Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse."

Transkript

1 Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg er ansvarlig for at styre opførelsen af byggeriet, der ansøges om byggetilladelse til, herunder at koordinere de enkelte udførende håndværkeres arbejde. Jeg er bekendt med reglerne om byggeskadeforsikring, jf. byggelovens 25 A-F og erklærer hermed, at jeg er omfattet af reglen i byggelovens 25 A, stk. 2, nr. 5. Jeg er bekendt med, at manglende forsikring betyder, at jeg i tilfælde af byggeskader kan risikere selv at skulle dække og udbedre disse (læs mere på bagsiden). Det er strafbart, hvis du forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til kommunalbestyrelsen om forhold, der er af betydning for, om der skal tegnes en byggeskadeforsikring, eller hvis du fortier sådanne oplysninger, jf. byggelovens 30, stk. 1, litra i. Byggetilladelsen kan gives, når kommunen har modtaget den underskrevne erklæring. Er byggeriet ikke omfattet af kravet om byggeskadeforsikring, vil det fremgå af byggetilladelsen, og byggeriet vil blive registreret som selvbyggeri i BBR. Vurderer kommunen, at byggeriet skal være omfattet af byggeskadeforsikringen, vil byggetilladelsen først kunne gives, når der er fremsendt en kopi af tilbud på byggeskadeforsikring. Kommunens afgørelse kan påklages til Statsforvaltningen. Denne dokumentation returneres til: Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde Løgumkloster Dato: Adresse som ansøgningen vedrører (byggeriet): Postnr.: Matr.nr. Hvilken type byggeri er der tale om?: Sagsidentifikationsnr. (journalnr.): Underskrift fra samtlige ejere: TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl Telefontider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-13

2 Fakta om byggeskadeforsikringen Byggeskadeforsikring gælder det også dig? Hvis du får en bygherre til at opføre en helårsbolig eller du køber en nøgleklar nybygget helårsbolig, skal der tegnes en lovpligtig byggeskadeforsikring. Den gælder i 10 år og dækker alvorlige byggeskader, f.eks. skimmelsvamp, utætte tage og radonindtrængning. Hvorfor? Byggeskadeforsikringen beskytter dig, som ejer af en nybygget bolig. Hvis der inden for de første 10 år konstateres alvorlige fejl eller mangler på din bolig, er du bedre stillet. Der opstår ikke tvivl om, hvem der skal udbedre byggeskaden og hvordan du får gennemført et krav mod den ansvarlige. Endnu vigtigere, byggeskaden får ikke overraskende økonomiske konsekvenser for dig. Byggeskadeforsikringen tegnes og betales af bygherren, dvs. ofte en totalentreprenør (f.eks. et typehus-firma) eller en hovedentreprenør (hvor én entreprenør står for hele byggeriet). Udgiften til forsikring vil dog blive lagt ind i din regning. Forsikringen er lovpligtig ved nybyggeri, så du skal sikre dig, at din entreprenør har tegnet den. Du skal ikke lade dig overtale til at undgå forsikringen. Det er nemlig dig, som kan komme til at hænge på regningen, hvis der opstår byggeskader i løbet af de første 10 år. Hvad dækker den? Byggeskadeforsikringen dækker alvorlige byggeskader, der opstår på din bolig og som skyldes fejl under opførelsen, og som har betydning for dens levetid og funktionalitet, f.eks. skimmelsvamp, utætte tage og radonindtrængning. Forsikringen indeholder to obligatoriske eftersyn af boligen, som udføres henholdsvis et og fem år efter, at forsikringen er trådt i kraft. Huset bliver gået igennem af en uvildig byggesagkyndig. Forsikringen træder i kraft, når du overtager den færdige bolig. Hvad koster det? Det er byggefirmaet, som skal tegne og betale for forsikringen. Når en privatperson hyrer et firma til at bygge en bolig, skal forsikringen indgå i den samlede pris. Hvis du f.eks. har hyret et firma som hovedentreprenør til at bygge dit nye hus, kommer du til at betale for forsikringen gennem regningen fra firmaet. Men det er til din egen fordel at sikre dig, at hovedentreprenøren har tegnet byggeskadeforsikringen. Prisen på forsikringen afhænger bl.a. af den samlede pris på byggeriet og byggeriets art, forsikringsselskabets vurdering af entreprenørens evne til at bygge uden fejl og mangler samt entreprenørens økonomiske evne og vilje i tilfælde af, at en skade skal udbedres mv. Det er de enkelte forsikringsselskaber, der fastsætter prisen på forsikringen. Da forsikringen dækker i 10 år, skal prisen ses i forhold til, at boligen er sikret i hele denne periode. Hvornår skal man have en byggeskadeforsikring? Byggeskadeforsikring gælder for nybyggeri og væsentlig ombygning af eksisterende byggeri, der lovligt kan bruges til helårsbeboelse. Det gælder også ejendomme, der opføres til udlejning. Du får gavn af en byggeskadeforsikring, hvis du får opført eller køber et nybygget parcelhus, rækkehus, flerfamiliehus, andelslejlighed eller ejerlejlighed, eller hvis du får ombygget eksisterende byggeri, der ikke hidtil har været anvendt til beboelse, væsentlig. Fritidshuse, ferielejligheder m.v. er ikke omfattet af byggeskadeforsikringen. Det er ombygning, renovering af eller tilbygning til eksisterende boliger heller ikke. Se mere på - Bilag 1 - Byggeskadeforsikringsordningen i praksis - Bilag 3 - Eksempler på dækningsberettigede og ikke-dækningsberettigede byggeskader. 2

3 Bilag 1 Byggeskadeforsikringsordningen i praksis - eksempler Er der forsikringspligt ved: Nyopførelse af et enfamilieshus, som en bygherre opfører, eller står for at opføre med efterfølgende salg eller udlejning for øje? Nyopførelse af et enfamilieshus i hovedentreprise, hvor der foruden hovedentreprenøren er en arkitekt, der medvirker som rådgiver i byggeprocessen? Nyopførelse af et enfamilieshus, hvor forbrugeren varetager rollen som bygherre, der opfører bebyggelse, og hvor bebyggelsen skal tjene til forbrugerens bolig? Opførelse af bebyggelse til beboelse, hvor en forbruger selv styrer bygge-processen, det vil sige indgår aftaler med alle fagentreprenører om tid og betaling, samt koordinerer og styrer disses indsats? Opførelse af bebyggelse til beboelse, hvor en forbruger aftaler med forskellige håndværkere, at de udføre byggearbejdet, men det er en rådgiver, der så at sige varetager bygherrerollen og forestår byggeriet? Opførelse af bebyggelse til beboelsesformål, hvor forbrugeren indgår aftale med en totaleller hovedentreprenør om, at denne varetager rollen som bygherre, men hvor forbrugeren selv ønsker at stå for fx malerarbejdet, montering af køkken eller badeværelse, men hvor værdien af forbrugerens arbejde udgør mindre end værdien af det samlede arbejde, der udføres af andre end forbrugeren selv? Nyopførelse af andels-/ejerlejligheder til medlemmerne af foreningen, hvor andels- /ejerlejlighedsforeningen, som bygherre, opfører, eller står for at opføre bebyggelsen? Nyopførelse af andels-/ejerlejligheder til medlemmerne af foreningen, hvor opførelsen sker i hoved- eller totalentreprise, og hvor bygherren er hoved- eller totalentreprenøren? / Hvem skal tegne forsikringen? Bygherren skal tegne forsikring, da bygherren ikke er en forbruger, der opfører en bolig til sig selv. Det er den, der forestår byggeriet, der betragtes som bygherre. Hvis det er hovedentreprenøren, der styrer byggeprocessen og således blandt andet står for koordinationen mellem de enkelte udførende entreprenører, den løbende faglige kvalitetssikring af byggeriet, og tilsynsforpligtelserne i forhold til arbejdets udførelse, vil hovedentreprenøren blive betragtet som bygherre. Arkitekten betragtes i denne forbindelse således ikke som bygherre. Der skal ikke tegnes forsikring, hvis forbrugeren selv vælger at opføre boligen. Forbrugeren betragtes i den forbindelse som bygherre, og der er tale om selvbyggeri. Forbrugeren bærer ansvaret for byggeriet og kender sine risici, herunder i forhold til byggeskader. Det forhold, at forbrugeren aftaler med en VVS er og en elinstallatør, at de udfører det autorisationskrævende arbejde, fører ikke til, at der skal tegnes byggeskadeforsikring. Der skal ikke tegnes en forsikring. Der er tale om selvbyggeri, hvor forbrugeren har rollen som bygherre. Forbrugeren bærer selv ansvaret for byggeriet og kender sine risici, herunder i forhold til byggeskader. Rådgiveren skal i dette tilfælde tegne en forsikring. Afgørende for, om der er forsikringspligt er, at det er rådgiveren og ikke forbrugeren, der styrer byggeprocessen, herunder fx indgår kontrakterne med entreprenørerne, står for koordinationen mellem de enkelte udførende entreprenører, den løbende faglige kvalitetssikring af byggeriet og tilsynsforpligtelserne i forhold til arbejdets udførelse, og dermed varetager bygherrefunktionen. Total- eller hovedentreprenøren skal tegne forsikringen, hvis værdien af det arbejde forbrugeren selv udfører, udgør mindre end værdien af det samlede arbejde, der udføres. Arbejdets omfang skal fremgå af aftalen mellem entreprenøren og forbrugeren og skal ligeledes fremgå af forsikringspolicen. Skader som følge af forbrugerens eget arbejde dækkes ikke af forsikringen. Andels- eller ejerforeningen skal ikke tegne forsikring, da foreningen i denne forbindelse betragtes som forbruger, og da forbrugere, der agerer bygherre i forhold til egen bolig, ikke er omfattet af forsikringspligten. Nyopførelse af en- eller tofamilieshus, som skal bruges til udlejning eller salg? Nyopførelse af bebyggelse til beboelsesformål med en eller flere leje- andels- eller ejerlejligheder til udlejning eller salg? Nyopførelse af en ejendom, hvor bebyggelsen hovedsageligt skal anvendes til beboelse og hvor bygherren ikke er en forbruger, der selv skal anvende beboelsen? Ombygning af eksisterende erhverv, institutioner, offentlige bygninger (eller lignende), der ikke tidligere har været anvendt til beboelse, til private helårsboliger og hvor ombygningen er væsentlig? Bygherren skal tegne forsikring, hvis boligen hovedsageligt skal anvendes til beboelse. Bygherren skal tegne forsikring, hvis ombygningen er væsentlig og boligen hovedsageligt skal anvendes til beboelse. Væsentlighedsvurderingen skal ske i henhold til byggelovens 2, stk. 1, litra b, dvs. ombygningen skal være væsentlig i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør 3

4 Ombygning af eksisterende erhverv, institutioner, offentlige bygninger (eller lignende), der ikke tidligere har været anvendt til beboelse, til private helårsboliger og hvor ombygningen ikke væsentlig? (Gen)Opførelse af en ejendom som skal anvendes til beboelse, hvis fundamentet samt mindre uvæsentlige bygningsdele af en ejendom, der er nedrevet, nedbrændt eller lignende, genanvendes ved opførelse? Omdannelse af eksisterende loftsrum i boligbebyggelse til boliger? Tilbygning til eksisterende bolig, uden at der dermed etableres nye boligenheder? Opførelse af en eller flere etager til beboelse oven på en eksisterende ejendom, der anvendes til beboelse? Etablering af en ny boligenhed i tilknytning til en eksisterende ejendom, der anvendes til beboelse? af loven udfærdigede bestemmelser, herunder fx bygningsreglementet. Hvis der fx allerede er både køkken og bad i den eksisterende erhvervsbebyggelse, fx et hotel, og disse bevares ved en ombygning til beboelsesenheder, kunne det tale for, at der ikke kan stilles krav om byggeskadeforsikring med mindre de øvrige ombygninger er væsentlige efter byggelovens 2. Hvis både eksisterende køkken og bad derimod rives ned og etableres nye steder i bebyggelsen, kunne det tale for, at der er forsikringspligt. Bygherre skal ikke tegne en forsikring, hvis kommunen vurderer, at ombygningen ikke er væsentlig. Der er tale om en væsentlighedsvurdering efter byggelovens 2. Bygherren skal tegne forsikring, medmindre bygherren er en forbruger, der selv skal anvende bebyggelses til bolig. Bygherren skal tegne forsikringen, da der er tale om etablering af nye boligenheder og en udvidelse af den samlede boligmasse. Reglerne gælder kun for nybyggeri og etablering af nye boligenheder i eksisterende byggeri, der ikke hidtil har været anvendt til beboelse. Bygherren skal tegne forsikringen, hvis der er tale om etablering af en ny boligenhed og en udvidelse af den samlede boligmasse. Hvis bygherren er en forbruger, der selv skal bo i den nye boligenhed, er der ikke forsikringspligt. Bygherren skal tegne forsikringen, da der er tale om etablering af en ny boligenhed, og en udvidelse af den samlede boligmasse. Hvis bygherren er en forbruger, der selv skal bo i den nye boligenhed, er der ikke forsikringspligt. Opførelse af sommerhuse? Reglerne gælder kun for byggeri, som hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse. 4

5 Bilag 3 Eksempler på dækningsberettigede og ikke-dækningsberettigede byggeskader Ved bedømmelsen af, hvorvidt en byggeskade er dækningsberettiget, skal der foretages en konkret vurdering efter 5. Ifølge bestemmelsen skal byggeskaden have årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen og være væsentlig eller på afgørende måde nedsætte brugbarheden af bebyggelsen. Der kan være tale om projekterings-, udførelses- eller materialefejl. Nedenfor følger en række eksempler på skader, der ud fra en konkret vurdering kan eller ikke kan være dækningsberettigede. Listen er ikke udtømmende. 1. Eksempler på dækningsberettigede byggeskader Skader på bærende og stabiliserende konstruktioner med risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen eksempelvis som følge af, at de gældende normer for vind- og snebelastning m.v. ikke er opfyldt. Manglende konstruktive forbindelser med risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen. Skadelige revner i teglstensoverliggere. Sætningsrevner i vægge og fundamenter som følge af utilstrækkelig fundering. Skævheder i gulve, der skyldes sætningsskade. Sætninger i altanfundamenter som følge af fejl ved fundering. Opstigende grundfugt, indtrængende overfladevand eller fugtbelastede terrændæk. Fugt som følge af utætte gennemføringer af afløb mv. i terrændæk. Fugtskader i sokkel, terrændæk eller gulve, for eksempel som følge af fejl ved omfangs-dræn. Utætte inddækninger og skotrender. Utæt undertag. Uventileret damptæt undertag. Utæt eller fejlplaceret dampspærre med deraf følgende fugtproblemer. Utætte forsynings- og afløbsinstallationer. Korrosion i rør og vandinstallationer. Bagfald på kloak, der medfører væsentlig nedsat funktion eller levetid. Nedfaldne fliser i vådzone, som følge af fejl i valg af klæber eller udførelse. Utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser i vådzone. Væsentlige utætheder i klimaskærm. Synlig skimmelsvamp i beboelses- eller opholdsrum, herunder køkken og bryggers, på et areal større end 400 cm2, uanset om skimmelsvampen forekommer samlet eller pletvis. Synlig skimmelsvamp, uden for beboelses eller opholdsrum, der udgør en generel og ikke ubetydelig risiko for sundhedsskade som følge af luftstrømme til beboelses- eller opholdsrum og/ eller skimmelsvampens placering i forhold til beboelses- eller opholdsrum. Skjult skimmelsvamp, der udgør en generel og ikke ubetydelig risiko for sundhedsskade som følge af luftstrømme til beboelses- eller opholdsrum og/ eller skimmelsvampens placering i forhold til beboelses- eller opholdsrum. Fugtskader som følge af brug af opfugtede materialer. Væsentlig nedsat levetid for konstruktioner og materialer i forhold til normal forventet levetid. Trænedbrydende svamp i for eksempel vinduer, døre, kviste, karnapper eller tagkonstruktioner. Accelereret nedbrydning af bundstykker i døre og vinduer. Nedbrudte fuger i murværk som følge af fejl i mørtelkvalitet. Rustangreb på armeringsjern i f.eks. altaner som følge af fejl i dæklag over armeringsjern. 2. Eksempler på byggeskader, der ikke er dækningsberettigede Revner uden konstruktiv betydning i sokler, sokkelpuds, murværk og indervægge. Afskalning af tyndpuds. Skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes bærende konstruktioners manglende stabilitet eller utilstrækkelig fundering. Skævheder i gulve og vægge, der ikke har indflydelse på bærende konstruktioners stabilitet. Skader på udendørsarealer herunder havemure, terrasser, legeredskaber, svømmebassiner og installationer til samme. Trænedbrydning i for eksempel vinduer, døre, kviste, karnapper eller tagkonstruktioner som følge af manglende normal vedligeholdelse. Skader pga. slid og ælde. Nedbrydning i nedgravede træstolper. Skader på bygningsdele med opbrugt levetid, hvis denne ikke er væsentligt nedsat som følge af fejlplacering mv. Manglende tæthed i bebyggelsen, medmindre der er nærliggende risiko for væsentlig skade. Tagrender, der er underdimensionerede, men ikke indebærer nærliggende risiko for, at der opstår skade på andre bygningsdele. Tagrender, der har forkert fald, men under normale forhold afvander til nedløbet. Inddækninger og skotrender med fejl, men uden nærliggende risiko for vandindtrængning. Tegltag med for tynde afstandslister, hvis dette ikke indebærer nærliggende risiko for ødelæggelse af undertaget, tegltaget eller lægterne. Blafrende undertag, hvis dette ikke indebærer nærliggende risiko for, at det ødelægges. Bagfald i bruseniche, som ikke medfører skadelig opfugtning af andre bygningsdele. Nedfaldne fliser uden for vådzone. Nedbrudte elastiske fuger med kort levetid. Utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser uden for vådzone. Kosmetiske skader, herunder afskalling af maling. Misfarvninger, som ikke skyldes skimmelsvamp. Skimmelsvamp, der skyldes uhensigtsmæssig brugeradfærd, for eksempel manglende udluftning i forbindelse med tørring af tøj indendørs. Punkterede termoruder, som ikke skyldes fejl ved monteringen. Træk fra døre og vinduer. Knirkende gulve som følge af forkert fastgørelse. Skader på og funktionssvigt i hårde hvidevarer. 5

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

TAGBOLIGER1. - en vejledning

TAGBOLIGER1. - en vejledning TAGBOLIGER1 - en vejledning Tagboliger - en vejledning Tekst og redaktion: Realkredit Danmark, SBS Byfornyelse, Byfornyelse København, Plan & Arkitektur og Byggeri & Bolig, Københavns Kommune, 2003. Foto

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere