CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Status JanusCentret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Status JanusCentret 2003-2012"

Transkript

1 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Status JanusCentret JanusCentret Vesterbrogade 35 A, 3. sal 1620 København V Tlf.: Direktør Mimi Strange 1

2 JANUSCENTRETS ANSATTE Direktør, psykolog Mimi Strange, specialist i psykoterapi og supervision Psykolog Signe Rakel Hein, autoriseret psykolog Merete Stobberup specialist i børnepsykologi Psykolog Stine Tofte, psykolog Psykolog Nina Stagis, psykolog Sociolog Anne Laustsen Wodschow, videnskabelig medarbejder Kliniksekretær Karen Søborg, autoriseret lægesekretær Ekstern konsulent psykolog Jytte Kofoed Andersen, specialist i børnepsykologi 2

3 JANUSCENTRETS ANSATTE... 2 Introduktion og læsevejledning... 4 Børn og unge med seksuelt bekymrende eller seksuel overgrebsadfærd (Klientdatabase)... 7 Baggrundsforhold... 7 Politiets involvering... 9 Henviste børn og unges egne offererfaringer Diagnose og behandling før henvisning til JanusCentret Resultatet af psykologiske foretaget i JanusCentret (WISC III, WISC IV, TOVA og Rorschach) Forældredata Seksuelt bekymrende adfærd (SBA) Mediation Børn og unge udsat for seksuelle overgreb af JanusCentrets klienter (Offerdatabase) Karakteristika for ofre og overgreb Afsløring af overgreb Særligt fokus på søskendeincest Baggrundsforhold og forældredata i søskendeincestsager Søskendeincest klienternes egne offererfaringer Baggrundsforhold ofre for søskendeincest Karakteristik af overgrebet/overgrebene i søskendeincestsagerne

4 Introduktion og læsevejledning Denne status over JanusCentrets sager er baseret på udtræk og deskriptive analyser fra Centrets database. Da JanusCentret er det eneste af sin art i Danmark, og da børn og unge med seksuelt bekymrende og seksuelt krænkende adfærd er et felt, hvor må formodes at være mørke tal, så er det ikke muligt at teste, hvorvidt klienterne i JanusCentret udgør et repræsentativt udsnit af denne gruppe af børn og unge. Analyserne i denne rapport gælder derfor udelukkende for dette sample. JanusCentret (tidligere Projekt JANUS) blev oprettet af Socialministeriet i 2003 og har siden ydet hjælp til børn og unge med seksuel overgrebsadfærd og deres forældre, rådgivet og undervist professionelle samt indsamlet og formidlet viden i de knap 9 forløbne år. Centret overgik fra Socialministeriets regi til almennyttig fond pr Centret har fået midler via satspulje (ligesom de foregående år) men denne gang som overgangsstøtte, idet centret nu også drives via indtægtsdækket virksomhed. Centret blev fra marts 2011 VISO leverandør. 4

5 Siden centrets opstart i 2003, JanusCentret har udført opgaver for 91 af de i alt 98 kommuner i Danmark fordelt på alle 5 regioner. I 83 kommuner har JanusCentret leveret ydelser ud over telefonrådgivning. JanusCentret har udført udrednings- og/eller behandlingssager for 59 kommuner, og der er afholdt kurser/undervisning, udført konsulentopgaver eller givet supervision og rådgivning i 71 af landets kommuner. Siden 2003 har der været 1451 henvendelser. En henvendelse kan dække over alt fra en enkelt telefonsamtale til et helt sagsforløb med udredning, behandling, telefonsamtaler osv. Nedenstående ses fordelingen af typer af henvendelser Typer af henvendelser til JanusCentret (n=1451) Samlet set har der æret 227 afsluttede forløb med klienter, som har haft fremmøde i klinikken. Heraf er 125 udredningssager, 96 udrednings- og behandlingssager og 6 er udelukkende behandlingssager. Desuden har der været 409 telefonrådgivningssager vedrørende inden for centrets målgruppe, som er børn og unge mellem 4-18 år med seksuelt bekymrende eller seksuelt krænkende adfærd. Ydermere har der været 328 telefonrådgivningssager, som ligger uden for JanusCentrets målgruppe, fordi de har omhandlet voksne, rene offerproblematikker eller andet. 5

6 Det data, der nu vil blive præsenteret, vedrører de 227 klienter med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd, som har været til udredning og/eller behandling i klinikken. Desuden beskrives data om de 363 børn/unge, som klienterne har krænket. 6

7 Børn og unge med seksuelt bekymrende eller seksuel overgrebsadfærd (Klientdatabase) Baggrundsforhold De børn og unge som henvises til JanusCentret grundet seksuelt bekymrende eller seksuelt krænkende adfærd, kalder vi klienter. Af de 227 klienter, som er blevet henvist og herefter behandlet og/eller udredt i JanusCentret er 210 (92,5%) drenge og 17 (7,5%) piger Klients alder på visitationstidspunktet (n=227) Ovenstående figur viser aldersfordelingen for klienter i JanusCentret. Gennemsnitsalder på visitationstidspunktet er 13år Klients alder ved første overgreb (n=202) Ovenstående figur viser, hvor gammel klienterne er, når de begår deres første overgreb. Klienternes gennemsnitsalder ved første overgreb er 12år. 7

8 Næsten halvdelen (111) af klienterne har udvist seksuelt bekymrende adfærd (SBA) forud for de de(n) hændelse(r), som har ført til henvisningen til JanusCentret. Ud af de 111, som har udvist SBA før, har 6 af klienterne udvist SBA i over et år - og typisk over flere år. Ud af de 111 som har udvist SBA forud for henvisningsårsagen, har en fjerdedel også begået deciderede overgreb forud for de(n) hændelse(r), som førte til henvisning til JC. Seksuelt bekymrende adfærd er oftest karakteriseret ved verbalt krænkende adfærd og seksualiserende adfærd. For nogle klienter dækker det desuden over frottage, onani eller seksuelt bekymrende fantasier. Desuden har 10 klienter begået overgreb på dyr. 4 Klients bopæl før og efter forløb 35% 3 25% 2 23% 25% 27% Bopæl visitationstidspunkt 15% 1 5% 18% 18% 22% 4% 3% 15% 37% 3% 3% 1% 2% Bopæl afslutning af forløb i JC Figuren ovenfor viser procentfordelingen af klienternes boforhold ved visitationstidspunktet og ved afslutningen af forløbet. Allerede ved visitationstidspunktet bor 72% af klienterne ikke sammen med begge forældre. Der sker et lille fald i andelen af klienter som bor hjemme hos en eller begge forældre eller plejefamilie, og en lille stigningen i andel som bor på institution eller andet opholdssted ved afslutningen af forløbet. Under en tredjedel af klienterne kommer fra kernefamilier, og næsten halvdelen af klienterne er anbragt uden for hjemmet. 8

9 7 6 5 Går klienten i specialskole eller specialklasse på visitationstidspunktet 58% % 2 1 6% Ja Nej Uoplyst Ovenstående figur viser, at over halvdelen af klienterne går i specialklasse eller på specialskole ved visitationstidspunktet. Politiets involvering 8 Politi Nej % 26% Ja 1 Politi involæveret ifm. overgreb Afhøring af klient Her ses, at politiet har været involveret i næsten en tredjedel af sagerne, og at klienten er blevet afhørt I en fjerdel af sagerne. Når politiet ikke bliver involveret, skyldes det oftest at klienten er under den kriminelle lavalder. 9

10 Har klient tidligere været i kontakt med politiet grundet anden kriminalitet Ja Nej Uoplyst 12% af klienterne var allerede kendt af politiet inden kontakten til JanusCentret grundet anden kriminalitet. 10

11 Henviste børn og unges egne offererfaringer Vanrøgt T o tredjedele (68,3%) af de henviste børn og unge har selv været offer for en eller anden form for vanrøgt. 67% har været udsat for følelsesmæssig vanrøgt, 5% har været udsat for medicinsk vanrøgt, 14% har været udsat for ernæringsmæssig vanrøgt og 12% har været udsat for materiel vanrøgt. Nogle af de henviste børn har været udsat for flere forskellige typer af vanrøgt. Fysisk vold Næsten halvdelen (46%) af alle klienter har været udsat for eller vidne til fysisk vold i familien. 31,3% af klienterne har været udsat for fysisk vold af et familiemedlem. Af disse har 39% været udsat for vold fra mere end et familiemedlem. Det er hovedsagligt forældrene, som står for den fysiske vold; 21% har været udsat for fysisk vold af far og 16% af mor. 31,7% af de henviste børn og unge har været vidne til fysisk vold i familien, og 9,3% har været udsat for fysisk vold uden for familien Seksuelle overgreb Totalt set har 33% af klienterne i Januscentret selv været udsat for et seksuelt overgreb. Ser man udelukkende på de af vores klienter, som har begået deciderede overgreb, så har 26% af dem selv været udsat for seksuelle overgreb. Ser man udelukkende på de 28 klienter, som ikke har begået deciderede seksuelle overgreb, men er henvist grundet SBA, så har 57% selv været udsat for et seksuelt overgreb. 39 (17,2%) af klienterne har selv været udsat for et seksuelt overgreb af et familiemedlem. Af disse fortæller enkelte om to krænkere, mens resten fortæller om én krænker. Når krænker er et familiemedlem, så er det hyppigst en søskende. Det næsthyppigste er far eller stedfar. 6 Klients alder ved første seksuelle overgreb af familiemedlem (n=23)

12 For 24 (6) af de 39 klienter, som har været udsat for intrafamiliære seksuelle overgreb, har vi oplysninger om hvornår overgrebet er startet. Det ses i ovenstående figur. Gennemsnitsalderen ved starten ad de seksuelle overgreb er 6 år. 13,2% af klienterne har desuden været vidne til seksuelle overgreb i familien. 47 (20,7%) har selv været offer for seksuelle overgreb uden for familien. 12 ud af 47 rapporterer om flere seksuelle krænkere uden for familien. Når krænker er ekstrafamiliær, er det hyppigst et andet barn/ung. 5,7% af klienterne har været vidne til seksuelle overgreb udenfor familien. 12 (5%) klienter har været udsat for seksuelle overgreb både af intra- og ekstrafamiliære krænkere. Hvem har krænket klienterne seksuelt (n=75) Ekstrafamiliær voksen Ekstrafamiliær barn/ung Plejefamiliemedlem Andet familiemedlem Søskende Stedfar Stedmor Far Mor 3% 3% 8% 11% 12% 19% 21% 48% Ovenstående figur er lavet udelukkende på baggrund af de 75 klienter, som selv har været ofre for intraog/eller ekstrafamiliære seksuelle overgreb. Det er interessant, at over halvdelen (53%) af de klienter, som selv er blevet krænket seksuelt, er blevet krænket af en søskende eller et andet barn eller ung. Den samme klient kan gå igen i flere af søjlerne, da nogle har flere forskellige krænkere. 12

13 Andel af klienter som selv har været udsat for seksuelle overgreb fordelt på alder ved visitationstidspunktet 32% 52% 4 27% 23% 1 Under 9år 10-11år 12-13år 14-15år 16-17år Ovenstående figur viser, hvor stor en procentdel af klienterne, der selv er blevet misbrugt seksuelt (både intra- og ekstrafamiliært) fordelt på klientens alder ved visitationstidspunktet. Blandt de klienter, som er under 12 år, når de henvises til JanusCentret, er næsten halvdelen (43%) selv blevet misbrugt seksuelt, mens dette er tilfældet for næsten en tredjedel (3) af de klienter, som er over 12 år på henvisningstidspunktet. Psykisk vold 86 (37,9%) af klienterne har selv været offer for psykisk vold i familien. 41 ud af 86 rapporterer om mere end 1 krænker af psykisk vold i familien. 22% har været udsat for psykisk vold af mor, 25% for psykisk vold af far og 38,8% af klienterne har været vidne til psykisk vold i familien. 20,3% af klienterne har været offer for psykisk vold uden for familien. Mobning For halvdelen af klienterne er det kommet frem i løbet af udredning eller behandlingen, at de har været udsat for mobning. Hvorvidt klienten er blevet mobbet er dog uoplyst i 23% af sagerne, da vi ikke tidligere har spurgt konsekvent ind til dette. Det er stadig tankevækkende, at over halvdelen af klienterne har problemer med jævnaldrende i form af mobning. For 27% af de klienter, som har oplyst at være udsat for mobning, foregår mobningen stadig. 11% af dem, som er blevet mobbet, har skiftet skole grundet mobning. 13

14 Diagnose og behandling før henvisning til JanusCentret Diagnose inden visitation til JC n= Figuren ovenfor viser antallet af klienter, som har fået stillet en diagnose før henvisningen til JanusCentret. * Andre diagnoser dækker bl.a. over tourette, adfærdsforstyrrelser, ADD, depression mm. Psykologisk/psykiatrisk behandling før JC n=227 Ingen tidligere behandling 62 Skolepsykolog/PPR/børnerådgivningscenter 120 Børnepsykiater 75 Privatpraktiserende psykolog 34 Andet, fx sexolog, familiebehandler 7 Uoplyst

15 Ovenstående figur viser antallet af de henviste børn og unge, som har modtaget psykologisk eller psykiatrisk behandling før henvisningen til JanusCentret. Resultatet af psykologiske foretaget i JanusCentret (WISC III, WISC IV, TOVA og Rorschach) Til screeningerne bruger vi følgende tests: WISc III, WISC IV, TOVA og Rorschach. Vores screeninger tegner et andet billede af klienterne, end det man får, ved blot at se på, hvor mange af klienterne, som er diagnosticeret inden henvisningen til JanusCentret. 38 (17%) af vores klienter har en ADHD diagnose før visitation i JanusCentret. I vores screening viser 72% tegn på ADHD 21 (9%) af vores klienter har fået diagnosticeret en tilknytningsforstyrrelse før visitation til JanusCentret. I vores screening viser 86% tpå manglende tilknytningsevne. 5 (2%) af vores klienter har diagnose på en autismepsektrum forstyrrelse før visitation i JanusCentret. I vores screening viser 13% tegn på autismespektrum forstyrrelse. Hvad angår funktionsniveau, så har 22% en IQ < 70 og 2 en IQ mellem Dvs., at 42% af JanusCentrets klienter intellektuelt har behov for særlig støtte og opmærksomhed. 15

16 Forældredata 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 46% I arbejde Mors beskæftigelsesmæssige situation på visitationstidspunktet 2% Under uddannelse 35% 2% 15% Ikke i arbejde Mor død Uoplyst Ovenstående figur viser klienternes mødres tilknytning til arbejdsmarkedet. 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 38% Ingen overgreb 19% 18% Seksuelt krænket Mors overgrebshistorie 16% 33% Fysisk vold Psykisk vold Andet Uoplyst Ovenstående figur viser, at 19% af klienternes mødre har oplyst selv at være blevet krænket seksuelt. Det er ikke altid muligt for os at få oplyst dette, hvorfor det forbliver uoplyst i en tredjedel af sagerne. Ser man udelukkende på de sager, hvor vi har fået svar på spørgsmålet om hvorvidt mor selv har været udsat, så udgør de mødre som selv er blevet seksuelt krænket 27%. 16

17 Seksuelt bekymrende adfærd (SBA) 49% af klienterne har udvist SBA uden ofre forud for det overgreb eller de hændelser, som førte til henvisning til JanusCentret, heraf har størstedelen udvist SBA over år. Desuden har 24% af klienterne begået seksuelle overgreb forud for det eller de overgreb, som førte til henvisning til JanusCentret. Ser man på hvor mange af klienterne som både har udvist SBA og begået deciderede seksuelle overgreb forud for den eller de hændelser, som førte til henvisning til januscentret, så er det 16% af det samlede sample. Mediation I JanusCentret har vi god erfaring med at afholde mediationer mellem offer og krænker. Mediation afholdes naturligvis kun i sager, hvor ofret selv ønsker, at det skal foregå, og hvor det vurderes, at både offer og krænker vil være i stand til at indgå i mediationen og drage nytte af den. Mediationer foregår oftest i søskendeincestsager, da det fremtidige familieliv kan være på spil, efter at krænkelserne mellem søskende er blevet opdaget. 49,4% af søskende klienter har haft intention om at deltage i mediation i JanusCentret og 25,3% har deltaget i minimum en mediation. I JanusCentret har vi i alt afholdt 38 mediationer fordelt på 31 sager. I fem af mediationssagerne er der afholdt to mediationer og i en enkelt sag er der afholdt tre mediationer. Afholdte mediationer i JanusCentret (n=38) Klient og bror klient og søster Klient og andet familie Klient og anden person Klient og offers forældre klient og forældre Klients forældre og offers forældre Klients forældre og offer Mellem andre (hverken offer eller klient) I ovenstående graf ses hvem mediationerne er afholdt mellem. 20 af de 38 mediationer er afholdt mellem søskende. Søskendemediationer er grønne, andre mediationer med klienten er blå, og mediationer, hvor hverken offer eller klient deltager er røde. Mediationer hvor hverken offer eller klient deltager er kun holdt i sager, hvor der også er afholdt mediation mellem offer og klient. I disse sager er der typisk tale om en såkaldt børnemediation og en voksenmediation, som er afholdt hver for sig. 17

18 Børn og unge udsat for seksuelle overgreb af JanusCentrets klienter (Offerdatabase) Af de 227 børn og unge som er blevet henvist til JanusCentret har 194 begået deciderede seksuelle overgreb mod andre børn eller unge. Sammenlagt har de 194 klienter krænket 363 ofre. Dette afsnit om offerdatabasen handler om de 363 ofre og om hvilken type af overgreb, de har været udsat for af klienterne. 77 af ofrene er blevet krænket af klienten forud for det overgreb eller de hændelser, som har ført til, at klienten er blevet henvist til JanusCentret. 44,9% af ofrene er drenge og 55,1% er piger. Gennemsnitsalder for ofrene på visitationstidspunktet er 9,8 år, og gennemsnitsalderen ved første overgreb er 9,3 år. For 14% af ofrene er der svaret, at de ikke er alderssvarende udviklet eller har et psykisk handicap. Dette er dog uoplyst for 2, så tallene er usikre. Karakteristika for ofre og overgreb 3 25% Ofrets relation til klient 25% 2 17% 15% 1 5% 9% 7% 5% 13% 12% 4% 1% 5% 1% Ovenstående figur viser ofrets relation til klienten. Langt de fleste er kendt af klienten og en stor andel er søskende. En tredjedel af klienterne har krænket en søster eller bror, mens en fjerdel af ofrene er søskende til klienten, da en del klienter har flere ofre. En fjerdel af ofrene er skolekammerater. 18

19 I 43% af tilfældene er overgrebet foregået i klientens, i ofrets eller i deres fælles hjem. En fjerdedel af overgrebene foregår i daginstitutionen eller på skolen % Overgrebets varighed % 11% 8% 3% 4% 1 dag 2-6 dage Uger Måneder År Uoplyst % Antal overgreb ofret har været udsat for af klienten % 2 1 9% 1 overgreb 2-5 overgreb 6-10 overgreb 5% overgreb 3% overgreb 101 eller derover 4% Uoplyst De to ovenstående figurer viser, at de fleste ofre har været udsat for et enkeltstående overgreb af klienten, men der er også tilfælde, hvor overgrebene er foregået mange gange og over flere måneder eller år. 19

20 Type af overgreb Vaginal/Anal/oral penetration eller forsøg herpå 51% Vaginal/anal penetration med genstand Verbalt krænkende adfærd 2% 5% Blottelser og anden blufærdighedskrænkende 28% Frottage 11% Beføling 45% Onani på/med offer 12% Andet 6% Ovenstående figur viser andelen af ofre, som har været udsat for forskellige typer af seksuelle overgreb af klienten. Et offer kan være blevet udsat for forskellige typer af overgreb af samme klient. 51% af ofrene har været udsat for enten vaginal, anal eller oral penetration med finger eller penis el. forsøg herpå. 29% af pigeofrene har været udsat for vaginal penetration el. forsøg herpå. 4 af drengeofrene har været udsat for anal penetration el. forsøg herpå. 20

21 Afsløring af overgreb Ser man udelukkende på de overgreb, som har ført til, at klienten er blevet henvist til JanusCentret, så tegner der sig et tydeligt billede af, at det typisk er ofret som afslører overgrebet (47%). Hvem afslører overgrebet? 5 47% 45% 4 35% 3 25% 23% 2 15% 1 5% 8% 1% 1% 8% 1% 2% 8% Når man ser på, hvordan overgrebet afsløres, så er det hyppigst, at ofret betror sig til sine forældre (27%). Herefter følger forældre tager offer og klient på fersk gerning på 8% og pædagogisk personale tager offer og klient på fersk gerning på 7%. 21

22 Særligt fokus på søskendeincest Dette afsnit drejer sig om de klienter, som har krænket enten en eller flere af sine søskende herunder også halv-, pap- og plejesøskende, samt om søskende ofrene. Figurerne viser deskriptive sammenligninger mellem de klienter, som har krænket et eller flere af sine søskende seksuelt, og de klienter som udelukkende har krænket børn og unge, der ikke er deres søskende. Det vil sige, at de 33 klienter, hvor der ikke er oplysninger om nogle ofre, ikke indgår i dette afsnit. Forskellene er ikke signifikanstestet, og det kan ikke udelukkes, at nogle af de deskriptive forskelle vi ser, har andre forklaringer forskelle på søskende krænkere og ikke-søskende krænkere. Andre årsager til forskelle kan være hvilket nummer klienten er i søskendeflokken eller hvorvidt klienter bor hjemme, sammen med sine søskende, eller om klienten er anbragt udenfor hjemmet. Klienter i Janus Centrets sample(227) Klienter med min. 1 søskendebarn som offer Klienter med min 1 offer hvoraf ingen er et søskendebarn Klienter uden ofre 300 Ofre til klienter i Janus Centret (n=363) Søskende ofre 270 Ikke-søskende ofre Søskende ofre Ikkesøskende ofre 22

23 Af de 363 ofre som er blevet krænket af JanusCentrets klienter, er 93 søskende til klienten, mens 270 ikke var søskende til klienten. Søskendeofres relation til klient (93) Stedbror 3 Stedsøster Halvbror Halvsøster Bror Søster Baggrundsforhold og forældredata i søskendeincestsager Både for søskende krænkere og ikke søskende krænkere er gennemsnitsalderen ved visitationstidspunktet 13 år, og gennemsnitsalderen ved første overgreb er 12 år. 41,8% af søskende krænkerne går i specialskole eller specialklasse ved visitationstidspunktet; for ikkesøskende krænkere er det 65,2%. 3 25% 2 15% 1 5% Mors overgrebshistorie og anbringelse i barndommen 25% 19% 13% Klienter begået overgreb mod søskende Klienter IKKE begået overgreb nod søskende Mor seksuelt krænket Mor udsat for fysisk vold Mor har selv været anbragt udenfor hjemmet 23

24 Tallene i ovenstående figur er behæftet med usikkerhed, da oplysninger om mors overgrebshistorie og anbringelser er uoplyst for næsten en tredjedel af klienterne. Procenterne viser den andel af det totale antal klienter, hvor vi har oplysning om overgreb og anbringelse, hvorfor procenterne sandsynligvis ville stige lidt, hvis vi havde flere besvarelser. Søskendeincest klienternes egne offererfaringer Seksuelle overgreb I søskendeincest sagerne er det 26,6% af klienterne, der selv har været offer for et eller flere seksuelle overgreb ; 29,6% af ikke-søskende klienter. Der er altså ikke særlig stor forskel på hvor mange procent af søskende-klienterne og ikke-søskende klienterne, som selv har været udsat for seksuelle overgreb (27% og 3), men der er bemærkelsesværdig forskel på andelen af intra- og ekstrafamiliære krænkere. 25% 2 Andel af hhv klienter med og uden søskendeovergreb som selv har været udsat for seksuelle overgreb 2 2 Udsat for intrafamiliære seksuelle overgreb 15% % Udsat for ekstrafamiliære seksuelle overgreb 5% Klient begået min 1 søskendeovergreb Klient ikke begået søskendeovergreb 10,1% af søskende-klienter er selv blevet udsat for seksuelle overgreb i familien; 20, af ikke-søskende klienter. 15,% af søskende klienter har været vidne til seksuelle overgreb i familien; 12,2% af ikke-søskende klienter. 20,3% af søskende klienter er selv blevet udsat for seksuelle overgreb udenfor familien; 14,8% af ikkesøskende klienter. 2,5% af søskende klienter har været vidne til seksuelle overgreb udenfor familien; 8,7% af ikke-søskende klienter. 24

25 Baggrundsforhold ofre for søskendeincest 7 Ofres køn 6 65% % 48% 52% Dreng Pige 2 1 søskende Ikke søskende Figuren viser, at andelen af piger er højere blandt søskenderelaterede ofre end ikke søskenderelsterede ofre. Ofrets gennemsnitsalder ved første overgreb af klienten er 7,6år for søskende ofre og 9,9år for ikkesøskende ofre. Søskendeofrene er således typisk lidt yngre end de ofre, som ikke er søskende til klienten. I søskendeincestsagerne er 36% drenge. Ser man på alle 363 ofre I samplet, så er 44,5% drenge. Ser man udelukkende på de 270 ofre, som ikke er søskende til klienten, så er 48% drenge. 35% Offers alder ved første overgreb af klient 3 25% 2 15% 1 Søskende (93) Ikkesøskende (270) 5% > 25

26 Karakteristik af overgrebet/overgrebene i søskendeincestsagerne Søskendeincest har kun involveret fysisk tvang og trusler i 3,2% af overgrebene, mens dette er tilfældet i 18,9% af overgrebene på ikke-søskende ofre. Derimod har søskende klienter brugt fysisk tvang og trusler for at få ofret til at hemmeligholde overgrebet i 29% af tilfældene; mod 16,7% af overgrebene på ikke søskende ofre. 7 Antal overgreb Søskende (93) Ikkesøskende (270) Uoplyst 13% af søskende ofrene har været udsat for overgreb af klienten; dette gælder for 6%af ikkesøskende ofrene. 17% af søskende ofrene har været udsat for mere end 10 overgreb; dette gælder for 5% af ikke-søskende ofrene. 26

27 Overgrebets varighed 1 dag 2-6 dage Uger Mdr. År Uoplyst Søskende (93) Ikkesøskende (270) Figurerne ovenfor viser, at søskendeovergrebene i over 6 af tilfældene foregår mere end én gang og derved også forløber over længere tid. I JanusCentrets sample er der således en tendens til at søskendeofre er yngre, når det seksuelle overgreb starter, og at misbruget varer længere og foregår flere gange, når det sammenlignes med ofre som ikke er søskende til klienter i JanusCentret. 27

JanusCentrets 10 års Jubilæumsstatusrapport

JanusCentrets 10 års Jubilæumsstatusrapport JanusCentrets 10 års Jubilæumsstatusrapport CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD 2003-2013 Statusrapport XI JanusCentret Vesterbrogade 35 A,

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE

CENTER FOR BØRN OG UNGE Statusrapport IX: 22.12. 2010 1.6.2012 Samlet status 2003-2012 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD JanusCentret Vesterbrogade 35 A, 3. sal

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Statusrapport XII 2003-2014

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Statusrapport XII 2003-2014 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Statusrapport XII 2003-2014 2 JANUSCENTRET Indholdsfortegnelse statusrapport Forord til statusrapport XII

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Arbejde med børn, der kan være seksuelt grænseoverskridende 14 JANUAR 2017 VANESSA SCHMIDT-RASMUSSEN

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Arbejde med børn, der kan være seksuelt grænseoverskridende 14 JANUAR 2017 VANESSA SCHMIDT-RASMUSSEN OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 14 JANUAR 2017 VANESSA SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Arbejde med børn, der kan være seksuelt grænseoverskridende DAGENS PROGRAM Præsentation af JanusCentret Karakteristik af børn

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE

CENTER FOR BØRN OG UNGE Statusrapport VII: 1. 3. 2009-1. 3. 2010 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 6 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD JANUSCentret Vesterbrogade 35 A, 3. 1620 København K Tlf.: 33

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Statusrapport XIII

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Statusrapport XIII CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Statusrapport XIII 2003-2015 2 JANUSCENTRET Indholdsfortegnelse statusrapport Forord til Statusrapport

Læs mere

Sexuel risikoadfærd hos børn og unge

Sexuel risikoadfærd hos børn og unge BØRNE- OG UNGEPOLITISK HØRING CHRISTIANSBORG 06.12.16 MIMI STRANGE, DIREKTØR, PSYKOLOG, SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUPERVISION, JANUSCENTRET Sexuel risikoadfærd hos børn og unge SEXUEL ADFÆRD HOS ANBRAGTE

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE

CENTER FOR BØRN OG UNGE Statusrapport VIII: 1. 3. 2010-22.12. 2010 Samlet status 2003-2010 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD JANUSCentret Vesterbrogade 35 A, 3.

Læs mere

Portræt af de unge. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl. vidne til eller offer for fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle

Portræt af de unge. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl. vidne til eller offer for fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle Portræt af de unge Projekt JANUS Af Mimi Strange m.fl. Projekt JANUS tilbyder ambulant behandling til drenge og piger i alderen 6-18 år med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd og deres familier.

Læs mere

- Forebyggelse og handlevejledning.

- Forebyggelse og handlevejledning. Børnehuset Karla Grøn Den 22.02.17 Vold og seksuelle overgreb af børn - Forebyggelse og handlevejledning. Med udgangspunkt i Vejle kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og

Læs mere

VISO KONFERENCE NYBORG STRAND DEN 6. DECEMBER 2016

VISO KONFERENCE NYBORG STRAND DEN 6. DECEMBER 2016 VISO KONFERENCE NYBORG STRAND DEN 6. DECEMBER 2016 TOVE WEIS, PSYKOLOG, SPECIALIST OG SUPERVISOR I BØRNEPSYKOLOGI, JANUSCENTRET Børn og unge med seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd overfor

Læs mere

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I PERIODEN 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014 2 DATA Statusopgørelsens

Læs mere

ANTOLOGI OM MØDER MELLEM OFFER OG KRÆNKER D.28/ : MEDIATIONSMØDER I INCESTSAGER, HVOR ET BARN HAR KRÆNKET EN SØSKENDE

ANTOLOGI OM MØDER MELLEM OFFER OG KRÆNKER D.28/ : MEDIATIONSMØDER I INCESTSAGER, HVOR ET BARN HAR KRÆNKET EN SØSKENDE ANTOLOGI OM MØDER MELLEM OFFER OG KRÆNKER D.28/11 2016: MEDIATIONSMØDER I INCESTSAGER, HVOR ET BARN HAR KRÆNKET EN SØSKENDE MIMI STRANGE, DIREKTØR, SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUPERVISION, JANUSCENTRET

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Det første overgreb er det vigtigste at forebygge

Det første overgreb er det vigtigste at forebygge Det første overgreb er det vigtigste at forebygge To år med landsdækkende hjælp til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd - en del af Overgrebspakken 2013-2016 Udarbejdet af JanusCentret,

Læs mere

6 SOCIALPÆDAGOGEN. Tag nu den svære snak om sex

6 SOCIALPÆDAGOGEN. Tag nu den svære snak om sex 6 SOCIALPÆDAGOGEN UNGE KRÆNKERE Hvis børnene og de unge har ondt i maven over at snakke om det her, og de så skal snakke med nogle voksne, der også har ondt i maven over det, så kommer vi altså aldrig

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Offer møder. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl.

Offer møder. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl. Offer møder krænker Mødet mellem offer og krænker indgår som en del af den kliniske behandlings praksis over for børn eller unge og deres familier. Sidste del af serien om Projekt JANUS lægger sin hovedvægt

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget 06-09-2016 Sagsnr. 2016-0247167 Dokumentnr. 2016-0247167-1 Overblikstal for Børnehus Hovedstaden pr. juni 2016 Sagsbehandler

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

SMISO- Senter mot incest og seksuelle overgrep Traume og unge som krenker seksuelt

SMISO- Senter mot incest og seksuelle overgrep Traume og unge som krenker seksuelt Konferense 17.03.2015 SMISO- Senter mot incest og seksuelle overgrep Traume og unge som krenker seksuelt Søskenincest -Hvordan rammes familien og hva kan gjøres for å hjelpe? Mimi Strange, Direktør, JanusCentret

Læs mere

krænker Når børn og unge

krænker Når børn og unge modelfotos: bam/scanpix Projekt JANUS Af Mimi Strange Når børn og unge krænker Gennem fem år har Projekt JANUS indsamlet viden om og erfaring med behandling af børn og unge, der begår seksuelle overgreb

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år

Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år Lis Sørensen psykolog, psykiatrisk afdeling, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Jeg

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 1 Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 Denne årsopgørelse af Børne-Ungetelefonen for 2005 viser hvem og hvad der er ringet om til Børn - Ungetelefonen. Årsopgørelsen

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Børn, der krænker andre børn

Børn, der krænker andre børn Hanne Søndergård Pedersen, Katrine Nøhr og Hans Skov Kloppenborg Børn, der krænker andre børn Erfaringsopsamling Børn, der krænker andre børn Erfaringsopsamling Publikationen kan hentes på www.kora.dk

Læs mere

Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011

Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011 Konference, Færøerne Barnabati KONFERENCE 13. og 14. September 2011 Børn og unge med sexuelt bekymrende eller krænkende adfærd Mimi Strange, centerchef, klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

PORNO OG SAMFUND, KONFERENCE MAJ 17

PORNO OG SAMFUND, KONFERENCE MAJ 17 PORNO OG SAMFUND, KONFERENCE MAJ 17 KONFERENCE 24.5.17 Børn, sexuelt bekymrende adfærd og exponering for pornografi i tidlig barnealder. Mimi Strange, direktør for Januscentret, klinisk børnepsykolog,

Læs mere

PROJEKT FOR BØRN OG UNGE MELLEM 6 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD

PROJEKT FOR BØRN OG UNGE MELLEM 6 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Statusrapport V: 1. 3. 2007-1. 3. 2008 PROJEKT FOR BØRN OG UNGE MELLEM 6 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Projekt JANUS Vesterbrogade 35 A, 3. 1620 København K Tlf.: 33

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

" %& " # $ ' " ( '" " & $#! )$ * " + ( ' ( $ #! '+ " '&, '& & ( " $ ', $

 %&  # $ '  ( '  & $#! )$ *  + ( ' ( $ #! '+  '&, '& & (  $ ', $ Januar 2007 ! " # " %& &&'& " # ' " ( '" " & #! ) * " + ( ' ( #! '+ " '&, '& & ( " " ', - ') ) + ( ' "!. ' / 1 ! "# 0&!! % % %. %1 % 2# " 2 # 34! ) ) 5# 6 60 " %! & ' ( & ) % '& (( %) % '& 2 * +! )! )

Læs mere

GÖR VI SKILLNAD FÖR UTSATTA BARN? ARE WE MAKING A DIFFERENCE FOR ABUSED CHILDREN?

GÖR VI SKILLNAD FÖR UTSATTA BARN? ARE WE MAKING A DIFFERENCE FOR ABUSED CHILDREN? DEN 9:E NORDISKE KONFERENSEN OM BARNMISHANDEL OCH OMSORGSSVIKT STOCKHOLM, 22-25 MAJ 2016 GÖR VI SKILLNAD FÖR UTSATTA BARN? ARE WE MAKING A DIFFERENCE FOR ABUSED CHILDREN? NFBO KONFERENCE STOCKHOLM, 23.MAJ

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Bilag 1 april 2016 Tabeller til gennemgang af anbringelsessager april 2016 Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Årsager Årsudgifter i mio. Gns.pris. i tusind Ant al Børn og unge med vidtgående

Læs mere

Dokumentation i anbringelser

Dokumentation i anbringelser Dokumentation i anbringelser Hvordan testes der? Der laves en screening af, hvorledes den unge var ved sin ankomst, efter 3 mdr. og herefter hver 6. mdr. Scoren i testen er en risikoscore, og des højere

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Børn og unges seksuelle udvikling herunder vurdering, forebyggelse og håndtering af seksuelt bekymrende adfærd hos børn og unge.

Børn og unges seksuelle udvikling herunder vurdering, forebyggelse og håndtering af seksuelt bekymrende adfærd hos børn og unge. FAGGRUPPESEMINAR FOR SOCIALRÅDGIVERE DEN 23. MARTS TOVE WEIS, PSYKOLOG, SPECIALIST OG SUPERVISOR I BØRNEPSYKOLOGI Børn og unges seksuelle udvikling herunder vurdering, forebyggelse og håndtering af seksuelt

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Statusrapport XIII

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Statusrapport XIII CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Statusrapport XIII 2003-2016 2 JANUSCENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 - Dataresultater 1. Karakteristik

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Kort & klart Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap KORT & KLART Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Spørgeskema til underretningsstatistik

Spørgeskema til underretningsstatistik Side 1 af 7 Spørgeskema til underretningsstatistik Identifikation af sagen Statistikskema indberettet af: Identifikation:. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Side 2 af 7 1. Grundoplysninger om barnet

Læs mere

Orientering om Underretning 1. halvår 2017

Orientering om Underretning 1. halvår 2017 Punkt 3. Orientering om Underretning 1. hvår 7 7-041575 Familie- og Beskæftigelsesforvtningen fremsender til Familie- og sociudvgets orientering underretning 1. hvår 7. Familie- og Sociudvget Møde den

Læs mere

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Holmstrupgård Psykiatri

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Myndighedsområdet Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Myndighed-Sex.indd 1 15/01/13 11.37 Du skal have en samtale

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

HINDSGAVL Forskningsnetværket om sexuelle overgreb mod børn. KONFERENCE 5. og 6. september Hindsgavl

HINDSGAVL Forskningsnetværket om sexuelle overgreb mod børn. KONFERENCE 5. og 6. september Hindsgavl HINDSGAVL Forskningsnetværket om sexuelle overgreb mod børn KONFERENCE 5. og 6. september Hindsgavl Tirsdag d.6.september Tema: Sexuelle overgreb og tilknytning Behandling af børn udsat for seksuelle overgreb

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Vold mod børn. Typer, grader og distinktioner af vold mod børn. Skadevirkninger ved vold mod børn

Vold mod børn. Typer, grader og distinktioner af vold mod børn. Skadevirkninger ved vold mod børn Vold mod børn PROGRAM Typer, grader og distinktioner af vold mod børn Omfang af vold mod børn Skadevirkninger ved vold mod børn Hvem udøver vold? Anbefalinger fra handlingsplaner m.v. - kan de omsættes

Læs mere

VEJLEDER Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling

VEJLEDER Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling VEJLEDER Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af FFT i Danmark. Skemaet skal udfyldes, hver gang en ny familie begynder i FFT-behandling.

Læs mere

Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen

Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen DET DOBBELTE PERSPEKTIV: OFFER/KRÆNKER 1 KLINISK AKTIVITET I JANUSCENTRET

Læs mere

Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til det, Johanne har skrevet i stilen? Hvad siger du til drengene? Hvad er din handling efterfølgende?

Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til det, Johanne har skrevet i stilen? Hvad siger du til drengene? Hvad er din handling efterfølgende? Johanne på 15 år er dårlig begavet. I en stil skriver hun en historie med meget konkrete beskrivelser af, hvordan historiens hovedperson skal sutte på sin fars tissemand, hvordan den smager etc. Johanne

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik Udsatte børn og unge (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik 97.000 underretninger i 2015 66.300 i 2014 (sidste 9 måneder af 2014) 25% En underretning

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

REGISTRERING. Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling

REGISTRERING. Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling REGISTRERING Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af FFT i Danmark. Skemaet skal udfyldes, hver gang en ny familie begynder i FFT-behandling.

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 31. december 2014

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 31. december 2014 Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 31. december 214 Side 1 af 9 Følgende statistikker er udarbejdet på underretningsområdet: 1. Antal underretninger i perioden 211-31. december 214 2. Tidsforbrug

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Årsopgørelse for. Børne Ungetelefonen

Årsopgørelse for. Børne Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne Ungetelefonen 2004 1 Årsopgørelse for Børne- Ungetelefonen 2004 Opgørelsen af henvendelserne til Børne- Ungetelefonen i 2004 viser, at børn og unge i alle aldre ringer til Børne-

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGS HJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGSHJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge Usikkerhed og tvivl

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere