Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med klage over den daværende Faaborg Kommunes administration af reglerne i udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med salg af en konkret ejendom. Som følge af strukturreformen har Statsforvaltningen Syddanmark pr. 1. januar 2007 overtaget sagens behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Faaborg Kommune i forbindelse med salg af den konkrete ejendom ikke har handlet i strid med reglerne i udbudsbekendtgørelsen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Følgende fremgår blandt andet af salgsannonce fra maj 2004 : Projektudbud Faaborg Kommune udbyder hermed et meget velbeliggende erhvervsareal på ca m2 til salg. Adressen bliver Banegårdspladsen 12. I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /82 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Arealet ligger lige ved indkørslen til bymidten og havnen og udgøres af den græsklædte trekant, som efter Sundvejens anlæggelse er opstået ud for Netto, togremisen og Erhvervsparken lige ud til Svendborgvej, rundkørslen og Banegårdspladsen. Den kommende bebyggelse skal i arkitektur og materialevalg leve op til det helhedsindtryk, som udgøres af svømmehallen,

2 kraftvarmeværke og Netto og udenomsarealerne skal gives en behandling, der lever op til den fine placering. Når udbudet har fundet sted vil kommunen i samarbejde med køber udarbejde et lokalplanforslag og et tillæg til kommuneplanen, som tager højde for det valgte projekt samt overfører arealet til byzone. Udstykning af parcellen betales af kommunen. Fristen for indlevering af projekter er den 7. september I de uddybende udbuds- og salgsbetingelser fremgår blandt andet, at der til byggeriet skal udføres et antal p- pladser, som svarer til det behov, som benyttelsen tilsiger, og at bebyggelsen ikke må give anledning til parkering på de omliggende veje. Til udbudet hørte plantegning med angivelse af det pågældende areal. Den 9. marts 2005 afgav Amstrup & Baggesen Entreprise A/S tilbud på ejendommen. Tilbudet lød på kr. Ifølge plantegninger skulle der opføres en bygning med et bruttoareal på m2, og en ca. 600 m2 stor varegård. Ca. 60 m2 af varegården skulle være dækket af halvtag. Derudover skulle der anlægges 24 parkeringspladser. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig, at afgrænsningen af denne plantegning for en umiddelbar betragtning ser ud til at svare til afgrænsningen af det udbudte areal. Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 21. april 2005 at acceptere tilbudet, hvilket blev meddelt tilbudsgiver ved brev af 26. april Herefter pågik der mellem kommunen og køberen forhandlinger om nærmere afgrænsning af ejendommens sydlige skelgrænse under hensyntagen til Sydfynske Veteranjernbanes ønsker om placering af nye spor. Den 12. september 2005 orienterede køber kommunen om, at man fastholdte den indgåede handel om køb af ca m2 stort areal, at det endnu ikke havde været muligt at få fastlagt placeringen af det sydlige skel mod Veteranbanemuseet, hvorfor der ikke var fremsendt udkast til grundskøde, og at udkast til skøde ville blive fremsendt, når landinspektøren havde udarbejdet måleblad med angivelse af kommende grundgrænser. Den 22. december 2005 blev udkast til skøde fremsendt. SIDE 2

3 Det fremgår heraf, at arealet nu udgjorde ca m2, og at købesummen var tilsvarende forhøjet. Den 18. april 2006 gjorde Faaborg Erhvervspark A/S indsigelser mod sagsbehandlingen, da der nu var lagt op til salg af en ejendom på ca m2, og ikke de m2, som fremgik af udbudsmaterialet, og da det pågældende projekt var ændret i forhold til det vindende projekt. Den 5. maj 2006 oplyste kommunen blandt andet følgende til Faaborg Erhvervspark A/S : - i udbudsmaterialet var arealet anført til ca m2, hvor det efterfølgende var beregnet til m2 af landinspektøren. Det er sket efter at vi med Veteranjernbanen har fastlagt grænsen mod banelegemet, og for ikke at have uhensigtsmæssige, afskårne arealer liggende, er vi med tilbudsgiver blevet enige om at tillægge disse arealer. Det er ikke arealer der muliggør en forøget bebyggelse idet projektforslagets omfang er nøjagtig det samme som på tilbudsdagen. Af protokoludskrift fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 23. maj 2006 fremgår blandt andet følgende : [tilbudsgiver] har fremsendt revideret skitseprojekt for bebyggelse af arealet ved Banegårdspladsen/Svendborgvej og anmoder udvalget om, at projektet kan danne baggrund for udarbejdelse af lokalplanen. Plankontoret bemærker, at det reviderede projekt fremstår som en rektangulær bygning med facade mod rundkørslen og med tydelige relationer til Netto-bygningen. Varegården er fortsat placeret mellem bygning og veteranjernbanen. Beplantningsbæltet er reduceret til en trærække, hvor oplægget viste et bælte på 5 m. Plankontoret finder, at det reviderede projekt lever op til de intentioner, der lå i udbudet og ikke adskiller sig afgørende fra det oprindelige projekt og kan anbefale, at lokalplanforslaget tager udgangspunkt i det reviderede projekt. Udvalget besluttede, at projektet kunne danne udgangspunkt for et lokalplanforslag. Det fremgår af sagens akter, at kommunen efter henvendelsen fra Faaborg erhvervspark A/S blev opmærksom på spørgsmålet om, hvorvidt salg af m2 ville være konditionsmæssigt. Følgende fremgår blandt andet af henvendelse af 12. juni 2006 fra tilbudsgiver til kommunen : SIDE 3

4 Det udbudte areal andrager nok ca m2, men i forbindelse med fastlæggelsen af det sydlige skel mod den eksisterende jernbane, er det vokset med ca. 7x90 m eller ca. 650 m2. Det er det jeg kalder almindelig usikkerhed om skelforhold, når vi taler om en banal situationsplan som fotokopi i mål 1:500. Skellet er afsat efter ønske fra jernbanemuseet. De resterende ca. 560 m2 relaterer sig til arealet øst for indkørslen og er nødvendige for en rationel parkeringsplads og tilkørselsveje. Hvis Faaborg Kommune måtte ønske at fastholde et salgsareal på ca m2 vil jeg foreslå, at man rykker det nordog østlige skel mod Banegårdspladsen og Svendborgvej henholdsvis 5m og 10m ind på grunden. Dette areal kan udlægges til vejareal, med de restriktioner, som kommunen måtte ønske at belægge det med. Ved denne fremgangsmåde fastholder vi arealstørrelsen og projektets udformning. Det kræver blot, at lokalplanen til sin tid giver mulighed for at bygge i facadelinien, Den 15. juni 2006 blev der fremsendt nyt udkast til skøde, der angav, at arealet udgjorde m2. Statsforvaltningen konstaterer, at arealets udformning i følge plantegning af 15. juni 2006 er ændret i forhold til de plantegninger, der var en del af udbudsmaterialet, idet det østlige skel ud mod Svendborgvej er rykket lidt mod vest, ligesom det vestlige skel til venstre for indkørslen tillige er rykket lidt mod vest. For en umiddelbar betragtning kan det ikke ud af de to plantegninger ses, om der er sket ændring af det sydlige skel. I perioden 19. september 2006 til den 14. november 2006 har forslag til lokalplan nr Centerområde til udvalgsvarebutik ved Banegårdspladsen været i offentligt høring. Lokalplanen blev i uændret form vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 14. december Det fremgår af lokalplanen, at lokalplanen udarbejdes for at muliggøre opførelse af nyt forretningsbyggeri. Det fremgår endvidere, at lokalplanområdet er et ubebygget areal, som ligger ud til Banegårdspladsen og Svendborgvej, at arealet mod syd grænser op til et tidligere jernbaneterræn, som i dag anvendes af Sydfyenske Veteranjernbane, og at det samlede lokalplansområde er på ca m2. SIDE 4

5 Derudover fremgår, at lokalplanen er en projektlokalplan, der indebærer, at lokalplanens retningslinier har en sådan karakter, at de skal muliggøre et byggeri med en temmelig fastlagt placering, udseende og omfang. I punkt 4 om bebyggelsens omfang og placering fremgår blandt andet b. Det samlede bebyggelsesreal ikke må overstige m2 (Til det samlede bruttoetageareal medregnes det samlede areal, som hører til butikken inklusiv lager og personalefaciliteter men eksklusiv overdækninger, skure, affaldsbygninger og overdækket varegård). c. Bebyggelsen må kun opføres i 1 etage og med en bygningshøjde på højest 8,5 m. Efter Deres opfattelse har det været i strid med reglerne i udbudsbekendtgørelsen, at kommunen har ført forhandlinger om salg af et areal på m2, når udbudet alene angav et areal på m2. Derudover burde arealet på yderligere 300 m2 have været i udbud, hvorfor den endelige handel på m2 ligeledes har været i strid med lovgivningen. De frygter endvidere, at kommunen efterfølgende vil overdrage restejendommen op til de m2 uden fornyet offentligt udbud til tilbudsgiver. Faaborg Kommune har i sit brev af 19. oktober 2006 overfor statsamtet taget skarpt afstand fra denne påstand. Det fremgår derudover af sagen, at Faaborg Kommune den 23. februar 2007 har bekræftet, at der i første omgang var forhandlet en grundstørrelse på m2, og at forslag til lokalplanen blev udarbejdet på dette tidspunkt. Grundstørrelsen blev dog ændret, da kommunen blev opmærksom på, at en sådan afvigelse fra udbudsmaterialet ikke ville være konditionsmæssig. Herefter blev grundstørrelsen til m2 forhandlet. Lokalplanen er en temaplan, der udelukkende gælder for det pågældende byggeri. Det fremgår endelig af sagen, at Deres anmodning af 5. juli 2006 om suspension af handlen ikke blev imødekommet, hvilket fremgår af statsamtets brev af 7. august Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes sty- SIDE 5

6 relse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006). Følgende fremgår af 68, stk. 1 i styrelsesloven : 68. Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud. 1, 3, stk. 2, 1. punktum og stk. 3 samt 7 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 er sålydende : 1. Salg af kommunens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog 2. 3, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris. 7. Når der er forløbet eet år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. Følgende fremgår blandt andet af punkt 6.1.2, 6.1.4, 6.4, og 7.4 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme : Vilkår for udbuddet, udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 2 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 2, 1. pkt., at kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår en ejendom udbydes til salg. Der gælder ikke et krav om, at det i udbudsvilkårene skal være fastlagt, hvordan den udbudte ejendom skal anvendes. Kommunen kan således lovligt udbyde en ejendom til salg på en sådan måde, at kommunen herigennem kan opnå forslag til ejendommens anvendelse. Kommunen vil kunne betinge sig, at der indleveres et skitseprojekt til et eventuelt nybyggeri. Hverken reglerne om offentligt udbud eller den skrevne lovgivning i øvrigt indeholder bestemmelser om, på hvilke vilkår en kommunal ejendom kan udbydes til salg. Spørgsmålet om et vilkårs lovlighed skal derfor afgøres på grundlag af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, som f.eks. lighedsgrundsætningen og retsgrundsætningen om, at en offentlig myndighed ikke må forfølge uved- SIDE 6

7 kommende formål (magtfordrejning). Dette indebærer, at det skal vurderes, om der ved vilkåret varetages en saglig, kommunal interesse. I det omfang, der herved varetages saglige, kommunale interesser, kan kommunalbestyrelsen således fastsætte begrænsninger for ejendommens anvendelse. Sådanne begrænsninger kan være vilkår om gennemførelse af byggeri af et bestemt indhold eller udseende, om efterfølgende udlejning til kommunen (sale-and-lease-back) eller vilkår om, at en bygning eksempelvis et sygehus fortsat skal anvendes til et bestemt kommunalt formål eksempelvis sygehusdrift. Sådanne rådighedsindskrænkninger vil typisk påvirke markedsprisen for ejendommen, og kommunalbestyrelsen må derfor sikre, at de kommunale interesser, der har begrundet rådighedsindskrænkningerne, faktisk bliver tilgodeset Annoncens indhold, udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 3 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 3, at der ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysninger om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår Frist for salg Udbudsbekendtgørelsens 7 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 7, at når der er forløbet ét år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. Denne frist er absolut og gælder således også i tilfælde, hvor kommunen har indledt salgsforhandlinger med en tilbudsgiver før udløbet af fristen. Det afgørende er, om der er indgået en bindende aftale om salg af ejendommen inden udløbet af 1 års-fristen. Hvad der nærmere forstås ved en bindende aftale, beror på en aftaleretlig vurdering af forholdet mellem kommunen og en tilbudsgiver Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at foretage et nyt offentligt udbud? Som nævnt ovenfor under afsnit vil kommunalbestyrelsen være forpligtet til at foretage et nyt offentligt udbud, såfremt kommunalbestyrelsen har forkastet alle indkomne tilbud og fortsat ønsker ejendommen solgt. Tilsvarende skal der ske et nyt offentligt udbud, hvis der foretages væsentlige ændringer i de udbudte vilkår. På den måde har alle interesserede mulighed for at byde på ejendommen på de ændrede vilkår. Statsforvaltningen konstaterer, at udbudet indeholder oplysninger om den udbudte ejendoms beliggenhed og en cirka-angivelse af grundstørrelse. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at der var fastsat nogle få vilkår for den kommende bebyggelse i og med, at den kommende bebyggelse i arkitektur og materialevalg skulle leve op til helhedsindtrykket, som blev udgjort af andre i området beliggende bygninger og for så vidt angår anvendelsen, idet der skulle være tale om salg af et erhvervsareal. Desuden var der fastsat vilkår om, at der til byggeriet skulle udformes et antal parkeringsplad- SIDE 7

8 ser, som svarede til det behov, som benyttelsen ville tilsige. Derudover var der ikke fastsat vilkår for ejendommens anvendelse eller udformning. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at udtale, at kommunens valg af det projekt, som tilbudsgiver havde indsendt, var i strid med de vilkår, der var fastsat i udbudet. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig, at kommunen havde vurderet, at projektet opfyldte vilkåret om helhedsindtrykket og at der var angivet et antal parkeringspladser som en del af projektet. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at kommunen og tilbudsgiver på et tidspunkt i forløbet var i færd med at forhandle sig frem til salg af en grund på m2, men at skødet alene angiver overdragelse af et areal på m2. Det er statsforvaltningens opfattelse, at overdragelse af et areal på m2 ville indebære en væsentlig afvigelse fra det gennemførte offentlige udbud, og at en gennemførelse af et sådant salg ikke ville kunne ske uden fornyet offentligt udbud. Som ovenfor nævnt skete der alene overdragelse af m2 til gennemførelse af et projekt, der ikke var ændret væsentligt i forhold til det oprindelige tilbud. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Faaborg Kommunes salg af 3.800m2 ikke har været i strid med det afholdte udbud. Begrundelsen er, at afvigelsen af grundstørrelsen samt det ændrede projekt ikke er at sidestille med en i udbudsreglerne forstand væsentlig afvigelse fra de udbudte vilkår. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det solgte areal alene afveg fra det udbudte areal med knap 10 %, sammenholdt med at ændringen i projektet hovedsagligt bestod i en anden placering af bygningen på grunden og en anden udformning af bygningen, der dog fortsat efter kommunens opfattelse overholdt de stillede vilkår om det arkitektoniske helhedsindtryk. Faaborg Kommunes administration af reglerne i udbudsbekendtgørelsen har således ikke været i strid med lovgivningen. Statsforvaltningen har derudover ikke belæg for at antage, at kommunen efterfølgende vil sælge det resterende SIDE 8

9 areal til tilbudsgiveren uden offentligt udbud, og derfor foretager statsforvaltningen ikke yderligere i anledning af Deres henvendelse. I øvrigt : Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget kopi af denne skrivelse. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Benedikte Holm kontorchef /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 9

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere