Sund Sans over Sundet. Evaluering 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund Sans over Sundet. Evaluering 2009"

Transkript

1 Sund Sans over Sundet Evaluering

2 BAGGRUND Projektet Sund Sans over Sundet (SSOS) er et 4-årigt tværkommunalt samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner. Projektets fokus er at kvalificere børn og unges møde med kunst og kultur som publikum og som udøver. Udgangspunktet er kunst for, af og med børn og unge. Gennem de forskellige delprojekter har vi i udgangspunktet haft fokus på processen, da vi mener, at det er her kreativiteten og læringen i høj grad kommer i spil. Evalueringen er en sammenskrivning af de evalueringer, der er blevet af projektet: Evalueringsmøde med projektgrupperne, evalueringer fra skolerne, evaluering med kulturaftalekommunerne samt evaluering mellem projektlederne. PROJEKTETS MÅL I projektets 1. fase ( ) har vi sat os fire mål: Mål 1 At udvikle kulturaktiviteter af høj kvalitet, for, af og med børn og unge Mål 2 At udvikle børne-/ungekulturens synlighed, kommunikation og markedsføring Mål 3 At styrke og udvikle netværk på tværs af faglige og kommunale grænser Mål 4 At videregive viden og erfaringer på kulturområdet som bidrag til strategisk udvikling HVORDAN GIK DET SÅ? Mål 1 At udvikle kulturaktiviteter af høj kvalitet, for, af og med børn og unge Resultatkrav 2009 At arrangere en Øjenåbnerbegivenhed om året med en ny kunstnerisk og tematisk indgangsvinkel i samarbejde med kulturinstitutioner og erhvervsliv i området. Resultat Resultatkravet er opfyldt. I alt har 31 skoler fra Lolland og Guldborgsund Kommuner har deltaget i Øjenåbner 2009 den mundtlige fortælling. I Guldborgsund Kommune har 18 skoler fordelt på 291 klasser deltaget, mens der i Lolland Kommune har deltaget 13 skoler fordelt på 171 klasser. Ud af disse skoler har 17 skoler fra Guldborgsund Kommune og 7 skoler fra Lolland Kommune desuden deltaget i en lærerworkshop, mens 2 skoler fra Lolland Kommune har deltaget i en elevworkshop../. Deltagerliste, bilag 1 ØJENÅBNER FORLØBENE Konceptet for Øjenåbner 2009 er udviklet af historiefortæller og autoriseret fabulator Steiner. Konceptet indeholder fortællerangreb, lærerworkshoppen Smid bogen over skulderen samt elevworkshoppen Børn som fortællere. Fortællerangrebene foregik ved at Steiners team på i alt tre personer gennem en hel skoledag angreb en skole med mundtlige fortællinger. Hver klasse fik uanmeldt besøg af en 2

3 fortæller 2-3 gang i løbet af skoledagen, hvor der blev fortalt historier af minutters varighed. Efter fortællingen trak fortælleren sig ud af klassen, og timen kunne fortsætte. Lærerworkshoppen varede 4 timer, med Steiner som workshopleder. Workshoppen var en blanding af øvelser, inspiration og indgydelse af mod til at komme i gang med at fortælle historier. Lærerworkshoppen har samtidig været en del af projektets kompetenceløftforløb, som hvert år tilbydes til de involverede lærere/pædagoger, der deltager i Øjenåbner forløbet. Hensigten med kompetenceløftforløbet er at give lærerne/pædagogerne mulighed for at udvikle deres kompetencer indenfor det specifikke område som Øjenåbner fokuserer på i det pågældende år - i 2009 var det derfor den mundtlige fortælling../. Deltageliste, bilag 2 Elevworkshoppen blev udarbejdet til to skoler i Lolland Kommune, da disse skoler allerede havde stiftet bekendtskab med fortællerangreb. Workshoppen var en blanding af historiefortælling, udarbejdelse af egne fortællinger samt en fortællercafé, hvor elevernes historier skulle fortælles for klassekammeraterne. Skolernes Evaluering I skolernes evaluering af fortællerangreb og workshops er der stor tilfredshed med forløbet. I alt har 31 skoler fået tilsendt evalueringsskema, hvoraf 13 har meldt tilbage. Ud af de 13 tilbagemeldinger fra skolerne har 8 skoler efterfølgende arbejdet videre med den mundtlige fortælling. Derudover har Steiner modtaget en række tilbagemeldingerne fra de forskellige skoler, hvoraf nogle af kommentarerne lyder: Jeg har smidt bogen over skulderen og er gået i gang med historierne. I 9. klasse kom der spontane klapsalver efter endt historie det er en FED fornemmelse og historiefortælling er nu en fast del af skemaet. Jeg fortalte en historie til 6. klasse inden vi gik i gang med matematik. Og den havde den effekt, at eleverne var mere rolige og tænksomme. Sådan! Hvor var det en udbytterig eftermiddag Ren gavebod! FORMIDLING Øjenåbner den mundtlige fortælling blev lanceret på et skoleledermøde i både Lolland og Guldborgsund Kommune, hvor kulturkonsulenterne fra de to kommuner fremlagde den gratis fortællerpakke for skolerne. Steiner har i det videre forløb varetaget al kontakt med skolerne samt stået for den praktiske koordinering af forløbene, hvilket er forløbet uproblematisk. Samtlige 13 skoler, der har svaret på evalueringen, har været meget tilfredse med den information, de har fået fra Steiner i forbindelse med Øjenåbner forløbene. Steiner har både haft telefonisk kontakt til kontaktpersonerne på skolerne samt sendt information pr. mail. På få skoler har kontaktpersonen ikke fået kommunikeret informationerne videre til samtlige kollegaer, og resultatet var derfor at få skoler var uinformeret og uforberedte på fortællerangreb og lærerworkshop. 3

4 Øjenåbnerekspressen I projektet lægger vi vægt på, at andre kommuner også får glæde af de erfaringer projekterne bibringer.. Derfor udarbejdede vi i slutningen af 2008 Øjenåbnerekspressen på baggrund af børne Land Art forløbene, som var Øjenåbneraktiviteten i Øjenåbnerekspressen var et tilbud til kulturaftalekommunerne (Næstved, Vordingborg og Faxe). Med Øjenåbnerekspressen ville vi give andre kommuner muligheden for at lave børne Land Art forløbet, hvor vi stillede formidlere, erfaring og det færdigudviklede koncept til rådighed. Det resulterede i, at børn fra Vordingborg Kommune i 2009 lavede Land Art på Masnedø Fortet. Optakten til Land Art forløbet for klasserne var en workshop på ca. to timer, der var udarbejdet af to billedkunstnere. Herigennem fik eleverne fik mulighed for at stifte bekendtskab med, hvad Land Art er. Efterfølgende skulle eleverne selv prøve kræfter med at lave Land Art på Masnedø Fortet. Det foregik ved, at klasserne blev opdelt i grupper, hvor hver gruppe fik udleveret en kasse med materialer, et tematisk udgangspunkt samt en problemformulering, som de så skulle arbejde ud fra. Gennem hele forløbet var det processen og den visuelle fremstilling af Land Art, der var i centrum. Presse I forbindelse med Øjenåbner 2009, har vi bevidst valgt at sende få pressemeddelelser ud, da hensigten med fortællerangrebene var det overraskende moment, at undervisningen blev afbrudt med noget anderledes og overraskende for eleverne. Vi har været i kontakt med den lokale presse, hvor vi inviterede dem til at deltage i et af de sidste fortællerangreb samt en lærerworkshop, så projektet derved kunne få noget omtale. Det lykkedes os desværre ikke få historien bragt i avisen, idet avisen havde logistiske problemer i forhold til få dækket historien. DOKUMENTATION Billeder Der er blevet taget billeder fra en lærerworkshop. Billederne er samlet på projekthjemmesiden. EVALUERINGSFORM Vi har anvendt en kvalitativ evalueringsform i form af spørgeskemaer, som samtlige skoler der har deltaget i projektet har modtaget. Derudover har projektlederne holdt evalueringsmøde ligesom der har været afholdt et evalueringsmøde med Steiner. Skolernes evaluering 31 skoler har modtaget evalueringsskema pr. mail. Skemaet er sendt til den udnævnte kontaktperson på hver skole. Der er indkommet 13 svar. Evaluering af Øjenåbnerekspressen I forbindelse med Øjenåbnerekspressen undrede det os, at der kun var én ud af de tre kulturaftalekommuner, der tog imod tilbudet. Vi lavede derfor en minievaluering, for at undersøge om konceptet skulle ændres. Det viste sig, at to kommuner var stærkt underbemandet i den periode, hvor vi udsendte invitationen om at deltage i Øjenåbnerekspressen. Den ene kommune havde derfor overset tilbudet, mens den anden kommune var meget begejstret for tilbudet, men var nødt til at takke nej pga. personalesituationen. På den baggrund har vi derfor vurderet, at den manglende opbakning til Øjenåbnerekspressen ikke skyldes selve konceptet, som vi derfor fortsætter med i de følgende år. MÅL 2 At udvikle børne-/ungekulturens synlighed, kommunikation og markedsføring Resultatkrav 2009 Sitet og markedsføringsmetoder videreudvikles og afprøves i 2009, 2010 og Da projektet er et udviklingsprojekt og den videre udvikling af sitet beror på de erfaringer, der opsamles i projektets fase 1, er der ikke fastlagt specifikke resultatkrav for årene 2009, 2010 og

5 Resultat Resultatkravet er delvist opfyldt. Omdrejningspunktet har været at involvere de unge gennem hele projektets udviklingsfase. De unge har derfor været med i hele processen i udviklingen af et site. Da projektet netop er et udviklingsprojekt i tæt samarbejde med de unge, har vi i udgangspunktet været åbne for, hvilket produkt de unge kunne tænke sig. På grund af udviklingsprojektets karakter har projektet ændret sig undervejs, hvilket har medført, at projektets volumen er blevet langt større end forventet. Det skyldes, at de unge havde rigtigt mange gode idéer, som er endt med en kulturportal (et samlet site for kulturaktiviteter for unge på Lolland-Falster med integration til de digitale medier, de unge allerede bruger). Det har samtidig medført, at vihar været nødt til at træffe et valg, da vi ikke kunne implementere sitet i dets nye form indenfor den økonomisk afsatte ramme. Vi har derfor valgt at fokusere på processen i fase 1, som er blevet brugt til grundforskning i tæt samarbejde mellem konceptudviklere og unge mellem år, for at blive klar over, hvordan sitet skal udformes som grundmodel. Forløbet har inkluderet 3 videodagbøger af de unges hverdag på Lolland-Falster, 2 workshops til idéudvikling og løbende korrespondance mellem de unge og konceptudviklerne. Vi har med andre ord koncentreret os om udviklingsdelen af sitet. Det videre arbejde med kulturportalen er endnu ikke fastlagt, men da projektets omfang er vokset gevaldigt i forhold til udgangspunktet er det nødvendigt at indgå et samarbejde med flere samarbejdspartnere, for at kunne løfte opgaven. SAMARBEJDET Arbejdet i projektgruppen Projektlederne har samarbejdet med kommunikationskonsulent Pia Olsen fra Citat, proceskonsulent Jesper Carlsen fra InnoVader samt webintegrator Jørgen Juul fra HelloWeb. Samarbejdet har båret præg af, at projektgruppen har været meget optaget af og begejstret for projektet. Til tider har samarbejdet dog været problematisk, idet der hos projektgruppen har hersket tvivl om, hvor beslutningsmandatet i gruppen lå. Det har bevirket, at projektgruppen har iværksat nogle tiltag, inden de var blevet godkendt hos projektlederne. MÅL 3 At styrke og udvikle netværk på tværs af faglige og kommunale grænser Resultatkrav 2009 At vedligeholde og udvide netværket yderligere, så interesserede kommuner i Danmark, især udkantskommuner der står overfor de samme udfordringer som Lolland-Falster, bliver indrullet i netværket. Ved udgangen af 2009 er målet desuden, at sitet er udviklet med en back-stage indgang, hvor kulturaktører og formidlere, der arbejder med børn og unge, kan mødes, så netværk kan opstå på tværs af kommunale og faglige grænser. Resultat Resultatet er delvist opfyldt. Der har været afholdt et møde med børne- og ungenetværket på Fyn, BUNF, idet BUNF var blevet inspireret af børne Land Art projektet på Lolland-Falster og derfor ønskede at lave et lignende projekt. Det resulterede i, skolebørn fra ti de kommuner i Kulturregion Fyn samarbejdede med 10 kunstnere om at lave Land Art på hele Fyn. Projektet fik kr. i støtte af Kulturministeriet. Kulturportalprojektet Projektet har bragt 20 unge fra Lolland og Falster sammen i et fælles projekt, hvor de arbejdede intensivt sammen og lærte hinanden at kende. og har dermed skabt et grundlag for et virtuelt og/eller fysisk netværk for de unge fra de to kommuner. 5

6 Idet kulturportalen ikke er blevet implementeret på nuværende tidspunkt er der derfor heller ikke blevet udviklet en back-stage indgang til kulturaktører og formidlere, som oprindelig var en del af resultatkravet for Mål 4 At videregive viden og erfaringer på kulturområdet som bidrag til strategisk udvikling Resultatkrav 2009 Fortsat formidle og synliggøre projektets resultater lokalt, regionalt og (inter)nationalt for at inspirere andre, især kommuner, til at prioritere børne- og ungekulturen strategisk. Resultat Resultatet er opfyldt. Projektets resultater blev videreformidlet gennem Øjenåbnerekspressen, hvor vi sendte aktiviteter ud til de kommuner i regionen, som vi samarbejder med på kulturaftaleområdet. I 2009 bestod Øjenekspressen af to kunstnere, der tog ud til kulturaftalekommunerne og afviklede børne Land Art forløb i stil med de forløb vi afviklede på Lolland-Falster i Denne inddragende model har vi intentioner om at fortsætte i 2010 og Projektet har fortsat hjemmesiden hvor alle erfaringer bliver samlet, billeder fra projekterne kan ses, materiale og DVD kan downloades samt der kan læses om projektets andre delprojekter. SAMARBEJDE Projektledernes samarbejde Projektlederne har fungeret godt sammen og har været gode til at sparre, fordele opgaverne og tage over for hinanden i pressede situationer. Projektlederne har i 2009 været i en lidt speciel situation, idet den ene projektleder var på barsel indtil medio juli. Det har derfor været en barselsvikar, som har været med til at opstarte Øjenåbner 09. Forløbet er dog samlet set gået rigtig godt. Projektlederne har taget erfaringer fra 2008 med sig i det videre forløb, og er dermed blevet langt bedre til at tydeliggøre deres rolle i forhold til projektgruppen, så projektgruppen er klar over, hvem der har ansvar for hvad. Ansvarsfordelingen er ligeledes blevet tydeliggjort i kontrakterne, der er blevet mere detaljeret. Det tværkommunale samarbejde Samarbejdet funger rigtig godt. Guldborgsund Kommune har afsat regnskabsmedarbejdertimer til at styre økonomien, mens Lolland Kommune er ansvarlig for at udarbejde en årlig evaluering. RESSOURCER Projektet har modtaget tilskud fra følgende tilskudsgivere i 2009: Region Sjælland kr. Kulturministeriet (via Kulturaftale Storstrøm) kr. Kulturaftale Storstrøm kr. Lolland Kommune kr. Guldborgsund Kommune kr. I alt kr. Mandetimer Kommunerne har bidraget med arbejdskraft der ligger udenfor budgettet, i størrelsesordenen ca. 15 timer pr. uge i perioden januar til december Endvidere har Guldborgsund Kommune stillet en regnskabsmedarbejder til rådighed til styring af den daglige drift af 6

7 projektet fx betaling af regninger, indhentning af projektmidler fra fondene og aflæggelse af projektregnskaber. Ting vi har lært i 2009 Når skoler bliver inviteret til at deltage i et projekt, får hver skole tildelt en dato, hvor forløbet så afholdes. Hvis den tildelte dato ikke passer den enkelte skole, kan datoen naturligvis laves om. Det kan være en god idé at lave en plakat for Øjenåbner, som kan hænges op på lærerværelset/kaffestuen etc., så de involverede parter bliver mindet om projektet (det gælder særligt for de skoler, hvor kommunikationen ikke altid fungerer optimalt). Det kan overvejes, om der skal laves en nedre grænse for antal deltagere i kompetenceløftforløbene (i 2009 lærerworkshoppen). Der kan komme så meget ejerskab i en projektgruppe, at der kan herske tvivl om, hvem der er projektledere samt hvor beslutningskompetencen ligger. I forbindelse med Øjenåbner 2009 kontaktede vi Anette Syskas, som har kulturprogrammet Syskas på TV2Øst. I programmet tager Anette Syska rundt i regionen og dækker forskellige kulturbegivenheder. Hun var meget begejstret for Øjenåbner 2009, men endte med at takke nej til at dække forløbet, idet vores projekt faldt sammen med et andet fortællerprojekt i samme periode, som hun allerede havde indgået aftale om at dække. I fremtiden skal vi være opmærksomme på at kontakte Annette Syskas mindst to måneder i forvejen, hvis vi ønsker at et af vores delprojekter skal indgå i Syskas. METODE Gennem det samlede projekt, der løber over fire år, har vi sat os for at afprøve forskellige metoder og tilgange til projekterne, for at blive klogere på, hvad der fungerer. I 2008 varetog projektlederne det meste af processen vedrørende Øjenåbner. Vi samarbejdede med en projektgruppe som stod for den kunstneriske del samt afvikling af denne. Derudover tog projektlederne sig af samtlige rutinemæssige planlægningsopgaver herunder pressemeddelelser, koordinering af forløb mm. I 2009 er en stor del af de rutinemæssige arbejdsopgaver blevet placeret hos projektgruppen for Øjenåbner 2009 (Steiner), som dermed har sørget for al koordinering samt kontakten til skolerne. I 2010 bliver samarbejdet med projektgruppen en kombination af erfaringerne fra 2008 og 2009, idet en del af koordineringsarbejdet fortsat vil være placeret hos projektgruppen, mens projektledere i højere grad tager del i udviklingsprocessen, idet det ikke er et færdigkøbt koncept vi arbejder med i BILAGSLISTE Bilag 1: deltagerliste over skole der deltog i Øjenåbner 2009 Bilag 2: Deltagerliste til lærerworkshop 7

8 Bilag 1: deltagerliste over skole der deltog i Øjenåbner 2009 Oversigt over Fortæller Angreb på Guldborgsund / Lolland skoler 2009 Uge 34 17/8 Brydebjergskolen 8 klasser 2 fortællere 18/8 Guldborgland Skole 6 klasser 2 fortællere 19/8 Toreby Skole 10 klasser 2 fortællere 20/8 Dannelund afd. 7 klasser 2 fortællere 21/8 Rødby Havn afd. 10 klasser 2 fortællere (+ 1 Erhvervskl. Havneafd.) Uge 36 31/8 Nordbyskolen 20 klasser 3 fortællere 1/9 Møllebakkeskolen 15 klasser 3 fortællere 2/9 Stubbekøbing Skole 18 klasser 3 fortællere 3/9 Nørre Skole 13 klasser 3 fortællere 4/9 Nysted Skole 20 klasser 3 fortællere Uge 38 14/9 Eskildstrup Skole 19 klasser 3 fortællere 15/9 Svaneskolen 16 klasser 3 fortællere 16/9 Ellekildeskolen 15 klasser 3 fortællere 17/9 Sundskolen 19 klasser 3 fortællere 18/9 Østre Skole 20 klasser 3 fortællere Uge 39 21/9 Lindeskovskolen 19 klasser 3 fortællere 22/9 Nørre Alslev Skole 20 klasser 3 fortællere 23/9 Madeskov afd. 19 klasser 3 fortællere 24/9 Holeby afd. 20 klasser 3 fortællere 25/9 Krogløvskolen 13 klasser 3 fortællere Uge 41 5/10 Ejegodskolen 18 klasser 3 fortællere 6/10 Rødby afd. 20 klasser 3 fortællere (+ 1 Erhvervskl. Havneafd.) 7/10 Stormark afd. 23 klasser 4 fortællere 8/10 Byskole afd. 22 klasser 4 fortællere 9/10 Sakskøbing Skole 22 klasser 4 fortællere Uge 44 26/10 Ravnsborg afd. 18 klasser 3 fortællere 27/10 Margretheafdelingen 5 klasser 2 fortællere 28/10 Vestenskov afd. 10 klasser 2 fortællere 29/10 Blæsenborg, Center. 5 klasser 2 fortællere 30/10 Søllestedafdelingen 10 klasser 2 fortællere 8

9 Oversigt over elevworkshops i Lolland Kommunes skoler 2009/2010 Børn som fortællere for klasse workshop i historiefortælling for klassen i klassen Uge 4 28/1 Østofte afd. 1 kl /1 Østofte afd. 2 kl Uge 6 8/2 Østofte afd. 3 kl /2 Blæsenborg afd. 1 kl /2 Blæsenborg afd. 2 kl /2 Blæsenborg afd. 3 kl /2 Blæsenborg afd. 4 kl Uge 8 22/2 Blæsenborg afd. 5 kl /2 Blæsenborg afd. 6 kl /2 Blæsenborg afd. 7 kl /2 Blæsenborg afd. 8 kl

10 Bilag 2: Deltagerliste til lærerworkshop Uge 46 Smid bogen over skulderen Afholdte lærer workshops Guldborgsund / Lolland skoler 2009/2010 9/11 Stormark afd. 5 deltagere 10/11 Toreby Skole 13 deltagere 11/11 Krogløvskolen 18 deltagere 12/11 Ejegodskolen 8 deltagere Uge 48 23/11 Møllebakkeskolen 6 deltagere 24/11 Stubbekøbing Skole 22 deltagere 25/11 Nørre Skole AFLYST 26/11 Nysted Skole 12 deltagere Uge 50 7/12 Svaneskolen 12 deltagere 8/12 Sakskøbing Skole AFLYST 9/12 Sundskolen AFLYST på dagen 10/12 Østre Skole 5 deltagere 2010 Uge 2 11/1 Nørre Alslev Skole 9 deltagere 12/1 Ellekildeskolen 19 deltagere 13/1 Samlet Maribo Skole 14 deltagere 14/1 Holeby afd. 10 deltagere Uge 4 25/1 Rødbyhavn afd. AFLYST sygdom Steiner 26/1 Ravnsborg afd. AFLYST 27/1 Brydebjergskolen 5 deltagere 28/1 Lindeskovskolen AFLYST og rykket til 10/2 Uge 6 8/2 Rødby afd. AFLYST på dagen 9/2 Eskildstrup Skole 13 deltagere 10/2 Nordbyskolen 7 deltagere + 1 fra Lindeskovskolen 25/2 Søllested afd. 12 deltagere 10

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013

AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013 AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013 Indledning Tirsdag d. 26. februar 2013 mødtes 42 fynske turismeaktører :l workshop i forbindelse med Oplevelsesmaskinen

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Ung og KreAktiv. Projektgrundlag for modelkommuneforsøg i Guldborgsund Kommune 2011-2014

Ung og KreAktiv. Projektgrundlag for modelkommuneforsøg i Guldborgsund Kommune 2011-2014 Ung og KreAktiv Projektgrundlag for modelkommuneforsøg i Guldborgsund Kommune 2011-2014 Ansøger: Kulturhusfællesskabet CULTHUS er en ung kommunal organisation, der huser Studenterhuset KLASH, Kultur-fabrikken

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 Tid: Onsdag d. 25. februar, kl. 11.00 14.30. Sted: Musikskolen i Guldborgsund, Skolegade 3c, 4800 Nykøbing F. Tilmelding: Signe@kulturtjenesten.dk Deltagerliste:

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra:

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra: Hestenge Skovsbyvej 16 DK - 5492 Vissenbjerg Tlf. +45 6596 8118 Mobil + 45 4036 6217 Referencer SE nr. 26 98 02 24 Konto: 6880 1059418 hestenge@mail.dk www.hestenge.dk Bemærk Camp Action er koncept fra

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Baggrund og koncept Baggrund En række fynske virksomheder er i den situation, at de ikke kan rekruttere de højtuddannede / specialiserede medarbejdere,

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere