Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA"

Transkript

1 Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for JA Januar 214

2 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater og anbefalinger samt benchmarking 4 Om undersøgelsen Information om anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSImodellen mv. 7 Overordnet strategisk fokus af indsatsområder, effekten på tilfredshed samt prioritering af indsatsområder 12 Analyse af specifikke indsatsområder Specifikke spørgsmål under hvert indsatsområde samt specifikke prioriteringskort 18 Baggrundsresultater Resultater opdelt i forhold til blandt andet køn, region og alder 35 Tema om rådgivning Analysetema med fokus på medlemmernes anvendelse af rådgivning og kontaktpersoner samt deres vurdering heraf 49 Tema om medlemstilbud og -ydelser Analysetema med fokus på kendskab, anvendelse og tilfredshed med JAs specifikke medlemstilbud og -ydelser 63 Tema om fagpolitisk aktivitet Analysetema omhandlende muligheden for at være fagpolitisk aktiv i JA 66 Tema om udmeldelse Analysetema med fokus på primære udmeldelsesårsager 68 Appendiks Svarskala, indekspoint, prioriteringskort og spørgeskema 7

3 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives overordnede og strategisk centrale resultater fra JAs medlemsundersøgelse, 213. Medlemsundersøgelsen inklusiv den bagvedliggende model samt de statistiske analyser er udarbejdet af MSI Research. Undersøgelsens spørgeskema er udviklet i et samarbejde mellem JA og MSI Research. Data er indsamlet af MSI Research. Medlemsundersøgelsen har til hensigt at bidrage til JAs strategiske udviklingsproces ved at tilvejebringe pålidelig information om medlemmernes opfattelse af organisationen. Denne rapport præsenterer indledningsvist medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for JA, samt medlemmernes vurdering af en række strategiske indsatsområder. Rapporten giver endvidere et nuanceret indblik i, hvilke af disse indsatsområder der influerer på skabelsen af tilfredshed og loyalitet, samt hvorledes indsatsområderne bør prioriteres i den strategiske udviklingsproces og i det løbende arbejde med at forbedre medlemsrelaterede forhold. Resultaterne er baseret på et gennemtestet modelapparat, der med mindre variationer bliver anvendt over det meste af kloden til måling af kunde-, medlems- og brugertilfredshed. Resultaterne for medlemstilfredsheden er dermed sammenlignelige med andre nationale og internationale tilfredshedsmålinger. Udover det interne fokus på prioriteringen af de strategiske indsatsområder, vil rapporten sammenholde organisationens resultater med relevante benchmark. Såfremt I ønsker yderligere benchmarking eller analyser, eller såfremt I har spørgsmål med videre til rapportens indhold og fortolkningen heraf, er I velkomne til at kontakte MSI Researchs administrerende direktør Jacob Stammer Larsen eller finde yderligere information på vores hjemmeside. God læselyst! Jacob Stammer Larsen Adm. direktør, MSI Research MSI Research Frederiksgade 74A DK-8 Aarhus C T E W 3

4 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen I det følgende afsnit præsenteres undersøgelsens overordnede resultater og MSI Researchs konklusioner i forhold til hvilke overordnede indsatsområder, der bør prioriteres for at forbedre JAs medlemmers tilfredshed. For at skabe et tydeligere udgangspunkt for de opnåede resultater sammenholdes JAs overordnede resultater med andre relevante faglige organisationer, som har fået foretaget tilsvarende medlemsundersøgelser i samarbejde med MSI Research. Læsere, som ikke er bekendt med MSI Researchs prioriteringskort og sammenhængen mellem de fem indsatsområder og to resultatområder, anbefales at læse afsnittet Overordnet strategisk fokus fra side 12. En nærmere beskrivelse af undersøgelsens grundlag, herunder modelapparat, begrebsdefinitioner, respondentgrundlag mv., forefindes i afsnittet Om undersøgelsen fra side 7 og frem. 4

5 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Medlemstilfredsheden I figuren ser du hovedresultatet for JAs medlemsundersøgelse 213, samt udviklingen fra forgående medlemsundersøgelse 1 8 JA 213 JA 211 MSI best practice (AC-organisationer) MSI average (AC-organisationer) MSI average (samtlige organisationer) Tolkning af resultatet 8-1 Point Meget høj tilfredshed 7-79 Point Høj tilfredshed Point 5-59 Point Middel tilfredshed Lav tilfredshed 2 Under 5 Point Meget lav tilfredshed Tilfredshed Formål Overordnede resultater fra undersøgelsen samt udvikling siden forrige måling (211) Formålet med JAs medlemsundersøgelse er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med JA, hvilke forhold medlemmerne tillægger størst værdi, samt hvorledes disse forhold påvirker den overordnede tilfredshed og loyalitet. Undersøgelsen bidrager derfor med viden om hvilke forhold, der bør prioriteres for at forbedre medlemmernes tilfredshed. I dette års måling ligger medlemstilfredsheden blandt JAs medlemmer på indeks 63, hvilket karakteriseres som værende middel (jævnfør figuren ovenfor). Medlemsloyaliteten ligger på indeks 68. Sammenlignet med det gennemsnitlige niveau for andre AC-organisationer, ligger JA på samme niveau i forhold til medlemstilfredshed og fire indekspoint lavere i forhold til medlemsloyalitet. Sammenholdes niveauet med medlemsundersøgelsen fra 211, ligger JA fem indekspoint højere både i forhold til medlemstilfredshed og medlemsloyalitet. Hvad angår indsatsområderne har der været en særdeles positiv udvikling på samtlige områder; Omdømme (seks indekspoint), Forventninger (tre indekspoint), Medlemstilbud (to indekspoint), Rådgivning (ni indekspoint) og Udbytte (seks indekspoint). Prioriteringsområder i 213 For at forbedre tilfredsheden blandt medlemmerne anbefaler MSI Research, at JA prioriterer indsatsområderne Medlemstilbud og Omdømme. Medlemstilbud Valget af indsatsområdet Medlemstilbud som første prioritet understøttes af den relativt lave vurdering, den anselige effekt på medlemstilfredshed, samt den betydelige effekt på indsatsområdet Udbytte, som også vurderes lavt. Sammenlignes niveauet for Medlemstilbud med den seneste undersøgelse er der sket en forbedring på to indekspoint. For yderligere at forbedre indsatsområdet anbefaler vi, at JA prioriterer følgende punkter (jf. det specifikke prioriteringskort, side 28): JAs indsats for at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? JAs øvrige onlinetjenester (fx nyhedsbrev, Facebook, LinkedIn)? (Fortsættes på næste side) 5

6 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Omdømme Indsatsområdet Omdømme vurderes relativt højt af medlemmerne. Samtidig har området den mest betydelige relative effekt på både medlemstilfredshed og -loyalitet. Sammenlignes niveauet for Omdømme med den seneste undersøgelse er der sket en forbedring på seks indekspoint. For yderligere at højne vurderingen af indsatsområdet bør JA prioritere følgende punkter (jf. det specifikke prioriteringskort, side 22): En fagforening, hvor man får noget for sit kontingent? En faglig organisation med mange relevante tilbud? En fagforening, der er præget af nytænkning? Konklusioner fra baggrundsvariable Tilfredsheden varierer på tværs af de tilgængelige baggrundsinformationer og demografiske grupper, og følgende forskelle er observeret: Kvinder er generelt mere tilfredse end mænd De unge og de ældre er de mest tilfredse Tillidsrepræsentanter og JA-politikere er væsentligt mere tilfredse end ordinære medlemmer Medlemmer omfattet af en overenskomst er mere tilfredse Dem med mest og dem uden personaleledelsesansvar er de mest tilfredse Midtjylland er den mindst tilfredse region Konklusioner fra temaer Af temaet om rådgivning fra JA fremgår det, at medlemmer, som har modtaget rådgivning inden for de seneste 12 måneder, er mere tilfredse end medlemmer, som ikke har modtaget rådgivning inden for de seneste 12 måneder, eller som aldrig har modtaget rådgivning. Blandt de forskellige former for rådgivning er det oftest rådgiveren fra JAs sekretariat, der fungerer som primær kontakt. Om medlemmerne har været mere tilfredse med rådgivningsforløbet hos rådgiveren fra JAs sekretariat eller hos deres tillidsrepræsentant afhænger meget af hvilket emne, der er rådgivet om. Temaet om udmeldelse viser, at de primære udmeldelsesårsager blandt medlemmer, der har tilkendegivet en lav vurdering af spørgsmålet Jeg kan se mange grunde til at være medlem af JA og kun få grunde til at skifte til en anden faglig organisation eller være uorganiseret. er, at de overvejer at skifte til en anden faglig organisation/fagforening (42 %), og at de overvejer helt at undlade at være medlemmer af en faglig organisation/fagforening (38 %). 6

7 Om undersøgelsen Det følgende afsnit præsenterer grundlaget for nærværende rapport. Afsnittet beskriver blandt andet det bagvedliggende datagrundlag og introducerer MSI-modellen, som er den kausale model, resultaterne beror på. I afsnittet findes desuden en forklaring på centrale begreber brugt i rapporten. 7

8 Om undersøgelsen Anvendelse Med afsæt i medlemmernes vurdering af strategisk centrale indsatsområder, som er de forhold, der påvirker skabelsen af tilfredshed og loyalitet, bidrager undersøgelsen med anvendelige og handlingsorienterede strategiske værktøjer, der kan inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Undersøgelsen muliggør endvidere, at I kan agere proaktivt i forhold til ændringer i medlemmernes præferencestruktur. Rapporten indeholder blandt andet: - Årets overordnede resultater - Benchmarking med JAs seneste medlemstilfredshedsundersøgelse fra 211 samt relevante medlemsorganisationer - En gennemgang af de respektive indsatsområder og deres relative betydning for skabelsen af tilfredshed og loyalitet - Overordnede og specifikke prioriteringskort - Demografiske analyser på tværs af organisationens medlemssegmenter - Analyser af de medlemstilbud og -ydelser samt den rådgivning og vejledning JA tilbyder sine medlemmer med henblik på anvendelse og tilfredshed Om anvendt data Dataindsamlingen er forløbet i november 213. I alt blev medlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen, og af disse valgte 937 at svare. Dette giver en samlet svarprocent på 21,5%. Et datagrundlag af denne størrelse bevirker at usikkerheden i estimaterne er mindre end ± 1,3 indekspoint. Respondenternes anonymitet er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser, eller at det med afsæt i denne rapport vil være muligt at identificere enkeltpersoner. Repræsentativitet MSI-modellen Undersøgelsens stikprøve er af MSI Research blevet kontrolleret for repræsentativitet på en række centrale baggrundsvariable. Der fremkommer afvigelser mellem stikprøven og JAs population på flere variable, hvorfor der er blevet korrigeret herfor. Medlemmernes kvalitetsvurderinger af tilfredshed med og loyalitet over for JA måles ud fra MSI-modellen (MSI: Membership Satisfaction Index), som er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet. En overvejende del af nærværende rapports analyser vil tage afsæt i MSI-modellens fem indsatsområder og to resultatområder samt de kausalt opstillede sammenhænge mellem områderne. Kombinationen af medlemmernes vurdering af områderne og effektsammenhængene mellem modellens indsats- og resultatområder er afgørende for undersøgelsens konklusioner, og bidrager med strategiske og handlingsorienterede værktøjer. (Fortsættes på næste side) 8

9 Om undersøgelsen Pilene i modellen nedenfor illustrerer, hvorledes de fem indsatsområder; Omdømme, Forventninger, Medlemstilbud, Rådgivning og Udbytte, influerer på medlemmernes vurdering af deres samlede tilfredshed og loyalitet. Med afsæt i de kausale sammenhænge mellem indsatsområderne og resultatområderne, vil en forbedring af medlemmernes vurdering af ét indsatsområde som udgangspunkt føre til en forbedring af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at indsatsområdet Forventninger kan have en negativ effekt på tilfredshed, hvilket kan skyldes en manglende opfyldelse af medlemmernes forventninger. Ligeledes kan indsatsområdet Udbytte påvirkes via de øvrige indsatsområder. Omdømme Indsatsområder Resultatområder Forventninger Udbytte Tilfredshed Loyalitet Medlemstilbud Rådgivning Begrebsafklaring Indsatsområder Hvert af MSI-modellens indsatsområder beskriver en række forhold, som påvirker medlemmernes tilfredshed og loyalitet. MSI-modellens indsatsområder er inddelt i følgende fem områder: Omdømme dækker over medlemmernes opfattelse af JAs omdømme og fremtræden. Forventninger dækker over medlemmernes forventninger til JA herunder forventninger til indsatsområderne Medlemstilbud, Rådgivning og Udbytte. Medlemstilbud dækker over medlemmernes vurdering af JAs medlemstilbud og ydelser. Dette omhandler både kollektive og individuelle tilbud og ydelser. Rådgivning omhandler medlemmernes vurdering af den rådgivning og vejledning, de har mulighed for at få fra JA. Indsatsområdet Udbytte dækker over medlemmernes vurdering af det udbytte, de får af JAs medlemstilbud, rådgivning og af deres medlemskab generelt set i forhold til, hvad de betaler i kontingent. (Fortsættes på næste side) 9

10 Om undersøgelsen Resultatområder MSI-modellens resultatområder er inddelt i følgende to områder: Medlemstilfredshed og -loyalitet Resultatområdet Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne er i målingsøjeblikket, og påvirkes af de fem indsatsområder. Tilfredshed er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med medlemmernes adfærd (resultatområdet Loyalitet) Resultatområdet Loyalitet påvirkes af indsatsområderne Omdømme og Rådgivning samt i høj grad af resultatområdet Tilfredshed. Sammen med tilfredshed er dette område det afgørende i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer. Fra spørgeskema til resultater Samtlige syv områder i modellen afdækkes igennem en række spørgsmål, der skal opfattes som forskellige dimensioner af det pågældende område. Det er disse spørgsmål JAs medlemmer har besvaret i spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en nøjagtig og nuanceret analyse og dermed mere anvendelige resultater. Indsatsområderne Omdømme, Forventninger, Medlemstilbud og Rådgivning bliver udelukkende påvirket af de specifikke spørgsmål under hvert område. Indsatsområdet Udbytte samt de to resultatområder, Tilfredshed og Loyalitet, bliver påvirket både af de specifikke spørgsmål under hvert område, samt af den effekt MSI-modellens kausale sammenhænge har på disse tre områder (jævnfør MSI-modellen). Nedenstående figur illustrerer fem eksempler på spørgsmål, som JAs medlemmer har besvaret for at afdække indsatsområdet Omdømme. Det er muligt at se hele spørgeskemaet i rapportens appendiks (side 7 og frem). Hvor enig eller uenig er du i, at JA er Indsatsområde En fagforening der kæmper for mine interesser? En fagforening, der tilbyder kvalificerede ydelser? Omdømme En troværdig og pålidelig fagforening? En kompetent fagforening? En fagforening, hvor man får noget for sit kontingent? (Fortsættes på næste side) 1

11 Om undersøgelsen Eksempel på afrapportering Sondringen mellem MSI-modellens syv områder og de bagvedliggende spørgsmål vil i rapporten blive synliggjort med en lodret stiplet linje. Figuren nedenfor illustrerer et eksempel på dette for indsatsområdet Omdømme, hvor medlemmernes vurdering fremgår som indekstal. Nedenstående skal udelukkende betragtes som et visuelt eksempel på sammenhængen mellem et indsatsområde og de bagvedliggende spørgsmål. Eksemplet er fra dette års rapport, men ikke alle spørgsmålene for indsatsområdet er medtaget nedenfor. Disse afrapporteres samlet fra side 21 og frem i forbindelse med medlemmernes vurdering af de respektive indsatsområder. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet. Standardafvigelsen er et udtryk for spredningen i medlemmernes vurdering på et givent spørgsmål. Eksempel: 1.To vurderinger på henholdsvis indeks 1 og indeks 1 giver en gennemsnitsvurdering på 55 2.To vurderinger på henholdsvis indeks 5 og indeks giver også et gennemsnit på 55 Til trods for stor forskel i spredningen af vurderingerne i eksempel 1 og 2, er gennemsnittet det samme. Standardafvigelsen fortæller med andre ord, hvor stor spredning, der er i medlemmernes vurderinger hvor meget de afviger fra gennemsnittet. Vejledende fortolkning for standardafvigelser i MSI Researchs medlemstilfredshedsundersøgelser: En standardafvigelse mindre end 2 kan klassificeres som værende lavt En standardafvigelse mellem 2-25 kan klassificeres som værende middel En standardafvigelse større end 25 kan klassificeres som værende højt. 1 1 JA 213 JA [2] 7 68 [21] 67 [23] 2 Omdømme En troværdig faglig organisation? Ikke adspurgt En faglig organisation, der er god til at kommunikere med medlemmerne? Ikke adspurgt En faglig organisation, der yder god service til medlemmerne? Få uddybende viden i rapporten og appendiks Samtlige indsats- og resultatområder fra JAs medlemsundersøgelse behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. Er du ikke bekendt med rapportens afrapportering (f.eks. hvorfor respondenternes svar angives som indekspoint fra til 1) anbefales det, at du læser side 69 i rapportens appendiks. 1 Dette kan være et udtryk for, at der er bagvedliggende segmenter, som vurderer det givne forhold betydeligt anderledes. Er dette tilfældet, vil det ofte være relevant at identificere karakteristika for disse segmenter. 11

12 Overordnet strategisk fokus Søjlediagrammer I dette afsnit præsenteres indledningsvist medlemmernes vurdering af resultatvariablene Tilfredshed og Loyalitet samt de fem indsatsområder Omdømme, Forventninger, Medlemstilbud, Rådgivning og Udbytte. Disse præsenteres i søjlediagrammer. Indsatsområdernes effekt på Tilfredshed Efterfølgende præsenteres de statistisk estimerede effektsammenhænge mellem indsatsområderne og resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet. Prioriteringskort Ved at sammenholde vurderingerne fra søjlediagrammerne med de beregnede effekter fremkommer prioriteringskortet. Prioriteringskortene angiver hvilke indsatsområder, der med størst fordel kan prioriteres for at forbedre tilfredsheden. De inkluderede prioriteringskort udgør derfor en central rolle i MSI Researchs analyser og konklusioner. 12

13 Overordnet strategisk fokus - Benchmarking Tilfredshed Til højre sammenholdes medlemmernes vurdering af resultatområdet tilfredshed inklusiv de bagvedliggende spørgsmål med medlemsundersøgelsen fra 211 samt relevante benchmark. MSI best practice er den højest opnåede score blandt de organisationer der sammenlignes mod og MSI average er et udtryk for gennemsnittet af disse. I benchmarkingen indgår kun måleresultater, der er under to år gamle Tilfredshed På baggrund af dine samlede erfaringer med JA, hvor tilfreds er du så alt i alt med dit medlemskab hos JA? Hvordan synes du, at JA lever op til dine samlede forventninger? JA 213 JA 211 MSI best practice (AC-organisationer) MSI average (AC-organisationer) MSI average (samtlige organisationer) Forestil dig den ideelle faglige organisation. - Hvor langt fra eller hvor tæt på dette ideal er JA? Loyalitet 1 JA 213 JA 211 MSI best practice (AC-organisationer) MSI average (AC-organisationer) MSI average (samtlige organisationer) Til højre sammenholdes medlemmernes vurdering af resultatområdet loyalitet inklusiv de bagvedliggende spørgsmål med medlemsundersøgelsen fra 211 samt relevante benchmark Loyalitet Jeg kan se mange grunde til at fortsætte med at være medlem af JA og kun få grunde til at skifte til en anden faglig organisation eller være uorganiseret. Jeg vil anbefale JA til kolleger eller andre, hvis det er relevant. af indsatsområder Til højre vises medlemmernes vurdering af de fem indsatsområder, som påvirker resultatområderne tilfredshed og loyalitet. Ydermere sammenholdes de med medlemsundersøgelsen fra 211 samt relevante benchmark JA 213 JA 211 MSI best practice (AC-organisationer) MSI average (AC-organisationer) MSI average (samtlige organisationer) Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 13

14 Overordnet strategisk fokus - Effekt på resultatområderne Indsatsområdernes direkte effekter på resultatområderne Omdømme,15 I MSI-modellen til højre fremgår det, hvilken direkte effekt en forbedring af et givent indsatsområde har på ét af de to resultatområder. Modellen til højre illustrerer, hvilke kausale sammenhænge der eksisterer i MSImodellen. Forventninger Medlemstilbud,17,64,49 Udbytte,23,18 Tilfredshed,78 Loyalitet NB: En stiplet linje indikerer, at sammenhængen mellem to variable i modellen er statistisk insignifikant Rådgivning,32,25,24 Relativ effekt på medlemstilfredshed I effekthjulet fremgår det, hvilke indsatsområder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede tilfredshed. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jævnfør modellen ovenfor). 39% Omdømme % Forventninger 25% Medlemstilbud 23% Rådgivning 13% Udbytte Relativ effekt på medlemsloyalitet I effekthjulet fremgår det, hvilke indsatsområder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede loyalitet. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jævnfør modellen ovenfor). 38% Omdømme % Forventninger 19% Medlemstilbud 33% Rådgivning 1% Udbytte 14

15 Overordnet strategisk fokus - Fortolkning af prioriteringskort Prioriteringskortene viser vejen Prioriteringskortene fortæller hvilke områder der med størst fordel kan prioriteres for at forbedre tilfredsheden med JA. Prioriteringskortene fremkommer ved at sammenholde medlemmernes vurderinger (søjlediagrammerne) med de beregnede effekter (MSI-modellen), jævnfør de foregående sider. Sådan tolker du prioriteringskortene Prioriter Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet skal forbedres, idet den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som medlemmerne tillægger disse områder. En forbedring af et område vil have stor effekt på den samlede tilfredshed. I bør HÆVE NIVEAUET! Vedligehold Høj betydning + Høj vurdering: I opnår høje vurderinger på indsatsområder i dette felt, og eftersom betydningen for tilfredsheden også er høj, bør I BEVARE FOKUS på disse områder. Som minimum skal områdets vurdering fastholdes, men enhver forbedring vil have stor effekt på tilfredsheden på grund af områdets høje betydning. Tilpas Lav betydning + Høj vurdering: I bliver vurderet højt på disse indsatsområder, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i dette felt, tillægges mindre betydning af medlemmerne, men som fagforening kan I udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale. I sig selv kan positiv omtale af de gode vurderinger betyde, at området på sigt kan få en større plads i medlemmernes bevidsthed, og således få en øget betydning for medlemmernes tilfredshed. BRUG SUCCESSERNE aktivt. Observer Lav betydning + Lav vurdering: HOLD ØJE med indsatsområder i dette felt. Områderne her vurderes lavt, og selv om de ikke tillægges en særlig stor betydning, kan vurderingen alligevel blive FOR lav. Som hovedregel kan områder under 5 betragtes som meget lave. I kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre - altså områder, som meget nemt kan forbedres. 15

16 Overordnet strategisk fokus - Hvordan skaber I større medlemstilfredshed? Brug kortene Trin 1 Sådan benyttes kortene til at finde anbefalinger med henblik på at opnå højere tilfredshed Der skal indledningsvist fokuseres på målepunkter nederst i højre hjørne af prioriteringskortene. Findes der målepunkter i dette hjørne af kortet, vil disse være mest fordelagtige at arbejde med. TILPAS ADAPT VEDLIGEHOLD MAINTAIN OBSERVER PRIORITISE PRIORITER Trin 2 Kortene skal læses fra nederste højre hjørne og ind mod skæringen mellem de to gennemsnitslinjer. Hvis kortet indeholder målepunkter i det markerede område, kan disse med fordel prioriteres. Vær opmærksom på at målepunkter på grænsen til den røde kvadrant bør inkluderes. TILPAS ADAPT VEDLIGEHOLD MAINTAIN OBSERVER PRIORITISE PRIORITER Trin 3 Herefter kan det være fordelagtigt at fokusere på målepunkter i den grønne kvadrant, da deres effekt på den overordnede tilfredshed er relativt høj. TILPAS ADAPT VEDLIGEHOLD MAINTAIN OBSERVER PRIORITISE PRIORITER Trin 4 Til sidst kan man vælge at forbedre målepunkter, der er placeret i kortets gule kvadrant. Vær opmærksom på at målepunkter i den blå kvadrant kan nedjusteres eller alternativt betragtes som mindre fordelagtige at prioritere. TILPAS ADAPT VEDLIGEHOLD MAINTAIN OBSERVER PRIORITISE PRIORITER 16

17 Overordnet strategisk fokus - Overordnet prioriteringskort Overordnet prioriteringskort I rapporten bruges to typer prioriteringskort; ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Herunder er det overordnede prioriteringskort for JA præsenteret. De specifikke prioriteringskort præsenteres i det efterfølgende afsnit. Det overordnede prioriteringskort illustrerer, hvilke af de fem indsatsområder der med fordel kan fokusere på for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det overordnede prioriteringskort angiver altså prioriteringen af de fem områder: Omdømme, Forventninger, Medlemstilbud, Rådgivning og Udbytte. Kortet viser således, hvordan områderne placeres i henholdsvis kategorierne Prioriter, Vedligehold, Tilpas eller Observer. Dette giver overblik over, hvor der bør sættes ind for at forbedre den overordnede tilfredshed og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, der afgør, hvilket indsatsområde man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruges de specifikke prioriteringskort til at finde ud af, hvilke forhold under det enkelte indsatsområde der ved en forbedring vil bidrage mest til at øge medlemmernes vurdering af det specifikke indsatsområde. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medlemmernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring af det enkelte indsatsområde vil have på medlemmernes generelle tilfredshed med JA. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at identificere, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et værktøj og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 75 TILPAS VEDLIGEHOLD 7 65 Forventninger Rådgivning Omdømme Medlemstilbud 55 Udbytte 5 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj 17

18 Analyse af specifikke indsatsområder I de følgende afsnit af rapporten præsenteres prioriteringskortene for de enkelte indsatsområder inklusiv de bagvedliggende spørgsmål. De fem specifikke prioriteringskort er en nuancering af det overordnede kort, som blev behandlet i forgående afsnit. 18

19 Specifikke indsatsområder - Sådan læses de specifikke prioriteringskort Fra overordnet til specifikke prioriteringskort Specifikke prioriteringskort Et eksempel På de efterfølgende sider præsenteres de specifikke prioriteringskort. De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres i henholdsvis Prioriter, Vedligehold, Tilpas eller Observer i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. I eksemplet nedenfor bør ressourcerne primært sættes ind på at forbedre område 2, eftersom det ligger i feltet Prioriter, mens område 1 ligger i feltet Tilpas. For konkret at opnå forbedringer fokuseres på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. De mest effektive forbedringsindsatser kan opnås ved at arbejde med de spørgsmål, og dermed underliggende emner, som på dette kort ligger i feltet Prioriter (markeret med røde firkanter). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER 19

20 Specifikke indsatsområder - Omdømme Indsatsområdet Omdømme Begrebsdefinition Omdømme dækker over medlemmernes opfattelse af JAs omdømme og fremtræden. Vedligehold Placering i overodnet prioriteringskort Indsatsområdet Omdømme er i det overordnede prioriteringskort placeret i kvadranten Vedligehold. Det er vigtigt at huske dette, når du kigger på det specifikke prioriteringskort for Omdømme, da det angiver indsatsområdets vigtighed i forhold til den overordnede tilfredshed. Derfor kan du altid se Omdømmes placering i det overordnede prioriteringskort i øverste hjørne på de sider, der omhandler dette indsatsområde. Aflæs prioriteringskort rigtigt Farveskalaen på siden af prioriteringskortene giver dig overblik over, hvor stor forskel der er i medlemmernes vurdering af målepunkterne. Ser du hele farveskalaen, er der stor forskel i vurdering; ser du kun et udsnit af farveskalaen, betyder det et mindre spænd. Farverne i farveskalaen indikerer desuden, om indsatområdet klarer sig godt (grønt) eller skidt (rødt). Den numeriske skala på venstre side af prioriteringskortet viser dig, hvor vurderingerne ligger. Læg også her mærke til spændet mellem indekspointene. 2

21 Specifikke indsatsområder - Omdømme Omdømme Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Omdømme. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [2] 7 68 [21] 67 [23] JA 213 JA Omdømme En troværdig faglig organisation? Ikke adspurgt En faglig organisation, der er god til at kommunikere med medlemmerne? Ikke adspurgt En faglig organisation, der yder god service til medlemmerne? 1 JA 213 JA [25] 57 [24] 57 [23] 53 7 [26] 2 En faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent? Ikke adspurgt En faglig organisation med mange relevante tilbud? En faglig organisation, der er præget af nytænkning? Ikke adspurgt En faglig organisation, der hjælper medlemmerne, når de har et problem (fx med en kontrakt, jobskifte, lønforhandling, vikariat, stress)? 1 JA 213 JA [22] [2] [22] [24] 56 2 En faglig organisation, der arbejder for medlemmernes interesser? En faglig organisation, hvor medlemmerne udgør et fagligt fællesskab? En faglig organisation, der er god til at informere medlemmerne om arbejdet i organisationen? En faglig organisation, der samlet set har et godt omdømme? 21

22 Specifikke indsatsområder - Omdømme Prioriteringskort for Omdømme Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet Omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af indsatsområdet Omdømme. VURDERING 8 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 1.4 En faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent? 1.5 En faglig organisation med mange relevante tilbud? 1.6 En faglig organisation, der er præget af nytænkning? VEDLIGEHOLD 1.2 En faglig organisation, der er god til at kommunikere med medlemmerne? 1.3 En faglig organisation, der yder god service til medlemmerne? 1.8 En faglig organisation, der arbejder for medlemmernes interesser? TILPAS 1.1 En troværdig faglig organisation? 1.7 En faglig organisation, der hjælper medlemmerne, når de har et problem (fx med en kontrakt, jobskifte, lønforhandling, vikariat, stress)? OBSERVER 1.9 En faglig organisation, hvor medlemmerne udgør et fagligt fællesskab? 1.1 En faglig organisation, der er god til at informere medlemmerne om arbejdet i organisationen? 22

23 Specifikke indsatsområder - Forventninger Indsatsområdet Forventninger Begrebsdefinition Forventninger dækker over medlemmernes forventninger til JA og indsatsområderne Medlemstilbud, Rådgivning og Udbytte. Tilpas Placering i overodnet prioriteringskort Indsatsområdet Forventninger er i det overordnede prioriteringskort placeret i kvadranten Tilpas. Det er vigtigt at huske dette, når du kigger på det specifikke prioriteringskort for Forventninger, da det angiver indsatsområdets vigtighed i forhold til den overordnede tilfredshed. Derfor kan du altid se Forventningers placering i det overordnede prioriteringskort i øverste hjørne på de sider, der omhandler dette indsatsområde. Aflæs prioriteringskort rigtigt Farveskalaen på siden af prioriteringskortene giver dig overblik over, hvor stor forskel der er i medlemmernes vurdering af målepunkterne. Ser du hele farveskalaen, er der stor forskel i vurdering; ser du kun et udsnit af farveskalaen, betyder det et mindre spænd. Farverne i farveskalaen indikerer desuden, om indsatområdet klarer sig godt (grønt) eller skidt (rødt). Den numeriske skala på venstre side af prioriteringskortet viser dig, hvor vurderingerne ligger. Læg også her mærke til spændet mellem indekspointene. 23

24 Specifikke indsatsområder - Forventninger Forventninger Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Forventninger. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [23] [23] [26] 65 [23] JA 213 JA Forventninger Forventninger til individuel service og rådgivning om lønog ansættelsesvilkår (fx forhold vedrørende løn- og ansættel-sevilkår samt job og karriere)? Forventninger til JAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem centrale overenskomster og aftaler? Ikke adspurgt Forventninger til JAs synlighed på arbejdspladsen (fx via din tillidsrepræsentant)? Forventninger til netværksmuligheder (netværk og arrangementer)? 1 JA 213 JA [24] [25] 58 7 [24] [2] 67 2 Forventninger til JAs indsats for at sikre udvikling og kvalitet af faget? Forventninger til at indgå i et fagligt fællesskab i JA? Forventninger til JAs indsats for at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (fx løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, fagligt indhold)? Forventninger til JA samlet set? 24

25 Specifikke indsatsområder - Forventninger Prioriteringskort for Forventninger Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet Forventninger, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af indsatsområdet Forventninger. VURDERING 8 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 2.5. Forventninger til JAs indsats for at sikre udvikling og kvalitet af faget? VEDLIGEHOLD 2.2. Forventninger til JAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem centrale overenskomster og aftaler? 2.7. Forventninger til JAs indsats for at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (fx løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, fagligt indhold)? TILPAS 2.1. Forventninger til individuel service og rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår (fx forhold vedrørende løn- og ansættelsevilkår samt job og karriere)? OBSERVER 2.3. Forventninger til JAs synlighed på arbejdspladsen (fx via din tillidsrepræsentant)? 2.4. Forventninger til netværksmuligheder (netværk og arrangementer)? 2.6. Forventninger til at indgå i et fagligt fællesskab i JA? 25

26 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Indsatsområdet Medlemstilbud Begrebsdefinition Medlemstilbud dækker over medlemmernes vurdering af JAs medlemstilbud og ydelser. Dette omhandler både kollektive og individuelle tilbud og ydelser. Prioritér Placering i overodnet prioriteringskort Indsatsområdet Medlemstilbud er i det overordnede prioriteringskort placeret i kvadranten Prioriter. Det er vigtigt at huske dette, når du kigger på det specifikke prioriteringskort for Medlemstilbud, da det angiver indsatsområdets vigtighed i forhold til den overordnede tilfredshed. Derfor kan du altid se Medlemstilbud placering i det overordnede prioriteringskort i øverste hjørne på de sider, der omhandler dette indsatsområde. Aflæs prioriteringskort rigtigt Farveskalaen på siden af prioriteringskortene giver dig overblik over, hvor stor forskel der er i medlemmernes vurdering af målepunkterne. Ser du hele farveskalaen, er der stor forskel i vurdering; ser du kun et udsnit af farveskalaen, betyder det et mindre spænd. Farverne i farveskalaen indikerer desuden, om indsatområdet klarer sig godt (grønt) eller skidt (rødt). Den numeriske skala på venstre side af prioriteringskortet viser dig, hvor vurderingerne ligger. Læg også her mærke til spændet mellem indekspointene. 26

27 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Medlemstilbud Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Medlemstilbud. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [24] [23] 64 [22] [21] JA 213 JA Medlemstilbud Gode løn- og ansættelsesvilkår på dit område? Gode løn- og ansættelsesvilkår gennem centrale overenskomster og aftaler? JAs faglige og netværksskabende aktiviteter (fx faglige arrangementer, fyraftensmøder, netværk, kurser)? Ikke adspurgt Den nye hjemmeside (kvaliteten af indhold samt brugervenlighed)? 1 JA 213 JA [21] [26] 58 [26] 54 [25] [21] 59 2 JAs øvrige onlinetjenester (fx nyhedsbrev, Facebook, LinkedIn)? Ikke adspurgt Medlemsbladet Jord og Viden (layout samt relevans af artikler og informationer)? Ikke adspurgt JAs rabatordninger (fx forsikring, benzinkort, forbrugsforeningen, feriehus)? JAs indsats for at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? Den generelle kvalitet af medlemstilbud og ydelser i JA? 27

28 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Prioriteringskort for Medlemstilbud Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet Medlemstilbud, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af indsatsområdet Medlemstilbud. VURDERING 66 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 3.8. JAs indsats for at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? VEDLIGEHOLD 3.2. Gode løn- og ansættelsesvilkår gennem centrale overenskomster og aftaler? 3.4. Den nye hjemmeside (kvaliteten af indhold samt brugervenlighed)? 3.5. JAs øvrige onlinetjenester (fx nyhedsbrev, Facebook, LinkedIn)? TILPAS 3.3. JAs faglige og netværksskabende aktiviteter (fx faglige arrangementer, fyraftensmøder, netværk, kurser)? OBSERVER 3.1. Gode løn- og ansættelsesvilkår på dit område? 3.6. Medlemsbladet Jord og Viden (layout samt relevans af artikler og informationer)? 3.7. JAs rabatordninger (fx forsikring, benzinkort, forbrugsforeningen, feriehus)? 28

29 Specifikke indsatsområder - Rådgivning Indsatsområdet Rådgivning Begrebsdefinition Rådgivning omhandler medlemmernes vurdering af den rådgivning og vejledning, de har mulighed for at få fra JA. Vedligehold Placering i overodnet prioriteringskort Indsatsområdet Rådgivning er i det overordnede prioriteringskort placeret i kvadranten Vedligehold. Det er vigtigt at huske dette, når du kigger på det specifikke prioriteringskort for Rådgivning, da det angiver indsatsområdets vigtighed i forhold til den overordnede tilfredshed. Derfor kan du altid se Rådgivning placering i det overordnede prioriteringskort i øverste hjørne på de sider, der omhandler dette indsatsområde. Aflæs prioriteringskort rigtigt Farveskalaen på siden af prioriteringskortene giver dig overblik over, hvor stor forskel der er i medlemmernes vurdering af målepunkterne. Ser du hele farveskalaen, er der stor forskel i vurdering; ser du kun et udsnit af farveskalaen, betyder det et mindre spænd. Farverne i farveskalaen indikerer desuden, om indsatområdet klarer sig godt (grønt) eller skidt (rødt). Den numeriske skala på venstre side af prioriteringskortet viser dig, hvor vurderingerne ligger. Læg også her mærke til spændet mellem indekspointene. 29

30 Specifikke indsatsområder - Rådgivning Rådgivning Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Rådgivning. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [2] [23] 68 JA 213 JA Rådgivning Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med JA (fx åbningstider, ventetider, omstilling)? Muligheden for at komme i personlig kontakt med JA (dette gælder både ved eget fremmøde samt hvis JA kommer til dig)? 1 JA 213 JA [21] 78 [19] 71 [22] 63 2 Ikke adspurgt Rådgiverne fra JA er generelt fagligt kompetente. Ikke adspurgt Rådgiverne fra JA er generelt venlige og imødekommende. Generelt set er rådgivningen fra JA af høj kvalitet. 3

31 Specifikke indsatsområder - Rådgivning Prioriteringskort for Rådgivning Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet Rådgivning, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af indsatsområdet Rådgivning. VURDERING 8 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 4.3. Rådgiverne fra JA er generelt fagligt kompetente. VEDLIGEHOLD 4.4. Rådgiverne fra JA er generelt venlige og imødekommende. TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 4.1. Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med JA (fx åbningstider, ventetider, omstilling)? 4.2. Muligheden for at komme i personlig kontakt med JA (dette gælder både ved eget fremmøde samt hvis JA kommer til dig)? 31

32 Specifikke indsatsområder - Udbytte Indsatsområdet Udbytte Begrebsdefinition Indsatsområdet Udbytte dækker over medlemmernes vurdering af det udbytte, de får af JAs medlemstilbud, rådgivning og af deres medlemskab generelt set i forhold til, hvad de betaler i kontingent. Observer Placering i overordnet prioriteringskort Indsatsområdet Udbytte er i det overordnede prioriteringskort placeret i kvadranten Observer. Det er vigtigt at huske dette, når du kigger på det specifikke prioriteringskort for Udbytte, da det angiver indsatsområdets vigtighed i forhold til den overordnede tilfredshed. Derfor kan du altid se Udbytte placering i det overordnede prioriteringskort i øverste hjørne på de sider, der omhandler dette indsatsområde. Aflæs prioriteringskort rigtigt Farveskalaen på siden af prioriteringskortene giver dig overblik over, hvor stor forskel der er i medlemmernes vurdering af målepunkterne. Ser du hele farveskalaen, er der stor forskel i vurdering; ser du kun et udsnit af farveskalaen, betyder det et mindre spænd. Farverne i farveskalaen indikerer desuden, om indsatområdet klarer sig godt (grønt) eller skidt (rødt). Den numeriske skala på venstre side af prioriteringskortet viser dig, hvor vurderingerne ligger. Læg også her mærke til spændet mellem indekspointene. 32

33 Specifikke indsatsområder - Udbytte Udbytte Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Udbytte. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [28] [26] [26] 54 5 JA 213 JA Udbytte Dit udbytte af individuel rådgivning og vejledning i JA (fx om løn, ansættelse, job og karriere)? Dit udbytte af JAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår? Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed, det skaber for dig at være medlem af JA? 1 JA 213 JA [29] [31] [28] 43 [23] 53 2 Dit udbytte af netværksmuligheder (netværk og arrangementer)? Dit udbytte af JA på arbejdspladsen (tillidsrepræsentanter, JA-/AC-klub på arbejdspladsen)? Dit udbytte i forhold til JA som et fagligt fællesskab? Det samlede udbytte af dit medlemskab hos JA? 33

34 Specifikke indsatsområder - Udbytte Prioriteringskort for Udbytte Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet Udbytte, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af indsatsområdet Udbytte. VURDERING 65 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 5.6. Dit udbytte i forhold til JA som et fagligt fællesskab? VEDLIGEHOLD 5.1. Dit udbytte af individuel rådgivning og vejledning i JA (fx om løn, ansættelse, job og karriere)? 5.2. Dit udbytte af JAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår? 5.3. Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed, det skaber for dig at være medlem af JA? TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 5.4. Dit udbytte af netværksmuligheder (netværk og arrangementer)? 5.5. Dit udbytte af JA på arbejdspladsen (tillidsrepræsentanter, JA-/AC-klub på arbejdspladsen)? 34

35 Baggrundsresultater I de følgende afsnit fremgår analyser baseret på væsentlige baggrundsresultater (primært demografiske forhold). Disse indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder, men kan give en bedre forståelse for forskellene mellem JAs medlemssegmenter og deres vurdering af JA. 35

36 Baggrundsresultater - Køn Fordeling 42% Kvinde 58% Mand 1 Kvinde Mand Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Kvinde Mand Tilfredshed Loyalitet 36

37 Baggrundsresultater - Alder Fordeling 9% Under 3 år 19% 3-39 år 26% 4-49 år 3% 5-59 år 16% Over år 1 Under 3 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år Over år Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Under 3 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år Over år Tilfredshed Loyalitet 37

38 Baggrundsresultater - Beskæftigelsesstatus Fordeling 74% Beskæftiget 4% Selvstændig 6% Under uddannelse 4% Ledighedsberørt 2% Orlov (barsel, sygdom eller uddannelsesorlov) 8% Pensioneret 1% Efterløn 1 Beskæftiget Selvstændig Under uddannelse Ledighedsberørt Orlov (barsel, sygdom eller uddannelsesorlov) Pensioneret Efterløn Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Beskæftiget Selvstændig Under uddannelse Ledighedsberørt Orlov (barsel, sygdom eller uddannelsesorlov) Pensioneret Efterløn Tilfredshed Loyalitet 38

39 Baggrundsresultater - Anciennitet i nuværende stilling Fordeling 7% Under 1/2 år 7% 1/2-1 år 14% 1-3 år 32% 3-8 år 4% Over 8 år 1 Under 1/2 år 1/2-1 år 1-3 år 3-8 år Over 8 år Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Under 1/2 år 1/2-1 år 1-3 år 3-8 år Over 8 år Tilfredshed Loyalitet 39

40 Baggrundsresultater - Branche Fordeling 17% Kommune 3% Stat 21% Konsulent i landøkonomisk forening 28% Privatansat (øvrige) 5% Selvstændig 1 Kommune Stat Konsulent i landøkonomisk forening Privatansat (øvrige) Selvstændig Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Kommune Stat Konsulent i landøkonomisk forening Privatansat (øvrige) Selvstændig Tilfredshed Loyalitet 4

41 Baggrundsresultater - Uddannelse (højest opnåede uddannelsesniveau) Fordeling 52% Agronom 14% Forstkandidat Bemærk at Cand.scient omfatter Cand.scient i biologi-bioteknologi, landskabsforvaltning, jordbrug, agrobiologi, agricultural development, environmental and natural resource economics, og miljøkemi. 7% Hortonom 4% Jordbrugsøkonom 1% Landskabsarkitekt 5% Cand.scient 3% Bachelor (alle områder) 6% Andet 1 Agronom Forstkandidat Hortonom Jordbrugsøkonom Landskabsarkitekt Cand.scient Bachelor (alle områder) Andet Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Agronom Forstkandidat Hortonom Jordbrugsøkonom Landskabsarkitekt Cand.scient Bachelor (alle områder) Andet Tilfredshed Loyalitet 41

42 Baggrundsresultater - År siden senest gennemførte uddannelse Fordeling 15% Under 5 år 11% 5 til 9 år 13% 1 til 14 år 13% 15 til 19 år Telefon 14% 2 til 24 år 36% Mere end 25 år 1 Under 5 år 5 til 9 år 1 til 14 år 15 til 19 år 2 til 24 år Mere end 25 år Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Under 5 år 5 til 9 år 1 til 14 år 15 til 19 år 2 til 24 år Mere end 25 år Tilfredshed Loyalitet 42

43 Baggrundsresultater - Geografisk tilknytning Fordeling 38% Region Hovedstaden 15% Region Sjælland 17% Region Syddanmark 25% Region Midtjylland 5% Region Nordjylland 1 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Tilfredshed Loyalitet 43

44 Baggrundsresultater - Personaleledelsesansvar Fordeling 9% 1-5 ansatte 4% 6-1 ansatte 4% 11-2 ansatte 2% 21-3 ansatte 1% 31-5 ansatte 4% Flere end 5 ansatte 76% Ingen ansatte 6-1 ansatte 11-2 ansatte 21-3 ansatte 31-5 ansatte Flere end 5 ansatte Ingen Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte ansatte 6-1 ansatte 11-2 ansatte 21-3 ansatte 31-5 ansatte Flere end 5 ansatte Ingen Tilfredshed Loyalitet 44

45 Baggrundsresultater - Anciennitet i JA, inklusiv anciennitet som studentermedlem Fordeling 2% Under 1 år 4% 1-3 år 9% 3-8 år 85% Over 8 år 1 Under 1 år 1-3 år 3-8 år Over 8 år Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Under 1 år 1-3 år 3-8 år Over 8 år Tilfredshed Loyalitet 45

46 Baggrundsresultater - Omfattet er overenskomst Fordeling 71% Ja 23% Nej 6% Ved ikke 1 Ja Nej Ved ikke Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja Nej Ved ikke Tilfredshed Loyalitet 46

47 Baggrundsresultater - Tillidsrepræsentant Fordeling 4% Ja 96% Nej *Dette spørgsmål er kun stillet til tillidsrepræsentanter Ja Nej Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte Tilfredshed med servicering * 1 Ja Nej Tilfredshed Loyalitet 47

48 Baggrundsresultater - JA-politiker Fordeling 5% Ja 95% Nej *Dette spørgsmål er kun stillet til JA-politikere. 1 Ja Nej Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte Tilfredshed med servicering * 1 Ja Nej Tilfredshed Loyalitet 48

49 Tema om rådgivning Følgende afsnit præsenterer organisationsspecifikke resultater omhandlende medlemmernes generelle kendskab, anvendelse og tilfredshed med JAs rådgivning og vejledning. Disse er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem JA og MSI Research, og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. 49

50 Tema - Rådgivning Fordeling 26% Ja, jeg har modtaget personlig rådgivning inden for de seneste 12 måneder. 5% Nej, men jeg har tidligere modtaget personlig rådgivning fra JA. 24% Nej, jeg har aldrig modtaget personlig rådgivning fra JA. 1 Ja, jeg har modtaget personlig rådgivning inden for de seneste 12 måneder. Nej, men jeg har tidligere modtaget personlig rådgivning fra JA. Nej, jeg har aldrig modtaget personlig rådgivning fra JA Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja, jeg har modtaget personlig rådgivning inden for de seneste 12 måneder. Nej, men jeg har tidligere modtaget personlig rådgivning fra JA. Nej, jeg har aldrig modtaget personlig rådgivning fra JA Tilfredshed Loyalitet 5

51 Tema - Rådgivning Kendskab Her ses medlemmernes generelle kendskab til JAs rådgivning og vejledning omhandlende forskellige emner. Procent Intet kendskab Lavt kendskab Middel kendskab højt kendskab Rådgivning i forbindelse med ansættelse (eksempelvis med ansættelseskontrakt) JAs bistand i forhandling af din løn Intet kendskab Lavt kendskab Middel kendskab højt kendskab Procent Rådgivning i forbindelse med afskedigelse/fratrædelse Rådgivning i forbindelse med barsel 5 Intet kendskab Lavt kendskab Middel kendskab højt kendskab Procent Rådgivning vedrørende arbejdsskade, sygdom mv. 5 1 Rådgivning vedrørende lønforhold, feriepenge mv. 51

52 Tema - Rådgivning Kendskab Her ses medlemmernes generelle kendskab til JAs rådgivning og vejledning omhandlende forskellige emner Intet kendskab Lavt kendskab Middel kendskab højt kendskab Procent Rådgivning i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen 6 Rådgivning vedrørende karriereudvikling 4 Intet kendskab Lavt kendskab Middel kendskab højt kendskab Procent Rådgivning vedrørende kompetenceudvikling 4 Rådgivning vedrørende jobsøgning 7 52

53 Tema - Rådgivning Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har modtaget rådgivning i forbindelse med ansættelse. Procent Andel af medlemmer, der har modtaget rådgivning i forbindelse med ansættelse (eksempelvis med ansættelseskontrakt) Primær kontakt Her ses medlemmernes primære kontaktperson i forbindelse med deres rådgivningsforløb vedrørende ansættelse. Procent Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Andre Det ved jeg ikke Her ses medlemmernes vurdering af deres rådgiver under rådgivningsforløbet om ansættelse Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Rådgiveren fra JA hjalp mig med mit problem Rådgiveren fra JA var god til at sætte sig ind i min situation Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos JA Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning fra rådgiveren fra JA 53

54 Tema - Rådgivning Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har modtaget bistand i forhandling af løn. 1 8 Procent Andel af medlemmer, der har modtaget bistand i forhandling af løn Primær kontakt Her ses medlemmernes primære kontaktperson da de modtog bistand i forbindelse med lønforhandling. Procent Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Andre Det ved jeg ikke Her ses medlemmernes vurdering af deres rådgiver i forbindelse med den bistand de modtog i forhandling af løn Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Rådgiveren fra JA hjalp mig med mit problem Rådgiveren fra JA var god til at sætte sig ind i min situation Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos JA Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning fra rådgiveren fra JA 54

55 Tema - Rådgivning Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har modtaget rådgivning i forbindelse med afskedigelse/fratrædelse. Procent Andel af medlemmer, der har modtaget rådgivning i forbindelse med afskedigelse/fratrædelse Primær kontakt Her ses medlemmernes primære kontaktperson da de modtog rådgivning i forbindelse med afskedigelse/fratrædelse. Procent Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Andre Det ved jeg ikke Her ses medlemmernes vurdering af deres rådgiver under rådgivningsforløbet om afskedigelse/fratrædelse Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Rådgiveren fra JA hjalp mig med mit problem Rådgiveren fra JA var god til at sætte sig ind i min situation Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos JA Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning fra rådgiveren fra JA 55

56 Tema - Rådgivning Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har modtaget rådgivning i forbindelse med barsel. Procent Andel af medlemmer, der har modtaget rådgivning i forbindelse med barsel Primær kontakt Her ses medlemmernes primære kontaktperson da de modtog rådgivning i forbindelse med barsel. Procent Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Andre Det ved jeg ikke Her ses medlemmernes vurdering af deres rådgiver under rådgivningsforløbet om barsel Ifor få besvarelser Rådgiveren fra JA hjalp mig med mit problem 75 Ifor få besvarelser Rådgiveren fra JA var god til at sætte sig ind i min situation 77 Ifor få besvarelser Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos JA Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant 76 Ifor få besvarelser Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning fra rådgiveren fra JA 56

57 Tema - Rådgivning Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har modtaget rådgivning vedrørende arbejdsskader og sygdom. Procent Andel af medlemmer, der har modtaget rådgivning vedrørende arbejdsskade, sygdom mv. Primær kontakt Her ses medlemmernes primære kontaktperson da de modtog rådgivning vedrørende arbejdsskader og sygdom. Procent Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Andre Det ved jeg ikke Her ses medlemmernes vurdering af deres rådgiver under rådgivningsforløbet om arbejdsskader og sygdom Ifor få besvarelser Rådgiveren fra JA hjalp mig med mit problem 65 Ifor få besvarelser Rådgiveren fra JA var god til at sætte sig ind i min situation 79 Ifor få besvarelser Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos JA Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant 69 Ifor få besvarelser Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning fra rådgiveren fra JA 57

58 Tema - Rådgivning Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har modtaget rådgivning vedrørende lønforhold og feriepenge. Procent Andel af medlemmer, der har modtaget rådgivning vedrørende lønforhold, feriepenge mv. Primær kontakt Her ses medlemmernes primære kontaktperson da de modtog rådgivning vedrørende lønforhold og feriepenge. Procent Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Andre Det ved jeg ikke Her ses medlemmernes vurdering af deres rådgiver under rådgivningsforløbet om lønforhold og feriepenge Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant 73 2 Rådgiveren fra JA hjalp mig med mit problem Rådgiveren fra JA var god til at sætte sig ind i min situation Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos JA Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning fra rådgiveren fra JA 58

59 Tema - Rådgivning Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har modtaget rådgivning i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder. Procent Andel af medlemmer, der har modtaget rådgivning i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen Primær kontakt Her ses medlemmernes primære kontaktperson da de modtog rådgivning forbindelse med samarbejdsvanskeligheder. Procent Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Andre Det ved jeg ikke Her ses medlemmernes vurdering af deres rådgiver under rådgivningsforløbet om samarbejdsvanskeligheder Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Rådgiveren fra JA hjalp mig med mit problem Rådgiveren fra JA var god til at sætte sig ind i min situation Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos JA Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning fra rådgiveren fra JA 59

60 Tema - Rådgivning Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har modtaget rådgivning vedrørende karriereudvikling. Procent Andel af medlemmer, der har modtaget rådgivning vedrørende karriereudvikling Primær kontakt Her ses medlemmernes primære kontaktperson da de modtog rådgivning vedrørende karriereudvikling. Procent Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Andre Det ved jeg ikke Her ses medlemmernes vurdering af deres rådgiver under rådgivningsforløbet om karriereudvikling Ifor få besvarelser Rådgiveren fra JA hjalp mig med mit problem 73 Ifor få besvarelser Rådgiveren fra JA var god til at sætte sig ind i min situation 81 Ifor få besvarelser Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos JA Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant 72 Ifor få besvarelser Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning fra rådgiveren fra JA

61 Tema - Rådgivning Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har modtaget rådgivning vedrørende kompetenceudvikling. Procent Andel af medlemmer, der har modtaget rådgivning vedrørende kompetenceudvikling Primær kontakt Her ses medlemmernes primære kontaktperson da de modtog rådgivning vedrørende kompetenceudvikling. Procent Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Andre Det ved jeg ikke Her ses medlemmernes vurdering af deres rådgiver under rådgivningsforløbet om kompetenceudvikling Ifor få besvarelser Rådgiveren fra JA hjalp mig med mit problem 73 Ifor få besvarelser Rådgiveren fra JA var god til at sætte sig ind i min situation 8 Ifor få besvarelser Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos JA Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant 77 Ifor få besvarelser Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning fra rådgiveren fra JA 61

62 Tema - Rådgivning Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har modtaget rådgivning vedrørende jobsøgning. Procent Andel af medlemmer, der har modtaget rådgivning vedrørende jobsøgning Primær kontakt Her ses medlemmernes primære kontaktperson da de modtog rådgivning vedrørende jobsøgning. Procent Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant Andre Det ved jeg ikke Her ses medlemmernes vurdering af deres rådgiver under rådgivningsforløbet om jobsøgning Ifor få besvarelser Rådgiveren fra JA hjalp mig med mit problem 74 Ifor få besvarelser Rådgiveren fra JA var god til at sætte sig ind i min situation 8 Ifor få besvarelser Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos JA Rådgiver fra JAs sekretariat Min tillidsrepræsentant 73 Ifor få besvarelser Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning fra rådgiveren fra JA 62

63 Tema om medlemstilbud Følgende afsnit præsenterer medlemmernes generelle kendskab, anvendelse og tilfredshed med JAs medlemstilbud og ydelser. Disse er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem JA og MSI Research, og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. 63

64 Tema - Medlemstilbud Kendskab Her ses de adspurgte medlemmer fordelt på deres kendskab til specifikke medlemstilbud og -ydelser. Procent Intet kendskab Lavt kendskab Middel kendskab højt kendskab Medlemskurser (eksempelvis kursus i lønforhandling eller projektledelse) Temamøder/debatmøder ("gå hjem møder") Netværk (eksempelvis DA, DFF, LAF, DH, biotek, ledige mv.) Medlemsbladet Jord og Viden 1 Intet kendskab Lavt kendskab Middel kendskab højt kendskab 8 Procent JAs elektroniske nyhedsbrev Temamagasinet momentum Rabatordninger (forsikringer, benzinkort, forbrugsforeningen mv.) 11 64

65 Tema - Medlemstilbud Anvendelse Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, der har benyttet de enkelte medlemstilbud og -ydelser Procent Medlemskurser (eksempelvis kursus i lønforhandling eller projektledelse) Temamøder/debatmød er ("gå hjem møder") Netværk (eksempelvis DA, DFF, LAF, DH, biotek, ledige mv.) Medlemsbladet Jord og Viden JAs elektroniske nyhedsbrev Temamagasinet momentum Rabatordninger (forsikringer, benzinkort, forbrugsforeningen mv.) Tilfredshed 1 Her ses vurderingen af medlemstilbud og -ydelser af de medlemmer, som har anvendt dem. Som følge heraf kan vurderingen afvige fra andre steder i rapporten, hvor alle har haft mulighed for at svare Medlemskurser (eksempelvis kursus i lønforhandling eller projektledelse) Temamøder/debatmød er ("gå hjem møder") Netværk (eksempelvis DA, DFF, LAF, DH, biotek, ledige mv.) Medlemsbladet Jord og Viden JAs elektroniske nyhedsbrev Temamagasinet momentum Rabatordninger (forsikringer, benzinkort, forbrugsforeningen mv.) 65

66 Tema om fagpolitisk aktivitet Følgende afsnit præsenterer medlemmernes vurdering af muligheden for at blive fagpolitisk aktiv, samt deres interesse for at blive fagpolitisk aktiv indenfor forskellige områder. Afsnittets indhold er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem JA og MSI Research, og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. 66

67 Tema - Fagpolitisk aktivitet Her ses medlemmernes vurdering af muligheden for at være fagpolitisk aktiv i JA Muligheden for at være fagpolitisk aktiv i JA (medlem af bestyrelse, repræsentantskab, udvalg og netværk) Fordeling Her ses andelen af de adspurgte medlemmer, som kunne forestille sig at blive aktiv indenfor de nævnte områder. Procent Blive tillidsrepræsentant Opstille til repræsentantskabet Opstille til bestyrelsen Tage initiativ til et fagligt arrangement sammen Skrive på organisationens sider på Facebook og LinkedIn? Opfordre kolleger og andre til at blive medlem af JA 67

68 Tema om udmeldelse Følgende afsnit præsenterer medlemmernes fordeling på primære udmeldelsesårsager. Dette afsnit omhandler dog kun medlemmer, der har tilkendegivet en lav vurdering af spørgsmålet Jeg kan se mange grunde til at være medlem af JA og kun få grunde til at skifte til en anden faglig organisation eller være uorganiseret.. Afsnittets indhold er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem JA og MSI Research, og indgår ikke i MSImodellen som indsatsområder. 68

69 Tema - Udmeldelse Fordeling Her vises andelen af medlemmer, der har tilkendegivet en lav (1-3) vurdering på spørgsmålet Jeg kan se mange grunde til at være medlem af JA og kun få grunde til at skifte til en anden faglig organisation eller være uorganiseret.. 17% Lav besvarelse 83% Høj Besvarelse Fordeling Her vises medlemmernes fordeling på primære udmeldelsesårsager. Fordeling er kun baseret på medlemmer, der har tilkendegivet en lav (1-3) vurdering af spørgsmålet Jeg kan se mange grunde til at være medlem af JA og kun få grunde til at skifte til en anden faglig organisation eller være uorganiseret.. 42% 38% 3% 17% Andet Jeg overvejer at skifte til en anden faglig organisation/fagforening. Jeg overvejer helt at undlade at være medlem af en faglig organisation/fagforening. Jeg går snart på pension og forventer ikke at forblive medlem, efter jeg har forladt arbejdsmarkedet. 69

70 Appendiks 7

71 Appendiks - Om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har medlemmerne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis et medlem har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11,11 mens 3 omregnes til 22,22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Beregnet betydning Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men ligeledes hvor vigtige de enkelte områder er for medlemmerne. MSI Research har ved hjælp af statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og tilfredsheden, kan det udledes, at området er af stor betydning for medlemmerne. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder der bør prioriteres i arbejdet med at forbedre medlemmernes tilfredshed. Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og tilfredsheden, vil en højere vurdering af området også medføre øget tilfredshed. Omvendt gælder, at hvis der er lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medlemmernes tilfredshed. Undersøgelsen viser hvilke områder, der er vigtigst for medlemmerne, og som har størst betydning for deres tilfredshed. 71

72 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 72

73 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 73

74 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 74

75 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 75

76 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 76

77 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 77

78 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 78

79 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 79

80 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 8

81 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 81

82 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 82

83 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 83

84 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 84

85 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 85

86 Appendiks - Undersøgelsens spørgeskema 86

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet Rapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Foreningen af Speciallæger Hovedrapport

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Lægeforeningen Hovedrapport Juni 2012 Indhold og

Læs mere

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelse 212 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Danske Fysioterapeuter bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Danske Fysioterapeuter Hovedrapport August

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Finansforbundet bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Finansforbundet Hovedrapport November 12 Indhold

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder dbio bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for dbio Hovedrapport Januar 12 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2011

Medlemsundersøgelsen 2011 Bilag 4.b Medlemsundersøgelsen 11 Fokus på hvilke indsatsområder Bibliotekarforbundet bør prioritere for at forbedre medlemstilfredsheden og -loyaliteten Rapport for Bibliotekarforbundet Hovedrapport Oktober

Læs mere

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af samtaleforløbet 13 Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Oktober 13 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Bibliotekarforbundet Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Frie Skolers Lærerforening Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Teknisk Landsforbund Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2016 har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (61 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (267 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere