling. 54. Nordisk Wavin og Uponor var pålagt indberetningspligt for plastrør i henhold til den dagældende konkurrencelovs gyldighedsperiode i henhold til denne lovs 7, nr. 1, for bl.a. virksomhedernes samhandelsaftaler. Begrundelsen var, at konkurrencen ikke var tilstrækkelig virksom i kraft af virksomhedernes store andel af det samlede marked, identiske listepriser på trykog kloakrør, ensartede rabat- og bonusydelser og begrænsninger i adgangen til markedet for plastrør. I forbindelse med behandlingen af den i punkt 46 nævnte klagesag blev det lagt til grund, at Nordisk Wavin og Uponor havde henholdsvis \% og \% af plastrørsmarkedet. EU-praksis om kollektiv dominans Nordisk Wavins og Uponors stilling på markedet 69. Nordisk Wavin og Uponor er begge danske datterselskaber af internationale koncerner med betydelige markedsandele i Danmark, Sverige og Finland. I Danmark blev en prisaftale mellem selskaberne ophævet i 1989, og virksomhederne søgte op til hvor der blev grebet ind - at forsvare deres markedsandele ved at anvende loyalitetsbetinget rabat og bonus, vel at mærke mod de andre udbydere, ikke mod hinanden. I Sverige verserer en sag om ulovlig kartelsamarbejde for Stockholms Tingsret, hvori også KWH står anklaget. KWH, der er det mindste af disse tre selskaber i Sverige, er den tredjestørste udbyder i Danmark (om end med en beskeden markedsandel). 70. Markedsstrukturen indebærer en gensidig afhængighed mellem virksomhederne[note 8], der er baggrunden for den udprægede parallelle adfærd. Denne begrænser sig ikke til priserne, som det ofte ses i oligopol-situationer, men gælder også rabat og bonus. Der er betydelig gennemsigtighed på markedet, og de to virksomheders produktsortiment er relativt homogene. Nordisk Wavin og Uponor er de eneste udbydere på det danske marked af et komplet produktsortiment af plastrør, således at der for visse dele af sortimentet foreligger et fuldkomment duopol. Alle grossister er derfor nødt til at handle med dette duopol og tilskyndes gennem den progressive bonus til at koncentrere deres samlede indkøb her. [Tekst note 8:] Hver for sig er virksomhederne i stand til at forudse hinandens adfærd på markedet med den konsekvens, at virksomhederne generelt vil afstå fra at konkurrere på pris, rabatter eller bonus. Hver af de to virksomheder kan forudse, at eksempelvis en prisnedsættelse foretaget af den ene virksomhed omgående ville blive besvaret med en tilsvarende prisnedsættelse fra den anden virksomhed med henblik på at opretholde den hidtidige markedsandel. Incitamentet til at konkurrere på listepriser samt rabat- og bonusydelser er således begrænset, idet initiativtageren ikke vil kunne forøge sit salg i et omfang, der kan kompensere for omsætningsnedgangen.

5 71. For de to virksomheders kunder og konkurrenter er forholdene derfor helt tilsvarende, som hvis de to virksomheder havde været én virksomhed med de kombinerede markedsandele. Virkningerne på konkurrencen af en parallel anvendt loyalitetsskabende bonus er den samme, som virkningerne af samme bonus anvendt af én dominerende virksomhed med de kombinerede markedsandele. 72. Det kan således konkluderes, at Nordisk Wavin og Uponor på baggrund af de beskrevne indbyrdes relationer for virksomhedens kunder og konkurrenter fremtræder, som hvis de to virksomheder havde været en virksomhed med de kombinerede markedsandele, og at virksomhederne indtager en kollektivt dominerende markedsstilling. Misbrug af dominerende stilling " 2. Parternes påstande Uponor A/S har indgivet klage til Ankenævnet den 24. oktober 2000 og i endeligt klageskrift af 16. november 2000 påstået afgørelsen ophævet for så vidt angår Uponor A/S. Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. Konkurrencerådet har oplyst, at Nordisk Wavin A/S har efterkommet det meddelte påbud, og afgørelsen er da heller ikke påklaget af dette selskab. Ankenævnet har den 3. januar 2001 bestemt, at klagen ikke skal tillægges opsættende virkning. Sagen har været mundtligt forhandlet. 3. Klagers argumentation Det bestrides, at Uponor, som har en markedsandel på ca. 25 \%, sammen med Nordisk Wavin, som har en markedsandel på over 40 \%, indtager en kollektivt dominerende stilling. Konkurrencerådets afgørelse er baseret på udokumenterede postulater om markedsstrukturel gensidig afhængighed og parallel adfærd og om sådanne indbyrdes relationer mellem virksomhederne, at de af kunder og konkurrenter opfattes som én virksomhed. Der er ingen oplysninger om aftaler eller omfattende forretningsforbindelser mellem virksomhederne eller andre forhold, som giver grundlag for at fastslå sådanne økonomiske forbindelser mellem virksomhederne, som må kræves for, at der kan statueres kollektiv dominans. Afgørelsen er af Konkurrencerådet da også for Konkurrenceankenævnet alene forsvaret med en teoretisk behandling af kravene til kollektiv dominans. Afgørelsen savner således helt grundlag i et sådant konkret særegent faktum, som er nødvendigt for at statuere kollektiv dominans. Nordisk Wavin og Uponors markedsandele er asymmetriske. Nordisk Wavin er den klare markedsleder, som Uponor må forholde sig til. Der er ikke mellem de to virksomheder noget omfattende forretningsmæssigt samarbejde, som kan bruges til at "straffe" den, der afviger fra en parallel adfærd. De to virksomheder dækker tilsammen kun ca. 60 \% af det relevante marked, som er præget af en meget betydelig købermagt. Der er ikke nogen naturligt kapacitetsloft, som sætter en grænse for virksomhedernes spillerum.

6 Ensartetheden i listepriser og årsbonus er ikke udtryk for, at Uponor og Nordisk Wavin handler "parallelt", men alene for, at Uponor som den lille må indrette sig i forhold til den store. I øvrigt ydes der rabatter ud over, hvad der følger af standardaftalerne. Uponors nettopriser afviger væsentligt fra det, der ville følge af en slavisk anvendelse af Uponors listepriser fratrukket rabat og årsbonus, idet der herudover ydes rabat. Uponor har til dokumentation heraf fremlagt en beregning over faktisk afgivne rabatter i forhold til standardrabatterne efter årsaftalerne for en bestemt rørtype. Lighed i listepriser og årsbonus siger således ikke noget om de reelle prisforhold. Af de største grossister på markedet omsætter Brdr. Dahl for ca. 3 milliarder kroner, Ditas for ca. 3-4 milliarder, A.&O. Johansen for ca. 1 milliard, Sanistål for ca. 1,1 milliarder og Danske Trælast for mere end 5 milliarder årligt. Brdr. Dahl tegner sig alene for mere end en 1/3 af Uponors samlede omsætning og har i kraft heraf væsentlige muligheder for at påvirke handelsvilkårene. Nordisk Wavin og Uponor omsætter på det danske marked som efter Rådets afgørelse er det relevante geografiske marked for henholdsvis ca. 450 og ca. 250 millioner kroner. Heraf afsættes en væsentlig del til de samme syv grossister, som hver for sig har en samhandel med begge selskaber. Købermarkedet er således koncentreret. For Uponors vedkommende udgør salget til grossister langt over halvdelen af omsætningen på det relevante marked. Ensartetheden i de gældende standardrabat- og bonusvilkår er således også en afspejling af, at de store grossister handler med begge virksomheder og er i stand til at udøve købermagt på grossistmarkedet. Tilstedeværelsen af købermagt betyder, at der ikke er grundlag for at statuere kollektiv dominans, eftersom en ensartet markedsadfærd i vid udstrækning vil skyldes købernes forhold. Denne købermagt er imidlertid fuldstændig igonoreret af Konkurrencerådet. Inddragelse af forholdene på nordisk plan er i relation til Konkurrencerådets fastlæggelse af det relevante marked irrelevant. Det er i øvrigt helt udokumenteret, at virksomhederne på nordisk plan skulle have mulighed for at straffe hinanden. 4. Konkurrencerådets argumentation Baggrunden for Konkurrencerådets afgørelse er, at rådet i forbindelse med behandlingen af en række samhandelsvikår med grossister på plastrørsområdet konstaterede en sådan overensstemmelse mellem Nordisk Wavin A/S s og Uponor A/S s pris-, rabat- og bonusvilkår, at rådet fandt, at de to virksomheder udøvede en parallel adfærd. Nordisk Wavin A/S og Uponor A/S samhandelsaftaler indeholder ud over årsbonusydelserne følgende typer af fakturarabatter (dvs. rabatter i forhold til listepriserne fratrukket direkte på den enkelte faktura): Rabattyper Uponor A/S Nordisk Wavin A/S Lager- og markedsføringsrabat 21\% eller 13\% 21\% eller 13\% Andre fakturarabatter max. 54,5\% max. 65\% Midlertidige "konkurrencerabatter" 10-20\% på udvalgte produkter 10-20\% på udvalgte produkter Projektrabatter max. ca. 40\% max. 45\% Kvantumsrabat max. 9\% max. 9\% Afhentningsrabat 4\% ved kr. 3\% ved kr.

7 Det medgives, at der ikke kan statueres kollektiv dominans, blot det er konstateret, at der er parallel adfærd eller et oligopolistisk marked. Hertil kræves, at der er sådanne økonomiske forbindelser mellem parterne, at parterne kan forudse hinandens adfærd på markedet og som følge deraf, i ikke ubetydeligt omfang, ensrette deres adfærd på markedet. Incitamentet til konkurrence skal derfor være begrænset. En økonomisk forbindelse mellem parterne kan enten være en strukturel forbindelse - eksempelvis en aftale, licens m.v., men forbindelsen kan også skyldes strukturen på det pågældende marked. Når den økonomiske forbindelse skyldes strukturen på det pågældende marked, skal en række yderligere forhold være til stede. Rådet gør gældende, at disse yderligere forhold er til stede i nærværende sag, idet markedsstrukturen indebærer en gensidig afhængighed mellem virksomhederne, som er baggrunden for den udprægede parallelle adfærd, kombineret med, at der er betydelig gennemsigtighed på markedet, at produktsortimenterne er relativt homogene, og at Nordisk Wavin og Uponor er de eneste udbydere på det danske marked af et komplet produktsortiment. Den udprægede parallelle adfærd begrænser sig ikke blot til priserne, som det ofte ses på oligopolistiske markeder, men gælder også rabat og bonus. For de to virksomheders kunder og konkurrenter er forholdene helt tilsvarende, som hvis de to virksomheder havde været én virksomhed med de kombinerede markedsandele. Virkningerne på konkurrencen af en parallelt anvendt loyalitetsskabende bonus er den samme som virkningerne af samme bonus anvendt af én dominerende virksomhed med de kombinerede markedsandele. Uponor A/S og Nordisk Wavin A/S har tilsammen 60 \% af det relevante marked, bortset fra delmarkedet for store kloakrør. Denne anslåede markedsandel beror på en forsigtig gennemsnitsvurdering af markedsandelen på alle delmarkeder, hvor markedsandelen på flere delmarkeder er væsentlig højere end gennemsnittet på 60 \%. De resterende markedsaktører har alle beskedne markedsandele. Markedet for plastrør i Danmark er således karakteriseret ved at være et oligopolistisk marked, og der stilles ikke yderligere krav om strukturelle forbindelser på et sådant marked. Der er endvidere heller ingen effektiv konkurrence på det relevante marked, idet de to virksomheders priser og rabatter er ens. Denne mangel på konkurrence kombineret med de to virksomheders ens priser, rabatter, bonus og produktsortiment gør, at Rådet finder, at de to virksomheder har en så ens markedspolitisk profil, at de tilsammen har en kollektiv dominerende stilling på det relevante marked. Den af klager udarbejdede oversigt over de gennemsnitligt realiserede totale rabatter viser, at disse varierer en del over året. Dette skyldes, at Uponor ligesom Nordisk Wavin ved siden af de fælles rabatter for almindeligt salg også yder særlige og ret betydelige rabatter for såkaldt projektsalg. Omfanget af projektrabatter varierer fra måned til måned afhængig af antallet af store projekter og om det er Nordisk Wavin eller Uponor, leverancen tilfalder. Rabatterne er høje, og de vejer derfor tungt i en gennemsnitsberegning. Den beregnede gennemsnitsrabat vil således variere fra måned til måned afhængig af, hvordan salget er sammensat. Oversigten illustrerer ikke, at der skulle være konkurrence på markedet. De forskelle i faktisk ydede rabatter, som fremgår af oversigten, er alene udtryk for, at de enkelte kunder kombinerer forskellige rabatter. Da rabatsatserne varierer afhængig af indkøbsformen, mængde, afhentning m.v., vil en oversigt, når den stilles op på den måde, som klager har gjort det, altid vise store udsving. Det vil en tilsvarende opgørelse for Nordisk Wavin A/S også gøre, da selskabet har samme rabatstruktur. Hvad markedsandele angår, er faktum, at Uponor er den mindste af de to i Danmark, men ikke på nordisk plan. Den anførte asymmetri i Danmark udlignes derfor til fulde ved, at Uponor som koncern på nordisk plan er den største. Virksomhederne er hver for sig i stand til at forudse

8 hinandens adfærd på markedet med den konsekvens, at de generelt vil afstå fra at konkurrere på pris, rabatter eller bonus. Hver af de to virksomheder kan forudse, at en prisnedsættelse foretaget af den ene virksomhed vil blive besvaret med tilsvarende prisnedsættelse af den anden med henblik på opretholdelsen af den hidtidige markedsandel. Incitamentet til at konkurrere på listepriser samt rabat- og bonusydelser er således begrænset, idet initiativtageren ikke vil forøge sit salg i et omfang, der kan kompensere for omsætningsnedgangen. Rådet afviser, at den parallelle adfærd er udtryk for en naturlig markedsadfærd og alene skyldes, at Uponor A/S som den lille blot må indrette sig efter Nordisk Wavin A/S. I den forbindelse skal Konkurrencerådet bemærke, at Rådet er bekendt med, at der på nordisk plan eksisterer en brancheforening, hvor blandt andet Uponor A/S, Nordisk Wavin A/S sammen med de øvrige aktører Davinyl og Ma-bo er medlemmer. Der er i dennes regi udarbejdet detaljerede markedsstatistikker, der på kvartalsbasis opgør den enkelte producents salg pr. land pr. produktsgruppe. Da brancheforeningen kun består af få medlemmer, finder Rådet, at parterne herigennem har kunnet udnytte disse oplysninger til at forudse og ensrette deres adfærd på markedet. Uponor er nok den lille i Danmark, men ikke på nordisk plan, hvor de to virksomheder har tætte forbindelser. Der består derfor rige muligheder for, at de to virksomheder kan straffe hinanden. Såfremt en af virksomhederne begynder at konkurrere med den anden virksomhed på det danske marked, vil virksomheden kunne straffes af den anden virksomhed på et af de andre nordiske markeder. Der er ikke grundlag for at tale om købermagt på et marked, hvor koncentrationen på udbudssiden er væsentlig større end den er på efterspørgselssiden, og hvor virksomhederne hver især sælger til en lang række grossister. 5. Konkurrenceankenævnets bemærkninger Parterne er enige om, at den foreliggende overensstemmelse mellem Nordisk Wavins og Uponors listepriser og standardrabat- og -bonusydelser ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at statuere kollektiv dominans. Tvisten drejer sig om, hvorvidt det af Konkurrencerådet i den påklagede afgørelses pkt , jf. foran under 1. anførte, udgør det i så henseende fornødne grundlag. Ved en stillingtagen til, om de danske selskaber på det relevante marked, som i den påklagede afgørelse er afgrænset til Danmark, aktuelt udøver kollektiv dominans, kan det ikke tillægges betydning, at der over for disse selskaber for år tilbage har været grebet ind mod en da foreliggende samordnet praksis, eller at der i Sverige verserer en sag om ulovligt kartelsarbejde mellem andre selskaber i de koncerner, som de to danske selskaber indgår i, vedrørende leverancer til svenske kommuner Den påklagede afgørelse indeholder intet nærmere om den markedsmæssige betydning af, at selskaberne indgår i nordiske koncerner. Afgørelsen indeholder heller ikke noget om eksistensen af en nordisk brancheforening endsige en redegørelse for dennes virksomhed eller en analyse af den markedsmæssige betydning heraf.

9 Den påklagede afgørelse indeholder ikke nogen nærmere redegørelse for virksomhedernes kundekreds eller analyse af betydningen af de forhold vedrørende købermagt, som klager har henvist til. Den indeholder heller ikke oplysninger om virksomhedernes nettopriser sammenholdt med den forefundne overensstemmelse mellem virksomhedernes listepriser og standardrabatter. I det hele må Ankenævnet finde, at den påklagede afgørelse ikke kan ses at være baseret på den til statuering af kollektiv dominans nødvendige undersøgelse af, om der mellem Nordisk Wavin og Uponor består et sådant økonomisk samarbejde eller indbyrdes økonomiske relationer, at de kan handle i fællesskab uafhængigt af deres konkurrenter og kunder. Der er således ikke i den påklagede afgørelse det fornødne faktuelle grundlag for at statuere kollektiv dominans, og Ankenævnet ophæver derfor afgørelsen for så vidt angår Uponor. Herefter bestemmes: Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2000 ophæves for så vidt angår Uponor A/S. Klagegebyret tilbagebetales til Uponor A/S. Ole Jess Olsen Jens Fejø Børge Dahl«

Samhandelsaftaler for plastrør

Samhandelsaftaler for plastrør Samhandelsaftaler for plastrør Journal nr 802-550,8032-158,159,160,161,162 jac/industri Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har undersøgt Nordisk Wavin A/S', Uponor A/S' og

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet 1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet Kdl. af 27/04 1999: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 27. april afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 97-218.349,

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler 1 af 20 21-06-2012 12:48 LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

SuperGros samhandelsbetingelser

SuperGros samhandelsbetingelser SuperGros samhandelsbetingelser Journal nr. 4/0120-8901-0182/FI/TS og EPW Rådsmødet den 30. august 2007 Resumé 1. Sagen omhandler SuperGros a/s (herefter SuperGros) samhandelsbetingelser 2006. 2. Baggrunden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring.

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 1. september 2010 /MFT-FT Åbent samråd i BOU alm. del den 6. september 2010 samrådsspørgsmål BP af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Klager. 12,9 ha skov nordvest for [ ].

Klager. 12,9 ha skov nordvest for [ ]. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejner Kaa Strandvejen 237 8543 Hornslet Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Jnr.: 2:801-13/cga Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé En byggevirksomhed har klaget over, at to lokale filialer af de landsdækkende vvs-grossister

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Opel Danmarks rabatsystem

Opel Danmarks rabatsystem Opel Danmarks rabatsystem Journal nr.3:1120-0289-14/doindustri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af konkurrenceforholdene på autoområdet.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet 2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. august 2001 i sag 00-224.395 BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spørgsmål fra tilbudsgivere

Spørgsmål fra tilbudsgivere Spørgsmål fra tilbudsgivere DAB har modtaget en række spørgsmål fra interesserede tilbudsgivere, der besvares som følger: Spørgsmål 1 Rammekontrakt side 5, første afsnit Tekstuddrag: Leverandøren har ansvar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe.

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. - KBN Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. Der foretoges: U-2-10 Post Danmark A/S mod 1) Konkurrencerådet biint. 1) Bring Citymail Denmark A/S Ingen var tilsagt eller

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko

Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko 1 af 11 18-06-2012 14:26 Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko Journal nr.2:802-299 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen modtog i 1999 henvendelser fra kommuner,

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393 Kalundborg Vandforsyning A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.

Læs mere

Indkøbsjura 2013. Sune Troels Poulsen. Tema 1: Kan vi sikre os mod karteller ved udbud?

Indkøbsjura 2013. Sune Troels Poulsen. Tema 1: Kan vi sikre os mod karteller ved udbud? IKA Indkøbsjura 2013 Tema 1: Kan vi sikre os mod karteller ved udbud? Tema 2: Hvordan modvirker man en dominerende stilling på byder siden? Sune Troels Poulsen København den 19. juni 2013 Dias 1 Udbudsreglernes

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS

Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Jnr.: 2:801-12/cg Møbelforretningen P. Lindegaard Poulsen ApS har klaget over, at møbelproducenten

Læs mere