Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab Regnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter Nogle tværgående initiativer Bæredygtighed er lig med mangfoldighed Digitalisering Borgerservice Sundhed Fremtidens Plejehjem Anvendt regnskabspraksis...45 Brugerbetaling i kroner Nøgletal Udvikling i personaleforbruget Aalborg Byråd Regnskabets bilagsdel kan læses på: Målgruppe: Årsberetningen er en del af regnskabsaflæggelsen og kommunens information. Målgruppen er først og fremmest byrådet, forvaltningerne, institutionerne, borgere og interessegrupper samt organisationer og samarbejdspartnere. Udgiver: Aalborg Kommune, april 2014 Tilrettelæggelse: Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning. Spørgsmål kan rettes hertil eller til den enkelte forvaltning, tlf Grafisk design: Akprint

3 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 3 Forord Budgetlægningen for 2013 bar præg af de store økonomiske udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende år. Det drejer sig eksempelvis om udgiftspresset på de store velfærdsområder og om de aftalte rammer for kommunens økonomi. Jeg er meget tilfreds med det samlede økonomiske resultat for 2013, hvilket viser, at vi i Aalborg Kommune har orden i vores økonomi. Det kommer ikke mindst til udtryk i en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet og en lav langfristet gæld. Samlet set bidrager det i den grad til en ansvarlig styring af kommunens økonomi. Konkret viser det samlede regnskabsresultat for Aalborg Kommune et mindreforbrug på 276,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Heraf udgør det skattefinansierede område i alt et mindreforbrug på 232,4 mio. kr. Årsberetningen som udelukkende udgives digitalt her på hjemmesiden - viser det samlede økonomiske resultat for Desuden har de enkelte fagområder beskrevet udvalgte aktivitetsområder, og hvordan det er gået disse i 2013 set i forhold til de opstillede målsætninger. Jeg håber, at årsberetningen giver læseren et godt indblik i de forskellige aktiviteter, som er sket i årets løb, og samtidig viser, at det er et økonomisk ansvarligt regnskab, der understøtter byrådets klare perspektiver og målsætninger for regnskabsåret og fremtiden. God læselyst. Thomas Kastrup-Larsen borgmester April 2014

4 Side 4 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Generelle bemærkninger til regnskab 2013 De overordnede rammebetingelser for 2013 Omdrejningspunktet for den kommunale budgetlægning er den årlige aftale mellem regeringen og KL. Hertil kan nævnes især tre konkrete forhold, som i særlig grad var med til at sætte rammerne for kommunernes budgetlægning for Den fortsatte globale økonomiske krise indebar en målsætning fra regeringens side om fortsat konsolidering af de offentlige finanser, hvilket resulterede i en forholdsvis stram økonomiaftale. Derudover havde også etableringen af Udbetaling Danmark samt en ændring af det kommunale udligningssystem indflydelse på budgetlægningen af Men andre ord var udgangspunktet for budget 2013 nogle meget store økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer, der blandt andet var et resultat af: en reduktion i statens bloktilskud til Aalborg Kommune på 90 mio. kr., virkningen af den ændrede mellemkommunale udligning - inklusiv overgangsordninger - på i alt 44 mio. kr. stigende udgifter til overførselsindkomster og forøgede nettoudgifter vedrørende forsikrede ledige, kommunens tab som følge af etablering af Udbetaling Danmark på 12,6 mio. kr. på driften og netto 132 mio. kr. på den løbende gennemsnitlige likviditet (brutto 237 mio. kr. minus delvis kompensation over bloktilskuddet på 105 mio. kr.), et demografisk pres som følge af stadigt flere ældre borgere, meget begrænsede indtægter ved grundsalg og betaling af statsafgifter som følge af salg indenfor el-sektoren. Moderniseringsaftalen Med økonomiaftalen for 2013 afløste moderniseringsaftalen den tidligere gensidighedsaftale. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til forbedring af den borgernære service. Ifølge moderniseringsaftalen skal stat og kommuner tilsammen anvise nye effektiviseringsinitiativer svarende til samlet set 1,5 mia. kr. i 2013 og Det er forudsat, at henholdsvis staten og kommunerne skal levere hver 750 mio. kr. over den 2-årige periode. Aalborg Kommune har udmøntet statslige initiativer på 12,7 mio. kr. i besparelser i 2013 som følge af Moderniseringsaftalen. Anlægsområdet Investeringerne på anlægsområdet kom i 2013 til at ligne niveauet fra de sidste par års aftaler og udgjorde 15,5 mia. kr. Der var tale om et egentligt anlægsloft. Det statslige tilskud fra kvalitetsfonden til kommunernes anlægsinvesteringer var i 2013 på 2 mia. kr. Aftalen for 2013 følger dermed udrulningsplanen for kvalitetsfonden på i alt 22 mia. kr., der løber indtil år 2018.

5 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 5 Aalborg Kommunes tilskud fra Kvalitetsfonden udgjorde 72,5 mio. kr. i Der blev herudover afsat en lånepulje på 750 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i Aalborg Kommune fik despensation til lånoptagelse på 14 mio. kr. til kvalitetsfondsinvesteringer i Sanktionslovgivningen I 2013 var der betingede statstilskud, der kun blev udbetalt, hvis kommunerne i deres budgetter overholdt det aftalte niveau for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter. Kommunerne overholdt aftalen i deres budgetter og de betingede statstilskud blev udbetalt. Med hensyn til serviceudgifterne er der også sanktionslovgivning, såfremt kommunerne i deres regnskaber ikke overholder aftalen med regeringen. Kommunerne overholder aftalen og der bliver ikke udløst sanktioner. Aalborg Kommunes regnskab viser et mindreforbrug på serviceudgifter på ca. 135 mio. kr. i forhold til sanktionslovgivningen. Der er ikke sanktionslovgivning med hensyn til bruttoanlægsudgifter i regnskabet. Skatter, tilskud og udligning Finansieringen i 2013 med et balancetilskud på 2,0 mia. kr. - var præget af, at: Aalborg Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og indbyggertal og de deraf følgende indtægter i skatter, tilskud og udligning. Serviceudgifterne for 2013 tog udgangspunkt i kommunernes vedtagne budgetter for 2012, som var 2,5 mia. kr. lavere, end det var forudsat i aftalen for 2012 mellem regeringen og KL. Dette reducerede Aalborg Kommunes bloktilskud med ca. 90 mio. kr. Serviceudgifterne blev på landsplan forøget med 500 mio. kr., som følge af et nyt tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Serviceudgifterne blev på landsplan forøget med 300 mio. kr. til et målrettet løft på sundhedsområdet. Der blev givet et finansieringstilskud via balancetilskuddet- på 3 mia. kr. til kommunerne, bl.a. som følge af oprettelsen af Udbetaling Danmark Det ordinære balancetilskud var på 2,0 mia. kr. Desuden er statstilskuddet (bloktilskuddet) reguleret som følge af ny lovgivning (lov og cirkulæreprogrammet), ligesom der sker pris- og lønregulering. Statstilskuddet var oprindelig (sommeren 2013) på i alt ,5 mio. kr. Efterfølgende har kommunerne: Afleveret 93,6 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af lov og cirkulæreprogrammet.

6 Side 6 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Fra 2007 har statstilskuddet skullet finansiere landsudligningen (50,6 mia. kr. i 2013) samt tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud (4,7 mia. kr. i 2013). Desuden har statstilskuddet i 2013 finansieret i alt 0,9 mia. kr. til finansiering af særtilskud til kommuner, overgangstilskud til kommuner med tab som følge af ny udligningsreform samt tilskud til kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse. Det resterende oprindelige statstilskud på 14,0 mia. kr. blev fordelt i forhold til kommunernes indbyggertal. Dog var 4,0 mia. kr. heraf betinget statstilskud, henholdsvis 3,0 mia. kr. som kommunerne fik udbetalt, idet de overholdt aftalen med regeringen mht. serviceudgifterne og 1,0 mia. kr. som kommunerne fik udbetalt, idet de overholdt aftalen vedrørende bruttoanlægsudgifter. Aalborg Kommune modtog i ,9 mio. kr. i ordinært statstilskud fordelt efter indbyggertal samt 144,9 mio. kr. i betingede statstilskud, idet kommunerne overholdt aftalen med regeringen. Desuden har kommunen afleveret 3,3 mio. kr. i midtvejsregulering. Aalborg Kommune modtog i ,3 mio. kr. i landsudligning. Denne beregnes ud fra forholdet mellem et af Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet udgiftsbehov for kommunen og dennes beregnede skatteindtægter, såfremt udskrivningsprocenten havde været den landsgennemsnitlige. Forholdet mellem udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter betegnes som strukturelt underskud og i landsudligningen modtager Aalborg Kommune 58 pct. af det strukturelle underskud. I 2013 modtog Aalborg Kommune 82,1 mio. kr. i tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud pr. indbygger. Dette gives til kommuner uden for hovedstadsområdet, der har et strukturelt underskud pr. indbygger, der overstiger det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Aalborg modtager 32 pct. af forskellen på kommunens strukturelle underskud pr. indbygger og det landsgennemsnitlige strukturelle underskud. Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2013 var på 8.399,5 mio. kr., hvoraf de statsgaranterede indtægter fra indkomstskat udgjorde 7.566,3 mio. kr. Hertil kommer ejendomsskatter på i alt 713,5 mio. kr. samt selskabsskatter på 108,8 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Oprindelig modtog kommunerne 14,6 mia. kr. i beskæftigelsestilskud for Kommunerne måtte aflevere 1,0 mia. kr. i beskæftigelsestilskud i midtvejsreguleringen. Aalborg Kommune modtog oprindeligt 574,9 mio. kr. i beskæftigelsestilskud vedrørende Ved midtvejsreguleringen for 2013 betalte Aalborg Kommune 41,2 mio. kr. og måtte betale yderligere 1,9 mio. kr. til medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Aalborg Kommune har i 2013 betalt 101,2 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2012 og 15,7 mio. kr. i efterregulering vedrørende Efterreguleringen for 2011 blev efter aftale mellem regeringen og KL udsat til januar-marts Efterreguleringen for 2013 bliver udmeldt juni 2014.

7 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 7 Lån Aalborg Kommune har i 2013 hjemtaget lån på i alt 188,3 mio. kr. Desuden har kommunen som garant overtaget en restgæld på to lån på i alt 13,0 mio. kr. i.f.m. rekonstruktionsplan for Vaarst Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. Af de 188,3 mio. kr., er der lånoptaget 88,1 mio. kr. på det skattefinansierede område til energibesparende projekter, Kvalitetsfondsprojekter, ESCO-Projekter samt overført uudnyttet låneramme fra Der er desuden optaget 3 mindre forbedringslån på i alt 3,5 mio. kr. samt 2 større ældreboliglån på hhv. 50,0 og 46,7 mio. kr. Forbedrings- og ældreboliglån betales over beboernes husleje og er således udgiftsneutrale for kommunen. Ultimo marts 2014 har Aalborg Kommune ekstraordinært afdraget 31,4 mio. kr. på den langfristede gæld som følge af for meget hjemtaget lån i Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 23,1 mio. kr. Resultatet er sammensat af et underskud på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed på 29,4 mio. kr. og et overskud på jordforsyning på 6,3 mio. kr. Aalborg Kommunes regnskab for 2013 viser skattefinansierede nettoanlægsudgifter, ekskl. jordforsyning, på 349,3 mio. kr. Heraf vedrører 53,8 mio. kr. ældreboliger, som finansieres via lånoptagelse m.v. I det oprindelige budget for 2013 var der regnet med et underskud på 29,9 mio. kr. på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed og et underskud på jordforsyning på 16,3 mio. kr. Regnskabsresultatet er i forhold til det oprindelige budget - påvirket af: Lavere serviceudgifter Højere budgetgaranterede udgifter Lavere indtægter på refusion på særligt dyre enkeltsager Lavere udgifter til jordforsyning (køb af jord) og lidt højere nettoanlægsudgifter En udgift på 101,2 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskud for I forhold til det korrigerede budget er serviceudgifterne i regnskabet 186,0 mio. kr. lavere, mens de budgetgaranterede udgifter m.m. er 41,5 mio. kr. højere. Nettoanlægsudgifterne i regnskabet, ekskl. jordforsyning, ligger 14,0 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede og 63,9 mio. kr. under det korrigerede budget. Resultatet af jordforsyning i 2012 kommunens byggemodning og køb/salg af jord viser et overskud på 6,3 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et underskud på 16,3 mio. kr. i oprindeligt budget og et underskud på 22,9 mio. kr. i korrigeret budget. Overskuddet skyldes primært mindre køb af jord.

8 Side 8 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Resultat af forsyningsvirksomheder Resultatet af Forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 41,9 mio. kr. Resultatet påvirker kommunens mellemværende med Forsyningsvirksomhederne som nærmere beskrevet i noterne. Det samlede regnskabsresultat Samlet viser udgiftsregnskabet et underskud på 65,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at dette underskud ikke indeholder balanceforskydninger, herunder frigivelse af deponeringer vedrørende salg af elforsyning samt grundkapitalindskud. Underskuddet indeholder heller ikke lånoptagelse og afdrag. Likviditetens udvikling I 2013 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 936,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning består af en skattefinansieret kassebeholdning (Kasse 1) på 891,9 mio. kr. og Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital (Kasse 2) på 44,7 mio. kr. Den gennemsnitlige skattefinansierede kassebeholdning er i regnskabsår 2013 reduceret i takt med betaling af statsafgift, der vedrører salg af AKE-Net, ELSAM og Nordjysk Elhandel. Der er i 2013 betalt i alt 408,9 mio. kr. i statsafgifter. Statsafgiften udgjorde oprindeligt ca. 662 mio. kr. og primo 2013 tilbagestod der 477 mio. kr. Betaling af de resterende statsafgifter, som ultimo 2013 udgjorde 68,1 mio. kr., forventes afsluttet i december I 2012 udgjorde den samlede gennemsnitlige kassebeholdning 1.077,6 mio. kr. Gæld og finansiel status I 2013 er det sket en nettoforøgelse af kommunens langfristede gæld eksklusive ældreboliglån på 13,4 mio. kr., en nettoreduktion af gæld vedr. selvejende institutioner på 0,1 mio.kr., mens den langfristede gæld vedr. ældreboliger er forøget med 84,0 mio. kr. Den samlede langfristede gæld er således blevet forøget med 97,3 mio. kr. i Ved udgangen af 2013 udgjorde den skattefinansierede gæld 1.016,8 mio. kr. Gælden vedrørende selvejende institutioner udgjorde 0,9 mio. kr., mens gælden vedrørende ældreboliger udgjorde 438,4 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgjorde således 1.456,1 mio. kr. ultimo 2013.

9 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 9 Befolkningsudviklingen I perioden 1. januar 2013 til 1. januar 2014 voksede Aalborg Kommune befolkning fra til personer. En samlet vækst på personer, i 2012 var væksten personer. Aldersgrupper Befolkningstilvækst år år år år år år år I alt I aldersgruppen 0-2 år er sket et fald på 198 personer, hvilket hænger sammen med den faldende fertilitet blandt årige kvinder i Ligeledes har aldersgruppen 6-16 år oplevet et mindre fald. Den største stigning er sket i aldersgruppen på år på personer, derefter følger en stigning i aldersgruppen år på 872 personer. Vedrørende de ældste ældre 85+ år er der en stigning på 149 personer i perioden

10 Side 10 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Regnskab 2013 Hvor blev pengene brugt i 2013? Bruttoudgifter Mio. kr. Pct. Borgmesterens Forvaltning 302,0 1,9% Teknik- og Miljøforvaltningen 609,0 3,8% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.780,8 42,6% Ældre- og Handicapforvaltningen 3.085,3 19,4% Skole- og Kulturforvaltningen 2.771,3 17,4% Forsyningsvirksomhederne 1.099,3 6,9% Sundhed og Bæredygtig udvikling 1.034,8 6,5% Moms, afdrag, likviditetsforøgelse, renter og finansforskydninger m.m. 222,0 1,4% I alt ,8 100,0% Hvor kom pengene fra i 2013? Bruttoindtægter Mio. kr. Pct. Tilskud og udligning 3.103,8 19,5% Refusioner 1.268,3 8,0% Skatter 8.399,5 52,8% Lånoptagelse og renter m.m. 295,6 1,9% Drifts- og anlægsindtægter 2.837,5 17,8% I alt ,8 100,0%

11 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 11 Regnskabsopgørelse Oprindelig Korrigeret A. Det Skattefinansierede område budget 2013 budget 2013 R 2013 R 2012 Indtægter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 1 Skatter , , , ,6 2 Generelle tilskud, momsrefusion m.v , , , ,8 Indtægter i alt , , , ,4 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Borgmesterens Forvaltning ,3 162,9 140,6 172,7 Teknik- og Miljøforvaltningen ,5 365,8 364,0 350,9 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , , , ,0 Ældre- og Handicapforvaltningen , , , ,5 Skole- og Kulturforvaltningen , , , ,6 Forsyningsvirksomhederne... 14,0 24,4 13,4 15,9 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling ,6 894,5 876,9 853,8 Rammebeløb ,1 3,4 0,0-2,3 3 Driftsudgifter i alt , , , ,1 4 Renter m.v... 0,0-18,6-9,2-36,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,4-180,6-319,9-393,7 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning... 34,5 37,2 46,2 2,3 Teknik- og Miljøforvaltningen... 62,1 84,1 97,2 141,6 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 33,0 27,5 24,2 29,5 Ældre- og Handicapforvaltningen... 69,9 101,8 98,1 115,6 Skole- og Kulturforvaltningen... 96,0 101,2 70,5 70,1 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling... 39,8 61,4 13,1 12,5 Rammebeløb... 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Anlægsudgifter i alt ,3 413,2 349,3 371,6 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed... 29,9 232,6 29,4-22,1 Jordforsyning Salg af jord ,4-44,5-38,2-14,5 Køb af jord incl. byggemodning... 52,7 67,4 31,9 3,0 6 Jordforsyning i alt... 16,3 22,9-6,3-11,5 A. Resultat af det skattefinansierede område... 46,2 255,5 23,1-33,6 B. Forsyningsvirksomhederne Drift (Udgifter - indtægter) ,4-23,7-61,6-52,4 Anlæg (Udgifter - indtægter) ,6 109,5 103,5 68,4 7 B. Resultat Forsyningsvirksomhederne... 93,2 85,8 41,9 16,0 C..Resultat af det skattefinansierede område og Forsyningsvirksomhederne (A+B) ,4 341,3 65,0-17,6 D. Ekstraordinær post Salg af NV-NET og regulering vedr. AKE-NET... 0,0 0,0 0,0-76,4 E. Resultat i alt (C+D) ,4 341,3 65,0-94,0 Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt

12 Side 12 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt R 2013 R 2012 mio. kr. mio. kr. Ændring af likvide midler Resultat i alt... 65,0-94,0 8 Optagne lån (langfristet gæld) ,0-129,8 8 Afdrag på lån (langfristet gæld) ,1 68,1 11 Ændring i langfristede tilgodehavender ,0 63,9 10 Ændring i kortfristede tilgodehavender/gæld ,4-72,0 Ændring i fonds/legater m.v... -2,4-2,4 Ændring af likvide aktiver ,0-166,2 Kursregulering m.v ,7-76,7 Ændring i alt ,3-242,9 Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt

13 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 13 Balance Primo 2013 Ultimo 2013 Aktiver mio. kr. mio. kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver , ,9 Immaterielle anlægsaktiver... 0,9 0,3 11 Finansielle anlægsaktiver , ,3 7 Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne ,3-63,4 Anlægsaktiver i alt , ,1 Omsætningsaktiver Fysiske anlæg til salg ,4 88,0 10 Tilgodehavender ,3 595,3 11 Værdipapirer... 19,1 18,5 9 Likvide beholdninger ,6 105,4 Omsætningsaktiver i alt ,8 807,2 AKTIVER I ALT , ,3 Primo 2013 Ultimo 2013 Passiver mio. kr. mio. kr. Egenkapital Balance for Takstfinansierede aktiver , ,2 Balance selvejende institutioners aktiver ,9-34,0 Balance for skattefinansierede aktiver i øvrigt , ,1 Balance for finansielle statusposter , ,6 13 Egenkapital i alt , ,9 Gældsforpligtelser 14 Hensatte forpligtelser , ,3 12 Langfristede gældsforpligtelser , ,3 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v ,4-27,8 10 Kortfristede gældsforpligtelser , ,0 Gældsforpligtelser i alt , ,4 PASSIVER I ALT , ,3

14 Side 14 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Noter 1. Skatter Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2013 var på 8.399,5 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 8.396,9 svarende til en afvigelse på 2,6 mio. kr. De kommunale skatteindtægter kommer primært fra beskatning af indkomst efter personskatteloven. Herudover er de væsentligste kommunale indtægtskilder beskatning af ejendomme og beskatning af aktieselskaber mv. Aalborg Kommune valgte i 2013 at budgettere indkomstskatterne på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Derved er der ingen forskel på det budgetterede og det endelige provenu. Skatteindtægter 2012 og 2013 Mio. kr. netto Regnskab 2013 Regnskab 2012 Ændring Indkomstskat , ,0-456,3 Ejendomsskatter -713,5-679,9-33,6 Selskabsskat -108,8-88,5-20,3 Øvrige skatter -10,9-8,1-2,8 Skatteintægter i alt , ,6-512,9 Som det ses af tabellen, er der en positiv udvikling i samtlige skatteindtægter. Udviklingen i de samlede skatteindtægter de seneste år fremgår af nedenstående tabel. Procentvis vækst i skatteindtægter ,7 3,3 3,9 2,2 6,5 Se samlede skatteindtægter vokser over årene, men med forskellige vækstrater, hvilket skyldes flere forhold. Dels er udviklingen i skatteindtægterne tæt forbundet med den generelle konjunkturudvikling og ikke mindst Folketingets løbende skattereformer og initiativer. Den markante udvikling fra 2012 til 2013 skyldes især virkningerne af den række af aftaler, der er indgået på skatteområdet de senere år. Det gælder blandt andet effekterne af Forårspakke 2.0, Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om skattereform fra juni 2012 og senest aftaler om Vækstplan DK fra april 2013, der blandt andet indebærer en videreførelse og udvidelse af BoligJobordningen til og med Hertil kan nævnes, at de to sidstnævnte aftaler medfører en midlertidig forøgelse af skatteindtægterne i 2013 og 2014, hvilket primært skyldes midlertidige indtægter fra omlægningen af eksisterende kapitalpensioner. Samtidig har den lave rente siden 2010 mindsket husholdningernes fradrag og derved medført stigende indkomstskatter.

15 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 15 Noter Ejendomsskatter De kommunale indtægter fra ejendomsskatter kommer fra grundskyld (beskatning af grundværdier) og dækningsafgift (beskatning af forskelsværdi og grundværdi). Ejendomsskatterne udgjorde samlet set 713,5 mio. kr. i 2013 mod budgetterede indtægter på 711,1 mio. kr. I indtægterne fra grundskyld er indeholdt statslig kompensation for de af kommunens tilbagebetalinger, som skyldtes, at der i en periode fra , i sager vedrørende fradrag for forbedringer, er blevet opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat uden hjemmel i ejendomsskatteloven. Da fejlen beror på staten, kompenserede staten for tilbagebetalingen med i alt 11,3 mio. kr. Der er også i 2013 foretaget tilbagebetalinger af ejendomsskat som følge af klagesager om nedslag for forbedringer. Beløbet udgør i 2013 i alt 22,1 mio. kr. Heraf udgør tilbagebetalingen vedrørende grundskyld 14,6 mio. kr., mens nedslaget vedrørende dækningsafgifter udgør 3,8 mio. kr. og renteudgifter beløber sig til 3,7 mio. kr. Der er samlet set tale om et mindre fald i forhold til regnskab Faldet dækker over et fald i tilbagebetalingerne vedrørende grundskyld og en stigning i tilbagebetalingerne vedrørende dækningsafgift. Øvrige skatter Nettoskatteindtægterne fra forskerskatteordningen, dødsboskatter og afregning af det skrå skatteloft udgjorde i ,9 mio. kr. mod budgetterede nettoindtægter på 10,7 mio. kr. 2. Tilskud, udligning og refusion af købsmoms Indtægtsposterne består udover skatter, primært af Aalborg Kommunes andel af statstilskuddet (bloktilskuddet). Desuden har Aalborg Kommune i 2013 modtaget landsudligning, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, udligning af selskabsskat samt tilskud til ældreområdet, dagtilbudsområdet og ø-kommuner. Desuden er der fra 2013 indført en social særtilskudspulje med tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Kommunerne giver udviklingsbidrag til regionerne. Desuden har Aalborg Kommune udgifter til udligning vedrørende indvandrere og efterkommere, fordi kommunen i forhold til landsgennemsnittet har relativt få indvandrere og flygtninge. Fra 2009 har kommunerne modtaget tilskud fra kvalitetsfonden, der skal anvendes til anlægsinvesteringer på de borgernære serviceområder, som omfatter dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet. Fra 2010 har kommunerne overtaget finansieringen af de forsikrede ledige. Kommunerne har siden 2010 modtaget beskæftigelsestilskud for at finansiere dette. Tilskud og udligning for 2013 er sammensat således:

16 Side 16 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Noter Mio. kr. Regnskab 2013 Korr. budget 2013 Opr. budget 2013 Landsudligning , , ,3 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -82,1-82,1-82,1 Statstilskud, ordinært -364,1-363,9-363,9 Statstilskud, betinget -144,9-144,9-144,9 Statstilskud, midtvejsregulering 3,3 3,3 Overudligning, korrektion -0,1-0,1-0,1 Udligning af selskabsskat -25,4-25,4-25,4 Statstilskud vedr. ældreområdet -23,0-23,0-23,0 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -30,9-30,9-30,9 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -17,4-17,4-17,4 Udligning og tilskud vedr udlændinge 33,6 33,6 33,6 Tilskud til ø-kommuner -1,2-1,2-1,2 Sociale særtilskudspulje -8,0-8,0-8,0 Tilskud fra kvalitetsfonden -72,5-72,5-72,5 Udviklingsbidrag til regionen 25,2 25,2 25,2 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 0,6 2,0 2,0 I alt, ekskl. beskæftigelsestilskud , , ,0 Beskæftigelsestilskud Oprindeligt tilskud ,9-574,9-574,9 Midtvejsregulering ,2 41,2 Medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 1,9 1,9 Efterregulering ,7 15,7 15,7 Efterregulering ,2 101,2 Beskæftigelsestilskud i alt -414,9-414,9-559,3 Tilskud, udligning, moms i alt , , ,3 Der er kun få afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget. I det korrigerede budget var en udgift til tilbagebetaling af refusion af købsmoms på 2,0 mio. kr. Udgiften i regnskabet blev kun 0,6 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2013 var oprindelig fastsat til 574,9 mio. kr. for Aalborg Kommune. Efter midtvejsreguleringen og det særlige tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden er indtægterne i beskæftigelsestilskud i 2013 på 531,8 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet skal finansiere udgifterne til de forsikrede ledige. Disse udgifter er 536,8 mio. kr. i regnskab I 2014 beregnes en efterregulering vedrørende Efterreguleringen vil blive endeligt udmeldt i juni 2013, hvorefter forholdet mellem det endelige beskæftigelsestilskud og udgifterne til forsikrede ledige kan beregnes. KL har lavet et foreløbigt skøn, der viser, at Aalborg Kommune skal betale ca. 65 mio. kr. i efterregulering. Såfremt dette bliver tilfældet, får Aalborg Kommune et samlet tab på forsikrede ledige på ca. 69 mio. kr. i 2013.

17 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 17 Noter 3. Skattefinansierede driftsudgifter, udgiftsregnskab Regnskabet viser nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område på ,1 mio. kr. Udgifterne er 144,4 mio. kr. lavere end i det korrigerede budget, svarende til 1,3 pct. De skattefinansierede driftsudgifter kan opdeles i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter. I regnskabet er serviceudgifterne totalt 186,0 mio. kr. lavere end i korrigeret budget. De budgetgaranterede udgifter m.m. er 41,5 mio. kr. højere i regnskabet end i korrigeret budget. De budgetgaranterede udgifter kan opdeles i overførsler (inkl. forsikrede ledige) og refusionsordning på særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Udgifterne til overførsler (inkl. forsikrede ledige) er 36,3 mio. kr. lavere end i korrigeret budget, mens refusionsindtægterne på særligt dyre enkeltsager er 5,2 mio. kr. lavere. Der er i løbet af 2013 givet tillægsbevillinger til den skattefinansierede drift på netto 11,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -9,8 mio. kr. og til de budgetgaranterede udgifter på 20,9 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 108,2 mio. kr., som overførsler fra Ved vedtagelsen af budget 2013 var der hensat et rammebeløb til medfinansiering af overførslerne til Derfor blev der samtidig med overførslerne på 108,2 mio. kr. givet en tillægsbevillingen til rammebeløbet på -63,2 mio. kr. Desuden er der givet -60,5 mio. kr. i tillægsbevillinger til serviceudgifterne, fordi lønstigningerne blev lavere end forudsat ved vedtagelsen af budget Øvrige tillægsbevillinger udgør 5,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne på 20,9 mio. kr. til det budgetgaranterede område er sammensat af tillægsbevillinger til forsikrede ledige på -43,1 mio. kr., svarende til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, inkl. tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Endvidere er der givet en tillægsbevilling til udgifterne til forsikrede ledige på -10,0 mio. kr., som var forudsat som følge af øget brug af jobrotation. Der er givet tillægsbevillinger på 24,7 mio. kr., fordi Aalborg Kommune ikke kunne opnå de indtægter fra den centrale refusionsordning på særligt dyre enkeltsager, som var forudsat ved vedtagelsen af budget Desuden er der givet tillægsbevillinger på 6,4 mio. kr. som følge af lov og cirkulæreprogrammet m.m. Endelig blev der givet yderligere tillægsbevillinger på 42,9 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Ved aftalen mellem regeringen og KL i sommeren 2013 var der enighed om, at kommunerne i 2013 ville få merudgifter på det budgetgaranterede område m.m., som var højere end forudsat ved indgåelsen af aftalen for Samtidig var pris- og lønstigningerne markant lavere. Der var enighed om, at de lavere pris- og lønstigninger sikrede rigelig finansiering til merudgifterne på det budgetgaranterede område m.m. Derfor skal tillægsbevillingen på 42,9 mio. kr. ses i sammenhæng med ovenstående tillægsbevilling til serviceudgifterne på -60,5 mio. kr., som følge af lavere lønstigninger.

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på:  Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2011 Side 2 Årsberetning 2011 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2011... 4 Regnskab 2011... 8 Regnskabsopgørelse... 9 Finansieringsoversigt / Finansiel

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskab Regnskabsopgørelse Balance Noter Det nære sundhedsvæsen Modtagelse af flygtninge...

Regnskab Regnskabsopgørelse Balance Noter Det nære sundhedsvæsen Modtagelse af flygtninge... Årsberetning 2015 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2015... 4 Regnskab 2015... 10 Regnskabsopgørelse 2015... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regnskabsresultatet for 2012 ligger 25,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabsresultatet for 2012 ligger 25,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget. Noter Note 1 - Skatter Skatter består af to hovedgrupper. Indkomstskatter fra skattepligtige borgere samt øvrige skatter, som hovedsageligt består af beskatning på jord, ejendomme og selskaber. Indkomne

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - april 2014

Virksomhedsrapport Januar - april 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016

Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016 Virksomhedsrapport januar- 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere