Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering"

Transkript

1 Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering NOTAT September 2017 IH/UVH/BRJ

2 1 Indledning Baggrund Proces Trafikale forhold i området Biltrafik Stinet omkring Campus Bornholm Busbetjening omkring Campus Bornholm Trafikmængder Mulige tiltag Løsningsforslag Løsningsforslag Løsningsforslag Løsningsforslag 3A Løsningsforslag 3B Dispositionsforslag Kommentarer til ny tilslutning til Østre Ringvej Kommentarer til vejlukning af Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej Kommentarer til cykelgade på Smallesund mellem Borgmester Nielsens Vej og Merkurvej Kommentarer til faciliteter for lette trafikanter på Merkurvej Muligheder for og konsekvenser af at lukke Kalmarvej og Malmøvej ved Smallesund Side 2

3 1 Indledning I forbindelse med etablering af Campus Bornholm har Bornholms Regionskommune bedt Via Trafik undersøge de trafikale forhold i området med henblik på at identificere og vurdere relevante problemstillinger samt at opstille løsningsforslag. Dette notat beskriver den trafikale analyse, mulige tiltag og løsningsforslag samt den proces, der ligger til grund for udvælgelsen af løsningsforslagene. På baggrund af den trafikale analyse og dialog med udvalgte interessenter har Bornholms Regionskommune udvalgt et løsningsforslag, for hvilket Via Trafik har udarbejdet dispositionsforslag. 2 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt over flere adresser i Rønne, men samles nu til et samlet campus ved de eksisterende bygninger på Minervavej og Merkurvej. Formålet med et bygningsfællesskab er at skabe et attraktivt og sammenhængende læringsmiljø, hvor elever og medarbejdere naturligt vil kunne mødes i hverdagen på kryds og tværs af deres uddannelser. I forbindelse med sammenlægningen foretages en omfattende udbygning af faciliteterne på Minervavej. Bygningerne til den ny campus forventes at være klar i starten af I dag er der ca. 120 ansatte og 460 studerende tilknyttet faciliteterne på Minervavej og Merkurvej. Efter udbygningen forventes antallet af ansatte at stige til ca. 260 og antallet af studerende at stige til (ved normal belastning). Det vil betyde, at trafikken til og fra campusområdet vil stige markant. Campusområdet er placeret i et villakvarter, hvilket giver en række udfordringer i forhold til at håndtere den øgede trafik til og fra campus. Trafikafviklingen til og fra campus bør håndteres under stor hensyntagen til beboerne i området, og samtidig skal der sikres god tilgængelighed til campus. Endvidere ligger Åvangsskolen umiddelbart nordvest for campus. Hovedparten af de elever, der går eller cykler til skolen, ankommer via Smallesund og Merkurvej. Elever og forældre oplever strækningen som utryg, og denne problemstillinger forventes at blive forværret, når trafikken til campus stiger. Derfor er der behov for at forbedre faciliteterne for de lette trafikanter til Åvangsskolen. 3 Proces Indledningsvis er der foretaget, en grundig gennemgang af projektområdet af projektleder fra Bornholms Regionskommune og Via Trafik d. 18. april 2017, hvor de trafikale udfordringer er gennemgået og præciseret. Opgaven er løst i løbende dialog med Bornholms Regionskommune. Side 3

4 Derudover er der foretaget telefoninterview med Dennis Gullmann Falk fra Campus Bornholm og med Lars Bjørn Høybye fra BAT. Formålet med interviewene var at udpege behov og problemstillinger samt at kortlægge planlagte projekter og forventet udvikling af de trafikale forhold i relation til campus. På den baggrund og med udgangspunkt i foreliggende trafiktal, parkeringsanalyser og tal for forventet udvikling i antal ansatte og studerende har Via Trafik foretaget en vurdering af de trafikale forhold og behov og opstillet en lang række mulige løsningsforslag. Løsningsforslagene er vedlagt som bilag 1. En overordnet beskrivelse af mulige tiltag og baggrunden for udvælgelse af løsningsforslag til nærmere vurdering er beskrevet i afsnit 6. Løsningsforslagene er blevet drøftet med Bornholms Regionskommune, der efterfølgende har udvalgt løsningsforslag til nærmere vurdering: Løsningsforslag 1: o Ny tilslutning til Østre Ringvej o Delte stier på Byledsgade Løsningsforslag 2: o Ny vejadgang langs Østre Jernbanesti o Vejlukning på Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej o Fællesstier på Merkurvej Løsningsforslag 3A: o Ny tilslutning til Østre Ringvej o Vejlukning på Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej o Fællesstier på Merkurvej Løsningsforslag 3B som 3A suppleret med: o o Vejlukning på Smallesund ved Østre Jernbanesti Intern vejforbindelse mellem parkeringspladserne på Merkurvej og Minervavej Herefter er der foretaget endnu en besigtigelse af området med deltagelse af projektlederen fra Bornholms Regionskommune og Via Trafik, med henblik på at drøfte de enkelte tiltag og vurdere behov og muligheder for supplerende tiltag. På den baggrund har Via Trafik foretaget en nærmere vurdering af de fire udvalgte løsningsforslag. Der er udarbejdet principskitser for de enkelte tiltag i hvert løsningsforslag, samt beskrevet styrker og svagheder ved såvel den samlede løsning som de enkelte tiltag. Vurderingen af de fire udvalgte løsninger er beskrevet nærmere i afsnit 7. De fire løsningsforslag er præsenteret for styregruppen hos Bornholms Regionskommune, der på den baggrund har udvalgt løsningsforslag 3A, som det forslag, der arbejdes videre med. Via Trafik har udarbejdet dispositionsforslag for denne løsning. Dispositionsforslaget er præsenteret på tegningsbilaget (bilag 2, tegning B1, B2, M1, M2 og Ø1). Kommentarer til tegningsmaterialet er beskrevet i afsnit 8. Side 4

5 Figur 1 Oversigtskort over løsningsforslag 3A Side 5

6 Bornholms Regionskommune 4 Trafikale forhold i området 4.1 Biltrafik Adgangsveje til Campus Bornholm Der er fire overordnede indfaldsveje til Rønne (se Figur 2): Haslevej fra nord Snorrebakken fra øst Åkirkebyvej fra sydøst Søndre Ringvej fra syd Det vil være en fordel for den generelle trafikafvikling og trafiksikkerhed i Rønne at lede så meget biltrafik som muligt ad Østre Ringvej, for på den måde at begrænse den gennemkørende trafik i byen. Det nuværende vejnet lægger dog i højere grad op til, at trafikken til og fra campus kører ad Borgmester Nielsens Vej. De bilister, der kommer fra Østre Ringvej skal køre ad Torneværksvej, Østerled og Smallesund. Særligt Østerled og Smallesund er smalle boligveje. Figur 2 Oversigt over de primære indfaldsveje til Rønne og forbindelse til campus For de bilister, der kommer fra nord, syd eller sydøst, er ruten via Borgmester Nielsens Vej kortere end ruten via Østre Ringvej. Samtidig er ruten via Borg- Side 6

7 mester Nielsens Vej mere direkte, og bilisterne kører en kortere strækning langs boligveje. På den baggrund vurderes det, at hovedparten af de bilister, der kommer fra nord, syd eller sydøst, med det nuværende vejnet, vil vælge ruten via Borgmester Nielsens Vej. For de bilister, der kommer fra øst (ad Snorrebakken) er ruten via Østre Ringvej kortere end ruten via Borgmester Nielsens Vej. Mange vil dog opleve ruten via Borgmester Nielsens Vej som hurtigere og mere direkte, da der er flere sving, og en længere strækning langs boligveje på ruten via Østre Ringvej. På den baggrund vurderes det, at bilisterne fra øst vil fordele sig nogenlunde ligeligt mellem ruten ad Borgmester Nielsens Vej og ruten ad Østre Ringvej. Vejnettet omkring Campus Bornholm Figur 3 Vejnet omkring Campus Bornholm Minervavej Minervavej er en kort, to-sporet sidevej til Smallesund, med fortov langs begge vejsider. Der ligger boliger langs begge sider af vejen, men der er ingen indkørsler ud til Minervavej. I dag er Minervavej den primære adgangsvej til Campus Bornholm, og benyttes udelukkende af trafik til og fra campus. Merkurvej Merkurvej er en lille lokalvej, der fungerer som adgangsvej for biltrafik til parkeringen ved erhvervsskolen og til de seks boliger langs den vestlige side af vejen. Side 7

8 Der er fortov langs den vestlige vejside og parkering langs den østlige vejside. I den nordlige ende af vejen er der etableret en vendeplads. En stor del af de elever, der går eller cykler til Åvangsskolen, ankommer ad Merkurvej. Afsætning i bil til Åvangsskolen foregår fra parkeringspladsen ved Hallen langs den nordlige side af Byledsgade. Smallesund Smallesund er en relativt smal boligvej (kørebanen er ca. 5,5-6 meter). Samtidig er den en fordelingsvej, der løber gennem hele boligområdet. Der er et større antal sideveje og indkørsler ud til Smallesund. Derudover er der to stikrydsninger, og der er hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump og indsnævringer på begge sider af disse krydsningspunkter. Der er fortov langs begge sider af vejen. I dag kører al trafik til og fra Campus ad Smallesund. I den vestlige ende er Smallesund tilsluttet Borgmester Nielsens Vej. I den østlige ende slutter Smallesund ved Østerled, men der er mulighed for at etablere en tilslutning til Østre Ringvej. I dag er denne tilslutning delvist åben, idet der er etableret en interimsvej til arbejdskørsel i forbindelse med udbygningen af Campus. Byledsgade/Torneværksvej Byledsgade og Torneværksvej er en relativt bred, to-sporet lokalvej med fortov langs begge vejsider. Vejen er en af de primære forbindelser mellem Rønne centrum og Østre Ringvej. Der kører to lokalbusser ad Byledsgade og Torneværksvej. Biltrafik til og fra campus, der benytter Østre Ringvej, ankommer ad Torneværksvej, og det antages, at hovedparten af bilisterne forsætter ad Østerled gennem boligområdet til Smallesund og videre til Minervavej. Borgmester Nielsens Vej Borgmester Nielsens Vej er en af de primære trafikveje i Rønne, og løber nord-sydgående øst om Rønne centrum. Vejen er to-sporet med fortov og cykelstier langs begge vejsider. Krydset Byledsgade/Borgmester Nielsens Vej er lysreguleret, mens krydset med Smallesund er etableret som et vigepligtsreguleret T-kryds med venstresvingsbane fra nord og et fodgængerfelt i det sydlige ben. Der kører to lokalbusser og to regionalbusser langs Borgmester Nielsens Vej. Side 8

9 4.2 Stinet omkring Campus Bornholm Figur 4 Oversigt over stinet omkring Campus Bornholm. De røde streger viser stinettet fuldt optrukne linjer viser stier i eget tracé, stiplede linjer viser cykelstier langs vej. Den sorte, stiplede linje viser Byåens forløb forbi campus. Der er gode stiforbindelser til og fra Campus. Østre Jernbanesti løber tværs igennem campusområdet, og Byåstien løber langs den østlige grænse af campus. Der er etableret sikrede krydsningspunkter, hvor de to stier krydser hhv. Byledsgade og Smallesund. Derudover er der cykelstier langs de store veje i området (Borgmester Nielsens Vej og Østre Ringvej). På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for yderligere tiltag på stinettet, som følge af udbygningen af Campus. Der er dog behov for, at forbedre faciliteterne på skolevejen til Åvangsskolen. Side 9

10 4.3 Busbetjening omkring Campus Bornholm Figur 5 viser den nuværende busbetjening. I dag er der fire buslinjer, der stopper nær campusområdet: linje 22 og 23, som er lokalbusser samt linje 9 og 10, som er regionalbusser. Linje 9 og 10 stopper på Borgmester Nielsens Vej, mens linje 22 og 23 stopper både på Borgmester Nielsen Vej, Byledsgade og Torneværksvej. Figur 6 viser, hvor stoppestederne er placeret samt gangafstande mellem stoppene og campus. Figur 5 Nuværende busbetjening Figur 6 Placering af busstoppesteder og afstand til campus BAT planlægger en omfattende omlægning af busnettet i Rønne, og forventer at der i fremtiden vil være optil 11 buslinjer, der kører ad Borgmester Nielsens Vej og standser ved Campus Bornholm (ved Smallesund). BAT vurderer, at der er ca passagerer pr. dag til campusområdet, og forventer at dette tal vil stige til passagerer pr. dag, når campusområdet er fuldt udbygget. Derfor bliver der behov for et større areal til ventefaciliteter ved stoppestederne. Side 10

11 Bornholms Regionskommune 5 Trafikmængder Biltrafik (2017) (2017) 686 (2014) (2014) (2017) Figur 7 Trafiktal Figur 7 viser de foreliggende trafiktællinger på vejene i området. Vurderingen af den forventede udvikling i bil og cykeltrafik er baseret på den parkeringsanalyse, som Campus Bornholm har gennemført i august Parkeringsanalysen kan ses i bilag 3. Det er vigtigt at være opmærksom på, at beregningen tager udgangspunkt i en normalbelastning ved de nuværende kursusaktiviteter på Minervavej. Der foreligger ikke oplysninger om parkeringsbehov ved spidsbelastningsperioder. Samtidig er tallet for det fremtidige parkeringsbehov baseret på, at flere af de ansatte og studerende ved UCC vil cykle til campus pga. den nye placering. Ansatte* Studerende* Etagemeter Parkeringsbehov* I dag Efter udbygning Tabel 1 Forventet udvikling i antal ansatte og studerende, etagemeter samt parkeringsbehov. *Ved normalbelastning Som det fremgår af Tabel 1, forventer Campus Bornholm ikke, at parkeringsbehovet stiger i samme grad som antallet af ansatte og studerende. Det skyldes blandt andet, at uddannelserne vil komme til at ligge 1 Born Pro indgår i opgørelsen af parkeringsbehovet i dag, men ikke i opgørelsen af parkeringsbehovet efter udbygningen, da det pt. er uvist, hvad der skal ske med Born Pro i fremtiden. Derudover indgår der 14 p-pladser til MTL køretøjer både i opgørelsen af parkeringsbehovet i dag og efter udbygning. Disse køretøjer parkerer uden for det almene parkeringsområde, og indgår derfor ikke i det parkeringsbehov, der anvendes i projekteringen. De bør dog indgå i beregningen af fremtidig trafik, idet de vil generere et antal ture ind og ud ad området. Side 11

12 mere centralt, når de samles på Campus Bornholm, hvilket vil forbedre muligheden for at gå, cykle og benytte kollektiv trafik til og fra campus. Endvidere planlægges en omfattende busomlægning, som forventes at give en væsentligt bedre busbetjening af Campus. Dette vil gøre det mere attraktivt at benytte kollektiv trafik frem for bil. For hver gang en bilist benytter en parkeringsplads ved campus, vil der genereres to bilture (én tur ind og én tur ud). Der vil sandsynligvis være en vis dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne til personbiler, idet nogle bilister vil benytte parkeringspladsen tidligere på dagen end andre. Udnyttelsesgraden forventes dog at være relativt lav, idet hovedparten af de ansatte og studerende vil opholde sig på campus i de samme tidsrum. Derudover omfatter det angivne parkeringsbehov også et mindre antal pladser til skolens materiel (bus, traktor osv.). Disse køretøjer vil ikke køre uden for campus hver dag, og pladser reserveret til dem, vil derfor generere mindre end to ture pr. dag i gennemsnit. På den baggrund vurderes det, at hver parkeringsplads vil generere mellem 2 og 2,5 ture pr. døgn. Det svarer til, at der i dag er mellem 420 og 525 bilture til og fra campus pr. hverdag, og at der i fremtiden vil være mellem 800 og bilture til og fra campus pr. hverdag. Altså en stigning på ca bilture pr. dag, ( ture ind og ture ud). En meget stor andel af den indkørende trafik vil være koncentreret omkring morgenspidstimerne. Campus Bornholm oplyser, at de overvejer at anvende forskudte mødetider, således at trafikken til campus kan afvikles over længere tidsrum, hvilket vil begrænse eventuelle kapacitetsproblemer på vejnettet. På den baggrund vurderes det, at morgenspidstimen vil udgøre % af den daglige trafik, hvilket svarer til en stigning på ca biler i morgenspidstimen, hvoraf hovedparten vil være indkørende trafik. I dag Efter Forskel udbygning Bilture pr. hverdag lavt estimat Bilture pr. hverdag højt estimat Spidstime lavt estimat Spidstime højt estimat Tabel 2 Estimeret biltrafik I løsningsforslag 3A, som er udvalgt som det, der bedst imødekommer de trafikale udfordringer og behov, vil al biltrafik til campus blive afviklet ad Smallesund og Østre Ringvej. En trafiktælling fra 2014 viser, at der kørte ca. 820 køretøjer pr. hverdagsdøgn på denne del af Smallesund. Det vil sige at trafikken vil stige til optil køretøjer pr. hverdag (det svarer til niveauet i dag på den vestlige ende af Smallesund). Derudover viser tællingen, at der var ca. 135 køretøjer i morgenspidstimen. Det vil sige, at den estimerede trafikvækst svarer til en stigning på % af hverdagsdøgntrafikken, og trafikken i morgenspidstimen forventes at stige med mellem 25 og 55 %. Samtidig forventes det, at trafikken på Østerled og Åvej vil falde, idet hovedparten af den trafik, der tidligere kørte på disse strækninger vil benytte krydset Østre Ringvej/Smallesund. Side 12

13 Cykeltrafik Den parkeringsanalyse, som Campus Bornholm har foretaget, angiver, at der i dag er ca. 109 ansatte og elever (svarende til 19 %), der cykler til og fra campus. Endvidere estimeres det, at dette tal vil stige til ca. 527 (svarende til 27 %) efter udbygningen. Forudsætningerne for at cykle til og fra campus forbedres, når uddannelsesinstitutionerne samles på en mere central adresse med et velfungerende stisystem. Derfor anbefales det, at der arbejdes målrettet med at motivere de ansatte og studerende til at cykle, blandt andet ved at sikre gode faciliteter på campus (attraktiv cykelparkering, bade- og omklædningsfaciliteter osv.) og eventuelt ved at gennemføre cykelkampagner. Kollektiv trafik BAT forventer, at antallet af passagerer til og fra campus vil stige fra ca i dag til mellem 700 og 900 efter udbygningen. Det er vigtigt at sikre, at stoppestederne er attraktive og placeres i kort afstand til campus, at der er gode gangforbindelser mellem campus og stoppesteder, samt at der er tilstrækkelig kapacitet i busserne, således at flest muligt vælger bus frem for bil til og fra campus. Side 13

14 6 Mulige tiltag Trafikafvikling til og fra campus Der er udpeget 8 tiltag, der kan være relevante i forhold til at sikre god trafikafvikling efter udbygningen af Campus Bornholm: A. Lukke Smallesund ved Byåen B. Ny tilslutning til Østre Ringvej ved Smallesund C. Lukke Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej D. Ny intern vejforbindelse mellem Merkurvej og Minervavej E. Ny adgangsvej nord for Åvangsskolen F. Ny vejforbindelse mellem Åvej og campus G. Ny adgangsvej syd for Byåen H. Ny adgangsvej langs Østre Jernbanesti Tiltagene på Smallesund (tiltag A, B og C) vil have væsentlig indflydelse på vejnettet omkring Campus Bornholm, mens tiltag E-H primært vil blive benyttet af trafik til og fra campus. Tiltagene kan kombineres på forskellige måder, og kan dermed understøtte og supplere hinanden. Nogle tiltag kan stå alene, men i de fleste tilfælde vil det være en fordel at kombinere to eller flere tiltag. Bilag 1 indeholder en præsentation af en lang række løsningsforslag med en kortfattet beskrivelse af fordele og ulemper. Denne præsentation har været anvendt i dialogen med regionskommunen, og på baggrund af denne har styregruppen udvalgt fire løsningsforslag til nærmere vurdering. Disse fire løsningsforslag er beskrevet i afsnit 7. Forbedrede skoleveje til Åvangsskolen Udover at håndtere trafikafviklingen til og fra campus er der behov for at forbedre faciliteterne for lette trafikanter til og fra Åvangsskolen. Det kan enten være ved at anlægge nye cykelfaciliteter langs Smallesund på strækningen mellem Borgmester Nielsens Vej og Merkurvej samt langs Merkurvej eller ved at anlægge nye cykelfaciliteter langs Byledsgade mellem Borgmester Nielsens Vej og Åvangsskolen. Disse tiltag er integreret i de fire udvalgte løsningsforslag, der beskrives i afsnit 7. Generelle betragtninger vedr. tiltagene Byledsgade/Torneværksvej er som udgangspunkt bedre egnet til at afvikle gennemkørende trafik (herunder trafik til og fra Campus) end Smallesund, da Byledsgade/Torneværksvej har et bredere vejprofil, er bedre tilsluttet det overordnede vejnet, og idet der er færre indkørsler ud til vejen. Tiltag E, F og H er nye adgangsveje, der leder trafikken ad Byledsgade/Torneværksvej. Det er dog ikke helt enkelt at etablere disse adgangsveje. Dels vil en sådan adgangsvej forringe det eksisterende stinet, og dels vil det være forbundet med store anlægsudgifter. En ny tilslutning til Østre Ringvej ved Smallesund (tiltag B) vil forenkle adgangsvejene for biltrafikken til og fra campus, og vil aflaste Østerled for trafik til og fra campus. Det vil dog medføre øget trafik på Smallesund. Ved at etablere en ny adgangsvej til campus syd for Byåen (tiltag G) kan den strækning på Smallesund, der skal afvikle trafik til og fra campus, forkortes. Derudover er der risiko for øget gennemkørende trafik på Smallesund, idet den bliver en ny forbindelsesvej mellem Østre Ringvej og Borgmester Nielsens Side 14

15 Vej. Derfor anbefales det, at en eventuel ny tilslutning til Østre Ringvej kombineres med tiltag, der reducerer den gennemkørende trafik, fx ved at lukke Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej (tiltag C). En vejlukning på Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej (tiltag C) har desuden den fordel, at det vil være muligt at etablere gode ventefaciliteter ved busstoppene tæt på campus. Alternativt kan stoppestederne placeres længere mod syd ved Ystadvej det vil dog gøre bussen mindre attraktiv, da der bliver længere for passagerne at gå (ca. 500 m til Ystadvej mod 325 m til Borgmester Nielsens Vej/Smallesund). Herudover vil en vejlukning på Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej øge trygheden for skolebørn på strækningen mellem Borgmester Nielsens Vej og Merkurvej, idet biltrafikken reduceres til et minimum. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at vejlukningen også vil medføre risiko for øget gennemkørende trafik på Ystadvej, Malmøvej og Kalmarvej, og der kan derfor blive behov for foranstaltninger, der modvirker dette. Side 15

16 7 Løsningsforslag Efter en indledende screening og i dialog med Bornholms Regionskommune er der udvalgt fire overordnede løsningsforslag til nærmere vurdering. Løsningsforslagene skal tage højde for: Trafikafvikling til og fra Campus både for biler, cykler, fodgængere og busser. Aflastning af boligveje Skoleveje til og fra Åvangsskolen særligt for lette trafikanter Øvrig trafikafvikling I det følgende gennemgås løsningsforslagene enkeltvis. Styrker og svagheder beskrives, og der er udarbejdet principskitser for tiltagene i hvert løsningsforslag. På baggrund af dette har styregruppen udvalgt hvilket løsningsforslag, der herefter arbejdes videre med. Der er udarbejdet et dispositionsforslag for hvert af tiltagene i det udvalgte løsningsforslag. Dispositionsforslagene er præsenteret på det vedlagte tegningsmateriale (bilag 2, tegning B1, B2, M1, M2 og Ø1). Kommentarer til tegningsmaterialet er beskrevet i afsnit Løsningsforslag 1 Figur 8 Oversigtskort over løsningsforslag 1 En ny tilslutning til Østre Ringvej ved Smallesund vil forenkle adgangsvejene for biltrafikken til og fra campus, og vil aflaste Østerled. Det vil dog medføre øget trafik til og fra campus på Smallesund. Derudover er der risiko for øget gennemkørende trafik på Smallesund, idet den bliver en ny forbindelsesvej mellem Østre Ringvej og Borgmester Nielsens Vej. Derfor anbefales det, at en eventuel ny tilslutning til Østre Ringvej kombineres med tiltag, der reducerer den gennemkørende trafik. Det kan fx være ved at supplere de hastighedsdæmpende tiltag langs vejen, særligt på Side 16

17 strækningen mellem Borgmester Nielsens Vej og Minervavej. Den øgede trafik på Smallesund vil forringe trygheden, særligt for lette trafikanter. Mange af de elever, der går eller cykler til Åvangsskolen benytter i dag Merkurvej. Det vil sige, at de kommer fra Borgmester Nielsens Vej, videre ad Smallesund og Merkurvej frem til skolen. Med den løsning, der skitseres i løsningsforslag 1, vil trafikken stige, både på Merkurvej og Smallesund, dels som følge af at campus udvides, og dels som følge af øget gennemkørende trafik mellem Borgmester Nielsens Vej og Østre Ringvej. Det vil forringe trygheden og trafiksikkerheden langs skolevejen. Det anbefales derfor, at eleverne ledes ad Byledsgade ved at etablere delte stier på strækningen mellem Borgmester Nielsens Vej og skolen, samt at etablere et sikret krydsningspunkt på Byledsgade ved skolen Løsningsforslag 1 - tiltag Ny tilslutning til Østre Ringvej Figur 9 Principskitse for ny tilslutning til Østre Ringvej Der anlægges et vigepligtsreguleret T-kryds på Østre Ringvej ved Smallesund. Der bør etableres højre- og venstresvingsbaner på Østre Ringvej, dels for at sikre god fremkommelighed på ringvejen og dels for at reducere risikoen for bagendekollisioner. Det vil være nødvendigt at flytte den eksisterende krydsningshelle på Østre Ringvej længere mod nord. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at afstanden mellem Østerled og Østre Ringvej er relativt kort (ca. 50 meter). Derfor kan der være risiko for at den udkørende trafik skaber kødannelser på Smallesund forbi Østerled. For at minimere denne problemstilling kan udkørslen fra Smallesund udformes således, at den udkørende trafik kan afvikles relativt dynamisk, fx ved at etablere en højresvingsshunt/-bane med flette strækning i sydgående retning. Krydset Smallesund/Østerled er teknisk set et firbenet kryds i dag, men det østlige ben ender blindt og bliver sandsynligvis kun brugt i meget begrænset Side 17

18 omfang. Pt. er der åbent for arbejdskørsel til campus-byggeriet. Hvis Smallesund tilsluttes Østre Ringvej, bør der være særligt fokus på trafiksikkerhed i dette kryds. Krydset ligger ca. 50 meter fra Østre Ringvej. Derfor anbefales det, at ændre vigepligtsforholdene, således at trafikken på Smallesund er gennemkørende og trafikken på Østerled har vigepligt (modsat i dag), således at der ikke er risiko for tilbagestuvning ud på Østre Ringvej. Det er vigtigt, at vigepligtsforholdene fremgår tydeligt, som minimum i form af skiltning og afmærkning. Der kan eventuel anlægges gennemførte fortov på tværs af Østerled. Delte stier på Byledsgade Figur 10 Principskitse for delte stier på Byledsgade mellem Borgmester Nielsens Vej og Åvangsskolen Kørebanen bør være mindst 6 meter bred idet Byledsgade betjener en del gennemkørende trafik, og vejen benyttes til busdrift. Det anbefales, at der etableres delte stier langs begge vejsider. Stierne bør være mindst 2,5 meter brede. Skiltestandere osv. bør placeres i stiens bagkant (væk fra kørebanen). Endvidere anbefales det, at der etableres et sikret krydsningspunkt ved skolen. Fx i form af en krydsningshelle. De delte stier kan evt. forlænges hen til Østre Jernbanesti, således at forholdene for cyklister også forbedres på denne strækning. Standsning og parkering bør forbydes på den strækning, hvor der er delte stier. Side 18

19 7.2 Løsningsforslag 2 Figur 11 Oversigtskort over løsningsforslag 2 Ny adgangsvej langs Østre Jernbanesti Byledsgade/Torneværksvej er som udgangspunkt bedre egnet til at afvikle gennemkørende trafik (herunder trafik til og fra Campus) end Smallesund, da Byledsgade/Torneværksvej har et bredere vejprofil, er bedre tilsluttet det overordnede vejnet, og fordi der er færre indkørsler ud til vejen. En ny adgangsvej til campus langs Østre Jernbanesti vil dels forenkle adgangsvejene for biltrafik til campus og samtidig vil det aflaste boligvejene i området markant. Det er dog ikke helt enkelt at etablere en adgangsvej langs Østre Jernbanesti. Dels vil en sådan adgangsvej forringe forholdene for cyklister (herunder skolebørn til Åvangsskolen) på strækningen, og dels vil det være forbundet med store anlægsudgifter. Vejlukning på Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej En vejlukning på Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej vil gøre det muligt at etablere gode ventefaciliteter ved busstoppene tæt på campus. Det er dog vanskeligt, at placere busstoppene tæt på Smallesund i begge retninger, uden samtidig at forringe fremkommeligheden for biltrafikken på Borgmester Nielsens Vej markant. Samtidig vil en vejlukning på Smallesund pålægge en stor andel af beboerne i området en omvej, og der må forventes øget sivetrafik på Ystadvej, Malmøvej og Kalmarvej. For at begrænse omfanget af sivetrafik, anbefales det, at de eksisterende indkørsler på parkeringspladserne på Minervavej og Merkurvej lukkes, således at det ikke er muligt at køre til campus ad disse veje. Det vil sandsynligvis være nødvendigt at holde Minervavej åben for tung trafik, da vejprofilet på den nye adgangsvej langs Østre Jernbanesti vil blive meget smalt. Ved at lukke Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej vil skolevejen aflastes for trafik, hvilket vil øge trygheden for de elever, der går eller cykler fra vest Side 19

20 ad Smallesund og videre ad Merkurvej (særligt hvis der lukkes for indkørsel til parkeringspladsen på Merkurvej). Skolevejen kan yderligere forbedres ved at anlægge delte stier eller fællessti langs Merkurvej Løsningsforslag 2 - tiltag Ny vejadgang langs Østre Jernbanesti A B C D E Figur 12 Principskitse for ny vejadgang langs Østre Jernbanesti Det anbefales, at vejforbindelsen anlægges mellem Byledsgade og parkeringspladsen ved Merkurvej, og at forbindelsen til parkeringspladsen ved Minervavej anlægges som en sidevej. Kørebanen bør så vidt muligt være minimum 5,5 meter bred. De trange pladsforhold gør dog, at det sandsynligvis vil være vanskeligt at anlægge en kørebane, der er mere end 5 meter bred. Dette bør undersøges nærmere. Der bør fortsat være gode faciliteter for lette trafikanter, idet Østre Jernbanesti er en vigtig del af det overordnede stinet. Det anbefales, at der anlægges en dobbeltrettet fællessti øst for Østre Jernbanesti, og at der anlægges en skillerabat mellem kørebanen og stien. Stien bør være minimum 3 meter bred, og skillerabatten bør være 1 meter bred. Særlige fokuspunkter: A. Ved tilslutningen til Byledsgade vil det sandsynligvis være nødvendigt at ekspropriere en del af indkørslen til de to boliger vest for Østre Jernbanesti. Det vil muligvis også være nødvendigt at ekspropriere en del af haverne øst for stien, for at sikre, at indkørslen vest for stien fortsat kan have en tilstrækkelig bredde. B. Broen over åen er meget smal og det vil være nødvendigt at udvide den for at sikre tilstrækkelig vejbredde. Dette vil være forbundet med store anlægsomkostninger. Jordforhold og dæmningens opbygning bør undersøges nærmere med henblik på at afklare, om der kan sikres tilstrækkelig bæreevne til at afvikle biltrafik over broen. Side 20

21 Ved åen ledes den dobbeltrettede fællessti ned til den eksisterende stibro øst for Østre Jernbanesti, dels fordi det sandsynligvis ikke vil være muligt at få plads til fællesstien over den samme bro som biltrafikken, og dels for at kunne forbinde Byåstien med stien langs Østre Jernbanesti. C. Der bør etableres et sikret krydsningspunkt ud for skolen. Fx i form af en fodgængerovergang. D. Der anlægges et vigepligtsreguleret kryds ved sidevejstilslutningen, der forbinder parkeringspladsen ved Minervavej med den nye adgangsvej. E. På strækningen mellem Smallesund og sidevejen ind til parkeringspladsen ved Minervavej forløber stien i sin nuværende udformning (der anlægges ikke bilvej på denne strækning). Vejlukning på Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej Fremrykkede busstop Figur 13 Principskitse for vejlukning med fremrykkede busstop Busstoppene kan udformes som fremrykkede busstop. Det vil give den bedst mulige placering i forhold til ventearealerne på hver side af vejen. Samtidig vil det være en meget trafiksikker løsning, idet der er god oversigt over fodgængerfeltet. Det vil dog samtidig betyde, at busserne blokerer for biltrafikken, når de holder ved stoppestedet. Der planlægges en omfattende omlægning af busnettet på Bornholm, og i den forbindelse forventer BAT, at antallet af busser på Borgmester Nielsens Vej vil blive væsentligt forøget (optil 11 buslinjer med 2 afgange i timen i spidstimerne). Derfor bør det undersøges nærmere, om fremrykkede busstop vil medføre væsentlige kapacitetsproblemer. En løsning kunne være, kun at lade udvalgte buslinjer stoppe ved Smallesund. Side 21

22 Ved vejlukningerne på Smallesund etableres en afskærmning ved hjælp af beplantning eller byinventar (fx betonelementer, der samtidig kan fungere som bænk, cykelstativ eller lign.). Der etableres en sluse gennem afskærmningen, der dels leder de lette trafikanter ud på Borgmester Nielsens Vej i det mest hensigtsmæssige punkt, og dels tvinger de lette trafikanter ned i fart af hensyn til trafiksikkerheden. Buslomme Figur 14 Principskitse for vejlukning med buslomme Såfremt det vurderes at fremrykkede stoppesteder vil medføre væsentlige kapacitetsproblemer på Borgmester Nielsens Vej, kan et alternativ være kun at etablere et stoppested i den ene køreretning. Derved vil det være muligt at etablere en buslomme og lede kørebanen uden om stoppestedet. I så fald bør det (i dialog med BAT) undersøges om det er muligt at planlægge bussernes rute, så de kører i et loop gennem byen og derfor altid kører mod nord ad Borgmester Nielsens Vej. Bemærk at busstoppet ikke vil blive placeret lige ud for ventearealet, idet fodgængerovergangen bør placeres i god afstand til bussen (af hensyn til oversigtsforholdene) og tæt på Smallesund (da de lette trafikanter ellers ikke vil benytte den). Side 22

23 Lette trafikanter på Merkurvej Figur 15 Principskitse for dobbeltrettet fællessti på Merkurvej Hvis Smallesund lukkes øst for Borgmester Nielsens Vej, kan der med fordel etableres cykelgade på Smallesund mellem Borgmester Nielsens Vej og Merkurvej. Det vil sige, at der etableres fortov langs begge vejsider. Biler må køre på kørebanen, men dette skal foregå på cyklisternes præmisser. Derved vil der forsat være adgang til de matrikler, der ligger langs vejen. På Merkurvej kan der etableres en dobbeltrettet fællessti langs den vestlige vejside. Det kræver dog, at vinkelparkeringen omdannes til længdeparkering, hvilket vil reducere antallet af parkeringspladser langs vejen. Hvis indkørslen til parkeringspladsen lukkes, kan antallet af parkeringspladser inde på parkeringspladsen øges. Umiddelbart vurderes det, at det samlede antal parkeringspladser vil blive reduceret med ca. 4-5 pladser. Det vil være nødvendigt at flytte kantsten og belysningsmaster langs vejen, hvilket vil være forbundet med relativt store anlægsomkostninger. Et alternativ til en dobbeltrettet fællessti langs den ene vejside er at anlægge enkeltrettede delte stier langs begge sider af Merkurvej. Det vil dog betyde, at de skolebørn, der kommer på cykel, skal krydse biltrafikken på Smallesund, når de kører til skole. Side 23

24 7.3 Løsningsforslag 3A Figur 16 Oversigtskort over løsningsforslag 3A En ny tilslutning til Østre Ringvej vil forenkle adgangsvejen til campus og vil aflaste Østerled. Når dette kombineres med en vejlukning på Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej, reduceres risikoen for gennemkørende trafik mellem Borgmester Nielsens vej og Østre Ringvej. Der vil dog sandsynligvis blive øget gennemkørende trafik på Ystadvej, Malmøvej og Kalmarvej. En del af trafikken til campus må forventes at køre ad disse veje. Derudover kan der være nogle trafikanter, der kører ad disse veje og videre ad Smallesund til og fra Østre Ringvej. Dette kan eventuelt håndteres ved at trafiksanere Kalmarvej og Malmøvej så hastighedsniveauet sænkes, eller ved at lukke de to veje ved Smallesund. En yderligere fordel ved at lukke Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej er, at det vil være muligt at anlægge busstop med venteareal ved Borgmester Nielsens Vej. Samt at skolevejen forbedres på Smallesund mellem Borgmester Nielsens Vej og Merkurvej idet biltrafikken reduceres til et minimum. Endeligt omfatter løsningsforslaget, at der etableres faciliteter for lette trafikanter på Merkurvej for at forbedre skolevejen på denne strækning Løsningsforslag 3A - tiltag Ny tilslutning til Østre Ringvej er beskrevet i afsnit Vejlukning af Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej samt faciliteter for lette trafikanter på Merkurvej er beskrevet i afsnit Side 24

25 7.4 Løsningsforslag 3B Figur 17 Oversigtskort over løsningsforslag 3B Løsningsforslag 3B omfatter de samme tiltag som i løsningsforslag 3A, suppleret med en yderligere vejlukning på Smallesund ved Østre Jernbanesti samt en intern vejforbindelse mellem parkeringspladserne på Merkurvej og Minervavej. Den interne vejforbindelse mellem parkeringspladserne vil betyde, at indkørslen ud til Merkurvej kan lukkes, således at al trafik til og fra campus ledes ad Minervavej. Dette, kombineret med vejlukningen på Smallesund ved Østre Jernbanesti, vil betyde, at risikoen for gennemkørende trafik på Kalmarvej og Malmøvej reduceres til et minimum. Derudover vil det forbedre trygheden på skolevejen, idet trafikken på Merkurvej reduceres markant. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at jo flere vejlukninger, der etableres, des mere begrænses beboernes tilgængelighed til området. Side 25

26 8 Dispositionsforslag På baggrund af den nærmere vurdering af løsningsforslag 1, 2, 3A og 3B har styregruppen udvalgt løsningsforslag 3A som det, der bedst imødekommer de trafikale behov i området. Der er udarbejdet et eller flere dispositionsforslag for hvert tiltag i løsningsforslaget. Dispositionsforslagene er udarbejdet på baggrund af luftopmålte grundkort. Der er udarbejdet dispositionsforslag for følgende: Ny tilslutning til Østre Ringvej Vejlukning af Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej o Fremrykkede busstop o Buslommer Cykelgade på Smallesund mellem Borgmester Nielsens Vej og Merkurvej Faciliteter for lette trafikanter på Merkurvej o Dobbeltrettet fællessti langs den vestlige vejside o Enkeltrettede fællesstier langs begge vejsider Endvidere har Bornholms Regionskommune bedt Via Trafik beskrive muligheder for og konsekvenser af at lukke Kalmarvej og Malmøvej ved Smallesund, for at undgå at den gennemkørende trafik på disse veje forøges. Dette er beskrevet afsnit 8.5. Dispositionsforslagene er udarbejdet på baggrund af luftopmålte grundkort. Skelgrænser er ikke verificeret, og der kan derfor være en vis unøjagtighed forbundet med disse. Flere steder fremgår det af det luftopmålte grundkort, at den nuværende brugsgrænse ligger bag skel det vil sige, at en del af det eksisterende fortov ligger på privatgrund. Der bør foretages en skelverificering med henblik på at afklare, om dette rent faktisk er tilfældet, og i så fald bør det undersøges, om der foreligger en tinglysning, der udspecificerer, at arealet indgår i offentlig vej. Dette har afgørende betydning for de beskrevne tiltag særligt på Borgmester Nielsens Vej og på Merkurvej ud mod Smallesund. Dispositionsforslagene er udarbejdet under antagelse af, at det fremtidige vejprofil, kan gå til den nuværende brugsgrænse. Såfremt det fremtidige vejprofil skal holdes inden for skellene, som de fremgår af det luftopmålte grundkort, vil det ikke være muligt, at etablere de skitserede løsninger. Side 26

27 8.1 Kommentarer til ny tilslutning til Østre Ringvej Figur 18 Dispositionsforslag. Se også bilag 2 tegningsnummer Ø1 Der etableres højre- og venstresvingsbaner på Østre Ringvej, dels for at sikre god fremkommelighed på ringvejen og dels for at reducere risikoen for bagendekollisioner. Det vil være nødvendigt, at flytte den eksisterende krydsningshelle på Østre Ringvej. Langs den nordlige vejside af Smallesund vil det være nødvendigt at ekspropriere et lille areal af matrikel 122i (ca. 3 kvadratmeter), for sikre plads til både kørekurver og fortov. Såfremt regionskommunen vurderer, at det ikke vil være muligt at ekspropriere dette areal er der følgende alternativer: Der anlægges kun fortov langs den ene vejside af Smallesund på strækningen mellem Østre Ringvej og Østerled. Det vil forringe fremkommeligheden for fodgængere på strækningen. Der anlægges ikke højresvingsbane på Østre Ringvej. Dette vil øge risikoen for bagendekollisioner. Der etableres indkørselsforbud for sættevogne. Hvis højresvingsbanen kun dimensioneres efter 12 m lastbiler (og køretøjer, der er mindre end dette) vil det ikke være nødvendigt at ekspropriere. Dette vil dog ikke være hensigtsmæssigt, da det vil betyde, at sættevogne (fx i forbindelse med varelevering til campus) vil være tvunget til at køre en længere vej gennem boligområdet. Der etableres en højresvingsshunt/-bane med flettestrækning i sydgående retning, således at den udkørende trafik på Smallesund kan afvikles relativt dynamisk. Dette for at minimere risikoen for at den udkørende trafik skaber kødannelser på Smallesund forbi Østerled. Vigepligtsforholdene i krydset Smallesund/Østerled ændres, således at trafikken på Smallesund er gennemkørende og trafikken på Østerled har vigepligt (modsat i dag), således at der ikke er risiko for tilbagestuvning ud på Østre Ringvej på Smallesund fra Østerled. Der anlægges gennemførte fortov på tværs af Østerled, således at vigepligtsforholdene fremgår tydeligt. Side 27

28 8.2 Kommentarer til vejlukning af Smallesund ved Borgmester Nielsens Vej Der er udarbejdet to forskellige dispositionsforslag for vejlukningen på Smallesund og placering af busstop hhv. fremrykkede busstop og buslommer. For begge dispositionsforslag gælder, at der bliver forringet adgang for renovationskøretøjer til matriklerne 107x, 107y og 107z. Renovationskøretøjerne vil enten skulle bakke ind- eller ud på strækningen, eller standse ved Merkurvej og gå den sidste strækning (op til 55 m) Fremrykkede busstop Figur 19 Dispositionsforslag. Se også bilag 2 tegningsnummer B1 Fremrykkede busstop vil give den bedst mulige placering af busstoppene, idet de kan placeres ud for Smallesund i begge retninger. Dette giver mulighed for den mest optimale udformning af ventearealet ved stoppestederne, idet arealerne ved vejlukningerne på begge sider af Borgmester Nielsens Vej kan anvendes som en slags perron. De fremrykkede stoppesteder vil dog forringe fremkommeligheden på Borgmester Nielsens Vej, fordi busserne spærrer for den øvrige biltrafik, når de holder ved stoppestedet. Idet det forventes at busbetjeningen på strækningen vil blive væsentligt forøget, er der risiko for lange kødannelser på Borgmester Nielsens Vej. I så fald forringes fremkommeligheden både for bil- og bustrafikken på strækningen. Det bør undersøges nærmere, om der kan sikres en acceptabel trafikafvikling, fx ved hjælp af trafiksimulering. I begge retninger placeres de fremrykkede stop umiddelbart før fodgængerovergangen, dels fordi dette er den mest trafiksikre løsning og dels fordi, det giver den bedst mulige placering i forhold til ventearealerne. Det kan dog bidrage til eventuelle kapacitetsproblemer, idet busserne skal vente for de krydsende fodgængere. Det vil sige, at ventetiden ved stoppestedet bliver forlænget. Dette er særligt problematisk i morgenspidstimen, hvor et stort antal passagerer på vej til campus vil ankomme i det samme tidsrum, som biltrafikken på Borgmester Nielsens Vej er størst. Hvis der arbejdes videre med dette dispositionsforslag bør der tages højde for denne problemstilling, når der foretages en nærmere vurdering af trafikafviklingen. Side 28

29 Tiltaget vil medføre, at det ikke længere vil være muligt at foretage venstresving til og fra matrikel 104i, 107æ, 107x og 153e, idet midterhellen forhindrer dette Buslommer Figur 20 Dispositionsforslag. Se også bilag 2 tegningsnummer B2 Der placeres en buslomme langs vejsiden, og kørebanen ledes uden om i et forløb, hvor bilisterne kan køre igennem strækningen med 40 km/t. Det vil betyde at busstoppene placeres relativt langt fra Smallesund (af hensyn til placering af fodgængerfelt samt krav til stopsigt og kørekurver). Dispositionsforslaget forudsætter, at hastighedsgrænsen sænkes til 40 km/t på strækningen, dels for at kunne minimere afstanden mellem busstoppene og ventearealet ved Smallesund og dels af hensyn til trafiksikkerheden der vil være et stort antal krydsende cyklister og fodgængere og mange busser, der kører til og fra stoppestedet. Derfor vil det være en trafiksikkerhedsmæssig fordel at reducere den tilladte hastighed. Politiet skal godkende en eventuel ændring i hastighedsgrænsen, og de bør derfor inddrages i processen, inden der arbejdes videre med dette dispositionsforslag. Dispositionsforslaget er udformet således, at busstoppet i den østlige vejside prioriteres højest, og dermed placeres så tæt på Smallesund som muligt. Det bør undersøges (i dialog med BAT) om det er muligt at planlægge bussernes rute i et loop gennem byen, så de altid kører mod nord ad Borgmester Nielsens Vej. Der bør fortsat være en fodgængerovergang ud for Smallesund, dels for at sikre god tilgængelighed til stoppestederne, og dels fordi der er mange skolebørn på strækningen. Derfor bliver afstanden mellem bussens fordør og ventearealet ved Smallesund ca. 10 meter. Endvidere vil busstoppene blive placeret ud for udkørslerne til matrikel 107æ og 107x i nordlige retning, og ud for matrikel 104i og 104h i sydlig retning. Hvis bustrafikken stiger som forventet, kan det blive vanskeligt for bilister at komme ind og ud fra disse indkørsler i spidstimerne. En yderligere ulempe Side 29

30 ved at placere busstoppene ud for indkørslerne er, at tilgængeligheden forringes særligt for personer, der er bevægelseshæmmede når bussens døre åbner ud for sænkede kantsten, fordi afstanden mellem bussens gulv og kantstenen øges. Langs den vestlige vejside vil afstanden mellem bussens fordør og ventearealet være ca. 30 meter. Tiltaget vil besværliggøre venstresving fra den nordlige indkørsel på matrikel 104i, pga. midterhellen. Det vil dog fortsat kunne lade sig gøre at foretage ventresving til og fra matriklen. Skillerabatten mellem kørebane og cykelsti nedlægges på en strækning på ca. 30 m. Dette medfører, at der må fjernes et træ i den vestlige vejside i forbindelse med buslommen. 8.3 Kommentarer til cykelgade på Smallesund mellem Borgmester Nielsens Vej og Merkurvej Figur 21 Dispositionsforslag. Se også bilag 2 tegningsnummer B1, B1, M1 og M2 Cykelgaden etableres på kørebanen. Dette giver mulighed for klart at definere vigepligtsforholdene i krydset Smallesund/Merkurvej, med Smallesund som primærvej. Der sættes vejsøm som adskillelse mellem kørselsretningerne og cykelgaden afmærkes med cykelsymboler på kørebanen samt skiltning. 8.4 Kommentarer til faciliteter for lette trafikanter på Merkurvej Der er udarbejdet to dispositionsforslag for faciliteter for lette trafikanter på Merkurvej, hhv. dobbeltrettet fællessti langs den vestlige vejside og enkeltrettede fællesstier langs begge vejsider. I begge tilfælde bør vejbelysningen langs den vestlige vejside flyttes til stiens bagkant (altså ind til skel-/brugsgrænsen) Side 30

31 8.4.1 Dobbeltrettet fællessti langs den vestlige vejside Figur 22 Dispositionsforslag. Se også bilag 2 tegningsnummer M1 Denne løsning sikrer, at skolebørn til Åvangsskolen kan komme fra Borgmester Nielsens Vej og frem til fodgængerovergangen ved skolen uden at krydse biltrafikken undtaget den trafik, der er til de fem boliger langs den vestlige side af Merkurvej. Skillerabatten mellem stien og kørebanen bør være én meter bred jf. vejreglerne. Dette er dog ikke muligt på den sydlige strækning (ved matrikel 107s, 107an og 107f). Her kan skillerabatten ikke være mere end 0,5 meter, med mindre der eksproprieres areal til dette. Af hensyn til vejforløbet lægger dispositionsforslaget op til, at skillerabatten anlægges i 0,5 meters bredde på hele strækningen. Alternativt kan fortovet på den østlige vejside på den sydlige strækning reduceres til ca. 0,5 m. Dette vil i praksis betyde at fortovet ikke kan bruges. Fodgængere til Smallesund nr. 57 må formodes enten at gå på kørebanen eller krydse Merkurvej. Vinkelparkeringen langs Merkurvej omdannes til længdeparkering. Det medfører at 17 pladser nedlægges Enkeltrettede fællesstier langs begge vejsider. Figur 23 Dispositionsforslag. Se også bilag 2 tegningsnummer M2 Skolebørn på cykel skal krydse Smallesund/Merkurvej på vej til skole samtidig med spidstimen for trafik til campus. Vinkelparkeringen langs Merkurvej omdannes til længdeparkering. Det medfører at 20 pladser nedlægges. Det kan være vanskeligt, for bilister, der kører ind på parkeringspladsen, at se cyklister og fodgængere, der færdes bag de parkerede biler. Det anbefales derfor, at der etableres en overkørsel ved indkørslen til parkeringspladsen, således at bilisterne bliver gjort opmærksomme på, at de krydser en sti, og at de har vigepligt. Side 31

32 8.5 Muligheder for og konsekvenser af at lukke Kalmarvej og Malmøvej ved Smallesund Hvis Smallesund lukkes ved Borgmester Nielsens Vej vil der være risiko for, at den gennemkørende trafik på Kalmarvej og Malmøvej stiger. Både fordi nogle trafikanter til og fra Campus Bornholm, vil opleve dette som en genvej, men også fordi nogle bilister vil opleve det som en genvej til Østre Ringvej. En måde at forhindre dette på ville være at lukke Kalmarvej og Malmøvej ved Smallesund, således at gennemkørsel ikke var muligt. Det har følgende konsekvenser: Beboere på vejene vil ikke længere kunne køre ud via Smallesund (fx til og fra Østre Ringvej), og skal i stedet køre ad Ystadvej og Borgmester Nielsens Vej. Det vil dog ikke medføre nogen væsentlig omvej. Det er ikke muligt at etablere vendepladser for enden af vejene, da vejprofilet ikke er tilstrækkeligt bredt. Personbiler vil kunne foretage 3- punktsvendinger, men større køretøjer -fx i forbindelse med varelevering- vil ikke kunne vende på vejen, og vil derfor være tvunget til at bakke over en længere strækning. Derfor er det særligt vigtigt, at der opsættes tydelig skiltning om blinde veje, således at biler, der ikke har ærinde på vejen, ikke kører ind. Renovationskøretøjer vil få vanskeligt ved at betjene vejstrækningerne, idet de ikke vil kunne vende for enden af vejen. Dette kan håndteres ved at anlægge vejlukningen ved hjælp af steler, som renovationspersonalet kan tage ned, når de skal igennem. Stelerne kan låses med nøgler, således at øvrige trafikanter ikke kan passere. Vejlukningerne vil også betyde, at antallet af vendemuligheder på Smallesund reduceres særligt for større køretøjer. I dag kan bilisterne køre ind ad sidevejen og bakke ud på Smallesund i forbindelse med vendemanøvre. Dette kan håndteres ved at etablere vejlukningerne et antal meter fra Smallesund, således at det fortsat er muligt at bruge arealet til at vende. Der er dog risiko for, at arealet benyttes til parkering i stedet. Af hensyn til renovationskøretøjerne kan det ikke anbefales at anlægge vejlukninger på Kalmarvej og Malmøvej, der ikke kan åbnes ved behov. Derfor anbefales det, at eventuelle vejlukninger etableres som porte bestående af steler, der enten kan tages manuelt ned, eller automatisk kan køre op og ned. Automatiske løsninger åbner samtidig op for at beboere på vejene kan gives tilladelse til at passere vejlukningerne, ved at tildele dem koder eller nøgler/chips til portene, eller at lave porte, der aktiveres ved hjælp af nummerpladegenkendelse. Automatiske løsninger er dog relativt dyre både at anlægge og drifte, og der er et relativt stort administrativt arbejde i at udstede adgangstilladelser, erstatte mistede nøgler, oprette og vedligeholde database over nummerplader med adgangstilladelse osv. Manuelle løsninger er væsentligt billigere og mere robuste. Her bør der kun udstedes nøgler til renovationsselskaberne og evt. kommunens driftsafdeling (i forbindelse med snerydning og vedligehold af vejen). Side 32

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER Notat Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 6. marts 2017 Projekt nr. 227174 Dokument nr. 1222929334 Version 2 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af RKLA Godkendt

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Oversigtskort Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr:

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag D: Trafik ved Campus

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag D: Trafik ved Campus Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag D: Trafik ved Campus Side 2 Bornholms Regionskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 CAMPUS BORNHOLM 3 2 EKSISTERENDE TRAFIKBETJENING 3 3 VURDERING AF TRAFIKMÆNGDER 5 3.1 Vurdering

Læs mere

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Til Høje Taastrup Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Revision 0 Dato 2014-05-02 Udarbejdet af AI Kontrolleret af CM Godkendt af Ref. 1100011559

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO UDKAST Bascon Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO 1 Indledning Bascon har anmodet Via Trafik om at vurdere de trafikale konsekvenser af at udvide bostedet på Damsagervej fra 9 til 18 lejligheder. Herudover

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Borgeranalyse Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 7.07.07 Version: Projekt nr.: 0060-00 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm UDKAST Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Baggrund... 3 3

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BROEN SHOPPING A/S Etablering af nyt biografcenter ved Shoppingcenter BROEN, Esbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKVURDERING

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013 Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk Den 12. april 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Børn og Unge Svar på 10-dages forespørgsel fra Anne Mette Villadsen, Det Konservative

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter Notat C.F. MØLLER DANMARK A/S ALECTIA A/S RAMBØLL DANMARK A/S CUBO ARKITEKTER A/S SØREN JENSEN RÅDG. INGENIØRFIRMA A/S GEHL ARCHITECTS ApS Emne Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere