"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer"

Transkript

1 "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen

2 CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport 8 CASA, Juni 2006 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Forord Projekt Flere veje og bedre metoder i behandlingen af socialt dårligt stillede alkoholikere er et modelprojekt, som har til formål at udvikle en bedre og mere helhedsorienteret indsats i forhold til socialt udsatte, herunder hjemløse som har et alkoholmisbrug. Formålet med modelprojektet er at fremme behandlingsindsatsen i forhold til socialt udsatte, herunder hjemløse med alkoholmisbrug på 94-boformerne, og udvikle et bedre samarbejde mellem boformerne, misbrugscentre, behandlingstilbud samt amter og kommuner. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem forskellige 94-boformer (herberger), forskellige døgn- og dagbehandlingstilbud samt hjemkommuner og amter på Sjælland. Projektet er igangsat af Den selvejende institution Overførstergården og er finansieret af Socialministeriet. Til projektet er koblet en forskningsdel, der vedrører evaluering af projektet. Denne del forestås af CASA. De første erfaringer blev rapporteret i rapporten Hjemløse og alkohol, midtvejsrapport. CASA, Denne rapport er den afsluttende evaluering af projektet. Der er lagt vægt på en beskrivelse og vurdering af samtalegrupper praktiseret på de deltagende 94-boformer med henblik på motivation af misbrugerne. Derudover indeholder evalueringen en beskrivelse af de dagkurser, som er blevet etableret i de deltagende kommuner med henblik på kombination af misbrug og arbejdsmarkedstilknytning. Endelig er der lagt vægt på at belyse forløbet for de personer, som har været i døgnbehandling og deltaget i dagkurser, og en belysning af deres efterfølgende forsørgelses- og arbejdsmarkedssituation. Der er gennemført interview på såvel 94-boformerne som i dagkurserne af både medarbejdere og hjemløse og langvarige kontanthjælpsmodtagere. Rapporten er skrevet af Finn Kenneth Hansen, CASA. CASA Juni 2006

5 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning erfaringer og opmærksomhedspunkter Socialt udsatte med misbrug Projekt Flere veje og bedre metoder i behandling Midtvejsevalering Samtalegrupper på hjemløseinstitutionerne Dagkurser i kommunerne Erfaringer fra projektet Opmærksomhedspunkter Projekt Flere veje og bedre metoder i behandlingen af socialt dårligt stillede alkoholikere et modelprojekt Baggrund for projektet Formålet med modelprojektet Evaluering Midtvejsrapport Den samlede evaluering Løsningsfokuserede samtaler Indledning Opstart og motivation Organisering hold eller løbende indtag Selve forløbet Hvad betyder det for deltagerne Medarbejdernes erfaringer Forankring Erfaringerne Hvordan er det gået socialt udsatte i døgntilbud? Personer i døgntilbud Situationen i 2005 casebeskrivelser Karakteristik af personerne, som har været i døgnbehandling Hvordan er det gået personer, der har været i døgnbehandling? Samlet vurdering Dagkurser alkohol og aktivering Indledning Kommunernes rolle i alkoholbehandlingen Aktivering, sociale forhold og misbrug tre dimensioner Elementer i arbejdet aktivering af alkoholmisbrugere Dagkurserne i projektet Vejlednings- og opkvalificeringsforløb Holbæk Kommune Dagtilbudet i Græsted-Gilleleje Kommune ABBA Ishøj Kommune indsats for ledige med misbrug, der modtager kontanthjælp Hvordan er det gået personer, der har deltaget i dagkurser? Karakteristik af personerne, som har været i døgn- og dagbehandling Udviklingsforløb Hvordan er det gået efter dagkurserne?...61

6 6.4 Betydning af deltagelse i arbejdsmarkedspolitiske ordninger Samlet vurdering Erfaringer og perspektiver Erfaringer med tilgang til misbrugsproblemer Helhedsorientering Misbrugsdelen Aktiveringsdelen Flere og forskellige metoder Strukturreform Litteratur Bilag Bilag 1 Deltagerliste for projektet Bilag 2 Kurser m.v. frem til maj 2006 Bilag 3 Effekter af dagkurser for personer med alkoholmisbrug 4

7 1 Sammenfatning erfaringer og opmærksomhedspunkter 1.1 Socialt udsatte med misbrug Mennesker, der søger hjælp på hjemløseinstitutioner, kommer, fordi de ikke har en bolig. Ud over hjemløshed er de ofte præget af sociale, fysiske og psykiske lidelser, dårlig økonomi, ledighed samt misbrug af alkohol, medicin, hash eller narkotika. Misbrug er i dag et udbredt problem blandt hjemløse. Hjemløseinstitutionerne har mange års erfaringer med misbrugere. Erfaringerne er, at forudsætningen for at skabe mere holdbare løsninger for de hjemløse misbrugere er, at der gøres noget ved misbruget. Samtidig er det erfaringen, at indsatser på de andre områder er vigtige for at forebygge tilbagefald til misbrug og til at leve et acceptabelt hverdagsliv. Kommunerne er blevet mere opmærksomme på misbrugsproblemerne. Stort ser alle kommuner kender til langvarige kontanthjælpsmodtagere med alkoholmisbrug eller blandingsmisbrug. Det er erfaringerne i mange kommuner, at de ikke klarer sig i de almindelige aktiveringsprojekter og ikke får noget særligt ud af arbejdsmarkedspolitiske tiltag. Hjemløse og andre socialt dårligt stillede har imidlertid svært ved at finde veje til behandling. Ikke fordi der ikke er tilbud i såvel amter, kommuner, hos frivillige, ambulatorier, sociale institutioner, rådgivninger, behandlingshjem m.v. Men tilbuddene passer ofte ikke til deres sociale situation, og kommunerne er for opgivende over for deres misbrugsproblemer. 1.2 Projekt Flere veje og bedre metoder i behandling Formålet med projekt Flere veje og bedre metoder i behandlingen af socialt udsatte med alkoholproblmer er at udvikle og synliggøre flere veje og bedre metoder i behandlingen af socialt dårligt stillede alkoholikere, herunder at sikre en bred vifte af muligheder for behandling af misbruget. Projektet har sat fokus på misbrugeren og søgt at påvirke samarbejdet mellem de institutioner og myndigheder, som har ansvaret og ressourcerne til at løse opgaverne. Målgruppen er hjemløse med alkoholmisbrug, både de der søger hjælp på 94-boformer og de, der har et sted at bo, men lever som funktionelt hjemløse på bænken, og langvarige kontanthjælpsmodtagere. Selvom målgruppen med misbrugsproblemer kan synes entydig og velafgrænset, er det erfaringerne fra 94-boformerne og kommunerne, at grup- 5

8 pen langt fra er homogen. Der er tale om personer med forskellig baggrund, forskellig misbrugs- og helbredssituation og forskellig social og familiemæssig situation. Deltagerne i projektet er de vigtigste aktører i forhold til målgruppen og deres problemstillinger. Det gælder 5 amter på Sjælland, 10 kommuner i de 5 amter og 5 94-boformer (hjemløseinstitutioner). Indsatsen i forhold til målgruppen og dens problemstillinger omfatter tre vigtige dimensioner: Misbrugsdimensionen Den sociale dimension Arbejdsmarkedsdimensionen. Der er i projektet lagt vægt på at sætte fokus på kombinationen af disse dimensioner og inddrage de vigtigste aktører, som arbejder med disse dimensioner i et samarbejde. Derudover er der lagt vægt på de forskellige elementer i arbejdet med personer med misbrugsproblemer. Det gælder visitation, motivation, behandling, aktivering og opfølgende arbejde. Ved at tage udgangspunkt i de enkelte personers misbrugssituation er der i projektforløbet indsamlet konkrete erfaringer med hensyn til, hvad der fungerer godt og mindre godt, og hvorledes man kan forbedre indsatserne i de systemer, som yder hjælpen. Organisatorisk set er formålet at udvikle et bedre samspil mellem aktørerne: Hjemløseinstitutioner, behandlingstilbud, kommuner og amter samt at opstille modeller for, hvordan koordineringen kan foregå, og hvorledes hjemløseinstitutioner i højere grad kan medvirke som faglige konsulenter og tovholdere. Metoderne i projektet har bl.a. omfattet medfinansiering af behandling for at sikre adgang til private tilbud med op til kr pr. behandling forudsat, at restbeløbet finansieres af amt eller kommune. Derudover har projektet finansieret en lang række faglige kurser for medarbejdere, aktiviteter på tværs af lokale og amtslige aktører samt evaluering og information. I perioden kom 60 personer i alkoholbehandling, stort set alle i døgnbehandling, fx på Tårup Behandlingscenter, Majorgården, Ringgården, Bjæverskov og Blå Kors. I enkelte tilfælde har der været tale om dagbehandling ved fx Fontana, Lænken og Bispebjerg Hospital. 6

9 1.3 Midtvejsevalering De foreløbige erfaringer fra projektet blev rapporteret i midtvejsrapporten: Hjemløse og alkohol evaluering af projekt: Flere veje og bedre metoder i behandlingen af socialt dårligt stillede alkoholikere. CASA Rapporten beskriver de forskellige former for samarbejde, som er udviklet mellem aktørerne under de nuværende strukturer, og på den baggrund peges på forskellige barrierer og muligheder for at få socialt udsatte alkoholmisbrugere, herunder hjemløse i behandling. Det blev påpeget, at en del af problemerne hænger sammen med forskellige opfattelser af målgruppen og opfattelser af, hvad behandling er. En anden del hænger sammen med de forskellige elementer, som indgår i forløbet dvs. motivation, visitation, behandlingstilbud, aktørerne på feltet og deres kompetencer, økonomi samt sociale tilbud. Med henblik på at skabe bedre muligheder for at få socialt udsatte og hjemløse med alkoholmisbrug i behandling, blev der peget på behovet for: Klarere visitationsprocedurer Motiverende samtaler og udvikling af metoder til motivation Flere og en mere bred vifte af behandlingstilbud Udvikling af personalets kompetencer i forhold til misbrug og alkohol Opfølgende sociale tilbud først og fremmest bolig, men også andre tilbud fx psykolog. I 2003 blev det besluttet at opsøge og udvikle flere muligheder, supplerende til de eksisterende dag- og døgnbehandlingsmuligheder og finde frem til, hvorledes flere kunne få adgang til behandling af misbruget, hvorledes visitationssystemet kunne forenkles, hvorledes opfølgningen kunne forbedres, og hvorledes motivationen kunne forbedres. Der blev valgt at prioritere 2 nye aktiviteter: Samtalegrupper på hjemløseinstitutionerne og dagkurser i kommunerne. 1.4 Samtalegrupper på hjemløseinstitutionerne For at skabe øget motivation og fokus blandt beboere og medarbejdere på 94-boformerne, blev hjemløseinstitutionerne i projektet opfordret til at etablere samtalegrupper, hvor beboerne mødes i mindre grupper under ledelse af 1-2 medarbejdere. Medarbejdere blev efteruddannet og fik supervision i en særlig samtaleteknik kaldet: Løsningsfokuserede samtalegrupper. De deltagende hjemløseinstitutioner, som deltog i udviklingen af de løsningsfokuserede samtalegrup- 7

10 per, var: Kanalgården, Karlsvognen, Skansegården og Overførstergården. Samtalegrupperne gennemførtes i Formålet med samtalegrupperne er at tale om det, der optager beboerne, det der hindrer dem i at komme videre. Kernen i disse samtaler er at se på de positive elementer i de enkelte personers livshistorie. Det vil sige ikke fokusere på problemerne, men hvordan man oplever at have håndteret problemer eller kommet ud af problemer. Emnerne for samtalerne kan være alle slags problemer, herunder misbrug. Deltagerne i de løsningsfokuserede samtalegrupper har generelt været meget positive over for de forløb, de har deltaget i. De har syntes, at det var godt at have et sted, hvor de kunne fortælle andre om deres oplevelser og tanker og samtidig skulle lytte til andres erfaringer og oplevelser. Medarbejderne lægger vægt på, at de med kendskabet til og det at mestre samtaleteknikken har fået et godt og nyttigt arbejdsredskab. De peger på vigtigheden af, at samtalerne: sætter fokus på egen situation tilskynder til ansvar tilskynder til egne handlinger. Hvad angår betydningen peger medarbejderne generelt på: at deltagerne får mod på ændringer af deres adfærd at deltagerne udviser større åbenhed at deltagerne får større selvværd. 1.5 Dagkurser i kommunerne Ideen med dagkurserne er at kombinere indsatsen mod misbrug med aktivering og beskæftigelse. Der er typisk tale om et kursus af 8 ugers varighed med en længerevarende opfølgning og gennemførelse i hjemkommunen. Metoderne er pædagogiske, formen er undervisning. Det nye er, at der lægges vægt på, at der er tale om kurser, ikke behandling. Deltagerne er kursister, ikke patienter. Målet er at komme ind i et normalt liv med arbejde. Ædruelighed er et skridt på vejen, det er ikke et mål i sig selv. Ideen i dagkurserne er ikke ny. Der er flere kommuner, som er blevet opmærksomme på misbrug som hindring mod aktivering. Jf. rapporten Aktivering og alkoholproblemer en kortlægning af kommuners særlige aktiveringstilbud til personer med alkoholproblemer. Rapporten er udarbejdet af CASA i samarbejde med Videnscenter om Alkohol i

11 Kurserne i nærværende projekt blev etableret i løbet af i forskellig form i samarbejde med kommunale arbejdsmarkedsafdelinger i kommunerne Græsted-Gilleleje, Søllerød, Ishøj, Holbæk og Næstved. Projektet ydede støtte til kurserne i Holbæk og Næstved. De øvrige startede på initiativ af Frederiksborg Amts misbrugscenter/græsted-gilleleje, den kommunale misbrugskonsulent/søllerød, Jobcentret/Ishøj. Aktørerne varierer fra kommunale projekter i Holbæk og Søllerød, en amtslig aktør i Græsted-Gilleleje, et privat kursuscenter i Ishøj og et kommunalt værested i Næstved. I løbet af 2004 og 2005 har der været 260 personer igennem dagkurserne i de 5 kommuner fordelt med 69 personer fra Ishøj Kommune, 57 personer fra Holbæk Kommune, 55 personer fra Græsted-Gilleleje Kommune, 17 personer fra Næstved Kommune og 62 personer fra Søllerød Kommune. Erfaringerne med dagkurserne er, at deltagerne er glade for kurserne og for, at deres misbrugssituation bliver taget alvorlig. De føler sig trygge ved at deltage i kurset og få snakket med andre, der er i samme situation, og få kendskab til nogle redskaber, som de kan bruge i hverdagen. For nogle misbrugere er et kursus ikke tilstrækkeligt. Der har i projekterne været flere gengangere. Kombinationen med deltagelse i dagkurser samt deltagelse i arbejdsmarkedspolitiske ordninger har betydet, at en del af deltagerne er kommet i arbejde eller har fået en nærmere tilknytning eller mod på at komme på arbejdsmarkedet. Det viser sig, at personerne tidligere har deltaget i arbejdsmarkedspolitiske ordninger, men har ikke fået noget udbytte af disse tilbud på grund af deres alkoholmisbrug. Med kombinationen af en alkoholindsats og en konkret individuel arbejdsmarkedspolitisk indsats sker der markante ændringer i personernes tilknytning til arbejdsmarkedet. For andre er der som konsekvens af deres deltagelse i dagkurserne sket en afklaring enten i form af, at de tager skridt mod arbejdsmarkedet, eller at de er blevet indstillet til en førtidspension, fordi deres helbred er så dårligt, at de ikke kan magte et arbejde. 1.6 Erfaringer fra projektet De overordnede konklusioner på projektet er, at inddragelse af misbrugsdimensionen er vigtig i den særlige indsats over for langvarige kontanthjælpsmodtagere og socialt udsatte, herunder hjemløse, fordi en stor del af gruppen har misbrugsproblemer, og at misbruget for mange i denne gruppe er en afgørende hindring for, at de kan blive selvforsørgende. 9

12 På baggrund af projektet kan der derudover peges på følgende vigtige overordnede erfaringer: At det er vigtigt, at der så tidligt som muligt og på et kvalificeret grundlag gøres en indsats for motivation af målgruppen med henblik på at komme ud af eller nedsætte misbruget. Der er i projektet blevet arbejdet med denne del både i forhold til beboerne på 94-boformerne og i kommunerne i forhold til sagsbehandlerne. At et udviklet og godt samarbejde mellem de forskellige parter boformer, misbrugscentre, behandlingssteder, kommuner og amter omkring målgruppen socialt udsatte, herunder hjemløse med alkoholproblemer er en vigtig forudsætning for, at indsatsen i forhold til målgruppens problemstillinger i højere grad lykkes. Erfaringerne viser, at et sammenhængende forløb med motivation, visitation, behandling og efterbehandling kræver et nærmere formaliseret samarbejde mellem parterne med en klar opgave- og ansvarsfordeling. Der er i dag en ansvars- og opgavedeling mellem amter og kommuner, hvor kommunerne har hovedansvaret for forebyggelse, efterbehandling og social støttetilbud til personer med nedsat sociale, fysiske eller psykiske funktionsevner, herunder personer med alkoholproblemer, og amter ne har hovedansvaret for forebyggelse og behandlingsindsats, herunder etablering af behandlingstilbud. Generelt kan man sige, at kommunerne i alt for høj grad har haft en passiv holdning i forhold til målgruppen. Det hænger sammen med prioriteringsovervejelser, men også med en manglende viden og manglende kompetencer på alkoholområdet. Med henblik på strukturreformen vil kommunerne blive forpligtet på et større engagement omkring misbrugsbehandling og forpligtet på at opbygge og udvikle viden og kompetencer på området. Generelt omkring samarbejdet kan man sige, at erfaringerne peger på, at der i henhold til målgruppen er en klar erkendelse af, at 94-boformerne med deres ressourcer og kompetencer er en vigtig samarbejdspartner, og at de enkelte kommuner og amter i større omfang bør drage nytte af den viden og erfaring, der er opbygget på 94-boformerne omkring målgruppen. At det kan lade sig gøre at stabilisere og forbedre hverdagslivet for kontanthjælpsmodtagere ved at sætte fokus på misbruget i kombination med en social eller arbejdsmarkedspolitisk indsats. Det er vigtigt at påpege, at der kan være tale om en kombination af forskellige metoder, hvor fokus på misbrugssituationen i et samspil med individuelle og fællesskabsrettede aktiviteter, samtaler og fællesoplevelser (bl.a. ture og udflugter) og 10

13 eventuelt aktivering og arbejdsrettede indsatser kan stabilisere og forbedre deltagernes livskvalitet og deres hverdagsliv. Erfaringerne fra særlige projekter i kommunerne og fra dagkurserne i kommunerne i dette projekt er, at man har fået langvarige kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet enten i praktik eller i ordinær beskæftigelse. For andre er der sket en afklaring enten i form af, at de tager skridt mod arbejdsmarkedet, eller at de er blevet indstillet til en førtidspension, fordi deres helbred er så dårligt, at de ikke kan magte et arbejde. At det er indsatsen i forhold til misbruget, der gør en forskel. Der er mange af de langvarige kontanthjælpsmodtagere, som har været gennem utallige aktiveringsforanstaltninger og arbejdsmarkedspolitiske tiltag uden, at det har forbedret deres situation. Tilbagevenden til kontanthjælp har i stedet medført en efterfølgende opgivende holdning i kommunerne i forhold til de langvarige kontanthjælpsmodtagere. At indsatsen kræver, at der indgår personer, medarbejdere eller ansatte, som har kompetence på alkoholområdet. Når der er tale om så gode erfaringer med dagkurserne skyldes det ikke mindst, at de deltagende medarbejdere har kompetence på misbrugsområdet. Der er tale om personer, som har deltaget i kurser, efteruddannelser om alkoholmisbrug og behandling af misbrug eller har en form for rusmiddeluddannelse som fx alkolog. At det er uhyre vigtigt, at der er tale om en opfølgning eller efterfølgende tiltag, idet der er erfaring for tilbagefald for mange misbrugere. At der i forhold til målgruppen med misbrugsproblemer er tale om en proces, som tager tid. Resultaterne viser sig ikke med det samme. På baggrund af erfaringerne fra kommuner, der har iværksat dagkurser eller særlige projekter, skal der med henblik på strukturreformen, hvor kommunerne har myndighedsansvaret omkring misbruget, peges på nogle vigtige elementer i arbejdet med langvarige kontanthjælpsmodtagere og socialt udsatte med misbrugsproblemer: At samarbejdet med andre aktører på feltet fungerer i de kommuner, hvor der er et lokalt misbrugscenter. At kommuner, der har ansat en misbrugskoordinator, har udarbejdet retningslinier, og derfor har bedre mulighed for at koordinere de forskellige aktiviteter i kommunen og varetage samarbejdet til andre aktører. At der i kommuner, hvor organiseringen af særlige projekter er tænkt helhedsorienteret, er en sammenhæng mellem de forskellige elementer, 11

14 der har baggrund i et samarbejde mellem forskellige samarbejdspartnere og dermed mulighed for en kontinuitet i arbejdet. At en helhedsorientering i organiseringen giver bedre muligheder for den enkelte kontanthjælpsmodtager og socialt udsatte med misbrug. 1.7 Opmærksomhedspunkter Ud over ovenstående erfaringer er der en række temaer, som det kunne være væsentligt at pege på i udviklingen af indsatsen i forhold til målgruppen. Der er tale om opmærksomhedspunkter. På baggrund af initiativerne på 94-boformerne og i de deltagende kommuner kan man pege på nogle forhold, som man bør være opmærksom på i udvikling og perspektivering af indsatsen i forhold til alkoholmisbrugere. Afklaring af målgruppen og målsætningerne Selvom gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere og socialt udsatte med misbrug kan synes entydig og velafgrænset, viser erfaringerne, at gruppen af personer langt fra er homogen. Der er tale om personer med forskellig baggrund, forskellig misbrugs- og helbredssituation og forskellig social situation. Det er derfor vigtigt, at der ved etableringen af særlige projekter sker en afklaring af målgruppen. Det gælder i formuleringen og præciseringen af målgruppen og i fastlæggelsen af kriterier og procedurer ved visitationen af deltagere. Målgruppen må selvfølgelig ses i forhold til målsætningerne. Er der fx tale om en målsætning om, at personerne skal holde op med at drikke, eller at de skal få et bedre hverdagsliv, er det vigtigt, at visitationen sker i henhold til målsætningerne og ikke mindst, at de visiterede deltagere er afklarede omkring målsætningerne. Erfaringerne viser, at de enkelte kontanthjælpsmodtagere har forskellig baggrund og har en forskellig social situation. På den måde er der tale om individuelle personer. Meget tyder dog på, at den forskellige baggrund er mindre betydende for personernes motivation for ændringer. Derimod er en afklaring og motivation for målsætningen af stor betydning. Samtidig gælder det for denne målgruppe, at misbrugs- og helbredsforholdene spiller en afgørende rolle. Det er derfor vigtigt, at der på et tidligt tidspunkt samarbejdes med andre sektorer. Det gælder specielt samarbejdet med misbrugssektoren og sundhedssektoren. Har personerne et dårligt helbred fysisk eller psykisk sammenkoblet med en længerevarende misbrugssituation, kan der være tale om en social indsats 12

15 og et socialt arbejde, som klart adskiller sig fra noget, der har med aktivering og det ordinære arbejdsmarked at gøre. Forskellige metoder og muligheder Der er langt fra kun én metode, som både kan styrke målgruppepersonernes selvværd, få dem til at erkende deres misbrug og få dem til at stoppe deres misbrug og samtidig motivere den enkelte for igen at indgå på det ordinære arbejdsmarked. Erfaringerne viser helt klart, at det er vigtigt at sammentænke brugernes sociale situation med deres misbrugssituation og at få etableret et samarbejde mellem den sociale sektor og misbrugssektoren med henblik på anvendelige metoder, som kan være nyttige i forhold til deltagerne og de opstillede målsætninger. Der er både forskellige socialpædagogiske metoder og forskellige afvænnings- og behandlingsmetoder. Det helt afgørende er, at man i relation til den særlige indsats i forhold til misbrugerne får skabt en helhed og er åben over for forskellige metoder i tilgangen til de meget forskellige kontanthjælpsmodtagere. I processen kan der samtidig være behov for hele tiden at arbejde udviklingsorienteret og at justere og supplere med andre og nye metoder, når det vurderes at være hensigtsmæssigt. Sammenhæng i de individuelle behandlingsforløb Omkring de enkelte behandlingsforløb viser erfaringerne, at der er behov for såvel en forbehandling med motivation, information, forberedelse og inddragelse af den enkelte som en efterbehandling med opfølgning omkring den enkeltes sociale situation og misbrugssituation. For den enkelte alkoholmisbruger drejer det sig meget om, at de bliver informeret om de forskellige muligheder, der foreligger, og at de selv er med til at bestemme retning og behandlingsformer. Fokus på opfølgning Et tilbagevendende tema i det sociale arbejde er manglende opfølgning. Det er således væsentligt, hvordan og på hvilke måder opfølgningen tænkes ind fra starten af behandlingsforløbet. Opfølgningen har i nogle kommuner bestået i udarbejdelsen af en afsluttende handlingsplan for deltagerne, ofte udarbejdet i et samarbejde med fx projektlederen af et aktiveringsprojekt, socialrådgiveren på 94-boformen eller den enkelte sagsbehandler. 13

16 Meget tyder imidlertid på, at en sådan opfølgning ikke er tilskrækkelig. Mange vender tilbage til kontanthjælp, fordi de ikke har kunnet klare situationen efter behandling. Mange oplever tilbagefald med hensyn til misbruget, hvilket der er erfaring for kan mindskes med en god efterbehandling med styrkelse af den enkeltes selvtillid og selvværd. Der er i projektet arbejdet meget med motivation og visitation. Derimod er der ikke sat helt så meget fokus på det opfølgende efterværn. I forhold til socialt udsatte med alkoholproblemer er det vigtigt, at der løbende følges op på personernes situation og udvikling. Det gælder såvel deres sociale situation som deres misbrugssituation. Opfølgning bør derfor i høj grad tænkes ind i behandlingsforløbet og ikke blot som en efterfølgende supplerende indsats. Helhedsperspektiv og forankring Arbejdet med aktivering af alkoholmisbrugere omfatter flere elementer som visitation, motivation, behandling og efterbehandling. For det samlede arbejde og for den enkelte misbruger er det væsentligt, at de forskellige elementer bliver tænkt ind i en sammenhæng. Det er vigtigt, at der tænkes helhedsorienteret i forhold til organiseringen af de enkelte elementer og i forhold til den proces og den situation, som den enkelte alkoholmisbruger er i. For målgruppen med misbrugsproblemer er det vigtigt, at der er tale om en helhed i den enkelte persons udvikling. Det kan fx være vigtigt, at indsatsen ikke alene rettes mod den enkelte misbrugende kontanthjælpsmodtager, men at der i de tilfælde, hvor der fx er familie og børn inde i billedet, også omfatter en indsats, som inddrager familie og eventuelle børn. I nogle kommuner er der ikke et tilstrækkeligt samarbejde mellem sagsbehandleren og fx projektlederen eller ansatte i særlige projekter på den måde, at sagsbehandleren ikke anvender den viden, man har i projekterne omkring de enkelte kontanthjælpsmodtagere. Det betyder, at helhedsindsatsen i forhold til den enkelte kontanthjælpsmodtager ikke bliver optimal. En helhedsorientering i organiseringen af indsatsen er væsentlig i et forankringsperspektiv. Det er derfor vigtigt at pege på behovet for, at der i kommunerne sikres en organisatorisk forankring af en sammenhængende alkoholindsats i forhold til den enkelte borger. For at få sammenhæng i den lokale indsats og etablere et mere formaliseret samarbejde i forhold til flere samarbejdspartnere herunder samarbejdet mellem kommunen og andre aktører, er det vigtigt, at der i kommunen er en misbrugskoordinator. 14

17 Udvikling af misbrugskompetencer I de særlige aktiveringsprojekter viser det sig, at medarbejderne har mange forskellige uddannelser og mange forskellige kompetencer. I nogle kommuner er der i relation til aktiveringen af misbrugere lagt vægt på at ansætte medarbejdere, der har en misbrugsuddannelse som fx alkolog. I andre kommuner har man ansat projektmedarbejdere med enten erfaring fra misbrugsverdenen eller med kurser, efteruddannelse eller en uddannelse inden for misbrugsområdet. På baggrund af erfaringerne fra dette projekt kan der konstateres et behov for at styrke viden og kompetencer om alkoholmisbrug hos de kommunale medarbejdere og sagsbehandlere. Samarbejde I en række kommuner er der et udmærket samarbejde mellem arbejdsmarkedsafdelingen/socialforvaltningen og misbrugscentret, men samarbejdet er ofte relateret til problemstillinger omkring enkeltpersoner og enkeltsager. Målsætningen må være, at såvel arbejdsmarkedsafdelingen som alkoholbehandlingssektoren bliver bedre til at håndtere kontanthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer, at de bliver bedre til at samarbejde og støtter, at de enkelte personer inddrages i det løbende arbejde. Heri indgår en afklaring af opgave- og rollefordelingen samt af, hvilke samarbejdsformer der skal sikre, at opgaverne løses bedst muligt. Det vil være vigtigt, at dette samarbejde bliver mere forankret både i forvaltningen og i alkoholambulatorierne. Ikke alene med henblik på indsatser i forhold til misbrugsproblemerne, men også de sociale problemer som mange kontanthjælpsmodtagere står i fx med boligproblemer, gældsproblemer og andet. Forankringen er ikke mindst nødvendig med henblik på forebyggelse. Det vil være vigtigt, at kontanthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer ikke kommer til at blive hængende i kontanthjælpssystemet i så mange år, som mange af de nuværende kontanthjælpsmodtagere i kommunerne har gjort uden perspektiver for et acceptabelt og kvalificeret hverdagsliv. 15

18 16

19 2 Projekt Flere veje og bedre metoder i behandlingen af socialt dårligt stillede alkoholikere et modelprojekt Den selvejende institution Overførstergården har iværksat et flerårigt modelprojekt, som har til hensigt at sikre en bedre koordineret og mere helhedsorienteret indsats i forhold til mennesker, der er socialt udsatte og eventuelt søger hjælp på boformer, og som samtidig har et alkoholmisbrug. Projektet er finansieret af Socialministeriet. 2.1 Baggrund for projektet En stor del af de mennesker, der søger hjælp på 94-boformer, er misbrugere af alkohol, medicin, hash og/eller narkotika. Misbruget er for mange beboere den vigtigste årsag til, at det sjældent lykkes for dem at komme i arbejde og klare sig i egen bolig. 94-boformerne har mulighed for at hjælpe med midlertidig bolig og rådgivning og kan sammen med kommunen arbejde med socialt efterværn og integration. Men boformerne yder ikke behandling. Mange beboere er under behandling i den forstand, at de får antabus under kontrol fra boformen eller fra et alkoholambulatorium. Denne form for behandling kan være en hjælp til at undgå alkoholmisbrug, mens misbrugeren bor på boformen, men den er ikke tilstrækkelig, når vedkommende bor alene. De mennesker, der søger hjælp på boformer, har meget at slås med og er ofte alene. Hvis hjælpen skal være optimal, skal den både være intensiv, helhedsorienteret og individuel, og den skal koordineres med et efterfølgende, langvarigt efterværn samt en bolig, arbejde og fritidstilbud. Herberget Overførstergården gennemførte et pilotprojekt, hvor 4 hjemløse alkoholikere kom i behandling fulgt op af et samarbejde mellem boform, behandlingsinstitution og hjemkommunen. Pilotprojektet blev finansieret af Sygekassernes Helsefond og beskrevet i rapporten Helhedsorienteret samarbejde mellem hjemløseinstitutioner, behandlingsinstitutioner og kommuner om hjælp til hjemløse med alkoholiske og psykosociale vanskeligheder. På baggrund af pilotprojektet blev modelprojektet Flere veje og bedre metoder i behandlingen af socialt dårligt stillede alkoholikere udarbejdet. 17

20 2.2 Formålet med modelprojektet Formålet med modelprojektet er at fremme behandlingsindsatsen i forhold til socialt udsatte, herunder hjemløse med alkoholmisbrug på 94-boformerne og udvikle et bedre samarbejde mellem boformerne, misbrugscentre, behandlingstilbud samt amter og kommuner. På individplan er formålet at sikre en helhedsorienteret indsats for socialt udsatte personer, som har et alkoholmisbrug (herunder hjemløse, der søger hjælp på 94-boformer) og skabe mulighed for en større tilgængelighed til en bredere vifte af tilbud om behandling. Dette sker ved, at der ydes finansieringstilskud på 50 % til det enkelte behandlingsforløb. På det organisatoriske plan er det formålet at udvikle et bedre samspil mellem boform, behandlingstilbud, kommuner og amter samt at opstille modeller for, hvordan koordineringen kan foregå. Dette sker bl.a. gennem en løbende seminar- og kursusvirksomhed for de implicerede parter i projektet. Modelprojektet gennemføres i et samarbejde mellem forskellige 94-boformer (herberger), forskellige døgn- og dagbehandlingstilbud samt hjemkommuner og amter på Sjælland. (Se bilag 1: Oversigt over deltagende parter i projektet). Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra de involverede institutioner og myndigheder med henblik på at sikre projektets gennemførsel. 2.3 Evaluering Til projektet er koblet en forskningsdel, som står for evalueringen. Denne del består i at følge projektet i hele projektperioden og omfatter en kombination af erfaringsopsamling, konstruktiv dialog og sparring med projektansvarlige samt udarbejdelse af en afsluttende evaluering. Den konstruktive dialog og sparring omfatter udvikling af redskaber og metoder og vil ske på grundlag af den løbende erfaringsopsamling. Derudover gennemføres selvstændige undersøgelser og analyser, som skal give bidrag til at overveje justeringer eller ændringer, der kan forbedre de enkelte personers behandlingsforløb bl.a. gennem et bedre samarbejde mellem institutioner og myndigheder. Formålet med evalueringen er at vurdere, om det med en helhedsorienteret indsats er muligt at skabe et bedre hverdagsliv for socialt udsatte personer, som har et alkoholmisbrug, herunder hjemløse som har søgt hjælp på en 94-boform, og om der kan peges på modeller for samspil mellem forskellige samarbejdspartnere (institutioner), der understøtter den helhedsorienterede indsats. 18

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug Projektbeskrivelse for Unge og misbrug 15. oktober 2007 Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) søger hermed Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet om støtte til undersøgelse

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen CASA Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen Center

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Det glade budskab! Mennesker med psykisk sygdom kan genvinde arbejdsevnen Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling 301112 En Ny Chance Indholdsfortegnelse: 1. En Ny Chance er en ny chance for familien 2. Hvem henvender En Ny Chance sig til? 3. Gruppesamtaler og ferieaktiviteter er kernen i En Ny Chance 4. Organisering

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kommuners og amtskommuners samarbejde med frivillige sociale organisationer

Kommuners og amtskommuners samarbejde med frivillige sociale organisationer Kommuners og amtskommuners samarbejde med frivillige sociale organisationer - paragraf 115 November 21 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Kommuners og amtskommuners samarbejde med frivillige sociale

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Beskrivelse af partnerskabsaftale mellem Storstrøms Amt og FuturaCentret

Beskrivelse af partnerskabsaftale mellem Storstrøms Amt og FuturaCentret Baggrund for projektet Projektet tager udgangspunkt i Storstrøms Amts handlingsplan til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, samt modelprojekt "Statusbeskrivelse af arbejdet vedrørende selvmordsforebyggelse

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere