Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger:"

Transkript

1 Notat Centralforvaltningen Udbud og Indkøb Stengade Helsingør Telefon Dato Helsingør Kommunes samhandel med lokale leverandører I dette notat beskrives de gældende regler for offentlige indkøb samt Helsingør Kommunes praksis på indkøbsområdet, herunder anvendelse af mindre håndværksfirmaer m.v. Hensynet til at styrke det lokale erhvervsliv i kommunen for at skabe vækst og arbejdspladser er overordentligt vigtigt. Formålet med notatet er på denne baggrund at indkredse muligheder og begrænsninger med hensyn til at fremme de lokale leverandørers samhandel med kommunen set ud fra en indkøbsvinkel. 1. Lovgivningen om køb af varer og tjenesteydelser Formålet med reglerne om offentlige indkøb er at bidrage til at skabe EU s indre marked for kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som offentlige myndigheder indgår med private leverandører. Reglerne har til formål at skabe effektiv konkurrence og forhindre lokale og nationale bindinger. Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger: Hvis værdien af en kontrakt eller kommunens indkøb af varer eller tjenesteydelser på et område overstiger en beløbsgrænse på ca. 1,4 mio. kr. ekskl. moms skal der foretages EU-udbud. Ved løbende kontrakter regnes værdien over 48 måneder. Hvis værdien af en kontrakt eller kommunens indkøb af varer eller tjenesteydelser på et område ligger mellem kr. og 1,4 mio. kr. ekskl. moms skal der foretages en annoncering efter reglerne i Tilbudslovens afsnit II. EF-traktatens (fællesskabsrettens) grundlæggende bestemmelser om bl.a. forbud mod national forskelsbehandling og fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser gælder for alle offentlige kontrakter. Overordnet betyder principperne, at enhver form for konkurrenceforvridning ikke er tilladt.

2 Traktatens grundlæggende principper skal overholdes i alle tilfælde, også selv om en kontrakt ikke skal udbydes som EU-udbud. Følgende udbudsprincipper skal derfor overholdes for alle typer af udbud og for alle typer af kontrakter: Ligebehandlingsprincippet Det bærende udbudsretlige princip er ligebehandlingsprincippet. Dette princip siger, at alle leverandører skal behandles lige. Der må ikke gøres usaglig forskel, der kan forrykke konkurrencen. Tilbudsbetingelser skal fremstå ens og lige overfor alle potentielle tilbudsgivere gennem hele udbudsprocessen. Væsentlige elementer er lige tidsfrister, lige informationsudveksling og fremgangsmåde. Ikke-diskriminationsprincippet Det andet princip er ikke-diskriminationsprincippet, også kaldet princippet om forbud mod forskelsbehandling som det fremgår af EF-traktatens art. 12. Princippet indebærer, at en ordregiver ikke må diskriminere på baggrund af nationalitet, f.eks. ved at kræve at tilbudsgivere skal være danske, og/eller anlægge køb lokalt kriterier. I sammenhæng med problemstillingen for dette notat er dette princip meget relevant. Gennemsigtighedsprincippet Det tredje princip er gennemsigtighedsprincippet. Dette princip siger, at ordregiver skal benytte åbne og gennemsigtige procedurer, der sikrer reel og lige konkurrence. Alle relevante vilkår i forbindelse med udbuddet skal være tydelige for tilbudsgiverne. Alle offentlige kontrakter skal bekendtgøres. Udbudsbetingelser skal udformes konsistent og forståeligt gennem hele udbudsforløbet. Krav- og valgkriterier anlægges objektiv (målbart), og beslutninger skal offentliggøres og begrundes sagligt. Proportionalitetsprincippet Det fjerde princip er proportionalitetsprincippet. Dette princip siger, at krav og valgkriterier skal relatere sig direkte til kontraktgenstandens iboende egenskaber, og være nødvendige og rimelige i forhold til den efterspurgte ydelse. Af proportionalitetsprincippet udspringer også princippet om gensidig anerkendelse. Gensidig anerkendelse betyder, at der som hovedregel ikke må stilles krav til tilbudsgiver om lokale/nationale standarder (f.eks. mærkenavne, fleksjob mv.) Det fremgår af Traktatens principper, lovgivningen om offentlige indkøb samt kendelser fra Klagenævnet for Udbud og udtalelser fra Konkurrencestyrelsen, at der som altovervejende hovedregel ikke er muligheder for at stille krav om lokal tilknytning i en udbudsforretning. Det er i strid med udbudsreglerne, såfremt en udbyder ved sine anskaffelser opstiller krav eller anvender principper eller regler, som direkte eller indirekte giver en fordel til nationale eller lokale tilbudsgivere. Dog er der, som er beskrevet i afsnit 3, visse undtagelser. I Danmark sikres en effektiv implementering af EU-reglerne og håndhævelse af udbudsreglerne af Klagenævnet for udbud, Forbruger- og Konkurrencestyrelsen samt af domstolene. Klagenævnet for Udbud kan også behandle klager, der vedrører offentlige indkøb, som ligger under Udbudsdirektivets tærskelværdi på 1,4 mio. kr. og tærskelværdien i Tilbudsloven på kr. for annonceringspligt. Det er gennemgående i kendelserne fra Klagenævnet for Udbud, at ordregivere i mange tilfælde dømmes for brud på grundlæggende principper, herunder især principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. Det er sjældent, at en sag rejses ved Klagenævnet, uden at klager nedlægger påstand om brud på Traktatens grundlæggende bestemmelser. Side 2

3 Den 1. juli 2010 trådte nye regler om håndhævelse af udbudsreglerne i kraft i form af en ny Klagenævnslov. Loven medfører at konsekvenserne af ikke at overholde udbudsreglerne er væsentligt skærpet. Baggrunden for den nye klagenævnslov er vedtagelsen af EU s såkaldte Kontroldirektiv. Siden 1. juli 2010 risikerer ordregivere, at kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne, erklæres uden virkning, hvilket betyder, at ordregiver kan blive pålagt at ophæve kontrakten. Derudover indføres der økonomiske sanktioner/bøder til ordregivere, der overtræder udbudsreglerne. Bøderne har en ganske betragtelig størrelse på op til 5 % af kontraktsummen, dog maks. 10 mio. kr., hvilket gælder for førstegangsovertrædelser. De nye regler indebærer også, at klager indgivet i standstill-perioden automatisk får opsættende virkning i op til 30 dage. Ordregivere må derfor påregne, at et udbud kan tage længere tid, end tilfældet er i dag. 2. Helsingør Kommunes praksis Helsingør Kommune køber årligt varer og tjenesteydelser for godt 1 mia. kr. For at få de bedste priser og overholde lovgivningen, udbyder kommunen indkøbsaftaler i åben konkurrence, i de fleste tilfælde som offentlige EU-udbud. En del EU-udbud foretages regionalt i regi af Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) med deltagelse af p.t. 13 kommuner. Bornholm og Ballerup deltager i IN. Ud over egne udbud anvender kommunen på nærmere bestemte områder også landsdækkende rammeaftaler, som er indgået af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og af Økonomistyrelsens Indkøbssekretariat. Ved udbuddene modtager kommunen tilbud fra såvel lokale leverandører som landsdækkende firmaer. For de større kommunale indkøbsområder domineres markederne af landsdækkende leverandørfirmaer. Der vælges leverandører efter de kriterier, som opstilles ved hvert enkelt udbud. Det kan være priser såvel som kvalitet, service, sortiment, leveringsforhold m.v. Det fremgår af Helsingør Kommunes Indkøbspolitik, som er vedtaget af Byrådet i december 2009, at kommunen gerne handler med det lokale erhvervsliv, såfremt lokale virksomheder på konkurrencedygtige og udbudsretlige vilkår giver de bedste tilbud. Indkøbsaftaler indgået efter EU-udbud er obligatoriske at anvende for alle i Helsingør Kommune. Kommunen indgår derimod såkaldte ikke-bindende eller frivillige indkøbsaftaler, når omsætningen på et område er af en størrelse, så der ikke er EU-udbudspligt eller annonceringspligt. Inden for det sidste år er der indgået en række nye ikke-bindende indkøbsaftaler. Der er indhentet tilbud fra primært lokale leverandører og indgået nye aftaler inden for følgende områder: Cykler og cykelreparation Artikler fra fotohandlere Radio & TV Hårde hvidevarer Låseservice Der blev med undtagelse af et enkelt tilfælde indgået samhandelsaftaler med lokale leverandører. Kun med hensyn til låseservice var tilbuddet fra en udenbys leverandør det økonomisk bedste tilbud. Håndværkerydelser har hidtil ikke været i udbud i Helsingør Kommune, mens flere andre kommuner de senere år har udbudt rammeaftaler med håndværksfirmaer som fagentrepriser. I kommunens bygningstjeneste har der gennem årene været tradition for at anvende mange lokale håndværkere, men der tages også tilbud ind fra udenbys håndværksfirmaer for at få konkurrence om opgaverne. Side 3

4 Der er ikke nogen tvivl om, at meget store dele af kommunens indkøb foretages lokalt, men da indkøb foregår decentralt på institutioner og enheder er der ikke noget samlet overblik over indkøbene eller nogen mulighed for at styre indkøbene ud over gennem de redskaber, som er indeholdt i Indkøbspolitikken. 3. Kan lokale leverandørers samhandel med kommunen fremmes? Helsingør Kommune handler i dag med såvel lokale som landsdækkende leverandører. Der findes ikke tal for, hvor stor en del af omsætningen, der vedrører lokale leverandører. Lokale leverandører skal konkurrere på lige vilkår med alle andre leverandører om opgaver og varekøb. Kommunen skal (og bør) vælge de bedste tilbud i forhold til pris og ydelser. Selvom der ikke er mulighed for direkte positiv særbehandling af lokale leverandører i form af krav om lokal tilknytning eller lign. kan kommunen være med til at sikre, at lokale virksomheder opnår viden og muligheder for at byde ind på kommunale opgaver. Det er igen væsentligt at fremhæve, at konkrete indkøb i Helsingør Kommune foregår decentralt. Blandt kommunens ca medarbejdere er der overordentlig mange, som foretager indkøb. Der er således ingen central indkøbsfunktion, hvorfra alle annonceringer og konkrete indkøb kan styres. Nedenfor er oplistet nogle mulige tiltag, som kan fremme lokale leverandørers samhandel med kommunen. En del af tiltagene er allerede delvis iværksat, mens andre tiltag er nye. For delvis iværksatte tiltag kan der givetvis gøres yderligere for at oplyse om tiltagene og der kan foretages forbedringer. Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 1. Byrådet skal inden årsskiftet vedtage en udbudsstrategi for Helsingør Kommune, som bl.a. skal give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over Byrådets holdninger til og beslutninger om, hvordan konkurrenceudsættelse gribes an i kommunen. Udbudsstrategien skal indeholde konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver samt en udbudsplan, hvor de driftsopgaver, som Byrådet påtænker at udbyde, skal fremgå. Udbudsstrategien skal offentliggøres og vil give potentielle tilbudsgivere og leverandører indblik i kommunens overvejelser og planer om kommende udbud. Offentlig-private aktieselskaber 2. Der er lovligt og muligt at kommunen udbyder kommunalt udførte driftsopgaver i en partnerskabsmodel med sigte på at etablere et offentlig-privat aktieselskab i samarbejde med den valgte leverandør. Aktieselskabet skal varetage de udbudte driftsopgaver, og kan yderligere sigte mod at skabe nye arbejdspladser og innovation i opgaveløsningen. Selskabet kan tilbyde sine ydelser til andre kommuner og regioner. Selskabet skal etableres og virke indenfor rammerne af Lov 548, "Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber" der trådte i kraft den 1. januar Kommunen er medejer af to tilsvarende aktieselskaber, Vækst & Viden Helsingør A/S samt Det Danske Madhus Hamlet A/S. Side 4

5 EU-udbud 3. Alle EU-udbud annonceres på kommunens hjemmeside, hvor der skal være mulighed for at abonnere på nyheder om kommunens udbud. De lokale leverandører kan dermed på hjemmesiden følge med i, hvilke udbud kommunen foretager. EU-udbud annonceres tillige i EU-Tidende. Lokale virksomheder kan opfordres til at holde øje med udbud, når de annonceres på kommunens hjemmeside. Der kan tillige gennemføres erhvervsrettede informationsmøder om kommunens indkøb og tilbudsgivning til kommunen. 4. Flere EU-udbud kan gennemføres med anvendelse af prækvalifikationsrunder, såkaldt begrænset udbud, hvor det i princippet er muligt at udvælge lokale firmaer, såfremt de bedst lever op til kravene om at blive prækvalificeret. 5. Det er tilladt at opfordre virksomheder, herunder også lokale firmaer, til at afgive tilbud på opgaver når et udbud er annonceret. Henvendelsen bør rette sig til de væsentlige markedsaktører for det pågældende udbud. Dette kan gøres mere målrettet, såfremt der etableres en leverandørdatabase og såfremt interesserede firmaer melder deres interesse i planlagte udbud. 6. Der kan ved udbud af varekøb og tjenesteydelser i relevante tilfælde stilles krav om, at leverandøren skal have kontor eller forretning beliggende i kommunen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis det er nødvendigt for udførelsen af opgaven, at leverandøren skal kunne modtage personlige henvendelser fra borgerne. 7. Ligeledes kan der i relevante tilfælde stilles krav om, at leverandøren har lokalkendskab og/eller kort responstid. Det kan ske, når det er relevant for udførelsen af opgaven, fx vedr. vintervedligeholdelse, hvor leverandøren skal rykke ud med meget kort varsel ved snefald m.v., eller ved kørselsopgaver, hvor borgere skal transporteres til fx genoptræning eller behandling. Sådanne udbud tilgodeser i deres natur lokale leverandører. Det bemærkes, at der er stor forskel på at stille krav om lokalkendskab og krav om, at leverandøren skal være etableret i kommunen. Annoncering af kontrakter mellem kr. og ca. 1,4 mio.kr. 8. Annoncering af kontrakter mellem kr. og 1,4 mio. kr.. foretages via Udbud & Indkøb på kommunens hjemmeside samt i Udbudsavisen.dk, såfremt den annoncerende enhed er opmærksom på, hvordan annonceringspligten efterleves i kommunen. Der kan fra kommunens forvaltninger/centre gøres mere for at efterleve reglerne om annonceringspligt for kontrakter mellem kr. og 1,4 mio. kr., som ikke er omfattet af EU-udbudspligt. Forpligtelserne overholdes i dag ikke til fulde, hvilket bl.a. skyldes manglende viden og indgroede vaner i form af vi handler som vi plejer. Derudover bliver den ansvarlige enhed ofte først opmærksom på annonceringspligten, når det er for sent. Det skyldes at enheden først får kendskab til at kontraktværdien overstiger kr. når der er modtaget tilbud på opgaven fra den leverandør, som enheden har rettet henvendelse til. 9. Information om annonceringspligten findes på Kilden under Jeg er indkøber. Der kan gennemføres en yderligere informationsindsats rettet mod kommunens enheder for at oplyse om annonceringspligten. Øget efterlevelse af annonceringspligten vil udvide de lokale virksomheders muligheder for at byde ind på opgaver. Side 5

6 Indkøbsområder uden udbuds- eller annonceringspligt 10. Hvis en enhed i kommunen skal foretage et indkøb, som over stiger kr., men ligger under beløbsgrænsen for annoncering på kr., skal der ifølge Indkøbspolitikken hentes fle re tilbud ind. Som hovedregel skal der indhentes 2-3 tilbud, hvoref ter der indgås en aftale med den leverandør, der fremkommer med det bedste og billigste tilbud. Der kan gennemføres en yderligere informationsindsats rettet mod kommunens enheder. Øget efterlevelse af indkøbspolitikken på dette område vil udvide de lokale virksomheders muligheder for at byde ind på opgaver. 11. På de mindre indkøbsområder, som ikke er udbudspligtige eller annonceringspligtige, er det muligt at indhente tilbud fra lokale leverandører på flere områder end de nuværende. Dette med henblik på at indgå flere ikke-bindende indkøbsaftaler. Det forudsætter afklaring af, på hvilke områder kommunens indkøbsdisponenter har et indkøbsbehov, og der skal findes arbejdsressourcer til opgaverne. Nye ikke-bindende indkøbsaftaler kunne fx være på områder som dagmøder og seminarer, autoservice, planteservice, levering af brød og torsdags-kage m.v. Kun fantasien og kommunens realiserede indkøbsbehov sætter grænser. Fælles for EU-udbud, annoncering og ikke-bindende samhandelsaftaler 12. Der kan ved hjælp af en spend-analyse med ekstern bistand identificeres en række yderligere annoncerings- og udbudspligtige indkøbsområder samt relevante indkøbsområder for ikke-bindende aftaler ud over de områder, som udbydes og annonceres i dag. Nye områder kan bringes i udbud og annoncering. Spend-analysen vil identificere mange nye områder, men realisering af potentialet i de nye områder begrænses af dimensioneringen af Udbuds- og Indkøbssektionen, som med de nuværende tre medarbejdere ikke kan foretage et større antal EU-udbud og annonceringer end i dag. Kommunens organisering på indkøbsområdet 13. Alle budgetenheder i kommunen kan forpligtes til at udpege en enkelt eller nogle få indkøbsansvarlige, således at Udbud & Indkøb kan kommunikere direkte med kommunens indkøbsdisponenter og undervise de indkøbsansvarlige i, hvordan indkøb skal foretages. Gruppen af indkøbsansvarlige vil udgøre en meget væsentlig samarbejdspartner for Udbud & Indkøb, som vil få et meget savnet tilbagespil fra de medarbejdere, som foretager indkøb i kommunen. Effektive indkøb handler i meget høj grad om at påvirke indkøbsadfærden, så indkøbsdisponenterne handler på den måde de skal med respekt for den store forskellighed i præferencer. Bygge- og anlægsopgaver, bygningsvedligehold, renoveringsopgaver m.v. 14. Kommunen kan vedtage interne retningslinjer for tilbudsindhentning på bygge- og anlægskontrakter efter Tilbudsloven, Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007, herunder reglerne om annonceringspligt. Retningslinjerne kan fastlægge, hvornår regningsarbejde kan accepteres, hvornår tilbud indhentes ved underhåndsbud og hvornår tilbud indhentes ved licitation. Når kommunen skal vælge entreprenører til udførelse af opgaver - uanset om det er regningsarbejde, underhåndsbud eller licitation kan det oplistes, Side 6

7 dels hvem der ønsker at udføre opgaver, dels hvilke opgaver den enkelte entreprenør kan løse. Vækst & Viden kan opfordres til at påtage sig opgaven med at skabe og ajourføre en sådan liste. Listen bør være offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside. 15. Efter tilbudslovens 12 kan der indhentes underhåndsbud for opgaver med en anslået samlet værdi på op til 3 mio. kr. I så fald skal der indhentes tre underhåndsbud på opgaven samt evt. et fjerde bud, såfremt det oplyses på forhånd og buddet kommer fra en tilbudsgiver udenfor kommunen. Denne udbudsform anvendes typisk ved vedligeholdelse af kommunale ejendomme, mindre til- og ombygninger samt mindre anlægsopgaver. Der kan således ved en struktureret tilgang skabes et velfungerende og effektivt marked for de mange bygge- og anlægsopgaver under 3 mio. kr. ved at der fra gang til gang indbydes forskellige lokale tilbudsgivere, tillige med de krævede tilbudsgivere udenfor kommunen. 16. Bygge- og anlægsopgaver med en samlet værdi under ca. 36 mio. kr. skal efter Tilbudsloven udbydes ved national offentlig eller indbudt licitation eller som ovenfor beskrevet ved indhentelse af underhåndsbud. Ved indbudt (begrænset) licitation udvælges mindst tre tilbudsgivere, hvoraf mindst én tilbudsgiver skal være udenfor kommunen. Såfremt der lokalt kan skabes tilstrækkelig konkurrence blandt egnede entreprenører indhentes underhåndsbud lokalt. Hvis kommunen vurderer at konkurrencen bedst sikres ved at udbyde opgaven til en bredere kreds gennem licitation, så bør dette gøres. Der kan gennem målrettede tiltag skabes en skærpet opmærksomhed i kommunen om mulighederne i de gældende regler, og der kan anvises praktiske veje til at efterleve reglerne. 17. Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver og større driftsopgaver som fx rengøring af de kommunale bygninger kan der tages konkret stilling til, om opgaverne skal deles op i flere dele, geografisk eller på anden vis, således at mindre håndværksvirksomheder og mindre leverandører kan byde på dem. Det anbefales, at udbuddene tilrettelægges således, at mindre virksomheder ikke på forhånd er udelukket for at byde på opgaverne. Det bør ligeledes sikres, at udbuds- og prækvalifikationskrav gøres så enkle som muligt, og at der ikke stilles unødige krav til leverandørerne. De mindre virksomheder kan også gives mulighed for at byde ind som konsortier. 18. Bygningsvedligeholdelse varetages i dag primært af Bygningstjenesten og opgaverne udføres fortrinsvis af lokale håndværksvirksomheder. Opgaverne kan udbydes som parallelle rammeaftaler om håndværkerydelser, så flere får mulighed for at byde ind. Der kan være en tendens til, at sådanne udbud tilgodeser store firmaer, som professionaliserer tilbudsgivningen, men lokale professionelle firmaer vil have gode muligheder for at stå sig i konkurrencen. Opgaverne kan udbydes efter en partnerskabsmodel, hvor de valgte leverandører indenfor fastlagte rammer får mulighed for at udføre opgaverne på tidspunkter, hvor leverandøren har ledig kapacitet. Derved optimeres begge parters økonomi. 19. Indkøb kan gøres til et fokusområde for det nye Center for Ejendomme, hvor der kan skabes større gennemsigtighed og øget tilgængelighed for kontrakter om udførelse af bygningsrelaterede opgaver. Centrets indkøb kan på samme måde som EU-udbud og annonceringer annonceres på kommunens hjemmeside. Ligeledes kan de indkøb, som foretages af Materielgården og af andre enheder i Vej & Park gøres til genstand for annoncering på kommunens hjemmeside. Side 7

8 Aktiviteter rettet mod erhvervslivet 20. Der kan arrangeres en visions-workshop, hvor centrale aktører i kommunens centre og indbudte erhvervsledere drøfter muligheder og begrænsninger i bestræbelserne på at øge kommunens samhandel med lokale leverandører. 21. Der kan gennemføres en lokal erhvervsmesse, hvor lokale såvel som andre leverandører inviteres til at stille op med en stand og fortælle om deres produkter og ydelser til de medarbejdere og ledere i kommunen, som lægger vejen forbi. Sådanne messer er med succes gennemført i enkelte andre kommuner, men de er arbejdskrævende at arrangere. 22. Lokale virksomheder kan opfordres til at byde ind på rammeaftaler med SKI. Der kan evt. henvises til egnede konsulenter, som kan bistå virksomhederne med udarbejdelse af tilbud. Kommunen køber på et stigende antal områder ind via SKI. 23. Der kan afholde gå-hjem møder, f.eks. halvårligt, for det lokale erhvervsliv, hvor kommunen orienterer om forskellige tilbud om erhvervsservice samt om hvilke områder, der kommer i udbud i det næste halve år. Ligeledes kan der oplyses om, hvordan virksomhederne byder ind. 24. Der kan udarbejdes en brochure eller lign. med titlen Leverandør til Helsingør Kommune, der kort præsenterer Helsingør Kommunes indkøb, hvor kommunen annoncerer nye kontrakter, hvordan man afgiver et godt tilbud, hvordan kommunen samarbejder med sine leverandører, kommunens visioner som man gerne ser leverandører medvirker til at opfylde m.m. Flere kommuner har udarbejdet lignende brochurer. 16. september 2010 Stefan Ising Udbuds- og Indkøbschef Side 8

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 25. november 2015 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Sabrine/Lykke)

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh Indkøb i Norddjurs Kommune Lisbeth Krogh Program Organisering af indkøb Lovgivning vedr. offentligt indkøb SKI, JYFI og egne udbud Indkøbspolitik Lettere adgang til at blive leverandør Norddjurs Kommunes

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere