Sund Sans over Sundet. Evaluering 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund Sans over Sundet. Evaluering 2009"

Transkript

1 Sund Sans over Sundet Evaluering

2 BAGGRUND Projektet Sund Sans over Sundet (SSOS) er et 4-årigt tværkommunalt samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner. Projektets fokus er at kvalificere børn og unges møde med kunst og kultur som publikum og som udøver. Udgangspunktet er kunst for, af og med børn og unge. Gennem de forskellige delprojekter har vi i udgangspunktet haft fokus på processen, da vi mener, at det er her kreativiteten og læringen i høj grad kommer i spil. Evalueringen er en sammenskrivning af de evalueringer, der er blevet af projektet: Evalueringsmøde med projektgrupperne, evalueringer fra skolerne, evaluering med kulturaftalekommunerne samt evaluering mellem projektlederne. PROJEKTETS MÅL I projektets 1. fase ( ) har vi sat os fire mål: Mål 1 At udvikle kulturaktiviteter af høj kvalitet, for, af og med børn og unge Mål 2 At udvikle børne-/ungekulturens synlighed, kommunikation og markedsføring Mål 3 At styrke og udvikle netværk på tværs af faglige og kommunale grænser Mål 4 At videregive viden og erfaringer på kulturområdet som bidrag til strategisk udvikling HVORDAN GIK DET SÅ? Mål 1 At udvikle kulturaktiviteter af høj kvalitet, for, af og med børn og unge Resultatkrav 2009 At arrangere en Øjenåbnerbegivenhed om året med en ny kunstnerisk og tematisk indgangsvinkel i samarbejde med kulturinstitutioner og erhvervsliv i området. Resultat Resultatkravet er opfyldt. I alt har 31 skoler fra Lolland og Guldborgsund Kommuner har deltaget i Øjenåbner 2009 den mundtlige fortælling. I Guldborgsund Kommune har 18 skoler fordelt på 291 klasser deltaget, mens der i Lolland Kommune har deltaget 13 skoler fordelt på 171 klasser. Ud af disse skoler har 17 skoler fra Guldborgsund Kommune og 7 skoler fra Lolland Kommune desuden deltaget i en lærerworkshop, mens 2 skoler fra Lolland Kommune har deltaget i en elevworkshop../. Deltagerliste, bilag 1 ØJENÅBNER FORLØBENE Konceptet for Øjenåbner 2009 er udviklet af historiefortæller og autoriseret fabulator Steiner. Konceptet indeholder fortællerangreb, lærerworkshoppen Smid bogen over skulderen samt elevworkshoppen Børn som fortællere. Fortællerangrebene foregik ved at Steiners team på i alt tre personer gennem en hel skoledag angreb en skole med mundtlige fortællinger. Hver klasse fik uanmeldt besøg af en 2

3 fortæller 2-3 gang i løbet af skoledagen, hvor der blev fortalt historier af minutters varighed. Efter fortællingen trak fortælleren sig ud af klassen, og timen kunne fortsætte. Lærerworkshoppen varede 4 timer, med Steiner som workshopleder. Workshoppen var en blanding af øvelser, inspiration og indgydelse af mod til at komme i gang med at fortælle historier. Lærerworkshoppen har samtidig været en del af projektets kompetenceløftforløb, som hvert år tilbydes til de involverede lærere/pædagoger, der deltager i Øjenåbner forløbet. Hensigten med kompetenceløftforløbet er at give lærerne/pædagogerne mulighed for at udvikle deres kompetencer indenfor det specifikke område som Øjenåbner fokuserer på i det pågældende år - i 2009 var det derfor den mundtlige fortælling../. Deltageliste, bilag 2 Elevworkshoppen blev udarbejdet til to skoler i Lolland Kommune, da disse skoler allerede havde stiftet bekendtskab med fortællerangreb. Workshoppen var en blanding af historiefortælling, udarbejdelse af egne fortællinger samt en fortællercafé, hvor elevernes historier skulle fortælles for klassekammeraterne. Skolernes Evaluering I skolernes evaluering af fortællerangreb og workshops er der stor tilfredshed med forløbet. I alt har 31 skoler fået tilsendt evalueringsskema, hvoraf 13 har meldt tilbage. Ud af de 13 tilbagemeldinger fra skolerne har 8 skoler efterfølgende arbejdet videre med den mundtlige fortælling. Derudover har Steiner modtaget en række tilbagemeldingerne fra de forskellige skoler, hvoraf nogle af kommentarerne lyder: Jeg har smidt bogen over skulderen og er gået i gang med historierne. I 9. klasse kom der spontane klapsalver efter endt historie det er en FED fornemmelse og historiefortælling er nu en fast del af skemaet. Jeg fortalte en historie til 6. klasse inden vi gik i gang med matematik. Og den havde den effekt, at eleverne var mere rolige og tænksomme. Sådan! Hvor var det en udbytterig eftermiddag Ren gavebod! FORMIDLING Øjenåbner den mundtlige fortælling blev lanceret på et skoleledermøde i både Lolland og Guldborgsund Kommune, hvor kulturkonsulenterne fra de to kommuner fremlagde den gratis fortællerpakke for skolerne. Steiner har i det videre forløb varetaget al kontakt med skolerne samt stået for den praktiske koordinering af forløbene, hvilket er forløbet uproblematisk. Samtlige 13 skoler, der har svaret på evalueringen, har været meget tilfredse med den information, de har fået fra Steiner i forbindelse med Øjenåbner forløbene. Steiner har både haft telefonisk kontakt til kontaktpersonerne på skolerne samt sendt information pr. mail. På få skoler har kontaktpersonen ikke fået kommunikeret informationerne videre til samtlige kollegaer, og resultatet var derfor at få skoler var uinformeret og uforberedte på fortællerangreb og lærerworkshop. 3

4 Øjenåbnerekspressen I projektet lægger vi vægt på, at andre kommuner også får glæde af de erfaringer projekterne bibringer.. Derfor udarbejdede vi i slutningen af 2008 Øjenåbnerekspressen på baggrund af børne Land Art forløbene, som var Øjenåbneraktiviteten i Øjenåbnerekspressen var et tilbud til kulturaftalekommunerne (Næstved, Vordingborg og Faxe). Med Øjenåbnerekspressen ville vi give andre kommuner muligheden for at lave børne Land Art forløbet, hvor vi stillede formidlere, erfaring og det færdigudviklede koncept til rådighed. Det resulterede i, at børn fra Vordingborg Kommune i 2009 lavede Land Art på Masnedø Fortet. Optakten til Land Art forløbet for klasserne var en workshop på ca. to timer, der var udarbejdet af to billedkunstnere. Herigennem fik eleverne fik mulighed for at stifte bekendtskab med, hvad Land Art er. Efterfølgende skulle eleverne selv prøve kræfter med at lave Land Art på Masnedø Fortet. Det foregik ved, at klasserne blev opdelt i grupper, hvor hver gruppe fik udleveret en kasse med materialer, et tematisk udgangspunkt samt en problemformulering, som de så skulle arbejde ud fra. Gennem hele forløbet var det processen og den visuelle fremstilling af Land Art, der var i centrum. Presse I forbindelse med Øjenåbner 2009, har vi bevidst valgt at sende få pressemeddelelser ud, da hensigten med fortællerangrebene var det overraskende moment, at undervisningen blev afbrudt med noget anderledes og overraskende for eleverne. Vi har været i kontakt med den lokale presse, hvor vi inviterede dem til at deltage i et af de sidste fortællerangreb samt en lærerworkshop, så projektet derved kunne få noget omtale. Det lykkedes os desværre ikke få historien bragt i avisen, idet avisen havde logistiske problemer i forhold til få dækket historien. DOKUMENTATION Billeder Der er blevet taget billeder fra en lærerworkshop. Billederne er samlet på projekthjemmesiden. EVALUERINGSFORM Vi har anvendt en kvalitativ evalueringsform i form af spørgeskemaer, som samtlige skoler der har deltaget i projektet har modtaget. Derudover har projektlederne holdt evalueringsmøde ligesom der har været afholdt et evalueringsmøde med Steiner. Skolernes evaluering 31 skoler har modtaget evalueringsskema pr. mail. Skemaet er sendt til den udnævnte kontaktperson på hver skole. Der er indkommet 13 svar. Evaluering af Øjenåbnerekspressen I forbindelse med Øjenåbnerekspressen undrede det os, at der kun var én ud af de tre kulturaftalekommuner, der tog imod tilbudet. Vi lavede derfor en minievaluering, for at undersøge om konceptet skulle ændres. Det viste sig, at to kommuner var stærkt underbemandet i den periode, hvor vi udsendte invitationen om at deltage i Øjenåbnerekspressen. Den ene kommune havde derfor overset tilbudet, mens den anden kommune var meget begejstret for tilbudet, men var nødt til at takke nej pga. personalesituationen. På den baggrund har vi derfor vurderet, at den manglende opbakning til Øjenåbnerekspressen ikke skyldes selve konceptet, som vi derfor fortsætter med i de følgende år. MÅL 2 At udvikle børne-/ungekulturens synlighed, kommunikation og markedsføring Resultatkrav 2009 Sitet og markedsføringsmetoder videreudvikles og afprøves i 2009, 2010 og Da projektet er et udviklingsprojekt og den videre udvikling af sitet beror på de erfaringer, der opsamles i projektets fase 1, er der ikke fastlagt specifikke resultatkrav for årene 2009, 2010 og

5 Resultat Resultatkravet er delvist opfyldt. Omdrejningspunktet har været at involvere de unge gennem hele projektets udviklingsfase. De unge har derfor været med i hele processen i udviklingen af et site. Da projektet netop er et udviklingsprojekt i tæt samarbejde med de unge, har vi i udgangspunktet været åbne for, hvilket produkt de unge kunne tænke sig. På grund af udviklingsprojektets karakter har projektet ændret sig undervejs, hvilket har medført, at projektets volumen er blevet langt større end forventet. Det skyldes, at de unge havde rigtigt mange gode idéer, som er endt med en kulturportal (et samlet site for kulturaktiviteter for unge på Lolland-Falster med integration til de digitale medier, de unge allerede bruger). Det har samtidig medført, at vihar været nødt til at træffe et valg, da vi ikke kunne implementere sitet i dets nye form indenfor den økonomisk afsatte ramme. Vi har derfor valgt at fokusere på processen i fase 1, som er blevet brugt til grundforskning i tæt samarbejde mellem konceptudviklere og unge mellem år, for at blive klar over, hvordan sitet skal udformes som grundmodel. Forløbet har inkluderet 3 videodagbøger af de unges hverdag på Lolland-Falster, 2 workshops til idéudvikling og løbende korrespondance mellem de unge og konceptudviklerne. Vi har med andre ord koncentreret os om udviklingsdelen af sitet. Det videre arbejde med kulturportalen er endnu ikke fastlagt, men da projektets omfang er vokset gevaldigt i forhold til udgangspunktet er det nødvendigt at indgå et samarbejde med flere samarbejdspartnere, for at kunne løfte opgaven. SAMARBEJDET Arbejdet i projektgruppen Projektlederne har samarbejdet med kommunikationskonsulent Pia Olsen fra Citat, proceskonsulent Jesper Carlsen fra InnoVader samt webintegrator Jørgen Juul fra HelloWeb. Samarbejdet har båret præg af, at projektgruppen har været meget optaget af og begejstret for projektet. Til tider har samarbejdet dog været problematisk, idet der hos projektgruppen har hersket tvivl om, hvor beslutningsmandatet i gruppen lå. Det har bevirket, at projektgruppen har iværksat nogle tiltag, inden de var blevet godkendt hos projektlederne. MÅL 3 At styrke og udvikle netværk på tværs af faglige og kommunale grænser Resultatkrav 2009 At vedligeholde og udvide netværket yderligere, så interesserede kommuner i Danmark, især udkantskommuner der står overfor de samme udfordringer som Lolland-Falster, bliver indrullet i netværket. Ved udgangen af 2009 er målet desuden, at sitet er udviklet med en back-stage indgang, hvor kulturaktører og formidlere, der arbejder med børn og unge, kan mødes, så netværk kan opstå på tværs af kommunale og faglige grænser. Resultat Resultatet er delvist opfyldt. Der har været afholdt et møde med børne- og ungenetværket på Fyn, BUNF, idet BUNF var blevet inspireret af børne Land Art projektet på Lolland-Falster og derfor ønskede at lave et lignende projekt. Det resulterede i, skolebørn fra ti de kommuner i Kulturregion Fyn samarbejdede med 10 kunstnere om at lave Land Art på hele Fyn. Projektet fik kr. i støtte af Kulturministeriet. Kulturportalprojektet Projektet har bragt 20 unge fra Lolland og Falster sammen i et fælles projekt, hvor de arbejdede intensivt sammen og lærte hinanden at kende. og har dermed skabt et grundlag for et virtuelt og/eller fysisk netværk for de unge fra de to kommuner. 5

6 Idet kulturportalen ikke er blevet implementeret på nuværende tidspunkt er der derfor heller ikke blevet udviklet en back-stage indgang til kulturaktører og formidlere, som oprindelig var en del af resultatkravet for Mål 4 At videregive viden og erfaringer på kulturområdet som bidrag til strategisk udvikling Resultatkrav 2009 Fortsat formidle og synliggøre projektets resultater lokalt, regionalt og (inter)nationalt for at inspirere andre, især kommuner, til at prioritere børne- og ungekulturen strategisk. Resultat Resultatet er opfyldt. Projektets resultater blev videreformidlet gennem Øjenåbnerekspressen, hvor vi sendte aktiviteter ud til de kommuner i regionen, som vi samarbejder med på kulturaftaleområdet. I 2009 bestod Øjenekspressen af to kunstnere, der tog ud til kulturaftalekommunerne og afviklede børne Land Art forløb i stil med de forløb vi afviklede på Lolland-Falster i Denne inddragende model har vi intentioner om at fortsætte i 2010 og Projektet har fortsat hjemmesiden hvor alle erfaringer bliver samlet, billeder fra projekterne kan ses, materiale og DVD kan downloades samt der kan læses om projektets andre delprojekter. SAMARBEJDE Projektledernes samarbejde Projektlederne har fungeret godt sammen og har været gode til at sparre, fordele opgaverne og tage over for hinanden i pressede situationer. Projektlederne har i 2009 været i en lidt speciel situation, idet den ene projektleder var på barsel indtil medio juli. Det har derfor været en barselsvikar, som har været med til at opstarte Øjenåbner 09. Forløbet er dog samlet set gået rigtig godt. Projektlederne har taget erfaringer fra 2008 med sig i det videre forløb, og er dermed blevet langt bedre til at tydeliggøre deres rolle i forhold til projektgruppen, så projektgruppen er klar over, hvem der har ansvar for hvad. Ansvarsfordelingen er ligeledes blevet tydeliggjort i kontrakterne, der er blevet mere detaljeret. Det tværkommunale samarbejde Samarbejdet funger rigtig godt. Guldborgsund Kommune har afsat regnskabsmedarbejdertimer til at styre økonomien, mens Lolland Kommune er ansvarlig for at udarbejde en årlig evaluering. RESSOURCER Projektet har modtaget tilskud fra følgende tilskudsgivere i 2009: Region Sjælland kr. Kulturministeriet (via Kulturaftale Storstrøm) kr. Kulturaftale Storstrøm kr. Lolland Kommune kr. Guldborgsund Kommune kr. I alt kr. Mandetimer Kommunerne har bidraget med arbejdskraft der ligger udenfor budgettet, i størrelsesordenen ca. 15 timer pr. uge i perioden januar til december Endvidere har Guldborgsund Kommune stillet en regnskabsmedarbejder til rådighed til styring af den daglige drift af 6

7 projektet fx betaling af regninger, indhentning af projektmidler fra fondene og aflæggelse af projektregnskaber. Ting vi har lært i 2009 Når skoler bliver inviteret til at deltage i et projekt, får hver skole tildelt en dato, hvor forløbet så afholdes. Hvis den tildelte dato ikke passer den enkelte skole, kan datoen naturligvis laves om. Det kan være en god idé at lave en plakat for Øjenåbner, som kan hænges op på lærerværelset/kaffestuen etc., så de involverede parter bliver mindet om projektet (det gælder særligt for de skoler, hvor kommunikationen ikke altid fungerer optimalt). Det kan overvejes, om der skal laves en nedre grænse for antal deltagere i kompetenceløftforløbene (i 2009 lærerworkshoppen). Der kan komme så meget ejerskab i en projektgruppe, at der kan herske tvivl om, hvem der er projektledere samt hvor beslutningskompetencen ligger. I forbindelse med Øjenåbner 2009 kontaktede vi Anette Syskas, som har kulturprogrammet Syskas på TV2Øst. I programmet tager Anette Syska rundt i regionen og dækker forskellige kulturbegivenheder. Hun var meget begejstret for Øjenåbner 2009, men endte med at takke nej til at dække forløbet, idet vores projekt faldt sammen med et andet fortællerprojekt i samme periode, som hun allerede havde indgået aftale om at dække. I fremtiden skal vi være opmærksomme på at kontakte Annette Syskas mindst to måneder i forvejen, hvis vi ønsker at et af vores delprojekter skal indgå i Syskas. METODE Gennem det samlede projekt, der løber over fire år, har vi sat os for at afprøve forskellige metoder og tilgange til projekterne, for at blive klogere på, hvad der fungerer. I 2008 varetog projektlederne det meste af processen vedrørende Øjenåbner. Vi samarbejdede med en projektgruppe som stod for den kunstneriske del samt afvikling af denne. Derudover tog projektlederne sig af samtlige rutinemæssige planlægningsopgaver herunder pressemeddelelser, koordinering af forløb mm. I 2009 er en stor del af de rutinemæssige arbejdsopgaver blevet placeret hos projektgruppen for Øjenåbner 2009 (Steiner), som dermed har sørget for al koordinering samt kontakten til skolerne. I 2010 bliver samarbejdet med projektgruppen en kombination af erfaringerne fra 2008 og 2009, idet en del af koordineringsarbejdet fortsat vil være placeret hos projektgruppen, mens projektledere i højere grad tager del i udviklingsprocessen, idet det ikke er et færdigkøbt koncept vi arbejder med i BILAGSLISTE Bilag 1: deltagerliste over skole der deltog i Øjenåbner 2009 Bilag 2: Deltagerliste til lærerworkshop 7

8 Bilag 1: deltagerliste over skole der deltog i Øjenåbner 2009 Oversigt over Fortæller Angreb på Guldborgsund / Lolland skoler 2009 Uge 34 17/8 Brydebjergskolen 8 klasser 2 fortællere 18/8 Guldborgland Skole 6 klasser 2 fortællere 19/8 Toreby Skole 10 klasser 2 fortællere 20/8 Dannelund afd. 7 klasser 2 fortællere 21/8 Rødby Havn afd. 10 klasser 2 fortællere (+ 1 Erhvervskl. Havneafd.) Uge 36 31/8 Nordbyskolen 20 klasser 3 fortællere 1/9 Møllebakkeskolen 15 klasser 3 fortællere 2/9 Stubbekøbing Skole 18 klasser 3 fortællere 3/9 Nørre Skole 13 klasser 3 fortællere 4/9 Nysted Skole 20 klasser 3 fortællere Uge 38 14/9 Eskildstrup Skole 19 klasser 3 fortællere 15/9 Svaneskolen 16 klasser 3 fortællere 16/9 Ellekildeskolen 15 klasser 3 fortællere 17/9 Sundskolen 19 klasser 3 fortællere 18/9 Østre Skole 20 klasser 3 fortællere Uge 39 21/9 Lindeskovskolen 19 klasser 3 fortællere 22/9 Nørre Alslev Skole 20 klasser 3 fortællere 23/9 Madeskov afd. 19 klasser 3 fortællere 24/9 Holeby afd. 20 klasser 3 fortællere 25/9 Krogløvskolen 13 klasser 3 fortællere Uge 41 5/10 Ejegodskolen 18 klasser 3 fortællere 6/10 Rødby afd. 20 klasser 3 fortællere (+ 1 Erhvervskl. Havneafd.) 7/10 Stormark afd. 23 klasser 4 fortællere 8/10 Byskole afd. 22 klasser 4 fortællere 9/10 Sakskøbing Skole 22 klasser 4 fortællere Uge 44 26/10 Ravnsborg afd. 18 klasser 3 fortællere 27/10 Margretheafdelingen 5 klasser 2 fortællere 28/10 Vestenskov afd. 10 klasser 2 fortællere 29/10 Blæsenborg, Center. 5 klasser 2 fortællere 30/10 Søllestedafdelingen 10 klasser 2 fortællere 8

9 Oversigt over elevworkshops i Lolland Kommunes skoler 2009/2010 Børn som fortællere for klasse workshop i historiefortælling for klassen i klassen Uge 4 28/1 Østofte afd. 1 kl /1 Østofte afd. 2 kl Uge 6 8/2 Østofte afd. 3 kl /2 Blæsenborg afd. 1 kl /2 Blæsenborg afd. 2 kl /2 Blæsenborg afd. 3 kl /2 Blæsenborg afd. 4 kl Uge 8 22/2 Blæsenborg afd. 5 kl /2 Blæsenborg afd. 6 kl /2 Blæsenborg afd. 7 kl /2 Blæsenborg afd. 8 kl

10 Bilag 2: Deltagerliste til lærerworkshop Uge 46 Smid bogen over skulderen Afholdte lærer workshops Guldborgsund / Lolland skoler 2009/2010 9/11 Stormark afd. 5 deltagere 10/11 Toreby Skole 13 deltagere 11/11 Krogløvskolen 18 deltagere 12/11 Ejegodskolen 8 deltagere Uge 48 23/11 Møllebakkeskolen 6 deltagere 24/11 Stubbekøbing Skole 22 deltagere 25/11 Nørre Skole AFLYST 26/11 Nysted Skole 12 deltagere Uge 50 7/12 Svaneskolen 12 deltagere 8/12 Sakskøbing Skole AFLYST 9/12 Sundskolen AFLYST på dagen 10/12 Østre Skole 5 deltagere 2010 Uge 2 11/1 Nørre Alslev Skole 9 deltagere 12/1 Ellekildeskolen 19 deltagere 13/1 Samlet Maribo Skole 14 deltagere 14/1 Holeby afd. 10 deltagere Uge 4 25/1 Rødbyhavn afd. AFLYST sygdom Steiner 26/1 Ravnsborg afd. AFLYST 27/1 Brydebjergskolen 5 deltagere 28/1 Lindeskovskolen AFLYST og rykket til 10/2 Uge 6 8/2 Rødby afd. AFLYST på dagen 9/2 Eskildstrup Skole 13 deltagere 10/2 Nordbyskolen 7 deltagere + 1 fra Lindeskovskolen 25/2 Søllested afd. 12 deltagere 10

Sund Sans over Sundet

Sund Sans over Sundet Sund Sans over Sundet Evaluering 2008 BAGGRUND Projektet Sund Sans over Sundet er et 4-årigt tværkommunalt samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner. Projektets fokus er at kvalificere børn og

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

RESULTATLISTE SKOLESKYDNING INDLEDENDE RUNDE DGI Storstrømmen Nr Skole Klasse Forenings-Foreningsnavn Point (+HOLD) nummer 1 Druestrup Friskole 5 1

RESULTATLISTE SKOLESKYDNING INDLEDENDE RUNDE DGI Storstrømmen Nr Skole Klasse Forenings-Foreningsnavn Point (+HOLD) nummer 1 Druestrup Friskole 5 1 1 Druestrup Friskole 5 1 23-040 Kongsted Skytteforening 764 2 Nørre Vedby Skole 5 A 1 23-022 Vestfalster Skytteforening 761 3 Østofte Skole 5 A 1 23-004 Maribo Skytteforening 760 4 Østskole Rollo 5 A 1

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14 Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole En forestilling fra grunden med 5. x Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold Baggrund... 3 En

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser

LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser LINJEdans, RUMlerier, FORM og ARKITEKTURfornemmelser - Et GRATIS forløb for, af og med førskolebørn i Lolland og Guldborgsund kommuner. - Et Lolland Billedskole-projekt ved billedkunstner Mini Blume med

Læs mere

Kreative Børn. projektstatus 2012

Kreative Børn. projektstatus 2012 Kreative Børn projektstatus 2012 Indhold KMØ Ramme* Mål* Afsættet* Delprojekter/aktiviteter* Laboratorier: udvikling af workshops. Afvikling af workshops i skoler (-og dagtilbud) Viden og erfaringsopsamling/deling

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 2013 Indhold Erfaringsopsamlingens ramme 1 Om erfaringsopsamlingen, formål og temaet Fotodokumentation m.m. i forhold til de tre mål 2 At skabe og styrke samarbejde

Læs mere

Viborg Handelsgymnasium

Viborg Handelsgymnasium Udviklingsprojekt A: Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse i 1. semester. Viborg Handelsgymnasium 1 Projektmål Formålet med projektet er at sikre, at eleverne på HHX får et godt læringsmiljø

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud. 1. marts december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud. 1. marts december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud 1. marts 2009 1. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-21-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Juni 2011 Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Om projektet Mål og Retning har i skoleåret 2010-11 været et særligt undervisningstilbud til drenge på 8. klassetrin på. Forløbets projektleder har

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Projekt Skejby verdens sundeste erhvervsområde

Projekt Skejby verdens sundeste erhvervsområde Baggrund Skejby erhvervsområde har i løbet af få år ca. 25.000 vidensmedarbejdere og studerende på et relativt lille geografisk område. Som uddannelsesinstitution med beliggenhed midt i dette område giver

Læs mere

Manga Crossover: Visuelle skriveværksteder i Helsingør

Manga Crossover: Visuelle skriveværksteder i Helsingør Manga Crossover: Visuelle skriveværksteder i Helsingør Formål og baggrund Formålet med projektet Manga Crossover var at stimulere interessen for kreative skrive og tegneprocesser hos unge samt at fremme

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

Referat af DSÅ-møde d. 16.1.07

Referat af DSÅ-møde d. 16.1.07 Referat af DSÅ-møde d. 16.1.07 1 Godkendelse af referat og dagsorden 2 Arrangementer siden sidst 3 Kommende arrangementer 4 Nyt fra landsorganisationen 5 Fremtidens arbejde i DS- Østjylland 6 Rep.mødet

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Ergoterapeutens rolle

Ergoterapeutens rolle Navn DOL Udvikling, forandring og innovation Hold A16 Ergoterapeutens rolle 1 Baggrund og kontekst Den nyeste forskning inden for demensområdet viser at træning, både fysisk og ADL-træning er vigtig for

Læs mere

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Afsluttende rapport, juni 2010 Af projektleder Henriette Ritz Kylmann HvidovreBibliotekerne 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne!

Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne! København den 11.10-2016 Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne! Af lektor Albert Astrup Christensen Lærerne oplever af og til, at enkelte elever ikke er motiverede i teoriundervisningen i

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014 Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 20112014 Tirsdag d. 9. marts kl. 16.0020.30 på spillestedet Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C. Nye ideer ny energi Det fynske kultursamarbejde

Læs mere

En del af aktiviteterne er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering.

En del af aktiviteterne er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering. ISHØJ KULTURPAKKE RAMMEBESKRIVELSE FOR AKTØRER Ishøj Kulturpakke en kulturgaranti for børn Ishøj Kulturpakke er resultatet af projektet Kreative Børn* Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Ansøgningsskema : Entry # 51. Pulje. Oplysninger om ansøger. Vaelg den pulje, du gerne vil soge. Pulje til synliggørelse. Jeg soger som: Forening

Ansøgningsskema : Entry # 51. Pulje. Oplysninger om ansøger. Vaelg den pulje, du gerne vil soge. Pulje til synliggørelse. Jeg soger som: Forening Pulje Vaelg den pulje, du gerne vil soge Pulje til synliggørelse Oplysninger om ansøger Jeg soger som: Forening Navn (forening, institution osv.) Region Syd v, Formanden for Fotoklubben Guldborgsund Jan

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

AARHUS FORTÆLLER SOM AARHUS 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF rethinkimpacts 2017

AARHUS FORTÆLLER SOM AARHUS 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF rethinkimpacts 2017 FORTÆLLER SOM 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF EVALUERING AF 2017. Strategisk partnerskab mellem Fonde Aarhus 2017 og Aarhus Universitet samt Aarhus Kommune og Region Midtjylland I 2013-2018 2013-2018:

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse 1. Baggrunden for projektet På baggrund af et ekstremt bæredygtigt samarbejde

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk 2 PROJEKTET BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 3 - årigt Kulturaftaleprojekt Kulturaftalen

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

Forord. Indledning. Kulturregion Storstrøm havde som primære mål:

Forord. Indledning. Kulturregion Storstrøm havde som primære mål: Forord I denne rapport præsenteres resultater af evalueringen af Kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Storstrøm bestående af Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere