Fra rapporten om Økonomisk Demokrati afgivet i november 1972

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra rapporten om Økonomisk Demokrati afgivet i november 1972"

Transkript

1 62 Med en yderligere forenkling kan det formentlig siges, at økonomisk demokrati tilsigter at gå nye veje i fordelingspolitikken veje, der i højere grad end de traditionelle skulle gøre det muligt at forene den økonomiske politiks målsætninger om fuld beskæftigelse, økonomisk vækst og ligevægt på betalingsbalancen. Fra rapporten om Økonomisk Demokrati afgivet i november 1972

2 Vækstdagsordenen Af Jan Rose Skaksen 1 Danmark har i en årrække haft en dårlig velstandsudvikling, og det skyldes især, at der har været lave produktivitetsstigninger. Et problem ved dette er, at det giver en dårlig konkurrenceevne et andet problem er, at det giver et tab af velstand og valgmuligheder i forhold til, hvad der gælder i andre tilsvarende lande. Der er mange forhold, der spiller ind på produktiviteten, såsom fx uddannelse, globalisering og teknologi. Selvom vi således ved meget om, hvad der påvirker produktiviteten, er det ikke oplagt, hvordan det omsættes til politik, der øger produktiviteten. Siden midten af 90erne har Danmark ikke været særlig god til at skabe velstandsvækst i forhold til andre tilsvarende lande, og det har betydet, at Danmark er rykket ned ad velstandsranglisten. Det er i sig selv naturligvis bekymrende, men det bliver endnu mere bekymrende, når man ser på, hvordan den velstandsstigning, der trods alt har været, er blevet skabt. For de fleste landes vedkommende kommer langt det væsentligste bidrag til væksten fra en forøgelse i arbejdsproduktiviteten (dvs. produktionen per arbejdstime), men det gælder ikke for Danmark. Det er kun ca. halvdelen af produktivitetsvæksten, der kommer fra en øget arbejdsproduktivitet resten kommer fra flere i beskæftigelse, flere arbejdstimer pr. beskæftiget, og et bedre bytteforhold (se fx Nationalbanken, 2012). Problemet med det er, at det kun er produktivitetsvæksten og måske bytteforholdsforbedringer, der i længden kan bidrage til at øge velstanden. Dvs. hvis Danmark ikke formår fremover at øge produktiviteten mere, end hvad tilfældet har været i de seneste 15 år, så vil Danmark forsætte rutsjeturen ned af velstandsranglisten. Nedenfor vil jeg bl.a. se på, hvorfor en sådan rutsjetur kan være et problem. Den økonomiske debat har i de sidste 10 år været præget af to langsigtede udfordringer for Danmark. Den ene har været manglende finanspolitisk holdbarhed, og den anden har været den lave vækst i arbejdspro- 1 Direktør, KORA, medlem af formandskabet for De Økonomiske Råd fra 2003 til 2008.

3 64 duktiviteten. Der er ingen tvivl om, at problemerne med finanspolitisk holdbarhed har fået langt større opmærksomhed end den lave produktivitetsudvikling. Det fremgår også med al tydelighed, hvis man går igennem de seneste mange års rapporter fra De Økonomiske Råd. Hvor finanspolitisk holdbarhed behandles i mange rapporter, så er det først i 2010, at der er et decideret kapitel om produktivitet. Der har dog været enkelte andre kapitler tilbage i tiden, der har berørt produktivitetsproblemet, og den seneste produktivitetsdebat startede også før Den tidligere regering nedsatte således i 2009 et Vækstforum, der skulle komme med inspiration til at øge væksten og produktiviteten i Danmark, og den nuværende regering nedsatte i år Produktivitetskommissionen. Selvom produktivitetsproblemet egentlig har været til stede i dansk økonomi siden midten af 90erne, så er det således først efter udbruddet af finanskrisen, at der for alvor er kommet opmærksomhed på problemstillingen. En væsentlig forklaring på, at de to langsigtede problemstillinger ikke har fået lige meget opmærksomhed, er formodentlig, at de er meget forskellige i deres natur. Manglende finanspolitisk holdbarhed er en meget tydelig trussel mod velfærdsstaten, hvilket udviklingen i Sydeuropa er et aktuelt eksempel på. Omvendt, så er konsekvenserne af en manglende vækst i produktiviteten langt mere uklare. En anden væsentlig årsag til, at finanspolitisk holdbarhed har fået mere opmærksomhed, end manglende vækst i produktiviteten, er, at der er oplagte økonomisk politiske håndtag at dreje på til at skabe finanspolitisk holdbarhed, fx begrænsninger i udnyttelse af efterløn. Der har til gengæld været en stor politisk uenighed om, hvilke håndtag, der var nødvendige og bedst at dreje på. I forhold til produktivitetsudviklingen er der ikke tilsvarende oplagte økonomisk politiske håndtag at dreje på. Til gengæld er området heller ikke omgærdet af den samme store politiske uenighed, som i tilfældet med finanspolitisk holdbarhed. Hvorfor er en lav produktivitetsudvikling et problem? Mange vil sikkert mene, at de rent materielt har det udmærket, så hvorfor er det lige så vigtig, at produktiviteten øges yderligere? I debatten om den dårlige produktivitetsudvikling er der vel to forskellige tilgange i forhold til at forklare, hvorfor en lav produktivitetsudvikling er et pro-

4 blem. Den ene tilgang er, at problemet er relateret til manglende konkurrenceevne og udflytning af danske arbejdspladser. Den anden tilgang er, at en lav produktivitetsudvikling giver tabte muligheder af velstand i forhold til andre lande, og dermed også tabte valgmuligheder indenfor både privat forbrug, fritid, miljø og offentligt forbrug. Lav produktivitet giver dårlig konkurrenceevne Det er en kendsgerning, at hvis man ser på den danske lønkonkurrenceevne i det seneste årti, har den udviklet sig rigtig dårligt. Det skyldes tre forhold: en lønstigningstakt, der har ligget over udlandets; en produktivitetsudvikling, der har ligget under udlandets; og en styrkelse af kronekursen. Kombinationen af disse tre faktorer har forværret konkurrenceevnen i størrelsesordenen 25 procent. Det er oplagt at relatere denne dårlige konkurrenceevne til udflytningen af arbejdspladser, samt den kendsgerning, at fremstillingssektoren fylder mindre og mindre i dansk økonomi. I 1980 var over 20 procent af de beskæftigede ansat indenfor fremstillingssektoren, og i 2000 var det ca. 17 procent, mens det i dag er ca. 13 procent. Der har således i mange år været en tendens til, at fremstillingssektoren udgør en mindre og mindre andel af dansk økonomi, men hastigheden, hvormed fremstillingssektorens betydning falder, synes at være vokset i de seneste år. Det er også en kendsgerning, at siden 2003 er der opstået et underskud i de udenlandske direkte investeringer, forstået på den måde, at danske virksomheder investerer mere i udlandet end udenlandske virksomheder investerer i Danmark (se Pedersen og Skaksen, 2011). Dette problem er igen mest udtalt indenfor fremstillingssektoren. 65 Vækstdagsordenen Udviklingen indenfor fremstillingssektoren er derfor en reel bekymring, som i høj grad fortjener opmærksomhed. Spørgsmålet er naturligvis, hvor alvorligt denne udvikling er for dansk økonomi. Nogle vil argumentere for, at det ikke er et problem, at Danmark bliver et serviceproducerende samfund i stedet for vareproducerende. Andre vil modsat argumentere for, at det er afgørende for Danmark, at der er en fremstillingssektor af en vis størrelse. Hvis man se på udviklingen i Danmarks handel med serviceydelser, så ser det på overfladen ud som om, at service i voksende omfang bliver

5 66 eksporteret, så serviceproduktion i denne sammenhæng faktisk overtager vareproduktionens betydning. Hvis man går dybere ned i tallene fremgår det dog, at langt den største del af eksporten af serviceydelser består af transportydelser. Tilsammen udgør transport og rejser således mere end 75 procent af eksporten af serviceydelser (se Malchow-Møller m.fl., 2011a). Omvendt kan det dog også konstateres, at Danmark har haft overskud på handelsbalancen hvert år siden 1986 dvs. der er egentlig ikke noget, der tyder på, at der er akutte problemer i forhold til den eksterne balance. Hvis man går bag om tallene og beregner, hvor stor en del af den danske beskæftigelse, der anvendes til at producere til eksport, når man både medregner den direkte anvendelse i de eksporterende virksomheder, og den indirekte anvendelse hos underleverandører, kan man også konstatere, at denne anvendelse har været voksende (se Malchow-Møller m.fl., 2011a). I 1980 producerede godt 20 procent af de beskæftigede til eksport, men i 2007 er det 25 procent. Dette på trods af, at fremstillingssektoren bliver mindre, og Danmark fortsat i langt overvejende grad eksporterer varer frem for serviceydelser. Det er i øvrigt interessant, at Danmark helt op i 90erne indirekte havde en nettoeksport af ufaglært arbejdskraft igennem den internationale handel på trods af, at Danmark også i 1990 var et højindkomstland, og vi næppe på dette tidspunkt tænkte på os selv, som et land med en komparativ fordel i produktion, der kræver meget ufaglært arbejdskraft. Dette forhold har dog ændret sig, så Danmark i dag igennem den internationale handel har en indirekte nettoimport af ufaglært arbejdskraft. Dvs. vores handel med udlandet har bevæget sig i en retning, der i højere grad svarer til vores egen forestilling om at være et land med en komparativ fordel indenfor produktion, der kræver højtuddannet arbejdskraft. Alt i alt kan det derfor blot konstateres, at fremstillingssektoren er blevet meget mindre, og meget tyder på, at den fortsat flytter ud, men hvor alvorligt et problem det er, er uafklaret. Lav produktivitet er tabte muligheder I den første rapport fra produktivitetskommissionen (se Produktivitetskommissionen, 2012) gives der mange eksempler på betydningen af produktivitetsvækst for udviklingen i velstanden. Siden 1960 har den gennemsnitlige årlige stigning i produktiviteten været 2,3 procent om

6 året, men siden 1996 har den kun været 0,8 procent. Selvom det måske ikke gør den store forskel, om produktivitetsudviklingen i enkelte år er 0,8 procent i stedet for 2,3 procent, så gør det en meget stor forskel, når det gælder for en længere årrække. Hvis den lave produktivitetsudvikling havde været gældende i hele perioden siden 1960, så ville danskernes velstand i dag kun være halvdelen af det, den faktisk er. Det svarer til den aktuelle velstand i Portugal. Hvis produktivitetsstigningen havde været nul, ville den danske velstand i dag svare til den, der gælder i Venezuela. Det er her også vigtigt at understrege, at det jo ikke kun er et spørgsmål om privatforbrug det er også et spørgsmål om, hvad den offentlige sektor har råd til at levere indenfor fx skoler og sundhedsvæsen. Dvs. selvom man kan argumentere for, at vi velstandsmæssigt har det udmærket, så er spørgsmålet, om vi kan leve med, at svenskere, tyskere og hollændere bliver meget rigere end os. De ville derved kunne have et meget højere privatforbrug, men de ville også kunne levere langt mere indenfor fx sundhedsvæsenet, end vi har råd til. Dvs. de vil have langt flere valgmuligheder. Hvis ikke vi kan leve med det, er den dårlige produktivitetsudvikling et problem, der kræver en løsning. 67 Vækstdagsordenen Hvordan får vi en højere produktivitet? Det er i høj grad det spørgsmål, som produktivitetskommissionen skal svare på, og jeg skal ikke foregribe produktivitetskommissionens konklusioner. Jeg vil dog komme med et par eksempler fra min forskning indenfor området, der viser noget om variationen i de muligheder, der kan være. Udgangspunktet for disse eksempler er, at der er en meget stor spredning i virksomheders produktivitet. De mest produktive virksomheder har således en produktivitet, der er flere gange højere end de mindre produktive virksomheder (se fx Kromann m.fl., 2010). I forhold til at opnå en højere produktivitet er et vigtigt spørgsmål derfor: hvordan får vi flere af de mest produktive virksomheder? En mulighed er at få flere internationalt orienterede virksomheder. Det er et ret entydigt resultat, at multinationale selskaber er mere produktive end ikke-multinationale selskaber, og eksporterende virksomheder er mere produktive end ikke-eksporterende. De fleste analyser peger dog i retning af, at disse sammenhænge ikke er kausale. Dvs. den eksporterende virksomhed har ikke en højere produktivitet, fordi den

7 68 er eksporterende derimod er den eksporterende, fordi den er mere produktiv end andre virksomheder. Derved har den haft den fornødne konkurrenceevne til at få fodfæste på et eksportmarked. Sammenhænge der ikke er kausale kan umiddelbart virke mindre interessante i forhold til økonomisk politik, end kausale sammenhænge. Det behøver dog langt fra at være tilfældet, men det er klart, at der kan være tale om forskellige politikker afhængig af om en sammenhæng er kausal eller ej. Hvis fx eksportvirksomheder bliver mere produktive af at blive eksporterende, så vil det umiddelbart være et argument for at støtte virksomheder i at blive eksporterende. Hvis det omvendt er de mest produktive virksomheder, der bliver eksporterende, så er der ikke umiddelbart et argument for at hjælpe ikke-eksporterende virksomheder til at blive eksporterende. Til gengæld kunne der være et argument for en politik, der sikrer, at de mest produktive virksomheder får mulighed for at eksportere og dermed vokse i forhold til andre mindre produktive virksomheder. Det er også forholdsvis oplagt, at en høj produktivitet ofte er tæt knyttet til ny teknologi. Jeg har bl.a. været med til at udarbejde en benchmarking analyse, der viser, at hvis danske virksomheder i de forskellige brancher indenfor fremstillingssektoren var ligeså automatiserede som i det land med den mest automatiserede branche, så ville fremstillingssektoren i Danmark være 15 procent mere produktiv end idag (se Kromann m.fl., 2011). Automation er ikke mindst interessant, fordi det er indførelse af ny teknologi, der meget direkte udskifter arbejdskraft med ny teknologi. I vores analyse viser det sig også, at automation giver en tendens til faldende beskæftigelse på kort sigt, men en voksende beskæftigelse på lang sigt. En forklaring på den gunstige langsigtede effekt på beskæftigelsen er, at den nye teknologi er med til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Det er i øvrigt interessant at bemærke, at Danmark indenfor visse brancher er helt i top, hvad angår automation det gælder ikke mindst i den store metal- og maskinindustri. Der er også en ret klar sammenhæng mellem uddannelse og produktivitet. Når højtuddannede får en højere løn end lavt uddannede, skyldes det formodentlig, at de er mere produktive. Det viser sig dog også, at de virksomheder, der anvender meget højtuddannet arbejdskraft, har en højere produktivitet (total faktor produktivitet) end andre virksomheder (se Junge og Skaksen, 2010). Ligesom i tilfældet med de eksporterende virksomheder, er der dog ikke nødvendigvis tale om en kausal effekt

8 dvs. det kan i ligeså høj grad blot være de højproduktive virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft, som det kan være højtuddannet arbejdskraft, der gør virksomhederne mere produktive. I forhold til politiktiltag, der kan øge produktiviteten, er kausaliteten naturligvis afgørende. Hvis sammenhængen udelukkende skyldes, at højproduktive virksomheder anvender mere højtuddannet arbejdskraft, så er der ikke umiddelbart et argument for at give støtte til, at nye virksomheder ansætter akademikere. Det betyder på den anden side ikke, at resultatet er uanvendeligt i forholdt til politik på området. Hvis det er de højproduktive virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft, så efterspørger højproduktive virksomheder åbenbart i større omfang end andre virksomheder højtuddannet arbejdskraft. Et stort udbud af højtuddannet arbejdskraft kunne derfor være med til at tiltrække flere højproduktive virksomheder. 69 Vækstdagsordenen Relateret til brugen af højt kvalificeret dansk arbejdskraft er også brugen af udenlandske eksperter. Der er således meget, der tyder på, at virksomheder, der anvender udenlandske eksperter, formår at øge deres produktivitet mere end andre virksomheder (se Malchow-Møller m.fl., 2011b). En mulig forklaring på dette er, at brugen af udenlandske eksperter gør det muligt at opnå et bedre match mellem de kompetencer som eksperten har, og de kompetencer, som virksomheden har brug for. En mulig kompetence kunne være kendskab til eksportmarkeder, idet det viser sig, at virksomheder, der anvender udenlandske eksperter, eksporterer mere end andre virksomheder. Afsluttende kommentarer Danmark har tilsyneladende et produktivitetsproblem. Den dårlige produktivitetsudvikling svækker konkurrenceevnen, og det giver et tab af velstand, og dermed færre valgmuligheder i forhold til privat forbrug, fritid, miljø og offentligt forbrug. Ovenfor er der givet eksempler, der viser lidt af variationen i de muligheder, der kan være for at påvirke produktiviteten. Der er dog mange andre muligheder, så som fx investeringer, konkurrence, forskning og udvikling, organisation og ledelse. Det er dog vigtigt at understrege, at selvom man kan konstatere, at der er en sammenhæng mellem fx teknologi og produktivitet, så er det langt fra klart om, og hvordan, denne sammenhæng skal udnyttes i forhold til en

9 70 politik, der fremmer produktiviteten. Det bliver således en vigtig opgave for produktivitetskommissionen at finde de små og store håndtag, der politisk kan drejes på for at øge produktiviteten. I det ovenstående er der også kun fokuseret på virksomheder i den private sektor. Det er naturligvis mindst lige så vigtig at opnå højere produktivitet i den offentlige sektor. At analysere på produktiviteten i den offentlige sektor er dog en endnu større udfordring end i den private sektor. Det er således vanskeligt at få korrekte mål for udviklingen i produktiviteten i den private sektor, men det er endnu vanskeligere i forhold til den offentlige sektor. Det skyldes, at det, der produceres i den offentlige sektor, ikke bliver solgt på et marked, og det er derfor vanskeligt at få gode mål for både produceret mængde og kvaliteten af det producerede. Det gør det til en ekstra stor og vigtig udfordring for produktivitetskommissionen at analysere og komme med forslag, der kan styrke produktiviteten i den offentlige sektor. Denne lille artikel startede med at omtale de to store langsigtede problemer, der har været fokus på i dansk økonomi i de seneste år: finanspolitisk holdbarhed og dårlig produktivitetsudvikling. Der er på mange måder tale om to forholdsvis uafhængige problemer, men produktivitet i den offentlige sektor knytter de to problemstillinger sammen. En højere produktivitet i den offentlige sektor vil, ligesom en højere produktivitet i den private sektor, øge velstand og valgmuligheder men en højere produktivitet i den offentlige sektor kan også anvendes til at sikre finanspolitisk holdbarhed. Det skyldes, at en højere produktivitet i den offentlige sektor kan frigøre ressourcer på nogle områder, der kan anvendes på andre områder.

10 Litteratur 71 Junge, M. og J.R. Skaksen (2010): Produktivitet og Videregående uddannelse, DEA. Kromann, L., N. Malchow-Møller, J.R. Skaksen og A. Sørensen (2010): Derfor er Robotter Vigtige for Produktions- og Udviklingsarbejdspladser i Danmark, AIM arbejdspapir. Kromann, L., J.R. Skaksen og A. Sørensen (2011): Automation, labor productivity andemployment a cross country comparison, AIM arbejdspapir. Malchow-Møller, N., J.R. Munch og J.R. Skaksen (2011a): Danmarks Kvalifikationsbalance, Rockwool Fondens Forskningsenhed, Gyldendal. Malchow-Møller, N., J.R. Munch og J.R. Skaksen (2011b): Do Foreign Experts Increase the Productivity of Domestic Firms? IZA DP nr Vækstdagsordenen Nationalbanken (2012): Kvartalsoversigt 2012, 1. kvartal, del 2. Pedersen, T. og J.R. Skaksen (2011): Multinational Enterprises How important are they for the Danish Economy? Arbejdspapir, CBS. Produktivitetskommissionen (2012): Det handler om Velstand og Velfærd.

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Er der problemer med dansk konkurrencekraft?

Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Jan Rose Skaksen Centre for Economic and Business Research, CBS 8. September 2009 Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Det kommer an på, hvad man mener

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Hvad driver væksten?

Hvad driver væksten? Hvad driver væksten? Syddansk Vækstforum 18. november 2011 Nikolaj Malchow-Møller, professor, PhD Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Syddansk Universitet Har vi et vækstproblem? Få OECD lande har

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Dansk produktivitet i front efter krisen

Dansk produktivitet i front efter krisen 23. november 2016 Dansk produktivitet i front efter krisen Med Danmarks Statistiks store datarevision medio november 2016 giver det ikke længere mening, at tale om et særligt dansk produktivitetsproblem.

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Notat Forslag til Produktivitetskommissionen

Notat Forslag til Produktivitetskommissionen DANMARKS NATIONALBANK 07. september 2012 Sagsnr.: 121109 Dokumentnr.: 1208368 Notat Forslag til Produktivitetskommissionen Produktivitetsudviklingen i Danmark har siden midten af 1990'erne været svag både

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Produktivitet & den offentlige sektor

Produktivitet & den offentlige sektor Produktivitet & den offentlige sektor Torsdag den 11. april 2013 Martin Madsen (AE) Disposition Generel kommentar om vigtigheden af Produktivitetskommissionens arbejde Kommissionens hovedkonklusion: Synderen

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1 Juni 213 Meget store forskelle i danske virksomheders evne til at skabe værdi Dette faktaark viser resultaterne fra en analyse, der er offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 213.Se www.djoef.dk/defacto.

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, forår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, forår 2016 Formandssekretariatet Molestien 7 2450 København SV Telefon 3363 2000 metal@danskmetal.dk danskmetal.dk 31. maj 2016 Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, forår 2016 Dansk økonomi er

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST Organisation for erhvervslivet Juni 2010 FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST AF KONSULENT SARAH GADE HANSEN, DI, SGA@DI.DK Flere unge med en videregående uddannelse vil bidrage til at øge produktiviteten

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere