Alternative finansieringsformer earn out Ansvarlig RMN Oprettet Projekt: 7428, Ejerskifte2020 Side 1 af 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alternative finansieringsformer earn out Ansvarlig RMN Oprettet Projekt: 7428, Ejerskifte2020 Side 1 af 7"

Transkript

1 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Alternative finansieringsformer earn out Ansvarlig RMN Oprettet Projekt: 7428, Ejerskifte2020 Side 1 af 7 Beskrivelse, analyse og vurdering af earn out Beskrivelse af earn out ud fra et skattemæssigt synspunkt Beskrivelse Earn out kan sidestilles med en tidsbegrænset sælgerfinansiering til køb eller medejerskab af en virksomhed, hvor sælgerfinansieringen kun afvikles i år med overskud i virksomheden. Aftalen kan således benyttes som led i en hel eller delvis overtagelse af bedriften og kan derfor skræddersyes til de fleste ejerskiftestrategier. Ved overdragelse af en hel eller del af en virksomhed eller enkeltaktiver, kan parterne aftale, at hele eller en del af købesummen skal berigtiges ved en earn out. De nedenfor beskrevne regler fremgår af ligningslovens 12 B og afskrivningslovens 40, stk. 7. Der er tale om en earn out, når der er usikkerhed om enten varigheden af den indgåede earn out eller om størrelsen af de enkelte ydelser i earn outen, og earn outen løber ud over aftaleåret. Aftægtsbolig Earn out kan anvendes i forbindelse med aftægtsboliger, der ofte ses i forbindelse med generationsskifte af en landbrugsejendom, hvor sælger opnår en livslang ret til at blive boende i stuehuset. Aftægtsboliger beskrives ikke nærmere i notatet, dog skal parterne være opmærksomme på, at køber skal medregne en årlig lejeindtægt, samt at earn outen behandles forskelligt hos parterne ved ophør, idet sælger ikke får fradrag for en restsaldo, mens køber er skattepligtig af dennes restsaldo. Parterne skal endvidere være opmærksomme på, at sker der betaling ud over den kapitaliserede værdi, vil betalingerne være skattepligtige for sælger, uanset stuehuset er solgt skattefrit. Køber vil have fradrag for betalingerne. Anvendelse og fordeling Earn out kan, som nævnt ovenfor, anvendes ved køb af et hvilket som helst aktiv undtaget royalties, fordi der, ved betaling for royalty, ikke sker overdragelse af et aktiv. Det skal fremgå af overdragelsesaftalen, at en hele eller en del af overdragelsessummen berigtiges ved en earn out. Hvis der overdrages flere aktiver, f.eks. en virksomhed med ejendom og driftsmidler, skal det fremgå af aftalen, hvilke aktiver earn outen dækker. Earn outen skal kapitaliseres til nutidsværdi og faktorerne (herunder rentesats) bør endvidere indgå i overdragelsesaftalen. Hvis overdragelsen er skattepligtig, beskattes sælger af en kapitaliseret værdi af earn outen (sammen med den evt. øvrige overdragelsessum), og køber har den samme værdi som anskaffelsessum og evt. afskrivningssaldo. Saldosystemet Både køber og sælger skal føre en saldo, hvor den kapitaliserede værdi er primosaldoen. Når der sker betaling af ydelser, modregnes disse på de to saldi. Så længe de to saldi er positive beskattes sælger ikke af ydelserne, ligesom køber ikke har fradrag for ydelserne.

2 Hvis der sker betaling ud over den kapitaliserede værdi, er sælger skattepligtig af ydelsen, mens køber har fradrag for ydelsen. Hvis den indgåede earn out ophører, inden der er sket betaling af hele den kapitaliserede værdi, har sælger fradrag for restsaldoen, såfremt den oprindelige avance ikke var skattefri, eller den indgåede earn out vedrører goodwill eller andre immaterielle aktiver, hvor der er opnået henstand. Var den oprindelige avance skattefri, er der således ikke fradrag hos sælger. Køber skal som udgangspunkt beskattes af restsaldoen, men såfremt earn outen vedrører et aktiv, der ikke kan afskrives, eller hvor avancen er skattefri, reducerer restsaldoen anskaffelsessummen for aktivet, i stedet for der sker beskatning hos køber. Hvis aktivet er overtaget med succession, har ophør af earn out ingen betydning for køber. Henstandsmulighed Som nævnt ovenfor, kan sælger få henstand med betaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag af avancen vedrørende earn outen, såfremt den indgåede earn out vedrører overdragelse af goodwill eller andre immaterielle aktiver. Der kan opnås henstand i løbetiden for earn outen dog højst 7 år. De modtagne ydelser skal fuldt ud anvendes på betaling på henstandssaldoen. En earn out kan indgå i både købers og sælgers virksomhedsordning. Regler der ikke beskrives nærmere i notatet Der er endvidere særlige regler for overdragelse af earn out for både køber og sælger, både hvis den sælges til 3. mand eller en af de involverede parter. Disse regler beskrives ikke nærmere i notatet, idet de ikke anses at være relevante for Dansk Landbrug i væsentlig omfang. Det skal dog anføres, at såfremt sælger opgiver retten til de fremtidige ydelser, anses der at være givet en afgifts- eller skattepligtig gave til køber svarende til handelsværdien af den nedbragte saldo, mens sælger ikke får fradrag for saldobeløbet. Såfremt handelsværdien overstiger saldoen, kan sælger dog fradrage det overskydende beløb. Ovenstående regler kan anvendes af både personer og selskaber. Der er krav om, at mindst den ene af henholdsvis køber eller sælger skal være fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark på aftaletidspunktet for at anvende reglerne om earn out. Der er særlige regler, hvis enten køber eller sælger ikke var fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark på tidspunktet for indgåelse af overdragelsesaftalen, men efterfølgende bliver enten fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark. Disse regler beskrives ikke nærmere i notatet, idet de ikke anses at være relevante for Dansk Landbrug i væsentlig omfang. Analyse af anvendelsen af earn out ved virksomhedsoverdragelser i DLBR Det er vores umiddelbare vurdering, at earn out ikke anvendes i større omfang ved virksomhedsoverdragelser inden Dansk Landbrug. Earn out er oplyst anvendt enkelte gange ved overdragelse af minkfarme samt ved aftægtsboliger, når stuehuset overdrages i forbindelse med generationsskifte af landbrugsejendommen, hvor sælger skal blive boende i stuehuset. Undersøgelse Der er forespurgt hos LandboNord, LandboThy, Heden & Fjorden samt Jysk om deres erfaring om anvendelse af earn out i forbindelse med overdragelse af virksomheden ikke stuehuset indenfor de seneste 2 3 år. 2

3 LandboNord vi har ikke modtaget en tilbagemelding, men ved samtale med nuværende og tidligere ansatte er det oplyst, at man ikke har anvendt earn out i den nævnte periode. LandboThy har ikke anvendt earn out i perioden. Heden & Fjorden har ikke anvendt earn out i perioden. Jysk har ikke anvendt earn out i perioden. Vurdering af anvendelsesmulighederne af earn out indenfor Dansk Landbrug Det fremgår af vores undersøgelser, at earn out ikke er anvendt særlig meget indenfor Dansk Landbrug. Det er der efter vores vurdering flere grunde til. Baggrund for den begrænsede anvendelse af earn out indenfor Dansk Landbrug En af grundene er formentlig, at udgangspunktet for anvendelse af earn out er overdragelse af goodwill, hvor der ofte er en væsentlig usikkerhed om størrelsen af merværdien af den virksomhed der overdrages hvilket underbygges af, at der kun findes en henstandsordning ved overdragelse af goodwill og andre immaterielle aktiver, der ofte er lige så vanskelige at værdiansætte som goodwill. Da der som udgangspunkt ikke er goodwill ved overdragelse af landbrug, har mange rådgivere formentlig ikke haft muligheden med i deres overvejelser. Det er således heller ikke mulighed for at få henstand med betalingen af skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorfor et gældsbrev ofte har været et lige så godt alternativ. En anden grund er formentlig, at mange overdragelser af landbrug traditionelt er gennemført indenfor familien eller til en medarbejder, hvor der har været mulighed for succession. Der har i de situationer typisk været anvendt gældsbreve anfordrings- eller sælgerpantebreve som berigtigelse for den del af overdragelsessummen, der overstiger kreditforeningsgælden, bankgælden samt en evt. gave. Forhold der har indflydelse på den fremtidige anvendelse af earn out indenfor Dansk Landbrug Henstand med betaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag Når en landmand sælger sit landbrug, kan de største avancer oftest henføres til ejendommen(e) i form af genvundne afskrivninger og ejendomsavance. Som nævnt ovenfor opgøres der som udgangspunkt ikke goodwill ved overdragelse af landbrug, idet der normalt kun er én aftager af virksomhedens produkt. Når en virksomhedsejer indenfor en anden branche sælger sin virksomhed, kan der også være avance på en eller flere ejendomme, hvis virksomheden drives i personligt ejerskab, men ofte vil den største avance være den merværdi der kan opgøres for virksomheden, altså goodwill. Dette er uanset om virksomheden drives i personligt ejerskab eller i et kapitalselskab (oftest anparts- eller aktieselskab), hvor merværdien tillægges handelsværdien af aktiverne og passiverne i selskabet og derved forøger overdragelsessummen for kapitalandelene (anparterne/aktierne). Da der kun kan gives henstand med betaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag for goodwill og andre immaterielle aktiver, skal der betales skat af de opgjorte avancer for den faste ejendom og de øvrige aktiver i landbruget ved overdragelsen af landbruget. Der er således ikke en umiddelbar fordel i at vælge en earn out model i stedet for et gældsbrev som sælgerfinansiering. Det afgørende for omfanget af avance til beskatning på overdragelsestidspunktet er derfor størrelsen af den kapitaliserede værdi af earn outen i forhold til kursfastsættelsen af gældsbrevet. Der nuværende praksis om sælgerfinansiering i sælgers virksomhedsordning, kan dog have betydning for valget af enten earn out eller gældsbrev i familiehandler. Dette forhold beskrives senere i notatet. 3

4 Usikkerhed om værdiansættelsen af virksomheden Når en virksomhedsejer skal overdrage sin virksomhed, overdrages den som udgangspunkt til handelsværdien handles der indenfor den nærmeste familie, er der flere værdiansættelsesmuligheder for fast ejendom. Hvis det er en landbrugsvirksomhed, der overdrages, er det ofte muligt at finde handelsværdien på aktiverne, som typisk er ejendom, maskiner og inventar, besætning og beholdning. Værdiansættelsen af disse aktiver tager afsæt i en offentlig vurdering, en vurdering fra 3. mand og standardiserede priser. Der er statistisk beregnede omsætningsnormer ud fra hvilken type landbrug der drives, herunder om det er planteavl, kvæg- eller svinebrug mv., og størrelsen på landbruget altså antal ha, besætningens størrelse mv. Der er endvidere kun én afsætningskanal (kunde) afhængig af hvilken type landbrug der drives. Det er dog altid usikkert, om køber kan producere lige så meget mælk, kød, afgrøder e.l. og i samme kvalitet, som sælger har gjort i sin ejertid og derved leve op til tidligere års omsætning og de statistisk beregnede omsætningsnormer. Hvis det er en virksomhed indenfor en anden branche, der overdrages, er det også her ofte muligt at finde en korrekt værdiansættelse på de typiske aktiver som ejendom, maskiner og inventar. Varelager har en historisk anskaffelsessum eller fremstillingspris, men der kan være store forskelle i nedskrivning og omsætningsmuligheder. Den største forskel og der hvor den største usikkerhed er, vil ofte være på goodwill, som fastsættes enten på baggrund af branchenormer eller på baggrund af historiske/forventede omsætnings- og resultattal samt en forventning til virksomhedens kundeportefølje. Det er ligeledes usikkert her, om køber kan producere eller sælge lige så meget i den samme kvalitet, som sælger har gjort i sin ejertid. Der er dog flere usikkerhedsmomenter udenfor landbruget. F.eks. kan det være usikkert, om der fremadrettet er kunder til det der produceres, om køber kan trække nye kunder til virksomheden og/eller opretholde sin kundeportefølje osv. Prisfastsættelse og kundepotentiale Som nævnt ovenfor er der både udfordringer, der er ens uanset virksomhedstype, og udfordringer, der er forskellige fra landbrugsvirksomhed til mange andre typer virksomhed. To af de væsentligste, som har indflydelse på værdien af virksomheden, er prisfastsættelsesmetoder og kundepotentialet. Prisen for de varer der produceres i en landbrugsvirksomhed er forholdsvis ens uanset størrelsen på landbruget, når der produceres mælk, kød eller afgrøder. Baggrunden for det er, at der ikke er et åbent kundemarked, men der ofte kun er én aftager af produktionen, hvilket betyder, at prisen ofte bliver dikteret eller aftalt. Den største indflydelse på prisen er mængden af den type vare der produceres i Danmark og udlandet. Der er dog landbrug med f.eks. avlsopdræt og direkte salg til detailbranchen, der har mulighed for at ændre på priserne i forhold til kunden. Det samme gør sig gældende for minkavlere, idet der er et større antal kunder, selv om salget f.eks. sker via Danish Fur. For virksomheder indenfor andre brancher er det i højere grad markedskræfterne der er afgørende på prisen og kundepotentialet, herunder udbud ctr. efterspørgsel, priskrig der afgør markedsprisen, kvalitet samt moden (forstået bredt) indenfor de enkelte områder. Sælgerfinansiering i virksomhedsordningen 4

5 SKAT har pt. en meget stram fortolkning af, om en sælgers delvise finansiering af overdragelsessummen i familiehandler kan indgå i sælgers virksomhedsordning, hvis sælger stadig driver virksomhed. SKAT har underkendt anfordringsgældsbreve, sælgerpantebreve, konvertible gældsbreve samt finansielle kontrakter, med den begrundelse, at finansieringen bunder i private hensyn. Det er vores vurdering, at SKAT restriktive fortolkning er for hård, for hvis finansieringen er aftalt på markedsmæssige vilkår, bør den kunne indgå i virksomhedsordningen. Vi har f.eks. ikke kendskab til, at det tidligere ikke har været muligt, at lade sælgerpantebreve indgå i virksomhedsordningen for sælger. Det var sædvanligt ved overdragelser i ultimo 80 erne og primo 90 erne, at lade en del af finansieringen være et sælgerpantebrev både i handler indenfor og udenfor familien. Det er forståeligt, at SKAT har denne restriktive fortolkning vedrørende anfordringsgældsbreve, idet indgåelse af disse ofte må anses at bundet i private og ikke erhvervsmæssige hensyn. Det bør dog ikke udelukkes, at der er situationer, hvor der er en erhvervsmæssig begrundelse for at indgå et anfordringsgældsbrev, f.eks. for at forbedre likviditeten i købers opstartsfase. Det må derimod anses at være direkte fejlagtigt, når SKAT ikke vil lade sælgerpantebreve indgå i sælgers virksomhedsordning, når de indgår i familiehandler. Der findes flere afgørelser, hvor sælgerpantebreve er godkendt som finansiering og til at indgå i sælgers virksomhedsordning, når handlen er gennemført med en køber udenfor familien. Der bør ikke være forskel på, om handlen er gennemført med en køber indenfor eller udenfor familien. Det afgørende bør være, om sælgerpantebrevet er aftalt på markedsmæssige vilkår, herunder indenfor 20 30% af overdragelsessummen, rente og løbetid. Det må endvidere anses at være forkert, når SKAT nægter konvertible gældsbreve og finansielle kontrakter at indgå i virksomhedsordningen, idet begge typer af finansiering er positivt nævnt i virksomhedsskatteloven. Landsskatteretten har tidligere tilkendegivet, at earn out kan indgå i virksomhedsordningen, men det fremgår desværre ikke af den offentliggjorte praksis, om der er forskel på overdragelser indenfor eller udenfor familiekredsen, men som praksis er pt., er earn out den mest sikre form for sælgerfinansiering, der kan indgå i sælgers virksomhedsordning. Overdragelser med succession Der gennemføres historisk set flere overdragelser af landbrug med succession, enten til en køber indenfor familien eller en medarbejder, end der gennemføres indenfor andre brancher. Når der overdrages med succession, har det ikke den store betydning, om en del af finansieringen gennemføres som en earn out eller et gældsbrev. Da SKAT tidligere ikke har stillet spørgsmålstegn ved, om sælgerfinansieringen kunne indgå i sælgers virksomhedsordning, har det heller ikke været et incitament, der har fremhævet den ene finansieringsform fremfor den anden. Hvis sælger efter overdragelsen fortsat driver virksomhed og anvender virksomhedsordningen, vil det med den nuværende praksis, være en fordel også i overdragelser med succession, at sælgers andel af finansieringen sker via en earn out i stedet for et gældsbrev. Der kan endvidere opstå misforhold ved en earn out, hvis køber ikke skal bo på ejendommen og derved have bolig på stuehuset, fordi stuehuset så er et skattefrit aktiv for sælger mens det er et skattepligtigt aktiv for køber. Dette vil f.eks. betyde, at der ikke er fradrag hos sælger, mens der kan være skattepligt hos køber. Købers og sælgers forhold ved misligholdelse 5

6 Både ved etablering af et gældsbrev med løbende afvikling eller en earn out i forbindelse med overdragelse af virksomheden, er det vigtigt, at den forventede indtjening i virksomheden svarer til de afdrag der er aftalt på finansieringen. Hvis der ikke betales de løbende afdrag på et gældsbrev, har det som udgangspunkt ikke nogen skattemæssige konsekvenser. Det skal dog løbende vurderes på, om der reelt set er ydet en gældseftergivelse. Hvis løbetiden for gældsbrevet udløber, og det ikke er fuldt indfriet, eller hvis der aftales en gældseftergivelse efter udløb eller under løbetiden, vil det som udgangspunkt have skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Når sælger nedskriver sin fordring, har han som udgangspunkt fradrag for nedskrivningen, men hvis fordringen er mod et nært familiemedlem, er der ikke fradrag for tabet. Hvis gælden nedskrives til en lavere værdi, end fordringens værdi for kreditor, er køber som udgangspunkt skattepligtig af gældseftergivelsen ned til fordringens værdi. Hvis køber er i nær familie med sælger, vil vedkommende som udgangspunkt være gaveafgiftspligtig af fortjenesten. Ovenstående er kun gældende, hvis gældseftergivelsen er en singulær ordning. Er det tale om en samlet ordning, gennemføres der ikke en beskatning/betaling af afgift, men derimod en begrænsning af købers underskud til fremførsel. Hvis der etableres en earn out i forbindelse med overdragelsen og der har været opgjort en skattepligtig avance, vil ikke betalte ydelser, fordi der f.eks. ikke har været den forventede omsætning, ikke have nogen skattemæssige konsekvenser før ved ophør. Er der en positiv saldo hos køber og sælger, når løbetiden er udløbet (ophør), vil sælger have fradrag for saldoen, mens køber er skattepligtig af et tilsvarende beløb. Er overdragelsen gennemført med succession, har en positiv saldo ingen skattemæssige konsekvenser for hverken køber eller sælger. Samlet vurdering af den fremtidige anvendelse af earn out indenfor Dansk Landbrug Der er både nogle forhold der taler for og imod anvendelse af earn out indenfor Dansk Landbrug, men det er min vurdering, at earn out er en finansieringsform, der skal tilbydes køber og sælger på lige fod med de andre finansieringsformer der findes. Så er det op til parterne at afgøre, om de forhold der taler for earn out opvejer de forhold der taler imod earn out, således de samlet set kan acceptere de uhensigtsmæssigheder der kan være. Sælger skal være opmærksom på, at det kan være vanskeligere for køber, at opfylde kravene specielt hvis der er forudsat en vækst i omsætningen på grund af den mere låste prissætning og manglende kundepotentiale. Det er også forbundet med flere vanskeligheder at udvide produktionsapparatet, idet der inde for landbrugsbranchen ofte skal indhentes f.eks. VVM-redegørelse, miljøgodkendelser mv.. Det bør derfor overvejes, hvad der skal måles på, hvis der aftales en earn out i forbindelse med overdragelsen. Det kan være vanskeligt blot at måle på omsætningen, idet der er risiko for et fald i produktionseffektiviteten med en ny ledelse af virksomheden, der ofte samtidig har få eller ingen ansatte. Det bør overvejes, om der skal måles på f.eks. produktion i forhold til normtallene for den størrelse landbrug og type af landbrug der overtages. Der kan også måles på afregningspriser, men dette bør sammenholdes med produktionseffektiviteten, så der f.eks. ikke opstår en situation med stigende afregningspriser men faldende produktion, hvilket som udgangspunkt ikke giver køber yderligere likviditet til af betale ydelserne. 6

7 Earn out kan med samme fordel som for andre brancher anvendes indenfor specielt minkbranchen, hvor der kan måles på de samme vilkår og opnås henstand for betaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag, idet der overdrages goodwill som en del af handlen. Det skal også tages med i overvejelserne, at der ikke kan opnås henstand med betaling af skat og afgifter ved en earn out, idet den ikke dækker overdragelse af goodwill, men parterne skal være opmærksomme på, at det kan der heller ikke ved et almindeligt gældsbrev. Både køber og sælger skal være opmærksom på, at et gældsbrev eller en earn out kan være årsag til splid specielt i familiehandler, såfremt køber ikke kan opfylde de forpligtelser, der er aftalt. Det er ved en earn out tydeligere for begge parter, hvad der er gået galt, idet både køber og sælger ofte har adgang til regnskabsmæssige oplysninger om virksomheden, fordi der skal ske afregning til sælger på baggrund af f.eks. omsætning. Det samme er tilfældet, hvis køber indtræder i et partnerskab med sælger, hvor det aftales, at køber skal stå for en bestemt gren af virksomheden. Hvis den gren, efter købers overtagelse, ikke kan opfylde kravene, er det ligeledes meget tydeligt og kan give anledning til splid i samarbejdet. Som nævnt ovenfor kan earn out ud fra nuværende praksis indgå i sælgers virksomhedsordning, hvilket ikke er tilfældet med gældsbrevene, når der gennemføres overdragelser indenfor familien. 7

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

1. Præsentation af casen

1. Præsentation af casen Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Strategisk salgsplanlægning Hvor skal dansk landbrug hen?

Strategisk salgsplanlægning Hvor skal dansk landbrug hen? Strategisk salgsplanlægning Hvor skal dansk landbrug hen? Hvad skal vi omkring? Hvilken retning tror vi tingene tager i dansk landbrug de næste 10 år (Torben) Hvad betyder det for min planlægning af salg

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM - 1 06.11.2014-06 (20140204) VSO generationsskifte Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM2014.70.SR Af advokat

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården Udgifter, der fordeles forholdsvis mellem jord, driftsbygninger og stuehus: Nedbrydningsudgifter Ejendomsmæglerhonorar, også tidligere vurderinger

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne.

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne. Bilag til pkt. 3 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skattepligt

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Program deltids-sessionen

Program deltids-sessionen Program deltids-sessionen Klargøring af ejendom til salg herunder sælgerfinansiering Peter Michael Mikkelsen, Landbogruppen Problemstillinger ved forskellige vurderingskoder Jannie Gade og Kirsten Kjeldal,

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

Temamøde Nyt vindmølleprojekt

Temamøde Nyt vindmølleprojekt Temamøde Nyt vindmølleprojekt Daniel Vang Søndergaard Økonomirådgiver Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf.: 9629 6662 E-mail: dvs@hflc.dk 3. marts 2014 Indkomst andele i vindmøller (I/S og K/S) - Skematisk

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere