Programpakken Løft Bundlinjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programpakken Løft Bundlinjen"

Transkript

1 Programpakken Løft Bundlinjen Kommunikationsstrategi Lene Krüger, november 2012

2 INDHOLD Kapitel 1 Formål & Mål Side 2 Kapitel 2 Baggrund kommunikationsstrategi Side 4 Kapitel 3 Oversigt kommunikationstiltag Side 8/Bilag 1 Kapitel 4 Os selv og kommunikation Side 10 Kapitel 5 Kommunikationskanaler Side FORMÅL FORMÅL & MÅL Denne kommunikationsstrategi skal ses som en skabelon for kommunikative tiltag, der bør gen- nemføres i forbindelse med eksisterende og kommende projekter primært inden for programpak- ken Løft Bundlinjen. Med dette ønsker vi at gøre vores målgrupper opmærksomme på, at VFLs projektledere er attraktive samarbejdspartnere, der er fagligt dygtige og interesserede i, at de fra projekterne afledte produkter skaber øget værdi og effekt for relevante interessenter. Uddybning af formål VFL er del af DLBR rådgivningsvirksomhederne, der fungerer som sælgere af VFLs produkter. Med- arbejdere fra VFL har kun haft lidt kontakt med den endelige målgruppe pt. den danske land- mand og er meget fagligt orienterede. Desuden kommer en stor del af VFLs indtægter fra pro- jektfinansieringer, og der har været en tendens til, at projektlederne slipper projektet og interes- sen for de affødte produkter, når implementeringen er afsluttet. Den manglende kontakt med slutbruger, billedet af VFL medarbejdere som fag nørder samt det faktum, at når pengene er hjemme, så er alting godt, er medvirkende til, at VFL hos mange opfat- tes som mastedonten Dem i Skejby, Landscentret, Videncentret eller Førerbunkeren, der befinder sig langt fra dagligdagen hos både DLBR rådgivere og landmanden og primært er interes- serede i at tjene penge for at holde liv i virksomheden. VFL og DLBR rådgivningsvirksomhederne oplever desuden en skærpet konkurrencesituation, idet der er kommet flere udbydere til. Derudover er landmanden i dag mindre loyal overfor den enkel- te DLBR rådgivningsvirksomhed og søger i stigende grad råd og vejledning hos andre typer rådgive- re bl.a. revisorer og ledelses og virksomhedsrådgivere. Kommunikationsstrategi

3 Projektledernes og de øvrige medarbejderes udprægede faglighed og for manges vedkommende høje anciennitet medfører stor respekt hos andre fra branchen. Men fagligheden og den høje an- ciennitet betyder også, at der er en grad af indspisthed fra medarbejdernes side. Bl.a. har flere projektledere udpeget ynglingsrådgivere hos DLBR virksomhederne og risikerer dermed at overse nye og måske endnu dygtigere rådgivere. Samtidig vælger en del projektledere at hyre folk fra landbruget ind i projekterne som ekstern bi- stand i stedet for at tilknytte folk fra andre brancher og på den måde få inspiration og inputs ude- fra. Dette er ligeledes faktorer, der er medvirkende til, at omverdenens kendskab til VFL er meget lavt. Projektlederne i programpakken Løft Bundlinjen ønsker med denne strategi at udvikle egne kommunikationskompetencer og bruge in og ekstern kommunikation til at: skabe kendskab til målgrupper og VFL medarbejdere så gensidig forståelse og accept øges få større fokus på VFL som selvstændig virksomhed, der ikke blot er leverandør til DLBR gøre omverdenen opmærksom på VFLs værdiskabende produkter slå fast overfor ledelse og meningsdannere, at VFL er fremtidens uundværlige innovatør 1.2 MÅL Udarbejdes når valg af tiltag er endelig besluttet. Herefter udarbejdes desuden tidsplan for de valgte tiltag. 1.3 EVALUERING AF KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Forhåndenværende kommunikationsstrategi er udarbejdet for kommunikationstiltag i 2012 og Maj 2013 evalueres på strategien iht. formål og mål punkt 1.1 og 1.2, og det vurderes, hvor- vidt strategien skal tilpasses. Ultimo 2013 laves slutevaluering, og kommunikationsstrategi for 2014 udarbejdes. Økonomi og ressourcekrav: LK 1 : Evaluering og evt. tilpasning maj 2013 KR Hertil kommer evt. udgifter til spørgeundersøgelser 1 Med LK forstås i dette dokument Lene Krüger. Vælges anden kommunikationsrådgiver, skal nyt tilbud indhentes. Kommunikationsstrategi

4 BAGGRUND KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KAPITEL 2.1 TEORIVALG Kommunikationsstrategien for programpakken Løft Bundlinjen er produceret efter kommunikati- onsplanlægningsmodellen Diamanten ( Kommunikationsplanlægning 2009). Bag denne model står lektorer og ph.d. Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaard, som har udgivet en del artikler og bøger om sprog, kommunikationsanalyse og produktion, tekstforfatning og organi- sationsbeskrivelse. Diamanten kan bruges til enhver type kommunikationsopgave og fungerer som en fleksibel ram- memodel, der giver overblik over facetter (f.eks. emner og budskab, ressourcer, medievalg og eva- luering), man bør overveje, hvis man ønsker at få sit budskab hørt. Modellen er bygget på et dialogisk kommunikationssyn, der opfatter kommunikationsplanlægning som en proces, hvor der skal skabes og udveksles betydning, så det giver mening for alle involve- rede i kommunikationen. Det dialogiske kommunikationssyn er således både afsender og modta- gerorienteret, og hovedbudskabet baseres på fællesnævneren for, hvad afsender gerne vil fortæl- le, og hvad modtager gerne vil høre. Til at understøtte anbefalinger vedr. projektgruppens sprog (kap. 4.4) benyttes Sæt ord på! (An- dersen 2007), der tager udgangspunkt i socialsemiotikken og derfor fungerer teoretisk sammen med Diamanten. KAPITEL 2.2 SWOT Til grund for nærværende kommunikationsstrategi for programpakken Løft Bundlinjen ligger bl.a. oversigt over styrker, muligheder, svagheder og trusler udarbejdet af projektgruppen ved kommu- nikationsmøde Trusler (eksterne fokuspunkter): Kompleks struktur Konkurrencen er voksende Fremtidens landmænd er mere vidende, bedre uddannede og stiller større krav til rådgivningen Landbrugets samfundsbetydning og antal landbrug falder EU får stadig større indflydelse også på landbrugsstøtten Kommunikationsstrategi

5 Svagheder (interne fokuspunkter): VFL virker gennem andre, og der er kun lidt kendskab til VFL Manglende fokus på kommunikation og vanskeligheder ved at se budskabet og den gode historie Stor fokus på at opnå finansiering Manglende kendskab til målgruppernes behov Vores egen projektkultur Fokus på faglig viden Muligheder (eksterne udviklingspunkter): Danmark vil primært i fremtiden være et videnssamfund EU Andre målgrupper Udvikling af kenskab til VFL Danske landmænd brænder for deres fag Styrker (interne udviklingspunkter): Super faglige Vi kan levere produkter til Plandmænd Kort viden og vej til landmanden i fht. andre landes landbrug Vi er opmærksomme på kommunikation som et middel til at nå vores mål Kommunikationsstrategi KAPITEL 2.3 MÅLGRUPPER Projektlederne i programpakken Løft Bundlinjen ønsker at blive mere synlige overfor landmanden samt potentielle kunder virksomheder fra andre brancher med behov for produkter i første om- gang indenfor økonomi og ledelse. Ledelserne i DLBR samt VFL skal desuden gøres opmærksomme på formålet med Løft Bundlinjen programpakken, så der skabes større forståelse for nuværende og kommende projekter, der har samme faglige retning. 5

6 Ud fra dette og ovenstående SWOT analyse har vi udarbejdet nedenstående interessentoversigt, der skal ses som en hjælp til at vurdere, hvilket forhold vores sekundære og primære målgrupper har til VFL pt. OVERSIGT MÅLGRUPPER Stærk VFL Ledelse Fonde osv. Stærke land- mænd DLBR Ledelse DLBR rådgivere EU Potentielle kunder Andre rådgivere VFL kolleger Problem landmænd Folketinget Potentielle medarbejdere Ven Fjende Svag Model: Radius Kommunikation (2006) Kommunikationsstrategi

7 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPER I FOKUS DLBR virksomheder 2 ud af 3 rådgivere er i dag i 30erne. Der er forholdsvis stor udskiftning, og ansættelsespe- rioden bliver kortere. Der ansættes flere rådgivere, der kan se løsningerne fra oven, og som er akademikere. DLBR virksomhederne oplever større indbyrdes konkurrence, da landmanden er mere il- loyal og ofte har flere rådgivere tilknyttet. Større behov for markedsføringsindsats og synlighed, da danske landmænd bliver færre og mindre loyale. DLBR virksomhederne oplever større konkurrence fra andre interessenter, der kan tilbyde bl.a. økonomisk rådgivning og måske kan inddrage erfaringer fra andre brancher. Antallet af DLBR virksomheder er blevet reduceret med ca. 20 de seneste år. Det øger presset og utrygheden hos DLBR. Konkurrence fra VFL vil derfor skabe øget usikkerhed og modstand, hvorfor fordelene ved VFLs evt. øgede synlighed skal begrundes med DLBR for- dele. Rådgiverne bruges i stadig større grad også som virksomhedsledere hos landmanden. En del DLBR rådgivere opfatter VFL som Førerbunker og Skejby. Danske landmænd Landmanden forbinder en god samarbejdspartner med evnen til at følge op. Landmanden vil gerne udfordres af rådgivere. Landmanden vil gerne have god kemi med rådgiver. Rådgiveren skal være troværdig (der skal følges op og overholdes aftaler). Landmanden skal vide, at han kan stille krav til rådgiver og VFL. Landmanden har kun et lille kendskab til VFL og projekterne her. VFL opfattes af danske landmænd som Skejby opfattelsen styrkes af DLBR rådgiverne. Iflg. Realdania vil der i 2050 kun være 1000 mega store landbrug og et antal hobbyvirk- somheder eller alternative virksomheder, hvoraf en stor del drives af kvinder. I 2050 vil landbruget være endnu mere baseret på viden, da der vil være behov for intelli- gent fødevareproduktion. De 1000 store og de andre virksomheder vil få et større udbud og dermed større konkur- rence til Videncentret. F.eks. kan det forventes, at de 1000 store vil søge mod store revisi- onsfirmaer som Deloitte. Nye krav til rådgivningen mindre detaljeorienteret og mere overblik. Landmanden vil stille krav til anden form for rådgivning end blot landbrugsteknisk. I dag bruger rådgiverne 90 % af deres tid på 10% af landmændene med problemer. Det be- tyder, at de stærke landmænd går andre steder hen. Kommunikationsstrategi

8 OVERSIGT KOMMUNIKATIONSTILTAG Se bilag I Kommunikationstiltag Detaljebeskrivelse KAPITEL 4 OS SELV OG KOMMUNIKATION 4.1 LEVEREGLER / KOMMUNIKATIONSPOLITIK Side TJEKLISTE & KOMMUNIKATIONSPLAN (bilag II) Side ÈN REDAKTIONSGRUPPE ÉN FORMIDLER Side SPROGET Side EFFEKT OG EVALUERING Side 18 KAPITEL 5 KOMMUNIKATIONSKANALER 5.1 AMBASSADØRER Side MØDER Side 21 Netværksmøder & Netværkskonsulent Fokusgrupper Informationsmøder DLBR rådgivere Kongresser og messer Agromek 2012 (bilag IV) Interne informationsmøder Redaktionsgruppe Kommunikationsstrategi

9 5.3 WEBSITES Side 27 landbrugsinfo.dk (bilag III) landmand.dk vfl.dk lf.dk og dlbr.dk Nyhedsmails VFLs Intranet Blogs Banner reklamer 5.4 SOCIALE MEDIER Side 38 Facebook LinkedIn 5.5 PRESSEN Side 40 PR strategi 2013 Skabelon PR strategi (bilag V) Medievalg 5.6 ELEKTRONISKE KANALER Side 43 Video Elektroniske manualer Apps, spil, gadgets 5.7 TRYKT MATERIALE Side 47 Produktkatalog Produktark & Brochurer Direct Mail VFLs Indblik Præsentationsmateriale Kompetencebeskrivelser Kommunikationsstrategi

10 OS SELV OG KOMMUNIKATION In og ekstern kommunikation er nødvendig for at øge kendskabet til igangværende projekter og tilhørende produkter samt kendskabet til VFL som attraktiv samarbejdspartner og uundværlig medspiller i videnssamfundet. Effektiv kommunikation øger desuden projektmedarbejdernes synlighed med større kendskab og troværdighed samt forståelse og respekt for projektmedarbejdernes arbejde til følge. De gode historier, møder, events samt markedsføringstiltag kan til dels planlægges under projek- tets beskrivelses og udviklingsfaser, men der vil undervejs i projektets øvrige faser opstå nye idéer og ske ting i omverdenen, som er relevante og nødvendige at agere på med det samme. Det skal desuden tages i betragtning, at mængden af informationer er eksploderet de senere år, efterhånden som det er blevet nemmere at nå målgruppen via bl.a. elektroniske nyhedskanaler. Det betyder, at vigtige informationer forsvinder i mængden, ligesom risikoen for, at modtager op- fatter afsender negativt pga. mange unødvendige informationer, er stor. Projektledere og andre medarbejdere involverede i gennemfører i dag en stor mængde in og ekstern kommunikation. Det sker ofte ubevidst og uden, at der tænkes i mål og målgruppe. Kommunikationsindsatsen koordineres desuden ikke projekterne indbyrdes, ligesom in og ekstern kommunikation ofte først tænkes ind i projektet på et sent stadie. Der har ligeledes været en tendens til, at kommunikation primært betragtes som værende de hi- storier, der skal offentliggøres i pressen. Men kommunikation handler ikke kun om at få historier offentliggjort i pressen eller lagt på et bestemt website. Kommunikation handler også om, hvordan vi agerer på arbejdet og i fritiden. Det handler bl.a. om kropssprog, tonefald, ordvalg, billeder, lyd og om at forstå betydningen af egen kommunikation. Markedsføringsmateriale skriftligt, elektronisk osv. er også kommunikation og giver et udtrykkeligt billede af os. Opfølgning, evaluering, spørgsmål, psykiske kontrakter osv. er ligeledes kommunikation og mulig- gør optimering og læringsprocesser og viser, at vi interesserer os for vores målgruppers behov fra start til slut og følger projekterne til dørs. Når vi betragter kommunikation som værende så vidtrækkende og omfattende, er det nødvendigt først og fremmest at kigge på os selv og vores kommunikative kompetencer, inden vi tænker på, hvordan vi når målgrupperne med vores kommunikation. I denne kommunikationsstrategi er således indarbejdet en række tiltag, der skal øge de kommuni- kative kompetencer hos s medarbejdere og gøre det nemmere for den enkelte at løse sine daglige in og eksterne kommunikationsopgaver. Kommunikationsstrategi

11 KAPITEL 4.1 LEVEREGLER & KOMMUNIKATIONSPOLITIK Nærværende kommunikationsstrategi skrives sammen i en kommunikationspolitik, der kan bruges som et dagligt arbejdsredskab. Strategien munder ud i et lille hefte, hvori nedenstående leveregler samt tiltagene nævnt i oversigten kap. 3 udmøntes i en konkret tjekliste, som projektlederne kan bruge ved planlægning af formidling om nuværende og fremtidige projekter. Vi kommunikerer ud fra nedenstående leveregler: Vi bruger in og ekstern kommunikation som en naturlig del af hverdagen Vi formår at gå i dialog med alle vores målgrupper Vores kommunikation er tydelig, aktuel og relevant Vi taler og skriver et sprog, som vores målgrupper forstår Vores budskaber har altid værdi for målgruppen Vi kommunikerer under samtlige projektfaser og følger projektet til dørs Kommunikationspolitikken offentliggøres på VFLs intranet, vfl.dk, landbrugsinfo.dk samt på Face- book, mens den forhåndenværende kommunikationsstrategi skal opfattes som et internt arbejds- redskab. Økonomi og ressourcekrav: LK: Udarbejdelse kommunikationspolitik Grafisk opsætning af 16 siders A5 folder KR dag Tryk af 50 stk. 16 siders A5 folder ca. KR Kommunikationsstrategi

12 KAPITEL 4.2 TJEKLISTE & KOMMUNIKATIONSPLAN Hvis det er muligt, planlægges allerede under projektansøgningsfasen de kommunikationstiltag, der kan være relevante for det enkelte projekt. Det gøres ud fra Kommunikationstjeklisten (bilag II). Er det ikke muligt at indarbejde tjeklisten under ansøgningsfasen evt. fordi projektlederen endnu ikke er tilknyttet projektet involveres tjeklisten i stedet i starten af udviklingsfasen. Ud fra tjeklisten produceres kommunikationsplan med mulige in og eksterne events, møder, hi- storier, nyheder samt markedsføringsmateriale. Kommunikationsplanen udarbejdes som et sam- arbejde mellem ansøger (hvis muligt), tilknyttede projektmedarbejdere samt kommunikations- medarbejder, der også kan indgå i ansøgningen som nøglemedarbejder. Kommunikationsplanen tænkes ind i en sammenhæng med andre projekter fra start. I kommunikationsplanen indarbejdes budskab, tidsplan, valg af kommunikationskanal, ansvarlig medarbejder samt mål og målgruppe for det enkelte punkt. Kommunikationsplanen er dynamisk og tilpasses løbende under alle projektfaser, ligesom den fungerer som dokumentationsredskab for formidling af projektet. Økonomi og ressourcekrav: Gennemgang af tjekliste i forbindelse med projektfase 1 eller 2 Mødeaktivitet for nøglemedarbejdere, udarbejdelse af kommunikationsplan LK: Forberedelse, mødeaktivitet samt udarbejdelse af kommunikationsplan Planlægning og produktion af kommunikationstiltag 4 T / projektleder 2 T / medarbejder KR / projekt Afhænger af valg Kommunikationsstrategi

13 KAPITEL 4.3 ÉN REDAKTIONSGRUPPE ÉN FORMIDLER Vi etablerer en redaktionsgruppe på tværs af igangværende projekter, og gruppen koordinerer historier med fokus på relevans, aktualitet og værdi for modtager. Kommunikationsmedarbejderen, der assisterer med udarbejdelse af det enkelte projekts kommu- nikationsplan, er ligeledes medlem af redaktionsgruppen og assisterer med ovennævnte. Kommu- nikationsmedarbejderen er desuden ansvarlig for udarbejdelse af budskab, valg af kanal og tids- punkt for udgivelse. Ligesom vedkommende iværksætter produktion og formidling af de enkelte historier på tværs af projekterne. Undervejs i projektforløbet vil der opstå nyheder, hvorpå der skal ageres med det samme. Det er i disse tilfælde kommunikationsmedarbejderen, der koordinerer, arrangerer formidling og vælger kanal. Ved at etablere én redaktionsgruppe med én formidler opnås gensidig nytteværdi på tværs af pro- jekterne, da nogle historier måske kan bruges af flere projekter. Samtidig undgås det, at mål- gruppen bombarderes med irrelevant og usammenhængende information fra VFL projekterne. Økonomi og ressourcekrav: Mødeforberedelse og møde LK: mødefascilitator og koordinering projekterne imellem 2013 Produktion af kommunikationskanaler se kapitel 5 2 T/medarb /mdr. KR / møde Afhænger af valg KAPITEL 4.4 SPROGET Der skal kun lidt til, at modtager misforstår budskabet eller opfatter afsender som useriøs og upro- fessionel. Grammatiske ukorrektheder, slå og sjuskefejl, uforståelige formuleringer osv. er alt sammen med til at tegne et billede af afsender som useriøs og ikkeattraktiv samarbejdspartner. Hvis man gerne vil vise, at man sælger kvalitet, skal kommunikationen også udstråle dette. Tungt, stift sprog og brug af floskler som unikt produkt og udover det sædvanlige fremmer ikke kendskabet til organisationen. Det er jo ord, alle bruger. Et præcist, aktivt, læsevenligt og per- sonligt sprog, der afspejler værdier og kernefortælling, distancerer VFL fra konkurrenterne og øger kendskabet hos nye kunder. Kommunikationsstrategi

14 I en virksomhed, der har en del forskellige personalegrupper, som kommunikerer eksternt uden den professionelle kommunikatørs tilgang til kommunikation, er ensretning af skriftlig og mundtlig kommunikation essentielt. På den måde bliver det nemmere for projektmedarbejderne at arbejde med den daglige kommunikation og tilføre kommunikationen en høj kvalitet. Her tænkes både i den daglige, personlige kontakt, i brochurer, annoncer, breve, s, websites og i de sociale medier som Facebook. Ord siger meget, men billeder er langt mere talende og troværdige, hvis de produceres på den rigtige måde. Undersøgelser viser desuden, at modtager primært studerer og husker billeder, bil- ledtekster, rubrikker, underrubrikker, faktabokse samt fremhævede statements. Det er således vigtigt at bruge billedmaterialet aktivt i kommunikation og tænke over formålet med billeder. Billeder skal vise, hvem vi er, og ikke blot hvad vi kan. Der skal være mennesker og følelser som koncentration, professionalisme, glæde. In og eksteriørbilleder skal udover at være smukke og dekorative også fortælle en historie. Der skal være et formål med at bruge billederne. Hver gang vi sender en pressemeddelelse eller andet materiale ud af huset, skal billeder, der un- derstøtter budskabet, ledsage materialet. På den måde øges chancen for offentliggørelse. Da vi tilstræber også at vise, hvem vi er og ikke blot hvad vi kan, for dermed at komme tættere på vores modtagere, skal et mere personligt sprog med brug af holdningsverber og pronomen i 1. og 2. person benyttes (se pkt Kommunikationstræning). Tiltag: SPROGPOLITIK Der udarbejdes i samarbejde med relevante projektmedarbejdere præcise retningslinjer for visuel, skriftlig, viral og oral in og ekstern kommunikation (inkl. markedsføringsmateriale) for program- pakken Løft Bundlinjen. I sprogpolitikken indarbejdes generelle holdninger / retningslinjer til bl.a.: Præsentationsmateriale til møder, konferencer, osv. Forslag til produktion af billeder og billedtekster. Webformuleringer (manual er under udarbejdelse iflg. kommunikationsafdelingen nov. 2012) Formuleringer på sociale medier. Formuleringer, signaturer osv. i korrespondance som breve, s, osv. Hvordan skriver man fængende titler, rubrikker og underrubrikker. Kommunikationsstrategi

15 Grammatiske valg f.eks. brug af pronomener, adjektiver samt verber og deres betydning for bud- skabet. Gode råd og vejledning om nonverbal kommunikation f.eks. kropssprog, mimik, gestikulation, tonefald og tøjstil. Beslutning og vejledning om korrekturlæsning inden offentliggørelse. Sprogpolitikken for programpakken Løft Bundlinjen produceres som opslagsmanual evt. som folder og offentliggøres derudover på intranettet. I modsætning til kommunikationspolitikken (se kap. 4.1) er sprogpolitikken udelukkende til internt brug, hvilket skal pointeres overfor involve- rede medarbejdere. Da en sprogpolitik ikke blot er en beslutning, men også en kompetence, gennemføres kommunika- tionskurser for alle relevante medarbejdere (se kap ). En evt. sprogpolitik for hele VFL organisationen fastlægges på direktionsplan og i samarbejde med relevante medarbejdere. En sådan sprogpolitik bør implementeres dels via medarbejdermøder, dels via kurser for samtlige medarbejdere. Økonomi og ressourcekrav: LK: Udarbejdelse af sprogpolitik for programpakken Løft Bundlinjen LK: Udarbejdelse af sprogpolitik for VFL organisationen LK: Kommunikationstræning Grafisk opsætning af folder, Sprogpolitik Løft Bundlinjen Ekstern grafiker Tryk 500 stk. 32 siders A6 folder (kalenderformat) Tryk 50 stk. 32 siders A6 folder (kalenderformat) KR KR Se pkt T KR KR KR Kommunikationsstrategi

16 4.4.2 KOMMUNIKATIONSTRÆNING En stor del af det daglige arbejde for projektmedarbejdere i programpakken Løft Bundlinjen er bevidst eller ubevidst in og ekstern kommunikation. For at øge bevidstheden om kommunikation som et effektivt arbejdsredskab og gøre de daglige kommunikationsopgaver nemmere for den enkelte medarbejder, skal alle involverede projektmedarbejdere deltage i et eller flere kommuni- kationskurser. Medarbejderens nuværende kompetenceniveau samt daglige behov er afgørende for, hvordan kommunikationskurserne endeligt udformes, og hvilke kurser medarbejderen skal deltage i: 1 Den gode pressekontakt Hver eneste dag modtager medierne mange henvendelser i form af bl.a. pressemeddelelser fra virksomheder og organisationer, der mener, at netop deres historie er den mest spændende og relevante. Men der skal meget mere end en pressemeddelelse til for at få historien bragt. Det handler også om at kende mediernes rutiner og kriterier for at vælge historier, ligesom det er vigtigt at vide, hvordan man skriver en god, fængende pressemeddelelse. 2 Vores sprogpolitik Den udarbejdede sprogpolitik implementeres vha. skrivekursus, som samtlige medarbejdere skal deltage i. Vha. skriveøvelser, teori om den socialsemiotiske tilgang og personlig feedback øges kur- sisternes skriftlige kommunikationskompetencer. Kurset har også til formål at bringe kommunikation ned ad abstraktionsstigen, så kommunikation blot opfattes som et naturligt arbejdsredskab. 3 Kend dig selv og kommuniker bedre Man kommunikerer med mange forskellige mennesker hver eneste dag. Måske familie, medtrafi- kanter, medarbejdere og kolleger. Men husker man at være opmærksom på de mange faktorer, der har indflydelse på, hvor stor forståelse man opnår for sit budskab? På dette kursus diskuteres, hvilke faktorer man skal tage højde for, når man kommunikerer. Kom- munikationskanaler og deres relevans gennemgås, og medarbejderen filmes i forskellige situatio- ner, så vedkommende kan se, hvordan han eller hun bruger ord, tonefald og sit kropssprog. 4 Bliv en god mødeleder og lær præsentationsteknik Medarbejdere hos VFL afholder i dag en lang række in og eksterne møder, men hvor gode er vi egentlig som mødefascilitator og til at præsentere vores budskaber? Bruger vi de rigtige ord, mi- mik, kropssprog? Og hvordan er vores tonefald? Forstår modtager det materiale, som vi præsente- rer dem for? Kommunikationsstrategi

17 På kurset deltager kursuslederen under et af kursistens møder og giver efterfølgende face to face feedback og gode råd til, hvordan kursisten kan udvikle sine kompetencer som mødeleder og/eller foredragsholder. Herefter deltager kursusleder igen til et møde, hvor kursisten inddrager disse råd og erfaringer, hvorefter nyt face to face evalueringsmøde mellem kursist og kursusleder afholdes. 5 Sådan bruger vi projektsiden på landbrugsinfo.dk Medarbejdere, der fungerer som redaktører af programpakken Løft Bundlinjens projektsider på landbrugsinfo.dk gennemgår et to timer langt pepmøde om brugen og formålet, så der opnås øget forståelse for redaktørens rolle. Økonomi og ressourcekrav: 1 Kursus Den gode pressekontakt (max. 5 deltagere) 1 dag / medarb. LK: Kursusleder inkl. gennemgang af eksisterende PR meddelelser KR / kursus 2 Kursus Vores sprogpolitik (max. 10 deltagere) ½ dag / medarb. LK: Kursusleder KR / kursus 3 Kursus Kend dig selv og kommuniker bedre (max. 5 deltagere) 1 dag / medarb. LK: kursusleder inkl. studieleje, tekniker osv. KR / kursus 4 Kursus Bliv en god mødeleder og lær præsentationsteknik (1 deltager) 1 dag / medarb. LK: kursusleder inkl. deltagelse ved to møder og to feedbackmøder KR / kursist 5 Kursus Sådan bruger vi projektsiden på landbrugsinfo.dk 2 T / medarb. LK: kursusleder Kurserne 1, 2 og 3 kombineres (max. 5 deltagere) LK: kursusleder inkl. korrekturforslag, studieleje, tekniker osv. KR / kursus 2 dage / medarb. KR Til ovennævnte kommer forplejning, ophold, kørsel, kursusmateriale Kommunikationsstrategi

18 KAPITEL 4.5 EFFEKT & EVALUERING For at sikre, at vores produkter matcher de forventninger og behov, som målgruppen har, er eva- luering et af de tiltag, som vi inddrager i nuværende og kommende projekter. Planlægningen af evaluering skal inddrages allerede i projektbeskrivelsen, for på den måde sikrer vi, at evalueringen rent faktisk gennemføres. Ligesom der dermed afsættes penge til formålet, hvilket er essentielt, da god evaluering koster. Opfølgning på produkter og de gode historier en årrække efter lancering bør også planlægges, så vi viser interesse og får synergi af produkter og projekter også efter deres afslutning. Da vi fremover vælger at inddrage evaluering i vores projekter, vil disse have seks faser: 1. beskrivelse 2. udvikling/prætest/tilpasning 3. implementering/salg 4. evaluering/tilpasning 5. salg/effektformidling/afrapportering 6. opfølgning I tilpasningsfaserne indgår prætest (projektfase 2) og slutevaluering (projektfase 4). Prætests er vigtige at foretage, hvis man vil sikre, at ens indsats ikke slår fejl. Det er især vigtigt at foretage prætest i situationer: hvor der er tale om store og omkostningsfulde projekter hvor det er vanskeligt at afgrænse målgruppen hvor målgruppen er ny hvor budskabet er nyt hvor der er tvivl om hvilken udformning, der vil virke bedst Prætests kan gennemføres vha. spørgeskemaer, men især fokusgrupper er effektive. Her kan vi via interviews spørge ind til behov, ligesom dialogen mellem deltagerne kan udvikle nye idéer til dette og måske kommende projekter. Slutevaluering skal altid gennemføres dels for at kunne registrere udbyttet af indsatsen og dels for at kunne lære af den gennemførte indsats, så vi bliver bedre fremover. Men slutevaluering, hvor vi formidler om effekten af projektet til relevante målgrupper, øger også VFLs synlighed og viser, at VFLs projektledere ikke blot er interesseret i at gennemføre projekter for at skaffe penge til huset. Kommunikationsstrategi

19 Slutevalueringen gennemføres vha. spørgeskemaer, fokusgrupper eller ved at ringe til udvalgte slutbrugere, der har købt produktet. På den måde får vi direkte kontakt til slutbrugeren og kan måske endda opnå mersalg. I visse tilfælde har vi allerede i samarbejde med DLBR rådgivere været i kontakt med landmænd under implementering af produktet, hvorfor det er naturligt også at ind- drage disse landmænd i slutevalueringen. Effekten af vores produkter formidles vha. relevant case og via relevante kanaler (nyhedsmail, presse, produktkatalog, direct mail osv.) til målgruppen. Statements fra involverede landmænd og/eller rådgivere bør desuden bruges på websites og i salgsmateriale, da dette øger budskabets troværdighed og giver målgruppen større ejerskab for programpakken Løft Bundlinjens produkter. Produktet tilpasses iht. evalueringen, hvis dette er muligt, og lanceres på ny. Opfølgning 35 år efter projektets afslutning, hvor vi undersøger effekten af produkt og evt. syner- gier, planlægges ind i projektfase 6. Brugere og DLBR rådgivere kontaktes for at undersøge poten- tielle gode historier og planlægge formidlingen af disse. Økonomi og ressourcekrav: LK: Forberedelse, mødeaktivitet samt udarbejdelse af kommunikationsplan Opfølgning og tilretning af kommunikationsplan Prætests og evaluering KR / projekt 2T/ medarb./mdr. Tilbud afgives Kommunikationsstrategi

20 KOMMUNIKATIONSKANALER KAPITEL 5.1 AMBASSADØRER Gensidig forståelse kræver gensidig kendskab, hvorfor det er nødvendigt at være i løbende dialog med målgruppen. Dermed opnås øget kendskab til målgruppens tanker om nutid, fremtid samt private og arbejdsmæssige behov. Ved at være i tæt dialog med målgruppen, signalerer vi en interesse for dem og får mulighed for at (be)vise, at vi ønsker og formår at sætte os ind i, hvad der skal til for at udvikle fremtidige værdi- skabende tiltag, så målgruppen opnår effekt på bundlinjen og et bedre arbejdsliv. Vi får desuden en række ambassadører, der har stort kendskab til os og vores produkter og kan markedsføre os effektivt og troværdigt. Ligesom vi kan skabe vidensdeling med vores ambassadø- rer, så vi hører om problemer/behov hos landmænd og DLBR rådgivningsvirksomheder og vice versa. Tiltag: Der etableres ambassadør grupper (der desuden fungerer som netværksgrupper) med hhv. rele- vante landmænd, DLRB rådgivere og ledelse, VFL medarbejdere samt andre relevante og interes- serede f.eks. politikere, eksterne konsulenter, presserepræsentanter. Ved at mikse medlemmer- ne på tværs af interesser i en gruppe opnås vidensdeling og større forståelse for den anden. For at skabe størst dynamik og udbytte for den enkelte ambassadør er max antal medlemmer i gruppen 8. Det giver hvert medlem længere taletid og mindre mulighed for at gemme sig bag de øvrige medlemmer. En ambassadørgruppe tilknyttes ethvert projekt under udvikling, og ambassadørerne involveres i samtlige projektfaser ikke mindst i udviklings og evalueringsfasen (se kap. 4.5) ligesom de kan teste formidlingsindsatsen. Ambassadørerne fungerer således som fokusgruppe under både præ- tests, evalueringer og opfølgning af produkter og følger udviklingen af projektet fra start til slut. For at skabe og fastholde ambassadørernes interesse tilbydes de u/b deltagelse i VFLs netværks- møder med relevant og kompetenceudviklende indhold og kompenseres for deres udgifter. Der- udover får de tydelig indflydelse på udformning og evaluering af produkter og får credit for deres arbejde ved at blive nævnt i markedsføringsmateriale, hvis det er relevant, og de ønsker dette. Efterhånden som kendskabet til VFL øges, og det synliggøres, at VFL ambassadører har stor indfly- delse på fremtidens landbrugsproduktion, bør det alt andet lige blive nemmere at rekruttere nye ambassadører, så vores ambassadørgrupper løbende udvides og fornyes. Eksisterende netværks- grupper kan evt. inddrages i de fremtidige ambassadør grupper. Kommunikationsstrategi

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk Bilag III FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING 46 linjer, der beskriver formålet med projektet med fokus på modtager værdi. Her nævnes desuden

Læs mere

Tiltag BESKRIVELSE ANSVARLIG RESSOURCE TIDSPLAN

Tiltag BESKRIVELSE ANSVARLIG RESSOURCE TIDSPLAN Samtlige rådgivere inviteres via deres direktører til informationsmøde om nye produkter og dets nytteværdi i form af forståelige, målbare og relevante salgsargumenter. Til mødet fremvises og udleveres

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Online marketing kursus

Online marketing kursus Online marketing kursus for fleksjobbere 6 uger - ny viden - nye jobmuligheder Opslag til sociale medier kan planlægges. Fleksjobberen kan tilføre virksomheden attraktiv arbejdskraft, selv med få ugentlige

Læs mere

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk Content marketing - agenda Hvad er content marketing? 3 stærke cases Strategi

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere