MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC

2 MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition af misbrug 4. Lovgrundlag 5. Overordnede mål 6. Værdier 7. Grundlæggende antagelser. 8. Indsatsområder. a. Børn og unge b. Den tidlige indsats c. Ældre og alkohol d. Misbrugspolitik for ansatte 9. Finansiering 10. Organisering og forankring Bilag 1. Lovtekst 2. Om forebyggelse 3. Fakta om misbrug 4. Nuværende og fremtidige indsatsområder. 5. Kommunikationsplan 2

3 1. Baggrund Ved kommunalreformens gennemførsel den 1. januar 2007, overtog kommunerne handleforpligtelsen for den samlede misbrugsindsats, både for stofmisbrug og alkoholmisbrug. Kommunen havde allerede en forpligtelse i forhold til rådgivning, forebyggelse og social opfølgning på misbrugsområdet, men fik ved reformen tillige myndighedsopgaven i forhold til visitation til behandling, samt tilsyn med private tilbud og boformer for misbrugere i kommunen. Solrød kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer både stof- og alkoholmisbrug, samt andre former for misbrug og afhængighed. Dette gør vi for at kunne samle størst mulig viden og kompetence indenfor nogle områder, hvor konsekvenser og problemstillinger er nært beslægtede. Politikken omhandler derfor alle indsatser mod af misbrug fra den tidlige forebyggende indsats, til skadesreduktion for hårdt belastede misbrugere. Undersøgelser viser, at forbruget af alkohol og hash er større i hovedstadsområdet, end det er tilfældet i resten af landet. Samfundsudviklingen har generelt medført, at alkohol er blevet et let tilgængeligt og almindeligt brugt nydelsesmiddel for alle alders- og socialgrupper, og at euforiserende stoffer i de senere år er blevet lettere tilgængeligt og oftere brugt, især blandt de unge. Der ligger således en udfordring for alle landets kommuner i forhold til at forebygge misbrug, men fortsat en særlig udfordring for hovedstadskommunerne, hvor andre vilkår gør sig gældende. Med udgangspunkt i den nuværende indsats på misbrugsområdet i Solrød Kommune og ændringerne som følge af kommunalreformen definerer misbrugspolitikken derfor en fælles ramme og overordnede formål for arbejdet med forebyggelse og behandling af misbrug i kommunen fremover. Redaktionen til Misbrugspolitikken for Solrød Kommune består af Det Tværgående Misbrugsteam på 15 personer med forskellige kompetenceområder fra Job- og Socialcentret, Børne- Unge Rådgivningen, Social- Skole og Politi samarbejdet og Visitationsenheden, dertil et antal ad hoc videnspersoner, der tilsammen medvirker til at sikre opmærksomhed på alle grupper borgere i Solrød Kommune. 2. Målgrupper for misbrugspolitikken Borgere med alkoholproblemer Borgere med stofmisbrugsproblemer, herunder hashproblemer, samt borgere i medicinsk behandling Borgere med medicinafhængighed Unge misbrugere under 18 år Borgere med dobbeltdiagnoser Pårørende til misbrugere, herunder særligt børn og unge fra misbrugsfamilier Ludomaner Misbrugspolitik for ansatte Der bliver i arbejdet med misbrug i Solrød Kommune lagt vægt på, at differentiere misbrugsproblemets karakter og belastningsgrad i forhold til den enkelte borger, da tilbuddene skal kun- 3

4 ne matche alle forskellige grader af misbrugsintensitet og karakteristika. Derfor vil der være en række undergrupperinger i forhold til de her nævnte målgrupper, f.eks gravide misbrugere. Det skal nævnes, at ludomani er medtaget, da karakteristika og behandlingsmetoder er meget lig andre former for misbrug. 3. Definition af misbrug Som udgangspunkt for Solrød Kommunes misbrugspolitik arbejdes der ud fra følgende definition af misbrug, inspireret af Videnscenter for Socialt Udsatte og WHO: Juridisk er al brug af illegale stoffer misbrug, men set fra en sundhedsmæssig og socialfaglig vinkel skal der mere end blot en enkelt gangs brug af et stof til, før der er tale om misbrug. Overforbrug af alle typer af rusmidler kan føre til misbrug og afhængighed. Anvendelse af rusmidler kan opstilles på en skala gående fra eksperimenterende/sporadisk brug over brug til misbrug og sidst til afhængighed. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver brug til misbrug, når forbruget har et sådant omfang og sker på en sådan måde, at det medfører fysiske, psykiske eller sociale skader for individet og/eller dennes pårørende. Misbrugspolitikken retter sig derfor bredspektret mod forebyggelse og behandling af brug af illegale stoffer og misbrug af legale stoffer. 4. Lovgrundlag Misbrugsindsatsen er styret af Lov om Social Service 101 og Sundhedsloven 141, Læs mere her om lovteksterne i bilag 1. Det er vigtigt for Solrød kommune, at misbrugspolitikken hviler på et værdigrundlag, der er ens for alle indsatser, og styres af fælles overordnede målsætninger. Politikken vil herefter blive beskrevet ud fra overordnede mål, værdier, grundlæggende antagelser og indsatsområder der udmønter sig i en række konkrete aktiviteter beskrevet i bilag Overordnede mål Opfyldelse af behandlingsgaranti på stof og alkoholområdet Give kvalificerede tilbud til borgerne. Sikre den tidlige indsats ved at, forebygge og afhjælpe udvikling misbrug. Sikre at indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret. 6. Værdier Solrød kommune vil: Forhindre udvikling af misbrug gennem oplysning, forebyggelse, rammesætning og tidlig indsats Give kvalificerede tilbud til misbrugeren og dennes pårørende 4

5 Stille krav, og møde misbrugeren med respekt og fokus på egne ressourcer og medinddragelse Bygge indsatsen på misbrugsområdet på helhedsorientering og tværfagligt samarbejde Tror på nærhed som et bærende princip i Kommunens tilbud Bygge sine tilbud på princippet om let tilgængelighed, og mindst mulig indgriben i borgerens tilværelse Er ressourcebevidst Bygge sin indsats på den nyeste viden på området 7. Grundlæggende antagelser Forebyggelse virker Misbrug berører altid et antal pårørende ud over misbrugeren, hvorfor indsatsen rettes mod hele familien. Langt de fleste familier i Solrød kommune er kompetente familier, der er i stand til at tage vare på og yde omsorg for hinanden. Nogle familier oplever at misbrug udvikles og skal hjælpes til at kunne mestre deres aktuelle livssituation. Misbrug udvikler sig i et kompliceret samspil af biologiske, sociale og psykiske årsager. Behandling mod misbrug virker. Ingen ønsker en tilværelse styret og forstyrret af misbrug. Misbrug er direkte og indirekte årsag til en lang række store samfundsomkostninger. Misbrug i alle det fremtrædelsesformer vil altid i ubehandlet form blive værre, og aldrig forsvinde af sig selv. Området er tabubelagt. Ofte prøver både børn og forældre at skjule problemerne. Derfor kan det være vanskeligt at identificere problemerne, selv for professionelle. Misbrugsproblemer er uafhængige af familiens sociale status. På baggrund af ovenstående antagelser iværksættes en lang række forskelligartede indsatser, der forankres i forebyggelseshandleplaner for 4 overordnede indsatsområder ud fra den viden vi har, som er anført i punktet; fakta om alkohol og stoffer. Læs mere om forebyggelsesbegreber i bilag Indsatsområder Overordnede og konkrete mål for de enkelte indsatsområder angiver den misbrugspolitiske overordnede ramme for de mål, der årligt bliver politisk besluttet. a) Børn og unge b) Den tidlige indsats c) Ældre og alkohol d) Misbrugspolitik for kommunens ansatte. Læs om nuværende og fremtidige aktiviteter i indsatsområderne i bilag 4. 5

6 A. Børn og unge Indsatsen tager udgangspunkt i at sikre hurtig indgriben og hjælp til børnefamilier hvori der er bekymring for udvikling af misbrug, og ikke mindst iværksætte initiativer der medvirker til at forhindre uhensigtsmæssigt brug af alkohol og stoffer blandt unge. Unges alkohol og misbrugsvaner dannes tidligt og det har afgørende betydning for den enkeltes forbrug hvilke holdninger man møder derhjemme og hos kammeraterne (gruppepres og flertalsmisforståelser). Derfor må et afgørende mål for den forebyggende indsats være udsættelse af alkoholdebuten og en høj grad af forældreinddragelse. Overordnede mål At medvirke til at forebygge og behandle misbrug i alle det fremtrædelsesformer. Konkrete mål At børn ikke drikker alkohol og unges alkoholdebut udskydes Forebygge brug af rusmidler At sikre tilvejebringelse af helhedsorienterede og tværfaglige tilbud. B. Den tidlige indsats Indsatsen sigter mod tidlig identifikation og intervention af misbrug hos borgere vi møder i kommunens afdelinger og institutioner, eksempelvis borgere på offentligt forsørgelsesgrundlag, borgere med kontakt til daginstitutioner og skoler, men også for borgere, der søger hjælp hos egen læge, sygehuse eller hos andre samarbejdspartnere. Overordnede mål At medvirke til at minimere eller eliminere helbredsskadeligt brug eller misbrug af alkohol og stoffer blandt voksne. At sikre efterværnsordninger og tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgere der modtager tilbud. Konkrete mål Grundfæste etableringen af den tværgående misbrugsindsats integreret i den allerede eksisterende organisation. Fortsætte arbejdet med etablering af en sammenhængende og tværgående misbrugsindsats med særligt fokus på den tidlige indsats og hele familien. Opkvalificere og uddanne frontpersonale i forhold til misbrugsområdet. At have særligt fokus på misbrug som årsag til ledighed. C. Ældre og alkohol Indsatsen har til formål at tilvejebringe sundhedsfremmende aktiviteter i forhold til at begrænse eller eliminere skadeligt overforbrug af alkohol hos ældre der fører til funktionsnedsættelse, psykiske og somatiske skader og forringet livskvalitet. 6

7 Overordnede mål Udvikle tilbud der minimerer risikoen for alkoholrelaterede problemer hos ældre medborgere. Sikre et beredskab der tager højde for demografiske forandringer og ændrede alkoholvaner blandt ældre. Konkrete mål Opkvalificere og uddanne frontpersonale i forhold til ældres brug af alkohol. Give ældre borgere tilbud om oplysning om aldring og alkohol Tilvejebringe relevante sundhedsfremmende tilbud for ældre D. Misbrugspolitik for ansatte i Solrød kommune Solrød Kommune ønsker at have en alkohol og misbrugspolitik, der har et beredskab og muligheder for støtte, vejledning og behandling. Overordnede mål. At sikre et sundt arbejdsmiljø for kommunens ansatte Konkrete mål. At alle medarbejdere bevidstgøres om det fælles ansvar, der er ved alkohol- og eller andre misbrugsproblemer. Solrød Kommune vil aktivt støtte og hjælpe medarbejdere, som er afhængige af alkohol eller andet rusmiddel. 9. Finansiering Mål og indsatser i Misbrugspolitikken afholdes inden for eksisterende driftsbudgetter. 10. Organisering og forankring Misbrugspolitikken er forankret i Job- og SocialCenteret. Bilag 5. Kommunikationsplan Bilag 1. Lovgrundlag Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. 7

8 stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Forebyggelse og sundhedsfremme 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. 8

9 Bilag 2. Om forebyggelse Misbrugspolitikken i Solrød kommune tilrettelægges i alle tiltag ud fra et overordnet forebyggelsesaspekt. Forebyggelesindsatsen har 3 grader. 1. Den primære forebyggelse forhindrer at problemet opstår gennem oplysning, undervisning, struktureret rammesætning og forældreinddragelse. 2. Den sekundære forebyggelse intervenerer gennem rådgivning og behandling når problemet alligevel opstår, og forhindrer at det udvikler sig yderligere. 3. Den tertiære forebyggelse sigter på at reducere skaderne, og gennem rådgivning, omsorg eller behandling at minimere eller eliminere misbrug. Denne forebyggelses og sundhedsfremmende tænkning har derfor 4 overordnede målgrupper, og da indsatsen er helhedsorienteret og inddrager pårørende og nærtstående, taler vi om familien. 1. Den kompetente familie; er mål for oplysning og holdningsdannelse 2. Risikofamilien; er mål for råd og vejledning 3. Den truede familie; er mål for behandling 4. Problemfamilien; er mål for omsorgstilbud. Bilag 3. Fakta om misbrug Fakta om alkohol og stoffer Der findes ingen konkrete undersøgelser fra Solrød kommune, men der er intet belæg for at antage at Solrød er anderledes end landsgennemsnittet. Beskrevne fakta er fra Sundhedsstyrelsens og Servicestyrelsens undersøgelser. Ny: Sundhedsprofil voksenområdet. Der bliver udarbejdet sundhedsprofil for Solrød kommune i Udviklingsområde: Det undersøges om der kan udarbejdes kvalificeret sundhedsprofil for ungeområdet. Tovholdere forebyggelseskonsulent og SSP-konsulent. Fakta om alkohol I 2007 drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 12,1 liter ren alkohol drikker over genstandsgrænserne har et skadeligt forbrug er afhængige af alkohol om året modtager tilbud om behandling børn vokser op i en familie med alkoholproblemer Alkoholforbrug er relateret til 60 forskellige sygdomme Følgerne er store for den enkelte, for pårørende og for samfundet 9

10 Personer med alkoholproblemer går 9-12 år før de kommer i behandling Personer der drikker over genstandsgrænserne: Har hvert år ekstra sygefraværsdage Har hvert år ekstra kontakter til lægen Dør i gennemsnit 4-5 år tidligere Alkohol er relateret til: hospitalsindlæggelser, skadestue og ambulante besøg. Mange alkoholproblemer i den sociale sektor: 44 % af anbringelser, aktivering, førtidspension, sygedagpenge Alkohol er relateret til 60 forskellige sygdomme Kilde: Alkoholforbrug i Danmark Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen Om børn i misbrugsfamilier Mindst børn vokser op i en familie med et alkoholproblem. 10 procent vurderes at være behandlingskrævende i børnepsykiatrisk regi 40 procent har symptomer på forskellige former for psykiske belastninger 50 procent udviser på undersøgelsestidspunktet ikke symptomer og adskiller sig ikke fra kontrolgruppen En tredjedel af voksne børn fra familier med alkoholproblemer udvikler selv et alkoholproblem. Kilde (Helene Bygholm Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 2000) Cirka en tredjedel af voksne børn fra familier med alkoholproblemer oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser. Kilde (Helle Lindgård Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2002.) Om unge og misbrug Alkohol For de danske unge, år, er det en meget udbredt adfærd at drikke alkohol; 94,1 % af drengene og 93,8 % af pigerne angiver, at de drikker alkohol. En væsentlig andel af de unge drikker også mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger for voksne; 13,4 % af drengene har drukket mere end 21 genstande i den seneste uge, og 13,4 % af pigerne har drukket mere end 14 genstande i den seneste uge. En væsentlig andel af både piger og drenge er meget unge, når de drikker sig fulde for første gang. 4,4 % af drengene og 3,9 % af pigerne angiver at have været under 13 år, da de var fulde for første gang. Størstedelen 58,9 % af drengene og 59,4 % af pigerne var dog mellem 13 og 15 år, da de første gang var fulde. 33 % af de drenge og 34 % af de piger, som drikker alkohol, angiver at have haft nedsat præstation i skolen eller på arbejdet, fordi de har drukket, fx blandt de drenge, som har drukket mere end 21 genstande, har 20,4 % haft 3 pjækkedage eller mere i løbet af seneste måned. Kilde: MULD undersøgelsen (Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009) Euforiserende stoffer 10

11 66 % af de unge, år, har aldrig prøvet stoffer, 33 % af de unge har prøvet hash. Hash er det mest udbredte euforiserende stof blandt unge. 11 % af drengene og 6 % af pigerne har brugt hash inden for den seneste måned. 8 % af de unge har prøvet andre stoffer end hash. Blandt andre stoffer er amfetamin, kokain,ecstasy og opløsningsmidler/lightergas de mest udbredte. Blandt dem, der har prøvet hash, var 51,0 % af drengene og 53,9 % af pigerne år første gang, de prøvede hash. Kun meget få af de unge prøvede hash, før de var fyldt 13 år. De unge, der har prøvet andre stoffer end hash, har typisk også prøvet hash. Unge, der har et aktuelt forbrug af hash (dvs. har brugt det inden for seneste måned), har pjækket markant mere end andre unge og har flere syge- og pjækkedage end unge, som aldrig har prøvet hash. Kilde: MULD undersøgelsen Unges livsstil og dagligdag 2008, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august Om ældre og alkohol Der er en voksende ældrepopulation, og det forventes, at antallet af ældre over 65 år vil være 64 % højere i 2050 end i dag.1 I fremtiden er et øget antal ældre hermed i risiko for at få alkoholproblemer samt skader heraf. Af sundhedspolitiske årsager er det derfor nødvendigt med mere fokus på og forskning i ældres alkoholforbrug, da problemet vil påvirke både de sundhedsmæssige og sociale prioriteringer. Resultaterne af undersøgelse på personer over 50 år fra 1987 til 2003 viser følgende stigninger: Andelen af mandlige storforbrugere: 13,2 % (108 ud af 821 personer) til 20,4 % (107 ud af 525 personer) Andelen af kvindelige storforbrugere: 5,8 % (54 ud af 933 personer) til 13,6 % (78 ud af 573 personer) Vi ser en klar stigning for ældre Den fundne stigning i ældres gennemsnitlige alkoholforbrug samt en endnu større stigning i andelen af storforbrugere er af stor betydning for den generelle sundhedstilstand blandt ældre. Det er derfor nødvendigt med mere fokus på ældres alkoholforbrug i fremtidige sundhedspolitiske tiltag herunder i tildelingen af ressourcer til alkoholrelaterede sygdomme blandt ældre, som bl.a. er, hukommelsessvækkelse, cancer, øget faldtendens og inkontinens. Ligeledes er det vigtigt at øge de ældres kendskab til genstandsgrænserne. Ældres stigende alkoholforbrug er hermed et relevant og nødvendigt indsatsområde i fremtiden. Kilde: Midaldrende og ældre danskeres alkoholforbrug fra 1987 til Statens Institut for Folkesundhed og Servicestyrelsen Bilag 4. Nuværende og fremtidige indsatsområder Indsatser beskriver aktiviteter ud fra 3 overordnede begreber: 1. Eksisterende = hvad vi allerede gør 2. Ny= hvad vi har konkrete planer for og som iværksættes i

12 3. Udviklingsområde= visioner vi arbejder hen imod, men som ikke er besluttet. Aktiviteter Børn og Unge Eksisterende: Børn i misbrugsfamilier Solrød kommune har igennem flere år deltaget i Sundhedsstyrelsens projekt Børn i alkoholfamilier. Gennem dette projekt er uddannet ca. 40 nøglepersoner blandt pædagoger, lærere, SSP, Familieafsnittet, Sundhedsplejen og gymnasiet. Disse nøglepersoner varetager samtaler med børn og unge, der bor i familier, der er præget af misbrugsproblemer. Solrød Kommune har valgt at videreudvikle projektet til også at omfatte andre former for misbrugsproblemer i familierne. Den videre uddannelse af nøglepersoner vil fortsætte løbende fremover. Eksisterende: Indsats for gravide Indsatsen for gravide består i, at sårbare gravide, herunder gravide hvor der er bekymring for et skadeligt forbrug af alkohol eller stoffer, henvises via jordemoder til Sundhedsplejen der kan tilbyde et frivilligt graviditetsbesøg. Ved graviditetsbesøg af sundhedsplejersken er det muligt at identificere et eventuelt misbrug, og derved give råd og vejledning om et misbrugs betydning for barnet, og være med at eliminere misbruget ved etablering af tværfaglig indsats. Herved forbedres den gravides samt det ufødte barns vilkår i fødsel samt barselsperiode. Efter fødsel tilbydes alle familier, der har fået barn, besøg af Sundhedsplejersken. Hvis der opstår en bekymring på barnets samt familiens trivsel i forhold til et evt. misbrug, henviser sundhedsplejen til tværfaglig indsats. Udviklingsområde: Forebyggende besøg hos alle gravide En yderligere indsats kunne være, at alle førstegangs gravide tilbydes graviditetsbesøg, som standard, udover de sårbare gravide. Herved ville Sundhedsplejen kunne være med i den tidlige opsporing af gruppen af gravide med misbrug, som ellers først opdages, når der er en prægning/skade af barnet. Dvs. den tidlige indsats sikres, som det er anbefalet i Sundhedsstyrelsen Anbefalinger for Svangreomsorgen og Sundhedsloven. Dette danner også sammenhæng med opstart samt intensionerne omkring de nye Familieambulatorier i alle regioner. Graviditetsbesøg, som tilbud til alle gravide, vil kræve tildeling af ressourcer til Sundhedstjenesten. Tovholder ledende sundhedsplejerske. Eksisterende: Forebyggende indsats i daginstitutioner for de 0-6 årige Grundet børnenes alder, har personalet i daginstitutionen tæt kontakt med forældrene, og det er svært at skjule et misbrug gennem længere tid. Observerer personalet en ændring i barnets adfærd, det vil sige at der opstår en bekymring for barnet som kan relatere sig til forældres forhold til alkohol eller stoffer, intervenerer personalet efter følgende retningslinjer. Gennemføre samtale med forældrene. At være barnets advokat. At give udtryk for bekymring ved objektivt at fortælle hvad der ses og opleves. At tilbyde kontakt til PPR. 12

13 At rådgive og orientere om hjælpemuligheder i kommunen. Eksisterende: Forældrearrangementer i Klassetrin Forældremøder som sigter på at udvide forældrenes viden om alkohol og andre rusmidler, styrke forældrenes holdninger, rammesættende og støttende adfærd for deres teenager. F.eks. arbejdes der på at der skabes forældrenetværk og regler om alkohol. Der lægges særlig vægt på, og stilles krav til at forældrenes rolle og initiativ er afgørende. Undervisere; SSP konsulenterne, Sundhedsplejen og SSP vejledere. Forebyggelseskonsulent og misbrugskonsulent inddrages ad hoc. Eksisterende: Forældre / elev arrangementer i Klassetrin Oplæg for forældre og elever sideløbende, efterfulgt af fælles gruppearbejde, debat om mål for en fælles forståelse for alkoholdebut, fester, hashbrug og netværk. Undervisere; SSP konsulenter, Sundhedsplejen, Unge Rusmiddelguider Forebyggelseskonsulent og misbrugskonsulent inddrages ad hoc. Eksisterende: Elevundervisning i Klasse Via videndeling og dialog at få holdninger og viden frem hos eleverne, så de fremover kan forholde sig mere bevidst og kritisk til deres til- eller fravalg af tobak og rusmidler. Kan med fordel være en del af den supplerende sundhedsundervisning i timeløse fag og / eller i forbindelse med projekter og temauger. Undervisere er; Rusmiddelguider, SSP konsulenter og Sundhedsplejen. Eksisterende: Rådgivning og vejledning i skolen Ved grupper af elever med bekymrende alkohol og rusmiddeladfærd tilbydes forældre og elever gruppeforløb med særlig fokus på den bekymrende adfærd. Tovholder misbrugskonsulent og SSP konsulent. Eksisterende: Ungdomsklubbernes deltagelse i den forebyggende misbrugsindsats Ungdomsklubberne afholder forebyggende temaarrangementer omkring alkohol, tobak og rusmidler. Ungdomsklubberne benytter især ung til ung formidlings metoder, rusmiddelguider o.l. for, at opnå dialog og viden om misbrug af rusmidler og alkohol blandt de unge. Ungdomsklubberne er løbende særligt opmærksomme på risikogrupper af unge med bekymrende adfærd omkring brug af bl.a. tobak, rusmidler og alkohol. Er der bekymring om misbrug blandt unge, tilbyder medarbejderne den unge og dennes forældre vejledning eller hjælp til videre kontakt med relevante samarbejdspartnere. Ungdomsklubberne støtter, i samarbejde med sagsbehandlere og forældre, op om den enkelte unges fortsatte deltagelse i igangværende behandling. Eksisterende: Tværfagligt samarbejde Der er etableret formelle aftaler mellem JOBS og BUR om rådgivnings og visitationsprocedurer for unge u/ 18 år med misbrug, herunder automatisk etablering af tværfaglige teams (case-manegement). Eksisterende: Egne behandlingstilbud 13

14 Der er etableret ambulant behandlingstilbud for unge mellem 18 og 25 år med fokus på motivationsbearbejdning, afgiftning, misbrugsbehandling og efterværn. Misbrugskonsulenter yder rådgivning til unge, forældre, lærere og andre om misbrug. Eksisterende: Eksterne behandlingstilbud Ved behandlingskrævende misbrug hos unge u / 18 år, visiterer kommunen til behandling, som inddrager både den unge og dennes familie. Der er etableret visitationsprocedurer for henvisning til unge over 18 år med behandlingskævende misbrug. Ny: Virtuel information til fagpersoner og borgere. Abonnement på netstof.dk og SMASH hjemmeside med målgruppe; unge, forældre og lærer som søger information om alkohol og stoffer, og tilhørende sms tjeneste for unge, et redskab til at stoppe med hashforbrug. Tovholder forebyggelseskonsulent og misbrugskonsulent. Ny: Tilbud til ungdomsuddannelserne, ung til yngre metoder Der kan tilbydes relevant undervisning om rusmidler, fx i forbindelse med tema og projektuger I forbindelse med Sundhedsstyrelsens kampagner opstilles rusmiddelboder, som indgår i en række af sundhedsboder om temaerne tobak, alkohol rusmidler og seksuel sundhed. På boderne vil der være tilbud om oplysning og henvisning til hvor man kan søge hjælp. Bemanding; Rusmiddelguider og Sundhedsplejen. Tovholder forebyggelseskonsulent, SSP-konsulent og misbrugskonsulent. Ny: Revitaliserer eksisterende politikker på området I forbindelse med arbejdet med kommunens overordnede misbrugspolitik anbefales det at kommunens virksomheder arbejder aktivt med politikker på misbrugsområdet, gældende både de ansatte (signalværdi) og brugerne af institutionerne, elever og forældre. Tovholdere misbrugskonsulenter og forebyggelseskonsulent. Ny: Grupper for børn fra misbrugsfamilier Ultimo oktober 2009 starter gruppe for børn i aldersgruppen år. Gruppeforløbet strækker sig over 5 gange, - derefter evalueres for at vurderer på om der behov for yderligere indsat Gruppen tænkes som en åben gruppe med løbende optag. Der er mulighed for at etablere grupper for andre aldersgrupper i alderen fra Grupperne ledes af psykolog fra Familieafsnittet og sundhedsplejerske fra Sundhedsplejen Udviklingsområde: Opsøgende forebyggende aktiviteter Der er nedsat arbejdsgruppe der udarbejder forslag til særlig indsats for truede unge i aldersgruppen år med eksperimenterende forbrug af hash og andre stoffer. Aktiviteter tidlig indsats Eksisterende: 14

15 Kommunens misbrugskonsulenter er konkret forankret i Job- og Socialcentret. Der er formelle samarbejds- og kontaktfora mellem misbrugskonsulenterne og interne og eksterne samarbejdspartnere. Der arbejdes tværfagligt i forhold til case-manegements metoden. Der er udarbejdet handleguides for forskellige faggruppers brug af misbrugskonsulenternes specialviden. Der er etableret formelle kontaktfora med kommunens lægehuse og misbrugskonsulenterne. Ny: Let tilgængelighed og kvalificerede tilbud er kerneværdier i Solrød kommunes indsats på misbrugsområdet, hvorfor information og oplysning er et centralt område for den tidlige indsats. Der arbejdes på udarbejdelse af informativ og opdateret hjemmeside under sundhed og forebyggelse, der angiver kommunens serviceniveau, værdier og tilbud på misbrugsområdet. Der udarbejdes pjecer og foldere der kan ligge fremme hos læger, bibliotek og andre offentlige steder. Solrød kommune deltager i relevante kampagner der er iværksat af region, styrelser og ministerier. Statistisk véd vi, at et stort antal borgere har et på sigt skadeligt overforbrug af alkohol som i ubearbejdet form kan føre til misbrug og heraf følgende sundhedsudgifter, Ny: Korttids motivationssamtaler Der planlægges tilbud om anonyme samtaler om motivation til livsstilsændring i samarbejde med praktiserende læger og andet sundhedspersonale. Ny: Efterværn for ædru alkoholikere Der etableres lokalt tilbud i Lænkeregi om efterværn og netværksopbygning for ædru alkoholikere. Aktiviteterne pågår i Væksthuset og varetages af frivillige brugere. Ny: Uddannelse af frivillige I forbindelse af aktiviteter i Væksthuset, planlægger Lænkeforeningen uddannelse af 5 frivillige til at medvirke til den opsøgende indsats i Solrød kommune. Ny: Etablering af selvhjælpsgrupper Der søges udvidet samarbejde med de anonyme selvhjælpsgrupper i AA og etablering af NA gruppe i Solrød. Sagsbehandlere i Job- og SocialCentret møder oftere borgere med komplicerede psykiske og sociale problemer, hvor et underliggende misbrugsproblem ofte er årsag, eller væsentlig årsag til sygemelding eller ledighed. Problemet kan ofte være meget vanskeligt at identificere umiddelbart. Hertil udgør en gruppe borgere med dobbelt diagnose (psykisk sygdom og misbrug) et helt særligt problemfelt. 15

16 Ny: Opkvalificering af medarbejdere Der tilrettelægges et kontinuum for kortvarige kurser, temadage, foredrag for fagpersoner om specifikke snævre områder som f.eks ADHD, depression, angst og andre tilstande der mødes i dagligdagen og som optræder i forbindelse med misbrug, samt fortløbende opdatering om interventionsteknikker. Der søges samarbejde med specialister der kan rådgive om særlige problemstillinger med henblik på etablering af videns- og diagnoseteams. Udviklingsområde: Psykiatri og handicap Der skabes grundlag for beslutning om at prioritere dobbeltdiagnoser ( psykiatri / misbrug) til et særligt indsatsområde og udarbejde forebyggelseshandleplan herfor. Aktiviteter: Ældre og alkohol Ny: Formidling af viden om Solrød kommunes tilbud Der aftales møderække, hvor misbrugskonsulenten deltager i relevante faggruppemøder og orienterer om konkrete handlemuligheder og tilbud til borgere med misbrug, samt introducerer til fælles viden om alkoholisme. Ny: Korttids motivationssamtaler Der planlægges tilbud om anonyme samtaler om motivation til livsstilsændring i samarbejde med praktiserende læger og andet sundhedspersonale. Samtalerne har særligt fokus på helbred og sundhedsfremme for ældre medborgere. Udviklingsområde: Forebyggelseshandleplan Der er nedsat arbejdsgruppe der udarbejder forebyggelseshandleplan for ældreområdet samlet set. Arbejdsgruppen udarbejder forslag på baggrund af overordnet ledelsesmandat i forhold til forbrug af mandtimer til opkvalificering og særlige aktiviteter. Udviklingsområde: Nøglepersoner for området ældre og alkohol Der søges oprettet et specialistkorps af nøglepersoner, inspireret af Projekt børn i alkoholfamilier hvor der uddannes særlige videnspersoner der er tværfagligt og geografisk forankret i forskellige fagområder, i alt ca. 25 personer, der fungerer som specialister i respektive afdelinger. Bilag 5. Kommunikationsplan Der udarbejdes kommunikationsplan som det redskab der skal styres efter når mange faggrupper og samarbejdspartnere er involveret i at føre misbrugspolitikken ud i daglig praksis. For de enkelte indsatsområder er udpeget kommunikationsansvarlig(e) som opstiller en plan for gennemførsel af politikkens praksisområder ved angivelse af: Kommunikationsmål, hvad skal opnås Kommunikationsstrategi, handling og retning for hvordan politikkens elementer udføres og fastholdes 16

17 Kommunikationsaktiviteter, plan for mundtlig og / eller skriftlig præsentation ved inddragelse og diskussion om politikkens praksis, etablering af ad hoc arbejdsgrupper. De kommunikationsansvarlige udgør styregruppe for den samlede kommunikationsplan. Styregruppen præsenterer løbende kommunikationsplaner for Det Tværgående Misbrugsteam. 17

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Udkast til MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfService\a26dc84f-b6c5-43f2-a6b0-7249c869711b.doc MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSOMRÅDET. Kvalitetsstandard. Misbrugsområdet i Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSOMRÅDET. Kvalitetsstandard. Misbrugsområdet i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSOMRÅDET Kvalitetsstandard Misbrugsområdet i Solrød Kommune Udarbejdet november 2007 til februar 08 politisk godkendt maj 2008 Indholdsfortegnelse Kommunens udgangspunkt for arbejdet...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Oktober 2006 Misbrugspolitik for Gladsaxe Kommune 2006 1. udgave Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Misbrugsområdet i Gladsaxe Kommune... 3 1.3. Kommunalreformens

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK I HOLSTEBRO KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK I HOLSTEBRO KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK I HOLSTEBRO KOMMUNE 1. INDLEDNING. Med kommunalreformen er ansvaret for indsatsen på misbrugsområdet overgået til kommunerne. En række kommunale og tidligere amtslige tilbud er kommet ind

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug

Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug Borgere i Skanderborg Kommune trives uden misbrug af alkohol eller brug af euforiserende stoffer

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv.

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv. Indsats: Unge og Misbrug Dato 21. maj 2013 I foråret 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har til opdrag at beskrive en indsats omkring unge og misbrug. Indsatsen er initieret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Rusmiddelcenter Viborg Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Alkoholforbrug er ofte tabu i Danmark Alkoholoverforbrug

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere