Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Notat Dato: Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken. Grundlaget for Frederiksberg Kommunes overordnede lønpolitik er at sikre åbenhed og dialog omkring kriterierne for lønfastsættelsen. Der blev i 2013 aftalt overenskomster for en 2-årig periode, og der er i 2015 indgået ny 3- årig overenskomst med virkning pr. 1. april Notatet indeholder lønstatistikker, som dokumenterer den faktiske lønudvikling for de enkelte overenskomster- og faggrupper i kommunen fra februar 2014 februar 2015 og vedrører således alene overenskomstperioden Tallene i notatet er hentet fra Kommuners og Regioners Løndatakontor (KRL). Der indgår udelukkende kommunalt ansat personale i statistikkerne, da det kun er muligt at få data for enkelte af de selvejende institutioner. Udtrækkene er afgrænset til månedslønnet personale 1 eksklusive fleksjob og ekstraordinært ansatte. Der anvendes som udgangspunkt medarbejdernes bruttoløn 2 eksklusive overarbejdsbetaling. Notatet følger denne disposition: 1. Lønudviklingen aftalt ved OK Personalet i Frederiksberg Kommune 2.1 Lønudvikling fordelt på overenskomstområder 2.2 Lønudvikling fordelt på overenskomstområder ansatte begge år i samme stilling 2.3 Personaleomsætning 2.4 Lønudvikling fordelt på køn 2.5 Timelønsansatte fordelt på overenskomstområder 2.6 Alder og anciennitet, overenskomstområder 2.7 Fordeling af løn på grundløn og centralt /decentralt aftalte midler 3. Sammenligning med andre kommuner 1 Timelønnede er dog særskilt opgjort under punkt Bruttoløn er den samlede løn (grundløn, tillæg, genetillæg og pension/fiktiv pension for tjenestemænd).

2 Sammenfatning Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune ligger på 1,4 %, hvilket er 0,2 %-point højere end lønudviklingen i Hovedstadsområdet. Heraf er 0,63 % aftalt ved de centrale overenskomstforhandlinger for Den gennemsnitlige bruttoløn i Frederiksberg Kommune er på niveau med resten af Hovedstadsområdet. Lokalt aftalte tillæg udgør 8,3% af lønnen mod 9,2 % sidste år. Andelen af mænd i den samlede medarbejdergruppe i Frederiksberg Kommune er 32 %, mod 27 % i Hovedstadsområdet og 23 % på landsplan. Ligelønsgabet mellem mænd og kvinder var ved den seneste opgørelse af lønudviklingen indsnævret fra kr. til kr. Ved denne opgørelse er forskellen på kr. Dette er på niveau med andre kommuner i regionen og betydeligt mindre end tallet på landsplan, som er kr. Lønudviklingen for mænd og kvinder i Frederiksberg Kommune har været på identisk niveau, 1,4 %. Personaleomsætningen i Frederiksberg Kommune er på 15,4 % hvilket er en stigning på 2 %-point i forhold til sidste år. Omsætningen ligger på niveau med resten af Hovedstadsområdet. På landsplan er personaleomsætningen 13,7 %. Gennemsnitsalderen i Frederiksberg Kommune er 43 år mod 44 år i resten af Hovedstadsområdet, og 45 år på landsplan. 1. Lønudviklingen aftalt ved OK 2013 Ved overenskomsten i 2013 blev aftalt en samlet lønudvikling på 2,16% for perioden 1. april 2013 til 31. marts Stigningen fordeler sig med 1,97% aftalt til generelle lønstigninger samt en forventet reguleringsordning i perioden på -0,06% og 0,25% til organisationsforhandlinger. De generelle lønstigninger og reguleringsordningen 3 udgør sammen de forventede satsstigninger samlet for perioden 1,91%. Midlerne vedrørende organisationsforhandlingerne er hovedsageligt anvendt til forhøjelser af ATP-bidrag og pensionsformål. Der var ikke aftalt nye/yderligere midler til lokal løndannelse. Det er ved overenskomsten forudsat, at de midler der gennem tiden er afsat til lokal løndannelse, gennem forlods finansiering, fortsat anvendes lokalt til løn. Dvs. at den lokale løndannelses andel af den samlede lønsum i kommunerne ikke falder. Falder andelen af lokal løndannelse i kommunerne, vil det alt andet lige resultere i en merudmøntning fra reguleringsordningen i forhold til det skønnede. Der er i juni 2014 på baggrund af Danmarks Statistiks seneste opgørelser af lønudviklingen på det private arbejdsmarked foretaget nedjustering af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2014 med 0,08%. En tilsvarende nedskrivning af reguleringsordningen med 0,08% blev 3 Aftale om at de kommunale lønninger reguleres ift lønudviklingen på det private arbejdsmarked. 2

3 foretaget i juni Den samlede lønstigning i overenskomstperioden forventes dermed at udgøre 2,00% som illustreret i tabel 1. Tabel 1 Lønstigninger 1/ / Pct I alt Aftalte generelle lønstigninger 0,5 0,6 0,5 0,37 1,97 Reguleringsordningen 4-0,48 0,26-0,22 Organisationsforhandlinger 0,25 0,25 I alt 0,5 0,12 0,75 0,63 2,00 Kilde: KL Hertil kommer lønglidningen også kaldet reststigning 5 - som overordnet set er vurderet til ikke at have nogen betydning i perioden, men for de enkelte kommuner/overenskomster kan den være såvel positiv som negativ. For eksempel, hvis personaleomsætningen er høj og stillingen besættes med mere erfarent/specialiseret personale vil det blive dyrere. Erstattes de derimod med helt nyudannede personale, vil det blive billigere. Ved en lav personaleomsætning på områder med en stor andel af de ansatte på overenskomster med anciennitetsstigninger, vil disse stigninger tynge lønbudgettet. På den enkelte kommune/arbejdsplads opleves en umiddelbar merudgift vedrørende pensionen, mens det på længere sigt giver kommunen store besparelser og eliminerer usikkerheden ved at skulle udbetale en livsvarig tjenestemandspension, da pensionen for de overenskomstansatte håndteres af pensionskasserne. Ser man på den aftalte lønudvikling i perioden februar 2014 til februar 2015 er den, inklusive den nedjusterede reguleringsordning, aftalt til at udgøre 0,63%. Dette bør dog kun anvendes som en gennemsnitlig rettesnor pga. lønglidningen og engangsudbetalinger 6. Engangsudgifter kan være alt fra udbetaling af ferie, til engangstillæg, typisk i forbindelse med en ekstraordinær indsats. 2. Personalet i Frederiksberg Kommune Der var i Frederiksberg Kommune ansat årsværk/fuldtidsstillinger i februar svarende til ansatte personer på månedsløn (eksklusive selvejende institutioner). Personalet er fordelt på 46 overenskomster og aftaler, hvoraf der på 16 var under 10 årsværk ansat. Der er 11 overenskomster med mere end 100 ansatte, og de udgør 85% af personalet. 4 Reguleringsordningen for 1. oktober 2014 blev i juni 2014 nedskrevet fra skønnet 0,34% til 0,26%. 5 Lønstigninger på baggrund af anciennitetsløn, garantiløn, og personaleomsætning. 6 Se appendix: engangsudbetalinger er med i de måneder de udbetales. KRL s data bygger på enkeltmåneder. 7 Hertil kommer 204,4 årsværk vedr. timelønnede og 87,7 årsværk vedr. ekstraordinært ansatte. 3

4 Blandt disse er der indbygget en forskellig grad af anciennitetsstigninger i 10 af overenskomsterne. Det vil sige, at der på de store overenskomstområder i kommunen kan være stigninger, som kommer automatisk, uden at lederen forhandler dem. Anciennitetsændringer vil også kunne medføre et fald i gennemsnitslønnen som følge af personaleskift, hvor fx personale med høj anciennitet erstattes med nyuddannede. De ansatte havde i februar 2015 en gennemsnitlig løn på kr./md., hvoraf lokalt aftalte tillæg udgjorde 8,3%. Fordeling af ansatte på overenskomster Øvrige, 15% Teknisk Service, 2% Specialarbejdere mv., 2% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv., 14% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr., 15% Kontor- og It-personale, 11% Akademikere, 7% Socialrådg./socialformidlere, 4% Syge- og sundhedspersonale - basis, 6% Social- og sundhedspersonale, 14% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter, 7% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst., 4% Kilde KRL Lokale løndata februar 2015, Øvrige: ansatte på overenskomster med < 100 ansatte Tjenestemandsansatte udgør 5,5% af personalet - andelen af tjenestemænd er således faldet med 1%-point, hvilket er i tråd med kommunens beslutning om ikke at anvende denne ansættelsesform for nye medarbejdere, med mindre det er et krav i det fagretslige aftalegrundlag. 33% af det månedslønnede personale er deltidsansatte svarende til personer. Denne andel er svagt stigende fra 32 % sidste år. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for alle ansatte er faldet fra 34,7 timer til 33,8 timer, og for deltidsansatte er timetallet faldet fra 4

5 29,7 timer til 28,1 timer ugentligt. Næsten halvdelen af de deltidsansatte er ansat på 32 timer eller derover, hvilket også er svagt faldende. Disse fald skyldes formentlig, at reglerne for deltidsansættelse er ændret således, at flere skal ansættes på månedsløn, selvom de er ansat på et lavt timetal. Gennemsnitsalderen for månedslønnede er næsten uændret i februar 2015 på 43 år. Andelen af ansatte, der har været ansat 5 år eller derunder, er faldet fra 40 % til 38 %. Kønsfordelingen er fortsat 68% kvinder og 32% mænd. Når man ser på disse data i flerårsperspektiv, er der for Frederiksberg kun mindre ændringer. Men sammenligner man tallene med kommunerne i dels Hovedstadsregionen og dels på landsplan, afviger Frederiksberg i forhold til begge ved at have en større procentandel ansatte mænd Frederiksberg (32%), Hovedstadsregionen (27%) og på landsplan (23%). Vedrørende de ansattes anciennitet afviger Frederiksberg også ved generelt at have en større andel af personale med lav anciennitet. Dette er ikke fastsat som en målsætning, og tallet har i perioden nærmet sig Hovedstadsregionen, der traditionelt har en højere personaleomsætning end det øvrige land. Andelen af ansatte, der har været ansat 5 år eller derunder, er i Frederiksberg faldet fra 40% til 38% mod fortsat 36% i Hovedstadsregionen og 34% på landsplan. 2.1 Lønudvikling og antal ansatte fordelt på overenskomstområder Lønudvikling - Frederiksberg - feb 2014 til feb 2015 Overenskomstområde feb-2015 feb-2015 feb-2014 feb-2014 stigning stigning i alt 4.783, , ,4% 1,4% Akademikere 341, , ,7% 1,6% Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13, , ,9% -1,3% Brand- og ambulancepersonale Kbh, Frb 87, , ,4% 4,2% Chefer 39, , ,4% -0,1% Dagplejere 22, , ,4% 3,1% Ejendomsfunktionærer m.fl. 12, , ,7% -1,3% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 178, , ,1% 0,7% Håndværkere m.fl. 98, , ,1% 0,9% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 68, , ,8% 0,6% Kontor- og It-personale, FKF 450, , ,4% 0,8% Kontor- og It-personale, HK 44, , ,7% 2,3% Kontor- og It-personale, Tandklinikass. 22, , ,8% 0,4% Ledere m.fl., undervisningsområdet 40, , ,3% -1,4% Ledere/mellemledere v. ældreomsorg 15, , ,3% -0,7% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 664, , ,1% 1,7% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 17, , ,6% 8,7% Pau-elever 52, , ,9% -4,3% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 695, , ,5% 1,1% Pædagogisk uddannede ledere 58, , ,9% 1,0% 5

6 Pædagogmedhj. og pædagogiske ass. 318, , ,7% -0,3% Pædagogstuderende 17, , ,1% 1,7% Social- og sundhedspersonale 671, , ,2% -1,3% Socialrådg./socialformidlere 181, , ,0% 0,6% Specialarbejdere mv. 118, , ,7% 3,2% Syge- og sundhedspers., ledere 43, , ,0% 2,4% Syge- og sundhedspersonale basis 296, , ,4% 0,9% Tandlæger 10, , ,2% -2,3% Teknisk Service 105, , ,2% 0,5% Kilde: Kommuners og Regioners Løndatakontor Kommunens antal ansatte udgjorde i februar årsværk og i februar årsværk. Der har dermed været en stigning på 68 årsværk/fuldtidsstillinger. Stigningen ses især på de demografiafhængige områder Syge- og sundhedspersonale, Social- og sundhedspersonale samt hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner. Samtidig har der været et større fald vedrørende PAU elever og Pædagogstuderende. Det skal bemærkes, at tabellen tager udgangspunkt i enkeltmåneder, hvorfor stigningen skal tages med et vist forbehold, da bl.a. vakancer og udbetaling af ekstratimer i de udvalgte måneder vil have indflydelse. Lønudviklingen i tabel 2.1 viser bruttolønsudviklingen mellem faggrupper fra februar 2015 til februar Den samlede gennemsnitlige lønudvikling fra 2014 til 2015 i Frederiksberg Kommune var på 1,4% og ligger dermed over den aftalte generelle stigning (satsstigning) på 0,63% for perioden. Forskellen mellem den generelle stigning og den opgjorte må forventes især at kunne tilskrives anciennitetsstigninger. For eksempel er Frederiksberg Kommunes andel af henholdsvis Pædagogisk personale (daginst./klub/skolefr.) 3,4%, Akademikere 2,5% og Kontor og IT personale 2,1% større end landsgennemsnittet. Ansatte på disse overenskomstområder har automatiske anciennitetsstigninger, som vil bidrage til en højere samlet lønudvikling i kommunen. Af tabel 2.1 ses endvidere, at den højeste lønudvikling er sket for Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, Brand- og ambulancepersonale, Specialarbejdere og Dagplejere, som har haft lønstigninger på mellem 8,7% og 3,1%. Det skal bemærkes, at gruppen af Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter er meget lille, men er udvidet relativt meget i antal ansatte, hvorfor procentstigningen påvirkes relativt hurtigt. Stigningen er i øvrigt primært sket i stigning i genetillæg. 6

7 En del af lønudviklingen for Brand- og ambulancepersonale skyldes aftale om midlertidige tillæg for at fastholde medarbejdere i en udbudssituation (ambulancepersonale) samt afklaring af fremtidig organisering af det kommunale beredskab. 2.2 Lønudvikling på overenskomstområder for ansatte begge år i samme stilling Indledningsvis kan det konstateres, at det gennemsnitligt er 77% af personalet, der har været ansat i samme stilling begge år. Lønudviklingen for ansatte i samme stilling begge år er 1,8% og er dermed 0,4% point højere end den samlede gennemsnitlige lønudvikling. Den højere lønudvikling kan skyldes dels lønglidning 8 og dels ledelsesmæssige prioriteringer. Lønudvikling - Frederiksberg - begge år samme stilling - feb 2014 til feb 2015 Overenskomstområde feb-2015 feb-2015 feb-2014 feb-2014 stigning stigning Ialt 3.631, , ,2% 1,8% Akademikere 265, , ,4% 2,3% Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13, , ,0% -2,0% Brand- og ambulancepersonale Kbh, Frb 79, , ,3% 4,7% Chefer 37, , ,0% -0,7% Dagplejere 22, , ,0% 2,7% Ejendomsfunktionærer m.fl. 10, , ,0% 0,4% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 108, , ,0% 1,8% Håndværkere m.fl. 74, , ,7% 1,1% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 56, , ,3% 2,1% Kontor- og It-personale, FKF 349, , ,1% 1,3% Kontor- og It-personale, HK 35, , ,4% 2,3% Kontor- og It-personale, Tandklinikass. 19, , ,0% 1,2% Ledere m.fl., undervisningsområdet 28, , ,0% 1,2% Ledere/mellemledere v. ældreomsorg 11, , ,0% 0,6% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 552, , ,9% 2,6% Pau-elever 35, , ,9% 7,2% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 567, , ,1% 1,7% Pædagogisk uddannede ledere 52, , ,0% 0,5% Pædagogmedhj. og pædagogiske ass. 197, , ,4% 2,0% Social- og sundhedspersonale 428, , ,6% 1,0% Socialrådg./socialformidlere 135, , ,2% 1,4% Specialarbejdere mv. 118, , ,3% 2,2% Syge- og sundhedspers., ledere 37, , ,5% 1,3% Syge- og sundhedspersonale - basis 222, , ,2% 1,2% Teknisk Service 84, , ,1% 1,2% Kilde: Kommuners og Regioners Løndatakontor Imellem de enkelte overenskomstområder er der store forskelle med en enten højere eller lavere lønudvikling, som varierer fra negativ lønudvikling Arbejds-, vej- og gartnerformænd - 2,0% og Chefer -0,7% til en lønudvikling på 4,7% for Brand- og ambulancepersonale og 7,2% for Pau-elever. 8 Lønudvikling på baggrund af anciennitetsløn, garantiløn, og personaleomsætning. 7

8 Ved at sammenholde oplysningerne i de to tabeller (2.1 og 2.2) kan der gives et fingerpeg om, hvorvidt lønkronerne anvendes i forbindelse med rekruttering, eller om midlerne i højere grad anvendes til lønforbedringer for de allerede ansatte. Forklaringen på en bedre lønudvikling for ansatte begge år i samme stilling kan dels være de indbyggede aftaler om anciennitetsbaserede stigninger eller garantiløn i flere overenskomster. Men forskellen i lønudviklingen for ansatte begge år i forhold til en generel lønudvikling kan også skyldes, at frigjorte lønmidler ikke alene er gået til rekruttering, men også anvendt til det allerede ansatte personale. Derudover kan prioritering af uddannelse have en afsmittende effekt i form af overenskomstaftalt trinstigning efter endt uddannelse for beredskabspersonalet, enkelte af FKF s stillinger, socialrådgiverne og HK. For 11 af 25 overenskomstgrupper i tabel 2.2 har lønudvikling for ansatte i samme stilling begge år været højere end den overordnede lønudvikling. De overenskomstområder, der udviser den højeste lønudvikling for ansatte i samme stilling begge år, har også en høj generel lønudvikling 9. Brand- og ambulancepersonale, Specialarbejdere og Dagplejere har alle en høj lønudvikling både generelt og for ansatte i samme stilling begge år. Den høje lønudvikling for grupperne synes derfor til dels at være trukket af lønudvikling for allerede ansatte/ansatte i samme stilling samme år. For Akademikerne har der været en lønudvikling der er 0,7 procentpoint højere for ansatte begge år i samme stilling, hvilket dels må tilskrives det automatiske trinforløb og dels sammenhængen til lederstillinger på AC-området, hvor der indenfor gruppen kan have været forfremmelser. For lærerne kan ses, at den generelle lønudvikling i kommunen er 1,7%, mens den for ansatte begge år i samme stilling er 2,6%. Begge dele højere end kommunens generelle stigning for perioden på 1,4%. En del af forklaringen forventes at være overenskomstaftalens indbyggede lønstigninger på grund af anciennitet. 2.3 Personaleomsætning Personaleomsætningen beregnes som antallet af personer, der forlader kommunen i pct. af det samlede antal ansatte. Det kaldes også ekstern afgang. Dertil kommer interne flytninger til anden afdeling i kommunen, som også er vist i tabel 2.3. Når antal personer er forskelligt fra antallet i de øvrige tabeller, er det fordi personaleomsætning nødvendigvis må opgøres på personniveau og ikke i fuldtidsstillinger/årsværk samt at elever er udeladt her, da kommunen ikke garanterer ansættelse efter endt uddannelse. 9 Omsorgs og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter har haft mindre end 10 ansatte i samme stilling begge år og indgår dermed ikke i tabel

9 Tabel 2.3 Personaleomsætning - Frederiksberg - feb 2015 Antal personer feb 2014 Antal personer feb 2015 Ekstern Intern Netto Overenskomstområde afgang afgang stigning I alt ,4% 1,1% ,0 Akademikere ,1% 0,3% ,0 Arbejds-, vej- og gartnerformænd 15 6,7% 0,0% 14-1,0 Brand- og ambulancepersonale Kbh, Frb 87 9,2% 0,0% 88 1,0 Chefer 41 7,3% 0,0% 40-1,0 Dagplejere 28 21,4% 0,0% 22-6,0 Ejendomsfunktionærer m.fl ,0% 0,0% 16 1,0 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst ,2% 0,6% ,0 Håndværkere m.fl. 71 7,0% 0,0% 84 13,0 Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v ,8% 2,5% 87 7,0 Kontor- og It-personale ,8% 0,0% 533-2,0 Ledere m.fl., undervisningsområdet 35 17,1% 0,0% 40 5,0 Ledere/mellemledere v. ældreomsorg 16 12,5% 6,3% 15-1,0 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,5% 0,6% ,0 Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass ,8% 0,0% 28 12,0 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,1% 0,3% 739 2,0 Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 10 0,0% 0,0% 12 2,0 Pædagogisk uddannede ledere 61 13,1% 0,0% 58-3,0 Pædagogiske konsulenter 10 10,0% 0,0% 10 0,0 Pædagogmedhj. og pædagogiske ass ,9% 7,3% ,0 Social- og sundhedspersonale ,0% 2,3% ,0 Socialrådg./socialformidlere ,0% 0,0% 186 7,0 Specialarbejdere mv ,0% 0,0% 120-9,0 Syge- og sundhedspers., ledere 47 14,9% 0,0% 44-3,0 Syge- og sundhedspersonale - basis ,7% 0,7% ,0 Tandlæger 15 6,7% 0,0% 16 1,0 Tandplejere 13 7,7% 0,0% 14 1,0 Teknisk Service ,2% 0,0% ,0 Kilde: Kommuners og Regioners Løndatakontor Personaleomsætningen fra februar 2014 til februar 2015 på 15,4%, hvilket er højere end den gennemsnitlige kommunale personaleomsætning på landsplan som var 13,7% i den samme periode 10. Der forventes normalt en højere personaleomsætning i hovedstadsområdet på grund af en øget mobilitet, som hænger sammen med såvel infrastruktur som udbuddet af stillinger generelt. Denne sammenhæng understøttes også af personaleomsætningen i kommunerne i Region Hovedstaden, som har været 15,1% og dermed ligger højere end landsplan og på samme niveau som Frederiksberg. Personaleomsætningen har generelt været faldende i tidligere år hvilket forventes at være en følge af den økonomiske krise. For perioden fra 2012 til 2013 var den årlige personaleomsætninger dog på samme niveau som foregående år, mens den for denne seneste periode har været stigende både for Frederiksberg og på landsplan. 10 Kilde: KRL Løndatakontor, tallet er eksl. ekstraordinært ansatte, fleksjob, elever og timelønnede. 9

10 Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har en forholdsvis høj personaleomsætning. Dette skyldes bl.a., at stillingerne traditionelt bestrides af medarbejdere, der ønsker at videreuddanne sig inden for en kortere årrække. Således har 56% af medarbejderne aktuelt en anciennitet på 3 år eller mindre. Af kolonnen intern afgang kan ses, at det især er Pædagogmedhjælpere og Social- og sundhedspersonale, der har skiftet arbejdsplads mellem kommunens institutioner. 2.4 Lønudvikling fordelt på køn Ved sammenligning af løn og lønudvikling fra februar 2014 til februar 2015 fremgår det at den gennemsnitlige lønforskel mellem mænd og kvinder er kr./md. på kommuneniveau. Mændene har overordnet set de højeste gennemsnitslønninger, mens den procentvise lønstigning i perioden har været ens for kvinder og mænd. Det er i tabellen valgt kun at vise personalegrupper, hvor der er ansat mindst 10 af hvert køn. Det fremgår, at der på flere af de store personaleområder som lærer og pædagoger og pædagogmedhjælpere er ligeløn. Tabel 2.4 Lønudvikling - Frederiksberg - feb 2014 til feb 2015 Kvinder Mænd Overenskomstområde feb-2015 feb-2015 stigning feb-2015 feb-2015 stigning I alt 3.275, ,4% 1.508, ,4% Akademikere 224, ,9% 116, ,2% Chefer 15, ,2% 24, ,3% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 120, ,5% 58, ,0% Håndværkere m.fl. 19, ,2% 78, ,3% Kontor- og It-personale 396, ,1% 121, ,9% Ledere m.fl., undervisningsområdet 19, ,8% 21, ,7% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 450, ,7% 213, ,6% Pau-elever 34, ,8% 17, ,8% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 507, ,8% 188, ,8% Pædagogisk uddannede ledere 39, ,7% 19, ,8% Pædagogmedhj. og pædagogiske ass. 210, ,5% 108, ,2% Social- og sundhedspersonale 563, ,1% 107, ,8% Socialrådg./socialformidlere 156, ,6% 25, ,1% Syge- og sundhedspersonale - basis 270, ,9% 26, ,0% Teknisk Service 20, ,4% 85, ,4% Kilde: Kommuners og Regioners Løndatakontor. Ligelønsgabet mellem mænd og kvinder var ved den seneste opgørelse af lønudviklingen indsnævret fra kr. til kr. Ved denne opgørelse er forskellen på kr. Dette er på niveau med andre kommuner i regionen og betydeligt mindre end tallet på landsplan, som er kr. Lønudviklingen for mænd og kvinder i Frederiksberg Kommune har været på identisk niveau, 1,4 %. 10

11 Blandt chefer, ledere på undervisningsområdet, pædagogisk uddannede ledere og kontorpersonale er der dog gennemsnitligt en større lønforskel, hvor mændene har højere gennemsnitslønninger. På chefområdet forventes forklaringen at ligge i kønsfordelingen på de forskellige niveauer samt at der er tale om forholdsvis få stillinger. For områder, hvor kvinderne får den højeste løn, er det Hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner der udviser den største lønforskel, med 959 kr./md. mere end mændene. HR-afdelingen har sat fokus på løngabet mellem mænd og kvinder i forbindelse med lønforhandlinger. Den lovbestemte ligestillingsredegørelse udarbejdes hvert andet år. Redegørelsen for 2015 forelægges Kommunalbestyrelsen i efteråret 2015, og den næste ligestillingsredegørelse udarbejdes i Timelønsansatte fordelt på overenskomstområder Det kan af tabel 2.5 ses, at det især er skoler, daginstitutioner og social- og sundhedsområdet, der benytter timelønsansatte. Anvendelse af vikarer og timelønnet personale samlet set kan ikke vurderes alene ud fra tallene i tabel 2.5, men bør ses i sammenhæng med anvendelsen af vikarbureauer. Tabel 2.5 Lønniveau timelønnede - Frederiksberg - feb 2015 Overenskomstområde Grundløn Genetillæg Ferie godtg. Pensions bidrag I alt 204, Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 36, Pædagogmedhj. og pædagogiske ass. 81, Social- og sundhedspersonale, KL 61, Kilde: Kommuners og Regioners Løndatakontor, ovk.områder med mere end 10 fuldtidsstillinger 2.6 Alder og anciennitet fordelt på overenskomstområder Den gennemsnitlige alder for ansatte i Frederiksberg Kommune var 43 år i februar Gennemsnitsalderen var dermed lidt lavere end for kommunerne i Region Hovedstaden som var 44 år og gennemsnittet på landsplan som var 45 år. Tabel 2.6 Antal ansatte - Frederiksberg - feb 2015 Genn emsnitsa lder Fuldt. under 20 Fuldt. Fuldt. Fuldt. Fuldt. Fuldt. Overenskomstområde I alt 4.783, Akademikere 341, Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13, Brand- og ambulancepersonale Kbh, Frb 87, Fuld t. over 70 11

12 Bygningskonstruktører 11, Chefer 39, Dagplejere 22, Ejendomsfunktionærer m.fl. 12, Hjemmevejl. og pæd.pers., døgninst. 178, Håndværkere m.fl. 98, Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 68, Kontor- og It-personale 517, Ledere m.fl., undervisningsområdet 40, Ledere/mellemledere v. ældreomsorg 15, Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 664, Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 17, Pau-elever 52, Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 695, Pæd. pers., forebyg. og dagbeh. omr. 11, Pædagogisk uddannede ledere 58, Pædagogmedhj. og pædagogiske ass. 318, Pædagogstuderende 17, Social- og sundhedspersonale 671, Socialrådg./socialformidlere 181, Specialarbejdere mv. 118, Syge- og sundhedspers., ledere 43, Syge- og sundhedspersonale - basis 296, Tandlæger 10, Tandplejere 10, Teknisk Service 105, Øvrige 14, Kilde: Kommuners og Regioners Løndatakontor Blandt de store personalegrupper ligger gennemsnitsalderen tæt på det kommunale gennemsnit på 43 år. Dog er pædagogmedhjælpere og pædagogisk assistenter 8 år yngre, hvilket primært skyldes pædagogmedhjælperne, der udgør den største del af gruppen, og som separat har en gennemsnitsalder på 35 år. De laveste gennemsnitsaldre findes som forventet vedrørende elever, studerende og pædagogmedhjælperne. De resterende grupper ligger generelt tæt på gennemsnittet eller over. Ledergrupperne har generelt en højere gennemsnitsalder. Det samme gælder for dagplejere, ejendomsfunktionærer og specialarbejdere. Disse grupper har alle en gennemsnitsalder på 50 år eller derover. Der er 416 ansatte, som er 60 år eller derover, svarende til 9% af de ansatte. I Frederiksberg Kommune har 47% af det månedslønnede personale været ansat 7 år eller mindre. De tilsvarende tal er 45% for kommunerne i hovedstadsregionen og 43% på landsplan, Tallene viser dermed, at Frederiksberg har forholdsvis flere ansatte med lav anciennitet. 2.7 Fordeling af løn på grundløn og centralt /decentralt aftalte midler 12

13 Af tallene i tabel 2.7 kan ses, at grundløn inklusive pensionsbidrag og feriegodtgørelse overordnet set udgør i alt 86,3% af den samlede bruttoløn. Andelen varierer mellem overenskomstområderne fra 70,4% for Arbejds-, vej og gartnerformænd til 92,7% for Ledere/mellemledere v. ældreomsorg. Tillægger man de centrale tillæg for at opgøre det anvendte lokale/decentrale spillerum, udgør lønandelen samlet 90,3% og variationen på overenskomstområderne udgør 71,1% for Arbejds-, vej og gartnerformænd og 95,2 for Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. Tabel 2.7 Fordeling af løn, i % af samlet løn, feb 2015 Overenskomstområde Grundløn inkl. pension og feriegodtg. Centrale tillæg Lokale tillæg Genetillæg Ialt 4.486,7 86,3% 4,0% 8,3% 1,4% Akademikere 341,3 85,4% 3,3% 11,3% 0,0% Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13,6 70,4% 0,7% 28,8% 0,1% Brand- og ambulancepersonale Kbh, Frb 87,6 79,1% 5,0% 15,8% 0,0% Bygningskonstruktører 11,0 80,7% 0,2% 18,5% 0,6% Chefer 39,9 77,3% 9,0% 13,6% 0,1% Dagplejere 22,0 90,9% 4,0% 5,0% 0,1% Ejendomsfunktionærer m.fl. 12,8 87,8% 0,4% 11,8% 0,0% Hjemmevejl. og pæd.pers., døgninst. 178,3 86,3% 4,1% 7,1% 2,5% Håndværkere m.fl. 82,0 83,3% 1,1% 14,9% 0,6% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 68,2 90,7% 6,1% 2,7% 0,6% Kontor- og It-personale, FKF 431,1 92,3% 1,2% 6,5% 0,0% Kontor- og It-personale, HK 44,7 85,0% 3,4% 10,6% 1,1% Kontor- og It-personale, Tandklinikass. 22,6 89,9% 5,5% 4,5% 0,1% Ledere m.fl., undervisningsområdet 40,0 85,3% 1,2% 12,4% 1,1% Ledere/mellemledere v. ældreomsorg 15,0 92,7% 1,4% 5,9% 0,0% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 664,1 83,1% 12,1% 4,0% 0,9% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 17,9 84,8% 4,1% 2,9% 8,2% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 695,7 88,4% 0,9% 10,6% 0,2% Pæd. pers., forebyg. og dagbeh. omr. 11,3 81,7% 3,7% 14,6% 0,0% Pædagogisk uddannede ledere 58,0 84,8% 1,0% 14,1% 0,1% Pædagogmedhj. og pædagogiske ass. 318,6 90,7% 4,2% 5,0% 0,1% Social- og sundhedspersonale 489,8 82,9% 5,0% 3,4% 8,6% Socialrådg./socialformidlere 181,2 91,7% 0,5% 7,5% 0,3% Specialarbejdere mv. 118,1 76,2% 0,9% 22,6% 0,3% Syge- og sundhedspers., ledere 43,9 87,3% 0,2% 12,4% 0,1% Syge- og sundhedspersonale - basis 294,6 91,4% 0,5% 5,9% 2,2% Tandlæger 10,6 79,8% 2,6% 17,6% 0,0% Tandplejere 10,1 85,6% 0,2% 14,2% 0,1% Teknisk Service 105,0 87,7% 1,2% 8,1% 3,0% Øvrige 14,5 78,5% 0,0% 21,5% 0,0% Kilde: Kommuners og Regioners Løndatakontor 13

14 Centralt aftalte tillæg forhandlet på organisationsniveau udgør gennemsnitligt 4,0%, hvor chefer, lærere og Kontor- og It-personale, HK har over 9% af løntillæggene forhandlet via centrale aftaler. Lokale/decentrale tillæg udgør gennemsnitligt 8,3%, (hvilket er et fald fra 9,2 ved seneste lønredegørelse) af lønnen i kommunen og dækker tillæg forhandlet enten via forhåndsaftaler eller helt lokalt ude på den enkelte institution eller afdeling. Der er mellem overenskomstområderne stor forskel på andelen af lokale tillæg, med 28,8% for Arbejds-, vej og gartnerformænd og kun 2,7% for Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Genetillæg udgør gennemsnitligt 1,4% af lønnen og er arbejdstidsrelaterede tillæg som tillæg for forskudt arbejdstid, kolonitillæg m.v. For flere overenskomster er der indgået aftale om, at genetillæg konverteres til et fast funktionslønstillæg. Af tabel kan ses fordelingen af tillæg på kvalifikationsløn og funktionsløn i % af bruttolønnen. Overordnet set er 5,0% af lønnen givet som funktionsløn og 5,7% som kvalifikationsløn, med store variationer på de enkelte overenskomstområder. Hovedparten af tillæggene er forhandlet decentralt enten via forhåndsaftaler eller helt lokalt. Tabel Fordeling af tillæg på kvalifikationsløn og Funktionsløn, feb 2015 Kvalifikations tillæg i % af bruttoløn Funktions tillæg i % af bruttoløn Kvalifikations tillæg gns. Kr. Funktions tillæg gns. Kr. Overenskomstområde Bruttoløn Ialt 4.486, ,7% 5,0% Akademikere 341, ,7% 2,7% Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13, ,5% 20,2% Brand- og ambulancepersonale Kbh, Frb 87, ,7% 15,1% Bygningskonstruktører 11, ,4% 5,3% Chefer 39, ,5% 8,0% Dagplejere 22, ,5% 3,7% Ejendomsfunktionærer m.fl. 12, ,3% 6,7% Hjemmevejl. og pæd.pers., døgninst. 178, ,8% 3,9% Håndværkere m.fl. 82, ,4% 6,9% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 68, ,2% 1,5% Kontor- og It-personale, FKF 431, ,6% 2,0% Kontor- og It-personale, HK 44, ,2% 4,7% Kontor- og It-personale, Tandklinikass. 22, ,2% 2,6% Ledere m.fl., undervisningsområdet 40, ,1% 8,3% Ledere/mellemledere v. ældreomsorg 15, ,7% 4,1% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 664, ,7% 8,3% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 17, ,8% 1,6% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 695, ,9% 4,8% Pæd. pers., forebyg. og dagbeh. omr. 11, ,2% 12,1% Pædagogisk uddannede ledere 58, ,3% 10,3% Pædagogmedhj. og pædagogiske ass. 318, ,0% 2,4% Social- og sundhedspersonale 489, ,6% 1,9%

15 Socialrådg./socialformidlere 181, ,2% 3,3% Specialarbejdere mv. 118, ,0% 19,6% Syge- og sundhedspers., ledere 43, ,3% 2,0% Syge- og sundhedspersonale - basis 294, ,0% 2,1% Tandlæger 10, ,5% 6,1% Tandplejere 10, ,1% 0,4% Teknisk Service 105, ,8% 3,6% Kilde: Kommuners og Regioners Løndatakontor Det er Arbejds-, vej- og gartnerformænd med 20,28% og Specialarbejdere med 19,6% der har de største andele af bruttolønnen fra funktionstillæg, mens andelen for Tandplejere kun udgør 0,4%. For kvalifikationstillæg får Bygningskonstruktører med 13,4%, Tandlæger med 11,5% og Akademikere med 8,7% de største andele af bruttolønnen som tillæg, mens Ledere/mellemledere ved ældreomsorg får 1,7% af deres løn som kvalifikationstillæg. 3. Sammenligning med andre kommuner Ved sammenligning med andre kommuner er det valgt at se på gennemsnitslønnen for personale ansat ved øvrige kommuner i Hovedstadsregionen. Det fremgår af tabellen, at gennemsnitslønnen i Frederiksberg på kr. samlet set er på samme niveau som regionens kommuner. For de enkelte overenskomstområder er der dog forskelle, der svinger fra 12,8% højere til 10,1% lavere end regionens gennemsnit. I alt 7 overenskomstområder afviger med mere end +/- 5% i forhold til gennemsnittet for kommunerne i regionen. Ser man på de store overenskomstområder med mere end 100 ansatte, er det især Social- og sundhedspersonale og Specialarbejdere mv. der afviger. Social- og sundhedspersonale med et lønniveau, som er 8,7% lavere og Specialarbejdere med et lønniveau, som er 12,5% højere. Netop disse to grupper er gode eksempler på arbejdspladser med henholdsvis flest kvinder og mænd. Når man sammenligner gennemsnitstal for lønniveau mellem kommuner, kan mange ikke aftalemæssige faktorer begrunde forskelle mellem kommunerne. For eksempel kan den enkelte kommunes politiske prioriteringer på de forskellige områder have betydning for lønniveauet. På samme måde kan alderssammensætning, overenskomstmæssige forhold i øvrigt samt demografi og udliciteringsgrad have indflydelse på gennemsnitslønningerne. Tabel 3 Lønniveau - Frederiksberg sammeligning med regionen - feb 2015 Frederiksberg Kommune Alle kommuner i regionen Overenskomstområde I alt 4.783, ,

16 Akademikere 341, , Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13, , Brand- og ambulancepersonale Kbh, Frb 87, , Bygningskonstruktører 11, , Chefer 39, , Dagplejere 22, , Ejendomsfunktionærer m.fl. 12, , Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 178, , Håndværkere m.fl. 98, , Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 68, , Kontor- og It-personale 517, , Ledere m.fl., undervisningsområdet 40, , Ledere/mellemledere v. ældreomsorg 15, , Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 664, , Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 17, , Pau-elever 52, , Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 695, , Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 11, , Pædagogisk uddannede ledere 58, , Pædagogmedhj. og pædagogiske ass. 318, , Pædagogstuderende 17, , Social- og sundhedspersonale 671, , Socialrådg./socialformidlere 181, , Specialarbejdere mv. 118, , Syge- og sundhedspers., ledere 43, , Syge- og sundhedspersonale - basis 296, , Tandlæger 10, , Tandplejere 10, , Teknisk Service 105, , Øvrige 14, , Kilde: Kommuners og Regioners Løndatakontor Den gennemsnitlige lønudvikling fra februar 2014 til februar 2015 har i Frederiksberg Kommune været 1,4% og i kommunerne i hovedstadsregionen 1,2%. Overordnet set har Frederiksberg dermed i perioden haft nogenlunde samme lønniveau og lønudvikling som hovedstadsregionens kommuner under et. 16

17 Appendix: Datagrundlag Kommuners og Regioners Løndatakontor (KRL) offentliggør på internettet forskellige lønstatistikker for kommuner og regioner. Derudover kan den enkelte kommune abonnere på en mere dybdegående statistik på lokalt niveau KRL Lokale Løndata. Frederiksberg Kommune abonnerer på samtlige måneder, som bliver udgivet elektronisk 3-4 måneder efter den enkelte lønbogføring. Opgørelsesperioderne er enkeltmåneder, og der kan derfor være specielle forhold ved lønudbetalingen, der påvirker lønniveauet. KRL renser så vidt muligt oplysningerne for efterbetalinger, men der kan ikke tages højde for: Udbetaling af éngangsbeløb Tilllæg der udbetales i klumper - f.eks. en gang årligt Fejlposteringer Lønmidler anvendt til uddannelse jf. aftalerne i KTO-forlig Udtrækkene i denne redegørelse er baseret på lønoplysninger for månedslønnede ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte og fleksjob. Det anvendte lønbegreb er bruttoløn eksklusive overarbejdsbetaling. Bruttoløn er den samlede løn (grundløn, tillæg, genetillæg og pension/fiktiv pension for tjenestemænd). I statistikkerne er det alene valgt at se på udviklingen mellem 2 udvalgte måneder i de enkelte år, på hovedoverenskomstområder/stillingskategorier med mindst 10 ansatte. Kontoroverenskomsten er i lønudviklingstabellerne underopdelt med visning på FKF og HK. 17

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 30. juni 2014 Sagsbeh: RFJ Økonomiafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune 2012-2013 Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 06.07.2012 Sagsbeh: PLJ HR-afdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen kan indgå i

Læs mere

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Fleksjobevaluering 2017

Fleksjobevaluering 2017 Fleksjobevaluering 2017 1 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Opsummering af konklusioner... 8 1. Udvikling i andel og antal... 9 1.1. Samlet andel og antal... 9 1.2. Alder... 12 1.3. Kønsfordeling...

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Tabel 1 Månedslønnede fordelt på ansættelsesform 1.1.14 1.1.15 Ændring 1.1.15 Antal Antal Antal % 5371 1.1 Overenskomstansatte 4.178 4.373 195 82 1.2

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune København den 29. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Metode... 3 2.1 Afgrænsning af analysen... 3 2.2 Lønbegrebet... 5 2.3 Anciennitet...

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 24. oktober i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl. 14.30 15.30. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2016 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i handlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien...3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...3 Regulering

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015. Redegørelse Personaleforbrug 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere