JOBRETTET SAMTALE VELKOMMEN TIL NØGLEPERSONKURSUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOBRETTET SAMTALE VELKOMMEN TIL NØGLEPERSONKURSUS"

Transkript

1 JOBRETTET SAMTALE VELKOMMEN TIL NØGLEPERSONKURSUS

2 PROJEKTETS FORMÅL OG VÆRDI Formålet med projekt Jobrettet samtale bølge 2 er, at flere kommuner gennemfører jobrettede samtaler med det mål at få flere i job. Målgruppen er både jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige For de forsikrede ledige vil der især være fokus på ledige med særlige udfordringer. Jobrettet samtale bølge 1 har vist: at samtaleteknikkerne og øget viden om arbejdsmarkedet har bidraget til bedre og mere jobrettede samtaler, mere motiverede borgere og øget progression i jobsøgningsforløbet. at Selvbooking og Joblog har været med til at flytte opgaver fra jobkonsulenten til den ledige, og givet mere tilfredse borgere, der oplever øget ejerskab til egen proces, og som i højere grad tager hånd om egen jobsøgning.

3 FORMÅL MED DAGEN OG NØGLEPERSONSKURSET At klæde 2-3 medarbejdere fra hvert jobcenter på til at være frontløbere for projektet i projektperioden og hjælpe til med at holde fokus på jobrettede samtaler efter projektperiodens afslutning. Konkrete mål for dagen er, at du: Får forståelse for rollen som nøgleperson og får begreber for den læringskultur, som du skal medvirke til at understøtte. Får enkle værktøjer til at facilitere læringsmøder og give kollegial sparring Får ideer til introduktion af nye medarbejdere og til at holde læringsgryden i kog Laver udkast til en opgavebeskrivelse og en plan for det næste år, som du kan færdiggøre i dialog med din teamleder og projektleder.

4 PROGRAMMET Rollen som nøgleperson Læringskultur og læringsprocesser Facilitering af lærende møder Frokost (cirka kl ) Nøglepersonen som sparringspartner Introduktion af nye medarbejdere til den jobrettede samtale Hvordan vi holder læringsgryden i kog Min første plan som nøgleperson Tak for i dag (kl )

5 TJEK IND Rejs jer og find en kollega fra et andet jobcenter Tal kort sammen om jeres forventninger til rollen som nøgleperson Hvad ser du frem til? Hvor forventer du især at kunne gøre en forskel? Hvad har du brug for at kunne træde ind i rollen?

6 ROLLEN SOM NØGLEPERSON

7 OPGAVER OG KOMPETENCER SOM NØGLEPERSON Mulige opgaver Facilitering af læringsgruppemøder og andre arrangementer Sparring til kollegaer i den jobrettede samtale Introduktion af nye medarbejdere til den jobrettede samtale Under projektet Efter projektet Holde læringsgryden i kog Organisation Gruppe Kompetencer Superbruger i den jobrettede samtale Individuelt Greb vil mødeledelse og facilitering Greb til sparring med kollegaer Forståelse for læringsprocesser

8 OPMÆRKSOMHEDER 1: Rolleafklaring Rollen vil blive brugt forskelligt fra jobcenter til jobcenter afhængigt af organisering, ledelse, praktiske forhold og jeres ønsker og kompetencer. Sørg for en grundig afstemning af opgaver og ansvar med projektleder og teamleder. 2: At gå foran uden en ledelsesrolle Har du legitimiteten til at løfte de opgaver, I aftaler? Ledelsesopbakning til at rammesætte og kommunikere rollen Tid/ressourcer til at lave de opgaver og tiltag, I beslutter Anerkendelse i afdelingen og kollegaer der vil lege med

9 REFLEKSION ROLLEN SOM NØGLEPERSON I VORES JOBCENTER? Find sammen i grupper på 3-4 personer. Reflekter sammen over: Hvordan ser I rollen? Hvilke opgaver er vigtigst, og er der andre opgaver end de nævnte? Opmærksomhedspunkter: Hvad er vigtigt, hvis jeg/vi skal lykkes i rollen som nøgleperson? 15 min sammen, derefter fælles drøftelser i plenum. Vi eftersender bruttoopgavebeskrivelse ud fra jeres inputs.

10 LÆRINGSKULTUR OG LÆRINGSPROCESSER

11 IMPLEMENTERING OG LÆRING Formålet med nøglepersonrollen er at understøtte den forsatte implementering og forankring af metoderne i den jobrettede samtale gennem facilitering af læring. Men hvad er læring? Hvad vil det egentlig sige at have en læringskultur i et jobcenter? Og hvad indebærer det for den enkelte medarbejder og for teamet at være i en læringsproces?

12 DEFINITION Læring er en proces, hvor man tilegner sig nye færdigheder. Det er både en individuel og social proces. Processen kan med fordel faciliteres.

13 AKTIONSLÆRING Learning by doing I fællesskab med andre En undersøgende tilgang til egen og fælles praksis Undersøge via nysgerrige spørgsmål Nye muligheder, minus vanetænkning Turde stille sig uvidende an Eksperimentere Stille nysgerrige spørgsmål Optø underliggende antagelser Skabe nye forbindelser og mentale billeder

14 HVORDAN FOREGÅR AKTIONSLÆRING? Vi lærer ved at prøve tingene af i praksis og reflekterer over deres konsekvenser Det kræver mod til at eksperimenter Erfaring Handling Oplevelse Opbakning er nødvendigt er det ok at begå fejl? Opfordring til at reflektere At kigge åbent og tillidsfuld på erfaringerne sammen med kolleger Her handler det om at en leder eller anden nøgleperson med fordel kan facilitere den reflekterende proces ved at stille spørgsmål, være nysgerrig og lægge op til at undersøge forskellige perspektiver. Nye handlinger Refleksion og analyse Refleksion og beslutning om at eksperimentere Eksperimenteren Revans`læringscyklus (Weinstein 2008)

15 AT VÆRE KOMPETENT OG HAVE FÆLLES SPROG FOR DET

16 AT VÆRE EN REFLEKTERET PRAKTIKER

17 LÆRING FORUDSÆTTER KOLLEGIALE SAMTALER I DET REFLEKSIVE DOMÆNE Det personlige domæne Mine værdier, holdninger og vaner Produktionens domæne Regler, love Handlingsorienteret, sådan gør vi Rigtigt og forkert Refleksionens domæne Se sagen fra forskellige perspektiver Være åben og nysgerrig både på eget og andres perspektiver Udsætte konklusion

18 PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER (PLC) Inspiration fra skoleverdenen: Medlemmerne af et professionelt læringsfællesskab har en fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner der ligger til grund for skolens virksomhed De tager et kollektivt ansvar for elevernes læring og læringsudbytte De arbejder med reflekterende og professionelt undersøgende metoder som fx kollegabaseret observation og feedback De samarbejder på et praktisk plan, fx med fælles undervisning, kollegafeedback og evaluering De fremmer læring og kompetenceudvikling i fællesskabet blandt lærerne i teamet.

19 KULTURELLE LOGIKKER Funktionalitetskultur Familiekultur Læringskultur Lise Tingleff-Nielsen, 2012

20 DATAINFORMERET LÆRING I forskningslitteraturen bliver det igen og igen understreget, at en grundforudsætning for velfungerende professionelle læringsfællesskaber er, at man har et solidt datagrundlag. Data udgør ikke hele sandheden, men de er gode at tage udgangspunkt i. Hvordan kan I inddrage data i forskellige læringssituationer?

21 HVORDAN ER JERES LÆRINGSKULTUR? På en skala fra 1-10 hvor god er jeres læringskultur i dag? Hvad er allerede godt? Hvad kunne gøre den endnu bedre?

22 FACILITERING AF LÆRENDE MØDER

23 FACILITERING AF LÆRENDE MØDER Den gode mødefacilitering Mødeplanlægning I DO ART Facilitatorrollen Gamemaster-modellen Åbne- og lukkeprocesser Tale- og lyttepositioner: Struktureret dialog og brobygningsspørgsmål

24 DEN GODE MØDEPLANLÆGNING METODE: I DO ART INTENTIONEN Hvad er det overordnede formål med processen? DESIRED OUTCOME Hvad vil vi konkret opnå med processen? AGENDA Hvad er dagens program? RULES AND ROLES Hvad er vores spilleregler? Hvordan skal vi samarbejde? Hvem gør hvad? TIME Hvad er vores tidsramme?

25 FACILITATORROLLEN (PROCESLEDER) En person, der har fokus på processen frem for indholdet: At styre processen ud fra formålet At få alle med At sikre fælles fokus og forståelse At være i den ikke-vidende position Gøre andre gode med nysgerrighed og spørgsmål Holde tiden, sikre klare aftaler Holden gruppen på sporet fx undgå at det bliver sagssparring

26 DEN GODE MØDEFACILITERING GAMEMASTER-MODELLEN Kontrakt Aftale emne, mål og arbejdsform Timeout Samtalen om samtalen. Genforhandling af kontrakt Afslutning Opsummering og afrunding af samtalen Procesniveauet Samtalen om samtalen Indholdsniveauet Samtalens indhold

27 ÅBNE- OG LUKKEPROCESSER TO FORSKELLIGE PROCESSER 1. Åbne processen Facilitatoren introducerer Alle præsenterer deres meninger og ideer Dialogisk udforskning af spørgsmålet/problemet Opstille mange forskellige muligheder Mangfoldigheden hersker! 2. Lukke processen Faciltatoren samler op Diskussion - finde den bedste løsning Vurdering Beslutning - konsensus hersker! Vær tydelig på, hvilken type proces du sætter i gang

28 DEN GODE MØDEFACILITERING TALE- OG LYTTEPOSITIONER STRUKTURERET DIALOG BROBYGNING

29 MØDEFACILITERING STRUKTURERET DIALOG Formål Alle kommer på banen 1 Skabe tid til at tale og tid til at lytte Skabe fælles forståelse 2 4 Metode Tydeliggør processen: Lad os starte med høre lidt fra hver af jer, hvor I kan fortælle jeres tanker om emnet Interview herefter hver person kort om emnet 5 Facilitator 3 Skriv svar ned på en flipover eller tavle Kombiner evt. med brobyggende spørgsmål (næste slide) Tavle/Flipover Brug evt. timeouts

30 BROBYGNINGSSPØRGSMÅL Formål Sikre, at alle bliver del af samtalen Skabe forbindelser mellem de ideer, der skabes i teamet Skabe relationer mellem deltagere Metode Spørg ind til koblingerne mellem de forskellige deltageres ideer og perspektiver Hvad er der af fællestræk i de ting, vi taler om her? Hvad får du af nye ideer, nu hvor du hører de andre fortælle om det her? Hvad tænker I andre om det, som Kirsten fortæller? Vil du prøve at komme med dit perspektiv på det, Per taler om?

31 REFLEKSION Find sammen 2 og 2 Forestil jer, at du får ansvaret for at stå for et læringsgruppemøde med en lille gruppe af jeres kollegaer, hvor formålet er at dele jeres erfaringer med den jobrettede samtale. (Eller: Vælg en anden aktivitet, som du forestiller dig, at du kunne lave som nøgleperson med en gruppe af dine kollegaer). Reflekter sammen over: Hvordan kan I gribe det an at facilitere denne opgave/aktivitet på en god møde? Hvordan kan du bruge gamemastery? Hvordan kunne du bruge struktureret dialog og brobyggende spørgsmål? Hvilke spørgsmål kunne I konkret stille? 10 min sammen, derefter opfølgning i plenum

32 FROKOST

33 NØGLEPERSONEN SOM SPARRINGSPARTNER

34 DOBBELTROLLE: SUPERBRUGER OG FACILITATOR Superbruger på metoderne Facilitator

35 HVAD KENDETEGNER EN GOD SPARRINGSAMTALE? Tal sammen ved bordene: Hvilke erfaringer har I selv med gode og dårlige sparringssamtaler?

36 VIDENDE OG IKKE-VIDENDE POSITION VIDENDE En position hvor vi tager afsæt i vores viden, forståelser og værdier Vi underviser og vejleder med afsæt i faglig viden, egne og andres erfaringer IKKE-VIDENDE En position hvor vi bevidst lægger viden og forforståelse til side Vi ved ikke hvordan vores kollega forstår situationen, og vi ved ikke, hvad der er bedst for ham eller hende Måske har vi hypoteser om det, men vi lægger dem uærbødigt til side for en stund I stedet søger vi neutralt at forstå, hvad vores kollega forstår Harlene Anderson Vi arbejder nysgerrigt og udforskende med spørgsmål, spejling, og anerkendelse

37 UGU-METODEN I SPARRRINGSSAMTALEN Undersøge Give Undersøge Kilde: Den motiverende samtale af Gregers Rosdahl

38 GIVE SPARRING PÅ EN UNDERSØGENDE MÅDE (UGU) Undersøg behovet for sparring Hvad er din udfordring? Hvad har du allerede overvejet og prøvet? Hvordan kan jeg hjælpe? Giv sparring med input, ideer og vejledning. Jeg har gode erfaringer med, begrebet kan forstås sådan her, nogle kolleger gør sådan her, et råd kunne være Undersøg hvordan din kollega kan bruge sparringen Hvad tænker du om de muligheder? Hvad er især hjælpsomt for dig? Hvad går du videre med?

39 4 GODE SPØRGSMÅLSTYPER Lineære Detektiven Enkle, afklarende spørgsmål Hvad oplever du i samtalerne? Hvad har du allerede prøvet? Kaptajnen Fremadrettede handlingsorienterede spørgsmål Hvilke løsninger er de bedste? Hvad vil du konkret gøre herfra? Fortid Antropologen Spørgsmål til relationer og forskellige perspektiver Er der undtagelser fra det mønster? Hvordan tror du borgeren oplever det? Hvordan ville man se det ud fra et empowerment perspektiv? Eller et jobrettet perspektiv? Cirkulære Fremtidsforskeren Fremadrettede åbnende spørgsmål Hvordan kunne du tænke dig at det skulle fungere? Prøv at forestille dig den næste samtale hvad sker der? Fremtid Kilde: Karl Tomm

40 INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE TIL DEN JOBRETTEDE SAMTALE

41 TRE RELEVANTE TYPER AF LÆRING Teoretisk læring Gennem læsning og undervisning Aktionslæring Gennem planlægning, træning i praksis og refleksion over praksis Mesterlære Social læring gennem observation og imitation

42 HVILKE MATERIALER HAR I TIL RÅDIGHED? Teoretisk læring Slides fra kursusdagene Håndbog i jobrettede samtaler Praksisark Aktionslæring Værktøjer til samtalerne, udvalgte slides fra undervisningen Mesterlære Guides til kollegial feedback og supervision Spørg projektlederen eller find på:

43 KONKRETE GREB TIL AT INTRODUCERE NYE KOLLEGAER TIL DEN JOBRETTEDE SAMTALE Ideer til konkrete greb Introduktionsmøde om projektet og den jobrettede tilgang Læse håndbog, praksisark og se videoer herefter refleksion sammen med dig Lave læringskontrakt: Hvad skal især øves og styrkes? Hvad skal aflæres? Kollegial observation A: Den nye kollega deltager i dine samtaler og stiller spørgsmål Kollegial observation B: Du deltager i den nye kollegas samtaler og giver feedback Sparring i dagligdagen med dig, leder eller projektleder Deltagelse i læringsgrupper hvad mere?

44 REFLEKSION: INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE Hvordan ville I bedst selv kunne lære den jobrettede samtale som tilgang, hvis I startede nyt job og ikke kendte til den i forvejen? På baggrund af dette: Hvad kan I gøre for at introducere nye medarbejdere godt til jobrettede samtaler? Find frem til de konkrete aktiviteter, som I ville anbefale at sætte i værk i jeres jobcenter, hvis alle fremtidige medarbejdere skulle lære den jobrettede samtale

45 HVORDAN HOLDE LÆRINGSGRYDEN I KOG?

46 HVAD ER DER AF MULIGHEDER? Forskellige typer af læringsmøder Fokus på et værktøj Litteratur Reflekterende metoder Events Temadag med deltagere udefra Video med optagelse af samtaler Data, nøgletal Interview eller fokusgrupper med borgere Nudging: Fx plancher i samtalerummet, tjeklister, samtalekort, citater fra virksomheder, brev til borgeren

47 MIN FØRSTE PLAN SOM NØGLEPERSON

48 MIN FØRSTE PLAN SOM NØGLEPERSON Sæt jer sammen i hvert jobcenter. Lav en konkret handleplan: Hvad skal vi sætte gang i projektperioden for at drive projektet godt frem? Hvad kan vi konkret gøre det næste år i forhold til at holde fast i den jobrettede samtale som tilgang i vores jobcenter? Efter i dag kan I tage en dialog med projektlederen og/eller teamlederen om planen.

JOBRETTET SAMTALE VELKOMMEN TIL KURSUSDAG 1

JOBRETTET SAMTALE VELKOMMEN TIL KURSUSDAG 1 JOBRETTET SAMTALE VELKOMMEN TIL KURSUSDAG 1 FORMÅL MED DAGEN At give en introduktion til kernelementerne i den jobrettede samtale. At klæde jer på til at begynde at anvende de grundlæggende samtaleteknikker

Læs mere

JOBRETTET SAMTALE LOGBOG. Navn: Jobcenter:

JOBRETTET SAMTALE LOGBOG. Navn: Jobcenter: JOBRETTET SAMTALE LOGBOG Navn: Jobcenter: INTRODUKTION Velkommen til projekt Jobrettet samtale. Denne logbog indeholder værktøjer, skabeloner og ark, som du vil få brug for i forløbet. Medbring logbogen

Læs mere

Teamsamarbejde og vejledning. SommerUni 2015 Læringslaboratorium 3/8-2015 Britta Vejen, UCC

Teamsamarbejde og vejledning. SommerUni 2015 Læringslaboratorium 3/8-2015 Britta Vejen, UCC Teamsamarbejde og vejledning SommerUni 2015 Læringslaboratorium 3/8-2015 Britta Vejen, UCC Skoleudvikling kræver fælles læreprocesser Som fx kan bestå af strukturerede samtaler i professionelle fællesskaber

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

SÅDAN FÅR MAN FOLK TIL AT VASKE HÆNDER

SÅDAN FÅR MAN FOLK TIL AT VASKE HÆNDER SÅDAN FÅR MAN FOLK TIL AT VASKE HÆNDER IMPLEMENTERING AF REFORMER OG NYE METODER PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE ATTRACTOR 2016 Hvordan kan et evidensbaseret top-down implementeringsparadigme understøttes af en social

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

STORGRUPPE- PROCESSER

STORGRUPPE- PROCESSER STORGRUPPE- PROCESSER PKU100 FEBRUAR 2016 Mål og Rammer 4 Læringsmetoder 6 Deltagerinvolvering 8 Proceskonsultative redskaber 10 Struktur 12 Fysiske rammer 13 Evaluering 14 Denne folder er udarbejdet på

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Evaluering af Jobrettet Samtale i Norddjurs Kommune

Evaluering af Jobrettet Samtale i Norddjurs Kommune FEBRUAR 2016 Evaluering af Jobrettet Samtale i Norddjurs Kommune Norddjurs Evaluering af Jobrettet Samtale 2 Evaluering af Jobrettet Samtale 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Formålet med de jobrettede

Læs mere

Ledelse af læringsmiljøer - strategisk aktionslæring som en mulighed. Chefkonsulent & partner Hanne Møller

Ledelse af læringsmiljøer - strategisk aktionslæring som en mulighed. Chefkonsulent & partner Hanne Møller Ledelse af læringsmiljøer - strategisk aktionslæring som en mulighed Chefkonsulent & partner Hanne Møller Strategisk Aktionslæring som metode SAL-gruppen som et professionelt læringsfællesskab Ledelsens

Læs mere

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET 1 PROGRAM Velkomst og program Opsamling på aktionslæring. Hvordan er det gået med deltagelse i hinandens samtaler, feedback

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Håndbog i jobrettede samtaler. Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

Håndbog i jobrettede samtaler. Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Samtalehåndbogen Opslagsværk der henvender sig til konsulenter i a- kasser og jobcentre, som skal gennemføre jobrettede

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Reformer skaber brændende platform Nye fokuspunkter i vores arbejde Stiller krav om hyppigere

Læs mere

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen 1 Indholdet i dag Retningslinjer for læringssamtaler Hvad er supervision Opskrift på supervision Spørgsmålstyper

Læs mere

SEMINAR: VÆRDISKABENDE MØDER

SEMINAR: VÆRDISKABENDE MØDER 4. JANUAR 2013 SEMINAR: VÆRDISKABENDE MØDER Institut for Datalogi Brandbjerg Højskole, d. 4. januar 2013 Eva Damsgaard, udviklingskonsulent AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø, Team Udvikling

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Vejledere Greve Skolevæsen

Vejledere Greve Skolevæsen Vejledere Greve Skolevæsen Hold 1, Arena, Damager, Karlslunde Om vejledningskompetence 2 17. marts 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/greve-kommune Den samlede

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Gamemastererfaringer Reflekterende team Tuckmans teammodel Pause Domæneteori Grafisk facilitering Evaluering Gamemaster-erfaringer

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Vejledere Greve Skolevæsen

Vejledere Greve Skolevæsen Vejledere Greve Skolevæsen Hold 3 Mosede, Strand, Holmeager, Tune Om vejledningskompetence 2 18. januar 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/greve-kommune Den

Læs mere

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE FORMÅL OG PRÆSENTATIONSRUNDE Formålet med opstartsmødet er: At skabe et fælles fundament for det videre projektforløb, herunder At få input og ønsker til Rambølls

Læs mere

Erfaringer med pædagogisk ledelse og øget kvalitet i undervisningen. V/Jens Andersen University College Nordjylland(UCN) Act2learn.

Erfaringer med pædagogisk ledelse og øget kvalitet i undervisningen. V/Jens Andersen University College Nordjylland(UCN) Act2learn. SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Erfaringer med pædagogisk ledelse og øget kvalitet i undervisningen. V/Jens Andersen University College Nordjylland(UCN) Act2learn. 1 Elevcentreret skoleledelse hvad kan Erhvervsskolen

Læs mere

JOBRETTET SAMTALE VELKOMMEN TIL LEDERDAG HVORFOR ER VI HER? MARTIN HAANING, LARS NELLEMANN,

JOBRETTET SAMTALE VELKOMMEN TIL LEDERDAG HVORFOR ER VI HER? MARTIN HAANING, LARS NELLEMANN, JOBRETTET SAMTALE VELKOMMEN TIL LEDERDAG MARTIN HAANING, MHA@RAMBOLL.COM LARS NELLEMANN, LANE@RAMBOLL.COM HVORFOR ER VI HER? Formålet med dagen er: Fokus for dagen er på, hvordan I ledelsesmæssigt og organisatorisk

Læs mere

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015 Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015 Formål med ansøgningen Beskriv det overordnede formål med ansøgningen til kompetenceudvikling Jobcenter Herlev samt a-kasserne

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på Janne Risager Jensen DialogForumTeam på DFT`S METODER På Selandia har vi tre DFT: Målet er supervision og faglig sparring gennem håndtering af konkrete problemstillinger om elever eller grupper af elever.

Læs mere

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014

Refleksionsmøder. - for team- og projektledere. Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Refleksionsmøder - for team- og projektledere Gentofte Centralbibliotek, 1. møde Den 10. april 2014 Program: 09.00-09.45: Fælles velkomst og metodeinput 09.45-10.15: Indflyvning i grupperne 10.15-10.30:

Læs mere

Workshop om Stressforebyggelse.

Workshop om Stressforebyggelse. Workshop om Stressforebyggelse www.stressfrihverdag.dk/forebyg-stress Plan Om de 10 værktøjer Smagsprøve på et værktøj Spørgsmål og dialog Lad os gå stille og roligt frem, Vi når det vi når Stressforebyggelsen

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen ved Susan Heilemann Pause sandwich og sodavand Den gode samtale ved Majbritt Nielsen og Marie Louise Bro Pold

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Strategisk aktionslæring

Strategisk aktionslæring KONTEKST Strategisk aktionslæring KONTEKST ORGANISATION LÆRE- PROCES FACILITATOR TEORI OG PRAKSIS Vi går gennem processen igen og igen for at nærme os målet. Moduler/Pensum Logbog Projektbe skrivelse Samtale

Læs mere

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke?

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke? Velkommen Hvad er din kommunikative styrke? Dagens program Opgaven til i dag - Abillityspotting Lise Tingleff Domæneteori Se domænerne i spil Kommunikation Positionering Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Feedback på arbejdspladsen

Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen kan ses som et læringsværktøj, der sikrer fagligt fokus og udvikling af samarbejdet om kerneopgaven. At opbygge en velfungerende feedbackkultur, kan

Læs mere

Den coachende samtale er én blandt flere former for samtale, hvor de øvrige bl.a. er: instruktion, rådgivning, vejledning og supervision.

Den coachende samtale er én blandt flere former for samtale, hvor de øvrige bl.a. er: instruktion, rådgivning, vejledning og supervision. Coaching Den coachende samtale er én blandt flere former for samtale, hvor de øvrige bl.a. er: instruktion, rådgivning, vejledning og supervision. Forskelligheden mellem disse former for samtale drejer

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Temadag om supervision Rikke Lund Ehrenreich Oktober 2017

Temadag om supervision Rikke Lund Ehrenreich Oktober 2017 Gør tanke til handling VIA University College Temadag om supervision Oktober 2017 1 Dagens program Kl. 9.00-9.10 Kl. 9.10-10.00 Kl. 10.00-10.45 Velkommen Ta en kop kaffe/the og en croissant Den refleksive

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning. Dagens program formiddag

Læringsmålstyret undervisning. Dagens program formiddag Onsdag d. 14. januar 2015 Sønderborg kommune Læringsmålstyret undervisning Velkommen! Dagens program formiddag 12.00 Velkomst og Rammesætning - Facilitatorrollen v. Jens Juulsgaard Larsen 13.00 Introduktion

Læs mere

Animationer af naturens fænomener

Animationer af naturens fænomener Gør tanke til handling VIA University College Animationer af naturens fænomener Dag 2 3. juni 2016 1 Hvad kan animationer i naturfag? Makro: Det vi kan se! Animationer kan synliggøre processer på mikroniveau.

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Vi tror på jer! Tak for nu! Hilsen Rasmus og Ida

Vi tror på jer! Tak for nu! Hilsen Rasmus og Ida Vi tror på jer! Tak for nu! Hilsen Rasmus og Ida Formål med dagen At få en inspirerende dag sammen, som bidrager til arbejdsfællesskabet At få talt om det at være én afdeling og dermed fokus på de fælles

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S

SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S METODE OG VÆRKTØJER - DER BIDRAGER KONSTRUKTIVT TIL DIN OG ANDRES LÆRING OG UDVIKLING Give andre noget at vokse

Læs mere

Temadag. om supervision til praktikanter. Rikke Lund Ehrenreich Marts Gør tanke til handling VIA University College. Rikke Lund Ehrenreich

Temadag. om supervision til praktikanter. Rikke Lund Ehrenreich Marts Gør tanke til handling VIA University College. Rikke Lund Ehrenreich Gør tanke til handling VIA University College Temadag om supervision til praktikanter Marts 2018 1 2 Dagens program Kl. 9.00-9.10 Kl. 9.10-10.00 Kl. 10.00-10.45 Kl. 10.45-11.30 Kl. 11.30-12.00 Kl. 12.10-13.40

Læs mere

Vigtigt at reflektere og fordybe. Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser:

Vigtigt at reflektere og fordybe. Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser: Refleksion 2 Vigtigt at reflektere og fordybe Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser: Du klarede ikke opgaven, som du skulle; bare du havde sagt noget andet; du havde

Læs mere

PROGRAM FOR LØFT AF DE FAGLIGT SVAGESTE ELEVER DET GODE UDVIKLINGSFORLØB

PROGRAM FOR LØFT AF DE FAGLIGT SVAGESTE ELEVER DET GODE UDVIKLINGSFORLØB PROGRAM FOR LØFT AF DE FAGLIGT SVAGESTE ELEVER DET GODE UDVIKLINGSFORLØB DAGSORDEN Målgruppe og anvendelsesmuligheder Baggrund og rammesætning Praksis: faserne i udviklingsforløbet Hvad skal vi gøre på

Læs mere

Kursus i pædagogfaglig ledelse af social inklusion og facilitering af aktionslæring 25. marts 2015 Lis Rahbek

Kursus i pædagogfaglig ledelse af social inklusion og facilitering af aktionslæring 25. marts 2015 Lis Rahbek U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T Kursus i pædagogfaglig ledelse af social inklusion og facilitering af aktionslæring 25. marts 2015 Lis Rahbek UNIVERSITY COLLEGE U N I V E R S I T Y

Læs mere

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Rådgivningsmetodik Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Hvad er god rådgivning? To og to Hvad kendetegner god rådgivning?

Læs mere

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL MODUL 1 HVAD ER FORMÅLET MED UNDERVISNING?

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL MODUL 1 HVAD ER FORMÅLET MED UNDERVISNING? JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL MODUL 1 HVAD ER FORMÅLET MED UNDERVISNING? Formålet er, at sagsbehandlerne opnår viden om arbejdsmarkedet og samtaleteknikker så sagsbehandlere kan føre jobrettede samtaler

Læs mere

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår Aktionslæring i dagplejen Der hvor individuel og fælles læring opstår Formålet med i aften 1. At tilgodese dagplejens behov for viden til alle 2. At give mulighed for og støtte til at beslutte et fælles

Læs mere

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5 Færdiggør dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 5 Læringsmål At deltagerne reflekterer over egne afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i

Læs mere

Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel

Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel KIRSTEN GROTH WILLESEN, PROJEKTLEDER & SPECIALKONSULENT I SUNDHEDSSTYRELSEN IBEN LJUNGMANN & MALENE KJÆR LASSEN, DEMENSREJSEHOLDSKONSULENTER

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2017 VED BSS VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen og introduktion til The Mentoring Journey ved Susanne Søes Hejlsvig

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Hvornår fungerer den kollektive vejledning bedst?

Hvornår fungerer den kollektive vejledning bedst? www.eva.dk Hvornår fungerer den kollektive vejledning bedst? Foreløbige evalueringsresultater Dagsorden Om evalueringen Hvornår fungerer den kollektive vejledning godt? Vejlederrollen: Fra underviser til

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder.

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder. 1 INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE Dagtilbud. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne.

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Pulje til projekt Jobrettet samtale bølge 2

Pulje til projekt Jobrettet samtale bølge 2 Ansøgningsskema for Pulje til projekt Jobrettet samtale bølge 2 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via e-mail til adressen star@star.dk med cc til jpb@star.dk og lj@star.dk.

Læs mere

Den faglige vejleder. Hvad kan du nu forvente?

Den faglige vejleder. Hvad kan du nu forvente? Den faglige vejleder Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem bestemmer over mig? Hvad kan du nu forvente? Konteksten. Vigtigheden af den, mulighederne i den. At vejlede. Hvad indebærer det? Vejlederens rolle i

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Velkommen til afslutningsdag i forløbet

Velkommen til afslutningsdag i forløbet Velkommen til afslutningsdag i forløbet Uddannelse og anvendelse af læringsvejledere Herlev 29. april 2015 https://ucc.dk/konsulentydelser/skraeddersyedeforloeb/materialer-til-forloeb/herlev-kommune Vores

Læs mere

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Ved Christian Ahlefeldt Laurvigen Netværksdag 2010 Medico Industrien Hvad er DJØF? Faglig organisation for nøglemedarbejdere og ledere Medlemmer

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

INKLUDERENDE KLASSE- OG LÆRINGSLEDELSE -AT SKABE LÆRINGSKULTURER FOR OG MED ALLE

INKLUDERENDE KLASSE- OG LÆRINGSLEDELSE -AT SKABE LÆRINGSKULTURER FOR OG MED ALLE INKLUDERENDE KLASSE- OG LÆRINGSLEDELSE -AT SKABE LÆRINGSKULTURER FOR OG MED ALLE Susan Tetler, Mette Molbæk Henrik Fischer, Dorthe Lau, Rikke Johannesen Katrinedals Skole, Rødkærsbro Skole, Kjellerup Skole

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER LENA PRADHAN OG CHALOTTE CHRISTENSEN VIDEREUDVIKLING AF MATERIALE, UDVIKLET AF HANNE BUHL (CUDIM), 2012 UNI VERSITET PRÆSENTATION Stil jer i en rundkreds på gulvet Tag en hurtig runde: Navn Studievejleder

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Kommunikation og samarbejde

Kommunikation og samarbejde Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen Mads Hermansen Ole Løw Vibeke Petersen Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer Kommunikation

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Microteaching. Mette Bak Bjerregaard FAGLIGE FORÅRSDAGE 3. MAJ 2016

Microteaching. Mette Bak Bjerregaard FAGLIGE FORÅRSDAGE 3. MAJ 2016 Microteaching Dagens program Formiddag Kl. 09.30 12.00 Tjek ind! Oplæg og øvelser: Microteaching og feedback. Hvad er god undervisning? Frokost Kl. 12.00 14.00 Eftermiddag Kl. 14.00 16.30 Vi prøver kræfter

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på Institution: Trye Team: Trye Observationsdato: Den attraktive arbejdsplads 2. DAP rapport I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

Læs mere

Fra frivilligkoordinator til frivillig-facilitator 1. og 6. Marts

Fra frivilligkoordinator til frivillig-facilitator 1. og 6. Marts Gør tanke til handling VIA University College Fra frivilligkoordinator til frivillig-facilitator 1. og 6. Marts 2018 10.30 13.00, lektor og konsulent, VIA Efter- og videreuddannelse beli@via.dk 1 Fra frivilligkoordinator

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole og daginstitution Version 6.0 Marts Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole og daginstitution Version 6.0 Marts Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Skole og daginstitution Version 6.0 Marts 2015 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi

Læs mere

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017 Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug. 2016 marts 2017 Ramme for forløbet: Forløbet skulle have startet før sommerferien 2016. Opstart blev udsat, da flere af skoleledernes

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

En oversigt over, hvornår du arbejder med processkemaet. Opgaveark med spørgsmål til arbejdet med processkemaet

En oversigt over, hvornår du arbejder med processkemaet. Opgaveark med spørgsmål til arbejdet med processkemaet Processkema Processkema Hvorfor og hvordan Processkemaet er gennemgående i kurset og har til hensigt at binde kursets indhold sammen med din dagligdag, så læring omsættes til din daglige praksis og derved

Læs mere