Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt"

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk september 2004 J.nr.: 03-31/ AGS Delafgørelse i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt Med brev af 7. november 2003 har Brovst Kommune meddelt ejeren af Kokkedal Slot, Kokkedalsvej 17, 9460 Brovst, at byrådet har besluttet at betragte restaurant- og hotelvirksomheden på Kokkedal Slot, matr.nr. 1a Kokkedal Hgd, Terslev, som en mindre virksomhed, der kan udvides uden landzonetilladelse i henhold til planlovens 36, stk. 1, nr. 13. Nordjyllands Amt har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Sagens forhistorie Kokkedal Slot, som stammer fra middelalderen, ligger et par km nord for Limfjorden ca. 4 km sydøst for Brovst. Slottets voldanlæg kan føres tilbage til tallet, mens hovedbygningen er opført omkring Østfløjen er nedbrændt ca Ejendommen har i ca. 40 år af det offentlige været anvendt til drengehjem. Den nuværende ejer købte ejendommen af Nordjyllands Amt i Ejendommen, som er på ca. 12 ha, heraf bebygget ca m 2, ligger i landzone. Landbrugspligten på ejendommen blev ophævet den 13. juli Ejendommen er i øvrigt berørt af naturbeskyttelsesloven 16 (skovbyggelinie) og 12 (fortidsminder) og 18 (beskyttelseslinie ved fortidsminder). Hovedbygningen er fredet efter bygningsfredningsloven, og en række træer er omfattet af en fredning efter den dagældende naturfredningslov. Ejendommen ligger i et område, der i regionplanen er udlagt som naturområde og særligt værdifuldt landskab med kulturgeografisk beskyttelsesområde. Kokkedal Slot er i regionplanen optaget som hotel med max. 100 senge (75, planlagt 25) uden for det regionale bymønster. I 1988 meddelte amtet i medfør af by- og landzoneloven tilladelse til anvendelse af slottet som restaurant, værelsesudlejning (til maksimalt 50 sengepladser), handel med vin og kunsthåndværk, oplagring af vin og kunsthåndværk, værksteder for fremstilling af kunsthåndværk, idrætsudøvelse og kontorfaciliteter for samme. 1

2 Amtet meddelte den 14. august 2001 tilladelse efter planlovens 35 til indretning af i alt 6 ferielejligheder og 7 hotelværelser i nedlagte driftsbygninger på ejendommen. Naturklagenævnet ændrede den 27. juni 2002 amtets afslag til genopførelse af den fløj af slottet, der tidligere var nedbrændt, til en tilladelse efter planlovens 35. Der var tale om et byggeri i 2 etager med grundplan på ca. 150 m 2. Sagen om tilbygningen Den omhandlede tilbygning, på 149 m 2 i glas og aluminium, til en af de driftsbygninger på Kokkedal Slot, der i 2000 blev tilladt anvendt til hotelvirksomhed, har været behandlet af myndighederne siden Højesteret stadfæstede den 2. maj 2001 Vestre Landsrets afgørelse, hvorefter bygningen ikke er et væksthus til brug for ejendommens drift som landbrugsejendom, men en svømmehal, hvis opførelse er i strid med planlovens 35, og som skal lovliggøres ved fjernelse. Amtet har påbudt tilbygningen fjernet, hvilket ikke er sket, og der påløber fortsat dagbøder i den anledning. Genoptagelse af sagen efter planlovsændringen i 2002 Ændringen af planloven i 2002 medførte, at landzonekompetencen overgik fra amterne til kommunerne. Samtidig blev planlovens landzonebestemmelser lempet på visse områder. Ejeren ansøgte på den baggrund om genoptagelse af sagen om tilbygningen med henblik på retlig lovliggørelse efter bestemmelsen i 36, stk. 1, nr. 13. Brovst Kommune meddelte den 8. januar 2003 afslag til genoptagelse. Kommunen udtalte i den forbindelse, at man ikke fandt, at virksomheden var omfattet af planlovens 36, stk. 1, nr. 13, og henholdt sig i øvrigt til, at den omhandlede bygning, jf. Højesterets dom af 2. maj 2001, var krævet fjernet. Naturklagenævnet ophævede ved en formandsafgørelse af 27. februar 2003 kommunens afslag med henvisning til, at kommunens afgørelse ikke indeholdt nogen begrundelse for, hvorfor kommunen ikke anså virksomheden for omfattet af bestemmelserne i 36, stk. 1, nr. 13. Afgørelsen indeholdt heller ikke nogen stillingtagen til, om der kunne meddeles landzonetilladelse til den af ejeren ønskede anvendelse af bygningen som væksthus. Den foreliggende sag Brovst Kommune er ved den fornyede behandling af sagen kommet til det resultat, at Kokkedal Slot må betragtes som en mindre virksomhed i henhold til planlovens 36, stk. 1, nr. 13, hvorefter der ikke kræves tilladelse efter planlovens 35, stk. 1, til Byggeri til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning. Til grund for kommunens afgørelse ligger en række oplysninger fra ejeren om landbrugsproduktion på ca. 10 ha af ejendommen (korn, roer, raps, grøntsager, bær og vildsvin) og anvendelsen af tilbygningen, som af ejeren betegnes som et væksthus for prikleplanter, krydderurter, salat, helårsjordbær, tomater og agurker. Ejeren har endvidere oplyst, at lønsummen på Kokkedal i 2002 udgjorde ca kr. Virksomheden har 2

3 udliciteret opgaver til underleverandører. Hvis ansatte ved underleverandører medregnes, er der om sommeren ca. 7 jobs og om vinteren 3, hvilket giver 5 ansatte i gennemsnit. Samtidig har ejeren gjort gældende, at det kun er et spørgsmål om tid, før beskæftigelsen reduceres yderligere, hvis ikke mulighederne for at drive virksomhed retableres. Virksomhedens omsætning er ikke oplyst. Kommunen har på den baggrund fundet, at der er tale om et poolhus, som uanset forhistorien lovligt, d.v.s. uden tilladelse efter 35, kan tages i brug af den restaurations-/hotel-/konference-virksomhed m.v., der drives på Kokkedal Slot. Klagen Amtet har navnlig anført, at der er tale om en ulovligt opført tilbygning (svømmehal) til en tidligere driftsbygning, og at denne kun kan lovliggøres ved fjernelse, uanset lovændringerne i Amtet finder, at der, for at der skal være tale om en mindre virksomhed, kun bør være indtil 5 ansatte, ikke et gennemsnit af f.eks. 3 om vinteren og 7 om sommeren, som oplyst af ejeren. Amtet har endvidere bemærket, at kommunaldirektøren i Brovst Kommune telefonisk har oplyst, at antallet af ansatte alene bygger på ejerens oplysninger, fordi virksomhedens struktur ikke giver mulighed for at afgøre, hvor mange ansatte der er, heller ikke med hjælp fra Told og Skat. Kommunens supplerende bemærkninger Kommunen har vurderet, at en bemanding på Kokkedal Slot som oplyst af ejeren på 7 ansatte om sommeren og 3 om vinteren er lav, men at det skønnes muligt at drive virksomheden med denne bemanding. Kommunen har på den baggrund anlagt en fortolkning, hvorefter 5 ansatte skal opfattes som 5 årsværk, idet kommunen finder, at en fortolkning af 5 ansatte som 5 personer er meget restriktiv og vil medføre, at en person, ansat på halvtid eller mindre, vil være at opfatte som en ansat. Naturklagenævnets sekretariatet har kontaktet ToldSkat i Nordjyllands Amt, som har oplyst, at der ikke er registreret nogen virksomhed på Kokkedal Slot, men at virksomheden hører under Restrup Hovedgård, som har samme ejere. 3

4 Afgørelse I sagens behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Erling Christensen, Martin Glerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Efter planlovens 35, stk. 1, må der ikke uden tilladelse opføres ny bebyggelse i landzone. Det fremgår af 36, stk. 1, nr. 13, at der ikke kræves landzonetilladelse efter 35, stk. 1, til byggeri til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning. Tilbygningen på Kokkedal Slot er opført før 36, stk. 1, nr. 13, trådte i kraft, og ejeren har vurderet, at tilbygningen på grund af lovændringen umiddelbart er lovlig. Uanset sagens forhistorie finder nævnet, at spørgsmålet, om hvorvidt tilbygningen kan anses for lovlig uden tilladelse efter 35, må bedømmes ud fra de nugældende bestemmelser. Det fremgår af 36, stk. 1, nr. 13, at der skal være tale om udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land. De eneste fortolkningsbidrag, der fremgår af lovbemærkningerne, er, at der ved en mindre virksomhed forstås en virksomhed med indtil 5 ansatte, og at det forudsættes, at der også efter udvidelsen er tale om en mindre virksomhed, hvilket betyder, at udvidelsens bruttoetageareal ikke væsentligt må overstige 500 m 2. Endelig er det anført, at de 500 m 2 kan udnyttes i et byggeri eller ved flere mindre udvidelser, så længe der stadig er tale om en mindre virksomhed med indtil 5 ansatte. Kokkedal Slot har et areal på m 2, hvortil kommer lokaler i tidligere landbrugsbygninger. I bygningerne drives restaurant, værelsesudlejning med 75 sengepladser, handel med vin og kunsthåndværk m.m. Ejendommen er ikke landbrugspligtig, men der dyrkes landbrugsprodukter bl.a. til brug for restauranten på ca. 10 af slottets 12 ha. Efter Naturklagenævnets opfattelse er oplysningerne om antallet af ansatte på virksomheden, bl.a. på grund af virksomhedens struktur, så usikre, at de ikke i sig selv kan danne grundlag for vurderingen af, om virksomheden kan betegnes som en mindre erhvervsvirksomhed i planlovens forstand. Det bemærkes dog, at ejerens oplysning om, at der om sommeren er ca. 7 ansatte, efter omstændighederne (i forhold til feriehotel 4

5 ler, restauranter m.v.) vil være et tungtvejende argument for, at virksomheden ikke kan betragtes som mindre. Det fremgår af de generelle lovbemærkninger vedrørende 36, stk. 1, nr. 13, at bestemmelsen har rod i en række beslutningsforslag, fremsat i perioden , der havde til formål at gøre det lettere for mindre produktionsvirksomheder (iværksættere), som havde etableret sig i tidligere landbrugsbygninger, at foretage visse, bygningsmæssige udvidelser på stedet. Alternativet efter de gældende regler ville ellers kunne være, at virksomheden enten måtte bremse produktionen eller flytte til et nærliggende erhvervsområde. I bemærkningerne til 36, stk. 1, nr. 13, hedder det i overensstemmelse hermed, at bestemmelsen tager sigte på mindre virksomheder, som kan have vanskeligt ved at finansiere en flytning af virksomheden til et erhvervsområde. Virksomheden Kokkedal Slot er ikke omfattet af den kategori af mindre virksomheder, der refereres til i lovbemærkningerne. Bl.a. foreligger der ikke spørgsmål om eventuel flytning af virksomheden til et erhvervsområde. Efter Naturklagenævnets opfattelse må der herefter foretages en samlet vurdering baseret navnlig på oplysninger om antallet af ansatte, om virksomhedens art og om det fysiske omfang af de lokaler m.v., hvorfra virksomheden drives -, for at afgøre om virksomheden kan karakteriseres som en mindre virksomhed i relation til 36, stk. 1, nr. 13. På baggrund af en sådan samlet vurdering af Kokkedal Slot finder Naturklagenævnet ikke, at virksomheden er omfattet af planlovens 36, stk. 1, nr. 13. Lovligheden af den omhandlede tilbygning forudsætter således, at der meddeles tilladelse efter planlovens 35. Naturklagenævnet vil senere, efter høring af de berørte parter, tage stilling til, om der bør meddeles landzonetilladelse efter 35. Brovst kommunes afgørelse af 7. november 2003 om, at virksomheden er omfattet af planlovens 36, stk. 1, nr. 13, ophæves. På Naturklagenævnets vegne Anne Grete Swainson Specialkonsulent Afgørelsen er endelig og kan jf. planlovens 58, stk. 3, ikke påklages til anden administrativ myndighed. Fristen for anlæg af søgsmål er, jf. 62, stk. 1, 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 5

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere