Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov"

Transkript

1 Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen var tilstede ved Formand Flemming Brandt, Kasserer Palle Plambech, Flemming Pedersen, Andy Rasmussen, og Hans Holm Dagsorden ifølge vedtægterne. Pkt.l. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hr. Bent Lundsbjerg. Da ingen anden havde indsigelser, blev Hr. Bent Lundsbjerg valgt. Hr. Bent Lundsbjerg kunne konstaterer, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at alle havde fået stemmeseddel. Pkt.2. Valg af en eller flere stemmetællere, dette blev Hr. Finn Hansen og Hr. Per Nielsen Pkt.3. Formandens beretning. Privatisering af vores veje: I pressen har man kunnet læse, at kommunen vil privatisere alle boligvejene i kommunen. Det er også korrekt, men kommunen erkender, at vejene først skal være bragt i en god stand før kommunen kan overdrage dem til grundejerforeninger. Kommunen har lige renoveret nogle enkelte veje i Køge by og derfor er det disse få veje der bliver privatiseret i denne omgang. Kommunen har bestemt ikke penge til at sætte ret mange veje i stand, så den besked jeg har fået er, at vi skal tage det ganske roligt. Der vil gå en del år før det bliver vores tur. (Se bare på vores fortovsfliser, der er smuldret væk mange steder). Snerydning: I år har den manglende snerydning igen været et meget stort problem. Det er dog blevet lidt bedre, idet kommunen nu endeligt har bestemt, at der skal sneryddes på boligvejene, når der ligger mere end 20 cm. sne. De har dog svært ved at forstå, at ordet "glatførebekæmpelse" også indgår i lovgivningens krav, sammen med "fremkommelighed". Vandafledningsafgiften: Som besluttet på sidste års generalforsamling, har bestyrelsen sat en advokat, Hr. Per Felby på sagen. Han mener, at vi har en god sag og har derfor stævnet Køge Kommune sidste år. Køge Kommune har så også sat en advokat på sagen, og denne har over for retten sendt et formalitetssvarskrift, der alene er et forsøg på at trække sagen i langdrag. Svarskriftet er opdelt i tre hovedpåstande: 1. at grundejerforeningen har ikke ret til at rejse sagen og det er ikke er afklaret, hvorvidt det er beboerne i 1994 eller i 2006,der er rette parter 2. at kommunen ikke er rette sagsøgte, da vandafledning foretages af et af kommunen ejet selskab. 3. påstandens egnethed. Disse indsigelser let kan imødegås, ifølge vores advokat. Vi har indtil i dag betalt vores advokat kr , Advokaten finder, at vores loft over advokatudgiften ikke er tilstrækkelig, hvis vi taber sagen og vi rar fri proces, som han har ansøgt om. Bestyrelsen har derfor fremsat forslag om hævelse af loftet over evt. advokatudgifter. (Se under indkommende forslag pkt.4 ) Klipning af hække: Jeg skal love for, at der er rigtig mange der har givet deres hæk en over nakken, - Tak for det. Det har virkelig pyntet på vores område. Der er desværre stadig nogle få, der har svært ved at forstå, at hækken vokser hele sommeren, hvorfor man skal klippe et godt stykke længere ind, for at der kan være fuld fremkommelighed for barnevogne på fortovsfliserne. Ofte er det de samme personer der også har svært ved at forstå, at de også har pligt til at rydde sne på fortovet. Bestyrelsen vil gerne takke det store flertal af vores medlemmer, der holder deres hække pænt klippet ud mod veje og stier, samt rydder fortovet for sne om vinteren. Motorvejsramper ved Yderholm og støj fra den nye jernbane: Som det bl.a. har fremgået af lokale ugeaviser, har vi været aktive med at stille krav til myndighederne om de manglende østvendte ramper på Vestmotorvejen, atkørsel 33 mod København, vil blive udført samtidig med den kommende jernbane, da det ellers vil blive urealistisk at få ramperne på et senere tidspunkt. Hvis 1

2 vores ønske skal gennemføres, er det meget vigtigt, at kommunen er helt enig med os, og at de presser kraftigt på under deres møder med Banedanmark og Vejdirektoratet. Vi har besluttet, at også i denne sag er det nok af væsentlig betydning, at vi står sammen med de andre grundejerforeninger i BjæverskovNemmdreup. Møde med grundejerforeninger i BjæverskovN emmedrup Derfor indbød vi de andre grundejerforeninger til et møde den 2. marts 2011,hvor vi blev enige om, at sende en henvendelse til Vejdirektoratet, Banedanmark, Trafikstyreisen, samt til Køge Kommune om 3 punkter; støj fra jernbanen, motorvejsramper ved Yderholm og plads til en evt. station i Bjæverskov. Køge Kommune vil fremføre vores ønsker på et møde med jernbanen den 28. marts Vi håber på det bedste. På mødet fremkom der ønske om, at vi skulle fortsætte et mere formeldt samarbejde, idet alle følte, at afstanden til vores kommune var blevet større, hvorfor vi måtte stå sammen for at få kommunen i tale. Denne sammenslutning skal have til formål at virke som kontaktorgan for grundejerforeningerne i BjæverskovN emmedrup, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles interesser som grundejerforeninger. Bestyrelsen vil meget gerne hører jeres mening om et sådant samarbejde. Ideen er, at få et møde med Køge Kommune en gang om året. Vejbelysningen: Det har sandelig taget sin tid at få opsat den nye vejbelysning. De nye lamper på boligvejene er opsat efter kommunens anvisninger. Man har forsøgt at flytte de nye således at de ikke står lige mellem 2 indkørsler, idet en del grundejere har ønsket det. Nu er der grundejere, der savner at gadelamperne lyser ind i deres indkørsler, men kommunen har netop valgt en lampetype, der oplyser vejen og ikke generer ved at lyse ind "i stuerne til beboerne ". Ak, ja det er ikke let at gøre alle tilpas. Vej bump på Læskovvej. Ifølge TrafIkplanlægger Henrik Rejnhold Jørgensen Køge Kommune skulle de være blevet sat op i efteråret 2010, men selv efter en del rykkere, 2 gange inden for den sidste måned, er de endnu ikke opsat. Så snart vi har fået bumpene op på Læskovvej, vil bestyrelsen beslutte om vi også skal have nogle tilsvarende bump på Skovbovej, hvor der også bliver kørt for stærkt. Vi har fået at vide, at vej bumpene vil blive limet på plads i uge 14,2011. Skolestien: Vi havde et møde med Teknisk forvaltning, i et forsøg på at få kommunen til at betale en del af vedligeholdelsesudgifterne for skolestien. Det lykkedes ikke. Kommunen betaler for snerydningen og driftsudgifterne til belysningen. Kommunen vil gerne samarbejde om, at vi kan få astfaltarbejdet med som et supplement til kommunens astfaltarbejder. Derved kan vi forhåbentligt få det til en fornuftig pris omkring kr.200,000 (se indkommende forslag pkt.2 ) De grønne områder: Vedligeholdelsen af vores grønne områder har været varetaget af firmaet OK-GRØNT. De har udført opgaverne til bestyrelsens tilfredshed. Bestyrelsen har derfor valgt at fortsætte samarbejdet i 2011 og gerne også i De 2 grønne mænd i bestyrelsen har gjort et stort stykke arbejde med at få områderne til at fremstå pænt med beplantning, fældning og opstamning af træerne Bestyrelsen har iværksat et forsøg med at lave billige legepladser i form af klatretræ af 2 fældede træer. Vi er ikke sikre på at det er den rigtige løsning, men vi har ikke penge til fine rigtige legepladser. Hvis vi i løbet af sommeren finder, at børnene og de omkringboende ikke er tilfredse med klatretræerne kan de let fjernes. Legeredskaberne er forsikret og bestyrelsen har ansøgt kommunen om "byggetilladelse". Og igen et lille hjertesuk til vores hunde- og hesteejere. Bestyrelsen henstiller til alle vores medlemmer, at man samler dyrenes efterladenskaber op. Sammen med de øvrige grundejerforeninger vil vi i år uddele en skrivelse til alle husstande om dette problem. For dem der rider heste, skal jeg gøre opmærksom på, at ifølge færdselsloven er ridning kun tilladt på kørerbanen og ikke på fortov og cykelstier. Vedr. kontrakt til OK-Grønt (indkommende forslag pkt. 3 ) Hjemmeside: Endelig kom vores hjemmeside i drift. Se den på skal nok blive vedligeholdt fremover. Der er lige fundet en lille fejl i vedtægterne, men det skal nok blive rette. Henstilling af biler og trailere: Bestyrelsen skal henstille til alle, at man ikke parkere sin bil på græsrabatterne. Man skal parkere på sin egen grund eller på de flisebelagte parkeringsbåse. Henstilling af trailere m.v. bør ske på egen grund. Man skal tænke på sine naboer, der gerne vil bo i et pænt boligkvarter. Opkørte græsarealer pynter bestemt ikke på vores område. Lad os alle gøre en ekstra indsats for at vi kan bo i et pænt kvarter. TAK Bestyrelsesmøder: Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder gennem året. Vi har haft et særdeles godt samarbejde i bestyrelsen, - tak for det. 2

3 Debat: Indsigelser til formandens beretning kom fra Hr. Henning Kofod. Hvornår bliver der ryddet for sne på stierne og boligvejene? Når nu boligvejene bliver privatiseret, og vi ikke får ryddet for sne, vil Køge Kommune melde Bjæverskov Grundejerforening til politiet, så mit? Har bestyrelsen meldt Køge Kommune til politiet, fordi de ikke rydder sneen? Hvor starter Skolestien.? Skolestiens kloaker hvem har ansvaret for dem? Formanden svarer følgende: Vi har ikke meldt Køge Kommune til politiet, Køge Kommune kommer og rydder sne, så det er fremkommeligt, når der er 20 cm. sne, (ankommer de om eftermiddagen). Skolestien starter nede ved Ejbovej (overfor Lægehuset) og slutter oppe ved Lidemarksvej (i svinget) 730 meter lang. Skolestiens kloaker har grundejerforeningen ansvar for. Indsigelse fra Hr. Erik Steenstrup: Det var fint, at hjemmeside kom op at stå, men han kunne ikke forstå, at man skulle nævne skydebanen ind under info.? Det må da være en dårlig spøg! Formanden svarede, at man havde links til lokale foreninger, - uden censur. Dertil bemærkede Hr. John Hansen at dette var Grundejerforening, og ikke Bjæverskov nærmiljø. Indsigelse fra Hr. Finn Hansen: De grønne områder havde man 18 træer havde man så kun 8 træer, dette drejer sig om område 1, på østsiden. I år har man så fældet den sidste birk, som ikke fejlede noget, så nu er der slet ingen træer, hvad er problemet? Finn Hansen ville også gerne vide om man havde hentet flere tilbud ind på asfaltering af skolestien, da han havde erfaring, at Køge Kommune ikke altid var den billigste. Hr. Lasse Buus var her også enige med Finn Hansen, at der skulle være flere tilbud. Hr. Aksel Andersen ville her vide om det var et krav fra Køge Kommune, at det skulle laves. Andy Rasmussen forklarede at man skulle have ensartet beplantning, på begge sider. Flemming Pedersen kunne forklare, at man havde indhentet flere tilbud, bl.a. fra NCC, og at skolestien var i en forfatning, at det skal gøre. Vedrørende dæksler og karme til hovedkloarken, så er det Køge Kommune, der sørger for dette (se indkommende forslag pkt. 2 ). Indsigelse fra Hr. Jeppe Lindberg: Det var en flot hjemmeside, men ville gerne vide hvilken strategi man havde? Formanden svarede, at nu havde vi fået den etableret, og at den nok skal blive vedligeholdt. Derefter blev Formandens beretning vedtaget. Pkt. 4. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse: Kassereren havde fremlagt regnskabet hos alle tilstedeværende og gennemgik regnskabet, samt revisorens bemærkninger, det skal lige tilføjes at alt, kasse, giro-bankbeholdninger er konstateret at være til stede. Der blev fundet 2 misforhold. Det første var en regning for oprensning af afløbsbrønde på skolestien. bilag nr. 59. Køge Kommune ved Hr. Bent Kirkegaard har afvist at betale, under henvisning til, at det er Grundejerforeningens område. Den anden at der er bogført kr i kontingent men kun dokumenteret en indbetaling, på kr. 900 (bilag 41) Kassereren foreviste Hr. Lasse Buus regnskabsbilagene, hvoraf det fremgik, af girokontouddrag nr. 197, at der var foretaget 2 kontingentindbetalinger a kr. 900, i alt kr. 1800, samt at alt materialet har været tilgængeligt for revisionen før godkendelsen af regnskabet. Indsigelse til regnskabet: Der var kritik over revisorerne, hvorfor man ikke havde kaldt revisorsuppleant ind i stedet for at underskrive regnskabet alene. Hertil forklarede Hr. Lasse Buus at han havde fået regnskabet meget sent (i henhold til kasserne tid nok)og at han havde kontakt via mail post til Revisor Erik Steenstrup. Hr. Erik Steenstrup blev forespurgt om han havde set regnskabet, det havde han ikke. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen ved, at skal iflg. vedtægterne overholdes. Formueopgørelse: Passede fint og var ok. AKTIVER I alt kr.l91,085,96 Pkt. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer: 1. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at den inddrager de 2 grunde i foreningen, som i henhold til deklarationerne er pligtige, men ikke medlemmer i dag, og at de betaler normalt kontingent i fremtiden. Generalforsamlingen ændrer samtidig vedtægterne, således at disse 2 grunde fremgår af 2. Begrundelse: Problematikken blev først på den ordinære generalforsamling klart under behandlingen af regnskabet på generalforsamlingen i Derfor kunne generalforsamlingen ikke pålægge bestyrelsen dette. Desuden hvis disse 2 grunde ikke behøver at være medlemmer, så vil en lang række andre nuværende 3

4 medlemmer også kunne hævde, at de ikke har nogen gavn af foreningens virke med hensyn til pasning af grønne områder og stier. Forslagsstillere: Erik Steenstrup, Henning Kofod og Lasse Buus 2. Bestyrelsen bemyndiges til at afholde udgifter til asfaltering af skolestien. Efter aftale med Køge Kommune kan vi få arbejdet udført under kommunens licitation, for derved at få det til den billigste pris. Udgiften forventes at blive omkring kr. 200,000,-Foreningen har til formålet opsparet en egenkapital, således at udgiften kan tages dels af formuen og dels af driften. Bestyrelsens forslag. 3. Bestyrelsen bemyndiges til at indgå en 2- årig kontrakt med firmaet OK-Grønt, hvorved vi i henholdsvis 2011 og 2012 kan få en rabat på kr , pr. år OK- Grønt har vedligeholdt vores grønne områder gennem en årrække til bestyrelsens tilfredshed. Bestyrelsens forslag. 4. Bestyrelsen bemyndiges til at forsætte med at føre sagen om vandafledningsafgiften videre, inden for en yderligere ramme på max. Kr , -. Bestyrelsens forslag. Debat: Pkt. 1 Bestyrelsen vil vide om det var de samme grunde Skovbovej 3-5 vi talte om? Det var det. Som beskrevet ved sidste års referat, skal de ikke skal være medlem. Hr. Lasse Buus trækker forslaget. Hr. Henning Kofod indsiger at alle matr.nr. samt lokalplaner er beskrevet i tingbogen. Hr. Jens Slot siger det samme, og man bliver enige om, at bestyrelsen skal undersøge sagen til næste års generalforsamling. Pkt. 2 Indsigelser kom fra Hr. Finn Hansen, om vi havde en fast pris, han vil gerne have at vi undersøger priser helt konkret, så vi ikke står med en ekstra omkostning senere. Formanden har haft møde med Køge Kommune, som tidligere omtalt i beretningen, og beløbsrammen er, at dette kan gøres for kr. 200, %. Forslaget blev hermed godkendt. Pkt.3 Vi forsætter med OK-Grønt i 2011 og 2012 Forslaget blev vedtaget. Pkt.4 Flere medlemmer var imod forslaget, da man mente, at Køge Kommune ville kører sagen helt op. Hr. John Hansen havde dog denne mening, at vi skulle kæmpe imod Køge Kommune og bakke bestyrelsen op. man blev enige om at lave en afstemning Vandafledningsafgift sagen kører videre med max kr ,- udover de kr ,- der blev bevilget sidste år. 23 stemte for forslaget 7 stemte imod forslaget 7 undlod at stemme. Forslaget blev hermed vedtaget. Pkt.6 På dagsorden. Kassereren fremsætter forslag til budget, herunder kontingent. Budgettet blev herefter godkendt. Der er 364 medlemmer. Kontingentet vedtaget kr Hr. Per Nielsen fik hermed ordet, syntes vores kasserer skulle lave noget med grafer og søjler til regnskabet, eftersom han nu igennem 25 år har gjort et stort stykke arbejde for grundejerforeningen. Stort tillykke med det Hr. Palle Plambech. Palle Plambech fik hermed overrakt et gavekort til en middag for 2 af formanden. Pkt.7 På dagsorden. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer, samt 1 suppleant for revisorerne (Kassereren er ikke på valg i år) Genvalg til bestyrelsen som består af Formand Flemming Brandt, Hans Holm, Andy Rasmussen, Flemming Pedersen 2 suppleanter er Axel Andersen samt Per Nielsen. 2 nye Revisorer er stemt ind som er Nicolaj Madsen Læskovvej 139,samt John Hansen Skovbovej 101 ny suppleant for revisorer er Jeppe Lindberg Læskovvej 121, Bestyrelsen takker afgående revisorer Lasse Buus, Erik Steenstrup samt Jørgen Rerup for deres arbejde gennem årene i foreningen Pkt.7. Eventuelt. Finn Hansen: Vedtægterne er ikke blevet ajourført 9 stk.5 vedr. bilparkering, som skal følge lovens bestemmelser, på vores områder. Jørgen Steenstrup: Omdelte vandbrochure til medlemmerne, bl.a. om at tjekke vandforbrug m.v. 4

5 Per Nielsen: Mangler bestyrelsens protokol fra 1. oktober Henning Kofod kunne oplyse at han havde ryddet op og afleveret til lokal-arkivet. Erik Steenstrup: ROTTER. Han kunne bekræfte at der er blevet fanget 976 rotter på Skovboskolen, og at man selv skulle holde øje med huller i og omkring huset. Bent Lundsbjerg kunne tilføje, at Byrådet dags dato havde vedtaget en ny metode, der effektivt skal bekæmpe alle rotter i Køge Kommune. Aksel Andersen: Vil gerne have nogle sten nede for ende af Læskovvej, ved Tv-antennen. Poul Bolund klagede over den meget støj fra rågekolonierne, hvad kan man gøre? Ja dette er en fredet fugl i Danmark så, det kan man ikke gøre så meget ved. På tværs af medlemmerne, var der debat om bl.a. beskæring og træfældning, samt om nedsunkne fliser fra SEAS, med ETK. Formanden takkede for en god generalforsamling som sluttede kl. 22:25 Den 30. marts 2011 ~~ Bent Lundsbjerg Dirigent g;~~ Flemming Brandt Formand ~lrn Referent 5

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere