DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM DANSK SOM ANDETSPROG FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i FastholdelsesTaskforce, Center for de Erhvervsrettede Ungdoms- og Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold Det er ikke kun tosprogede elever, men også elever fra uddannelsesfremmede hjem, der kan opleve sproget som en barriere for, at de kan lære sig det håndværk, som de brænder for. Derfor implementerer FastholdelsesTaskforce i samarbejde med en række erhvervsskoler og sproglige eksperter et værktøj, som skal skærpe EUD-underviseres opmærksomhed på elevernes sproglige niveau. Værktøjet skal i første omgang give underviserne et klart billede af, hvor eleverne befinder sig sprogligt. Herefter bliver der sat fokus på, hvordan man som underviser kan arbejde sprogbaseret, så både de sprogligt svage og stærke elever bliver tilgodeset. Læsevejlederne har en central rolle i indsatsen, og det er hensigten at de sammen med ledelserne på de skoler FastholdelsesTaskforce samarbejder med, skal udvikle strategier til at få værktøjet spredt og forankret efter forsøgsperioden er afsluttet. Vi ved fra tidligere erfaringer og forsøg, at både tosprogede og etnisk danske elever kan have problemer med at forstå de såkaldte gråzoneord. Dvs. ord og udtryk, undervisere opfatter som kendte og tit bruger til at forklare fagudtryk eller begreber. Derfor er det et af de områder vi sætter fokus på i værktøjet, men det handler også om, at underviserne får en skærpet opmærksomhed på, hvordan de stiller en opgave, og hvordan de støtter eleverne i at lære sig nogle strategier, hvis de f.eks. er svage læsere. udtaler Ramanan Balasubramaniam, konsulent i FastholdelsesTaskforce og værktøjsansvarlig for Den sproglige dimension. Læs videre side 3.

2 INDHOLD NYT FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET side 3 side 5 INITIATIVER RETTET MOD UNGE Nye værktøjer fra FastholdelsesTaskforce sætter fokus på den sproglige dimension på EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i Fastholdelses- Taskforce, Center for de Erhvervsrettede Ungdomsog Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE Udlændinge modtager vidt forskellig danskundervisning, viser evaluering fra EVA Af Ida Marie Behr Bendiksen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) side 10 side 11 side 13 INFORMATIONSMØDER, KONFERENCER OG EFTERUDDANNELSE EALTA -konference den 26. maj maj 2015 UCC Efteruddannelseskatalog 2015 for undervisere ved danskuddannelserne er på gaden. Af Helle Türkmen, UCC Efteruddannelsesprogram for Lærere i Dansk som andetsprog i 2015 Af Natasja Thandi Kappel Pedersen, Kursuskoordinator ved Efteruddannelsen i Dansk som andetsprog, DPU OPSLAGSTAVLEN side 8 Kvalitetssikring af danskuddannelserne ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for danskuddannelserne til voksne udlændinge Af Hanne Søndergård, KORA side 14 Læser dine kursister den digitale post? mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige Af Henriette Eskelund, Digitaliseringsstyrelsen NYE RAPPORTER OG MATERIALER side 18 Nye bøger i serien På godt og ondt Udgives af Undervisningsministeriet Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Danskuddannelse til voksne udlændinge, Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsuddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/ højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX) samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk ca. tre gange årligt. Dette nummer er udsendt maj Deadline for næste nummer: Mandag den 31. august 2015 Tilmelding til nyhedsbrevet: Du kan tilmelde dig Det Flyvende Tæppe via Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen: dk/aktuelt/abonner.aspx. Nye og gamle nyhedsbreve kan læses på adressen: undervisning%20for%20voksne/uddannelser%20for%20voksne/ Arbejdsmarkedsuddannelser/Tosprogede/Det%20Flyvende%20Taeppe. aspx, eller søg Det flyvende tæppe på: Bidrag til det Det Flyvende Tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner: Peter Villads Vedel, e-post: Layout: Tingkov Design, T: DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 2 / 18

3 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INITIATIVER RETTTET MOD ERHVERVSUDDANNELSERNE VÆRKTØJ FRA FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD... fortsat fra forsiden EUD-reformen, som træder i kraft august 2015, har som et centralt mål, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og derudover vil der på mange uddannelser være højere krav til, hvad eleverne skal nå at lære på grundforløbet i fag som dansk, engelsk og matematik. Derfor er det vigtigt, at EUD-underviserne har værktøjer og kompetencer til at gennemføre en sprogbaseret og differentieret undervisning. Sproget skal ikke gå hen og blive den sten eleverne snubler over, hvis de i øvrigt har potentiale og evner til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er en af årsagerne til at FastholdelsesTaskforce sætter fokus på underviserens anvendelse af sproget, og vurderer det som en vigtig faktor i fastholdelsesindsatsen. Inge Dolmer, Uddannelseschef på Århus Social- og Sundhedsskole har valgt at lade en hel afdeling deltage i kompetenceudviklingsforløbet. Det giver rigtig meget mening for både elever og lærere at arbejde med værktøjet, fordi det giver mulighed for at lave meget målrettede og differentierede indsatser i forhold til det niveau eleverne er på. Og så har det også den fordel, at vi kan se nærmere på de elever, som scorer meget lavt i læsetesten og afklare om de f.eks. er ordblinde. Noget af det som Inge Dolmer også fremhæver som en fordel ved at arbejde med det sproglige værktøj er, at indsatsen giver læsevejlederne en mere synlig rolle som konsulenter og sparringspartnere for deres kollegaer. Og så giver det DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 3 / 18

4 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INITIATIVER RETTET MOD UNGE VÆRKTØJ FRA FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD... fortsat fra forrige sie hele afdelingen et boost, fordi alle er med og vi kan få spredt og implementeret den viden vi opnår, så den ikke bare strander hos enkelte lærere, afslutter hun. Udover den sproglige dimension er FastholdelsesTaskforce også ved at afprøve tre andre værktøjer, der skal styrke fastholdelsen af elever på erhvervsuddannelserne. De øvrige værktøjer er Progressiv læring, Helhedsorienteret undervisning og Motivationspædagogik. Indsatsen bliver evalueret af Rambøll, og de første resultater fremlægges på FastholdelsesTaskforces midtvejskonference d.25. marts i Frederecia. I 2016 vil der desuden blive afholdt netværksmøder for interesserede skoler, hvor FastholdelsesTaskforce sammen med samarbejdspartnere vil formidle erfaringer og metoder. Mere information om indsatsen kan findes på følgende link: TILMELDING Det er stadig muligt at melde sig som samarbejdsskole til et kompetenceudviklingsforløb om Den sproglige dimension. Kontakt daglig leder af FastholdelsesTaskforce Preben Holm for at høre nærmere. Tlf DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 4 / 18

5 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE UDLÆNDINGE MODTAGER VIDT FORSKELLIG DANSK- UNDERVISNING, VISER EVALUERING FRA EVA Af Ida Marie Behr Bendiksen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Når udlændinge i Danmark møder op til danskundervisning på landets sprogcentre, er omfanget og karakteren af den undervisning, de får, vidt forskellig fra kommune til kommune og fra sprogcenter til sprogcenter. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde d. 17. marts Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan sprogcentrene forstår og arbejder med danskuddannelsernes formål: at kursisterne via deltagelse i undervisningen skal kvalificeres dansk-sprogligt med henblik på beskæftigelse, aktiv samfundsdeltagelse og videre uddannelse. Udbuddets omfang varierer Afhængigt af hvilket sprogcenter, man går på, kan undervisningens omfang fx variere fra 9 ugentlige lektioner nogle steder til 18 ugentlige lektioner andre steder. Sprogcentrenes ledere og lærere sætter i undersøgelsen ord på, hvad udviklingen i det varierende og generelt dalende timetal kan betyde for undervisningens kvalitet. Eksempelvis beskriver en gruppe lærere et dilemma, de oplever i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse: På den ene side ser lærerne didaktiske og pædagogiske fordele i fx at tage kursister på Danskuddannelse 1 (laveste faglige trin) på ekskursion til steder i lokalområdet, så som biblioteket, genbrugsstationen, uddannelsesinstitutioner eller virksomheder. De vurderer, at ekskursioner og interaktion med borgere uden for sprogcentret giver kursister med begrænsede faglige forudsætninger en god mulighed for at få konkrete billeder på det, der tales om i undervisningen. En lærer udtrykker det således: Det udstyrer kursisterne med en hukommelsesmæssig knage, som sproget kan bin- des op på. På den anden side er lærerne tilbageholdende med at benytte ekskursioner som et didaktisk greb, da et lektionstal på 9 timer ugentlig hurtigt får ben at gå på. De vil gerne kunne følge ordentligt op på oplevelserne, men når ekskursionen er ovre, er ugens lektioner allerede brugt. Det giver en bekymring for, om kursisterne kan nå de sproglige mål, som modultestene indeholder. Derfor prioriterer flere lærere at fokusere mere snævert på de sproglige mål, hvilket kan have den konsekvens, at målene om uddannelse, beskæftigelse og medborgerskab behandles mere tilfældigt og mindre didaktisk ideelt, end mange lærere egentlig kunne ønske sig. Udvikling i gennemsnitligt antal tilbudte undervisningslektioner pr. kursist på danskuddannelser i perioden På DU1 På DU2 På DU3 Gennemsnitligt antal tilbudte lektioner pr. kursist i timer 230 timer 155 timer Gennemsnitligt antal tilbudte lektioner pr. kursist i timer 222 timer 142 timer Gennemsnitligt antal tilbudte lektioner pr. kursist i timer 215 timer 138 timer Kilde: Ankestyrelsens opgørelse fra kursusårene 2011, 2012 og DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 5 / 18

6 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE UDLÆNDINGE MODTAGER VIDT FORSKELLIG DANSK- UNDERVISNING, VISER EVALUERING FRA EVA... fortsat fra forrige side BESKÆFTIGELSE 80% har i haft eksterne samarbejder med virksomheder, jobcentre mm. Sprogcentrene fortolker målene med danskundervisningen forskelligt Forskellene i danskuddannelserne rækker videre end til antallet af lektioner. Sprogcentrenes forståelse af og arbejde med målene adskiller sig også fra hinanden på landsplan. Nogle sprogcentre ser deres opgave som tæt forbundet med den samlede kommunale integrationsopgave, og de arbejder derfor aktivt sammen med andre aktører med henblik på at få kursisterne videre i arbejde eller anden uddannelse. Andre sprogcentre fokuserer mere afgrænset på den dansksproglige opgave, og samarbejder ikke nødvendigvis med andre aktører lokalt såvel som nationalt. Undersøgelsen afdækker sprogcentrenes egne opgørelser over samarbejde med jobcentre, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i skoleåret 2013/ % af sprogcentrene har ikke samarbejdet med hverken jobcenter eller virksomheder inden for det seneste år, og lidt over 40 % af sprogcentrene har ikke samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner i samme periode. Det manglende samarbejde kan fx betyde, at kursister, for hvem videre uddannelse ville være en oplagt vej at gå, ikke får et tilstrækkeligt konkret indblik i mulighederne i det danske uddannelsessystem. Ligesom en manglende koordinering mellem jobcentre og sprogcentre, bl.a. kan betyde, at danskundervisningen bliver mindre målrettet kursisternes behov, end den kunne være. Øvrige resultater Undersøgelsen sætter også fokus på kursisternes beskæftigelses- og uddannelsesadfærd efter endt danskuddannelse, og afdækker sprogcentrenes vejledningsindsats. Undersøgelsen viser bl.a. at: 34 % af kursisterne kommer i uddannelse og 47 % i arbejde Mellem afsluttede kursister en hel danskuddannelse. Et halvt år efter deres danskuddannelse var 34 % af dem i gang med en anden uddannelse. Ud af de kursister var ledige før start, men et halvt år efter var 47 % af de ledige i arbejde. 46 % af sprogcentrene tilbyder erhvervsog uddannelsesvejledning Sprogcentrene har siden 2004 ikke formelt skullet tilbyde kursisterne erhvervs- og uddannelsesvejledning. Alligevel yder knap halvdelen af sprogcentrene en form for erhvervs- og uddannelsesvejledning, mens lidt over halvdelen ikke gør. DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 6 / 18

7 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE UDLÆNDINGE MODTAGER VIDT FORSKELLIG DANSK- UNDERVISNING, VISER EVALUERING FRA EVA... fortsat fra forrige side VIDERE UDDANNELSE 58% har i haft samarbejde/ brobygning med andre uddannelsesinstitutioner OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på følgende datakilder: Eksplorativ forundersøgelse, inkl. undervisningsobservationer Redegørelser fra udbydere af danskuddannelser (totalundersøgelse) Interviewundersøgelse blandt ledere, lærere og kursister Registerbaseret forløbsundersøgelse af beskæftigelses- og uddannelsesadfærd blandt kursister. På eva.dk kan du downloade rapporten, infographic og en PowerPoint-præsentation med undersøgelsens resultater kort fortalt. DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 7 / 18

8 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE KVALITETSSIKRING AF DANSKUDDANNELSERNE Ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for dansk-uddannelserne til voksne udlændinge Af Hanne Søndergård, KORA Danskuddannelserne for voksne udlændinge skal hjælpe kursisterne til hurtigst muligt at lære dansk og at få viden om de danske kultur- og samfundsforhold. Målet er, at de skal kunne klare sig i et job eller en uddannelse og fungere som aktive medborgere i Danmark. KORA har undersøgt, hvilke entydige og dataunderstøttede indikatorer der dels kan give et fingerpeg om, hvorvidt danskuddannelserne lever op til lovens formål. Dels kan hjælpe kommunerne med at målrette deres tilsyn med danskuddannelserne. Kommunens øvrige integrationsindsats, kursistenes personlige forhold og konjunktursituationen er helt central for om flygtninge og indvandrere kommer i job eller uddannelse og/eller bliver aktive medborgere. Derfor vurderer KORA ikke, at eventuelle indikatorer på disse områder giver et godt billede af kursisternes udbytte af danskuddannelserne. Undersøgelsen viser, at der i det hele taget er meget få indikatorer, der på en enkelt måde afspejler kursisternes udbytte af danskuddannelserne. Man kan kun umiddelbart bruge kursisternes eksaminerede resultater som målestok, men kun 24 % af kursisterne afslutter uddannelsen med en eksamen. For at bevare og udvikle de danskkundskaber, som kursisterne får gennem uddannelsen, er det vigtigt, at de taler dansk og dermed træner deres sprog i deres hverdag på job eller i uddannelse. Men der findes ikke systematisk indsamling af viden om, hvorvidt det sker. KORA anbefaler derfor, at der systematisk gennemføres spørgeskemaundersøgelser om dette emne blandt kursister, der har afsluttet danskuddannelsen uanset om det er med eksamen eller ej. DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 8 / 18

9 UNDERVISNINGSMINISTERIET / DANSKUDDANNELSE FOR VOKSNE UDLÆNDINGE KVALITETSSIKRING AF DANSKUDDANNELSERNE Ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for dansk-uddannelserne til voksne udlændinge... fortsat fra forrige side Kvalitetssikring af danskuddannelserne ny undersøgelse af kvalitetsindikatorer for dansk-uddannelserne til voksne udlændinge Undersøgelsens første del pegede på, at det kan være vanskeligt for kommunerne et føre tilsyn med undervisningens kvalitet, og gode resultatindikatorer om kursisternes udbytte af undervisningen kunne derfor støtte kommunerne i tilsynet. De foreslåede indikatorer eksamensresultater samt data om praktisk anvendelse af det danske sprog kan give et fingerpeg om, hvordan det står til med kvaliteten af danskuddannelserne, men kan ikke stå alene i vurderingen af den pædagogiske kvalitet. KORA anbefaler derfor, at der udvikles en ny tilsynsguide, der kan bruges som inspiration for de tilsynsførende i kommunerne. Tilsynsguiden kan både indeholde fokusområder for tilsynet samt beskrive forskellige tilsynsmodeller Rapporterne Kvalitetsindikatorer for danskuddannelse til voksne udlændinge afdækning af indikatorer og undersøgelse af eksisterende datas kvalitet og Pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne vurdering af den kommunale praksis kan hentes på og DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 9 / 18

10 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCEER OG EFTERUDDANNELSE EALTA-KONFERENCE DEN 26. MAJ MAJ 2015 på KUA, Njalsgade 128, 2300 København S EALTA-konference den 26. maj maj 2015 på KUA, Njalsgade 128, 2300 København S Titlen på konferencen er: Policy and Practice in Language Testing and Assessment For yderligere information og tilmelding: EALTA - European Association for Language Testing and Assessment DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 10 / 18

11 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCEER OG EFTERUDDANNELSE UCC EFTERUDDANNELSESKATALOG 2015 FOR UNDERVISERE VED DANSKUDDANNELSERNE ER PÅ GADEN Af Helene Türkmen, UCC UCC er som professionshøjskole tæt på både praksis og forskning, og har en solid faglig viden og erfaring med kompetenceudvikling og efteruddannelse af praktikere. Det betyder at arbejdsformerne på vores kurser er dialogiske og består af teori og fagligt input, ny inspiration og refleksioner og praktisk arbejde i en vekselvirkning. Vi udbyder både skræddersyede forløb, temadage, oplæg og længere kurser, som målrettes det enkelte sprogcenters ønsker og behov. Vi imødekommer også behov for kursusforløb hvor man som vejledere, team, eller undervisere med særlige interesser eller funktioner, kan have udbytte af erfaringsudveksling og netværksdannelse på tværs af skoler. Vi tilbyder derfor både fleksible forløb på de enkelte skoler, og faste kurser som afholdes på UCC. Fælles for alle kurserne er, at deltagerne altid får praktiske værktøjer med sig, til direkte brug i eget arbejde. Eksempler på dette kunne være: Flersprogede undervisningstilgange med udnyttelse af kursisternes modersmål Planlægningsværktøjer til målstyret undervisning Metoder til lyttetræning Individuelle mundtlige lektier for AD-kursister Effektive funktionelle læsestrategier Fokuspunkter til refleksion og udvikling af egen praksis (fx feedback) Redskaber til didaktisk udvikling i teamet De skræddersyede forløb kan variere i både fokus og omfang, og da UCC er et stort hus med mange kompetencer, er der mulighed for at trække eksperter ind efter behov. Der har fx været efterspørgsel på klasseledelseskompetencer (hvordan skabes sammenhæng på hold med løbende indtag og stor spredning som vilkår), redskaber til målstyret læring (fokus på hvad vi skal lære frem for hvad vi skal lave) og viden om arbejdshukommelse (hvorfor er det så svært at huske? Og hvordan kan vi træne lagring i langtidshukommelsen?) DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 11 / 18

12 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCEER OG EFTERUDDANNELSE UCC EFTERUDDANNELSESKATALOG 2015 FOR UNDERVISERE VED DANSKUDDANNELSERNE ER PÅ GADEN... fortsat fra forrige side UCC ønsker at være tæt på praksis, også ift udviklingen af nye kursustilbud. Derfor besøger vi gerne skoler og udvikler tilbud i dialog med undervisere, ledere og vejledere. Vores kursuskatalog indeholder for tiden kurser i: Lytteforståelse i danskundervisningen Træning af lyttestrategier Læsning Funktionel faglig læsning på dansk som andetsprog Teamet som lærende enhed Aktionslæring som værktøj for fælles pædagogisk udvikling Modersmål som resurse i andetsprogstilegnelsen Aktivering af kursisters sproglige resurser Arbejdsmarkedsrettet Dansk, basis og udvidet Læringsmuligheder i og uden for klasserummet i samspil Undervisning af traumatiserede kursister bl.a. psykologiske, kulturelle, familiedynamiske aspekter Feedback i undervisningen målrettet stilladsering som værktøj, kursistsvar i undervisning, test og prøver Tak for et klart, vidende, engageret og meget motiverende oplæg. Allerede samme aften tog jeg idéen op med de individuelle korte, mundtlige lektier til kursisterne. en deltager på temadag om AD Efteruddannelseskataloget udvikles løbende i samspil med behov og ønsker fra undervisere, vejledere og ledere. Nye tilbud udbydes derfor løbende på UCC s hjemmeside. Se aktuelle kurser på ucc.dk/sprogcentre Efteruddannelseskatalog 2105 trykt udgave kan rekvireres ved henvendelse til Helene Thise Türkmen DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 12 / 18

13 UNDERVISNINGSMINISTERIET / INFORMATIONSMØDER, KONFERENCER OG EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSESPROGRAM FOR LÆRERE I DANSK SOM ANDETSPROG I 2015 Af Natasja Thandi Kappel Pedersen, Kursuskoordinator ved Efteruddannelsen i Dansk som andetsprog, DPU INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU), AARHUS UNIVERSITET udbyder i samarbejde med Undervisningsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne. Vi tilbyder skolebaserede kurser og pædagogiske dage inden for aktuelle temaer samt landsdækkende kurser med individuel tilmelding, herunder prøve- og testrelaterede kurser. Programmet for marts 2015 er på gaden med nye aktuelle temaer. Det er bl.a. kurser i: Psykiske traumer og andetsprogstilegnelse pædagogiske udfordringer og muligheder. Kursusundervisere: Julia Keller og Pernille Sejdelin. Udbydes både med individuel tilmelding og som skolebaserede kurser. IPads og mobile teknologier i sprogundervisningen Kursusunderviser Bente Meyer. Udbydes både med individuel tilmelding og som skolebaserede kurser. Og mange andre Hele efteruddannelsesprogrammet kan ses på følgende link og det er også her man kan tilmelde sig til kurser med individuel tilmelding: Kontakt: Natasja Thandi Kappel Pedersen, DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 13 / 18

14 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? Mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige Af Henriette Eskelund, Digitaliseringsstyrelsen Siden 1. november 2014 har det været obligatorisk for borgere, der ikke er fritaget fra Digital Post, at modtage og læse post fra det offentlige digitalt. Det viser sig desværre, at særligt borgere med anden etnisk herkomst end dansk ikke i samme grad har været logget ind i Digital Post i de seneste 6 mdr. Vi sender derfor efter aftale med Undervisningsministeriet faktaark på 7 forskellige sprog (polsk, farsi, arabisk, tysk, engelsk, tyrkisk, somali) om Digital Post, som vi håber, I vil være behjælpelige med at uddele, da I til dagligt møder flere borgere i målgruppen. Formålet er at kommunikere budskabet om, at borgeren skal huske at læse deres digitale post, så de ikke går glip af vigtige meddelelser, som fx sygehusindkaldelser, bilsyn mv. Og at de skal opgive og mobilnummer, så de modtager besked om at der er ny post. I kan også bestille fysiske faktaark, som vi gerne sender til jer, hvis I skriver en mail til angiv gerne hvilke sprog og antal faktaark. Vi håber, at I vil uddele materialet, så alle borgere husker at læse deres digitale post. Danimarka ya özgü bir CPR numaranız varsa kamu kurumlarından Dijital posta alırsınız Dijital Posta nedir? Dijital Posta, vatandaşların kamu kurumlarından aldığı postadır. Bu posta, emeklilik yazıları, yapılan tetkiklerle ilgili hastanelerden gönderilen yazılar ya da günlük bakım tesisi hakkında mesajlar olabilir. Gelecekte daha da artan bir sayıda olacak olan bu mektuplar, normal posta yerine size dijital olarak gönderilecektir. Dijital Posta nasıl okunur? Dijital Postanızı okumak için veya sitesinde NemID dijital imzanızla oturum açın. NemID dijital imzasına sahip değilseniz adresinden ya da vatandaşlık hizmet merkezinizden (borgerservice) temin edebilirsiniz. Cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi belirtmeniz önemlidir. Böylece sistem, tarafınıza bir gönderi olduğunda size mesaj yollayabilir. Lütfen veya sayfalarına giriş yapın.! Yardım alabileceğiniz noktalar: Bölge kütüphanesi Vatandaşlık hizmet merkezi (borgerservice) Dijital Posta hakkında İngilizce bilgi almak için: Giriş yapın DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 14 / 18

15 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? Mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige... fortsat fra forrige side Wenn Sie eine dänische CPR-Nummer haben, erhalten Sie Behördenpost als Digital Post If you have a Danish CPR number you receive Digital Post from public authorities Was ist Digital Post? Digital Post ist Post, die Sie in elektronischer Form von dänischen Behörden erhalten. Dies können Rentenbescheide, Terminmitteilungen für medizinische Untersuchungen oder Bescheide zur Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen sein. In Zukunft werden Schreiben dieser Art anstatt per Post zunehmend auf elektronischem Wege zugestellt werden. Wie Digital Post gelesen wird Zum Lesen Ihrer Digital Post loggen Sie sich bei oder auf mit Ihrer NemID ein. Sollten Sie noch keine NemID besitzen, können Sie eine solche auf oder in Ihrem Bürgeramt (borgerservice) bestellen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Mobiltelefonnummer und Ihre -Adresse angeben. Dadurch ist das System in der Lage, Ihnen eine Nachricht zu schicken, wenn neue Post für Sie da ist. Melden Sie sich auf oder an.! Hier erhalten Sie Hilfe: Örtliche Bibliotheken Bürgerämter (borgerservice) What is Digital Post? Digital Post is post from public authorities. It may be pension statements, letters from the hospital about examinations or notification of a place at a daycare facility. In the future an increasing number of these letters will be sent to you digitally instead of by letter post. How to read Digital Post Log on to or with your NemID to read your Digital Post. If you do not have NemID, you can order it at or in your citizen service centre (borgerservice). It is important that you state your mobile number and your address. This will enable the system to send you a message when there is new post for you. Log on to or Get help here: Your local library The citizen service centre (borgerservice) Read about Digital Post in English Mehr über Digital Post in englischer Sprache erfahren Sie auf Gehe zu Log on to DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 15 / 18

16 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? får ikke den digitale information fra det offentlige إذا لم يكن tosprogede بمقدورك Mange قراءة بريدك تكون معافى من استلام البريد الر... fortsat fra forrige side الا عفاءات من استلام البريد ال در صورتی که نمیتوانيد نامههای خود را به صورت إذا لم يتم منحك إعفاء من استلا البريد الرقمي فستستمر في تلقي بريد ا رقمي ا من السلطات العام ديجيتالی بخوانيد بايد از پست ديجيتال معاف شويد مقامات إذا لم يكن بمقدورك قراءة بريدك رقمي ا فيتعين أن إذا آان لديك رقم في السجل حتى إذا لم تقم بتسجيل الدخول تكون معافى من استلام البريد الرقمي المدني الدنمارآي (CPR) ت در صورتی که نمیتوانيد نامههای خود را به صورت إذا لم يكن بمقدورك قراءة بريدك رقمي ا فيتعين أن إذا آان لديك رقم في السجل إلى ومطالعة البريد إذا لم يكن بمقدورك قراءة بريدك رقمي ا فيتعين أن إذا آان لديك رقم في السجل فستتلقى البريد الرقمي من استلام البريد تكون معافى المدني الدنمارآي (CPR) السلطات العامة. الرقمي. البريد صورتالرقمي معاف به شويد ديجيتال خود را استلام معافى نامههایمن پست در ديجيتالی صورتی که بخوانيد بايد از نمیتوانيد تكون المدني الدنمارآي (CPR) معافيت از پست ديجيتال من من الرقمي الرقمي البريد البريد فستتلقى الا عفاءات من استلام البريد الرقمي فستتلقى من نشود استلام السلطات العامة. ما المقصود بالبريد الرقمي شويد صورت معافيت يتم به شما منحك اعطا إعفاء معاف به که إذا لم پست نامههای ديجيتال خود را صورتی در در ديجيتالی صورتی که بخوانيد بايد از نمیتوانيد السلطات العامة. معافيت از پست ديجيتال استقبالوقد البري البريد يمكن الرقمي هو بريد إعفاؤك من من السلطات العامة. تلقي فستستمر في مقامات الرقمي از سوی الرقمي پست البريد ديجيتال معاف دريافتشويد البريد استلام استلام همچنان ديجيتالی بخوانيد بايد از پست الا عفاءات من ديجيتال در صورتی که معافيت به شما اعطا نشود الا عفاءات من هذا بمثابة آشوف المعاشات أو خطابات من است يكون الرقمي آان لديك إعاقة تمنعك بالبريد بالبريد المقصود المقصود ما إذا لم يتم منحك إعفاء من بريد ااستلام رقمي ا من السلطات العامة ما رساي ل عن مرفق الرعاية وقد أو العامة. فحوصات السلطات المستشفى عن همچنان معافيت از دريافت پست پست ديجيتال از سوی إذا لم مقامات يتم منحك إعفاء من استلام تلقي يافت تقم حتی اگر بتسجيل واردالدخول البريد الرقمي هو بريد من في خواهد إذا لم الرقمي دولتی ادامه فستستمر حتى البريد العامة. وقد هذه الرساي ل المرسلة من عدد خطابات السلطات وسيزداد أو رقمية البريد الرقمي هو بريد من النهارية. در دولتی ادامه صورتی که خواهد معافيت يافت بهحتی شما اگر اعطاوارد نشود البريد الرقمي فستستمر في تلقي يكون هذا بمثابة آشوف المعاشات بريد ا رقمي ا من السلطات العامة منبدلا من إرسالها عبر رساي ل الرعاية خطابات المستقبل مرفق المعاشات رقمي اأوفي رساي ل عن البريد نخوانيد. يكون هذا بمثابة آشوفإليك ومطالعة را پست خود العامة نشويد و السلطات إلى میشود. اين پست ممکن است همچنان معافيت از دريافت پست پست نشويد ديجيتال و از پستسوی خود را بريد ا مقامات نخوانيد. رقمي ا من المستشفى عن فحوصات أو رساي ل عنتم مرفق تسجيلك الرعاية على أنك غادرت الد حتى إذا لم تقم بتسجيل الدخول الرساي ل المرسلة المستشفى عن فحوصات أو البريد. النهارية. وسيزداد عدد هذه الدخول الرقمي. إذا لم تقم بتسجيل نشود حتى ت دولتی ارسال میشود. در اين دولتی ادامه صورتی پستکه خواهد معافيت ممکن يافت بهحتی شما است اگر اعطاوارد ينات يا پيامی درباره محل النهارية. وسيزداد عدد هذه الرساي ل المرسلة ومطالعة البريد إليك رقمي ا في المستقبل بدلا من آنت إرسالها عبر تعاني رساي لمن إعاقة تمنعك من سوی از خود را مقامات دريافت نخوانيد. پست ديجيتال معاف ومطالعة خواهيد شد: البريد وجود پست نشويد محل ديجيتالو شرايط از پست زير إلى همچنان صورت دريافت درباره ستان میشود. صورت اين پست درباره ديجيتالی به ممکنشما است معاينات يا در پيامی به في المستقبل بدلا من إرسالها عبر الرقميرقمي ا إذا: آيفية قراءة البريد الرقمي إليك يمكن إعفاؤك من استقبال البريد البريد. اگر وارد الرقمي. البريد. هستيد الرقمي. يافت حتی زبانی خواهد مشکلات ادامه دارای دولتی ينات يا پيامی درباره محل معاف خواهيد آان وجودشد: لديك إعاقة تمنعك من استقبال البريد بصورة قم بتسجيل شرايط زير از دريافت پست ديجيتال معاف خواهيد شد: بصورة الدخول إلى رقمية موقع أو موقع درديجيتال صورت پست ی پست کاغذی به صورت ديجيتالی به شما کردهايد داي می دريافت نخوانيد. پست زير ترک از خود را نشويد و شرايط دانمارک را به میشود. صورت اين پست ديجيتالی به ممکنشما است دربه صورت وجود ثبتشده القدرة على وباستخدامالدخ لديكالرقمي. لقراءة بريدك يمكن إعفاؤك من استقبال رقميةالبريد الرقمي إذا: آيفية قراءة البريد الرقمي يكن من دارایشما میشود مشکلات استقبال زبانی البريد هستيد الرقمي إذا: آيفية قراءة البريد الرقمي ديجيتال از سوی إعفاؤك دارای معلوليتی مشکلات هستيد زبانی که هستيد مانع دريافت پست ينات يا پيامی درباره محل يمكن التوقيع الرقمي أو العامموقع (NemID) الخاص بك يمكنك معاف خواهيد شد: زير ترک از ارتباط آان داي می دريافت اينترنتی لديك کردهايد کافی پست دسترسی إعاقة ديجيتالنداريد تمنعكتممنتسجيلك استقبال على أنك البريدغادرت بصورةالدنمارك قم بصفة بتسجيل داي مة الدخول إلى موقع خانه صورت خود به وجود ثبتشده کامپيوتر شرايط دانمارک دارای دربه به صورت يا ديجيتالی به شما أو مزود موقع باتصالأو مرآز بالا نترنت وباستخدام آمبيوتر آان لديك إعاقة تمنعك من استقبال البريد بصورة قم بتسجيل الدخول إلىطلبه موقعمن خلال الرقمي. موقع استقبال البريد لقراءة بريدك إعاقة ترکتمنعك داي میمن کردهايد دانمارک را من آنت ثبتشدهتعاني صورت میشود بهسوی شما ديجيتال از دارای بیخانمان معلوليتی مشکلات هستيد هستيد زبانی که هستيد مانع دريافت رقمية پست برای دريافت ا ن در سايت (borgerservice) التابع لك. الرقمي. وباستخدام بريدك المواطنين الخاص منزلكبك يمكنك (NemID) لقراءة خدمة رقمية العام (NemID) الخاص بك يمكنك العام الرقمي الرقمي التوقيع التوقيع داي مة داي مة بصفة بصفة الدنمارك رقمية الدنمارك غادرت بصورة کردهايد کافی دسترسی نداريد غادرت أنك أنك على على تسجيلك ترک ارتباط NemID داي می اينترنتی هستيد. تسجيلك تم دانمارک دارای دريافت تم به در دارای خانه صورت خود مشکلات به ثبتشده عملی کامپيوتر در خود (borgerservice يا معلوليتی هستيد که مانع دريافت پست ديجيتال از سوی شما میشود موقع أو مرآز طلبه دارایشما میشود ديجيتال از سوی دارای بیخانمان معلوليتی هستيد هستيد که مانع دريافت پست آنت تعاني من إعاقة تمنعك من استقبال البريد أو الموبايل من وعنوان مرآزالبريد المشردين الا لكتروني الخاصين بك. وهذا موقع من (borgerservice) الضروري ذآر التابع رقم آنت لك. لم يكن لديك القدرة على الدخول من طلبه خلالمنجهاز برای دريافت ا ن در سايت المواطنين (borgerservice) التابع لك. آنت تعاني من إعاقة تمنعك من استقبال البريد خدمة المواطنين سيمكن النظام من إرسال رسالة لك عندما يكون هناك منشور جديد لك. قم بتسجيل نداريد نداريد خود به آمبيوتر کامپيوتر مزود دارای باتصال ارتباط بالا نترنت اينترنتی بصورة کافی خدمةآافية دسترسیفي دسترسی خانه در کافی رقمية رقمية دارای دريافت ارتباط NemID اينترنتی هستيد. بصورة کامپيوتر درکنم بصورة دريافت به عملی معافيت مشکلات چگونه دارای خانه خود در يا سيستم يا (borgerservice امکان خود میدهد که وارد داين به آان لديك صعوبات عملية في الح.www.Boks.dk-e من الضروري ذآر رقم الموبايل وعنوان الدخول البريد إلىالا لكتروني الخاصين أو بك. وهذا الدخول من خلال جهاز على منزلك خدمات به مرکز القدرة دولتی بايد شخصا لديك مقامات يكن سوی لم معافيت پست ديجيتال از هستيد دريافت بیخانمان برای يا کند. برایبهدريافت ا ن در سايت من الضروري ذآر رقم الموبايل وعنوان البريد الا لكتروني الخاصين بك. وهذا بیخانمان القدرة هستيد على الدخول من خلال جهاز لديك داريد سيستم (borgerservice امکان میتوانيد خود میدهد که برای دريافت چگونه دارای شهروندی ا ن در معافيت مشکلات عملی سايت دريافت در (borgerservice) کنم دريافت مراجعه لم کنيد. NemIDيكن هستيد. اين به سيمكن النظام من إرسال رسالة لك عندما يكون هناك منشور جديد الرقمي لك. قم بتسجيل العام.(NemID) آمبيوتر مزود باتصال آنت من بالا نترنت بصورة المشردينآافية في إرسال رسالة لك عندما يكون هناك منشور جديد لك. قم بتسجيل التوقيع النظام من منزلك إلى أو.www.Boks.dk-e المساعدة متاحة هنا: على سيمكن آمبيوتر مزود باتصال بالا نترنت بصورة آافية في هستيد. الدخول خدمات عملی لديك درصعوبات دريافتعملية في NemID الحصول مشکلات آان مرکز دارایشخصا به دولتی بايد کند. به يا برای دريافت معافيت پست ديجيتال از سوی مقامات منزلك خود (borgerservice) مات شهروندی الدخول إلى أو.www.Boks.dk-e وارد چگونه شهروندی سايت معافيت borger.dk دريافت (borgerservice) شويد. کنم مراجعه کنيد. اين کنيد: به سيستم امکان میدهد که مكتبتك المحلية العام.(NemID) خدمات الرقمي المشردين شخصا به مرکز المشردين مقامات من دولتی بايد من سوی آنت آنت از کند. به يا برای دريافت معافيت پست ديجيتال آيف يتم إعفاي ي! مرآز خدمة المواطنين.(borgerservice) آان لديك صعوبات عملية في الحصول على التوقيع هنا: متاحة هنا: متاحة المساعدة المساعدة وارد شهروندی سايت (borgerservice) borger.dk شويد. مراجعه کنيد. آان لديك صعوبات عملية في الحصول على التوقيع کنيد: (borge مكتبتك المحلية دريافت کنم إعفاي ي الرقمي العام.(NemID) معافيت آيف يتم مكتبتك المحليةلكي يتم إعفاؤك من البريد الرق چگونه.(NemID) ن را ذکر کنيد. اين به سيستم امکان میدهد که الرقمي العام.(borgerservice) البريد الرقمي باللغة الا نجليزية على موقع لكي يتم إعفاؤك من البريد الرقمي من السلطات مرآز خدمة المواطنين اقرأ عن مرآز خدمة المواطنين.(borgerservice) الحضور ش مرکز خدمات العامة فا نه يجب عليك العامة فا نه يجب عليك الحضور شخصي ا إلى مرآز دريافت معافيت پست ديجيتال از سوی مقامات دولتی بايد شخصا به إعفاي ي إعفاي ي برای يا شويد. وارد سايت کنيد: شما بخوانيد (borge پيام ارسال کند. به يتم يتم آيف آيف اقرأ عن البريد الرقمي باللغة الا نجليزية خدمة على موقع المواطنين.(borgerservice) البريد خدمة الرقمي المواطنينمن السلطات کنيد..(borgerservice) لكي يتم إعفاؤك اقرأ عن البريد الرقمي باللغة الا نجليزية على موقع شهروندیمن البريد الرقمي ( borgerservice )من مراجعه السلطات (borge لكي يتم إعفاؤك بخوانيد العامة فا نه يجب عليك الحضور شخصي ا إلى مرآز العامة فا نه يجب عليك الحضور شخصي ا إلى مرآز borger.dk الدخول إلى.(borgerservice) تسجيل المواطنين.(borgerservice) المواطنين خدمة خدمة بخوانيد تسجيل الدخول إلى borger.dk شويد. borger.dk وارد سايت مک دريافت کنيد: borger.dk borger.dk إلى إلى الدخول الدخول تسجيل تسجيل محلی خود ه ندی (borgerservice) ره پست ديجيتال بخوانيد DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 16 / 18

17 UNDERVISNINGSMINISTERIET / OPSLAGSTAVLEN LÆSER DINE KURSISTER DEN DIGITALE POST? Mange tosprogede får ikke den digitale information fra det offentlige... fortsat fra forrige side Haddii aad haysato lambarka CPR ee Denmark waxaad masuuliyiinta dawladda ka helaysaa waraaqaha Boostada Dijital ah Waa maxay Boostada Dijital ah? Boostada Dijital ah waa waraaqaha ka yimaadda masuuliyiinta dawladda. Waxay noqon kartaa bayaannada lacagta hawlgabka, waraaqaha ka yimaadda isbitaalka ee ku saabsan baaritaannada ama farriimaha ku saabsan meesha ka diyaar ah xarunta daryeelka carruurta ee maalintii. Mustaqbalka waraaqahaas waxaa si siyaado ah laguugu soo diri doonaa nidaamka dijital ah halkii lagaaga soo diri lahaa boostada waraaqaha ee caadi ah. Sida loo akhristo Boostada Dijital ah Gal halkan ama adigoo isticmaalaya aqoonsigaaga NemID si aad u akhrisato Boostadaada Dijital ah. Haddii aadan haysanin aqoonsiga NemID, waxaad ka dalban kartaa halkan ama xaruntaada adeegga muwaadiniinta (borgerservice). Waxaa muhiim ah in aad sheegto lambarkaaga telefoonka gacanta iyo cinwaankaaga ka. Waxay taasi nidaamka kumbiyuutarrada u suurtogelin doontaa in uu kuu soo diro farriin marka aad waraaqo cusub hesho. Gal halkan ama Halkan gargaar ka hel: Maktabadda xaafaddaada Xarunta adeegga muwaadiniinta (borgerservice) Akhriso warbixin ku saabsan Boostada Dijital ah oo ku qoran af Ingiriisi Osoby posiadające duński nr ewidencyjny CPR otrzymują pisma od organów państwowych Pocztą cyfrową Czym jest Poczta cyfrowa? Poczta cyfrowa to korespondencja od organów państwowych. Są to na przykład informacje o emeryturze, zawiadomienia o terminie zabiegu w szpitalu lub wiadomości o miejscu w przedszkolu. W przyszłości coraz większa liczba tego typu pism wysyłana będzie tylko w formie cyfrowej, zamiast pocztą tradycyjną. Jak czytać Pocztę cyfrową? Aby odczytać Pocztę cyfrową, należy zalogować się do serwisu lub korzystając ze swojego identyfikatora NemID. Osoby nieposiadające identyfikatora NemID mogą zamówić go w serwisie lub w lokalnym wydziale spraw obywatelskich (borgerservice). Bardzo ważne jest podanie swojego numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej. Dzięki temu system będzie mógł wysyłać powiadomienia, gdy w cyfrowej skrzynce pojawi się nowy list. Zaloguj się do serwisu lub Gdzie uzyskać pomoc? w lokalnej bibliotece w wydziale spraw obywatelskich (borgerservice) Więcej na temat Poczty cyfrowej można dowiedzieć się (w jęz. angielskim) pod adresem Gal halkan Zaloguj się do serwisu DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 17 / 18

18 UNDERVISNINGSMINISTERIET / NYE RAPPORTER OG MATERIALER NYE BØGER I SERIEN PÅ GODT OG ONDT På godt og ondt 6, tekstbog og øvebog Om skilsmisse Tekstbøgerne og øvebøgerne er lettilgængelige og egner sig til DU 1 kursister fra modul 5 og DU 2 kursister fra modul 2/3 På godt og ondt 7, tekstbog og øvebog Danmark rundt DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 : SIDE 18 / 18

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Kvalitetsindikatorer for danskuddannelsen til voksne udlændinge. Afdækning af indikatorer og undersøgelse af eksisterende datas kvalitet

Kvalitetsindikatorer for danskuddannelsen til voksne udlændinge. Afdækning af indikatorer og undersøgelse af eksisterende datas kvalitet Hanne Søndergård Pedersen, Jacob Seier Petersen og Søren Teglgaard Jakobsen Kvalitetsindikatorer for danskuddannelsen til voksne udlændinge Afdækning af indikatorer og undersøgelse af eksisterende datas

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN

SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG OG LÆSNING ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE - INDSKOLINGEN SPROG- OG LÆSEUDVIKLING GÅR HÅND I HÅND SPROG OG LÆSNING - ET FÆLLES ANSVAR 3 Ved du, at et godt talesprog er fundamentet for,

Læs mere

Danskuddannelserne til voksne udlændinge. Sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab

Danskuddannelserne til voksne udlændinge. Sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab Danskuddannelserne til voksne udlændinge Sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab Danskuddannelserne til voksne udlændinge Sprogcentrenes arbejde

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver Årsberetning 2010 Målsætninger Resultater Perspektiver Indhold Et positivt 2010 3 Målsætninger 3 Undervisning 3 Danskuddannelse 1 3 Danskuddannelse 2 4 Danskuddannelse 3 4 Forberedende Voksenundervisning

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12. - Brobygning til Uddannelse Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.30 Oplæg v/ Ulla-Birgitte Nies, leder, Unge, Vejledning og Erhverv, TEC TEC

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere