DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM DANSK SOM ANDETSPROG FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i FastholdelsesTaskforce, Center for de Erhvervsrettede Ungdoms- og Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold Det er ikke kun tosprogede elever, men også elever fra uddannelsesfremmede hjem, der kan opleve sproget som en barriere for, at de kan lære sig det håndværk, som de brænder for. Derfor implementerer FastholdelsesTaskforce i samarbejde med en række erhvervsskoler og sproglige eksperter et værktøj, som skal skærpe EUD-underviseres opmærksomhed på elevernes sproglige niveau. Værktøjet skal i første omgang give underviserne et klart billede af, hvor eleverne befinder sig sprogligt. Herefter bliver der sat fokus på, hvordan man som underviser kan arbejde sprogbaseret, så både de sprogligt svage og stærke elever bliver tilgodeset. Læsevejlederne har en central rolle i indsatsen, og det er hensigten at de sammen med ledelserne på de skoler FastholdelsesTaskforce samarbejder med, skal udvikle strategier til at få værktøjet spredt og forankret efter forsøgsperioden er afsluttet. Vi ved fra tidligere erfaringer og forsøg, at både tosprogede og etnisk danske elever kan have problemer med at forstå de såkaldte gråzoneord. Dvs. ord og udtryk, undervisere opfatter som kendte og tit bruger til at forklare fagudtryk eller begreber. Derfor er det et af de områder vi sætter fokus på i værktøjet, men det handler også om, at underviserne får en skærpet opmærksomhed på, hvordan de stiller en opgave, og hvordan de støtter eleverne i at lære sig nogle strategier, hvis de f.eks. er svage læsere. udtaler Ramanan Balasubramaniam, konsulent i FastholdelsesTaskforce og værktøjsansvarlig for Den sproglige dimension. Læs videre side 3.

2 INDHOLD NYT FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET side 3 side 5 INITIATIVER RETTET MOD UNGE Nye værktøjer fra FastholdelsesTaskforce sætter fokus på den sproglige dimension på EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i Fastholdelses- Taskforce, Center for de Erhvervsrettede Ungdomsog Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE Udlændinge modtager vidt forskellig danskundervisning, viser evaluering fra EVA Af Ida Marie Behr Bendiksen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) side 10 side 11 side 13 INFORMATIONSMØDER, KONFERENCER OG EFTERUDDANNELSE EALTA -konference den 26. maj maj 2015 UCC Efteruddannelseskatalog 2015 for undervisere ved danskuddannelserne er på gaden. Af Helle Türkmen, UCC Efteruddannelsesprogram for Lærere i Dansk som andetsprog i 2015 Af Natasja Thandi Kappel Pedersen, Kursuskoordinator ved Efteruddannelsen i Dansk som andetsprog, DPU OPSLAGSTAVLEN side 8 Kvalitetssikring af danskuddannelserne ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for danskuddannelserne til voksne udlændinge Af Hanne Søndergård, KORA side 14 Læser dine kursister den digitale post? mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige Af Henriette Eskelund, Digitaliseringsstyrelsen NYE RAPPORTER OG MATERIALER side 18 Nye bøger i serien På godt og ondt Udgives af Undervisningsministeriet Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Danskuddannelse til voksne udlændinge, Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsuddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/ højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX) samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk ca. tre gange årligt. Dette nummer er udsendt maj Deadline for næste nummer: Mandag den 31. august 2015 Tilmelding til nyhedsbrevet: Du kan tilmelde dig Det Flyvende Tæppe via Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen: dk/aktuelt/abonner.aspx. Nye og gamle nyhedsbreve kan læses på adressen: undervisning%20for%20voksne/uddannelser%20for%20voksne/ Arbejdsmarkedsuddannelser/Tosprogede/Det%20Flyvende%20Taeppe. aspx, eller søg Det flyvende tæppe på: Bidrag til det Det Flyvende Tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner: Peter Villads Vedel, e-post: Layout: Tingkov Design, T: DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 2 / 18

3 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INITIATIVER RETTTET MOD ERHVERVSUDDANNELSERNE VÆRKTØJ FRA FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD... fortsat fra forsiden EUD-reformen, som træder i kraft august 2015, har som et centralt mål, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og derudover vil der på mange uddannelser være højere krav til, hvad eleverne skal nå at lære på grundforløbet i fag som dansk, engelsk og matematik. Derfor er det vigtigt, at EUD-underviserne har værktøjer og kompetencer til at gennemføre en sprogbaseret og differentieret undervisning. Sproget skal ikke gå hen og blive den sten eleverne snubler over, hvis de i øvrigt har potentiale og evner til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er en af årsagerne til at FastholdelsesTaskforce sætter fokus på underviserens anvendelse af sproget, og vurderer det som en vigtig faktor i fastholdelsesindsatsen. Inge Dolmer, Uddannelseschef på Århus Social- og Sundhedsskole har valgt at lade en hel afdeling deltage i kompetenceudviklingsforløbet. Det giver rigtig meget mening for både elever og lærere at arbejde med værktøjet, fordi det giver mulighed for at lave meget målrettede og differentierede indsatser i forhold til det niveau eleverne er på. Og så har det også den fordel, at vi kan se nærmere på de elever, som scorer meget lavt i læsetesten og afklare om de f.eks. er ordblinde. Noget af det som Inge Dolmer også fremhæver som en fordel ved at arbejde med det sproglige værktøj er, at indsatsen giver læsevejlederne en mere synlig rolle som konsulenter og sparringspartnere for deres kollegaer. Og så giver det DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 3 / 18

4 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INITIATIVER RETTET MOD UNGE VÆRKTØJ FRA FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD... fortsat fra forrige sie hele afdelingen et boost, fordi alle er med og vi kan få spredt og implementeret den viden vi opnår, så den ikke bare strander hos enkelte lærere, afslutter hun. Udover den sproglige dimension er FastholdelsesTaskforce også ved at afprøve tre andre værktøjer, der skal styrke fastholdelsen af elever på erhvervsuddannelserne. De øvrige værktøjer er Progressiv læring, Helhedsorienteret undervisning og Motivationspædagogik. Indsatsen bliver evalueret af Rambøll, og de første resultater fremlægges på FastholdelsesTaskforces midtvejskonference d.25. marts i Frederecia. I 2016 vil der desuden blive afholdt netværksmøder for interesserede skoler, hvor FastholdelsesTaskforce sammen med samarbejdspartnere vil formidle erfaringer og metoder. Mere information om indsatsen kan findes på følgende link: TILMELDING Det er stadig muligt at melde sig som samarbejdsskole til et kompetenceudviklingsforløb om Den sproglige dimension. Kontakt daglig leder af FastholdelsesTaskforce Preben Holm for at høre nærmere. Tlf DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 4 / 18

5 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE UDLÆNDINGE MODTAGER VIDT FORSKELLIG DANSK- UNDERVISNING, VISER EVALUERING FRA EVA Af Ida Marie Behr Bendiksen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Når udlændinge i Danmark møder op til danskundervisning på landets sprogcentre, er omfanget og karakteren af den undervisning, de får, vidt forskellig fra kommune til kommune og fra sprogcenter til sprogcenter. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde d. 17. marts Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan sprogcentrene forstår og arbejder med danskuddannelsernes formål: at kursisterne via deltagelse i undervisningen skal kvalificeres dansk-sprogligt med henblik på beskæftigelse, aktiv samfundsdeltagelse og videre uddannelse. Udbuddets omfang varierer Afhængigt af hvilket sprogcenter, man går på, kan undervisningens omfang fx variere fra 9 ugentlige lektioner nogle steder til 18 ugentlige lektioner andre steder. Sprogcentrenes ledere og lærere sætter i undersøgelsen ord på, hvad udviklingen i det varierende og generelt dalende timetal kan betyde for undervisningens kvalitet. Eksempelvis beskriver en gruppe lærere et dilemma, de oplever i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse: På den ene side ser lærerne didaktiske og pædagogiske fordele i fx at tage kursister på Danskuddannelse 1 (laveste faglige trin) på ekskursion til steder i lokalområdet, så som biblioteket, genbrugsstationen, uddannelsesinstitutioner eller virksomheder. De vurderer, at ekskursioner og interaktion med borgere uden for sprogcentret giver kursister med begrænsede faglige forudsætninger en god mulighed for at få konkrete billeder på det, der tales om i undervisningen. En lærer udtrykker det således: Det udstyrer kursisterne med en hukommelsesmæssig knage, som sproget kan bin- des op på. På den anden side er lærerne tilbageholdende med at benytte ekskursioner som et didaktisk greb, da et lektionstal på 9 timer ugentlig hurtigt får ben at gå på. De vil gerne kunne følge ordentligt op på oplevelserne, men når ekskursionen er ovre, er ugens lektioner allerede brugt. Det giver en bekymring for, om kursisterne kan nå de sproglige mål, som modultestene indeholder. Derfor prioriterer flere lærere at fokusere mere snævert på de sproglige mål, hvilket kan have den konsekvens, at målene om uddannelse, beskæftigelse og medborgerskab behandles mere tilfældigt og mindre didaktisk ideelt, end mange lærere egentlig kunne ønske sig. Udvikling i gennemsnitligt antal tilbudte undervisningslektioner pr. kursist på danskuddannelser i perioden På DU1 På DU2 På DU3 Gennemsnitligt antal tilbudte lektioner pr. kursist i timer 230 timer 155 timer Gennemsnitligt antal tilbudte lektioner pr. kursist i timer 222 timer 142 timer Gennemsnitligt antal tilbudte lektioner pr. kursist i timer 215 timer 138 timer Kilde: Ankestyrelsens opgørelse fra kursusårene 2011, 2012 og DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 5 / 18

6 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE UDLÆNDINGE MODTAGER VIDT FORSKELLIG DANSK- UNDERVISNING, VISER EVALUERING FRA EVA... fortsat fra forrige side BESKÆFTIGELSE 80% har i haft eksterne samarbejder med virksomheder, jobcentre mm. Sprogcentrene fortolker målene med danskundervisningen forskelligt Forskellene i danskuddannelserne rækker videre end til antallet af lektioner. Sprogcentrenes forståelse af og arbejde med målene adskiller sig også fra hinanden på landsplan. Nogle sprogcentre ser deres opgave som tæt forbundet med den samlede kommunale integrationsopgave, og de arbejder derfor aktivt sammen med andre aktører med henblik på at få kursisterne videre i arbejde eller anden uddannelse. Andre sprogcentre fokuserer mere afgrænset på den dansksproglige opgave, og samarbejder ikke nødvendigvis med andre aktører lokalt såvel som nationalt. Undersøgelsen afdækker sprogcentrenes egne opgørelser over samarbejde med jobcentre, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i skoleåret 2013/ % af sprogcentrene har ikke samarbejdet med hverken jobcenter eller virksomheder inden for det seneste år, og lidt over 40 % af sprogcentrene har ikke samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner i samme periode. Det manglende samarbejde kan fx betyde, at kursister, for hvem videre uddannelse ville være en oplagt vej at gå, ikke får et tilstrækkeligt konkret indblik i mulighederne i det danske uddannelsessystem. Ligesom en manglende koordinering mellem jobcentre og sprogcentre, bl.a. kan betyde, at danskundervisningen bliver mindre målrettet kursisternes behov, end den kunne være. Øvrige resultater Undersøgelsen sætter også fokus på kursisternes beskæftigelses- og uddannelsesadfærd efter endt danskuddannelse, og afdækker sprogcentrenes vejledningsindsats. Undersøgelsen viser bl.a. at: 34 % af kursisterne kommer i uddannelse og 47 % i arbejde Mellem afsluttede kursister en hel danskuddannelse. Et halvt år efter deres danskuddannelse var 34 % af dem i gang med en anden uddannelse. Ud af de kursister var ledige før start, men et halvt år efter var 47 % af de ledige i arbejde. 46 % af sprogcentrene tilbyder erhvervsog uddannelsesvejledning Sprogcentrene har siden 2004 ikke formelt skullet tilbyde kursisterne erhvervs- og uddannelsesvejledning. Alligevel yder knap halvdelen af sprogcentrene en form for erhvervs- og uddannelsesvejledning, mens lidt over halvdelen ikke gør. DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 6 / 18

7 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE UDLÆNDINGE MODTAGER VIDT FORSKELLIG DANSK- UNDERVISNING, VISER EVALUERING FRA EVA... fortsat fra forrige side VIDERE UDDANNELSE 58% har i haft samarbejde/ brobygning med andre uddannelsesinstitutioner OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på følgende datakilder: Eksplorativ forundersøgelse, inkl. undervisningsobservationer Redegørelser fra udbydere af danskuddannelser (totalundersøgelse) Interviewundersøgelse blandt ledere, lærere og kursister Registerbaseret forløbsundersøgelse af beskæftigelses- og uddannelsesadfærd blandt kursister. På eva.dk kan du downloade rapporten, infographic og en PowerPoint-præsentation med undersøgelsens resultater kort fortalt. DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 7 / 18

8 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE KVALITETSSIKRING AF DANSKUDDANNELSERNE Ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for dansk-uddannelserne til voksne udlændinge Af Hanne Søndergård, KORA Danskuddannelserne for voksne udlændinge skal hjælpe kursisterne til hurtigst muligt at lære dansk og at få viden om de danske kultur- og samfundsforhold. Målet er, at de skal kunne klare sig i et job eller en uddannelse og fungere som aktive medborgere i Danmark. KORA har undersøgt, hvilke entydige og dataunderstøttede indikatorer der dels kan give et fingerpeg om, hvorvidt danskuddannelserne lever op til lovens formål. Dels kan hjælpe kommunerne med at målrette deres tilsyn med danskuddannelserne. Kommunens øvrige integrationsindsats, kursistenes personlige forhold og konjunktursituationen er helt central for om flygtninge og indvandrere kommer i job eller uddannelse og/eller bliver aktive medborgere. Derfor vurderer KORA ikke, at eventuelle indikatorer på disse områder giver et godt billede af kursisternes udbytte af danskuddannelserne. Undersøgelsen viser, at der i det hele taget er meget få indikatorer, der på en enkelt måde afspejler kursisternes udbytte af danskuddannelserne. Man kan kun umiddelbart bruge kursisternes eksaminerede resultater som målestok, men kun 24 % af kursisterne afslutter uddannelsen med en eksamen. For at bevare og udvikle de danskkundskaber, som kursisterne får gennem uddannelsen, er det vigtigt, at de taler dansk og dermed træner deres sprog i deres hverdag på job eller i uddannelse. Men der findes ikke systematisk indsamling af viden om, hvorvidt det sker. KORA anbefaler derfor, at der systematisk gennemføres spørgeskemaundersøgelser om dette emne blandt kursister, der har afsluttet danskuddannelsen uanset om det er med eksamen eller ej. DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 8 / 18

9 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE KVALITETSSIKRING AF DANSKUDDANNELSERNE Ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for dansk-uddannelserne til voksne udlændinge... fortsat fra forrige side Kvalitetssikring af danskuddannelserne ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for dansk-uddannelserne til voksne udlændinge Undersøgelsens første del pegede på, at det kan være vanskeligt for kommunerne et føre tilsyn med undervisningens kvalitet, og gode resultatindikatorer om kursisternes udbytte af undervisningen kunne derfor støtte kommunerne i tilsynet. De foreslåede indikatorer eksamensresultater samt data om praktisk anvendelse af det danske sprog kan give et fingerpeg om, hvordan det står til med kvaliteten af danskuddannelserne, men kan ikke stå alene i vurderingen af den pædagogiske kvalitet. KORA anbefaler derfor, at der udvikles en ny tilsynsguide, der kan bruges som inspiration for de tilsynsførende i kommunerne. Tilsynsguiden kan både indeholde fokusområder for tilsynet samt beskrive forskellige tilsynsmodeller Rapporterne Kvalitetsindikatorer for danskuddannelse til voksne udlændinge afdækning af indikatorer og undersøgelse af eksisterende datas kvalitet og Pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne vurdering af den kommunale praksis kan hentes på og DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 9 / 18

10 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCEER OG EFTERUDDANNELSE EALTA-KONFERENCE DEN 26. MAJ MAJ 2015 på KUA, Njalsgade 128, 2300 København S EALTA-konference den 26. maj maj 2015 på KUA, Njalsgade 128, 2300 København S Titlen på konferencen er: Policy and Practice in Language Testing and Assessment For yderligere information og tilmelding: EALTA - European Association for Language Testing and Assessment DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 10 / 18

11 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCEER OG EFTERUDDANNELSE UCC EFTERUDDANNELSESKATALOG 2015 FOR UNDERVISERE VED DANSKUDDANNELSERNE ER PÅ GADEN Af Helene Türkmen, UCC UCC er som professionshøjskole tæt på både praksis og forskning, og har en solid faglig viden og erfaring med kompetenceudvikling og efteruddannelse af praktikere. Det betyder at arbejdsformerne på vores kurser er dialogiske og består af teori og fagligt input, ny inspiration og refleksioner og praktisk arbejde i en vekselvirkning. Vi udbyder både skræddersyede forløb, temadage, oplæg og længere kurser, som målrettes det enkelte sprogcenters ønsker og behov. Vi imødekommer også behov for kursusforløb hvor man som vejledere, team, eller undervisere med særlige interesser eller funktioner, kan have udbytte af erfaringsudveksling og netværksdannelse på tværs af skoler. Vi tilbyder derfor både fleksible forløb på de enkelte skoler, og faste kurser som afholdes på UCC. Fælles for alle kurserne er, at deltagerne altid får praktiske værktøjer med sig, til direkte brug i eget arbejde. Eksempler på dette kunne være: Flersprogede undervisningstilgange med udnyttelse af kursisternes modersmål Planlægningsværktøjer til målstyret undervisning Metoder til lyttetræning Individuelle mundtlige lektier for AD-kursister Effektive funktionelle læsestrategier Fokuspunkter til refleksion og udvikling af egen praksis (fx feedback) Redskaber til didaktisk udvikling i teamet De skræddersyede forløb kan variere i både fokus og omfang, og da UCC er et stort hus med mange kompetencer, er der mulighed for at trække eksperter ind efter behov. Der har fx været efterspørgsel på klasseledelseskompetencer (hvordan skabes sammenhæng på hold med løbende indtag og stor spredning som vilkår), redskaber til målstyret læring (fokus på hvad vi skal lære frem for hvad vi skal lave) og viden om arbejdshukommelse (hvorfor er det så svært at huske? Og hvordan kan vi træne lagring i langtidshukommelsen?) DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 11 / 18

12 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCEER OG EFTERUDDANNELSE UCC EFTERUDDANNELSESKATALOG 2015 FOR UNDERVISERE VED DANSKUDDANNELSERNE ER PÅ GADEN... fortsat fra forrige side UCC ønsker at være tæt på praksis, også ift udviklingen af nye kursustilbud. Derfor besøger vi gerne skoler og udvikler tilbud i dialog med undervisere, ledere og vejledere. Vores kursuskatalog indeholder for tiden kurser i: Lytteforståelse i danskundervisningen Træning af lyttestrategier Læsning Funktionel faglig læsning på dansk som andetsprog Teamet som lærende enhed Aktionslæring som værktøj for fælles pædagogisk udvikling Modersmål som resurse i andetsprogstilegnelsen Aktivering af kursisters sproglige resurser Arbejdsmarkedsrettet Dansk, basis og udvidet Læringsmuligheder i og uden for klasserummet i samspil Undervisning af traumatiserede kursister bl.a. psykologiske, kulturelle, familiedynamiske aspekter Feedback i undervisningen målrettet stilladsering som værktøj, kursistsvar i undervisning, test og prøver Tak for et klart, vidende, engageret og meget motiverende oplæg. Allerede samme aften tog jeg idéen op med de individuelle korte, mundtlige lektier til kursisterne. en deltager på temadag om AD Efteruddannelseskataloget udvikles løbende i samspil med behov og ønsker fra undervisere, vejledere og ledere. Nye tilbud udbydes derfor løbende på UCC s hjemmeside. Se aktuelle kurser på ucc.dk/sprogcentre Efteruddannelseskatalog 2105 trykt udgave kan rekvireres ved henvendelse til Helene Thise Türkmen DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 12 / 18

13 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCER OG EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSESPROGRAM FOR LÆRERE I DANSK SOM ANDETSPROG I 2015 Af Natasja Thandi Kappel Pedersen, Kursuskoordinator ved Efteruddannelsen i Dansk som andetsprog, DPU INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU), AARHUS UNIVERSITET udbyder i samarbejde med Undervisningsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne. Vi tilbyder skolebaserede kurser og pædagogiske dage inden for aktuelle temaer samt landsdækkende kurser med individuel tilmelding, herunder prøve- og testrelaterede kurser. Programmet for marts 2015 er på gaden med nye aktuelle temaer. Det er bl.a. kurser i: Psykiske traumer og andetsprogstilegnelse pædagogiske udfordringer og muligheder. Kursusundervisere: Julia Keller og Pernille Sejdelin. Udbydes både med individuel tilmelding og som skolebaserede kurser. IPads og mobile teknologier i sprogundervisningen Kursusunderviser Bente Meyer. Udbydes både med individuel tilmelding og som skolebaserede kurser. Og mange andre Hele efteruddannelsesprogrammet kan ses på følgende link og det er også her man kan tilmelde sig til kurser med individuel tilmelding: Kontakt: Natasja Thandi Kappel Pedersen, DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 13 / 18

14 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? Mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige Af Henriette Eskelund, Digitaliseringsstyrelsen Siden 1. november 2014 har det været obligatorisk for borgere, der ikke er fritaget fra Digital Post, at modtage og læse post fra det offentlige digitalt. Det viser sig desværre, at særligt borgere med anden etnisk herkomst end dansk ikke i samme grad har været logget ind i Digital Post i de seneste 6 mdr. Vi sender derfor efter aftale med Undervisningsministeriet faktaark på 7 forskellige sprog (polsk, farsi, arabisk, tysk, engelsk, tyrkisk, somali) om Digital Post, som vi håber, I vil være behjælpelige med at uddele, da I til dagligt møder flere borgere i målgruppen. Formålet er at kommunikere budskabet om, at borgeren skal huske at læse deres digitale post, så de ikke går glip af vigtige meddelelser, som fx sygehusindkaldelser, bilsyn mv. Og at de skal opgive og mobilnummer, så de modtager besked om at der er ny post. I kan også bestille fysiske faktaark, som vi gerne sender til jer, hvis I skriver en mail til angiv gerne hvilke sprog og antal faktaark. Vi håber, at I vil uddele materialet, så alle borgere husker at læse deres digitale post. Danimarka ya özgü bir CPR numaranız varsa kamu kurumlarından Dijital posta alırsınız Dijital Posta nedir? Dijital Posta, vatandaşların kamu kurumlarından aldığı postadır. Bu posta, emeklilik yazıları, yapılan tetkiklerle ilgili hastanelerden gönderilen yazılar ya da günlük bakım tesisi hakkında mesajlar olabilir. Gelecekte daha da artan bir sayıda olacak olan bu mektuplar, normal posta yerine size dijital olarak gönderilecektir. Dijital Posta nasıl okunur? Dijital Postanızı okumak için veya sitesinde NemID dijital imzanızla oturum açın. NemID dijital imzasına sahip değilseniz adresinden ya da vatandaşlık hizmet merkezinizden (borgerservice) temin edebilirsiniz. Cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi belirtmeniz önemlidir. Böylece sistem, tarafınıza bir gönderi olduğunda size mesaj yollayabilir. Lütfen veya sayfalarına giriş yapın.! Yardım alabileceğiniz noktalar: Bölge kütüphanesi Vatandaşlık hizmet merkezi (borgerservice) Dijital Posta hakkında İngilizce bilgi almak için: Giriş yapın DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 14 / 18

15 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? Mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige... fortsat fra forrige side Wenn Sie eine dänische CPR-Nummer haben, erhalten Sie Behördenpost als Digital Post If you have a Danish CPR number you receive Digital Post from public authorities Was ist Digital Post? Digital Post ist Post, die Sie in elektronischer Form von dänischen Behörden erhalten. Dies können Rentenbescheide, Terminmitteilungen für medizinische Untersuchungen oder Bescheide zur Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen sein. In Zukunft werden Schreiben dieser Art anstatt per Post zunehmend auf elektronischem Wege zugestellt werden. Wie Digital Post gelesen wird Zum Lesen Ihrer Digital Post loggen Sie sich bei oder auf mit Ihrer NemID ein. Sollten Sie noch keine NemID besitzen, können Sie eine solche auf oder in Ihrem Bürgeramt (borgerservice) bestellen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Mobiltelefonnummer und Ihre -Adresse angeben. Dadurch ist das System in der Lage, Ihnen eine Nachricht zu schicken, wenn neue Post für Sie da ist. Melden Sie sich auf oder an.! Hier erhalten Sie Hilfe: Örtliche Bibliotheken Bürgerämter (borgerservice) What is Digital Post? Digital Post is post from public authorities. It may be pension statements, letters from the hospital about examinations or notification of a place at a daycare facility. In the future an increasing number of these letters will be sent to you digitally instead of by letter post. How to read Digital Post Log on to or with your NemID to read your Digital Post. If you do not have NemID, you can order it at or in your citizen service centre (borgerservice). It is important that you state your mobile number and your address. This will enable the system to send you a message when there is new post for you. Log on to or Get help here: Your local library The citizen service centre (borgerservice) Read about Digital Post in English Mehr über Digital Post in englischer Sprache erfahren Sie auf Gehe zu Log on to DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 15 / 18

16 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? får ikke den digitale information fra det offentlige إذا لم يكن tosprogede بمقدورك Mange قراءة بريدك تكون معافى من استلام البريد الر... fortsat fra forrige side الا عفاءات من استلام البريد ال در صورتی که نمیتوانيد نامههای خود را به صورت إذا لم يتم منحك إعفاء من استلا البريد الرقمي فستستمر في تلقي بريد ا رقمي ا من السلطات العام ديجيتالی بخوانيد بايد از پست ديجيتال معاف شويد مقامات إذا لم يكن بمقدورك قراءة بريدك رقمي ا فيتعين أن إذا آان لديك رقم في السجل حتى إذا لم تقم بتسجيل الدخول تكون معافى من استلام البريد الرقمي المدني الدنمارآي (CPR) ت در صورتی که نمیتوانيد نامههای خود را به صورت إذا لم يكن بمقدورك قراءة بريدك رقمي ا فيتعين أن إذا آان لديك رقم في السجل إلى ومطالعة البريد إذا لم يكن بمقدورك قراءة بريدك رقمي ا فيتعين أن إذا آان لديك رقم في السجل فستتلقى البريد الرقمي من استلام البريد تكون معافى المدني الدنمارآي (CPR) السلطات العامة. الرقمي. البريد صورتالرقمي معاف به شويد ديجيتال خود را استلام معافى نامههایمن پست در ديجيتالی صورتی که بخوانيد بايد از نمیتوانيد تكون المدني الدنمارآي (CPR) معافيت از پست ديجيتال من من الرقمي الرقمي البريد البريد فستتلقى الا عفاءات من استلام البريد الرقمي فستتلقى من نشود استلام السلطات العامة. ما المقصود بالبريد الرقمي شويد صورت معافيت يتم به شما منحك اعطا إعفاء معاف به که إذا لم پست نامههای ديجيتال خود را صورتی در در ديجيتالی صورتی که بخوانيد بايد از نمیتوانيد السلطات العامة. معافيت از پست ديجيتال استقبالوقد البري البريد يمكن الرقمي هو بريد إعفاؤك من من السلطات العامة. تلقي فستستمر في مقامات الرقمي از سوی الرقمي پست البريد ديجيتال معاف دريافتشويد البريد استلام استلام همچنان ديجيتالی بخوانيد بايد از پست الا عفاءات من ديجيتال در صورتی که معافيت به شما اعطا نشود الا عفاءات من هذا بمثابة آشوف المعاشات أو خطابات من است يكون الرقمي آان لديك إعاقة تمنعك بالبريد بالبريد المقصود المقصود ما إذا لم يتم منحك إعفاء من بريد ااستلام رقمي ا من السلطات العامة ما رساي ل عن مرفق الرعاية وقد أو العامة. فحوصات السلطات المستشفى عن همچنان معافيت از دريافت پست پست ديجيتال از سوی إذا لم مقامات يتم منحك إعفاء من استلام تلقي يافت تقم حتی اگر بتسجيل واردالدخول البريد الرقمي هو بريد من في خواهد إذا لم الرقمي دولتی ادامه فستستمر حتى البريد العامة. وقد هذه الرساي ل المرسلة من عدد خطابات السلطات وسيزداد أو رقمية البريد الرقمي هو بريد من النهارية. در دولتی ادامه صورتی که خواهد معافيت يافت بهحتی شما اگر اعطاوارد نشود البريد الرقمي فستستمر في تلقي يكون هذا بمثابة آشوف المعاشات بريد ا رقمي ا من السلطات العامة منبدلا من إرسالها عبر رساي ل الرعاية خطابات المستقبل مرفق المعاشات رقمي اأوفي رساي ل عن البريد نخوانيد. يكون هذا بمثابة آشوفإليك ومطالعة را پست خود العامة نشويد و السلطات إلى میشود. اين پست ممکن است همچنان معافيت از دريافت پست پست نشويد ديجيتال و از پستسوی خود را بريد ا مقامات نخوانيد. رقمي ا من المستشفى عن فحوصات أو رساي ل عنتم مرفق تسجيلك الرعاية على أنك غادرت الد حتى إذا لم تقم بتسجيل الدخول الرساي ل المرسلة المستشفى عن فحوصات أو البريد. النهارية. وسيزداد عدد هذه الدخول الرقمي. إذا لم تقم بتسجيل نشود حتى ت دولتی ارسال میشود. در اين دولتی ادامه صورتی پستکه خواهد معافيت ممکن يافت بهحتی شما است اگر اعطاوارد ينات يا پيامی درباره محل النهارية. وسيزداد عدد هذه الرساي ل المرسلة ومطالعة البريد إليك رقمي ا في المستقبل بدلا من آنت إرسالها عبر تعاني رساي لمن إعاقة تمنعك من سوی از خود را مقامات دريافت نخوانيد. پست ديجيتال معاف ومطالعة خواهيد شد: البريد وجود پست نشويد محل ديجيتالو شرايط از پست زير إلى همچنان صورت دريافت درباره ستان میشود. صورت اين پست درباره ديجيتالی به ممکنشما است معاينات يا در پيامی به في المستقبل بدلا من إرسالها عبر الرقميرقمي ا إذا: آيفية قراءة البريد الرقمي إليك يمكن إعفاؤك من استقبال البريد البريد. اگر وارد الرقمي. البريد. هستيد الرقمي. يافت حتی زبانی خواهد مشکلات ادامه دارای دولتی ينات يا پيامی درباره محل معاف خواهيد آان وجودشد: لديك إعاقة تمنعك من استقبال البريد بصورة قم بتسجيل شرايط زير از دريافت پست ديجيتال معاف خواهيد شد: بصورة الدخول إلى رقمية موقع أو موقع درديجيتال صورت پست ی پست کاغذی به صورت ديجيتالی به شما کردهايد داي می دريافت نخوانيد. پست زير ترک از خود را نشويد و شرايط دانمارک را به میشود. صورت اين پست ديجيتالی به ممکنشما است دربه صورت وجود ثبتشده القدرة على وباستخدامالدخ لديكالرقمي. لقراءة بريدك يمكن إعفاؤك من استقبال رقميةالبريد الرقمي إذا: آيفية قراءة البريد الرقمي يكن من دارایشما میشود مشکلات استقبال زبانی البريد هستيد الرقمي إذا: آيفية قراءة البريد الرقمي ديجيتال از سوی إعفاؤك دارای معلوليتی مشکلات هستيد زبانی که هستيد مانع دريافت پست ينات يا پيامی درباره محل يمكن التوقيع الرقمي أو العامموقع (NemID) الخاص بك يمكنك معاف خواهيد شد: زير ترک از ارتباط آان داي می دريافت اينترنتی لديك کردهايد کافی پست دسترسی إعاقة ديجيتالنداريد تمنعكتممنتسجيلك استقبال على أنك البريدغادرت بصورةالدنمارك قم بصفة بتسجيل داي مة الدخول إلى موقع خانه صورت خود به وجود ثبتشده کامپيوتر شرايط دانمارک دارای دربه به صورت يا ديجيتالی به شما أو مزود موقع باتصالأو مرآز بالا نترنت وباستخدام آمبيوتر آان لديك إعاقة تمنعك من استقبال البريد بصورة قم بتسجيل الدخول إلىطلبه موقعمن خلال الرقمي. موقع استقبال البريد لقراءة بريدك إعاقة ترکتمنعك داي میمن کردهايد دانمارک را من آنت ثبتشدهتعاني صورت میشود بهسوی شما ديجيتال از دارای بیخانمان معلوليتی مشکلات هستيد هستيد زبانی که هستيد مانع دريافت رقمية پست برای دريافت ا ن در سايت (borgerservice) التابع لك. الرقمي. وباستخدام بريدك المواطنين الخاص منزلكبك يمكنك (NemID) لقراءة خدمة رقمية العام (NemID) الخاص بك يمكنك العام الرقمي الرقمي التوقيع التوقيع داي مة داي مة بصفة بصفة الدنمارك رقمية الدنمارك غادرت بصورة کردهايد کافی دسترسی نداريد غادرت أنك أنك على على تسجيلك ترک ارتباط NemID داي می اينترنتی هستيد. تسجيلك تم دانمارک دارای دريافت تم به در دارای خانه صورت خود مشکلات به ثبتشده عملی کامپيوتر در خود (borgerservice يا معلوليتی هستيد که مانع دريافت پست ديجيتال از سوی شما میشود موقع أو مرآز طلبه دارایشما میشود ديجيتال از سوی دارای بیخانمان معلوليتی هستيد هستيد که مانع دريافت پست آنت تعاني من إعاقة تمنعك من استقبال البريد أو الموبايل من وعنوان مرآزالبريد المشردين الا لكتروني الخاصين بك. وهذا موقع من (borgerservice) الضروري ذآر التابع رقم آنت لك. لم يكن لديك القدرة على الدخول من طلبه خلالمنجهاز برای دريافت ا ن در سايت المواطنين (borgerservice) التابع لك. آنت تعاني من إعاقة تمنعك من استقبال البريد خدمة المواطنين سيمكن النظام من إرسال رسالة لك عندما يكون هناك منشور جديد لك. قم بتسجيل نداريد نداريد خود به آمبيوتر کامپيوتر مزود دارای باتصال ارتباط بالا نترنت اينترنتی بصورة کافی خدمةآافية دسترسیفي دسترسی خانه در کافی رقمية رقمية دارای دريافت ارتباط NemID اينترنتی هستيد. بصورة کامپيوتر درکنم بصورة دريافت به عملی معافيت مشکلات چگونه دارای خانه خود در يا سيستم يا (borgerservice امکان خود میدهد که وارد داين به آان لديك صعوبات عملية في الح.www.Boks.dk-e من الضروري ذآر رقم الموبايل وعنوان الدخول البريد إلىالا لكتروني الخاصين أو بك. وهذا الدخول من خلال جهاز على منزلك خدمات به مرکز القدرة دولتی بايد شخصا لديك مقامات يكن سوی لم معافيت پست ديجيتال از هستيد دريافت بیخانمان برای يا کند. برایبهدريافت ا ن در سايت من الضروري ذآر رقم الموبايل وعنوان البريد الا لكتروني الخاصين بك. وهذا بیخانمان القدرة هستيد على الدخول من خلال جهاز لديك داريد سيستم (borgerservice امکان میتوانيد خود میدهد که برای دريافت چگونه دارای شهروندی ا ن در معافيت مشکلات عملی سايت دريافت در (borgerservice) کنم دريافت مراجعه لم کنيد. NemIDيكن هستيد. اين به سيمكن النظام من إرسال رسالة لك عندما يكون هناك منشور جديد الرقمي لك. قم بتسجيل العام.(NemID) آمبيوتر مزود باتصال آنت من بالا نترنت بصورة المشردينآافية في إرسال رسالة لك عندما يكون هناك منشور جديد لك. قم بتسجيل التوقيع النظام من منزلك إلى أو.www.Boks.dk-e المساعدة متاحة هنا: على سيمكن آمبيوتر مزود باتصال بالا نترنت بصورة آافية في هستيد. الدخول خدمات عملی لديك درصعوبات دريافتعملية في NemID الحصول مشکلات آان مرکز دارایشخصا به دولتی بايد کند. به يا برای دريافت معافيت پست ديجيتال از سوی مقامات منزلك خود (borgerservice) مات شهروندی الدخول إلى أو.www.Boks.dk-e وارد چگونه شهروندی سايت معافيت borger.dk دريافت (borgerservice) شويد. کنم مراجعه کنيد. اين کنيد: به سيستم امکان میدهد که مكتبتك المحلية العام.(NemID) خدمات الرقمي المشردين شخصا به مرکز المشردين مقامات من دولتی بايد من سوی آنت آنت از کند. به يا برای دريافت معافيت پست ديجيتال آيف يتم إعفاي ي! مرآز خدمة المواطنين.(borgerservice) آان لديك صعوبات عملية في الحصول على التوقيع هنا: متاحة هنا: متاحة المساعدة المساعدة وارد شهروندی سايت (borgerservice) borger.dk شويد. مراجعه کنيد. آان لديك صعوبات عملية في الحصول على التوقيع کنيد: (borge مكتبتك المحلية دريافت کنم إعفاي ي الرقمي العام.(NemID) معافيت آيف يتم مكتبتك المحليةلكي يتم إعفاؤك من البريد الرق چگونه.(NemID) ن را ذکر کنيد. اين به سيستم امکان میدهد که الرقمي العام.(borgerservice) البريد الرقمي باللغة الا نجليزية على موقع لكي يتم إعفاؤك من البريد الرقمي من السلطات مرآز خدمة المواطنين اقرأ عن مرآز خدمة المواطنين.(borgerservice) الحضور ش مرکز خدمات العامة فا نه يجب عليك العامة فا نه يجب عليك الحضور شخصي ا إلى مرآز دريافت معافيت پست ديجيتال از سوی مقامات دولتی بايد شخصا به إعفاي ي إعفاي ي برای يا شويد. وارد سايت کنيد: شما بخوانيد (borge پيام ارسال کند. به يتم يتم آيف آيف اقرأ عن البريد الرقمي باللغة الا نجليزية خدمة على موقع المواطنين.(borgerservice) البريد خدمة الرقمي المواطنينمن السلطات کنيد..(borgerservice) لكي يتم إعفاؤك اقرأ عن البريد الرقمي باللغة الا نجليزية على موقع شهروندیمن البريد الرقمي ( borgerservice )من مراجعه السلطات (borge لكي يتم إعفاؤك بخوانيد العامة فا نه يجب عليك الحضور شخصي ا إلى مرآز العامة فا نه يجب عليك الحضور شخصي ا إلى مرآز borger.dk الدخول إلى.(borgerservice) تسجيل المواطنين.(borgerservice) المواطنين خدمة خدمة بخوانيد تسجيل الدخول إلى borger.dk شويد. borger.dk وارد سايت مک دريافت کنيد: borger.dk borger.dk إلى إلى الدخول الدخول تسجيل تسجيل محلی خود ه ندی (borgerservice) ره پست ديجيتال بخوانيد DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 16 / 18

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU)

NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) UDARBEJDET AF FOR DEA, LEDERFORENINGEN FOR VUC OG VUC VIDENSCENTER For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere