Programpakken Løft Bundlinjen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programpakken Løft Bundlinjen"

Transkript

1 Programpakken Løft Bundlinjen Kommunikationsstrategi Lene Krüger, november 2012

2 INDHOLD Kapitel 1 Formål & Mål Side 2 Kapitel 2 Baggrund kommunikationsstrategi Side 4 Kapitel 3 Oversigt kommunikationstiltag Side 8/Bilag 1 Kapitel 4 Os selv og kommunikation Side 10 Kapitel 5 Kommunikationskanaler Side FORMÅL FORMÅL & MÅL Denne kommunikationsstrategi skal ses som en skabelon for kommunikative tiltag, der bør gen- nemføres i forbindelse med eksisterende og kommende projekter primært inden for programpak- ken Løft Bundlinjen. Med dette ønsker vi at gøre vores målgrupper opmærksomme på, at VFLs projektledere er attraktive samarbejdspartnere, der er fagligt dygtige og interesserede i, at de fra projekterne afledte produkter skaber øget værdi og effekt for relevante interessenter. Uddybning af formål VFL er del af DLBR rådgivningsvirksomhederne, der fungerer som sælgere af VFLs produkter. Med- arbejdere fra VFL har kun haft lidt kontakt med den endelige målgruppe pt. den danske land- mand og er meget fagligt orienterede. Desuden kommer en stor del af VFLs indtægter fra pro- jektfinansieringer, og der har været en tendens til, at projektlederne slipper projektet og interes- sen for de affødte produkter, når implementeringen er afsluttet. Den manglende kontakt med slutbruger, billedet af VFL medarbejdere som fag nørder samt det faktum, at når pengene er hjemme, så er alting godt, er medvirkende til, at VFL hos mange opfat- tes som mastedonten Dem i Skejby, Landscentret, Videncentret eller Førerbunkeren, der befinder sig langt fra dagligdagen hos både DLBR rådgivere og landmanden og primært er interes- serede i at tjene penge for at holde liv i virksomheden. VFL og DLBR rådgivningsvirksomhederne oplever desuden en skærpet konkurrencesituation, idet der er kommet flere udbydere til. Derudover er landmanden i dag mindre loyal overfor den enkel- te DLBR rådgivningsvirksomhed og søger i stigende grad råd og vejledning hos andre typer rådgive- re bl.a. revisorer og ledelses og virksomhedsrådgivere. Kommunikationsstrategi

3 Projektledernes og de øvrige medarbejderes udprægede faglighed og for manges vedkommende høje anciennitet medfører stor respekt hos andre fra branchen. Men fagligheden og den høje an- ciennitet betyder også, at der er en grad af indspisthed fra medarbejdernes side. Bl.a. har flere projektledere udpeget ynglingsrådgivere hos DLBR virksomhederne og risikerer dermed at overse nye og måske endnu dygtigere rådgivere. Samtidig vælger en del projektledere at hyre folk fra landbruget ind i projekterne som ekstern bi- stand i stedet for at tilknytte folk fra andre brancher og på den måde få inspiration og inputs ude- fra. Dette er ligeledes faktorer, der er medvirkende til, at omverdenens kendskab til VFL er meget lavt. Projektlederne i programpakken Løft Bundlinjen ønsker med denne strategi at udvikle egne kommunikationskompetencer og bruge in og ekstern kommunikation til at: skabe kendskab til målgrupper og VFL medarbejdere så gensidig forståelse og accept øges få større fokus på VFL som selvstændig virksomhed, der ikke blot er leverandør til DLBR gøre omverdenen opmærksom på VFLs værdiskabende produkter slå fast overfor ledelse og meningsdannere, at VFL er fremtidens uundværlige innovatør 1.2 MÅL Udarbejdes når valg af tiltag er endelig besluttet. Herefter udarbejdes desuden tidsplan for de valgte tiltag. 1.3 EVALUERING AF KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Forhåndenværende kommunikationsstrategi er udarbejdet for kommunikationstiltag i 2012 og Maj 2013 evalueres på strategien iht. formål og mål punkt 1.1 og 1.2, og det vurderes, hvor- vidt strategien skal tilpasses. Ultimo 2013 laves slutevaluering, og kommunikationsstrategi for 2014 udarbejdes. Økonomi og ressourcekrav: LK 1 : Evaluering og evt. tilpasning maj 2013 KR Hertil kommer evt. udgifter til spørgeundersøgelser 1 Med LK forstås i dette dokument Lene Krüger. Vælges anden kommunikationsrådgiver, skal nyt tilbud indhentes. Kommunikationsstrategi

4 BAGGRUND KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KAPITEL 2.1 TEORIVALG Kommunikationsstrategien for programpakken Løft Bundlinjen er produceret efter kommunikati- onsplanlægningsmodellen Diamanten ( Kommunikationsplanlægning 2009). Bag denne model står lektorer og ph.d. Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaard, som har udgivet en del artikler og bøger om sprog, kommunikationsanalyse og produktion, tekstforfatning og organi- sationsbeskrivelse. Diamanten kan bruges til enhver type kommunikationsopgave og fungerer som en fleksibel ram- memodel, der giver overblik over facetter (f.eks. emner og budskab, ressourcer, medievalg og eva- luering), man bør overveje, hvis man ønsker at få sit budskab hørt. Modellen er bygget på et dialogisk kommunikationssyn, der opfatter kommunikationsplanlægning som en proces, hvor der skal skabes og udveksles betydning, så det giver mening for alle involve- rede i kommunikationen. Det dialogiske kommunikationssyn er således både afsender og modta- gerorienteret, og hovedbudskabet baseres på fællesnævneren for, hvad afsender gerne vil fortæl- le, og hvad modtager gerne vil høre. Til at understøtte anbefalinger vedr. projektgruppens sprog (kap. 4.4) benyttes Sæt ord på! (An- dersen 2007), der tager udgangspunkt i socialsemiotikken og derfor fungerer teoretisk sammen med Diamanten. KAPITEL 2.2 SWOT Til grund for nærværende kommunikationsstrategi for programpakken Løft Bundlinjen ligger bl.a. oversigt over styrker, muligheder, svagheder og trusler udarbejdet af projektgruppen ved kommu- nikationsmøde Trusler (eksterne fokuspunkter): Kompleks struktur Konkurrencen er voksende Fremtidens landmænd er mere vidende, bedre uddannede og stiller større krav til rådgivningen Landbrugets samfundsbetydning og antal landbrug falder EU får stadig større indflydelse også på landbrugsstøtten Kommunikationsstrategi

5 Svagheder (interne fokuspunkter): VFL virker gennem andre, og der er kun lidt kendskab til VFL Manglende fokus på kommunikation og vanskeligheder ved at se budskabet og den gode historie Stor fokus på at opnå finansiering Manglende kendskab til målgruppernes behov Vores egen projektkultur Fokus på faglig viden Muligheder (eksterne udviklingspunkter): Danmark vil primært i fremtiden være et videnssamfund EU Andre målgrupper Udvikling af kenskab til VFL Danske landmænd brænder for deres fag Styrker (interne udviklingspunkter): Super faglige Vi kan levere produkter til Plandmænd Kort viden og vej til landmanden i fht. andre landes landbrug Vi er opmærksomme på kommunikation som et middel til at nå vores mål Kommunikationsstrategi KAPITEL 2.3 MÅLGRUPPER Projektlederne i programpakken Løft Bundlinjen ønsker at blive mere synlige overfor landmanden samt potentielle kunder virksomheder fra andre brancher med behov for produkter i første om- gang indenfor økonomi og ledelse. Ledelserne i DLBR samt VFL skal desuden gøres opmærksomme på formålet med Løft Bundlinjen programpakken, så der skabes større forståelse for nuværende og kommende projekter, der har samme faglige retning. 5

6 Ud fra dette og ovenstående SWOT analyse har vi udarbejdet nedenstående interessentoversigt, der skal ses som en hjælp til at vurdere, hvilket forhold vores sekundære og primære målgrupper har til VFL pt. OVERSIGT MÅLGRUPPER Stærk VFL Ledelse Fonde osv. Stærke land- mænd DLBR Ledelse DLBR rådgivere EU Potentielle kunder Andre rådgivere VFL kolleger Problem landmænd Folketinget Potentielle medarbejdere Ven Fjende Svag Model: Radius Kommunikation (2006) Kommunikationsstrategi

7 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPER I FOKUS DLBR virksomheder 2 ud af 3 rådgivere er i dag i 30erne. Der er forholdsvis stor udskiftning, og ansættelsespe- rioden bliver kortere. Der ansættes flere rådgivere, der kan se løsningerne fra oven, og som er akademikere. DLBR virksomhederne oplever større indbyrdes konkurrence, da landmanden er mere il- loyal og ofte har flere rådgivere tilknyttet. Større behov for markedsføringsindsats og synlighed, da danske landmænd bliver færre og mindre loyale. DLBR virksomhederne oplever større konkurrence fra andre interessenter, der kan tilbyde bl.a. økonomisk rådgivning og måske kan inddrage erfaringer fra andre brancher. Antallet af DLBR virksomheder er blevet reduceret med ca. 20 de seneste år. Det øger presset og utrygheden hos DLBR. Konkurrence fra VFL vil derfor skabe øget usikkerhed og modstand, hvorfor fordelene ved VFLs evt. øgede synlighed skal begrundes med DLBR for- dele. Rådgiverne bruges i stadig større grad også som virksomhedsledere hos landmanden. En del DLBR rådgivere opfatter VFL som Førerbunker og Skejby. Danske landmænd Landmanden forbinder en god samarbejdspartner med evnen til at følge op. Landmanden vil gerne udfordres af rådgivere. Landmanden vil gerne have god kemi med rådgiver. Rådgiveren skal være troværdig (der skal følges op og overholdes aftaler). Landmanden skal vide, at han kan stille krav til rådgiver og VFL. Landmanden har kun et lille kendskab til VFL og projekterne her. VFL opfattes af danske landmænd som Skejby opfattelsen styrkes af DLBR rådgiverne. Iflg. Realdania vil der i 2050 kun være 1000 mega store landbrug og et antal hobbyvirk- somheder eller alternative virksomheder, hvoraf en stor del drives af kvinder. I 2050 vil landbruget være endnu mere baseret på viden, da der vil være behov for intelli- gent fødevareproduktion. De 1000 store og de andre virksomheder vil få et større udbud og dermed større konkur- rence til Videncentret. F.eks. kan det forventes, at de 1000 store vil søge mod store revisi- onsfirmaer som Deloitte. Nye krav til rådgivningen mindre detaljeorienteret og mere overblik. Landmanden vil stille krav til anden form for rådgivning end blot landbrugsteknisk. I dag bruger rådgiverne 90 % af deres tid på 10% af landmændene med problemer. Det be- tyder, at de stærke landmænd går andre steder hen. Kommunikationsstrategi

8 OVERSIGT KOMMUNIKATIONSTILTAG Se bilag I Kommunikationstiltag Detaljebeskrivelse KAPITEL 4 OS SELV OG KOMMUNIKATION 4.1 LEVEREGLER / KOMMUNIKATIONSPOLITIK Side TJEKLISTE & KOMMUNIKATIONSPLAN (bilag II) Side ÈN REDAKTIONSGRUPPE ÉN FORMIDLER Side SPROGET Side EFFEKT OG EVALUERING Side 18 KAPITEL 5 KOMMUNIKATIONSKANALER 5.1 AMBASSADØRER Side MØDER Side 21 Netværksmøder & Netværkskonsulent Fokusgrupper Informationsmøder DLBR rådgivere Kongresser og messer Agromek 2012 (bilag IV) Interne informationsmøder Redaktionsgruppe Kommunikationsstrategi

9 5.3 WEBSITES Side 27 landbrugsinfo.dk (bilag III) landmand.dk vfl.dk lf.dk og dlbr.dk Nyhedsmails VFLs Intranet Blogs Banner reklamer 5.4 SOCIALE MEDIER Side 38 Facebook LinkedIn 5.5 PRESSEN Side 40 PR strategi 2013 Skabelon PR strategi (bilag V) Medievalg 5.6 ELEKTRONISKE KANALER Side 43 Video Elektroniske manualer Apps, spil, gadgets 5.7 TRYKT MATERIALE Side 47 Produktkatalog Produktark & Brochurer Direct Mail VFLs Indblik Præsentationsmateriale Kompetencebeskrivelser Kommunikationsstrategi

10 OS SELV OG KOMMUNIKATION In og ekstern kommunikation er nødvendig for at øge kendskabet til igangværende projekter og tilhørende produkter samt kendskabet til VFL som attraktiv samarbejdspartner og uundværlig medspiller i videnssamfundet. Effektiv kommunikation øger desuden projektmedarbejdernes synlighed med større kendskab og troværdighed samt forståelse og respekt for projektmedarbejdernes arbejde til følge. De gode historier, møder, events samt markedsføringstiltag kan til dels planlægges under projek- tets beskrivelses og udviklingsfaser, men der vil undervejs i projektets øvrige faser opstå nye idéer og ske ting i omverdenen, som er relevante og nødvendige at agere på med det samme. Det skal desuden tages i betragtning, at mængden af informationer er eksploderet de senere år, efterhånden som det er blevet nemmere at nå målgruppen via bl.a. elektroniske nyhedskanaler. Det betyder, at vigtige informationer forsvinder i mængden, ligesom risikoen for, at modtager op- fatter afsender negativt pga. mange unødvendige informationer, er stor. Projektledere og andre medarbejdere involverede i gennemfører i dag en stor mængde in og ekstern kommunikation. Det sker ofte ubevidst og uden, at der tænkes i mål og målgruppe. Kommunikationsindsatsen koordineres desuden ikke projekterne indbyrdes, ligesom in og ekstern kommunikation ofte først tænkes ind i projektet på et sent stadie. Der har ligeledes været en tendens til, at kommunikation primært betragtes som værende de hi- storier, der skal offentliggøres i pressen. Men kommunikation handler ikke kun om at få historier offentliggjort i pressen eller lagt på et bestemt website. Kommunikation handler også om, hvordan vi agerer på arbejdet og i fritiden. Det handler bl.a. om kropssprog, tonefald, ordvalg, billeder, lyd og om at forstå betydningen af egen kommunikation. Markedsføringsmateriale skriftligt, elektronisk osv. er også kommunikation og giver et udtrykkeligt billede af os. Opfølgning, evaluering, spørgsmål, psykiske kontrakter osv. er ligeledes kommunikation og mulig- gør optimering og læringsprocesser og viser, at vi interesserer os for vores målgruppers behov fra start til slut og følger projekterne til dørs. Når vi betragter kommunikation som værende så vidtrækkende og omfattende, er det nødvendigt først og fremmest at kigge på os selv og vores kommunikative kompetencer, inden vi tænker på, hvordan vi når målgrupperne med vores kommunikation. I denne kommunikationsstrategi er således indarbejdet en række tiltag, der skal øge de kommuni- kative kompetencer hos s medarbejdere og gøre det nemmere for den enkelte at løse sine daglige in og eksterne kommunikationsopgaver. Kommunikationsstrategi

11 KAPITEL 4.1 LEVEREGLER & KOMMUNIKATIONSPOLITIK Nærværende kommunikationsstrategi skrives sammen i en kommunikationspolitik, der kan bruges som et dagligt arbejdsredskab. Strategien munder ud i et lille hefte, hvori nedenstående leveregler samt tiltagene nævnt i oversigten kap. 3 udmøntes i en konkret tjekliste, som projektlederne kan bruge ved planlægning af formidling om nuværende og fremtidige projekter. Vi kommunikerer ud fra nedenstående leveregler: Vi bruger in og ekstern kommunikation som en naturlig del af hverdagen Vi formår at gå i dialog med alle vores målgrupper Vores kommunikation er tydelig, aktuel og relevant Vi taler og skriver et sprog, som vores målgrupper forstår Vores budskaber har altid værdi for målgruppen Vi kommunikerer under samtlige projektfaser og følger projektet til dørs Kommunikationspolitikken offentliggøres på VFLs intranet, vfl.dk, landbrugsinfo.dk samt på Face- book, mens den forhåndenværende kommunikationsstrategi skal opfattes som et internt arbejds- redskab. Økonomi og ressourcekrav: LK: Udarbejdelse kommunikationspolitik Grafisk opsætning af 16 siders A5 folder KR dag Tryk af 50 stk. 16 siders A5 folder ca. KR Kommunikationsstrategi

12 KAPITEL 4.2 TJEKLISTE & KOMMUNIKATIONSPLAN Hvis det er muligt, planlægges allerede under projektansøgningsfasen de kommunikationstiltag, der kan være relevante for det enkelte projekt. Det gøres ud fra Kommunikationstjeklisten (bilag II). Er det ikke muligt at indarbejde tjeklisten under ansøgningsfasen evt. fordi projektlederen endnu ikke er tilknyttet projektet involveres tjeklisten i stedet i starten af udviklingsfasen. Ud fra tjeklisten produceres kommunikationsplan med mulige in og eksterne events, møder, hi- storier, nyheder samt markedsføringsmateriale. Kommunikationsplanen udarbejdes som et sam- arbejde mellem ansøger (hvis muligt), tilknyttede projektmedarbejdere samt kommunikations- medarbejder, der også kan indgå i ansøgningen som nøglemedarbejder. Kommunikationsplanen tænkes ind i en sammenhæng med andre projekter fra start. I kommunikationsplanen indarbejdes budskab, tidsplan, valg af kommunikationskanal, ansvarlig medarbejder samt mål og målgruppe for det enkelte punkt. Kommunikationsplanen er dynamisk og tilpasses løbende under alle projektfaser, ligesom den fungerer som dokumentationsredskab for formidling af projektet. Økonomi og ressourcekrav: Gennemgang af tjekliste i forbindelse med projektfase 1 eller 2 Mødeaktivitet for nøglemedarbejdere, udarbejdelse af kommunikationsplan LK: Forberedelse, mødeaktivitet samt udarbejdelse af kommunikationsplan Planlægning og produktion af kommunikationstiltag 4 T / projektleder 2 T / medarbejder KR / projekt Afhænger af valg Kommunikationsstrategi

13 KAPITEL 4.3 ÉN REDAKTIONSGRUPPE ÉN FORMIDLER Vi etablerer en redaktionsgruppe på tværs af igangværende projekter, og gruppen koordinerer historier med fokus på relevans, aktualitet og værdi for modtager. Kommunikationsmedarbejderen, der assisterer med udarbejdelse af det enkelte projekts kommu- nikationsplan, er ligeledes medlem af redaktionsgruppen og assisterer med ovennævnte. Kommu- nikationsmedarbejderen er desuden ansvarlig for udarbejdelse af budskab, valg af kanal og tids- punkt for udgivelse. Ligesom vedkommende iværksætter produktion og formidling af de enkelte historier på tværs af projekterne. Undervejs i projektforløbet vil der opstå nyheder, hvorpå der skal ageres med det samme. Det er i disse tilfælde kommunikationsmedarbejderen, der koordinerer, arrangerer formidling og vælger kanal. Ved at etablere én redaktionsgruppe med én formidler opnås gensidig nytteværdi på tværs af pro- jekterne, da nogle historier måske kan bruges af flere projekter. Samtidig undgås det, at mål- gruppen bombarderes med irrelevant og usammenhængende information fra VFL projekterne. Økonomi og ressourcekrav: Mødeforberedelse og møde LK: mødefascilitator og koordinering projekterne imellem 2013 Produktion af kommunikationskanaler se kapitel 5 2 T/medarb /mdr. KR / møde Afhænger af valg KAPITEL 4.4 SPROGET Der skal kun lidt til, at modtager misforstår budskabet eller opfatter afsender som useriøs og upro- fessionel. Grammatiske ukorrektheder, slå og sjuskefejl, uforståelige formuleringer osv. er alt sammen med til at tegne et billede af afsender som useriøs og ikkeattraktiv samarbejdspartner. Hvis man gerne vil vise, at man sælger kvalitet, skal kommunikationen også udstråle dette. Tungt, stift sprog og brug af floskler som unikt produkt og udover det sædvanlige fremmer ikke kendskabet til organisationen. Det er jo ord, alle bruger. Et præcist, aktivt, læsevenligt og per- sonligt sprog, der afspejler værdier og kernefortælling, distancerer VFL fra konkurrenterne og øger kendskabet hos nye kunder. Kommunikationsstrategi

14 I en virksomhed, der har en del forskellige personalegrupper, som kommunikerer eksternt uden den professionelle kommunikatørs tilgang til kommunikation, er ensretning af skriftlig og mundtlig kommunikation essentielt. På den måde bliver det nemmere for projektmedarbejderne at arbejde med den daglige kommunikation og tilføre kommunikationen en høj kvalitet. Her tænkes både i den daglige, personlige kontakt, i brochurer, annoncer, breve, s, websites og i de sociale medier som Facebook. Ord siger meget, men billeder er langt mere talende og troværdige, hvis de produceres på den rigtige måde. Undersøgelser viser desuden, at modtager primært studerer og husker billeder, bil- ledtekster, rubrikker, underrubrikker, faktabokse samt fremhævede statements. Det er således vigtigt at bruge billedmaterialet aktivt i kommunikation og tænke over formålet med billeder. Billeder skal vise, hvem vi er, og ikke blot hvad vi kan. Der skal være mennesker og følelser som koncentration, professionalisme, glæde. In og eksteriørbilleder skal udover at være smukke og dekorative også fortælle en historie. Der skal være et formål med at bruge billederne. Hver gang vi sender en pressemeddelelse eller andet materiale ud af huset, skal billeder, der un- derstøtter budskabet, ledsage materialet. På den måde øges chancen for offentliggørelse. Da vi tilstræber også at vise, hvem vi er og ikke blot hvad vi kan, for dermed at komme tættere på vores modtagere, skal et mere personligt sprog med brug af holdningsverber og pronomen i 1. og 2. person benyttes (se pkt Kommunikationstræning). Tiltag: SPROGPOLITIK Der udarbejdes i samarbejde med relevante projektmedarbejdere præcise retningslinjer for visuel, skriftlig, viral og oral in og ekstern kommunikation (inkl. markedsføringsmateriale) for program- pakken Løft Bundlinjen. I sprogpolitikken indarbejdes generelle holdninger / retningslinjer til bl.a.: Præsentationsmateriale til møder, konferencer, osv. Forslag til produktion af billeder og billedtekster. Webformuleringer (manual er under udarbejdelse iflg. kommunikationsafdelingen nov. 2012) Formuleringer på sociale medier. Formuleringer, signaturer osv. i korrespondance som breve, s, osv. Hvordan skriver man fængende titler, rubrikker og underrubrikker. Kommunikationsstrategi

15 Grammatiske valg f.eks. brug af pronomener, adjektiver samt verber og deres betydning for bud- skabet. Gode råd og vejledning om nonverbal kommunikation f.eks. kropssprog, mimik, gestikulation, tonefald og tøjstil. Beslutning og vejledning om korrekturlæsning inden offentliggørelse. Sprogpolitikken for programpakken Løft Bundlinjen produceres som opslagsmanual evt. som folder og offentliggøres derudover på intranettet. I modsætning til kommunikationspolitikken (se kap. 4.1) er sprogpolitikken udelukkende til internt brug, hvilket skal pointeres overfor involve- rede medarbejdere. Da en sprogpolitik ikke blot er en beslutning, men også en kompetence, gennemføres kommunika- tionskurser for alle relevante medarbejdere (se kap ). En evt. sprogpolitik for hele VFL organisationen fastlægges på direktionsplan og i samarbejde med relevante medarbejdere. En sådan sprogpolitik bør implementeres dels via medarbejdermøder, dels via kurser for samtlige medarbejdere. Økonomi og ressourcekrav: LK: Udarbejdelse af sprogpolitik for programpakken Løft Bundlinjen LK: Udarbejdelse af sprogpolitik for VFL organisationen LK: Kommunikationstræning Grafisk opsætning af folder, Sprogpolitik Løft Bundlinjen Ekstern grafiker Tryk 500 stk. 32 siders A6 folder (kalenderformat) Tryk 50 stk. 32 siders A6 folder (kalenderformat) KR KR Se pkt T KR KR KR Kommunikationsstrategi

16 4.4.2 KOMMUNIKATIONSTRÆNING En stor del af det daglige arbejde for projektmedarbejdere i programpakken Løft Bundlinjen er bevidst eller ubevidst in og ekstern kommunikation. For at øge bevidstheden om kommunikation som et effektivt arbejdsredskab og gøre de daglige kommunikationsopgaver nemmere for den enkelte medarbejder, skal alle involverede projektmedarbejdere deltage i et eller flere kommuni- kationskurser. Medarbejderens nuværende kompetenceniveau samt daglige behov er afgørende for, hvordan kommunikationskurserne endeligt udformes, og hvilke kurser medarbejderen skal deltage i: 1 Den gode pressekontakt Hver eneste dag modtager medierne mange henvendelser i form af bl.a. pressemeddelelser fra virksomheder og organisationer, der mener, at netop deres historie er den mest spændende og relevante. Men der skal meget mere end en pressemeddelelse til for at få historien bragt. Det handler også om at kende mediernes rutiner og kriterier for at vælge historier, ligesom det er vigtigt at vide, hvordan man skriver en god, fængende pressemeddelelse. 2 Vores sprogpolitik Den udarbejdede sprogpolitik implementeres vha. skrivekursus, som samtlige medarbejdere skal deltage i. Vha. skriveøvelser, teori om den socialsemiotiske tilgang og personlig feedback øges kur- sisternes skriftlige kommunikationskompetencer. Kurset har også til formål at bringe kommunikation ned ad abstraktionsstigen, så kommunikation blot opfattes som et naturligt arbejdsredskab. 3 Kend dig selv og kommuniker bedre Man kommunikerer med mange forskellige mennesker hver eneste dag. Måske familie, medtrafi- kanter, medarbejdere og kolleger. Men husker man at være opmærksom på de mange faktorer, der har indflydelse på, hvor stor forståelse man opnår for sit budskab? På dette kursus diskuteres, hvilke faktorer man skal tage højde for, når man kommunikerer. Kom- munikationskanaler og deres relevans gennemgås, og medarbejderen filmes i forskellige situatio- ner, så vedkommende kan se, hvordan han eller hun bruger ord, tonefald og sit kropssprog. 4 Bliv en god mødeleder og lær præsentationsteknik Medarbejdere hos VFL afholder i dag en lang række in og eksterne møder, men hvor gode er vi egentlig som mødefascilitator og til at præsentere vores budskaber? Bruger vi de rigtige ord, mi- mik, kropssprog? Og hvordan er vores tonefald? Forstår modtager det materiale, som vi præsente- rer dem for? Kommunikationsstrategi

17 På kurset deltager kursuslederen under et af kursistens møder og giver efterfølgende face to face feedback og gode råd til, hvordan kursisten kan udvikle sine kompetencer som mødeleder og/eller foredragsholder. Herefter deltager kursusleder igen til et møde, hvor kursisten inddrager disse råd og erfaringer, hvorefter nyt face to face evalueringsmøde mellem kursist og kursusleder afholdes. 5 Sådan bruger vi projektsiden på landbrugsinfo.dk Medarbejdere, der fungerer som redaktører af programpakken Løft Bundlinjens projektsider på landbrugsinfo.dk gennemgår et to timer langt pepmøde om brugen og formålet, så der opnås øget forståelse for redaktørens rolle. Økonomi og ressourcekrav: 1 Kursus Den gode pressekontakt (max. 5 deltagere) 1 dag / medarb. LK: Kursusleder inkl. gennemgang af eksisterende PR meddelelser KR / kursus 2 Kursus Vores sprogpolitik (max. 10 deltagere) ½ dag / medarb. LK: Kursusleder KR / kursus 3 Kursus Kend dig selv og kommuniker bedre (max. 5 deltagere) 1 dag / medarb. LK: kursusleder inkl. studieleje, tekniker osv. KR / kursus 4 Kursus Bliv en god mødeleder og lær præsentationsteknik (1 deltager) 1 dag / medarb. LK: kursusleder inkl. deltagelse ved to møder og to feedbackmøder KR / kursist 5 Kursus Sådan bruger vi projektsiden på landbrugsinfo.dk 2 T / medarb. LK: kursusleder Kurserne 1, 2 og 3 kombineres (max. 5 deltagere) LK: kursusleder inkl. korrekturforslag, studieleje, tekniker osv. KR / kursus 2 dage / medarb. KR Til ovennævnte kommer forplejning, ophold, kørsel, kursusmateriale Kommunikationsstrategi

18 KAPITEL 4.5 EFFEKT & EVALUERING For at sikre, at vores produkter matcher de forventninger og behov, som målgruppen har, er eva- luering et af de tiltag, som vi inddrager i nuværende og kommende projekter. Planlægningen af evaluering skal inddrages allerede i projektbeskrivelsen, for på den måde sikrer vi, at evalueringen rent faktisk gennemføres. Ligesom der dermed afsættes penge til formålet, hvilket er essentielt, da god evaluering koster. Opfølgning på produkter og de gode historier en årrække efter lancering bør også planlægges, så vi viser interesse og får synergi af produkter og projekter også efter deres afslutning. Da vi fremover vælger at inddrage evaluering i vores projekter, vil disse have seks faser: 1. beskrivelse 2. udvikling/prætest/tilpasning 3. implementering/salg 4. evaluering/tilpasning 5. salg/effektformidling/afrapportering 6. opfølgning I tilpasningsfaserne indgår prætest (projektfase 2) og slutevaluering (projektfase 4). Prætests er vigtige at foretage, hvis man vil sikre, at ens indsats ikke slår fejl. Det er især vigtigt at foretage prætest i situationer: hvor der er tale om store og omkostningsfulde projekter hvor det er vanskeligt at afgrænse målgruppen hvor målgruppen er ny hvor budskabet er nyt hvor der er tvivl om hvilken udformning, der vil virke bedst Prætests kan gennemføres vha. spørgeskemaer, men især fokusgrupper er effektive. Her kan vi via interviews spørge ind til behov, ligesom dialogen mellem deltagerne kan udvikle nye idéer til dette og måske kommende projekter. Slutevaluering skal altid gennemføres dels for at kunne registrere udbyttet af indsatsen og dels for at kunne lære af den gennemførte indsats, så vi bliver bedre fremover. Men slutevaluering, hvor vi formidler om effekten af projektet til relevante målgrupper, øger også VFLs synlighed og viser, at VFLs projektledere ikke blot er interesseret i at gennemføre projekter for at skaffe penge til huset. Kommunikationsstrategi

19 Slutevalueringen gennemføres vha. spørgeskemaer, fokusgrupper eller ved at ringe til udvalgte slutbrugere, der har købt produktet. På den måde får vi direkte kontakt til slutbrugeren og kan måske endda opnå mersalg. I visse tilfælde har vi allerede i samarbejde med DLBR rådgivere været i kontakt med landmænd under implementering af produktet, hvorfor det er naturligt også at ind- drage disse landmænd i slutevalueringen. Effekten af vores produkter formidles vha. relevant case og via relevante kanaler (nyhedsmail, presse, produktkatalog, direct mail osv.) til målgruppen. Statements fra involverede landmænd og/eller rådgivere bør desuden bruges på websites og i salgsmateriale, da dette øger budskabets troværdighed og giver målgruppen større ejerskab for programpakken Løft Bundlinjens produkter. Produktet tilpasses iht. evalueringen, hvis dette er muligt, og lanceres på ny. Opfølgning 35 år efter projektets afslutning, hvor vi undersøger effekten af produkt og evt. syner- gier, planlægges ind i projektfase 6. Brugere og DLBR rådgivere kontaktes for at undersøge poten- tielle gode historier og planlægge formidlingen af disse. Økonomi og ressourcekrav: LK: Forberedelse, mødeaktivitet samt udarbejdelse af kommunikationsplan Opfølgning og tilretning af kommunikationsplan Prætests og evaluering KR / projekt 2T/ medarb./mdr. Tilbud afgives Kommunikationsstrategi

20 KOMMUNIKATIONSKANALER KAPITEL 5.1 AMBASSADØRER Gensidig forståelse kræver gensidig kendskab, hvorfor det er nødvendigt at være i løbende dialog med målgruppen. Dermed opnås øget kendskab til målgruppens tanker om nutid, fremtid samt private og arbejdsmæssige behov. Ved at være i tæt dialog med målgruppen, signalerer vi en interesse for dem og får mulighed for at (be)vise, at vi ønsker og formår at sætte os ind i, hvad der skal til for at udvikle fremtidige værdi- skabende tiltag, så målgruppen opnår effekt på bundlinjen og et bedre arbejdsliv. Vi får desuden en række ambassadører, der har stort kendskab til os og vores produkter og kan markedsføre os effektivt og troværdigt. Ligesom vi kan skabe vidensdeling med vores ambassadø- rer, så vi hører om problemer/behov hos landmænd og DLBR rådgivningsvirksomheder og vice versa. Tiltag: Der etableres ambassadør grupper (der desuden fungerer som netværksgrupper) med hhv. rele- vante landmænd, DLRB rådgivere og ledelse, VFL medarbejdere samt andre relevante og interes- serede f.eks. politikere, eksterne konsulenter, presserepræsentanter. Ved at mikse medlemmer- ne på tværs af interesser i en gruppe opnås vidensdeling og større forståelse for den anden. For at skabe størst dynamik og udbytte for den enkelte ambassadør er max antal medlemmer i gruppen 8. Det giver hvert medlem længere taletid og mindre mulighed for at gemme sig bag de øvrige medlemmer. En ambassadørgruppe tilknyttes ethvert projekt under udvikling, og ambassadørerne involveres i samtlige projektfaser ikke mindst i udviklings og evalueringsfasen (se kap. 4.5) ligesom de kan teste formidlingsindsatsen. Ambassadørerne fungerer således som fokusgruppe under både præ- tests, evalueringer og opfølgning af produkter og følger udviklingen af projektet fra start til slut. For at skabe og fastholde ambassadørernes interesse tilbydes de u/b deltagelse i VFLs netværks- møder med relevant og kompetenceudviklende indhold og kompenseres for deres udgifter. Der- udover får de tydelig indflydelse på udformning og evaluering af produkter og får credit for deres arbejde ved at blive nævnt i markedsføringsmateriale, hvis det er relevant, og de ønsker dette. Efterhånden som kendskabet til VFL øges, og det synliggøres, at VFL ambassadører har stor indfly- delse på fremtidens landbrugsproduktion, bør det alt andet lige blive nemmere at rekruttere nye ambassadører, så vores ambassadørgrupper løbende udvides og fornyes. Eksisterende netværks- grupper kan evt. inddrages i de fremtidige ambassadør grupper. Kommunikationsstrategi

Tiltag BESKRIVELSE ANSVARLIG RESSOURCE TIDSPLAN

Tiltag BESKRIVELSE ANSVARLIG RESSOURCE TIDSPLAN Samtlige rådgivere inviteres via deres direktører til informationsmøde om nye produkter og dets nytteværdi i form af forståelige, målbare og relevante salgsargumenter. Til mødet fremvises og udleveres

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Kommunikationsplan, FlexMark

Kommunikationsplan, FlexMark Deltidslandmænd Konsulenter Ledende konsulenter Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August 16-02-2011 Kommunikationsplan, FleMark Aktivitet Målgruppe 2009 2010 Direct mail

Læs mere

Sæt fokus på din kommunikation!

Sæt fokus på din kommunikation! Sæt fokus på din kommunikation! 2 Kommunikationskurser & retorisk træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation og samtale side 4 Kursus om PowerPoint side 5 Kursus i skriveteknik

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere