De nye ledelses- og organisationsformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye ledelses- og organisationsformer"

Transkript

1 Selvteknologier magt og styring i det ny arbejde En indledning De nye ledelses- og organisationsformer sætter mennesket eller rettere de menneskelige ressourcer i centrum. Den moderne medarbejder er ansvarlig, innovativ og kreativ. Hun er selv i stand til at oversætte stadigt skiftende krav fra omgivelserne til håndterbare krav i eget arbejde. Og hun er forandringsparat og interesseret i stadig at udvikle sig. Virksomheden ønsker sig hele og autonome mennesker, som anvender og udvikler deres ressourcer med henblik på at gavne virksomhedens overordnede mål. Samtidig afblæses interessekonflikten mellem arbejdsgivere og medarbejdere; medarbejdernes tilbydes autonomi og selvrealisering, og virksomheden udvikler sig og profiterer af den menneskelige kreativitet. Dette er jo mildest talt en revolution set i forhold til det industrielle arbejdes fokus på kontrol og konflikt. Her udøvedes kontrol enten via direkte overvågning i Fayols billede, indbygget i produktionsteknologien som Braverman påpegede det, eller via forskellige former for måleteknologi. Det ny scenario er et regime, hvor tillid frem for mistillid er herskende, og hvor tidligere tiders forarmelse af arbejdet er afløst af et udviklende arbejde. Denne meget positive vignet har været om drejningspunkt for diskussionen om det moderne arbejdsliv i de seneste år. Spørgsmålet er, om der reelt er tale om autonomi og myndiggørelse, eller der er en langt mere avanceret form for styring af individerne på spil? Og giver det overhovedet mening at stille et sådant spørgsmål? At der ikke er tale om et entydigt rosenrødt billede er med den nærmest epidemiske udbredelse af stress i arbejdslivet uden for diskussion. Kritiske røster har peget på, hvordan selvrealisering snarere bliver en tvang end et tilbud, og hvordan den øgede individualisering også betyder, at individet i stigende gøres ansvarligt for både sin egen og virksomhedens succes. Det er blevet en pligt at realisere sit eget potentiale. En af tidsskriftets mest læste og refererede artikler er således Jesper Tynells: Det er din egen skyld (Tynell 2002), en artikel der stiller skarpt på den selvdisciplinering og den selvforståelse, som nye diskurser om medarbejderen er med til at skabe. Andre peger på, at det store fokus på udvikling af egne potentialer, og den bestan dige søgen i sig selv, udøver et pres på in di videt. De peger på, at der etableres et men neskesyn, som bygger på en fusion af ny religiøse og manage mentorienterede for ståelser. Karen Lisa Salamon taler om Mar keds gørelse af kultur og kosmologi (Salamon 2002). Og Kir sten Marie Bovbjerg påpeger, hvordan NLP (Neuro Linguistisk Programmering) tek nikker anvendes i personlige udviklingskur ser for alt fra rengøringsmedarbejdere og tillidsmænd til topledere (Bovbjerg 2003). Samtidig har der hele tiden været konservative røster til at minde os om, at denne trend kun gælder små dele af arbejdsmar- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

2 kedet. Her kan for eksempel peges på Agi Csonkas studie af udbredelsen af det fleksible arbejde (Csonka 2000). Udviklingen er meget mere modsætningsfuld, og der peges på, at nogle af de problemer, vi ser, i realiteten skyldes disse modsætninger som når for eksempel nytayloristiske organisationsog ledelsesprincipper og udviklingsorienteret HRM praktiseres samtidig, sådan som det er tilfældet i dele af den offentlige sektor, der er underkastet New Public Mana gement. Dette temanummer er tænkt som et bidrag til denne diskussion. Vi ser her kritisk på de teknikker, der er med til at skabe den moderne medarbejder, og spørger hvilke kon sekvenser de har for arbejdslivet. Hovedoverskriften er selvteknologier. Udtrykket er Foucaults, og i hans optik handler selvteknologier om at styre mennesker, så de kan styre sig selv. Eller sagt på en anden måde, at gøre ydre kontrol til indre kontrol. Pointen med selvteknologier er, at det er en måde at arbejde med sig selv på, som i høj grad afspejler de forventninger, der er fra samfundets side. Som Mitchell Dean (2006) imidlertid gør opmærksom, kan teknologier ikke blot reduceres til redskaber for de samfundsmæssige logikker. Teknologierne har deres egen logik og deres egne begrænsninger, og derfor må de underkastes en selvstændig analyse. Trods overskriften trækker bidragene langt fra alle på en Foucauldiansk forståelse af selvteknologier. Vi har ved sammensætningen af temanummeret tilstræbt at få flere forskellige tilgange repræsenteret. Nummeret skal være et bidrag til at skabe et nuanceret billede af, hvordan forskellige former for styring udspænder vilkårene for det moderne arbejdsliv i Danmark. Artiklerne viser, hvordan styringsteknologier sætter sig igennem både på overordnet politisk niveau og i dagligdagen på arbejdspladser. Fra det officielle Danmarks fokus på udvikling af disciplineret kreative medarbej dere, som kan sikre konkurrencefordele på det globale marked, til de sammenstød mellem kontrol-/styringslogikker og den ansvarlige medarbejder, som bl.a. finder sted i dele af den offentlige sektor. Artiklerne tematiserer, hvordan ændringer i arbejdets primære genstand fra at være noget materielt til i højere grad at være viden, information og kommunikation har betydning for forståelsen af relationen mellem leder og medarbejdere og for de styringsformer, der bringes i spil. Dannelsesidealer og kompetencebegreb er til diskussion, fordi de etablerer en tæt, nærmest ubrydelig kobling mellem kompetenceudvikling og selvudvikling det første kan ikke ske uden det andet. Coaching som fænomen sættes ligeledes til debat. Men selv om der er stærke diskurser og aktører på banen, peger flere af artiklerne også på lommer af civil ulydighed, som er med til at pege på sprækker i de generelle tendenser og nuancere billedet. Ligeledes beskriver specielt en af artiklerne, hvordan man kan udfordre individualiseringen ved at opstille alternative muligheder for kollektive organiseringer i dette tilfælde i unges valg af uddannelse. Mikkel Risbjerg & Peter Triantafillou har set på coaching, som er et af de klareste eksempler på selvteknologi. De begynder med coachingens opkomst i USA i 1970erne og giver en beskrivelse af fænomenets betydelige udbredelse i dagens Danmark. De spænder fænomenet ud mellem en optimistisk vurdering af coaching som en magtfri dialog, hvor coachen udelukkende er der, for at du kan udvikle dit selv på dine egne betingelser, på den ene side; og på den anden en pessimistisk, hvor coaching er en del af et fordækt magtspil, hvor medarbejderen er udsat for manipulation og uetisk adfærd fra coaches, som nogle gange oven i købet samtidigt er chef for vedkommende. Deres pointe er, at en sådan udspænding mellem optimistiske og pessimistiske positioner 6 Selvteknologier magt og styring i det ny arbejde

3 over ser, hvordan coaching ikke handler om kontrol i modsætning til frihed, men kontrol og frihed kontrol gennem frihed og at det er i dette tilsyneladende paradoks, man skal finde nogle af coachingens særlige problemer. Risbjerg & Triantafillou peger på, at opfordringen til selvudvikling bliver en tvang; en tvang, som gør dem, der ikke kan eller vil selvudvikle sig, til tabere. De peger også på, at coachingen som en del af en stigende individualisering gør den enkelte ansvarlig for de nederlag, vedkommende møder. Og endeligt peger de på, at coaching og dens løfte om selvudvikling kan blive næsten vanedannende. Claus Elmholdt præsenterer et casestudie af implementering af videnledelsessystemer i en IT-virksomhed. For at sikre fasthol delse af viden i organisationen, undgå afhængighed af enkeltpersoner og styrke videndelingen internt forsøgte virksomheden at eta blere et teknologibaseret system, hvor re le vant viden om produkter, arbejdsprocesser, strategier mv. skulle være tilgængelig for hele organisationen. Det viste sig imidlertid, at det ikke havde den ønskede effekt medarbejderne havde svært ved at se ideen med systemet og brugte det ikke. Artiklen analyserer baggrunden for medarbejdernes modstand ud fra to perspektiver. En funktionalistisk tolkning peger på, at medarbejderne grundlæggende ikke troede på modellen, fordi den opererede med et elitært vidensbegreb, som var defineret ovenfra. De ønskede i stedet en tilgang til viden som noget, der skabes fra neden gennem praksis og med udgangspunkt i praksisfællesskaber. En diskursiv tolkning fremhæver de trusler, systemet potentielt indeholdt for medarbejderne i form af, at den enkelte lettere kunne erstattes, og at systemet kunne bidrage til at internalisere selvovervågning og selvdisciplinering. Artiklen illustrerer således, hvordan praksisfællesskaber i det små kan fungere som små øer af modstand mod disciplineringen. Peter Khallash Bengtsen diskuterer i sin artikel, hvordan vore dages dannelsesidealer og forståelse af udvikling i arbejdslivet er stærkt præget af vidensøkonomiske interesser. I en diskursanalyse af erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske udspil fra regering og markante tænketanke fokuserer han på det ud viklingsimperativ, som præger materialet. En ansvarlig medarbejder og medborger har ikke bare pligt til, men er også først fri i det øjeblik, han indgår i løbende at udvikle sig for at kunne bidrage konstruktivt til et kon kurrencedygtigt samfund. Den kompetenceudvikling, som både fylder meget og hyldes meget, når talen falder på arbejdsmarkeds- og arbejdslivsforhold, kan ikke lade sig gøre uden selvudvikling. Faktisk er de to alen ud af ét stykke. Artiklen fremhæver fire idealer for selvudvikling: fleksibilitet, omstillingsparathed, succesansvarlighed og udviklingssolidaritet og peger på de risici, som de ud fra et bredt dannelsesperspektiv indeholder. Fx fremhæves idealet om fleksibilitet og omstillingsparathed som værende i modsætning til en dannelsesforståelse inspireret af Lars Henrik Schmidt, der lægger vægt på selvformning og selvets mulighed for stabilisering og selvstændiggørelse. Det kan skabe risiko for flygtighed i erfaringsdannelsen og således forstyrre udviklingen af personligheden. Lasse Liebst og Merete Monrad tager fat i den paradoksale udvikling, vi ser inden for især serviceområdet, hvor taylorismen med dens opsplitning og standardisering af arbejdet har fået en reprise som middel til rationalisering. De diskuterer på baggrund af et casestudie af omsorgsarbejdet inden for hjemmeplejen de følelsesmæssige konsekvenser for medarbejderne og deres relationer til borgerne. Forfatterne er inspireret af eksistentialistiske tilgange inden for følel- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

4 sessociologien og diskuterer dem op imod andre, kulturorienterede tilgange. Og de på peger med baggrund i casestudiet, at der ikke, som det ofte antages i forbindelse med diskussioner om udbrændthed i arbejdet, er tale om en depersonalisering, hvor medarbejderne distancerer sig og udvikler et instrumentelt forhold til arbejdet og dermed til omsorgen for borgeren. Tværtom bliver den usvækkede empati grundlaget for forskellige mestrings- og modstandsstrategier, der tillader hjemmehjælperne at udøve arbejdet uden at slække afgørende på egne idealer om omsorg, men som samtidig også fører til en selvintensivering af arbejdet. Krøjer & Hutters ser på unges uddannelsesvalg og viser, hvor vanskeligt, hårdt og skæbnesvangert det opleves af de unge. Iscenesættelsen af de unges uddannelsesvalg er markant eksempel på en selvteknologi. Det er et valg, der handler om friheden til at gøre, hvad du finder bedst for dig selv artiklen beskriver, hvordan selv beskedne interventioner fra de unges forældre af både unge og forældre opleves som urimelig indgriben i den unges valg; og det til trods for, at valget opleves så svært, som det gør. Valget er et individualiseret valg; og det er et valg, hvor friheden optræder som en tvang du skal vælge, for din egen og samfundets skyld. Artiklen beskriver således med en eksplicit Foucault-inspiration uddannelsesvalget som (endnu) et eksempel på selvteknologi og neoliberal styring. Men artiklen tager samtidigt med udgangspunkt i kritisk teori fat på at overskride individualiseringen i uddannelsesvalget. Krøjer & Hutters har i det projekt, som danner grundlag for artiklen, arbejdet med at udvikle og bruge fortælleværksteder som en metode til konkret at gøre uddannelsesvalget mindre ensomt for de unge og i en forskningssammenhæng at kunne blotlægge uddannelsesvalgets problematiske processer og mekanismer. Forskningen er i sig selv en lomme af civil ulydighed. Rækken af artikler afrundes med Ole Fogh Kirkebys kronik, som peger på de vanskelige betingelser og etiske udfordringer, som sam fundets udvikling i almindelighed og op komsten af selvteknologier som ledelsescoaching i særdeleshed sætter ledere i. En organisation i vor tid og fornuftig adfærd i en sådan organisation skal på samme tid fremtræde kalkuleret og rationel og drives af engagement og passion. Hvis coachingens og selvteknologiernes løfte om frihed og magtfri dialog tages for pålydende, står organisationen, som vi kender den, måske for fald, når dialogen gør det klart, at medarbejderens indsats og loyalitet ikke kan begrundes. Men først skal lederen tage sin nye rolle alvorligt, det er her lederskabet møder sin udfordring; tyrannen skal tøjles, ikke af andre, men af ham eller hende selv; fyrsten skal se sig selv i spejlet. På den måde ender Ole Fogh Kirkeby ikke sin tour de force gennem lederskabets udfordringer med beskedne lommer af modstand, men med, at vi måske kan forestille os, at et nyt fællesskab vil kunne vokse frem, og at Marx ideal om det alsidige menneske kan virkeliggøres. Vi håber, at vi med dette temanummer kan stimulere den fortsatte udforskning af, hvordan magt og styring i arbejdslivet ændrer karakter, og hvordan det sætter nye muligheder og betingelser for individer og fællesskaber. God læselyst Temaredaktionen Pernille Bottrup, Annette Kamp og Klaus T. Nielsen 8 Selvteknologier magt og styring i det ny arbejde

5 REFERENCER Bovbjerg, Kirsten Marie (2003). Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet. Tidsskrift for Arbejdsliv, 3, Csonka, Agi (2000). Ledelse og arbejde under forandring. København, Socialforskningsinstituttet og Københavns Universitet. Dean, Michell (2006). Governmentality. Magt og styring i det moderne samfund. København, Forlaget Sociologi. Salamon, Karen Lisa (2002). Beåndet ledelse en antropologisk analyse af managementkonsulenters nyåndelige diskurs og netværker. København, Samfundslitteratur. Tynell, Jesper (2002). Det er min egen skyld. Nyliberale styringsrationaler inden for Human Resource Management. Tidsskrift for Arbejdsliv, 2, Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Kirsten Marie Bovbjerg Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Det er ikke længere forbeholdt de velbetalte ledere og mellemledere fra direktionsgangene at komme på kursus i personlig udvikling.

Læs mere

DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL. En kritisk diskussion af lifecoaching

DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL. En kritisk diskussion af lifecoaching DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL En kritisk diskussion af lifecoaching Marie Katrine Loft & Sidsel Koordt Vognsen Vejleder: Rasmus Willig Socialvidenskab, modul 1 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle?

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle? FTF dokumentation nr. 2 2014 Hvad er den nye lederrolle? Side 2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen, Mette Løvgren, FTF Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag:

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 We used to think that we knew how to run organizations. Now we know better. More

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG. uden for [nummer]

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG. uden for [nummer] 16 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG NR. 16. 2008 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 16, 9. årgang, 2008 Løssalg: 60 kr. Redaktion: Lise Færch,

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

NUMMER UDEN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM?

NUMMER UDEN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM? UDEN FOR NUMMER SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM? SOCIALRÅDGIVERES DOBBELTROLLE REGLERNE ER GODE NOK - ELLER? - OM PROCESKRAV

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG. uden for [nummer]

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG. uden for [nummer] 15 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 15. 2008 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 15, 8. årgang, 2008 Løssalg: 60 kr. Redaktion: Lise Færch,

Læs mere

Inden for de sidste ca. ti år er begrebet

Inden for de sidste ca. ti år er begrebet Men det er da noget kvinder gør relationer mellem arbejdsliv, familieliv og køn Sidsel Lond Grosen og Karen Il Wol Knudsen På det danske arbejdsmarked er en familievenlig personalepolitik blevet en måde

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Det nye arbejdsliv. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og. Working Paper 3:

Det nye arbejdsliv. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og. Working Paper 3: Det nye arbejdsliv Working Paper 3: Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og arbejdsmiljø Af Kirsten Marie Bovbjerg, lektor, ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Mødet mellem patient og sundhedssystem

Mødet mellem patient og sundhedssystem Mødet mellem patient og sundhedssystem - vejen til et vellykket rehabiliteringsforløb? Carina Brøchner Nees Masteropgave, Idræt og Velfærd Institut for Idræt Københavns Universitet Vejleder Laila Ottesen

Læs mere

Psykiatrien har en lang historie som en

Psykiatrien har en lang historie som en Hvad tæller, og hvem tæller? standardisering og emotionelt arbejde i psykiatrien Annette Kamp & Betina Dybbroe Arbejdet i sundhedssektoren i Danmark såvel som i andre europæiske lande har i de sidste årtier

Læs mere

Godt og skidt socialt arbejde

Godt og skidt socialt arbejde 1 Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Godt og skidt socialt arbejde Af Peter Høilund, Søren Juul og Sara Højslet Madsen Peter Høilund, cand.jur. og ph.d. i retsfilosofi, lektor på RUC i velfærdsret, tidligere

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere