Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1"

Transkript

1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1

2 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige leders ansvar 1.5. Forvaltninger og arbejdspladser 2. Hvad siger loven 2.1. Byggeloven 2.2. Beredskabsloven 2.3. Arbejdsmiljøloven 2.4. Uanmeldt brandsyn 2.5. Inspektion af brandteknisk udstyr 2.6. Service af brandteknisk udstyr 2.7. Den daglige leders ansvar for brandteknisk udstyr 3. Forholdsregler ved personalets daglige indsats 3.1. Sund fornuft 3.2. Opslag 3.3. Flugtveje 3.4. Fyraftenseftersyn 3.5. Varmt arbejde 3.6. Affaldscontainere 3.7. Kurser 3.8. Øvelser 3.9. Forbindingskasser 3.10 Beredskabsmappe 3.11 Den daglige leders ansvar for personalets indsats 4. Brandslukningsmateriel 4.1. Vand 4.2. Kulsyre (CO 2 ) 4.3. Pulver 4.4. Brandtæppe 4.5. Brandslukningsmateriel i køkkener 5. Brandtekniske installationer 5.1. Automatisk Brand Alarmering (ABA) 5.2. Automatisk Vand Sprinkler (AVS) 5.3. Automatisk Brand Dørs Lukning (ABDL) 5.4. Varsling 5.5. Brandventilation 5.6. Nød- og panikbelysning 5.7. Røgalarm 6. Større brandhændelse hvad nu! 7. Eksempler 7.1. Brand- og evakueringsinstruks 7.2. Brandinstruks 7.3. Ordensforskrift 7.4. Flugtvejsplan 7.5. Fyraftenseftersyn 7.6. Typiske brandtekniske installationer 7.7. Tilladelsesblanket for udførelse af varmt arbejde 8. Oplysningsskema og nyttige links til internettet Side 2

3 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 FORORD: En arbejdsgruppe under Københavns Kommunes sikringsgruppe med repræsentanter fra hver forvaltning har udarbejdet Vejledning om Forholdsregler ved Brand Vejledningen er stilet til alle arbejdspladser i kommunens regi. Materialet har været gransket i sikringsgruppen og efterfølgende været til høring i de enkelte forvaltninger. 1. Indledning 1.1. Baggrund Københavns Kommune er gennem sit sikringsarbejde blevet mødt med mange forespørgsler fra ansatte på arbejdspladserne omkring brandforebyggelse og forholdsregler ved brand. Med denne vejledning er der taget skridt til en fælles udmelding fra kommunens sikringsgruppe, som henvender sig til alle arbejdspladser hørende til Københavns Kommune, dvs. også til arbejdspladser, som geografisk ligger uden for kommunegrænsen Formål Formålet med vejledningen er at tydeliggøre de lovmæssige krav og brandvæsnets anbefalinger, der tilsammen udgør de forholdsregler, som alle arbejdspladser skal følge. Ikke alle emner i vejledningen er dog lige relevante for alle arbejdspladser som følge af deres forskellige indretninger og funktioner. Vejledningen er lagt ud på KKnet og vil blive opdateret efter behov. Bagest i vejledningen er endvidere angivet en liste over nyttige links til internettet, hvorfra yderligere information kan hentes Forudsætning Byggeri underlægges generelt byggemyndighedernes krav herunder særlige krav til brandforebyggelse udfærdiget af brandmyndighederne. Vejledningen forudsætter, at alle arbejdspladser har opnået myndighedernes ibrugtagningstilladelse før idriftsættelse. Vejledningen gennemgår konkrete forholdsregler og anbefalinger for generel brandforebyggelse og daglig brandmæssig drift på arbejdspladserne herunder emner, som relaterer sig til teknisk udstyr og indsatsen fra personalet Den daglige leders ansvar Gennemgangen tager udgangspunkt i Byggeloven og Beredskabsloven konkretiseret i hhv. Bygningsreglement og de Driftsmæssige Forskrifter. Sidstnævnte præciserer fordeling af ansvar og pligter for brandmæssig drift og pålægger den Side 3

4 daglige leder på de enkelte arbejdspladser et overordnet ansvar. Se også afsnit 2.7 og Forvaltninger og arbejdspladser Københavns Kommunes organisering i syv forvaltninger med hvert sit fago m- råde afspejler de forskellige funktioner, målgrupper og dermed typer af arbejdspladser, som findes i kommunen. Iht. de driftsmæssige forskrifter for brandforebyggelse opdeles arbejdspladserne i flg. kategorier: ØKONOMI KULTUR OG FRITID UDDANNELSE OG UNGDOM SUNDHED FAMILIE OG ARBEJDSMARKED BYGGE OG TEKNIK MILJØ OG FORSYNING HOTELLER over 10 sovepladser SKOLER over 150 elever Sleep-In Kolonier Plejehjem Akutinstitutioner Behandlingsinst. Bocentre Bosteder Botilbud Børnehjem Døgninstitutioner Feriekolonier Herberger Kollegier Pensionater Revalideringsinst. Sikrede afdelinger Specialinstitutioner Skoler Brandstationer DAGINST. over 50 personer eller over 10 sovepladser FORSAMLINGS- LOKALER over 150 personer Forsamlingslokaler Fællesrum Kantiner Forsamlingslok. Fællesrum Idrætsanlæg Kantiner Medborgerhuse Museer Svømmehaller Fritidshjem Fritidsklubber Forsamlingslok. Fællesrum Idrætshaller Kantiner Forsamlingslok. Fællesrum Kantiner Træningscentre Aflastningsinst. Børnehaver Integreret inst. Satellitinstitutioner Specialbørnehaver Udflytterbørnehaver Vuggestuer Forsamlingslokaler Fællesrum Kantiner Forsamlingslok. Fællesrum Kantiner Forsamlingslok. Fællesrum Kantiner IKKE OMFATTET AF DE DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER Administration er Uddannelsescenter Administration er Administration er Administration er Daghjem Dagcentre Hjemmepleje Tandpleje Administration Aktivitetscentre Ambulatorier Bem. legepladser Besk. værksteder Bofællesskaber Dagcentre Daghjem Dagtilbud Erhvervscentre Kontaktcentre er Krisecentre Opsamlingssteder Rådgivningsklinik Uddannelsescenter Ungerådgivning Væresteder Administration er Lager Værksteder Administration er Brandvæsnet anbefaler, at arbejdspladser, som formelt ikke er omfattet af de driftsmæssige forskrifter, alligevel følger ordlyden og tankegangen heri som beskrevet i det følgende. Side 4

5 Bagest i vejledningen, afsnit 8, findes et oplysningsskema vedrørende brandforhold, som den enkelte arbejdsplads bedes kopiere, udfylde og opbevare sammen med vejledningen. 2. Hvad siger loven 2.1 Byggeloven Nybyggerier, væsentlige ombygninger, eller ændret brug af en bygning skal altid være i overensstemmelse med Byggeloven og det på tidspunktet gældende Bygningsreglement udfærdiget af Erhvervs- og Byggestyrelsen (tidl. Bygge- og Boligstyrelsen). Ansvaret påhviler bygherren (Københavns kommune eller en fagforvaltning) og dennes rådgiver. På basis af Bygningsreglementet udsteder Bygge- og Teknikforvaltningen, Byggeri og Bolig, specifikke byggetilladelser, som de enkelte byggerier skal overholde. En byggetilladelse omfatter bl.a. myndighedernes krav om afstand til anden bebyggelse, brandmæssige adskillelser (vægge og døre), flugtveje (gange og trapper) samt overflader på vægge og lofter. Der kan også være krav om brandslukningsmateriel som slangevindere (se afsnit 4) samt om brandtekniske installationer som automatisk brandalarmering (ABA), automatisk vand sprinkler (AVS) og varsling (se afsnit 5). En byggetilladelse gælder generelt i hele byggeriets levetid, sålænge der ikke foretages væsentlige bygnings- eller anvendelsesmæssige ændringer. I modsat fald skal Byggeri og Bolig godkende ændringerne ved udstedelse af en ny byggetilladelse, før ændringerne må iværksættes Beredskabsloven Af byggetilladelsen vil det fremgå, om der stilles krav til den brandmæssige drift af byggeriet. Sådanne krav skal altid følge Beredskabsloven og de Driftsmæssige Forskrifter udfærdiget af Beredskabsstyrelsen (tidl. Statens Brandinspektion). Det overordnede ansvar påhviler den daglige leder på arbejdspladsen. De driftsmæssige forskrifter er udarbejdet for følgende kategorier af bygningsanvendelse: Hoteller m.v. Skoler Daginstitutioner Forsamlingslokaler Butikker Side 5

6 Forskrifterne omfatter også krav til indretning af flugtveje og brandteknisk udstyr Arbejdsmiljøloven Krav til skiltning af brandslukningsmateriel og brandteknisk udstyr stammer fra Arbejdstilsynets vejledning A1.10, december Eksempler på skiltning er vist undervejs i vejledningen Uanmeldt brandsyn Kontrol med forskrifternes overholdelse på arbejdspladserne varetages af Københavns Brandvæsen, Forebyggende Afdeling, som kommer på uanmeldt brandsyn - typisk én gang om året. På arbejdspladser uden for kommunegrænsen foretages kontrollen af den lokale brandmyndighed. Kontrol af specielt ABA- og AVS-anlæg udføres ikke af brandvæsnet men er lagt ud til særlige akkrediterede firmaer (- se afsnit 2.5). Eksempler på hvad der kontrolleres: Frie flugtveje Brand- og evakueringsinstrukser Ordensforskrifter og flugtvejsplaner Korrekt lukning af branddøre Korrekt skiltning Tilstrækkelig brandslukningsmateriel Personalets kendskab til brandslukningsmateriel Service af brandslukningsmateriel Fejl og mangler vil fremgå af en skriftlig påtale, brandsynsrapporten, som fremsendes til arbejdspladsen. Rapporten præciserer påbud om hvilke forhold, som skal bringes i orden og med hvilken tidsfrist. Er der påbud, som angår brandteknisk udstyr, skal arbejdspladsen videresende en kopi af brandsynsrapporten til den pågældende serviceleverandør med anmodning om omgående afhjælpning. Mindre kritiske forhold vil kun afstedkomme mundtlige påtaler. Hvis alle driftsmæssige forskrifter er overholdt, eller hvis der kun er mundtlige påtaler, vil arbejdspladsen ikke modtage en brandsynsrapport, som reglerne er i dag Inspektion af brandteknisk udstyr Københavns Brandvæsen stiller i særlige Tilslutningsbetingelser krav om, at specielt ABA- og AVS-anlæg skal være godkendte. Derfor skal sådanne anlæg Side 6

7 årligt inspiceres af et til formålet akkrediteret firma. Ud over kontrol af alarmoverførsel vurderes indretning af anlægget til det miljø, det fungerer i f.eks. de eksisterende bygningsmæssige forhold og anvendelser. På det danske marked er det kun Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og RM-Gruppen, som må udføre denne form for inspektion og godkendelse. Brandvæsnet anbefaler, at arbejdspladsen indgår en inspektionsaftale for årlig gennemgang. Lever anlægget op til DBI s forskrifter, udstedes en godkendelse. Inspektionen dokumenteres i en inspektionsrapport, som fremsendes til arbejdspladsen. Denne skal videresende en kopi til serviceleverandøren med anmodning om omgående afhjælpning af evt. påbud. Inspektøren sender selv rapporten til brandvæsnet Service af brandteknisk udstyr Alt brandteknisk udstyr skal efterses mindst én gang om året og serviceres mindst hvert 5. år. Service skal udføres af autoriserede firmaer, og brandvæsenet anbefaler, at arbejdspladsen indgår serviceaftaler for årlig gennemgang. Den enkelte arbejdsplads foreslås at samle serviceaftalerne til så få forskellige leverandører som muligt aht. administration og økonomi. Enhver gennemgang skal dokumenteres i en servicerapport, som skal fremsendes til arbejdspladsen af serviceleverandøren. Alt slukningsmateriel skal være mærket af serviceleverandøren med dato for seneste eftersyn, og der skal altid foreligge brugsanvisninger og oversigtsdiagrammer fra leverandører af brandtekniske installationer. Typiske serviceleverandører på brandslukningsmateriel er: Københavns Brandvæsen, Serviceafdeling ( ) Linde Brandmateriel ApS ( ) Dansk Brandteknik a.s. ( ) Falck Teknik ( ) Serviceleverandører på øvrigt teknisk udstyr vil typisk være de samme firmaer, som har leveret installationerne og kender dem indgående Den daglige leders ansvar for brandteknisk udstyr Den daglige leder på den enkelte arbejdsplads har det overordnede ansvar for at: brandteknisk udstyr er i forsvarlig stand og løbende vedligeholdes bidrage til samspil med brandmyndigheder, serviceleverandører og inspektionsfirma, således at kontinuiteten i tilsyn, service og inspektion af det tekniske udstyr ikke svækkes uddelegere opgaverne til ansatte, f.eks. i sikkerhedsgruppen, som varetager den daglige brandmæssige drift af teknisk udstyr Side 7

8 relevant personale involverer sig med inspektører og serviceleverandører ved gennemgangene, for at afklare evt. spørgsmål og for generelt at inddrage dem i sit netværk alle ansatte er bekendt med de brandtekniske installationer og placering af brandslukningsmateriel samt forstår funktion og anvendelse alle nyansatte hurtigst mulig informeres og instrueres om arbejdspladsens brandmæssige forebyggelse og forholdsregler Hvis en arbejdsplads er lejet ind hos en ikke-kommunal ud lejer, f.eks. et boligselskab, og det direkte ansvar for daglig drift og stand af brandteknisk udstyr ikke påhviler arbejdspladsen selv, bør lederen alligevel sikre arbejdspladsens interesse ved at anmode om kopier af brandsyns-, service- og inspektionsrapporter fra udlejer. Det anbefales at samle al dokumentation vedr. brand i et ringbind med skilleblade for brandsynsrapporter, servicerapporter og inspektionsrapporter samt evt. serviceaftaler og byggetilladelse. Dokumentationen skal kunne forevises på forlangende. Det anbefales også at udfylde en kopi af oplysningsskemaet i afsnit 8 bagest i vejledningen og opbevare denne i ringbindet sammen med vejledningen. 3. Forholdsregler ved personalets daglige indsats 3.1. Sund fornuft Det bedste redskab til at forebygge brand er sund fornuft, herunder f.eks. at: holde afstand fra levende lys og elovne til brandbart materiale opsamle tobaksaffald i ikke-brandbare beholdere med låg opbevare olie- og fernisklude i lukkede jernbeholdere aht. fare for selvantændelse ikke at holde selvlukkende branddøre åbne med kiler og kroge (med mindre røgdetektorer sørger for automatisk lukning i tilfælde af brand) Det er også sund fornuft på forhånd at planlægge, hvad man gør, hvis der alligevel opstår en brand, dvs. formulerer og vedligeholder instrukser som flg.: Brandinstruks Varslingsinstruks Evakueringsinstruks Begrebet brandbelastning dækker over en risikobetragtning for brands opståen og spredning. Køkkener, hvor der laves mad på komfur, og værksteder med elektriske maskiner udgør f.eks. særlige brandbelastninger. I sådanne områder skal personalet altid være ekstra agtpågivende Opslag For at indskærpe forholdsreglerne anbefales arbejdspladsen at placere opslag på steder, hvor personalet færdes, med regler for at minimere risiko for brands Side 8

9 opståen og spredning samt for at synliggøre instrukser for hvem, der gør hvad, hvis der alligevel opstår en brand. Iht. de driftsmæssige forskrifter skal følgende slås op som minimum: Brand og evakueringsinstruks (- se Eksempel 7.1) Ordensforskrifter til forebyggelse af brand (- se Eksempel 7.3) 3.3. Flugtveje Udgangsdøre, trapper og gange udgør flugtveje ved en brand, men de udgør også en adgangsvej for brandvæsnet. Derfor skal brandbelastning i flugtvejene være minimal, og flugtvejene skal altid holdes tilgængelige og ryddelige. Der må ikke oplagres ting og genstande, der hindrer eller vanskeliggør fri passage ved evakuering. Udgangsdøre i flugtveje skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgler eller særligt værktøj. Flugtvejene skal være kendte af hele personalet. Derfor anbefaler brandvæsnet, at der udarbejdes flugtvejsplaner for hver etage med angivelse af flugtveje. Flugtvejsplanerne opsættes synligt i gangarealer, på trappeafsatser og ved indgange. Side 9

10 3. sal LOKALCENTER RIPRAP Flugtvejsplan, stueetage WC WC Signatur: Her Står du Flugtvej Kulsyreslukker Vandslukker Brandtæppe Automatisk branddørlukningsanlæg ABDL Vandfyldt slangevinde Pulverslukker Flugtvejsplan (- se Eksempel 7.4) 3.4. Fyraftenseftersyn. Arbejdspladsen anbefales at indføre en procedure for daglig gennemgang og derved at minimere risiko for brands opståen og mulige spredning. F.eks. er det vigtigt at lukke alle døre, når arbejdspladsen eller dele af den forlades ved fyraften. Alle elektriske apparater er i princippet potentielle antændelseskilder, og tænd/sluk- funktioner er forskellige fra apparat til apparat. Brandvæsenet anbefaler derfor, at man som minimum slukker på en afbryderknap enten på apparatet eller på væggen. Side 10

11 Checkliste til fyraftenseftersyn (- se Eksempel 7.5) Fyraftenseftersyn bør foretages én gang i døgnet Varmt arbejde Ved udførelse af varmt arbejde gælder der særlige regler, og personalet skal være ekstra agtpågivende. Der er tale om håndværkerarbejde i forbindelse med tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, slaglodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding (tættere end tre meter fra bygning, der ikke er opført af beton eller mursten) samt andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v. Reglerne er beskrevet nærmere i DBI s vejledninger 10 (Brandforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse), 10A (Tagdækning) og 10B (Metalbearbejdning) og er gældende for arbejdsprocesser udført af egne eller fremmede håndværkere. Fra april 2005 er kravene til udførelse af varmt arbejde skærpet. F.eks. skal aftaler præciseres nærmere, og en tilladelsesblanket skal altid udfyldes og underskrives af parterne (daglig leder, brandvagt og udførende håndværker). Bagest i denne vejledning findes en tilladelsesblanket (2 sider), som den enkelte arbejdsplads bedes kopiere og udfylde forud for udførelse af ethvert varmt arbejde. Blanketten kan også rekvireres hos Tryg (telefon ). Stigning i brandhændelser som følge af manglende overholdelse af de skærpede krav kan få konsekvens på selvrisikoen ved kommunens branderstatninger. Side 11

12 3.6. Affaldscontainere Brand i affaldscontainere forekommer hyppigt og forårsager ofte store brandskader, især hvis containeren er placeret inde i en bygning, tæt op ad en bygning, under udhæng, halvtag eller overdækninger. Årsager til brandene er ildspåsættelse, selvantændelse samt tobaksaffald og gløder. Risiko for ildspåsættelse vil reduceres væsentligt ved at forhindre direkte adgang til containeren eller ved at anvende aflåselige containere. Reglerne for brug af affaldscontainere er beskrevet nærmere i DBI s vejledning 29. Fra juli 2005 er retningslinierne for placering containere skærpet. Åbne containere, træpaller og andet brandbart udendørs oplag (affald) skal placeres mindst ti meter fra ydervægge med åbninger eller tagudhæng eller placeres bag en aflåst indhegning af ståltråd med en højde på mindst to meter. Stigning i brandhændelser som følge af manglende overholdelse af de skærpede retningslinier kan få konsekvens på selvrisikoen ved kommunens branderstatninger Kurser Hver arbejdsplads bør almindeligvis have deltaget i relevante kurser med mindst to medarbejdere. Følgende kurser er de vigtigste: Kbh. Brandvæsen Forebyggende Afd. ( ) Dansk Brand- og sikringstekniske Institut, DBI ( ) Beredskabsforbundet ( ) Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Uddannelsescentret ( ) Grundlæggende brandsikkerhed og brandbekæmpelse (alle arbejdspladser) x x x x Daglig drift- og vedligeholdelsesansvar for ABA-anlæg (foreskrives for arbejdspladser med egne ABA-anlæg, DBI-forskrift 005) Daglig drift- og vedligeholdelsesansvar for AVS-anlæg (foreskrives for arbejdspladser med egne AVS-anlæg, DBI-forskrift 005) Hjælperøgdykker (store arbejdspladser og efter samråd med brandvæsnet ) x x x x x Førstehjælp til børn (kun arbejdspladser med børn) Førstehjælp til voksne (alle arbejdspladser) x x x x x x Side 12

13 3.8. Øvelser Brandvæsnet anbefaler, at arbejdspladserne mindst én gang om året gennemfører øvelse i elementær brandslukning og evakuering. Generelt skal brandslukning overlades til brandvæsnet! Alligevel kan der opstå brandhændelser, som er under bagatelgrænsen, og hvor personalet selv umiddelbart vil kunne slukke branden. I andre tilfælde kan en hurtig indsats fra personalet begrænse brandspredning, inden brandvæsnet når frem. Derfor er det vigtigt, at personalet er instrueret i brugen af brandslukningsmateriel og kan vurdere, hvornår egen indsats er hensigtsmæssig. Ved en brandslukningsøvelse afprøver personalet brandslukningsmateriel under kontrollerede former, og fornemmer f.eks. hvad udstyr vejer, og hvordan det føles, når man anvender det. Øvelse i elementær brandslukning kan rekvireres hos brandvæsnet, som udover vejledning i brug af materiellet også vil kunne bidrage med teknisk information om selve udstyret. Evakueringsøvelser skal nøje gennemtænkes og planlægges. Formålet er at følge et evakueringsforløb fra start til slut og efterfølgende evaluere det. Hvordan varsles evakueringen? Hvem kender tidspunktet? Skal kun personalet deltage, eller skal brugerne af arbejdspladsen også inddrages helt eller delvis. Øvelsen skal evalueres og dokumenteres. Magtede personalet opgaven, havde man styr på tropperne, kendte man opsamlingsstedet, kom alle ud, og hvor lang tid gik der? Forslag til næste evakueringsøvelse skal nedskrives Forbindingskasser Der skal være forbindingskasser på arbejdspladsen, og forbindingskassen skal altid være fyldt op. På arbejdspladser med flere etager eller i flere bygninger kan det være nødve n- digt med flere forbindingskasser. Anbring forbindingskassen centralt og opsæt skiltning uden for det rum, hvor den opbevares Beredskabsmappe Hvis man ønsker en fuldstændig vejledning til brug for håndtering af brandsikkerheden på sin arbejdsplads, kan Københavns Brandvæsen, Forebyggende Afdeling, (mod betaling) udarbejde en til arbejdspladsen særlig udformet Beredskabsmappe. Side 13

14 Leverancen omfatter en præsentation og gennemgang af beredskabsmappen over for de ansatte herunder instruktion i, hvordan man i praksis forebygger sin arbejdsplads bedst mulig mod brand Den daglige leders ansvar for personalets indsats Den daglige leder på den enkelte arbejdsplads har det overordnede ansvar for at: brandforebyggelse ved personalets daglige indsats er i orden uddelegere opgaverne til ansatte, f.eks. i sikkerhedsgruppen, som varetager den daglige brandmæssige drift brand-, varslings- og evakueringsinstrukser er udarbejdet og vedligeholdt instrukser og ordensforskrifter er ophængt på relevante steder flugtveje er holdt frie og flugtvejsplaner er ophængt på relevante steder fyraftenseftersyn udføres dagligt alle ansatte kender placering af brandslukningsmateriel, er trænet i at handle ved brandhændelser og kan agere efter en fastlagt instruks udvalgt personale har deltaget i relevante kurser øvelser i elementær brandslukning og evakuering afholdes jævnligt alle nyansatte hurtigst mulig informeres og instrueres om arbejdspladsens brandmæssige forebyggelse og forholdsregler 4. Brandslukningsmateriel En hurtig indgriben fra personalets side kan forhindre, at en brand udvikler sig, og at større skade opstår. Dette forudsætter, at der er tilstrækkeligt med slukningsredskaber tilstede, samt at disse er velegnede til netop den brand, der måtte opstå det pågældende sted. Håndildslukkere (håndsprøjtebatterier eller trykladede vandslukkere) skal opsættes i et sådant omfang, at der maks. er 25 meter til nærmeste håndildslukker. Brandvæsnet anbefaler som nævnt i afsnit 2.6, at alle arbejdspladser indgår en serviceaftale på brandslukningsmateriel og husker at kontrollere og afprøve materiellet med mellemrum. Efter brug af håndildslukkere og brandtæpper skal man altid tilkalde serviceleverandøren for genopfyldning eller udskiftning. Nedenstående giver en kort opsummering over, hvornår de enkelte slukningsmidler er mest effektive, og måske mere vigtigt hvor de gør mere skade end gavn Vand Vand herunder også vand fra vandhanen kan bruges mod brand i faste stoffer som møbler, tekstiler og lignende. Vand må ikke benyttes mod brand i elektriske installationer. Vand er elektrisk ledende, og man kan få elektrisk strøm igennem sig. Side 14

15 Vand må heller ikke benyttes på brændende væsker, f.eks. madolie i køkkener, da der sker en voldsom fordampning af vandet, som kan sprede den brændende væske ud over hele lokalet. Trykladet vandslukker Vandfyldt slangevinder Håndsprøjtebatteri 4.2. Kulsyre (CO 2 ) Kulsyre (CO 2 ) anvendes til små væskebrande og specielt til brande i elektriske installationer eksempelvis edb-udstyr. Netop til elektriske installationer er kulsyre særdeles velegnet, da det ikke er elektrisk ledende og ikke afsætter spor af nogen art. Derimod er slukningseffekten overfor en glødebrand meget ringe. Slukker man brand i en papirkurv eller lignende med CO 2, bør man efterslukke med vand. Vær opmærksom på, at brug af kulsyre på personer indebærer risiko for forfrysninger. Kulsyreslukker (CO 2 ) Side 15

16 4.3. Pulver Pulver kan slukke brand i væsker, faste stoffer, gasser og elektriske anlæg. Pulver er derfor velegnet, da det kan slukke stort set alle brande. Man skal dog være opmærksom på, at pulver kan gøre mere skade end gavn, da det bl.a. medfører korrosion (tæring) i elektriske anlæg. Benyttes pulverslukker til en mindre brand, f.eks. i en papirkurv, kan skaderne være voldsomme på omgivelserne herunder på edb-udstyr. Brug af pulverslukker medfører typisk et voldsomt svineri, og efterfølgende rengøring kan være betragtelig Brandtæppe Pulverslukker Brandtæppe anvendes til brand i mindre mængder af væsker f.eks. benzin i en spand eller fritureolie i en gryde. Brandtæppet er også velegnet til kvælning af brand i klæder på en person. Brandvæsnet anbefaler, at brandtæpper udskiftes til nye efter brug. Brandtæppe Side 16

17 4.5. Brandslukningsmateriel i køkkener I køkkener skal der som minimum opsættes en håndildslukker og et brandtæppe. Der kan vælges mellem en 5 kg CO 2 -slukker eller en 6 kg pulverslukker. Brandvæsnet anbefaler CO 2 for at undgå ovennævnte rengøring efter brug. 5. Brandtekniske installationer 5.1. Automatisk Brand Alarmering (ABA) Formålet med et ABA-anlæg er at detektere brand på et tidligt stade i brandforløbet, alarmere brandvæsnet automatisk over det offentlige alarmnet og aktivere evt. sekundære funktioner som varsling og ABDL-døre. Anlægget består af en ABA-central tilsluttet alarmnettet og et antal lokale grupper med branddetektorer (røg, termo, kombi og/eller intelligente). Udve n- dig ved adgangsdør opsættes lys- og lydgivere samt nøgleboks med adgang for brandvæsnet. Anlægget er med et antal alarmtryk og er evt. suppleret med lydgivere for lokal varsling. I et skab ved centralen skal foreligge opdaterede gruppe- og orienteringsplaner i to eksemplarer til brug for brandvæsnet samt en servicebog til brug for serviceleverandør og inspektionsfirma. Anlægget skal være installeret iht. DBI forskrift 232. Alarmer, som ikke skyldes brand eller tekniske fejl, kaldes blinde alarmer. Brandvæsnet opkræver gebyr på kr for udrykning til blinde alarmer jf. Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 574 af Den enkelte arbejdsplads har derfor et særligt ansvar for at holde omfanget af blinde alarmer så lavt som muligt. Alarmerne kan kategoriseres som følger af: Sløseri (f.eks. manglende servicering af anlægget herunder rengøring af tilsmudsede detektorer) Uagtsomhed (f.eks. manglende afstilling af grupper med branddetektorer ved varmt håndværkerarbejde) Ubesindighed (f.eks. misbrug af alarmtryk) Uhensigtsmæssighed (f.eks. tobaksrygning under røgdetektorer) 5.2. Automatisk Vand Sprinkler (AVS) Formålet med et AVS-anlæg er på et tidligt stade i et brandforløb at begrænse brandspredning, alarmere brandvæsnet automatisk over det offentlige alarmnet og evt. også at slukke branden. Anlægget består af en AVS-central tilsluttet alarmnettet enten direkte eller via ABA-anlægget, hvis et sådan forefindes. Centralen registrerer og styrer vandtryk i et rørsystem med sprinklerhoveder. Systemet er tilsluttet den offentlige Side 17

18 vandforsyning med en stikledning. Sprinklerne udløses automatisk ved høj varme. Centralen registrerer ændring i vandtrykket og iværksætter alarmering og lokal varsling. Anlægget skal være installeret iht. DBI forskrift Automatisk Brand Dørs Lukning (ABDL) Formålet med ABDL-anlæg er at sikre automatisk lukning af døre ved branddetektering for at reducere risiko for brandspredning. Til daglig holdes en ABDL-dør åben ved en elektromagnet, der styres af signaler fra to røgdetektorer opsat umiddelbart på hver side af døren. ABDL-anlæg kan tilsluttes et ABA-anlæg, hvis et sådant forefindes, således at en brand detekteret i et andet område får samtlige ABDL-døre på arbejdspladsen til at lukke for at begrænse risikoen for brandspredning. Anlægget skal være installeret iht. DBI forskrift Varsling Formålet med et varslingsanlæg er at igangsætte lokal varsling via lyd og/eller lys, så snart personalet opdager en brand. Varsling betyder for brugerne, at de skal forlade bygningen og for personalet, at de skal lede evakueringen og alarmere brandvæsnet iht. en varslingsinstruks. Varslingsanlægget består af varslingstryk opsat på gange og trappeafsatser samt lydgivere opsat sammesteds, i vagtstuer og evt. i beboerværelser. Anlæ g- get aktiveres manuelt ved at trykke på et varslingstryk. Anlægget kobles typisk sammen med et ABA-anlæg, hvis et sådant forefindes. Anlægget skal være installeret iht. DBI vejledning Brandventilation Formålet med brandventilation er at åbne en taglem for at lukke brandrøg ud, når denne er til fare for personer. Ved aktivering lukkes der dog samtidig ilt ind, hvilket kan øge en brandudvikling. Derfor overlades aktivering af brandventilation oftest til brandvæsnet, og anlægget tilsluttes ikke et evt. ABAanlæg. Anlægget skal være installeret iht. DBI vejledning Nød- og panikbelysning Formålet med nødbelysning er at tydeliggøre flugtveje med grønne lysarmaturer med piktogrammer. Armaturerne skal stå konstant tændte. Nødbelysning elforsynes fra et fælles batterianlæg, som løbende sikres fuld opladning, eller Side 18

19 hvert lysarmatur er med indbygget batteri og tilsluttet den almindelige elforsyning i huset. Formålet med panikbelysning er at etablere tilstrækkeligt lys i flugtvejene til at personer kan orientere sig, når den almindelige belysning svigter. Panikbelysningen elforsynes fra et fælles batterianlæg, som løbende sikres fuld opladning, og aktiveres kun ved svigt i den almindelige elforsyning i huset Røgalarm Røgalarmer er separate enheder med indbygget lydkilde. De udgør et prisbilligt alternativ til ovenstående installationer og benyttes typisk, hvor der ikke er myndighedskrav om brandanlæg. Røgalarmer kan opsættes af menigmand og anbringes i loft i flugtveje og i brandbelastede områder. De egner sig dog ikke på steder med direkte adgang til udemiljøer, som f.eks. i liggehaller i daginstitutioner, pga. risiko for falske alarmer. Røgalarmer findes såvel batteridrevne som med tilslutning til almindelig elforsyning. Nyere modeller fås med 10-års batteri og kan serieforbindes, således at alle røgalarmer hyler, når blot én registrerer røg. Røgalarmer skal manuelt afprøves én gang om ugen på en test-knap for at sikre den stadige funktionalitet. 6. Større brandhændelse hvad nu! Hvis der opstår en brand, skal personalet straks alarmere brandvæsnet og iværksætte evakuering til et forudbestemt opsamlingssted iht. brand- og evakueringsinstruksen. Man skal modtage brandvæsnet og underrette om brandsted, adgangsveje og om personer, som ikke er bragt i sikkerhed. Når brandvæsnet udfører brandslukning, vil politiet blive inddraget i opklarings øjemed. Er der risiko for omkomne og skadede personer rekvireres ambulancer. Arbejdspladsens leder vil blive kontaktet og anmodet om at møde op. Brandvæsnet udarbejder en udrykningsrapport og indfører hændelsen i en samlet døgnrapport på deres hjemmeside, som bl.a. overvåges af Københavns Kommune. Som en del af indsatsen rekvirerer brandvæsnet et skadesservicefirma, f.eks. ISS Skadesservice, for efterfølgende igangsætning af skadesbegrænsning he r- under vandopsamling, udluftning, opsætning af mobile affugtningsanlæg og evt. spray med olie på metalgenstande for at standse korrosion (tæring) som følge af sod og aske. Side 19

20 Arbejdspladsen skal efterfølgende hurtigst mulig forsøge at skabe et overblik over skadelidte personer samt de materielle skader. Man skal i nødvendigt omfang kontakte pårørende og ruste sig over for en evt. kritisk presse. Politiets brandtekniske afdeling vil altid efterforske brandårsagen. Var branden påsat, optrådte nogen ubetænksomt, og/eller fejlede en teknisk installation? Brandfolk og arbejdspladsens ledelse, personale og brugere vil formodentlig blive afhørt. Forløbet og konklusionerne dokumenteres i en politirapport. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladsen kender sine installationer, instrukser og forholdsregler godt for at kunne bidrage til opklaringen. Og jo bedre man har forebygget, des bedre er man rustet i denne situation. Den kommende tid vil fordre en større indsats fra ledelse og personale for om muligt at føre arbejdspladsens dagligdag videre. Evt. skal der findes en midle r- tidig plads for arbejdspladsens brugere. Der skal iværksættes oprydning og skadesopgørelse, indhentes tilbud fra håndværkere og udføres reparationer. Forvaltningens bygningsteknikere samt de sikrings- og forsikringsansvarlige vil blive inddraget, og rapporter fra brandvæsen og politi vil blive rekvireret. Arbejdspladsen skal foranledige, at skaden bliver indmeldt i kommunens forsikringsregister for bygning og løsøre (Willis). Det er derfor vigtigt, at alle arbejdspladser på forhånd er opført i dette register, og at der er en certificeret medarbejder - i eller uden for arbejdspladsen - med ansvar for at registrere skader. Kun når arbejdspladsen på forhånd findes i registret, og brandskaden er indmeldt inden 30 dage fra hændelsen, kan forsikringsdækning kan træde i kraft. Brandhændelser skal altid evalueres med henblik på opklaring af brandårsagen og evt. opstramning af forebyggende foranstaltninger. Side 20

21 7. Eksempler 7.1 Brand- og Evakueringsinstruks Side 21

22 7.2. Brandinstruks INSTRUKS VED BRAND 1. Tilkald brandvæsenet, telefon (0) Iværksæt rednings- og slukningsarbejde. 3. Brandvæsenet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed og om personer der ikke er kommet i sikkerhed. 4. Samlingssted ved evakuering (udfyld): Københavns Brandvæsen Forebyggende afdeling H.C. Andersens Boulevard 23, 1553 København V Tlf , Fax Ordensforskrift Side 22

23 Til personalet: Til personalet: ORDENSFORSKRIFTER TIL FOREBYGGELSE AF BRAND Vær forsigtig med anvendelse af ild. Levende lys skal anbringes i stager, der er forsvarligt sikret mod væltning, og udført af ubrændbart materiale (ikke plast). Hold afstand til gardiner o.lign. Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er voksne til stede. Rygning må kun finde sted i de dertil anviste lokaler. Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må ikke benyttes til andet formål, og låget skal holdes lukket. Affaldsposer o.lign. skal fjernes, når den daglige rengøring er afsluttet, og anbringes i særlige affaldsrum. Sengetøj, duge og lign. skal nøje efterses for gløder fra tobaks-rygning ved lukketid. Duge og lign. der fjernes fra bordene, skal anbringes således, at en eventuel brand i tøjet ikke kan brede sig. El-ovne skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart (stråleovne mindst 1 m i stråleretningen). El-ovne må aldrig tildækkes eller anvendes til tørring af tøj. Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten efter brugen og tag stikproppen ud. Strygejern skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv for et kort øjeblik), og stikproppen skal udtages. Olie og fernisklude samt gulvmopper kan selvantænde. Efter brugen skal de derfor anbringes på en sådan måde (f.eks. i jernbeholder med låg), at de ikke kan forårsage brand. Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere. Branddøre må ikke stå åbne, medmindre røgdetektorer sørger for automatisk lukning i tilfælde af brand Nødudgange må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper. Slukningsmateriellet skal holdes let tilgængeligt. Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling H.C. Andersens Boulevard 23, 1553 København V Tlf Fax Side 23

24 7.4. Flugtvejsplan 3. sal LOKALCENTER RIPRAP Flugtvejsplan, stueetage WC WC Signatur: Her Står du Flugtvej Kulsyreslukker Vandslukker Brandtæppe Automatisk branddørlukningsanlæg ABDL Vandfyldt slangevinde Pulverslukker Side 24

25 7.5. Fyraftenseftersyn FYRAFTENSEFTERSYN Ved fyraftenseftersynet er følgende kontrolleret: Alle døre er lukkede inkl. samtlige branddøre. ABDL-anlæg på branddøre fungerer og er i normal drift. Branddøre lukker tætsluttende i fals. Alle askebægere er tømt i de dertil beregnede metalbeholdere. Man har været særlig opmærksom på evt. tabte gløder i sofaer etc. Elektriske apparater er slukkede. Evt. er stikket taget ud af kontakten eller apparatet er tilsluttet et tænd/sluk ur. Lokaler er ryddelige. Det skal kontrolleres, at der ikke er opstillet ting og genstande, der forøger brandbelastningen i rum og gange. Flugtveje er tilgængelige. Det skal kontrolleres, at der ikke er oplagret ting og genstande, der forhindrer eller vanskeliggør fri passage for evakuering og adgang for brandvæsen. Brandslukningsmateriel er placeret på de markerede steder. Eventuelle batteridrevne røgalarmer fungerer batterier er ikke udtaget eller uden tilstrækkelig strøm. Dato og tid Underskrift Side 25

26 7.6. Typiske brandtekniske installationer Typisk ABA installation Brandvæsen Typisk AVS installation Vandforsyning (ringforbundet) AlarmNet Stikledning Flowswitch Sløjfe-1 detektorer ABA central Sløjfe-2 detektorer Sprinkler central Alarm ventil Afspærrings ventil Sprinklerhoveder Varsling Elevator Sprinkler ABDL Evt. vandreservoir Typisk varslingsinstallation Typisk ABDL installation Røgdetektor Røgdetektor Alarmtryk Varslings central Lydgivere Holdemagnet D Ø R ABDL central Udløsetryk Side 26

27 TILLADELSESBLANKET TIL UDFØRELSE AF VARMT ARBEJDE Denne tilladelse til udførelse af varmt arbejde skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagt og udførende håndværker (egen eller fremmed håndværker) inden arbejdet påbegyndes. Aktiviteter omkring varmt arbejde, er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibling, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding samt varmt arbejde i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v. Sted På arbejdssted/arbejdsplads: Dato fra-til: i tidsintervallet fra kl.: til kl.: Følgende brandvagt har opsyn med arbejdsstedet, under hele arbejdets udførelse Navn: i indtil timer efter arbejdets ophør Nødopkald kan foretages fra følgende lokale: på tlf.: Nærmes te brandtryk findes i lokale: Udførende håndværker Firma og navn: får hermed tilladelse til, under hensyn til gældende sikkerhedsforskrifter, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, at udføre følgende varmt arbejde. Erklæring Vi erklærer herved, at reglerne på bagsiden af denne blanket overholdes, og foranstaltninger gennemføres. Dato: Ansvarlig virksomhedsleder Brandvagt Udførende håndværker (egen eller fremmed håndværker) Yderligere eksemplarer af tilladelsesblanketten kan rekvireres på internet under Erhverv eller ved at ringe direkte til Trygs ingeniørafdeling på telefon Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup Side 1 Side 27

28 REGLER FOR UDFØRELSE AF VARMT ARBEJDE Virksomhedens opgave er at: Udpege en brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet samt mindst en time efter, at arbejdet er gjort færdigt. frakoble evt. automatiske brandslukningsanlæg. informere de lokale brandmyndigheder om til-/frakoblingen. sikre sig, at brandvagt og håndværker kender gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. inform ere håndværker om særlige brandfarlige forhold, bygningskonstruktioner, oplag mv. sikre at Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde bliver udfyldt og underskrevet og at en kopi bliver forsvarligt arkiveret. Brandvagtens opgave er at: sætte sig ind i sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. rengøre arbejdsstedet for papir, savsmuld, spildt olie o.lign. flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10m væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal afdækning foretages. beskytte inventar og bygningsdele fx ved brug af gnistfang el. lign., således at dette ikke kan blive antændt. tætne og beskytte evt. revner og huller, fx ved rørgennemføringer o.lign. klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som fx slangevindere og/eller egnet håndslukningsmateriel som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger. sørge for, at man kan slå brandalarm i nærheden af arbejdsstedet uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser. holde opsyn med arbejdsstedet i hele arbejdsperioden samt mindst en time efter at arbejdet er gjort færdigt. Håndværkerens opgave er at: sætte sig ind i gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. underskrive Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde. sikre at arbejdsstedet er gjort rent for papir, savsmuld, spildt olie o.lign. tjekke at brandvagten har flyttet brandfarligt materiale og andet inventar. kontrollere at revner og huller er tætnet/beskyttet. sikre sig, at slukningsudstyret som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger er gjort klar og opstillet ved arbejdsstedet. erklære overfor brandvagten, når arbejdet er færdigt. Side 2 Side 28

29 8. OPLYSNINGSSKEMA Vejledning om Forholdsregler ved Brand Dato: Tag en kopi, udfyld den og hold den opdateret Opbevar kopi sammen med vejledningen ARBEJDSPLADS Adresse Forvaltning - kontor Telefon (navn) Antal sovepladser Antal ansatte Areal Funktion og målgruppe (alder) ANSVARLIGE (navn) Leder Teknik Sikkerhedsleder KURSER (navn + dato) Elementær brandslukning Daglig drift af ABA/AVS Førstehjælp ØVELSER (datoer) Elementær brandslukning Evakuering TEKNISK UDSTYR Brandslukningsmateriel (antal) Trykladet vandslukkere Vandfyldt slangevindere Håndsprøjtebatterier Kulsyreslukkere (CO 2 ) Pulverslukkere Brandtæpper Serviceleverandører Inspektionsfirma Ingen Brandtekniske installationer (afkryds) 1. ABA 2. AVS 3. ABDL 4. Varsling 5. Brandventilation 6. Nød- og panikbelysning 7. Røgalarmer NETVÆRK (navn + telefon) Brandvæsen Serviceleverandører Inspektionsfirma Sikringsansvarlig Forsikringsansvarlig Sikkerhedssekretariat Side 29

30 Nyttige links til internettet Denne vejledning ( Vejledning om Forholdsregler ved Brand 2005 ) KKnet -> Intern service -> Sikring og Forsikring -> Vejledninger Byggelov Beredskabslov Bygningsreglement (kapitel 6. Brandforhold) Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Information om brandteknisk dimensionering Københavns Brandvæsen Beredskabsstyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Side 30

31 Side 31

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

REGLER FOR VARMT ARBEJDE

REGLER FOR VARMT ARBEJDE SKADESTOP REGLER FOR VARMT ARBEJDE Bliv opdateret og læs mere om, hvordan de ændrede regler kan hjælpe med at forebygge unødvendige skader 1 Skadestop HVORFOR ÆNDRE REGLERNE FOR VARMT ARBEJDE? Hvert år

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Beredskabsplan For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Risikoanalyse: Side 2. kælderetage stueetage 1. sal person ulykker Risikoforebyggelse: Side 3. kælderetage stueetage 1. sal Handleplan: Side

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

FORORD. Det er vigtigt, at virksomheden forstår denne adskillelse af brandvæsenets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed.

FORORD. Det er vigtigt, at virksomheden forstår denne adskillelse af brandvæsenets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed. FORORD Denne beredskabsmappe for Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet er skabt med det formål, at forebygge at en brand og ulykker opstår samt at øge sikkerheden i forbindelse med en brand og ulykker.

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Brandsikring af væksthusgartnerier

Brandsikring af væksthusgartnerier Brandsikring af væksthusgartnerier oktober 2003 Indhold 1.0 Indledning 3 Væksthusanlæg 3 2.0 Eksisterende væksthusanlæg 5 2.1 Brændbare materialer i væksthusarealerne 5 2.2 Driftsbygninger 7 2.3. Elektriske

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Forbindingskassen.dk. Sikkerhedsudstyr til den helt rigtige pris:

Forbindingskassen.dk. Sikkerhedsudstyr til den helt rigtige pris: Forbindingskassen.dk ApS - MEGET mere end blot et plaster på såret! Forbindingskassen.dk Sikkerhedsudstyr til den helt rigtige pris: Alt i brandslukningsudstyr Forbindingskasser Kurser i førstehjælp &

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Intern Arbejdsmiljøguide

Intern Arbejdsmiljøguide Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. TRECO A/S Intern Arbejdsmiljøguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lidt om TRECO A/S...

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere