Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab Regnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter Nogle tværgående initiativer Bæredygtighed er lig med mangfoldighed Digitalisering Borgerservice Sundhed Fremtidens Plejehjem Anvendt regnskabspraksis...45 Brugerbetaling i kroner Nøgletal Udvikling i personaleforbruget Aalborg Byråd Regnskabets bilagsdel kan læses på: Målgruppe: Årsberetningen er en del af regnskabsaflæggelsen og kommunens information. Målgruppen er først og fremmest byrådet, forvaltningerne, institutionerne, borgere og interessegrupper samt organisationer og samarbejdspartnere. Udgiver: Aalborg Kommune, april 2014 Tilrettelæggelse: Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning. Spørgsmål kan rettes hertil eller til den enkelte forvaltning, tlf Grafisk design: Akprint

3 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 3 Forord Budgetlægningen for 2013 bar præg af de store økonomiske udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende år. Det drejer sig eksempelvis om udgiftspresset på de store velfærdsområder og om de aftalte rammer for kommunens økonomi. Jeg er meget tilfreds med det samlede økonomiske resultat for 2013, hvilket viser, at vi i Aalborg Kommune har orden i vores økonomi. Det kommer ikke mindst til udtryk i en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet og en lav langfristet gæld. Samlet set bidrager det i den grad til en ansvarlig styring af kommunens økonomi. Konkret viser det samlede regnskabsresultat for Aalborg Kommune et mindreforbrug på 276,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Heraf udgør det skattefinansierede område i alt et mindreforbrug på 232,4 mio. kr. Årsberetningen som udelukkende udgives digitalt her på hjemmesiden - viser det samlede økonomiske resultat for Desuden har de enkelte fagområder beskrevet udvalgte aktivitetsområder, og hvordan det er gået disse i 2013 set i forhold til de opstillede målsætninger. Jeg håber, at årsberetningen giver læseren et godt indblik i de forskellige aktiviteter, som er sket i årets løb, og samtidig viser, at det er et økonomisk ansvarligt regnskab, der understøtter byrådets klare perspektiver og målsætninger for regnskabsåret og fremtiden. God læselyst. Thomas Kastrup-Larsen borgmester April 2014

4 Side 4 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Generelle bemærkninger til regnskab 2013 De overordnede rammebetingelser for 2013 Omdrejningspunktet for den kommunale budgetlægning er den årlige aftale mellem regeringen og KL. Hertil kan nævnes især tre konkrete forhold, som i særlig grad var med til at sætte rammerne for kommunernes budgetlægning for Den fortsatte globale økonomiske krise indebar en målsætning fra regeringens side om fortsat konsolidering af de offentlige finanser, hvilket resulterede i en forholdsvis stram økonomiaftale. Derudover havde også etableringen af Udbetaling Danmark samt en ændring af det kommunale udligningssystem indflydelse på budgetlægningen af Men andre ord var udgangspunktet for budget 2013 nogle meget store økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer, der blandt andet var et resultat af: en reduktion i statens bloktilskud til Aalborg Kommune på 90 mio. kr., virkningen af den ændrede mellemkommunale udligning - inklusiv overgangsordninger - på i alt 44 mio. kr. stigende udgifter til overførselsindkomster og forøgede nettoudgifter vedrørende forsikrede ledige, kommunens tab som følge af etablering af Udbetaling Danmark på 12,6 mio. kr. på driften og netto 132 mio. kr. på den løbende gennemsnitlige likviditet (brutto 237 mio. kr. minus delvis kompensation over bloktilskuddet på 105 mio. kr.), et demografisk pres som følge af stadigt flere ældre borgere, meget begrænsede indtægter ved grundsalg og betaling af statsafgifter som følge af salg indenfor el-sektoren. Moderniseringsaftalen Med økonomiaftalen for 2013 afløste moderniseringsaftalen den tidligere gensidighedsaftale. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til forbedring af den borgernære service. Ifølge moderniseringsaftalen skal stat og kommuner tilsammen anvise nye effektiviseringsinitiativer svarende til samlet set 1,5 mia. kr. i 2013 og Det er forudsat, at henholdsvis staten og kommunerne skal levere hver 750 mio. kr. over den 2-årige periode. Aalborg Kommune har udmøntet statslige initiativer på 12,7 mio. kr. i besparelser i 2013 som følge af Moderniseringsaftalen. Anlægsområdet Investeringerne på anlægsområdet kom i 2013 til at ligne niveauet fra de sidste par års aftaler og udgjorde 15,5 mia. kr. Der var tale om et egentligt anlægsloft. Det statslige tilskud fra kvalitetsfonden til kommunernes anlægsinvesteringer var i 2013 på 2 mia. kr. Aftalen for 2013 følger dermed udrulningsplanen for kvalitetsfonden på i alt 22 mia. kr., der løber indtil år 2018.

5 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 5 Aalborg Kommunes tilskud fra Kvalitetsfonden udgjorde 72,5 mio. kr. i Der blev herudover afsat en lånepulje på 750 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i Aalborg Kommune fik despensation til lånoptagelse på 14 mio. kr. til kvalitetsfondsinvesteringer i Sanktionslovgivningen I 2013 var der betingede statstilskud, der kun blev udbetalt, hvis kommunerne i deres budgetter overholdt det aftalte niveau for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter. Kommunerne overholdt aftalen i deres budgetter og de betingede statstilskud blev udbetalt. Med hensyn til serviceudgifterne er der også sanktionslovgivning, såfremt kommunerne i deres regnskaber ikke overholder aftalen med regeringen. Kommunerne overholder aftalen og der bliver ikke udløst sanktioner. Aalborg Kommunes regnskab viser et mindreforbrug på serviceudgifter på ca. 135 mio. kr. i forhold til sanktionslovgivningen. Der er ikke sanktionslovgivning med hensyn til bruttoanlægsudgifter i regnskabet. Skatter, tilskud og udligning Finansieringen i 2013 med et balancetilskud på 2,0 mia. kr. - var præget af, at: Aalborg Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og indbyggertal og de deraf følgende indtægter i skatter, tilskud og udligning. Serviceudgifterne for 2013 tog udgangspunkt i kommunernes vedtagne budgetter for 2012, som var 2,5 mia. kr. lavere, end det var forudsat i aftalen for 2012 mellem regeringen og KL. Dette reducerede Aalborg Kommunes bloktilskud med ca. 90 mio. kr. Serviceudgifterne blev på landsplan forøget med 500 mio. kr., som følge af et nyt tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Serviceudgifterne blev på landsplan forøget med 300 mio. kr. til et målrettet løft på sundhedsområdet. Der blev givet et finansieringstilskud via balancetilskuddet- på 3 mia. kr. til kommunerne, bl.a. som følge af oprettelsen af Udbetaling Danmark Det ordinære balancetilskud var på 2,0 mia. kr. Desuden er statstilskuddet (bloktilskuddet) reguleret som følge af ny lovgivning (lov og cirkulæreprogrammet), ligesom der sker pris- og lønregulering. Statstilskuddet var oprindelig (sommeren 2013) på i alt ,5 mio. kr. Efterfølgende har kommunerne: Afleveret 93,6 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af lov og cirkulæreprogrammet.

6 Side 6 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Fra 2007 har statstilskuddet skullet finansiere landsudligningen (50,6 mia. kr. i 2013) samt tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud (4,7 mia. kr. i 2013). Desuden har statstilskuddet i 2013 finansieret i alt 0,9 mia. kr. til finansiering af særtilskud til kommuner, overgangstilskud til kommuner med tab som følge af ny udligningsreform samt tilskud til kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse. Det resterende oprindelige statstilskud på 14,0 mia. kr. blev fordelt i forhold til kommunernes indbyggertal. Dog var 4,0 mia. kr. heraf betinget statstilskud, henholdsvis 3,0 mia. kr. som kommunerne fik udbetalt, idet de overholdt aftalen med regeringen mht. serviceudgifterne og 1,0 mia. kr. som kommunerne fik udbetalt, idet de overholdt aftalen vedrørende bruttoanlægsudgifter. Aalborg Kommune modtog i ,9 mio. kr. i ordinært statstilskud fordelt efter indbyggertal samt 144,9 mio. kr. i betingede statstilskud, idet kommunerne overholdt aftalen med regeringen. Desuden har kommunen afleveret 3,3 mio. kr. i midtvejsregulering. Aalborg Kommune modtog i ,3 mio. kr. i landsudligning. Denne beregnes ud fra forholdet mellem et af Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet udgiftsbehov for kommunen og dennes beregnede skatteindtægter, såfremt udskrivningsprocenten havde været den landsgennemsnitlige. Forholdet mellem udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter betegnes som strukturelt underskud og i landsudligningen modtager Aalborg Kommune 58 pct. af det strukturelle underskud. I 2013 modtog Aalborg Kommune 82,1 mio. kr. i tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud pr. indbygger. Dette gives til kommuner uden for hovedstadsområdet, der har et strukturelt underskud pr. indbygger, der overstiger det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Aalborg modtager 32 pct. af forskellen på kommunens strukturelle underskud pr. indbygger og det landsgennemsnitlige strukturelle underskud. Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2013 var på 8.399,5 mio. kr., hvoraf de statsgaranterede indtægter fra indkomstskat udgjorde 7.566,3 mio. kr. Hertil kommer ejendomsskatter på i alt 713,5 mio. kr. samt selskabsskatter på 108,8 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Oprindelig modtog kommunerne 14,6 mia. kr. i beskæftigelsestilskud for Kommunerne måtte aflevere 1,0 mia. kr. i beskæftigelsestilskud i midtvejsreguleringen. Aalborg Kommune modtog oprindeligt 574,9 mio. kr. i beskæftigelsestilskud vedrørende Ved midtvejsreguleringen for 2013 betalte Aalborg Kommune 41,2 mio. kr. og måtte betale yderligere 1,9 mio. kr. til medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Aalborg Kommune har i 2013 betalt 101,2 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2012 og 15,7 mio. kr. i efterregulering vedrørende Efterreguleringen for 2011 blev efter aftale mellem regeringen og KL udsat til januar-marts Efterreguleringen for 2013 bliver udmeldt juni 2014.

7 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 7 Lån Aalborg Kommune har i 2013 hjemtaget lån på i alt 188,3 mio. kr. Desuden har kommunen som garant overtaget en restgæld på to lån på i alt 13,0 mio. kr. i.f.m. rekonstruktionsplan for Vaarst Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. Af de 188,3 mio. kr., er der lånoptaget 88,1 mio. kr. på det skattefinansierede område til energibesparende projekter, Kvalitetsfondsprojekter, ESCO-Projekter samt overført uudnyttet låneramme fra Der er desuden optaget 3 mindre forbedringslån på i alt 3,5 mio. kr. samt 2 større ældreboliglån på hhv. 50,0 og 46,7 mio. kr. Forbedrings- og ældreboliglån betales over beboernes husleje og er således udgiftsneutrale for kommunen. Ultimo marts 2014 har Aalborg Kommune ekstraordinært afdraget 31,4 mio. kr. på den langfristede gæld som følge af for meget hjemtaget lån i Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 23,1 mio. kr. Resultatet er sammensat af et underskud på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed på 29,4 mio. kr. og et overskud på jordforsyning på 6,3 mio. kr. Aalborg Kommunes regnskab for 2013 viser skattefinansierede nettoanlægsudgifter, ekskl. jordforsyning, på 349,3 mio. kr. Heraf vedrører 53,8 mio. kr. ældreboliger, som finansieres via lånoptagelse m.v. I det oprindelige budget for 2013 var der regnet med et underskud på 29,9 mio. kr. på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed og et underskud på jordforsyning på 16,3 mio. kr. Regnskabsresultatet er i forhold til det oprindelige budget - påvirket af: Lavere serviceudgifter Højere budgetgaranterede udgifter Lavere indtægter på refusion på særligt dyre enkeltsager Lavere udgifter til jordforsyning (køb af jord) og lidt højere nettoanlægsudgifter En udgift på 101,2 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskud for I forhold til det korrigerede budget er serviceudgifterne i regnskabet 186,0 mio. kr. lavere, mens de budgetgaranterede udgifter m.m. er 41,5 mio. kr. højere. Nettoanlægsudgifterne i regnskabet, ekskl. jordforsyning, ligger 14,0 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede og 63,9 mio. kr. under det korrigerede budget. Resultatet af jordforsyning i 2012 kommunens byggemodning og køb/salg af jord viser et overskud på 6,3 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et underskud på 16,3 mio. kr. i oprindeligt budget og et underskud på 22,9 mio. kr. i korrigeret budget. Overskuddet skyldes primært mindre køb af jord.

8 Side 8 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Resultat af forsyningsvirksomheder Resultatet af Forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 41,9 mio. kr. Resultatet påvirker kommunens mellemværende med Forsyningsvirksomhederne som nærmere beskrevet i noterne. Det samlede regnskabsresultat Samlet viser udgiftsregnskabet et underskud på 65,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at dette underskud ikke indeholder balanceforskydninger, herunder frigivelse af deponeringer vedrørende salg af elforsyning samt grundkapitalindskud. Underskuddet indeholder heller ikke lånoptagelse og afdrag. Likviditetens udvikling I 2013 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 936,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning består af en skattefinansieret kassebeholdning (Kasse 1) på 891,9 mio. kr. og Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital (Kasse 2) på 44,7 mio. kr. Den gennemsnitlige skattefinansierede kassebeholdning er i regnskabsår 2013 reduceret i takt med betaling af statsafgift, der vedrører salg af AKE-Net, ELSAM og Nordjysk Elhandel. Der er i 2013 betalt i alt 408,9 mio. kr. i statsafgifter. Statsafgiften udgjorde oprindeligt ca. 662 mio. kr. og primo 2013 tilbagestod der 477 mio. kr. Betaling af de resterende statsafgifter, som ultimo 2013 udgjorde 68,1 mio. kr., forventes afsluttet i december I 2012 udgjorde den samlede gennemsnitlige kassebeholdning 1.077,6 mio. kr. Gæld og finansiel status I 2013 er det sket en nettoforøgelse af kommunens langfristede gæld eksklusive ældreboliglån på 13,4 mio. kr., en nettoreduktion af gæld vedr. selvejende institutioner på 0,1 mio.kr., mens den langfristede gæld vedr. ældreboliger er forøget med 84,0 mio. kr. Den samlede langfristede gæld er således blevet forøget med 97,3 mio. kr. i Ved udgangen af 2013 udgjorde den skattefinansierede gæld 1.016,8 mio. kr. Gælden vedrørende selvejende institutioner udgjorde 0,9 mio. kr., mens gælden vedrørende ældreboliger udgjorde 438,4 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgjorde således 1.456,1 mio. kr. ultimo 2013.

9 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 9 Befolkningsudviklingen I perioden 1. januar 2013 til 1. januar 2014 voksede Aalborg Kommune befolkning fra til personer. En samlet vækst på personer, i 2012 var væksten personer. Aldersgrupper Befolkningstilvækst år år år år år år år I alt I aldersgruppen 0-2 år er sket et fald på 198 personer, hvilket hænger sammen med den faldende fertilitet blandt årige kvinder i Ligeledes har aldersgruppen 6-16 år oplevet et mindre fald. Den største stigning er sket i aldersgruppen på år på personer, derefter følger en stigning i aldersgruppen år på 872 personer. Vedrørende de ældste ældre 85+ år er der en stigning på 149 personer i perioden

10 Side 10 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Regnskab 2013 Hvor blev pengene brugt i 2013? Bruttoudgifter Mio. kr. Pct. Borgmesterens Forvaltning 302,0 1,9% Teknik- og Miljøforvaltningen 609,0 3,8% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.780,8 42,6% Ældre- og Handicapforvaltningen 3.085,3 19,4% Skole- og Kulturforvaltningen 2.771,3 17,4% Forsyningsvirksomhederne 1.099,3 6,9% Sundhed og Bæredygtig udvikling 1.034,8 6,5% Moms, afdrag, likviditetsforøgelse, renter og finansforskydninger m.m. 222,0 1,4% I alt ,8 100,0% Hvor kom pengene fra i 2013? Bruttoindtægter Mio. kr. Pct. Tilskud og udligning 3.103,8 19,5% Refusioner 1.268,3 8,0% Skatter 8.399,5 52,8% Lånoptagelse og renter m.m. 295,6 1,9% Drifts- og anlægsindtægter 2.837,5 17,8% I alt ,8 100,0%

11 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 11 Regnskabsopgørelse Oprindelig Korrigeret A. Det Skattefinansierede område budget 2013 budget 2013 R 2013 R 2012 Indtægter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 1 Skatter , , , ,6 2 Generelle tilskud, momsrefusion m.v , , , ,8 Indtægter i alt , , , ,4 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Borgmesterens Forvaltning ,3 162,9 140,6 172,7 Teknik- og Miljøforvaltningen ,5 365,8 364,0 350,9 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , , , ,0 Ældre- og Handicapforvaltningen , , , ,5 Skole- og Kulturforvaltningen , , , ,6 Forsyningsvirksomhederne... 14,0 24,4 13,4 15,9 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling ,6 894,5 876,9 853,8 Rammebeløb ,1 3,4 0,0-2,3 3 Driftsudgifter i alt , , , ,1 4 Renter m.v... 0,0-18,6-9,2-36,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,4-180,6-319,9-393,7 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning... 34,5 37,2 46,2 2,3 Teknik- og Miljøforvaltningen... 62,1 84,1 97,2 141,6 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 33,0 27,5 24,2 29,5 Ældre- og Handicapforvaltningen... 69,9 101,8 98,1 115,6 Skole- og Kulturforvaltningen... 96,0 101,2 70,5 70,1 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling... 39,8 61,4 13,1 12,5 Rammebeløb... 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Anlægsudgifter i alt ,3 413,2 349,3 371,6 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed... 29,9 232,6 29,4-22,1 Jordforsyning Salg af jord ,4-44,5-38,2-14,5 Køb af jord incl. byggemodning... 52,7 67,4 31,9 3,0 6 Jordforsyning i alt... 16,3 22,9-6,3-11,5 A. Resultat af det skattefinansierede område... 46,2 255,5 23,1-33,6 B. Forsyningsvirksomhederne Drift (Udgifter - indtægter) ,4-23,7-61,6-52,4 Anlæg (Udgifter - indtægter) ,6 109,5 103,5 68,4 7 B. Resultat Forsyningsvirksomhederne... 93,2 85,8 41,9 16,0 C..Resultat af det skattefinansierede område og Forsyningsvirksomhederne (A+B) ,4 341,3 65,0-17,6 D. Ekstraordinær post Salg af NV-NET og regulering vedr. AKE-NET... 0,0 0,0 0,0-76,4 E. Resultat i alt (C+D) ,4 341,3 65,0-94,0 Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt

12 Side 12 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt R 2013 R 2012 mio. kr. mio. kr. Ændring af likvide midler Resultat i alt... 65,0-94,0 8 Optagne lån (langfristet gæld) ,0-129,8 8 Afdrag på lån (langfristet gæld) ,1 68,1 11 Ændring i langfristede tilgodehavender ,0 63,9 10 Ændring i kortfristede tilgodehavender/gæld ,4-72,0 Ændring i fonds/legater m.v... -2,4-2,4 Ændring af likvide aktiver ,0-166,2 Kursregulering m.v ,7-76,7 Ændring i alt ,3-242,9 Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt

13 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 13 Balance Primo 2013 Ultimo 2013 Aktiver mio. kr. mio. kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver , ,9 Immaterielle anlægsaktiver... 0,9 0,3 11 Finansielle anlægsaktiver , ,3 7 Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne ,3-63,4 Anlægsaktiver i alt , ,1 Omsætningsaktiver Fysiske anlæg til salg ,4 88,0 10 Tilgodehavender ,3 595,3 11 Værdipapirer... 19,1 18,5 9 Likvide beholdninger ,6 105,4 Omsætningsaktiver i alt ,8 807,2 AKTIVER I ALT , ,3 Primo 2013 Ultimo 2013 Passiver mio. kr. mio. kr. Egenkapital Balance for Takstfinansierede aktiver , ,2 Balance selvejende institutioners aktiver ,9-34,0 Balance for skattefinansierede aktiver i øvrigt , ,1 Balance for finansielle statusposter , ,6 13 Egenkapital i alt , ,9 Gældsforpligtelser 14 Hensatte forpligtelser , ,3 12 Langfristede gældsforpligtelser , ,3 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v ,4-27,8 10 Kortfristede gældsforpligtelser , ,0 Gældsforpligtelser i alt , ,4 PASSIVER I ALT , ,3

14 Side 14 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Noter 1. Skatter Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2013 var på 8.399,5 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 8.396,9 svarende til en afvigelse på 2,6 mio. kr. De kommunale skatteindtægter kommer primært fra beskatning af indkomst efter personskatteloven. Herudover er de væsentligste kommunale indtægtskilder beskatning af ejendomme og beskatning af aktieselskaber mv. Aalborg Kommune valgte i 2013 at budgettere indkomstskatterne på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Derved er der ingen forskel på det budgetterede og det endelige provenu. Skatteindtægter 2012 og 2013 Mio. kr. netto Regnskab 2013 Regnskab 2012 Ændring Indkomstskat , ,0-456,3 Ejendomsskatter -713,5-679,9-33,6 Selskabsskat -108,8-88,5-20,3 Øvrige skatter -10,9-8,1-2,8 Skatteintægter i alt , ,6-512,9 Som det ses af tabellen, er der en positiv udvikling i samtlige skatteindtægter. Udviklingen i de samlede skatteindtægter de seneste år fremgår af nedenstående tabel. Procentvis vækst i skatteindtægter ,7 3,3 3,9 2,2 6,5 Se samlede skatteindtægter vokser over årene, men med forskellige vækstrater, hvilket skyldes flere forhold. Dels er udviklingen i skatteindtægterne tæt forbundet med den generelle konjunkturudvikling og ikke mindst Folketingets løbende skattereformer og initiativer. Den markante udvikling fra 2012 til 2013 skyldes især virkningerne af den række af aftaler, der er indgået på skatteområdet de senere år. Det gælder blandt andet effekterne af Forårspakke 2.0, Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om skattereform fra juni 2012 og senest aftaler om Vækstplan DK fra april 2013, der blandt andet indebærer en videreførelse og udvidelse af BoligJobordningen til og med Hertil kan nævnes, at de to sidstnævnte aftaler medfører en midlertidig forøgelse af skatteindtægterne i 2013 og 2014, hvilket primært skyldes midlertidige indtægter fra omlægningen af eksisterende kapitalpensioner. Samtidig har den lave rente siden 2010 mindsket husholdningernes fradrag og derved medført stigende indkomstskatter.

15 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 15 Noter Ejendomsskatter De kommunale indtægter fra ejendomsskatter kommer fra grundskyld (beskatning af grundværdier) og dækningsafgift (beskatning af forskelsværdi og grundværdi). Ejendomsskatterne udgjorde samlet set 713,5 mio. kr. i 2013 mod budgetterede indtægter på 711,1 mio. kr. I indtægterne fra grundskyld er indeholdt statslig kompensation for de af kommunens tilbagebetalinger, som skyldtes, at der i en periode fra , i sager vedrørende fradrag for forbedringer, er blevet opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat uden hjemmel i ejendomsskatteloven. Da fejlen beror på staten, kompenserede staten for tilbagebetalingen med i alt 11,3 mio. kr. Der er også i 2013 foretaget tilbagebetalinger af ejendomsskat som følge af klagesager om nedslag for forbedringer. Beløbet udgør i 2013 i alt 22,1 mio. kr. Heraf udgør tilbagebetalingen vedrørende grundskyld 14,6 mio. kr., mens nedslaget vedrørende dækningsafgifter udgør 3,8 mio. kr. og renteudgifter beløber sig til 3,7 mio. kr. Der er samlet set tale om et mindre fald i forhold til regnskab Faldet dækker over et fald i tilbagebetalingerne vedrørende grundskyld og en stigning i tilbagebetalingerne vedrørende dækningsafgift. Øvrige skatter Nettoskatteindtægterne fra forskerskatteordningen, dødsboskatter og afregning af det skrå skatteloft udgjorde i ,9 mio. kr. mod budgetterede nettoindtægter på 10,7 mio. kr. 2. Tilskud, udligning og refusion af købsmoms Indtægtsposterne består udover skatter, primært af Aalborg Kommunes andel af statstilskuddet (bloktilskuddet). Desuden har Aalborg Kommune i 2013 modtaget landsudligning, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, udligning af selskabsskat samt tilskud til ældreområdet, dagtilbudsområdet og ø-kommuner. Desuden er der fra 2013 indført en social særtilskudspulje med tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Kommunerne giver udviklingsbidrag til regionerne. Desuden har Aalborg Kommune udgifter til udligning vedrørende indvandrere og efterkommere, fordi kommunen i forhold til landsgennemsnittet har relativt få indvandrere og flygtninge. Fra 2009 har kommunerne modtaget tilskud fra kvalitetsfonden, der skal anvendes til anlægsinvesteringer på de borgernære serviceområder, som omfatter dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet. Fra 2010 har kommunerne overtaget finansieringen af de forsikrede ledige. Kommunerne har siden 2010 modtaget beskæftigelsestilskud for at finansiere dette. Tilskud og udligning for 2013 er sammensat således:

16 Side 16 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Noter Mio. kr. Regnskab 2013 Korr. budget 2013 Opr. budget 2013 Landsudligning , , ,3 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -82,1-82,1-82,1 Statstilskud, ordinært -364,1-363,9-363,9 Statstilskud, betinget -144,9-144,9-144,9 Statstilskud, midtvejsregulering 3,3 3,3 Overudligning, korrektion -0,1-0,1-0,1 Udligning af selskabsskat -25,4-25,4-25,4 Statstilskud vedr. ældreområdet -23,0-23,0-23,0 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -30,9-30,9-30,9 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -17,4-17,4-17,4 Udligning og tilskud vedr udlændinge 33,6 33,6 33,6 Tilskud til ø-kommuner -1,2-1,2-1,2 Sociale særtilskudspulje -8,0-8,0-8,0 Tilskud fra kvalitetsfonden -72,5-72,5-72,5 Udviklingsbidrag til regionen 25,2 25,2 25,2 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 0,6 2,0 2,0 I alt, ekskl. beskæftigelsestilskud , , ,0 Beskæftigelsestilskud Oprindeligt tilskud ,9-574,9-574,9 Midtvejsregulering ,2 41,2 Medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 1,9 1,9 Efterregulering ,7 15,7 15,7 Efterregulering ,2 101,2 Beskæftigelsestilskud i alt -414,9-414,9-559,3 Tilskud, udligning, moms i alt , , ,3 Der er kun få afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget. I det korrigerede budget var en udgift til tilbagebetaling af refusion af købsmoms på 2,0 mio. kr. Udgiften i regnskabet blev kun 0,6 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2013 var oprindelig fastsat til 574,9 mio. kr. for Aalborg Kommune. Efter midtvejsreguleringen og det særlige tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden er indtægterne i beskæftigelsestilskud i 2013 på 531,8 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet skal finansiere udgifterne til de forsikrede ledige. Disse udgifter er 536,8 mio. kr. i regnskab I 2014 beregnes en efterregulering vedrørende Efterreguleringen vil blive endeligt udmeldt i juni 2013, hvorefter forholdet mellem det endelige beskæftigelsestilskud og udgifterne til forsikrede ledige kan beregnes. KL har lavet et foreløbigt skøn, der viser, at Aalborg Kommune skal betale ca. 65 mio. kr. i efterregulering. Såfremt dette bliver tilfældet, får Aalborg Kommune et samlet tab på forsikrede ledige på ca. 69 mio. kr. i 2013.

17 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Side 17 Noter 3. Skattefinansierede driftsudgifter, udgiftsregnskab Regnskabet viser nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område på ,1 mio. kr. Udgifterne er 144,4 mio. kr. lavere end i det korrigerede budget, svarende til 1,3 pct. De skattefinansierede driftsudgifter kan opdeles i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter. I regnskabet er serviceudgifterne totalt 186,0 mio. kr. lavere end i korrigeret budget. De budgetgaranterede udgifter m.m. er 41,5 mio. kr. højere i regnskabet end i korrigeret budget. De budgetgaranterede udgifter kan opdeles i overførsler (inkl. forsikrede ledige) og refusionsordning på særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Udgifterne til overførsler (inkl. forsikrede ledige) er 36,3 mio. kr. lavere end i korrigeret budget, mens refusionsindtægterne på særligt dyre enkeltsager er 5,2 mio. kr. lavere. Der er i løbet af 2013 givet tillægsbevillinger til den skattefinansierede drift på netto 11,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -9,8 mio. kr. og til de budgetgaranterede udgifter på 20,9 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger til serviceudgifterne på 108,2 mio. kr., som overførsler fra Ved vedtagelsen af budget 2013 var der hensat et rammebeløb til medfinansiering af overførslerne til Derfor blev der samtidig med overførslerne på 108,2 mio. kr. givet en tillægsbevillingen til rammebeløbet på -63,2 mio. kr. Desuden er der givet -60,5 mio. kr. i tillægsbevillinger til serviceudgifterne, fordi lønstigningerne blev lavere end forudsat ved vedtagelsen af budget Øvrige tillægsbevillinger udgør 5,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne på 20,9 mio. kr. til det budgetgaranterede område er sammensat af tillægsbevillinger til forsikrede ledige på -43,1 mio. kr., svarende til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, inkl. tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Endvidere er der givet en tillægsbevilling til udgifterne til forsikrede ledige på -10,0 mio. kr., som var forudsat som følge af øget brug af jobrotation. Der er givet tillægsbevillinger på 24,7 mio. kr., fordi Aalborg Kommune ikke kunne opnå de indtægter fra den centrale refusionsordning på særligt dyre enkeltsager, som var forudsat ved vedtagelsen af budget Desuden er der givet tillægsbevillinger på 6,4 mio. kr. som følge af lov og cirkulæreprogrammet m.m. Endelig blev der givet yderligere tillægsbevillinger på 42,9 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Ved aftalen mellem regeringen og KL i sommeren 2013 var der enighed om, at kommunerne i 2013 ville få merudgifter på det budgetgaranterede område m.m., som var højere end forudsat ved indgåelsen af aftalen for Samtidig var pris- og lønstigningerne markant lavere. Der var enighed om, at de lavere pris- og lønstigninger sikrede rigelig finansiering til merudgifterne på det budgetgaranterede område m.m. Derfor skal tillægsbevillingen på 42,9 mio. kr. ses i sammenhæng med ovenstående tillægsbevilling til serviceudgifterne på -60,5 mio. kr., som følge af lavere lønstigninger.

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere