Erfaringsrapport. Klinisk proces projekt. Udarbejdet af. EPJ-enheden - Roskilde Amt. CSC Scandihealth A/S. Roskilde Universitetscenter/Datalogi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringsrapport. Klinisk proces projekt. Udarbejdet af. EPJ-enheden - Roskilde Amt. CSC Scandihealth A/S. Roskilde Universitetscenter/Datalogi"

Transkript

1 Erfaringsrapport Klinisk proces projekt Udarbejdet af EPJ-enheden - Roskilde Amt CSC Scandihealth A/S Roskilde Universitetscenter/Datalogi Maj 2006 Roskilde Amts Sygehus

2 Erfaringsrapport Klinisk proces projekt Udarbejdet af EPJ-projektchef Ivan Lund Pedersen, EPJ-enheden, Roskilde Amt, Projektleder Rikke Kragh Iversen, EPJ-enheden, Roskilde Amt, Projektmedarbejder Bente Mols Madsen, EPJ-enheden, Roskilde Amt, Chefarkitekt John Møller-Jensen, CSC-Scandihealth A/S, Lektor Jesper Simonsen, Datalogi, Roskilde Universitetscenter, Lektor Morten Hertzum, Datalogi, Roskilde Universitetscenter, Rapporten kan downloades fra

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Erfaringsrapport... 1 Klinisk proces projekt Indledning Formål for Roskilde Amt Formål for CSC Scandihealth A/S Formål for Roskilde Universitetscenter/Datalogi Projektdesign Projektets organisation Afvikling af eksperimentet Forberedelse af eksperiment Kliniker workshops for identifikation af indhold i Clinical Suite Introduktion og identifikation af oversigter Identifikation af journalindhold Identifikation af standardplaner Identifikation af arbejdssituationer og tværfaglig opsamling Projektstatus og verifikation Metode til specifikation af sundhedsfagligt indhold Teknisk set up Clinical Suite Platform (Oracle HTB) Clinical Suite Klinisk applikation Tekniske miljøer anvendt til Clinical Suite under projektet Snitflader og dataload Aftestning af den konfigurerede løsning Situationsbeskrivelser til implementeringsstøtte Organisatoriske forberedelser Effektmål Identifikation og prioritering Valgte effektmål Før/efter-målinger Kvantitative målemetoder Kvalitative målemetoder Forbehold og fejlkilder Erfaringsopsamling fra Roskilde Amt Erfaringsopsamling vedr. klinisk nytteværdi Tidsforbrug Understøttelse af overblik og koordinering i arbejdssituationer Opsamling af data og tilgængelighed Struktureret og problemorienteret dokumentation Delkonklusioner Erfaringsopsamling fra CSC Scandihealth A/S Overordnede erfaringer Konfigurationsprocessen Styring af konfigurationsprocessen Overordnede erfaringer Systemet Brugergrænseflade Performance Snitflader Funktionalitet Konfiguration og opsætning af systemet Delkonklusioner Erfaringsopsamling fra Roskilde Universitets-center/Datalogi Resultater af de kvantitative målinger Tavlekonferencen Stuegang/gennemgang Vagtskiftene Resultater af de kvalitative målinger... 48

4 6.2.1 EPJ har også ulæselig håndskrift Sygeplejenotatet Vagtskiftet Brug af storskærm Brug af PDA Nationalt Indikator Projekt Delkonklusioner Neurologisk Afdeling Indledning Forløbet Aktiviteten i uge 50, Ressurceforbrug Konklusion Roskilde Amt CSC Scandihealth A/S Roskilde Universitetscenter/Datalogi Neurologisk Afdeling Bilagsoversigt... 70

5 1 Indledning Denne rapport indeholder erfaringsopsamling fra klinisk proces projekt gennemført i uge 50, 2005 på Akut Apopleksiafsnit, Neurologisk Afdeling, Roskilde Amts Sygehus, Roskilde. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Roskilde Amts EPJ-enhed (EPJenheden), Roskilde Universitetcenter (RUC) og CSC Scandihealth A/S (CSC), og rapporten indeholder en sammenstilling af erfaringsopsamlingen fra de tre parter. 1.1 Formål for Roskilde Amt For Roskilde Amts EPJ-enhed indgår projekter af denne karakter som en del af en trinvis EPJ-strategi, der skal bringe Roskilde Amt videre mod et integreret klinisk informationssystem i overenstemmelse med den Nationale IT-strategi i Sundhedsvæsenet For Roskilde Amts EPJ-enhed var formålet med klinisk proces projektet: at indsamle viden om kliniske nytteværdier af et klinisk procesmodul at få erfaring med omfanget af den indsats, der skal til i forbindelse med indførelse af et klinisk procesmodul at vurdere nytteværdien af eksperimenter at få input til den fortsatte EPJ-strategi at teste brugen af PDA (Personal Digital Assistent) i praksis. 1.2 Formål for CSC Scandihealth A/S For CSC var formålet: at få verificeret funktionaliteten i CSC Clinical Suite ved: o at få afprøvet konfigurationsprocessen bag Clinical Suite o at få evalueret brugbarheden af Clinical Suite i en klinisk situation at få afprøvet Clinical Suites tekniske platform ved at teste: o systemets performance og skalerbarhed med store datamængder o fleksibilitet ved håndtering af integrationer o opsætning af driftsmiljø 1.3 Formål for Roskilde Universitetscenter/Datalogi For Roskilde Universitetscenter/Datalogi (RUC) indgår klinisk proces projektet i et forskningsprojekt om evidensbaseret IT-udvikling. Dette forskningsprojekt handler om at ændre fokus i IT-projekter fra IT-funktionalitet til målbare effekter af at anvende IT. side 1

6 Det ultimative mål er at udvikle en kommerciel, evidensbaseret kontraktmodel for ITprojekter, hvor betalingen for systemet gøres afhængig af hvilke anvendelseseffekter, der kan måles. Dette mål er formuleret i 4 forskningsspørgsmål: Hvordan kan man opstille og måle effekter af IT-anvendelse? Hvordan kan effekter relateres til overordnede strategiske og politiske mål? Hvordan kan IT-projekter baseres på evidensbaserede kontrakter? Hvad er betingelser og konsekvenser m.v.? Klinisk proces projektet omhandler det første af de 4 ovenstående spørgsmål. Specifikt for klinisk proces projektet ønsker RUC: At gennemføre et indledende eksperiment med evidensbaseret IT udvikling At undersøge hvorvidt og hvordan effekter af IT anvendelse kan defineres og måles At undersøge kundens og leverandørens oplevelse og accept af sådanne effektmål At vurdere om Clinical Suite giver klinikerne effekter i form af øget overblik og bedre koordination. side 2

7 2 Projektdesign Projektet blev initieret som en del af Roskilde Amts EPJ-strategi. Projektet var designet til at give Roskilde Amt og dermed Region Sjælland et godt erfarings- og estimeringsgrundlag for de næste projekter. Desuden skulle projektet afklare, hvor vidt eksperimenter er en brugbar måde at nærme sig målsætningerne på. Figur 1 Projektets design og hovedaktiviteter Etableringsfasen bestod bl.a. i dokumentation af projektgrundlaget og afklaring af projektets afgrænsninger, etablering af aftaler med Neurologisk Afdeling og information til Neurologisk Afdelings personale om eksperimentet. En kritisk forudsætning for eksperimentet var specifikation af det sundhedsfaglige indhold i den elektroniske journal, der skulle anvendes under eksperimentet, der var planlagt til at skulle foregå gennem 3 døgn i uge 50, 2005, hvor sygeplejegruppen kun dokumenterede i systemet i dagtiden. Det blev senere besluttet at udvide eksperimentet til at omfatte alle 5 døgn med 24 timers dokumentation ved alle faggrupper. Da specifikationen af det første sundhedsfaglige indhold var påbegyndt kunne konfigurationen af Clinical Suite påbegyndes. Parallelt med konfigurationen blev forberedelserne til det aftalte dataload i Clinical Suite, samt etablering af de aftalte side 3

8 snitflader, påbegyndt. Initielt var det påtænkt at afprøve integration til et EKG-system (elektrokardiogram), men da det blev vurderet, at projektets løbetid var for kort til at få etableret de nødvendige aftaler, blev det i stedet aftalt at erstatte EKG-snitflade med integration af PDA (Personal Digital Assistant) i Clinical Suite. Efter færdiggørelse af konfigurationen af det sundhedsfaglige indhold i Clinical Suite, blev der etableret adgang til systemets undervisningsmiljø, som også blev anvendt til den kliniske aftestning af indholdet, inden systemet skulle etableres på produktionsmiljøet. Under specifikationen af det sundhedsfaglige indhold identificerede og forfinede forskerne fra RUC de effektmål, systemet skulle måles på under projektet. I oktober og november 2005 blev der gennemført før-målinger på Neurologisk Afdeling, efterfulgt af tilsvarende efter-målinger under eksperimentet uge 50, Under hele projektforløbet opsamlede CSC ønsker og forbedringsforslag til systemløsningen, og disse blev løbende prioriteret sammen med EPJ-enheden. Under eksperimentet var alle projektdeltagere udstyret med en notatbog for feltnoter, der efterfølgende blev bearbejdet af EPJ-enheden. Desuden blev der under eksperimentet optaget lyd- og billedfiler, der illustrerede brugen af systemet, samt optaget filmdokumentation af eksperimentet. Efterfølgende har parterne bearbejdet de opsamlede observationer og resultater, og i den forbindelse haft en heldags erfaringsopsamling sammen med personalet fra Neurologisk Afdeling. 2.1 Projektets organisation Projektet er overordnet styret efter Prince2 projektmetoden. Projektets styring blev varetaget af en styregruppe bestående af repræsentanter fra de 4 parter, EPJ-enheden - Roskilde Amt, Neurologisk Afdeling, CSC Scandihealth A/S og Datalogi, Roskilde Universitetscenter. Styregruppens opgave var at godkende alle vigtige planer og afvigelser fra planerne, samt sørge for at de nødvendige ressurcer var til stede for projektet. Den daglige projektledelse blev varetaget af en projektleder fra EPJ-enheden og en projektleder fra CSC. Projektlederne indgik ligeledes i de forskellige teams (teknisk setup-, integrations- og leveranceteam, klinisk team, klinisk udviklingsteam, evelueringsteam og arbejdsgruppe fra Roskilde Amt). I de forskellige teams indgik, foruden de i figur 2 nævnte personer, også en del øvrige teammedarbejdere fra henholdsvis CSC og EPJ-enheden. side 4

9 STYREGRUPPE Formand EPJ-projektchef RA Seniorbruger Ledende overlæge Neurologisk afdeling Ledende oversygeplejerske Neurologisk afdeling Seniorleverandør Seniorkonsulent CSC IT-stabschef IT-afdelingen Lektor RUC RA Projektleder EPJ - projektleder Teknisk setup, integration og leverance team Projektleder, CSC EPJ - projektchef, RA IT - stabschef IT - afd., RA Klinisk testteam Teamleder, læge, chefarkitekt CSC Evalueringsteam Team leder, lektor, RUC Lektor, RUC Arbejdsgruppe fra Roskilde amt Sygeplejerske, Neurologisk afd. Overlæge, Neurologisk afd EPJ - projektleder, RA EPJ - projektchef, RA Klinisk udviklings team fra CSC Fagligarkitekt, CSC Dataarkitekt, CSC Chefarkitekt, CSC Figur 2 Projektets organisation I hele projektperioden foregik arbejdet i et tæt samarbejde på tværs af teams med en stor afhængighed af in- og output fra de respektive teams. På grund af projektperiodens korte tidsplan blev der arbejdet og navigeret under stort pres og med meget korte deadlines. Et andet kendetegn for nogle af ovenstående teams var, at de var placeret geografisk langt fra hinanden med CSC placeret i Århus og de øvrige parter i Roskilde. For at give udviklingsteamet fra CSC en optimal fornemmelse af den kontekst og ramme, eksperimentet skulle foregå i, blev der gennemført studiebesøg på Neurologisk Afdeling. 2.2 Afvikling af eksperimentet Eksperimentet omfattede afprøvning af CSC Clinical Suite i uge 50, 2005, på Neurologisk Afdelings apopleksiafsnit N61 på Roskilde Amtssygehus, Roskilde. side 5

10 Eksperimentet omfattede alle akut indlagte patienter i apopleksiafsnittet i perioden (15 patienter fordelt over hele ugen). Afsnittet er normeret til 9 sengepladser. Den daglige bemanding i akut apopleksiafsnit er 2 sygeplejersker, 2 social- og sundhedsassistenter eller sygehjælpere, 1 speciallæge og 1 lægesekretær. Til tavlekonference møder dagligt 1 fra hver af de tværfaglige samarbejdspartnere (1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut, 1 neuropsykolog og 1 logopæd). Udover de 20 klinikere, der indgik specielt i eksperimentet, blev ca. 10 ansatte i afdelingen berørt af eksperimentet. Clinical Suite blev testet med rigtige patientdata på døgnbasis i 5 døgn, hvor det akutte apopleksiafsnit var uden papirjournal. Til eksperimentet blev afdelingens eksisterende IT hardware suppleret med 2 ekstra PC-ere i sekretariatet, en PC på hver sengestue (4 stuer involveret) samt 1 projektor i konferencerum til brug ved vagtskifte og tavlekonference. Til registrering af SIPscore (Stroke In Progression) blev der anvendt 5 PDA ere. Eksperimentet var overvåget af et omfattende supportapparat, idet der var døgnbemandet systemovervågning, døgnbemandet back-office funktion til løbende opdatering af papirjournal, samt døgnbemandet brugersupport ( skygger 1 ). 1 Skyggerne var projektdeltagere fra EPJ-enheden eller CSC med en klinisk baggrund, der matchede de klinikere, der anvendte systemet under eksperimentet, deraf betegnelse skygger. side 6

11 3 Forberedelse af eksperiment 3.1 Kliniker workshops for identifikation af indhold i Clinical Suite Projektgrundlaget lagde de grundlæggende rammer for projektet og på et projektmøde den 26. august 2005 blev integrationer og initielle dataloads inden eksperimentet i uge 50, 2005, aftalt. Figur 3 Hovedaktiviteter og dokumentation under specifikation af sundhedsfagligt indhold, der skulle anvendes under eksperimentet. Det sundhedsfaglige indhold i Clinical Suite (statusoversigter, notat- og resultatskabeloner inkl. journalstruktur og standardplaner) blev fastlagt under 5 endages kliniker workshops. Inden den første workshop den 6. september 2005 havde CSC modtaget en beskrivelse af arbejdsgangene på afdeling N61 for apopleksipatienter samt en repræsentativ papirjournal fra afdelingen. På baggrund af dette materiale udarbejdede CSC en overordnet beskrivelse af side 7

12 brugsscenarier (forretnings use cases) for eksperimentet 2. Disse scenarier omfattede bl.a. patientkategorier, involveret organisation og de berørte arbejdsgange. På alle 5 kliniker workshops deltog en læge og en sygeplejerske fra afdeling N61, samt repæsentater fra EPJ-enheden, RUC og CSC. Hver kliniker workshop havde sit eget tema og formål, der skulle sikre, at det nødvendige samlede sundhedsfaglige indhold for eksperimentet blev identificeret og detailspecificeret med henblik på den efterfølgende konfiguration af Clinical Suite Introduktion og identifikation af oversigter Den første workshop den 6. september, 2005, havde temaet Introduktion og identifikation af oversigter. På denne workshop blev projektdeltagerne for første gang introduceret for projektets mål, scope og opgaver. Efter introduktionen blev klinikerne fra afdelingen bedt om at beskrive de mest efterspurgte statusoversigter, som kunne fremme det kliniske overblik og kommunikationen omkring patienternes behandling og pleje, ud fra de faktiske arbejdssituationer i afdelingen. Figur 4 Illustration af dagsorden for 1. workshop På workshoppen identificerede klinikerne 4 statusoversigter, som gav rammen for det efterfølgende arbejde med det sundhedsfaglige indhold: Sygepleje/observation for sygeplejerskernes vagtskifte Tavlekonference for daglig tværfaglig patientkonference Stuegang for afdelingens læger Gennemgang for afdelingens speciallæger 2 Bilag 3 Brugsscenarier side 8

13 Formål og indhold af de ovenstående centrale statusoversigter blev efterfølgende detailspecificeret og justeret sammen med klinikerne fra Neurologisk Afdeling under den resterende del af specifikationsfasen. De udtrykte formål blev anvendt som input til identifikation af RUC s effektmål for eksperimentet Identifikation af journalindhold Den anden workshop den 13. september 2005 havde temaet Gennemgang af statusoversigter og projektmål - Identifikation af journalindhold. På denne workshop blev de tidligere identificerede statusoversigter og effektmål kommenteret, men dagen var primært fokuseret på klinikernes beskrivelse af de registreringsbilleder/journalindhold (notat og resultatskabeloner), der skulle bruges under eksperimentet. På denne workshop skulle det sikres, at der fandtes mulighed for at registrere data til de identificerede statusoversigter at det var muligt at skabe den fornødne dokumentation i en patientjournal Udgangspunktet var afdelingens eksisterende papirbaserede dokumentation samt klinikernes ønsker om øget strukturering af visse data. Fx mulighed for angivelse af TCI ABCD score på patienter med transitorisk cerebral iskæmi (forbigående dårlig blodforsyning til hjernen) for herigennem at optimere identifikationen af patienter med høj risiko for progression. Hver enkelt kandidat til notat- og resultatskabelon blev efterfølgende detailspecificeret. Figur 5 Illustration af dagsorden for 2. workshop side 9

14 3.1.3 Identifikation af standardplaner Den tredje workshop den 19. september 2005 havde temaet Gennemgang af statusoversigter og journalindhold - Introduktion til standardplaner og arbejdssituationer - Identifikation af standardplaner. På denne workshop blev resultatet fra de forrige workshops kommenteret, og klinikerne beskrev deres ønsker til indhold i de standardplaner, der skulle anvendes under eksperimentet. Udgangspunktet var allerede implementerede instrukser for patienter med akut apopleksi i afdelingen, og arbejdet var fokuseret på at beskrive de interventioner, der skulle kunne oprettes samlet som en standard/behandlingsplan under patientforløbet. Figur 6 Illustration af dagsorden for 3. workshop Identifikation af arbejdssituationer og tværfaglig opsamling Den fjerde workshop den 20. september 2005 havde temaet Introduktion til projektet og tværfaglig afklaring - Gennemgang af projektmål - Identifikation af arbejdssituationer. På denne workshop blev resultatet af de forrige kliniske workshops for første gang præsenteret og kommenteret af de øvrige personalekategorier på afdeling N61 (neuropsykolog, ergo- og fysioterapeut og lægesekretær). Under denne del af workshoppen blev disse faggruppers nuværende dokumentation gennemgået og kommenteret for at identificere eventuelle overlap på tværs af faggrupperne. I projektet blev fx notatskabelonen for registreringsskærmbilledet social status udpeget som værende fælles for alle personalekategorier. På den efterfølgende del af workshoppen blev de effektmål RUC havde identificeret under de foregående klinikerworkshops gennemgået, kommenteret og prioriteret. side 10

15 Herefter fulgte en afklaring af, hvorledes målingerne skulle gennemføres på afdelingen før og under eksperimentet. Oprindeligt var det planlagt at påbegynde identifikation af arbejdssituationer (sammenstilling af skærmbilleder, der anvendes i samme arbejdssituation i Clinical Suite) på denne workshop, men det rakte tiden ikke til. Efterfølgende viste det sig, at der ikke var oplagte behov for brug af denne mulighed i Clinical Suite under eksperimentet, hvorfor dette ikke blev forfulgt yderligere i projektet. Figur 7 Illustration af dagsorden for 4. workshop Projektstatus og verifikation Den femte workshop den 11. oktober 2005 havde temaet Projektstatus - Identifikation af arbejdssituationer - Standardplaner. På denne workshop blev status for det specificerede sundhedsfaglige indhold i Clinical Suite til eksperimentet gennemgået samlet. Det var påtænkt at præsentere forslag til arbejdssituationer i Clinical Suite, men det blev erkendt, at der ikke var et kritisk behov for disse i eksperimentet. Fokus var primært at få verificeret indholdet i standardplanerne og sikre, at der fandtes de nødvendige notat- og resultatskabeloner til specifikke interventioner. Bl.a. blev det på denne workshop besluttet at anvende en ny version af sygehusets datagrundlag for patientens ernæringsplan under eksperimentet. Udover at få klarlagt eventuelle udeståender i afklaringen af det sundhedsfaglige indhold, blev principper for aftestning af det konfigurede indhold i Clinical Suite inden eksperimentet uge 50, 2005 gennemgået. side 11

16 Figur 8 Illustration af dagsorden for 5. workshop Efter de kliniske workshops blev det sundhedsfaglige indhold i Clinical Suite konfigureret, og den efterfølgende detailafklaring skete via udveksling af specifikationsgrundlag i mails mellem projektdeltagerne. Tabel 1 Konfigurationen i tal Konfigurationstype Statusoversigter Standardplaner Notat og resultatskabeloner Kommentar 9 forskellige 5 forskellige standardplaner der samlet indeholdt 13 delstandardplaner og 116 interventioner 86 forskellige samt journalstruktur for placering af disse skabeloner (heraf var 32 skabeloner for notattyper i Grønt System) 3.2 Metode til specifikation af sundhedsfagligt indhold I det følgende beskrives den arbejdsmetode, der blev anvendt i kliniker workshops til definition og beskrivelse af det sundhedsfaglige indhold i Clinical Suite. side 12

17 Figur 9 Illustration af strategien for specifikation af det sundhedsfaglige indhold i Clinical Suite i en serie målrettede kliniker workshops På de enkelte workshops blev klinikernes ønsker løbende dokumenteret på flipovers. Den mere detaljerede bekrivelse af indholdet blev dokumenteret mellem de enkelte workshops i strukturede dokumenter for hver hovedtype af sundhedsfagligt indhold dvs. statusoversigt, notat-/resultatskabelon, journalstruktur og standardplan. Sideløbende blev der under hele konfigurationsprocessen ført log over de enkelte elementers status fra idé udkast godkendt til færdigkonfigureret element. Udover traditionel papirbaseret dokumentation blev der for nogle elementers vedkommende under processen lavet en MS PowerPoint illustration og/eller en første prototypekonfiguration for at verificere, at indholdet blev som ønsket. Dette gjaldt især udarbejdelsen af statusoversigterne i Clinical Suite, der under hele specifikationsperioden successivt blev finjusteret. Denne proces er illustreret i det følgende for statusoversigten for sygepleje/observation, der skulle anvendes ved sygeplejerskernes vagtskifte. (Se Figur 10, Figur 11, Figur 12). side 13

18 Figur 10 Flipover fra tidlig beskrivelse af statusoversigten side 14

19 Figur 11 Mere bearbejdet illustration af statusoversigten vedlagt den skriftlige dokumentation side 15

20 Figur 12 Tidlig udgave af konfigureret statusoversigt i Clinical Suite 3.3 Teknisk set up Clinical Suite Platform (Oracle HTB) Clinical Suite er baseret på Oracle HTB (Healthcare Transaction Base). Oracle HTB er en platform til udvikling, integration og drift af applikationer på tværs af hele sundhedsområdet. Det centrale grundlag for HTB-en er en standardbaseret informationsmodel (HL7 s reference informationsmodel version 3) og API er. Tillige med et sæt integrerede services styrker disse komponenter datanormaliseringen, sikrer overholdelse af kundedefinerede krav til sikkerhed og logning, og giver et transaktionsmiljø for interoperabilitet mellem applikationer. HTB-en indeholder en række funktioner bl.a. Samlet sundheds-it-model. Oracle HTB og Oracle E-Business Suiteapplikationer er integreret i en enkel, omfattende datamodel. side 16

21 API er til forretningsprocesser. Oracle HTB understøtter udviklingen af applikationsfunktionalitet via et bibliotek af funktioner, der svarer til sundhedsområdets forretningsprocesser. Terminologi services. Oracle HTB understøtter lagring og styring af terminologikoncepter, -beskrivelser og -forhold. De formelle terminologisystemer, der i øjeblikket understøttes af HTB, er bl.a.: SNOMED CT, SKS samt HL7 standarder. Beskedservice. Oracle HTB s beskedservice er baseret på beskedstandarden i HL7 version 3, og spiller en central rolle i integrationen af uensartede systemer og konsekvent lagring af data i HTB s datalager. Denne service standardiserer bearbejdningen af alle ind- og udgående transaktioner og giver mulighed for: o Styring af eksterne krydsreferenceidentifikationer, dvs. at entiteter (fx en patient eller en afdeling) kan have forskellige identifikationer i forskellige systemer. o Overførsel og domænevalidering via Oracle HTB s terminologiservice. o Dataoverensstemmelse uanset datakilden. Sikkerhed og logning. Oracle HTB er baseret på Oracles E-Businessplatform og udnytter dets sikkerhedsfunktioner. Dermed sikres også, at sikkerheden vedligeholdes inden for API erne. Oracle HTB udnytter rollebaseret adgang, enkeltvis sign-on, autentificering og autoriseringsfunktioner, samt kryptering af lagrede data. Findelt logning er en anden indbygget funktion i Oracle HTB. Dette åbner muligheden for effektivt at kunne bevare et centralt datalager for kliniske, administrative og økonomiske informationer fra uensartede systemer, hvorfra der enkelt kan etableres nye applikationer og produceres data til klinisk forskning, driftsoplysninger og indberetninger til myndighederne Clinical Suite Klinisk applikation Clinical Suite er en standardløsning på et klinisk rammesystem, hvor det sundhedsfaglige indhold fx statusoversigter, notat- og resultatskabeloner (inddateringsskærmbilleder), standardplaner og journalstruktur kan konfigureres og vedligeholdes efter modtagerorganisationens aktuelle behov og ambitionsniveau. Der er i designet af Clinical Suite lagt vægt på at udvikle et fleksibelt system, der kan matche de dynamiske krav til IT-understøttelse i sundhedssektoren, og som kan side 17

22 indpasses i eksisterende løsninger og samtidigt give muligheden for fremtidig ekspansion og indpasning af andre løsningselementer i den samlede løsning uden at der gås på kompromis med semantiske og tekniske standarder og sikkerhed. Uagtet den indbyggede fleksibilitet sikrer systemets design, at grundlæggende standarder som fx HL7 og G-EPJ og lovgivningsmæssige krav til datasikkerhed etc. overholdes. Systemets indbyggede terminologiservices er med til at sikre, at de anvendte begreber er konsistente på tværs af systemet. Terminologiservices giver desforuden muligheden for at tilføje lokale begreber samt mapning på tværs af begreber fx mellem SKS-koder og SNOMED CT, som begge p.t. findes i systemet Tekniske miljøer anvendt til Clinical Suite under projektet Projektet har anvendt 4 adskilte tekniske miljøer for afvikling af Clinical Suite: Et miljø til udvikling Et miljø til kvalitetssikring Et miljø til undervisning Et produktionsmiljø Miljøerne til udvikling og kvalitetssikring var primært til internt brug for CSC, mens miljøerne til undervisning og produktion var tilgængelige for EPJ-enheden og afdeling N61 s klinikere. Efter afslutning af den interne kvalitetssikring, blev programmellet distribueret til undervisningsmiljøet, og Clinical Suite blev konfigureret med det aftalte sundhedsfaglige indhold, klassifikationer, organisation og brugere. Fra uge 45, 2005, var første opsætning af det konfigurerede system tilgængelig for EPJ-enheden på undervisningsmiljøet mhp. afprøvning af indhold og efterfølgende undervisning af brugerne. Samtidigt blev produktionsmiljøet for eksperimentet distribueret og konfigureret som en spejling af undervisningsmiljøet. I produktionsmiljøet kørte Clinical Suite på følgende hardware-konfiguration: DB server: OS: Red Hat Enterprise Linux AS 2 x Intel Xeon CPU 3.20GHz Memory: 8 GB Databasen kørte på en stor SAN fra HP. side 18

23 Application server: OS: Red Hat Enterprise Linux AS 2 x Intel Xeon CPU 3.20GHz Memory: 4 GB Figur 13 Forenkelt tegning over produktionsmiljøets tekniske setup 3.4 Snitflader og dataload Inden eksperimentet blev 5 års produktionsdata for samtlige patienter i Roskilde Amt trukket ud af en række af Roskildes eksisterende systemer og loadet ind i Clinical Suite produktionsmiljøet. Umiddelbart efter ovenstående load af data, blev der åbnet for en række synkrone snitflader etableret til Clinical Suite. Snitfladerne blev afviklet med SeeBeyond som Integration Engine. Samtlige meddelelser via snitfladerne blev i SeeBeyond mappet til HL7-meddelelser og derefter modtaget og lagret i Clinical Suites datalager Oracle HTB (Healthcare Transaction Base). Nedenstående tabel viser hvilke snitflader, der blev etableret i forbindelse med eksperimentet, samt hvor mange data, der initielt blev loadet i Clinical Suite. side 19

24 Tabel 2 Snitflader og initiel data load 3 til Clinical Suite for eksperimentet Snitflade Fra Til Initiel data load/kommentar Patient/person fra GS GS -> CCS patienter (Via SeeBeyond) Kontakt/forløb fra GS GS -> CCS (Via SeeBeyond) forløb kontakter Diagnoser fra GS Ingen snitflade diagnoser (kun load af data) Medicinordinationer og Medicingivning fra OPUS Medicin 4 OPUS Medicin -> CCS (Via SeeBeyond) medicineringer (både ordinationer og givninger) Laboratoriesvar fra Labka Labka 1 -> CCS labsvar (Via SeeBeyond) Notater fra GS GS -> CCS Intet load af data. (Læsning af notater i GS fra CCS via webservice) Overførsel af PDA opsamlede data PDA -> CCS (Overførsel af data fra PDA via trådløs webservice) Intet load af data. Data findes ikke i Roskildes eksisterende systemer. Blev anvendt for første gang under eksperimentet Tabel 3 Detaljer for anvendte HL7 baserede snitflader Snitflade HTB RMIM baseret på HL7 v. 3 HTB TriggerCode Patient/person fra GS Person Activate Person PRPA_TE Revise Person information PRPA_TE Merge Persons PRPA_TE Kontakt/forløb fra GS Encounter Activate Inpatient PRPA_TE Activate Outpatient PRPA_TE Activate Emergency Patient PRPA_TE Revise Patient Encounter PRPA_TE Discharge Encounter PRPA_TE Af tidsmæssige hensyn blev der i projektet, for nogle oplysningers vedkommende, anvendt load direkte til HTB en (database dump) uden brug af snitflader. Load via snitflader blev kun anvendt, hvor datamængderne tillod dette (i dette projekt patient/person og kontakt/forløb, idet processeringstiden for denne type af dataload er længere. 4 OPUS Medicin havde kun været i drift i 3 år side 20

25 Snitflade HTB RMIM baseret på HL7 v. 3 HTB TriggerCode Revise Discharged Encounter Medicinordinationer og Activate SubstanceAdministration Order Medicingivning fra Revise SubstanceAdministration Order OPUS Medicin Activate SubstanceAdministration Event SubstanceAdministration Revise SubstanceAdministration Event Laboratoriesvar fra Activate Specimen Observation Event Labka Revise active Specimen Observation Specimen observation Event event Complete Specimen Observation Event Revise completed Specimen Observation Event PRPA_TE POSA_TE POSA_TE POSA_TE POSA_TE POXX_TE POXX_TE POXX_TE POXX_TE Aftestning af den konfigurerede løsning Aftestningen af den konfigurerede løsning blev gennemført i uge 48, 2005, med snitflader til testmiljøet for Grønt System og OPUS Medicin. Som datagrundlag for inddatering blev der anvendt data fra papirbaserede journaler fra afdeling N61. For at komme så tæt som muligt på en klinisk brugssituation var indholdet i journalerne delt op efter hvilken faggruppe, der havde foretaget dokumentationen. Indtastningen under aftestningen blev foretaget af projektdeltagere fra EPJ-enheden og CSC med klinisk baggrund. For at komme så tæt som muligt på brugssituationen i afdelingen, hvor flere klinikere samtidigt tilgår systemet og registrererer forskellige data på samme patient, var det oprindeligt tænkt, at inddateringen skulle foretages som rollespil. Dette ambitionsniveau blev det dog ikke muligt at indfri indenfor den tid, der var tilgængelig for aftestningen. 3.6 Situationsbeskrivelser til implementeringsstøtte Som del af forberedelsen inden eksperimentet uge 50, 2005, blev der udarbejdet 10 situationsbeskrivelser. I situationsbeskrivelserne var opgaver og ansvar for de enkelte aktører dokumenteret i relation til brug af Clinical Suite. Der var udarbejdet beskrivelser for både skygger og klinisk personale på afdeling N61. Situationsbeskrivelserne skulle sikre, at alle fra projektet på forhånd vidste, hvilken support de skulle give i de forskellige arbejdssituationer, de ville blive involveret i under eksperimentet. Dette var bl.a. vigtigt fordi projektdeltagerne under eksperimentet løbende skulle være i stand til at supportere side 21

Measuring Effects on the Clinical Practice from a Configured EHR

Measuring Effects on the Clinical Practice from a Configured EHR Measuring Effects on the Clinical Practice from a Configured EHR SHI 2006 John Møller-Jensen, CSC A/S, Chefarkitekt Jesper Simonsen, Roskilde Universitet, Lektor Rikke Kragh Iversen, EPJ enheden Roskilde,

Læs mere

Jesper Simonsen, Datalogi, RUC Ivan Lund Pedersen, Roskilde Amt John Møller-Jensen, CSC Scandihealth

Jesper Simonsen, Datalogi, RUC Ivan Lund Pedersen, Roskilde Amt John Møller-Jensen, CSC Scandihealth Jesper Simonsen, Datalogi, RUC Ivan Lund Pedersen, Roskilde Amt John Møller-Jensen, CSC Scandihealth Agenda Evidensbaseret IT-udvikling: se www.healthcareit.dk/evidence.html Projektet, effektmål og målemetoder

Læs mere

Konfiguration af klinisk proces i CSC Clinical Suite

Konfiguration af klinisk proces i CSC Clinical Suite Konfiguration af klinisk proces i CSC Clinical Suite EPJ-Observatoriet 2005 Ivan Lund Pedersen, EPJ enheden Roskilde, Projektchef John Møller-Jensen, CSC, Chefarkitekt Anne-Mette Oudrup, CSC, Key Acc.

Læs mere

Effektdrevet it-udvikling Status og erfaringer

Effektdrevet it-udvikling Status og erfaringer Præsentation af kapitel til bogen Sundhedssektorens digitalisering: ledelse og effektmåling. Bogen er en antologi med bidrag fra forskere fra faggruppen 'Ledelse og effektmåling' under sundhedsitnet (www.sundhedsit.net).

Læs mere

En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter

En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter v/ konsulent Berit Fabricius E-sundhedsobservatoriets årskonference 2010 En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Hvorfor er SFI pludseligt blevet centralt i EPJ udviklingen?

Hvorfor er SFI pludseligt blevet centralt i EPJ udviklingen? Hvorfor er SFI pludseligt blevet centralt i EPJ udviklingen? Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 1 SFI konference 8. juni 2005 MEDIQ 1. generations EPJ er Produktet Færdigudviklet (hyldevare) Anvendes

Læs mere

Effektdrevet digitalisering

Effektdrevet digitalisering Effektdrevet digitalisering Jesper Simonsen Professor, Ph.D. Brugerdrevet IT Innovation Institut for kommunikation, organisation og informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet (Kommunernes fælles

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005 Standardisering af patientdata Onsdag den 8. juni 2005 ElektRA Den Elektroniske patientjournal i Ringkjøbing Amt G-EPJ baseret (version 1.8) 4. oktober 2004 Gynækologisk Afdeling 15. november 2004 Obstetrisk

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer

Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer Udvikling og drift af it-området i Region Nordjylland: Organisering, status og planer 6. april 2010 IT-Chef Lise Wormstrup Dagsorden Organisering af it i Region Nordjylland Beslutningsmodel og -struktur

Læs mere

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept E-Sundhedsobservatoriet 21. Oktober 2009 John Møller-Jensen Læge, Chefarkitekt Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S, CSC Proprietary Erfaringer

Læs mere

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ Modellering og Standardisering Datalivscyklus G-EPJ Fordele ved EPJ i forhold til PPJ Ingen redundante data Forskning Kvalitetssikring og udvikling Automatiske indberetninger Rekvisition og svar funktionalitet

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Fra Model til Brugergrænseflade

Fra Model til Brugergrænseflade Fra Model til Brugergrænseflade Knut Bernstein, EPJ - en stor mundfuld Fælles model Fælles klinisk sprog Enighed om hvad der skal registreres og så skal systemet udvikles og indføres Det koster en milliard!

Læs mere

Erfaringer med standardplaner i kirurgien (gynækologien) Overlæge Richard Farlie Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Sygehusene i Ringkjøbing Amt

Erfaringer med standardplaner i kirurgien (gynækologien) Overlæge Richard Farlie Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Sygehusene i Ringkjøbing Amt Erfaringer med standardplaner i kirurgien (gynækologien) Overlæge Richard Farlie Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Sygehusene i Ringkjøbing Amt GEPKA projektet i Ringkjøbing Amt Tidsrum: Januar marts 2004

Læs mere

Erfaringer med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Erfaringer med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Erfaringer med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Projektleder Lasse Nørgaard Nationalt kompetencecenter for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, region øst (KCØ) E-mail: ln25@bbh.hosp.dk

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Bilag 10. Dataindhold i SUP-databaser. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 10. Dataindhold i SUP-databaser. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 10 Dataindhold i SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højere sikkerhed med brug af EPJ og Medicineringsrobot. Pa.wichmann.madsen@systematic.com

Højere sikkerhed med brug af EPJ og Medicineringsrobot. Pa.wichmann.madsen@systematic.com Højere sikkerhed med brug af EPJ og Medicineringsrobot Pa.wichmann.madsen@systematic.com Agenda Præsentation af Systematic Baggrund for indføring af medicinrobot og integration til Columna Præsentation

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

Effektmåling af EPM. Bilag: Spørgeskemaundersøgelsens-spørgsmål delt under emner her:

Effektmåling af EPM. Bilag: Spørgeskemaundersøgelsens-spørgsmål delt under emner her: Bilag: Spørgeskemaundersøgelsens-spørgsmål delt under emner her: Baggrund: Hvad er dit køn? Hvad er din alder? Hvad er din faglige baggrund? Hvor mange år siden er det, at du færdiggjorde din faglige uddannelse?

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Opsamling og afslutning. Stig Kjær Andersen, AAU Søren Vingtoft, MEDIQ

Opsamling og afslutning. Stig Kjær Andersen, AAU Søren Vingtoft, MEDIQ Opsamling og afslutning Stig Kjær Andersen, AAU Søren Vingtoft, MEDIQ De næste 35 minutter Hvad har vi hørt om i dag? Hvilke perspektiver tegner der sig? Har du en idé til hvordan vi kan realisere perspektiverne?

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 IT-strategien for sundhedsvæsenet 2003-2007 Bidrage direkte til forbedringer af samarbejde, kvalitet og service

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Møde i Effektvurderingsgruppen

Møde i Effektvurderingsgruppen Møde i Effektvurderingsgruppen Tirsdag d. 27. marts 2007 kl. 10-13 Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Fuglsangs Alle 4, 8210 Århus V Mødelokale M323 Program Kl. 10.00-12.30 Møde i Regions-effektvurderingsgruppen

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort LÆGEMIDDELSTYRELSEN Lægemiddeløkonomi J.nr. 5100-131 Den 5. februar 2008 LL Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort Pilotprojektets formål Det overordnede formål er at give

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Projektbeskrivelse,

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Forventninger til rul 2. Afdelinger i rul 2 Børneafdelingen Neurologisk Afdeling Urinvejskirurgisk Afdeling Øjenafdelingen

Forventninger til rul 2. Afdelinger i rul 2 Børneafdelingen Neurologisk Afdeling Urinvejskirurgisk Afdeling Øjenafdelingen Nr. 17 14. april 2011 Åbningstider i påsken på EPJ-kontoret: Kontoret holder åbent som sædvanligt mandag, tirsdag og onsdag op til helligdagene. Afdelinger i rul 2 Børneafdelingen Neurologisk Afdeling

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Kan et it-system øge kvalitet i medicineringen?

Kan et it-system øge kvalitet i medicineringen? Elektronisk medicinering Kan et it-system øge kvalitet i medicineringen? Henriette Mabeck (hm@dsi.dk) Seniorprojektleder, ph.d. Min undren.. Hvorfor foregår mange rutiner og opgaver (incl. opgaver med

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 20 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21

Læs mere

- mere end laboratorium

- mere end laboratorium - mere end laboratorium Inge Madsen & Per Hostrup, Skej-Lab, Skejby Sygehus SHI 2006 aalborg En meget tidlig ide omkring 1998: EPJ skal udvikles i klinikken af klinikere - med hjælp af IT udviklere og

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

af SFI Judith Lørup Rindum Koordinator og projektleder, SFI Region Hovedstaden Spec. tdl. tand-, mund- og kæbekirurgi; PhD; MSIT; DLS

af SFI Judith Lørup Rindum Koordinator og projektleder, SFI Region Hovedstaden Spec. tdl. tand-, mund- og kæbekirurgi; PhD; MSIT; DLS Erfaringer med planlægning og udvikling af SFI Judith Lørup Rindum Koordinator og projektleder, SFI Region Hovedstaden Spec. tdl. tand-, mund- og kæbekirurgi; PhD; MSIT; DLS Oplæg EPJ som tværfaglig journal

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

1. Integrationer til de store eksterne systemer herunder FMK, Med.com and Labka

1. Integrationer til de store eksterne systemer herunder FMK, Med.com and Labka Sundhedsplatformen Lyngbyvej 20 2100 København Ø NOTAT Til: Forretningsudvalget i Region Sjælland Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.sundhedsplatform.dk Dato: 5. august 2016 Status på Sundhedsplatformen

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Erfaringer fra evaluering af EPM på Rigshospitalet

Erfaringer fra evaluering af EPM på Rigshospitalet Erfaringer fra evaluering af EPM på Rigshospitalet Præsentation på Årsmødet i DSMI 29.3.2007 Sygeplejerske HD Marianne From, RHIT Datalog Peder Grotkjær, RHIT Formål med evalueringen At give de enkelte

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag.

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag. Casestudiematrix Forskningsspørgsmål: Hvad sker der på en middagskonference? Analyseenhed: M.konference foregår dagligt fra kl. 13.15-14.00. Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Onkologisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 10. november 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Onkologisk afdeling

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 11 Kommunikation mellem flere SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Anbefalinger til EPJarkitektur Kvalitet i regionerne

Anbefalinger til EPJarkitektur Kvalitet i regionerne EPJ-projektet Anbefalinger til EPJarkitektur Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: - Danske Regioners arbejdsgruppe om IT-arkitektur Patienten som et aktiv den aktive patient Med etableringen af

Læs mere

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. Dialogmøde den 24. september 2015

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. Dialogmøde den 24. september 2015 Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb Dialogmøde den 24. september 2015 ØKONOMIAFTALE FOR 2015 Digitalt samarbejde om komplekse forløb Parterne er enige om at undersøge de sundhedsfaglige

Læs mere