Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag"

Transkript

1 Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte

2 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar Tidslinie for byggesag Idefase Planlægge Udføre Afslutte Ordliste og litteraturliste Boligkontoret Danmark November 2009 Grafisk design: Nina Grut MDD Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

3 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n 3 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen til? Bygherrevejledningen er skrevet til dig, som er medlem af et byggeudvalg og til andre interesserede beboere. Den er blevet til, fordi det har vist sig, at byggesager kan være svære at overskue og ofte kræver specialviden. Med Bygherrevejledningen får du nu en hurtig oversigt, du altid kan have ved hånden. Vejledningen giver et samlet overblik over byggesagen, den afklarer de overordnede roller og ansvar, og ikke mindst viser den, hvor du og dit byggeudvalg kan gøre en forskel. Vejledningen er skrevet i et samarbejde mellem Boligkontoret Danmarks byggeafdeling (Byg) og et redigeringsudvalg fra Bygge-, teknik, og miljøudvalget i Boligkontoret. God læselyst! Planlægge Udføre Afslutte

4 4 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

5 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n 5 En ny byggesag i afdelingen Idéfasen Allerede ved den første tanke om et nybyggeri eller et renoveringsbehov kan der melde sig spørgsmål om finansiering, økonomi, teknisk gennemførlighed m.m. Også på dette tidlige stadium kan man rette henvendelse til Boligkontoret Danmarks byggeafdeling (Byg) for sparring, råd og vejledning. I fællesskab kan det vurderes, om der er basis for en egentlig byggesag. Hvordan indledes en byggesag? Når en byggesag indledes, er det fordi, din afdeling enten står over for en større renovering, et større vedligeholdelsesarbejde, et om- og tilbygningsprojekt eller nybyggeri. Initiativet til at starte byggesagen kan både komme fra beboerne, fra afdelingsbestyrelsen eller fra organisationsbestyrelsen og fra Boligkontoret Danmark (dvs. driftschefen eller Byg). eller helt udefra, fx kommune, selvejende institution eller lignende. Byggeudvalg I de fleste sager nedsættes et byggeudvalg til at følge processen. Byggeudvalget kan bestå af medlemmer af afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen eller beboere med særlig interesse og viden om byggeri. Byggeudvalget er det udvalg, der under ansvar overfor organisationsbestyrelsen, sørger for at byggeprocessen lever op til afdelingens/bygherrens forventninger. I nogle sager fungerer afdelingsbestyrelsen eller organisationsbestyrelsen som byggeudvalg, men i de fleste sager nedsættes et selvstændigt byggeudvalg. udføres. Da det kræver mange ressourcer at administrere en byggesag, overdrager driftschefen som oftest herefter sagen til Byg, der netop har en specialviden på området. Hvem styrer byggesagen? Driftschefen gør det Ved almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder Byggeafdelingen gør det Når sagen kræver myndighedsbehandling Når sagen udbydes i licitation (indhentning af tilbud) Når en rådgiver tilknyttes (fx en arkitekt) Når sagen finansieres med lån eller støtte Hvem betaler byggesagen? Det er beboerne, som via huslejen betaler udgifterne ved byggesagen. Under planlægningen af byggesagen afklarer Byg, hvilke muligheder for finansiering afdelingen har. Der kan være tale om henlæggelser på langtidsbudgettet eller låneoptagelse med huslejestigning til følge. Byg kan søge økonomisk støtte fra boligorganisationen, Landsbyggefonden eller fra anden side. Byggesagen styres af en projektleder fra Boligkontoret Danmarks byggeafdeling (Byg) I det daglige er det Boligkontorets driftschef på afdelingskontoret, som tager sig af styringen af de almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Når behovet for en byggesag opstår, drøfter organisationsbestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen indledningsvis med driftschefen, hvad der skal Planlægge Udføre Afslutte

6 6 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Din rolle i byggesagen Hvad er din opgave? Som medlem af byggeudvalget er din primære opgave at varetage beboernes og afdelingens interesser. Du kan være med til at igangsætte, planlægge, beslutte og følge op, men ikke til at administrere byggesagen det gør projektlederen fra Byg og rådgiverne. Det er ikke byggeudvalgets opgave at give konkrete råd om faglige tekniske detaljer til håndværkerne. Kommunikationsvejene skal respekteres, så afklar dem på forhånd. Normalt kommunikerer byggeudvalget kun med projektleder og rådgiverne. Ansvar over for beboerne Først og fremmest er du beboernes repræsentant. I byggesagen giver du beboernes erfaringer og ønsker videre, men samtidig kan du medvirke til en god og grundig generel information om byggesagen, hvor det er beboerne, der er i centrum. Håndværkernes varslinger og konkrete informationer til beboerne skal håndværkerne selv klare. Forpligtet over for afdelingen I byggesagen arbejder du for afdelingens bedste. Det indebærer, at du ikke bare forpligter dig til at tage vare om afdelingen nu og her men også skal sikre afdelingen for fremtiden i forhold til vedligehold, økonomi, boligkvalitet, energiforbrug m.v. Personligt ansvar/forsikring Som medlem af et byggeudvalg skal du træffe beslutninger, der får økonomiske og tekniske konsekvenser for byggesagen, og dermed for beboerne og boligorganisationen. Byggeudvalget handler under ansvar overfor boligorganisationen og organisationsbestyrelsen. trods af råd om det modsatte. Selv med en forsikring kan boligafdelingen ikke regne med at få eventuelle merudgifter dækket på grund af forkerte beslutninger. Forsikringen dækker nemlig kun forkerte beslutninger, der samtidig er truffet på en dum måde, fx på et område, som udvalget ingenting fagligt vidste om. Tal nærmere med organisationsbestyrelsen og forretningsføreren om eventuel forsikring. Kontaktperson i byggeudvalget I byggeudvalget skal du forholde dig til, hvordan udvalget skal håndtere kontakt om byggesagen. Ofte er det en fordel at lade én person formanden stå for kontakten til projektlederen fra Byg og ved eventuel kontakt til organisationsbestyrelsen. Indflydelse på byggesagen Som en del af byggeudvalget kan du få væsentlig indflydelse på byggesagen. Det gælder fx i forhold til planlægning og løbende justeringer af byggesagen, og det gælder i forhold til beboerne, hvor du er med til at vurdere, hvordan og hvor meget, de skal involveres. Her kan du få indflydelse Byggesagens omfang Eventuelle tilvalg for beboerne Prioriteringer Tidsplan Brugervenlighed Information Valg af løsninger Inddragelse af beboerne For organisationsbestyrelsen er det vigtigt, om den har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, der dækker eventuelt forkerte beslutninger truffet på Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

7 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Planlægge Udføre Afslutte

8 8 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Organisationsbestyrelsen Beboerne Byggeudvalget Afdelingsbestyrelsen Landsbyggefonden Byg (Boligkontoret Danmark) Kommunen Rådgiveren Entreprenøren Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

9 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n 9 Samarbejdspartnernes roller og ansvar Boligorganisationen har ansvar for boligafdelingen, og organisationsbestyrelsen har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar, hvorfor alle større byggearbejder skal forelægges og godkendes her. Organisationsbestyrelsen er som ansvarlig for afdelingen formelt set bygherre i byggesagen. Da organisationsbestyrelsen ikke er professionel i byggemæssig henseende, overgiver den bygherrerollen til Byg og et eventuelt byggeudvalg. Udvalget har den løbende kontakt med projektlederen fra Byg. Kommunen skal godkende projekt, budget, finansiering og huslejekonsekvens samt give den nødvendige byggetilladelse. Landsbyggefonden og andre fonde kan yde tilskud til byggesagen efter særlige regler om tilskud og på baggrund af specifikke ansøgninger. Der ydes ikke tilskud til alle slags arbejder. Boligafdelingen byggesagen skal godkendes af beboerne, og har boligafdelingen en afdelingsbestyrelse, er det naturligt at starte byggesagen i samarbejde med denne. Boligkontoret Danmark repræsenterer bygherren over for de øvrige parter i byggesagen. Projektlederen fra Byg administrerer byggesagen, koordinerer med byggeudvalget, med driftschefen, entreprenøren, rådgiveren og myndigheder samt har ansvaret for, at anlægsudgiften holder sig inden for budgetrammen. Rådgiveren er den byggetekniske ekspert arkitekt eller ingeniør som i detaljer tegner og beskriver de arbejder, der skal udføres. Rådgiveren har samtidig ansvaret for tilsyn under byggesagen. En teknisk rådgiver er typisk nødvendig ved større byggesager. Rådgiveren vælges af byggeudvalget i samråd med projektlederen. Entreprenøren er det eller de håndværksfirmaer, der udfører arbejdet. Entrepre-nøren er ansvarlig for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og den indgåede kontrakt både hvad angår kvalitet, økonomi og tidsplan. Planlægge Udføre Afslutte

10 10 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

11 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n 11 Idefase Når den første tanke om nybyggeri eller renovering melder sig, følger der automatisk en masse spørgsmål om økonomi, regler, tekniske muligheder mv. Byg stiller sig gerne til rådighed for en indledende sparring og hjælp til at konkretisere tankerne, foretage risikovurdering og en samlet bedømmelse af mulighederne for en egentlig byggesag. Afslutte Den sidste fase begynder ved byggearbejdernes færdiggørelse. Nu skal eventuelle fejl og mangler ved byggeriet afhjælpes. Projektlederen og driftschefen aftaler her en samlet procedure med byggeudvalget. Endelig vil projektlederen bede byggeudvalget om at evaluere hele forløbet. Ved byggesagens afslutning laver Byg et byggeregnskab, som skal godkendes af organisationsbestyrelsen og af myndighederne. I næste fase forberedes grundlaget for byggesagen, og det er byggeudvalget, der skal godkende projektlederens oplæg til det nødvendige forarbejde. Efterfølgende skal byggeudvalget tage stilling til et samlet byggeprogram. Når forberedelsen er færdig, beslutter beboerne på et afdelingsmøde, om de vil godkende byggesagen. Endelig skal sagen behandles og godkendes af myndighederne. Planlægge I denne fase foregår den egentlige projektering. Byggeudvalget forholder sig løbende til justeringer af projektet samt til udbudet af byggearbejderne. Herefter sender rådgiveren byggesagen ud i licitation for at få det mest attraktive tilbud fra en entreprenør. Organisationsbestyrelsen skal godkende licitationsresultatet efter indstilling fra rådgiveren. Udføre Efter en eventuel ny myndighedsgodkendelse begynder selve udførelsen af byggeriet. I det daglige kan byggearbejderne være til gene for afdelingens beboere, og byggeudvalget kan undervejs være med til at løse problemer og svare på henvendelser fra beboerne. Planlægge Udføre Afslutte

12 12 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Byggesag starter Afdelingsmøde Licitation Planlægge Planlægge Rådgiver kontaktes Myndighedsbehandling Evt. projektbesparelser Evt. forundersøgelser Beslutningsoplæg, skitseprojekt, budget og finansiering Byggeudvalget godkender forarbejdet Kontrakt med rådgiver Projektering, projektgranskning og projektkontrol Byggeudvalget godkender projekt og udbud Myndighedsbehandling ved større byggesager Organisationsbestyrelsen godkender licitationsresultat Kontrakt med entreprenør Byggeudvalget godkender byggeprogram Licitation/underhåndsbud Beboerinformation Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

13 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n 13 Byggestart Udføre Byggeriet slutter Byggeregnskab Afslutte Afslutte Byggeudvalgsmøder, evt. merarbejde, ændringer Beboerinformation efter behov Aflevering af byggeri Byggeudvalget evaluerer byggesagen Mangelgennemgang Mangeludbedring Rådgiver udarbejder teknisk regnskab Finansiering Myndighedsbehandling Godkende byggeregnskab 1-års-eftersyn evt. 5-års-eftersyn Byg udarbejder byggeregnskab Planlægge Udføre Afslutte

14 14 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Idefase Er dette en byggesag? Allerede når den tomme nabogrund udbydes til salg, eller når den første overvejelse om et nyt tag på ejendommene i afdelingen melder sig, er der behov for at vurdere økonomi og gennemførlighed af et evt. byggeprojekt. Til at hjælpe med disse indledende overvejelser, foretage de første rammeberegninger, og eventuelt få lavet en kort skitse etc., er det en god idé at kontakte Byg. Byg kan også hjælpe med overvejelser om, hvordan de næste skridt i overvejelserne skal gribes an. Skal kommunen inddrages og spørges om eventuelt rammebeløb, lejegarantier etc.? Skal man allerede nu indhente tilbud fra en arkitekt, en håndværker, eller fra kreditforeningen? Kan der blive tale om involvering af Landsbyggefonden, og i givet fald hvordan og hvornår? Er risici ved at igangsætte en sag for store i forhold til et eventuelt udbytte? Spørgsmålene kan være mange, men fælles for dem alle er, at Byg sikkert har hørt dem før, og har en indgangsvinkel til, hvordan de kan besvares og i hvilken rækkefølge der kan være fordel i at gå i gang. Kontakt derfor gerne Byg, når en idé om et byggeri er ved at tage form. Husk dog at lade det gå den rigtige vej i organisationen. Normalt skal først afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse, derefter driftschef, og slutteligt altså Byg involveres, og de skal kunne svare ja til, at idéen er god, og at den skal undersøges nærmere. I nogle sager kan det ske nogenlunde samtidig, mens det i andre typer sager er nødvendigt at gøre det enkeltvis, fordi hver instans har behov for at undersøge nogle konkrete ting, inden sagen eventuelt kan sendes videre. Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

15 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n 15 Hvad er opgaven? Det skal gøres helt klart, hvad sagen drejer sig om. Der sker typisk ved, at byggeudvalget godkender, at Byg iværksætter en forundersøgelse samt at byggeudvalget godkender udgiften hertil. Forarbejdet viser overordnet, hvad der skal laves, hvordan, og hvad byggesagen forventes at koste. Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag til afdelingsmødet. Byggeprogrammet kommer på plads Det næste skridt er at få lavet et byggeprogram. Programmet beskriver de enkelte arbejder og delelementer i byggesagen og udgør således et vigtigt arbejdspapir og orienteringsværktøj. Byggeprogrammet udarbejdes af rådgiveren og projektlederen, og det skal godkendes af byggeudvalget. Succeskriterier og risici En vigtig del af forberedelsen er at afstemme forventningerne til byggesagen og kommunikere disse ud. Det gøres ved, at byggeudvalget bliver enig med projektlederen om succeskriterierne. Samtidig afdækker parterne de risici, som byggesagen indeholder i form af praktiske og økonomiske problemer for afdelingen og dens beboere. Byggesagen skal godkendes Med mindre det drejer sig om et planlagt vedligeholdelsesarbejde, skal byggesagen godkendes flere steder. I første omgang skal byggeudvalget indstille projektet til organisationsbestyrelsen, der skal godkende hvad der skal udføres, budget og huslejekonsekvenser. Derefter udarbejdes oplæg til afdelingsmødet, hvor beboerne skal godkende projektet. Til sidst skal kommunen godkende projektet og Landsbyggefonden evetuelt ansøges. Tidsperspektiv Det er vigtigt at gøre sig klart, at der fra første tanke til første spadestik kan gå meget lang tid, i visse komplicerede sager endda år, på grund af de forskellige instansers behandling af sagen. Planlægge Udføre Afslutte

16 16 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Planlægge Valg af rådgiver og udbudsform Afhængig af sagstype og omfang skal der inden projekteringen igangsættes tages stilling til valg af rådgiver. Rådgiver er den byggeteknisk ansvarlige. Hvis projektets økonomi er over den af EU fastsatte tærskelværdi i , kr ex. moms. er det nødvendigt at afholde et EU-udbud eller gøre brug af en eventuel rammeaftale. Et EU-udbud er en offentligt annonceret konkurrence på pris, mens man ved en rammeaftale kan nøjes med at få bud fra en på forhånd godkendt skare af tekniske rådgivere. Boligkontoret har en sådan rammeaftale gældende for de fleste medlemmer. Totalentreprise Hvis man vælger en totalentreprise har bygherren lavet en liste over de byggetekniske ønsker han har til byggesagen. Herefter udbydes projektering og udførelsen samlet. Det vil sige, at den entreprenør, der vinder udbuddet, også skal tegne og beskrive selve byggesagen. Almindeligvis vælges dog hovedentreprise eller fagentreprise. Rådgiveren detailprojekterer Når byggesagen er godkendt på alle niveauer, sætter projektlederen rådgiver i gang med at planlægge byggesagen i detaljer også kaldet detailprojektering. Rådgiveren laver tegninger, beskrivelser, en tidsplan og et budget for hele byggesagen. Dette arbejde er den største del af rådgiverens ydelse og skal derfor først gå i gang efter godkendelse af byggesagen, da afdelingen ellers risikerer at få store udgifter til ingen nytte. Byggeudvalget skal undervejs forholde sig til rådgiverens justeringer af projektet. Myndighedernes behandling tager tid Når byggesager skal godkendes af kommunen, må der forventes en del sagsbehandlingstid. Typisk nogle måneder, men i uheldige tilfælde kan byggesagen gå i stå for en periode. Det betyder, at der kan gå lang tid fra beslutningen på afdelingsmødet til planlægning af byggesagen kan begynde. Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

17 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n 17 Planlæg en strategi for kommunikationen Det er vigtigt så tidligt som muligt at gøre sig klart, hvem der har interesse i og behov for at vide noget om en kommende byggesag, og hvordan sagen vil indvirke på afdelingen, beboerne og øvrige involverede. Sørg derfor for at lægge en plan for, hvilke informationer der skal tilgå hvem og hvordan. Dette gælder både under planlægningen, udførelsen og helt frem til den sidste mangel er udbedret. Hovedentreprise eller fagentreprise Hvis ikke der er valgt totalentreprise, skal der tages stilling til, hvilken udbudsform der ønskes. Den almindeligste form er hovedentreprise og i nogle tilfælde vælges fagentreprise. Ved hovedentreprise er der én entreprenør, der er ansvarlig for samtlige arbejder. Ved fagentreprise er der én entreprenør for hvert fagarbejde, fx murer, tømrer, smed osv. Særlige ønsker og krav i forbindelse med byggesagen I udbudsmaterialet kan der stilles særlige, saglige krav, som entreprenørerne skal overholde. Det kan fx være: ønske om bygherrens uhindrede adgang til byggepladsen krav om faguddannet arbejdskraft krav om særlig placering af skure, materialer og lignende krav om begrænsning af støj og musik krav til adfærd på byggepladsen krav om jævnlig information til beboerne om arbejdets fremdrift Projektgranskning Ved større sager er det ofte fornuftigt at lade projektmaterialet blive gennemgået af en uvildig rådgiver. Det er en ekstra sikring for bygherre, og en ekstra hjælp for rådgiver for at fange eventuelle oversete fejl. Prøver Det er altid en god idé at få prøver på de væsentligste materialer, der skal indbygges. Det kan være i form af en 1:1 model en såkaldt mock-up produktkataloger, referencearbejder eller lignende, som man bliver enige om viser den eksakte kvalitet og/eller udformning af arbejdet. Eventuelt kan studieture og besigtigelser være en mulighed. Udbud af byggearbejderne I slutningen af planlægningsperioden indstiller projektlederen og rådgiveren et passende antal entreprenører til byggeudvalget, som skal indbydes til at give tilbud på byggeopgaverne. Til udbuddet laver rådgiver et udbudsmateriale, der blandt andet omfatter et udbudsbrev, detailprojekt og tidsplan. Materialet sendes til de indbudte entreprenører, som får nogle uger til at give et skriftligt tilbud. Rådgiveren kan også holde et møde, hvor entreprenørerne får mulighed for at stille uddybende spørgsmål om byggesagen. I licitation Ved licitationen afleverer entreprenørerne deres tilbud på en bestemt dato. Det er rådgiveren der på baggrund af en reel sammenligning indstiller til bygherren, hvilken entreprenør som bør tildeles byggesagen. Organisationsbestyrelsen og byggeudvalget får forelagt licitationsresultatet, og hvis resultatet giver anledning til besparelser eller ekstraarbejder, kan der være behov for, at organisationsbestyrelsen og byggeudvalget drøfter og godkender den reviderede sag. Ved en stor ændring af budgettet eller projektet skal byggesagen fremlægges på et nyt afdelingsmøde for at blive godkendt. En tommelfingerregel er, at en stor ændring, er en afvigelse på +/- 15% af projektets samlede økonomi, men i realiteten skal der også ved mindre overskridelser ske ny behandling og vedtagelse på et afdelingsmøde. Kun hvis lejen ikke stiger så meget, som ellers godkendt af afdelingsmødet, kan man fortsætte uden ny behandling. Planlægge Udføre Afslutte

18 18 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Udføre Når byggearbejderne går i gang Nu starter selve udførelsesperioden. Det får betydning for dagligdagen i afdelingen. Entreprenøren etablerer en byggeplads, og håndværkere med maskiner og andet udstyr flytter ind. Der bliver larm, aktivitet og byggerod, men det er også nu, at beboerne kan begynde at se resultaterne af deres beslutning. Undervejs i byggeriet holder rådgiver, hovedentreprenør og håndværkere byggemøder for at koordinere arbejdet. Ambassadør for byggesagen I byggeudvalget kan du være med til at få tingene til at glide nemmere. Ved at holde dig orienteret om byggesagens fremdrift, kan du være med til at informere de øvrige beboere, svare på spørgsmål og optræde som ambassadør for byggesagen. Derudover er du med ved vigtige beslutninger fx hvis eventuelle ændringer af byggesagen skal godkendes, eller hvis prøvefelter i afdelingen skal godkendes. Pas på med selv at involvere dig forpligtende. Det er ikke byggeudvalget eller beboerne, der kommunikerer med håndværkerne eller går til byggemøde med rådgiver, hovedentreprenør og håndværkere. Kontakt i stedet projektlederen i Byg eller den tekniske rådgiver. Udførelse af byggesagen kan blive forsinket Det hænder, at byggearbejderne bliver forsinket under udførelsesperioden. I så fald skyldes det sædvanlig vis: Vejrlig, dvs. at dårligt vejr skaber forsinkelser Bemandingsproblemer for entreprenøren Leveranceproblemer af byggematerialer Uforudsigelige men nødvendige ekstraarbejder Ekstraarbejder Pas på med at forlange ændringer på nuværende tidspunkt, hvor udførelsen af sagen er i gang. Det er ekstraarbejder, og når entreprenøren først er valgt og er gået i gang, koster ændringer ekstra, og muligvis også en overpris, da der ikke længere er konkurrence om prisen. Kommunikation Husk løbende at holde beboerne orienteret om udviklingen og fremdriften i byggesagen, også hvis noget ikke bliver sat i gang efter planen. Hvem fører tilsyn med byggeriet? Det er rådgiveren, som har ansvaret for at føre tilsyn med byggesagen i udførelsesperioden. Rådgiveren er den centrale part i den daglige koordinering af byggeriet og kontakt til beboerne. Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

19 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n 19 Planlægge Udføre Afslutte

20 20 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

21 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n 21 Afslutte Hvad sker der nu? Når byggearbejderne er færdige, afleverer entreprenøren byggeriet ved en såkaldt afleveringsforretning. Det afleverede byggeri overgår herefter til det lokale ejendomskontor, hvor beboerne skal henvende sig, hvis de finder fejl og mangler. Projektlederen fra Byg organiserer dog stadig selve byggesagen, og det er projektlederen, som har ansvaret for at koordinere aflevering, mangelafhjælpning, 1-års og 5-års eftersyn samt sikre, at byggeregnskabet bliver udarbejdet. Fejl og mangler Der vil ofte være fejl og mangler ved et byggeri. Derfor er afdelingen kontraktligt sikret, at entreprenøren skal udbedre de fejl og mangler, han er ansvarlig for. Påvisning af fejl og mangler sker ved eftersyn. I den forbindelse modtager de berørte beboere lister, hvor de skal notere eventuelle fejl og mangler i deres bolig. Det første eftersyn sker op til afleveringsforretningen. Det andet eftersyn skal gennemføres et år efter, og det sidste eftersyn sker fem år efter aflevering. 5-års eftersynet gennemføres for at finde de skjulte fejl og mangler, der er kommet frem siden 1-års eftersynet. Det er vigtigt at påpege fejl og mangler så snart de findes, fordi man i modsat fald kan miste retten til at få manglen udbedret af entreprenøren på grund af egen passivitet. Hvorfor tager det så lang tid at udbedre manglerne i min bolig? Dette spørgsmål høres ikke så sjældent ved afslutningen af en byggesag. Svaret er, at når entreprenøren og håndværkerne har forladt byggepladsen efter aflevering, kan de være svære at få til at komme igen, fordi de prioriterer nye byggeopgaver et andet sted. Det kræver desværre ofte flere rykkere fra projektlederen og rådgiveren at få udbedret påviste fejl og mangler. Garantistillelse Entreprenøren skal sædvanligvis stille en økonomisk garanti til dækning af bl.a. udbedring af fejl og mangler. Hvis han i sidste ende ikke udbedrer fejl og mangler, kan man kræve disse udbedret for den stillede garanti. Det er dog vigtigt at vide, at hvis der er uenighed om, der reelt er tale om en mangel, skal spørgsmålet først afklares ved en ofte langvarig voldgiftsag. Tilbagehold I forbindelse med afleveringen er det vigtigt at opgøre omfanget af mangler og tilbageholde et beløb baseret på et skøn af manglernes værdi. På den måde bliver entreprenøren motiveret til at udbedre fejlene, fordi pengene først udbetales, når fejl og mangler er udbedret. Hvad er byggeudvalgets rolle? Når byggeriet er færdigt, består byggeudvalgets arbejde primært i at være med til at planlægge eftersynene. Projektlederen og driftschefen aftaler sammen med byggeudvalget et tidsforløb, frister og tidspunkt for udsendelse af mangellister. Typisk klares selve eftersynene af projektlederen, entreprenøren og rådgiveren, men opdager byggeudvalget, beboerne eller afdelingsbestyrelsen generelle mangler ved byggesagen, er det vigtigt, at driftschefen eller projektlederen bliver gjort opmærksom på dem. Evaluering af byggesagen Ethvert projektforløb bør evalueres, for at man kan lære både af de positive og negative erfaringer og for at se, om projektet levede op til succeskriterierne. Det gælder også byggesager. Derfor er det en god idé, at byggeudvalget sætter sig sammen med projektlederen og driftschefen og evaluerer byggesagen. Planlægge Udføre Afslutte

22 22 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Det gode udgangspunkt Hver byggesag er unik og kan blive påvirket af mange forskellige faktorer, som ikke er til at forudse. Til gengæld viser erfaringerne, at du, organisationsbestyrelsen og byggeudvalget aktivt kan være med til at skabe et godt fundament. Man skal ville samarbejdet En god byggesag starter med at få samarbejdet til at fungere. Det kræver som udgangspunkt en positiv indstilling mellem samarbejdspartnerne. Samtidig er det vigtigt at få afstemt forventningerne såvel internt i byggeudvalget som i forhold til organisationsbestyrelsen, Boligkontoret Danmark og de andre aktører. På den måde bliver det nemmere for byggeudvalget at stille krav og samtidig opleve, at aftalerne overholdes. Kommunikation er alfa og omega Samlet set handler den gode byggesag i høj grad om god kommunikation, der går begge veje. Det gælder både mellem byggeudvalget og de andre samarbejdspartnere, og det gælder ikke mindst i forhold til beboerne i afdelingen. Derfor er det en god idé, at byggeudvalget sammen med Boligkontoret Danmark på forhånd lægger en plan for kommunikationen. Husk at informationen til beboerne også skal fortsætte i fasen med mangeludbedring. At kende grundlaget En genvej til den gode byggesag er at kende byggesagens forudsætninger. Det indebærer, at byggeudvalget kender til og får drøftet, hvilke særlige forhold i afdelingen, der ligger til grund for byggesagen herunder også de økonomiske og hvad der forventes af slutresultatet. Information til beboerne Det er en betingelse for, at byggesagen får et godt forløb, at beboerne i afdelingen forstår byggesagen og dens konsekvenser. Derfor er god og præcis information nødvendig. Her har byggeudvalget og afdelingsbestyrelsen en vigtig rolle, fordi de kender beboerne bedre end de andre parter i byggesagen. Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

23 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n 23 Emneliste I emnelisten er der henvisning til det sted i teksten, hvor emnet forklares. Afdelingsmøde, side 12, 13, 15, 16, 17 Aflevering, side 13, 21 Ansvar, side 3, 5, 6, 9, 16, 17, 21 Byggemøder side 18 Byggeprogram, side 11, 12, 15 Byggeregnskab, side 11, 13, 21 Byggeudvalg, side 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22 Bygherre, side 3, 5, 9, 16, 17 Driftschef, side 5, 9, 11, 14, 21 Eftersyn: 1 år, 5-år, side 13, 21 Ekstraarbejder, side 17, 18 Entreprenør, side 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21 Finansiering, side 5, 9, 12, 13 Forløb af byggesag, side 11, 21 Garanti, side 14, 21 Huslejekonsekvens, side 9, 15 Idéfase, side 5 Kommunen, side 8, 9, 14, 15, 17 Kommunikation, side 6, 17, 18, 22 Landsbyggefond, side 5, 8, 9, 14, 15 Licitation, side 5, 11, 12, 17 Mangelgennemgang, mangelafhjælpning, side 13, 21 Mock-up, side 17 Projektering side 11, 12, 16 Projektleder, side5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21 Projektbesparelser, side 12 Projektgranskning, projektkontrol, side 12, 17 Rammebeløb, side 14 Referencearbejder, side 17 Risikovurdering, side 11 Rådgiver, side 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 Skitseprojekt, side 12 Tilbagehold, side 21 Tilsyn, side 19, 18 Totalentreprise, side 16, 17 Tærskelværdi, side 16 Udbud, side 11, 12, 16, 17 Litteraturliste Følgende litteratur belyser mere om emnerne: AB 92 ABR 89 Evaluering, side 21 Planlægge Udføre Afslutte

24 24 b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Boligkontoret Danmark Hovedkontoret Lundsgade København Ø Telefon Fax Boligsøgning, opskrivning til boliger og betaling til ventelisten kan ske på vores hjemmesider. Udlejning og service sker fra vores afdelings- og lokalkontorer Hvad kan du bruge vejledningen til? En ny byggesag i afdelingen Din rolle i byggesagen Samarbejdspartnernes roller og ansvar

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO Fysisk renovering af afdelinger Kl. 17.00 20.00 I VIBO Hvad gør vi nu? Undervisere John Christensen / VIBO Merethe Bryder Omfang Afdelinger der vil lave et forbedringsarbejde Byggeskader hvor Landsbyggefonden

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Byfornyelsens byggesagsforløb - Byggeteknisk rådgiver

Byfornyelsens byggesagsforløb - Byggeteknisk rådgiver Byfornyelsens byggesagsforløb - Byggeteknisk rådgiver Martin Nielsen Den 5. november 2014 Byggesagens forløb Fase I: Opstart Fase II: Projektering Fase III: Udførelse Fase IV: Opfølgning Opstartsmøde.

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Skemaet er "klik-bart" så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i "PIXI-bogen".

Skemaet er klik-bart så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i PIXI-bogen. Den Gode aflevering - en "PIXI-bog" Denne "PIXI-bog" om DEN GODE AFLEVERING er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og COWI. Bogen henleder opmærksomheden på temaer, giver gode råd, præsenterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fuld version af sådan bygger vi udleveres ved samarbejde med SCHØDT arkitekter

Indholdsfortegnelse. Fuld version af sådan bygger vi udleveres ved samarbejde med SCHØDT arkitekter Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 DET GODE SAMARBEJDE... 4 GODE RÅD TIL DIG SOM BYGHERRE... 5 VORES AFTALE... 6 MYNDIGHEDERNE STILLER STORE KRAV... 7 UDBUDSMATERIALE... 8 LICITATION...

Læs mere

Forebyggende vedligehold

Forebyggende vedligehold Indarbejdelse af forebyggelsesaktiviteter i drift og vedligeholdelsesplaner Forebyggende vedligehold Er det nødvendigt? Synliggør behovet for forebyggende vedligehold Synliggør risici Prioriterer vedligeholdelsesarbejder

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse Renovering Til- og ombygning Nybyggeri edre Bolig Inspiration Planlægning Gennemførelse for private bygherrer Kom godt i gang I renovering, til- og ombygning samt nybyggeri Boligarkitekten.dk er en tegnestue,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Byggeven er til dig 3 Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse Drift Inspiration

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Den 23. april 2012 TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter benævnt B&H) og Københavns Kommune

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2010 Vejledende opgørelse over honorar for arkitektydelser i

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

Bygherre for et nybyggeri

Bygherre for et nybyggeri Bygherre for et nybyggeri Udgivet december 2000 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside:

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere