DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM DANSK SOM ANDETSPROG FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i FastholdelsesTaskforce, Center for de Erhvervsrettede Ungdoms- og Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold Det er ikke kun tosprogede elever, men også elever fra uddannelsesfremmede hjem, der kan opleve sproget som en barriere for, at de kan lære sig det håndværk, som de brænder for. Derfor implementerer FastholdelsesTaskforce i samarbejde med en række erhvervsskoler og sproglige eksperter et værktøj, som skal skærpe EUD-underviseres opmærksomhed på elevernes sproglige niveau. Værktøjet skal i første omgang give underviserne et klart billede af, hvor eleverne befinder sig sprogligt. Herefter bliver der sat fokus på, hvordan man som underviser kan arbejde sprogbaseret, så både de sprogligt svage og stærke elever bliver tilgodeset. Læsevejlederne har en central rolle i indsatsen, og det er hensigten at de sammen med ledelserne på de skoler FastholdelsesTaskforce samarbejder med, skal udvikle strategier til at få værktøjet spredt og forankret efter forsøgsperioden er afsluttet. Vi ved fra tidligere erfaringer og forsøg, at både tosprogede og etnisk danske elever kan have problemer med at forstå de såkaldte gråzoneord. Dvs. ord og udtryk, undervisere opfatter som kendte og tit bruger til at forklare fagudtryk eller begreber. Derfor er det et af de områder vi sætter fokus på i værktøjet, men det handler også om, at underviserne får en skærpet opmærksomhed på, hvordan de stiller en opgave, og hvordan de støtter eleverne i at lære sig nogle strategier, hvis de f.eks. er svage læsere. udtaler Ramanan Balasubramaniam, konsulent i FastholdelsesTaskforce og værktøjsansvarlig for Den sproglige dimension. Læs videre side 3.

2 INDHOLD NYT FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET side 3 side 5 INITIATIVER RETTET MOD UNGE Nye værktøjer fra FastholdelsesTaskforce sætter fokus på den sproglige dimension på EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i Fastholdelses- Taskforce, Center for de Erhvervsrettede Ungdomsog Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE Udlændinge modtager vidt forskellig danskundervisning, viser evaluering fra EVA Af Ida Marie Behr Bendiksen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) side 10 side 11 side 13 INFORMATIONSMØDER, KONFERENCER OG EFTERUDDANNELSE EALTA -konference den 26. maj maj 2015 UCC Efteruddannelseskatalog 2015 for undervisere ved danskuddannelserne er på gaden. Af Helle Türkmen, UCC Efteruddannelsesprogram for Lærere i Dansk som andetsprog i 2015 Af Natasja Thandi Kappel Pedersen, Kursuskoordinator ved Efteruddannelsen i Dansk som andetsprog, DPU OPSLAGSTAVLEN side 8 Kvalitetssikring af danskuddannelserne ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for danskuddannelserne til voksne udlændinge Af Hanne Søndergård, KORA side 14 Læser dine kursister den digitale post? mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige Af Henriette Eskelund, Digitaliseringsstyrelsen NYE RAPPORTER OG MATERIALER side 18 Nye bøger i serien På godt og ondt Udgives af Undervisningsministeriet Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Danskuddannelse til voksne udlændinge, Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsuddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/ højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX) samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk ca. tre gange årligt. Dette nummer er udsendt maj Deadline for næste nummer: Mandag den 31. august 2015 Tilmelding til nyhedsbrevet: Du kan tilmelde dig Det Flyvende Tæppe via Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen: dk/aktuelt/abonner.aspx. Nye og gamle nyhedsbreve kan læses på adressen: undervisning%20for%20voksne/uddannelser%20for%20voksne/ Arbejdsmarkedsuddannelser/Tosprogede/Det%20Flyvende%20Taeppe. aspx, eller søg Det flyvende tæppe på: Bidrag til det Det Flyvende Tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner: Peter Villads Vedel, e-post: Layout: Tingkov Design, T: DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 2 / 18

3 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INITIATIVER RETTTET MOD ERHVERVSUDDANNELSERNE VÆRKTØJ FRA FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD... fortsat fra forsiden EUD-reformen, som træder i kraft august 2015, har som et centralt mål, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og derudover vil der på mange uddannelser være højere krav til, hvad eleverne skal nå at lære på grundforløbet i fag som dansk, engelsk og matematik. Derfor er det vigtigt, at EUD-underviserne har værktøjer og kompetencer til at gennemføre en sprogbaseret og differentieret undervisning. Sproget skal ikke gå hen og blive den sten eleverne snubler over, hvis de i øvrigt har potentiale og evner til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er en af årsagerne til at FastholdelsesTaskforce sætter fokus på underviserens anvendelse af sproget, og vurderer det som en vigtig faktor i fastholdelsesindsatsen. Inge Dolmer, Uddannelseschef på Århus Social- og Sundhedsskole har valgt at lade en hel afdeling deltage i kompetenceudviklingsforløbet. Det giver rigtig meget mening for både elever og lærere at arbejde med værktøjet, fordi det giver mulighed for at lave meget målrettede og differentierede indsatser i forhold til det niveau eleverne er på. Og så har det også den fordel, at vi kan se nærmere på de elever, som scorer meget lavt i læsetesten og afklare om de f.eks. er ordblinde. Noget af det som Inge Dolmer også fremhæver som en fordel ved at arbejde med det sproglige værktøj er, at indsatsen giver læsevejlederne en mere synlig rolle som konsulenter og sparringspartnere for deres kollegaer. Og så giver det DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 3 / 18

4 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INITIATIVER RETTET MOD UNGE VÆRKTØJ FRA FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD... fortsat fra forrige sie hele afdelingen et boost, fordi alle er med og vi kan få spredt og implementeret den viden vi opnår, så den ikke bare strander hos enkelte lærere, afslutter hun. Udover den sproglige dimension er FastholdelsesTaskforce også ved at afprøve tre andre værktøjer, der skal styrke fastholdelsen af elever på erhvervsuddannelserne. De øvrige værktøjer er Progressiv læring, Helhedsorienteret undervisning og Motivationspædagogik. Indsatsen bliver evalueret af Rambøll, og de første resultater fremlægges på FastholdelsesTaskforces midtvejskonference d.25. marts i Frederecia. I 2016 vil der desuden blive afholdt netværksmøder for interesserede skoler, hvor FastholdelsesTaskforce sammen med samarbejdspartnere vil formidle erfaringer og metoder. Mere information om indsatsen kan findes på følgende link: TILMELDING Det er stadig muligt at melde sig som samarbejdsskole til et kompetenceudviklingsforløb om Den sproglige dimension. Kontakt daglig leder af FastholdelsesTaskforce Preben Holm for at høre nærmere. Tlf DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 4 / 18

5 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE UDLÆNDINGE MODTAGER VIDT FORSKELLIG DANSK- UNDERVISNING, VISER EVALUERING FRA EVA Af Ida Marie Behr Bendiksen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Når udlændinge i Danmark møder op til danskundervisning på landets sprogcentre, er omfanget og karakteren af den undervisning, de får, vidt forskellig fra kommune til kommune og fra sprogcenter til sprogcenter. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde d. 17. marts Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan sprogcentrene forstår og arbejder med danskuddannelsernes formål: at kursisterne via deltagelse i undervisningen skal kvalificeres dansk-sprogligt med henblik på beskæftigelse, aktiv samfundsdeltagelse og videre uddannelse. Udbuddets omfang varierer Afhængigt af hvilket sprogcenter, man går på, kan undervisningens omfang fx variere fra 9 ugentlige lektioner nogle steder til 18 ugentlige lektioner andre steder. Sprogcentrenes ledere og lærere sætter i undersøgelsen ord på, hvad udviklingen i det varierende og generelt dalende timetal kan betyde for undervisningens kvalitet. Eksempelvis beskriver en gruppe lærere et dilemma, de oplever i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse: På den ene side ser lærerne didaktiske og pædagogiske fordele i fx at tage kursister på Danskuddannelse 1 (laveste faglige trin) på ekskursion til steder i lokalområdet, så som biblioteket, genbrugsstationen, uddannelsesinstitutioner eller virksomheder. De vurderer, at ekskursioner og interaktion med borgere uden for sprogcentret giver kursister med begrænsede faglige forudsætninger en god mulighed for at få konkrete billeder på det, der tales om i undervisningen. En lærer udtrykker det således: Det udstyrer kursisterne med en hukommelsesmæssig knage, som sproget kan bin- des op på. På den anden side er lærerne tilbageholdende med at benytte ekskursioner som et didaktisk greb, da et lektionstal på 9 timer ugentlig hurtigt får ben at gå på. De vil gerne kunne følge ordentligt op på oplevelserne, men når ekskursionen er ovre, er ugens lektioner allerede brugt. Det giver en bekymring for, om kursisterne kan nå de sproglige mål, som modultestene indeholder. Derfor prioriterer flere lærere at fokusere mere snævert på de sproglige mål, hvilket kan have den konsekvens, at målene om uddannelse, beskæftigelse og medborgerskab behandles mere tilfældigt og mindre didaktisk ideelt, end mange lærere egentlig kunne ønske sig. Udvikling i gennemsnitligt antal tilbudte undervisningslektioner pr. kursist på danskuddannelser i perioden På DU1 På DU2 På DU3 Gennemsnitligt antal tilbudte lektioner pr. kursist i timer 230 timer 155 timer Gennemsnitligt antal tilbudte lektioner pr. kursist i timer 222 timer 142 timer Gennemsnitligt antal tilbudte lektioner pr. kursist i timer 215 timer 138 timer Kilde: Ankestyrelsens opgørelse fra kursusårene 2011, 2012 og DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 5 / 18

6 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE UDLÆNDINGE MODTAGER VIDT FORSKELLIG DANSK- UNDERVISNING, VISER EVALUERING FRA EVA... fortsat fra forrige side BESKÆFTIGELSE 80% har i haft eksterne samarbejder med virksomheder, jobcentre mm. Sprogcentrene fortolker målene med danskundervisningen forskelligt Forskellene i danskuddannelserne rækker videre end til antallet af lektioner. Sprogcentrenes forståelse af og arbejde med målene adskiller sig også fra hinanden på landsplan. Nogle sprogcentre ser deres opgave som tæt forbundet med den samlede kommunale integrationsopgave, og de arbejder derfor aktivt sammen med andre aktører med henblik på at få kursisterne videre i arbejde eller anden uddannelse. Andre sprogcentre fokuserer mere afgrænset på den dansksproglige opgave, og samarbejder ikke nødvendigvis med andre aktører lokalt såvel som nationalt. Undersøgelsen afdækker sprogcentrenes egne opgørelser over samarbejde med jobcentre, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i skoleåret 2013/ % af sprogcentrene har ikke samarbejdet med hverken jobcenter eller virksomheder inden for det seneste år, og lidt over 40 % af sprogcentrene har ikke samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner i samme periode. Det manglende samarbejde kan fx betyde, at kursister, for hvem videre uddannelse ville være en oplagt vej at gå, ikke får et tilstrækkeligt konkret indblik i mulighederne i det danske uddannelsessystem. Ligesom en manglende koordinering mellem jobcentre og sprogcentre, bl.a. kan betyde, at danskundervisningen bliver mindre målrettet kursisternes behov, end den kunne være. Øvrige resultater Undersøgelsen sætter også fokus på kursisternes beskæftigelses- og uddannelsesadfærd efter endt danskuddannelse, og afdækker sprogcentrenes vejledningsindsats. Undersøgelsen viser bl.a. at: 34 % af kursisterne kommer i uddannelse og 47 % i arbejde Mellem afsluttede kursister en hel danskuddannelse. Et halvt år efter deres danskuddannelse var 34 % af dem i gang med en anden uddannelse. Ud af de kursister var ledige før start, men et halvt år efter var 47 % af de ledige i arbejde. 46 % af sprogcentrene tilbyder erhvervsog uddannelsesvejledning Sprogcentrene har siden 2004 ikke formelt skullet tilbyde kursisterne erhvervs- og uddannelsesvejledning. Alligevel yder knap halvdelen af sprogcentrene en form for erhvervs- og uddannelsesvejledning, mens lidt over halvdelen ikke gør. DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 6 / 18

7 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE UDLÆNDINGE MODTAGER VIDT FORSKELLIG DANSK- UNDERVISNING, VISER EVALUERING FRA EVA... fortsat fra forrige side VIDERE UDDANNELSE 58% har i haft samarbejde/ brobygning med andre uddannelsesinstitutioner OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på følgende datakilder: Eksplorativ forundersøgelse, inkl. undervisningsobservationer Redegørelser fra udbydere af danskuddannelser (totalundersøgelse) Interviewundersøgelse blandt ledere, lærere og kursister Registerbaseret forløbsundersøgelse af beskæftigelses- og uddannelsesadfærd blandt kursister. På eva.dk kan du downloade rapporten, infographic og en PowerPoint-præsentation med undersøgelsens resultater kort fortalt. DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 7 / 18

8 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE KVALITETSSIKRING AF DANSKUDDANNELSERNE Ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for dansk-uddannelserne til voksne udlændinge Af Hanne Søndergård, KORA Danskuddannelserne for voksne udlændinge skal hjælpe kursisterne til hurtigst muligt at lære dansk og at få viden om de danske kultur- og samfundsforhold. Målet er, at de skal kunne klare sig i et job eller en uddannelse og fungere som aktive medborgere i Danmark. KORA har undersøgt, hvilke entydige og dataunderstøttede indikatorer der dels kan give et fingerpeg om, hvorvidt danskuddannelserne lever op til lovens formål. Dels kan hjælpe kommunerne med at målrette deres tilsyn med danskuddannelserne. Kommunens øvrige integrationsindsats, kursistenes personlige forhold og konjunktursituationen er helt central for om flygtninge og indvandrere kommer i job eller uddannelse og/eller bliver aktive medborgere. Derfor vurderer KORA ikke, at eventuelle indikatorer på disse områder giver et godt billede af kursisternes udbytte af danskuddannelserne. Undersøgelsen viser, at der i det hele taget er meget få indikatorer, der på en enkelt måde afspejler kursisternes udbytte af danskuddannelserne. Man kan kun umiddelbart bruge kursisternes eksaminerede resultater som målestok, men kun 24 % af kursisterne afslutter uddannelsen med en eksamen. For at bevare og udvikle de danskkundskaber, som kursisterne får gennem uddannelsen, er det vigtigt, at de taler dansk og dermed træner deres sprog i deres hverdag på job eller i uddannelse. Men der findes ikke systematisk indsamling af viden om, hvorvidt det sker. KORA anbefaler derfor, at der systematisk gennemføres spørgeskemaundersøgelser om dette emne blandt kursister, der har afsluttet danskuddannelsen uanset om det er med eksamen eller ej. DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 8 / 18

9 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE KVALITETSSIKRING AF DANSKUDDANNELSERNE Ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for dansk-uddannelserne til voksne udlændinge... fortsat fra forrige side Kvalitetssikring af danskuddannelserne ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for dansk-uddannelserne til voksne udlændinge Undersøgelsens første del pegede på, at det kan være vanskeligt for kommunerne et føre tilsyn med undervisningens kvalitet, og gode resultatindikatorer om kursisternes udbytte af undervisningen kunne derfor støtte kommunerne i tilsynet. De foreslåede indikatorer eksamensresultater samt data om praktisk anvendelse af det danske sprog kan give et fingerpeg om, hvordan det står til med kvaliteten af danskuddannelserne, men kan ikke stå alene i vurderingen af den pædagogiske kvalitet. KORA anbefaler derfor, at der udvikles en ny tilsynsguide, der kan bruges som inspiration for de tilsynsførende i kommunerne. Tilsynsguiden kan både indeholde fokusområder for tilsynet samt beskrive forskellige tilsynsmodeller Rapporterne Kvalitetsindikatorer for danskuddannelse til voksne udlændinge afdækning af indikatorer og undersøgelse af eksisterende datas kvalitet og Pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne vurdering af den kommunale praksis kan hentes på og DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 9 / 18

10 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCEER OG EFTERUDDANNELSE EALTA-KONFERENCE DEN 26. MAJ MAJ 2015 på KUA, Njalsgade 128, 2300 København S EALTA-konference den 26. maj maj 2015 på KUA, Njalsgade 128, 2300 København S Titlen på konferencen er: Policy and Practice in Language Testing and Assessment For yderligere information og tilmelding: EALTA - European Association for Language Testing and Assessment DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 10 / 18

11 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCEER OG EFTERUDDANNELSE UCC EFTERUDDANNELSESKATALOG 2015 FOR UNDERVISERE VED DANSKUDDANNELSERNE ER PÅ GADEN Af Helene Türkmen, UCC UCC er som professionshøjskole tæt på både praksis og forskning, og har en solid faglig viden og erfaring med kompetenceudvikling og efteruddannelse af praktikere. Det betyder at arbejdsformerne på vores kurser er dialogiske og består af teori og fagligt input, ny inspiration og refleksioner og praktisk arbejde i en vekselvirkning. Vi udbyder både skræddersyede forløb, temadage, oplæg og længere kurser, som målrettes det enkelte sprogcenters ønsker og behov. Vi imødekommer også behov for kursusforløb hvor man som vejledere, team, eller undervisere med særlige interesser eller funktioner, kan have udbytte af erfaringsudveksling og netværksdannelse på tværs af skoler. Vi tilbyder derfor både fleksible forløb på de enkelte skoler, og faste kurser som afholdes på UCC. Fælles for alle kurserne er, at deltagerne altid får praktiske værktøjer med sig, til direkte brug i eget arbejde. Eksempler på dette kunne være: Flersprogede undervisningstilgange med udnyttelse af kursisternes modersmål Planlægningsværktøjer til målstyret undervisning Metoder til lyttetræning Individuelle mundtlige lektier for AD-kursister Effektive funktionelle læsestrategier Fokuspunkter til refleksion og udvikling af egen praksis (fx feedback) Redskaber til didaktisk udvikling i teamet De skræddersyede forløb kan variere i både fokus og omfang, og da UCC er et stort hus med mange kompetencer, er der mulighed for at trække eksperter ind efter behov. Der har fx været efterspørgsel på klasseledelseskompetencer (hvordan skabes sammenhæng på hold med løbende indtag og stor spredning som vilkår), redskaber til målstyret læring (fokus på hvad vi skal lære frem for hvad vi skal lave) og viden om arbejdshukommelse (hvorfor er det så svært at huske? Og hvordan kan vi træne lagring i langtidshukommelsen?) DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 11 / 18

12 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCEER OG EFTERUDDANNELSE UCC EFTERUDDANNELSESKATALOG 2015 FOR UNDERVISERE VED DANSKUDDANNELSERNE ER PÅ GADEN... fortsat fra forrige side UCC ønsker at være tæt på praksis, også ift udviklingen af nye kursustilbud. Derfor besøger vi gerne skoler og udvikler tilbud i dialog med undervisere, ledere og vejledere. Vores kursuskatalog indeholder for tiden kurser i: Lytteforståelse i danskundervisningen Træning af lyttestrategier Læsning Funktionel faglig læsning på dansk som andetsprog Teamet som lærende enhed Aktionslæring som værktøj for fælles pædagogisk udvikling Modersmål som resurse i andetsprogstilegnelsen Aktivering af kursisters sproglige resurser Arbejdsmarkedsrettet Dansk, basis og udvidet Læringsmuligheder i og uden for klasserummet i samspil Undervisning af traumatiserede kursister bl.a. psykologiske, kulturelle, familiedynamiske aspekter Feedback i undervisningen målrettet stilladsering som værktøj, kursistsvar i undervisning, test og prøver Tak for et klart, vidende, engageret og meget motiverende oplæg. Allerede samme aften tog jeg idéen op med de individuelle korte, mundtlige lektier til kursisterne. en deltager på temadag om AD Efteruddannelseskataloget udvikles løbende i samspil med behov og ønsker fra undervisere, vejledere og ledere. Nye tilbud udbydes derfor løbende på UCC s hjemmeside. Se aktuelle kurser på ucc.dk/sprogcentre Efteruddannelseskatalog 2105 trykt udgave kan rekvireres ved henvendelse til Helene Thise Türkmen DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 12 / 18

13 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCER OG EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSESPROGRAM FOR LÆRERE I DANSK SOM ANDETSPROG I 2015 Af Natasja Thandi Kappel Pedersen, Kursuskoordinator ved Efteruddannelsen i Dansk som andetsprog, DPU INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU), AARHUS UNIVERSITET udbyder i samarbejde med Undervisningsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne. Vi tilbyder skolebaserede kurser og pædagogiske dage inden for aktuelle temaer samt landsdækkende kurser med individuel tilmelding, herunder prøve- og testrelaterede kurser. Programmet for marts 2015 er på gaden med nye aktuelle temaer. Det er bl.a. kurser i: Psykiske traumer og andetsprogstilegnelse pædagogiske udfordringer og muligheder. Kursusundervisere: Julia Keller og Pernille Sejdelin. Udbydes både med individuel tilmelding og som skolebaserede kurser. IPads og mobile teknologier i sprogundervisningen Kursusunderviser Bente Meyer. Udbydes både med individuel tilmelding og som skolebaserede kurser. Og mange andre Hele efteruddannelsesprogrammet kan ses på følgende link og det er også her man kan tilmelde sig til kurser med individuel tilmelding: Kontakt: Natasja Thandi Kappel Pedersen, DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 13 / 18

14 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? Mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige Af Henriette Eskelund, Digitaliseringsstyrelsen Siden 1. november 2014 har det været obligatorisk for borgere, der ikke er fritaget fra Digital Post, at modtage og læse post fra det offentlige digitalt. Det viser sig desværre, at særligt borgere med anden etnisk herkomst end dansk ikke i samme grad har været logget ind i Digital Post i de seneste 6 mdr. Vi sender derfor efter aftale med Undervisningsministeriet faktaark på 7 forskellige sprog (polsk, farsi, arabisk, tysk, engelsk, tyrkisk, somali) om Digital Post, som vi håber, I vil være behjælpelige med at uddele, da I til dagligt møder flere borgere i målgruppen. Formålet er at kommunikere budskabet om, at borgeren skal huske at læse deres digitale post, så de ikke går glip af vigtige meddelelser, som fx sygehusindkaldelser, bilsyn mv. Og at de skal opgive og mobilnummer, så de modtager besked om at der er ny post. I kan også bestille fysiske faktaark, som vi gerne sender til jer, hvis I skriver en mail til angiv gerne hvilke sprog og antal faktaark. Vi håber, at I vil uddele materialet, så alle borgere husker at læse deres digitale post. Danimarka ya özgü bir CPR numaranız varsa kamu kurumlarından Dijital posta alırsınız Dijital Posta nedir? Dijital Posta, vatandaşların kamu kurumlarından aldığı postadır. Bu posta, emeklilik yazıları, yapılan tetkiklerle ilgili hastanelerden gönderilen yazılar ya da günlük bakım tesisi hakkında mesajlar olabilir. Gelecekte daha da artan bir sayıda olacak olan bu mektuplar, normal posta yerine size dijital olarak gönderilecektir. Dijital Posta nasıl okunur? Dijital Postanızı okumak için veya sitesinde NemID dijital imzanızla oturum açın. NemID dijital imzasına sahip değilseniz adresinden ya da vatandaşlık hizmet merkezinizden (borgerservice) temin edebilirsiniz. Cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi belirtmeniz önemlidir. Böylece sistem, tarafınıza bir gönderi olduğunda size mesaj yollayabilir. Lütfen veya sayfalarına giriş yapın.! Yardım alabileceğiniz noktalar: Bölge kütüphanesi Vatandaşlık hizmet merkezi (borgerservice) Dijital Posta hakkında İngilizce bilgi almak için: Giriş yapın DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 14 / 18

15 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? Mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige... fortsat fra forrige side Wenn Sie eine dänische CPR-Nummer haben, erhalten Sie Behördenpost als Digital Post If you have a Danish CPR number you receive Digital Post from public authorities Was ist Digital Post? Digital Post ist Post, die Sie in elektronischer Form von dänischen Behörden erhalten. Dies können Rentenbescheide, Terminmitteilungen für medizinische Untersuchungen oder Bescheide zur Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen sein. In Zukunft werden Schreiben dieser Art anstatt per Post zunehmend auf elektronischem Wege zugestellt werden. Wie Digital Post gelesen wird Zum Lesen Ihrer Digital Post loggen Sie sich bei oder auf mit Ihrer NemID ein. Sollten Sie noch keine NemID besitzen, können Sie eine solche auf oder in Ihrem Bürgeramt (borgerservice) bestellen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Mobiltelefonnummer und Ihre -Adresse angeben. Dadurch ist das System in der Lage, Ihnen eine Nachricht zu schicken, wenn neue Post für Sie da ist. Melden Sie sich auf oder an.! Hier erhalten Sie Hilfe: Örtliche Bibliotheken Bürgerämter (borgerservice) What is Digital Post? Digital Post is post from public authorities. It may be pension statements, letters from the hospital about examinations or notification of a place at a daycare facility. In the future an increasing number of these letters will be sent to you digitally instead of by letter post. How to read Digital Post Log on to or with your NemID to read your Digital Post. If you do not have NemID, you can order it at or in your citizen service centre (borgerservice). It is important that you state your mobile number and your address. This will enable the system to send you a message when there is new post for you. Log on to or Get help here: Your local library The citizen service centre (borgerservice) Read about Digital Post in English Mehr über Digital Post in englischer Sprache erfahren Sie auf Gehe zu Log on to DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 15 / 18

16 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? får ikke den digitale information fra det offentlige إذا لم يكن tosprogede بمقدورك Mange قراءة بريدك تكون معافى من استلام البريد الر... fortsat fra forrige side الا عفاءات من استلام البريد ال در صورتی که نمیتوانيد نامههای خود را به صورت إذا لم يتم منحك إعفاء من استلا البريد الرقمي فستستمر في تلقي بريد ا رقمي ا من السلطات العام ديجيتالی بخوانيد بايد از پست ديجيتال معاف شويد مقامات إذا لم يكن بمقدورك قراءة بريدك رقمي ا فيتعين أن إذا آان لديك رقم في السجل حتى إذا لم تقم بتسجيل الدخول تكون معافى من استلام البريد الرقمي المدني الدنمارآي (CPR) ت در صورتی که نمیتوانيد نامههای خود را به صورت إذا لم يكن بمقدورك قراءة بريدك رقمي ا فيتعين أن إذا آان لديك رقم في السجل إلى ومطالعة البريد إذا لم يكن بمقدورك قراءة بريدك رقمي ا فيتعين أن إذا آان لديك رقم في السجل فستتلقى البريد الرقمي من استلام البريد تكون معافى المدني الدنمارآي (CPR) السلطات العامة. الرقمي. البريد صورتالرقمي معاف به شويد ديجيتال خود را استلام معافى نامههایمن پست در ديجيتالی صورتی که بخوانيد بايد از نمیتوانيد تكون المدني الدنمارآي (CPR) معافيت از پست ديجيتال من من الرقمي الرقمي البريد البريد فستتلقى الا عفاءات من استلام البريد الرقمي فستتلقى من نشود استلام السلطات العامة. ما المقصود بالبريد الرقمي شويد صورت معافيت يتم به شما منحك اعطا إعفاء معاف به که إذا لم پست نامههای ديجيتال خود را صورتی در در ديجيتالی صورتی که بخوانيد بايد از نمیتوانيد السلطات العامة. معافيت از پست ديجيتال استقبالوقد البري البريد يمكن الرقمي هو بريد إعفاؤك من من السلطات العامة. تلقي فستستمر في مقامات الرقمي از سوی الرقمي پست البريد ديجيتال معاف دريافتشويد البريد استلام استلام همچنان ديجيتالی بخوانيد بايد از پست الا عفاءات من ديجيتال در صورتی که معافيت به شما اعطا نشود الا عفاءات من هذا بمثابة آشوف المعاشات أو خطابات من است يكون الرقمي آان لديك إعاقة تمنعك بالبريد بالبريد المقصود المقصود ما إذا لم يتم منحك إعفاء من بريد ااستلام رقمي ا من السلطات العامة ما رساي ل عن مرفق الرعاية وقد أو العامة. فحوصات السلطات المستشفى عن همچنان معافيت از دريافت پست پست ديجيتال از سوی إذا لم مقامات يتم منحك إعفاء من استلام تلقي يافت تقم حتی اگر بتسجيل واردالدخول البريد الرقمي هو بريد من في خواهد إذا لم الرقمي دولتی ادامه فستستمر حتى البريد العامة. وقد هذه الرساي ل المرسلة من عدد خطابات السلطات وسيزداد أو رقمية البريد الرقمي هو بريد من النهارية. در دولتی ادامه صورتی که خواهد معافيت يافت بهحتی شما اگر اعطاوارد نشود البريد الرقمي فستستمر في تلقي يكون هذا بمثابة آشوف المعاشات بريد ا رقمي ا من السلطات العامة منبدلا من إرسالها عبر رساي ل الرعاية خطابات المستقبل مرفق المعاشات رقمي اأوفي رساي ل عن البريد نخوانيد. يكون هذا بمثابة آشوفإليك ومطالعة را پست خود العامة نشويد و السلطات إلى میشود. اين پست ممکن است همچنان معافيت از دريافت پست پست نشويد ديجيتال و از پستسوی خود را بريد ا مقامات نخوانيد. رقمي ا من المستشفى عن فحوصات أو رساي ل عنتم مرفق تسجيلك الرعاية على أنك غادرت الد حتى إذا لم تقم بتسجيل الدخول الرساي ل المرسلة المستشفى عن فحوصات أو البريد. النهارية. وسيزداد عدد هذه الدخول الرقمي. إذا لم تقم بتسجيل نشود حتى ت دولتی ارسال میشود. در اين دولتی ادامه صورتی پستکه خواهد معافيت ممکن يافت بهحتی شما است اگر اعطاوارد ينات يا پيامی درباره محل النهارية. وسيزداد عدد هذه الرساي ل المرسلة ومطالعة البريد إليك رقمي ا في المستقبل بدلا من آنت إرسالها عبر تعاني رساي لمن إعاقة تمنعك من سوی از خود را مقامات دريافت نخوانيد. پست ديجيتال معاف ومطالعة خواهيد شد: البريد وجود پست نشويد محل ديجيتالو شرايط از پست زير إلى همچنان صورت دريافت درباره ستان میشود. صورت اين پست درباره ديجيتالی به ممکنشما است معاينات يا در پيامی به في المستقبل بدلا من إرسالها عبر الرقميرقمي ا إذا: آيفية قراءة البريد الرقمي إليك يمكن إعفاؤك من استقبال البريد البريد. اگر وارد الرقمي. البريد. هستيد الرقمي. يافت حتی زبانی خواهد مشکلات ادامه دارای دولتی ينات يا پيامی درباره محل معاف خواهيد آان وجودشد: لديك إعاقة تمنعك من استقبال البريد بصورة قم بتسجيل شرايط زير از دريافت پست ديجيتال معاف خواهيد شد: بصورة الدخول إلى رقمية موقع أو موقع درديجيتال صورت پست ی پست کاغذی به صورت ديجيتالی به شما کردهايد داي می دريافت نخوانيد. پست زير ترک از خود را نشويد و شرايط دانمارک را به میشود. صورت اين پست ديجيتالی به ممکنشما است دربه صورت وجود ثبتشده القدرة على وباستخدامالدخ لديكالرقمي. لقراءة بريدك يمكن إعفاؤك من استقبال رقميةالبريد الرقمي إذا: آيفية قراءة البريد الرقمي يكن من دارایشما میشود مشکلات استقبال زبانی البريد هستيد الرقمي إذا: آيفية قراءة البريد الرقمي ديجيتال از سوی إعفاؤك دارای معلوليتی مشکلات هستيد زبانی که هستيد مانع دريافت پست ينات يا پيامی درباره محل يمكن التوقيع الرقمي أو العامموقع (NemID) الخاص بك يمكنك معاف خواهيد شد: زير ترک از ارتباط آان داي می دريافت اينترنتی لديك کردهايد کافی پست دسترسی إعاقة ديجيتالنداريد تمنعكتممنتسجيلك استقبال على أنك البريدغادرت بصورةالدنمارك قم بصفة بتسجيل داي مة الدخول إلى موقع خانه صورت خود به وجود ثبتشده کامپيوتر شرايط دانمارک دارای دربه به صورت يا ديجيتالی به شما أو مزود موقع باتصالأو مرآز بالا نترنت وباستخدام آمبيوتر آان لديك إعاقة تمنعك من استقبال البريد بصورة قم بتسجيل الدخول إلىطلبه موقعمن خلال الرقمي. موقع استقبال البريد لقراءة بريدك إعاقة ترکتمنعك داي میمن کردهايد دانمارک را من آنت ثبتشدهتعاني صورت میشود بهسوی شما ديجيتال از دارای بیخانمان معلوليتی مشکلات هستيد هستيد زبانی که هستيد مانع دريافت رقمية پست برای دريافت ا ن در سايت (borgerservice) التابع لك. الرقمي. وباستخدام بريدك المواطنين الخاص منزلكبك يمكنك (NemID) لقراءة خدمة رقمية العام (NemID) الخاص بك يمكنك العام الرقمي الرقمي التوقيع التوقيع داي مة داي مة بصفة بصفة الدنمارك رقمية الدنمارك غادرت بصورة کردهايد کافی دسترسی نداريد غادرت أنك أنك على على تسجيلك ترک ارتباط NemID داي می اينترنتی هستيد. تسجيلك تم دانمارک دارای دريافت تم به در دارای خانه صورت خود مشکلات به ثبتشده عملی کامپيوتر در خود (borgerservice يا معلوليتی هستيد که مانع دريافت پست ديجيتال از سوی شما میشود موقع أو مرآز طلبه دارایشما میشود ديجيتال از سوی دارای بیخانمان معلوليتی هستيد هستيد که مانع دريافت پست آنت تعاني من إعاقة تمنعك من استقبال البريد أو الموبايل من وعنوان مرآزالبريد المشردين الا لكتروني الخاصين بك. وهذا موقع من (borgerservice) الضروري ذآر التابع رقم آنت لك. لم يكن لديك القدرة على الدخول من طلبه خلالمنجهاز برای دريافت ا ن در سايت المواطنين (borgerservice) التابع لك. آنت تعاني من إعاقة تمنعك من استقبال البريد خدمة المواطنين سيمكن النظام من إرسال رسالة لك عندما يكون هناك منشور جديد لك. قم بتسجيل نداريد نداريد خود به آمبيوتر کامپيوتر مزود دارای باتصال ارتباط بالا نترنت اينترنتی بصورة کافی خدمةآافية دسترسیفي دسترسی خانه در کافی رقمية رقمية دارای دريافت ارتباط NemID اينترنتی هستيد. بصورة کامپيوتر درکنم بصورة دريافت به عملی معافيت مشکلات چگونه دارای خانه خود در يا سيستم يا (borgerservice امکان خود میدهد که وارد داين به آان لديك صعوبات عملية في الح.www.Boks.dk-e من الضروري ذآر رقم الموبايل وعنوان الدخول البريد إلىالا لكتروني الخاصين أو بك. وهذا الدخول من خلال جهاز على منزلك خدمات به مرکز القدرة دولتی بايد شخصا لديك مقامات يكن سوی لم معافيت پست ديجيتال از هستيد دريافت بیخانمان برای يا کند. برایبهدريافت ا ن در سايت من الضروري ذآر رقم الموبايل وعنوان البريد الا لكتروني الخاصين بك. وهذا بیخانمان القدرة هستيد على الدخول من خلال جهاز لديك داريد سيستم (borgerservice امکان میتوانيد خود میدهد که برای دريافت چگونه دارای شهروندی ا ن در معافيت مشکلات عملی سايت دريافت در (borgerservice) کنم دريافت مراجعه لم کنيد. NemIDيكن هستيد. اين به سيمكن النظام من إرسال رسالة لك عندما يكون هناك منشور جديد الرقمي لك. قم بتسجيل العام.(NemID) آمبيوتر مزود باتصال آنت من بالا نترنت بصورة المشردينآافية في إرسال رسالة لك عندما يكون هناك منشور جديد لك. قم بتسجيل التوقيع النظام من منزلك إلى أو.www.Boks.dk-e المساعدة متاحة هنا: على سيمكن آمبيوتر مزود باتصال بالا نترنت بصورة آافية في هستيد. الدخول خدمات عملی لديك درصعوبات دريافتعملية في NemID الحصول مشکلات آان مرکز دارایشخصا به دولتی بايد کند. به يا برای دريافت معافيت پست ديجيتال از سوی مقامات منزلك خود (borgerservice) مات شهروندی الدخول إلى أو.www.Boks.dk-e وارد چگونه شهروندی سايت معافيت borger.dk دريافت (borgerservice) شويد. کنم مراجعه کنيد. اين کنيد: به سيستم امکان میدهد که مكتبتك المحلية العام.(NemID) خدمات الرقمي المشردين شخصا به مرکز المشردين مقامات من دولتی بايد من سوی آنت آنت از کند. به يا برای دريافت معافيت پست ديجيتال آيف يتم إعفاي ي! مرآز خدمة المواطنين.(borgerservice) آان لديك صعوبات عملية في الحصول على التوقيع هنا: متاحة هنا: متاحة المساعدة المساعدة وارد شهروندی سايت (borgerservice) borger.dk شويد. مراجعه کنيد. آان لديك صعوبات عملية في الحصول على التوقيع کنيد: (borge مكتبتك المحلية دريافت کنم إعفاي ي الرقمي العام.(NemID) معافيت آيف يتم مكتبتك المحليةلكي يتم إعفاؤك من البريد الرق چگونه.(NemID) ن را ذکر کنيد. اين به سيستم امکان میدهد که الرقمي العام.(borgerservice) البريد الرقمي باللغة الا نجليزية على موقع لكي يتم إعفاؤك من البريد الرقمي من السلطات مرآز خدمة المواطنين اقرأ عن مرآز خدمة المواطنين.(borgerservice) الحضور ش مرکز خدمات العامة فا نه يجب عليك العامة فا نه يجب عليك الحضور شخصي ا إلى مرآز دريافت معافيت پست ديجيتال از سوی مقامات دولتی بايد شخصا به إعفاي ي إعفاي ي برای يا شويد. وارد سايت کنيد: شما بخوانيد (borge پيام ارسال کند. به يتم يتم آيف آيف اقرأ عن البريد الرقمي باللغة الا نجليزية خدمة على موقع المواطنين.(borgerservice) البريد خدمة الرقمي المواطنينمن السلطات کنيد..(borgerservice) لكي يتم إعفاؤك اقرأ عن البريد الرقمي باللغة الا نجليزية على موقع شهروندیمن البريد الرقمي ( borgerservice )من مراجعه السلطات (borge لكي يتم إعفاؤك بخوانيد العامة فا نه يجب عليك الحضور شخصي ا إلى مرآز العامة فا نه يجب عليك الحضور شخصي ا إلى مرآز borger.dk الدخول إلى.(borgerservice) تسجيل المواطنين.(borgerservice) المواطنين خدمة خدمة بخوانيد تسجيل الدخول إلى borger.dk شويد. borger.dk وارد سايت مک دريافت کنيد: borger.dk borger.dk إلى إلى الدخول الدخول تسجيل تسجيل محلی خود ه ندی (borgerservice) ره پست ديجيتال بخوانيد DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 16 / 18

17 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? Mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige... fortsat fra forrige side Haddii aad haysato lambarka CPR ee Denmark waxaad masuuliyiinta dawladda ka helaysaa waraaqaha Boostada Dijital ah Waa maxay Boostada Dijital ah? Boostada Dijital ah waa waraaqaha ka yimaadda masuuliyiinta dawladda. Waxay noqon kartaa bayaannada lacagta hawlgabka, waraaqaha ka yimaadda isbitaalka ee ku saabsan baaritaannada ama farriimaha ku saabsan meesha ka diyaar ah xarunta daryeelka carruurta ee maalintii. Mustaqbalka waraaqahaas waxaa si siyaado ah laguugu soo diri doonaa nidaamka dijital ah halkii lagaaga soo diri lahaa boostada waraaqaha ee caadi ah. Sida loo akhristo Boostada Dijital ah Gal halkan ama adigoo isticmaalaya aqoonsigaaga NemID si aad u akhrisato Boostadaada Dijital ah. Haddii aadan haysanin aqoonsiga NemID, waxaad ka dalban kartaa halkan ama xaruntaada adeegga muwaadiniinta (borgerservice). Waxaa muhiim ah in aad sheegto lambarkaaga telefoonka gacanta iyo cinwaankaaga ka. Waxay taasi nidaamka kumbiyuutarrada u suurtogelin doontaa in uu kuu soo diro farriin marka aad waraaqo cusub hesho. Gal halkan ama Halkan gargaar ka hel: Maktabadda xaafaddaada Xarunta adeegga muwaadiniinta (borgerservice) Akhriso warbixin ku saabsan Boostada Dijital ah oo ku qoran af Ingiriisi Osoby posiadające duński nr ewidencyjny CPR otrzymują pisma od organów państwowych Pocztą cyfrową Czym jest Poczta cyfrowa? Poczta cyfrowa to korespondencja od organów państwowych. Są to na przykład informacje o emeryturze, zawiadomienia o terminie zabiegu w szpitalu lub wiadomości o miejscu w przedszkolu. W przyszłości coraz większa liczba tego typu pism wysyłana będzie tylko w formie cyfrowej, zamiast pocztą tradycyjną. Jak czytać Pocztę cyfrową? Aby odczytać Pocztę cyfrową, należy zalogować się do serwisu lub korzystając ze swojego identyfikatora NemID. Osoby nieposiadające identyfikatora NemID mogą zamówić go w serwisie lub w lokalnym wydziale spraw obywatelskich (borgerservice). Bardzo ważne jest podanie swojego numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej. Dzięki temu system będzie mógł wysyłać powiadomienia, gdy w cyfrowej skrzynce pojawi się nowy list. Zaloguj się do serwisu lub Gdzie uzyskać pomoc? w lokalnej bibliotece w wydziale spraw obywatelskich (borgerservice) Więcej na temat Poczty cyfrowej można dowiedzieć się (w jęz. angielskim) pod adresem Gal halkan Zaloguj się do serwisu DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 17 / 18

18 UNDERVISNINGSMINISTERIET / NYE RAPPORTER OG MATERIALER NYE BØGER I SERIEN PÅ GODT OG ONDT På godt og ondt 6, tekstbog og øvebog Om skilsmisse Tekstbøgerne og øvebøgerne er lettilgængelige og egner sig til DU 1 kursister fra modul 5 og DU 2 kursister fra modul 2/3 På godt og ondt 7, tekstbog og øvebog Danmark rundt DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 18 / 18

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Viden om og erfaringer med uddannelse og undervisning af tosprogede inden for FVU, avu og AMU VEU-konferencen d. 12. december 2013 Knud Dal, Centerchef AMU

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Ved projektleder Rune Schjerbeck, Undervisningsministeriet den 20. marts 2014 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

En systematisk kortlægning af viden vedr. klare mål

En systematisk kortlægning af viden vedr. klare mål En systematisk kortlægning af viden vedr. klare mål Rambøll, sept. 2016 Rapportpræsentation v. læringskonsulent Eva Grützmeier Rambøll-rapportens formål og opdrag En kortlægning af viden om redskaber til

Læs mere

Inspirationsdage. Pædagogisk ledelse. metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø

Inspirationsdage. Pædagogisk ledelse. metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø Inspirationsdage Pædagogisk ledelse metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø Præsentation Inspirationsdag i et samarbejde imellem: FastholdelsesTaskforce Uddannelsesbenchmark ESB-netværket

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund

Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund Projektbeskrivelse Danskuddannelse til voksne udlændinge 1. Formål og baggrund Med denne evaluering ønsker EVA at undersøge, hvordan og i hvilket omfang danskuddannelserne for voksne udlændinge lever op

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne Konferencen Pædagogik der virker FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne tirsdag 23. maj 2017 oplæg ved teamleder Preben Holm Et tilbageblik fra endestationen Hvad med fremtiden

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

11.000 unge tager folkeskolefag om

11.000 unge tager folkeskolefag om 7. juni 2012 ARTIKEL Af David Elmer 11.000 unge tager folkeskolefag om Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2016 Om IA Sprog Pædagogikken vil som sædvanlig få fokus, men 2016 bliver også præget af en strømlining af forretningsgange og kommunikationsveje på IA Sprog. Det sker ikke mindst ved hjælp

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

DELTAGERE I DE ERHVERVS- RETTEDE UDDANNELSER

DELTAGERE I DE ERHVERVS- RETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - DELTAGERE I DE ERHVERVS- RETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE DIPLOMMODUL!

Læs mere

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister Sprogundervisning Baggrund Siden 2005, hvor Regionskommunen indgik en driftsoverenskomst med daværende Bornholms Erhvervsskolen om Danskuddannelserne har Danskuddannelserne udviklet sig markant i størrelse.

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/ Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen

Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/ Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/17. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se side

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - UNDERVISNING OG LÆRING 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE DIPLOMMODUL! Dette særligt

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Skarp Skriftlig Faglighed

Skarp Skriftlig Faglighed Skarp Skriftlig Faglighed Præsentation af Kompetenceudviklingsprojekt på Statsfængslet Midtjylland. Projektet er udviklet i samarbejde med: Netværkslokomotivet Kompetencesekretariatet (SCK) Herning HF

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Besøgsrapport fra tilsynsbesøg hos leverandør af danskuddannelse

Besøgsrapport fra tilsynsbesøg hos leverandør af danskuddannelse Besøgsrapport fra tilsynsbesøg hos leverandør af danskuddannelse EMNE OPLYSNINGER/KOMMENTARER AFTALER vedrørende opfølgning/ændringer Faktaoplysninger Leverandør navn og adresse VUC Nordjylland, Himmerland

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn NOTAT Dato: 15. august 2007 Kontor: Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse J.nr.: 3589 Sagsbeh.: HTA Fil-navn: Sprogstimuleringsindsatsen Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere