Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere"

Transkript

1 Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere Af Helle Hedegaard Hein Resumé Den vigtigste ressource i vidensøkonomien, den kreative økonomi og oplevelsesøkonomien er de højtspecialiserede kreative medarbejdere. Denne brede gruppe af medarbejdere er afgørende både for konkurrencekraften i den private sektor og for kvaliteten og effektiviteten i den offentlige sektor. Udfordringen for fremtidens ledere bliver derfor at realisere de højtspecialiserede kreative medarbejderes fulde potentiale og tackle de ledelsesmæssige udfordringer, der følger i kølvandet på denne medarbejdertype. Artiklen præsenterer en omfattende og empirisk baseret ny motivations- og ledelsesteori, der sætter fokus på de højtspecialiserede kreative medarbejdere og gør op med myten om den hysteriske, krævende og ledelsesresistente primadonna. De højtspecialiserede kreative medarbejderes rolle i den fremtidige økonomi Den vigtigste ressource i vidensøkonomien, den kreative økonomi og oplevelsesøkonomien er de højtspecialiserede kreative medarbejdere. Denne brede gruppe af medarbejdere er afgørende både for konkurrencekraften i den private sektor og for kvaliteten og effektiviteten i den offentlige sektor. Dels er det dem, der besidder de væsentligste kompetencer, dels vil der komme flere og flere af dem (Florida, 2004; Barley & Kunda, 2004). Derfor er det nødvendigt med teorier, der sætter fokus på de højtspecialiserede kreative medarbejderes drivkræfter og ledelsesbehov. Behovet understreges af, at en stor del af den eksisterende motivationsteori er baseret på en industriarbejder som arketype, og at den del af den klassiske motivationsteori, som faktisk beskæftiger sig med højtspecialiserede medarbejdere, ikke er nuanceret nok. 1 Samtidig er der i de senere år i både den danske og amerikanske ledelseslitteratur skabt et billede af de højtspecialiserede kreative medarbejdere som primadonnaer: Kloge og uundværlige, men også alt for selvbevidste om deres værd og derfor urimeligt krævende, småhysteriske, forkælede og ledelsesresistente (se f.eks. Dickerson, 2001; Greenberg & Sidler, 1998). Et lederskab baseret på myter er selvsagt ikke den bedste nøgle til at realisere medarbejdernes fulde potentiale. Denne artikels ærinde er derfor at præsentere en ny empirisk baseret motivations- og ledelsesteori, som fokuserer særligt på de højtspecialiserede kreative medarbejdere. De højtspecialiserede kreative medarbejdere har to åbenlyse fællesnævnere: De er højtspecialiserede, og deres arbejde er kreativt i bred forstand. Den høje specialisering 21

2 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr er opnået enten qua en videregående akademisk uddannelse eller qua lang tids træning inden for et felt. I begge tilfælde har de opnået en meta-viden, som de bruger kreativt til at løse komplekse arbejdsopgaver. Arbejdet kan indeholde rutineprægede arbejdsopgaver, men kernen i deres arbejde er kreativ i den forstand, at de trækker på en omfattende og relativ abstrakt viden i forsøget på at løse komplekse og konkrete opgaver. Således vil en bred vifte af faggrupper høre ind under definitionen: ingeniører, IT-eksperter, spil-programmører, sygeplejersker, terapeuter, præster, psykologer, politifolk, soldater, lærere, pædagoger, arkitekter, designere, reklamefolk, grafikere, læger, jurister, økonomer, forskere, analytikere, journalister, udøvende kunstnere og musikere er alle eksempler på højtspecialiserede kreative medarbejdere. Teatret som ledelseslaboratorium Artiklen er baseret på forskningsresultater fra godt 3 års intensive feltstudier på Det Kongelige Teater. Der er især to årsager til at vælge Det Kongelige Teater som ledelseslaboratorium. For det første er der en høj koncentration af højtspecialiserede kreative medarbejdere, for det andet udmærker teatret sig ved, at instruktør (mellemleder) og kunstnere (medarbejdere) befinder sig i samme rum 4-8 timer om dagen. Det gør det væsentligt lettere at observere ledelsesudøvelse, dens indflydelse på medarbejdernes motivation samt deres reaktion på ledelse. Eftersom formålet har været at udvikle ny teori, er det metodologiske udgangspunkt taget i Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967; Corbin & Strauss, 2008), som er en stærkt induktiv metode, der er baseret på intensive feltstudier med henblik på at udvikle nye teorier til forståelse af samfundsvidenskabelige problemstillinger. Feltstudierne har primært bestået af observationsstudier og interview. I alt 30 produktioner er blevet observeret: 5 operaproduktioner, 12 balletproduktioner og 13 skuespilproduktioner. Observationerne har fulgt hele prøveforløbet fra morgenskole/ sangprøve/læseprøve over almindelige prøver frem til generalprøve og premiere og videre ind i spilleperioden. Typisk er hver produktion blevet observeret 2-5 gange om ugen. Desuden er ledelsesudøvelsen omkring produktionsprocesserne blevet observeret. Således er i alt 180 møder af administrativ, ledelsesmæssig og strategisk karakter blevet observeret. Endelig er der foretaget mere end 100 kvalitative, eksplorative interview, dels med udøvende kunstnere, dels med ledere på alle organisatoriske niveauer samt utallige uformelle samtaler med kunstnere, ledere og øvrige medarbejdere. Som en konsekvens af valget af Grounded Theory har observationerne fra start været relativt ustrukturerede og koncentreret omkring observationer af reaktioner på ledelsesudøvelse og reaktioner og adfærd knyttet til særlig høj motivation eller demotivation. Data er blevet kodet, og begreber og deres indbyrdes sammenhænge er blevet udviklet og testet gennem yderligere observation og interview. Gradvist er der opnået en højere grad af strukturering i både observationer og interview, indtil der til sidst er udviklet nye teorier. En overordnet motivationsmodel Trods den hyppige anvendelse i daglig tale er motivation teoretisk set et upræcist begreb. Motivation er i den behavioristiske tradition primært koncentreret omkring menneskets reaktion på stimuli og i den kognitive tradition med de kognitive processer, der forbinder brugen af stimuli med adfærd. Først med Maslows humanistiske psykologi begynder man for alvor at beskæftige sig med motivation som en tilstand 2, og individets handling betragtes nu ikke kun som en reaktion på stimuli, men udspringer også af et ønske om at opnå bestemte emotionelle og psykologiske tilstande (Maslow, 22

3 ). Dette videreføres i Frankls eksistenspsykologi, hvor man for alvor beskæftiger sig med individets eksistentielle forhold til livet og til arbejdet (Frankl, 1985; Hein, 2009). Alle disse perspektiver er medtaget i udviklingen af en overordnet motivationsmodel, som fokuserer særligt på de højtspecialiserede kreative medarbejdere: Figur 1: En overordnet motivationsmodel for de højtspecialiserede kreative medarbejdere Figur 1: En overordnet model for de højtspecialiserede kreative medarbejdere Eksistentielle motivationsfaktorer Styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder Motivation Emotionelle og psykologiske tilstande Modellen illustrerer, at individets ultimative drivkraft for adfærd er ønsket om bestemte positive psykologiske og emotionelle tilstande. En række mere eller mindre instrumentelle og kontrollerbare motivationsfaktorer fungerer som midler til at opnå disse tilstande. Endelig indgår også eksistentielle motivationsfaktorer i modellen, idet i hvert fald en del af de højtspecialiserede kreative medarbejderes adfærd i langt højere grad kan tilskrives eksistentielle motivationsfaktorer og i ringere grad eksterne stimuli og instrumentelle motivationsfaktorer. Fire arketyper af højtspecialiserede kreative medarbejdere Et af forskningsprojektets vigtigste resultater er, at der bør skelnes imellem fire arketyper af højtspecialiserede kreative medarbejdere, som har hver deres motivationsprofil, og som derfor skal ledes forskelligt. Den overordnede motivationsmodel danner en ramme for alle arketyperne, men indholdet i de forskellige kasser er forskelligt. De fire arketyper er: Primadonnaen, Præstationstripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren. Primadonnaen 3 Kald og søgen efter mening som eksistentielle motivationsfaktorer Primadonnaen har et eksistentielt forhold til sit arbejde og er den eneste af arketyperne, der er styret af eksistentielle motivationsfaktorer. Den væsentligste eksistentielle motivationsfaktor er kaldet, som på mange måder minder om den kaldstanke, de fleste professioner er baseret på 4 : En altruistisk tanke om, at man er kaldet til at tjene en højere sag, f.eks. kunsten, videnskaben etc., eller en klient, f.eks. patienten, skoleeleven, samfundet etc. Med kaldet følger også en stærk pligtetik: Primadonnaen føler en pligt til hele tiden at stræbe efter den højeste standard, hvilket understøttes af et stærkt værdisæt, der fungerer som moralsk kompas i arbejdet. Med kaldet følger også en stærk dedikation til faget primadonnaen må hele tiden bestride de ypperste kompetencer, da det er en forudsætning for at kunne nå den højeste standard. Endelig er primadonnaen villig til at bringe ofre for at nå den højeste standard og tilsidesætter 23

4 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr gerne mere håndgribelige og personlige behov i den højere sags tjeneste 5. Den anden eksistentielle motivationsfaktor er søgen efter mening. For primadonnaen består det meningsfulde arbejde og det meningsfulde liv i at søge efter mening, men vel at mærke en mening, der knytter sig til kaldet: Primadonnaens arbejde og liv er mest meningsfuldt, når arbejdet gør en forskel for andre. Kick, flow og identitet som motivationsmæssig tilstand Primadonnaen stræber efter at opnå tre stærkt motiverende tilstande. Den første tilstand er kick og beskriver de relativt få øjeblikke af nærmest transcendental lykke, hvor alting går op i en højere enhed, og hvor man tydeligt mærker, at man gør en forskel. Det er definerende øjeblikke, hvor primadonnaen bliver mindet om, hvorfor det er værd at bringe ofre i den højere sags tjeneste. Kicket opleves dog ret sjældent, men til gengæld er det langtidsholdbart. Hvis man spørger en primadonna om de øjeblikke, hvor han har været allermest lykkelig ifbm. med hans arbejde, vil han ikke alene være i stand til at give en præcis beskrivelse af situationen han vil også få kicket igen. Den anden tilstand er flow. Flow beskriver den følelse, man oplever, når man er 100 % fordybet i at løse en kompleks problemstilling (Csikszentmihalyi, 1991 og 1997). Oplevelsen af flow forudsætter høje færdigheder og udfordrende arbejdsopgaver, og det kræver, at man træder ud af sin comfort zone. Først da investerer man så meget i arbejdet, at man kan opleve flow. I modsætning til kicket opleves flow relativt ofte og knytter sig til den kreative kerne i arbejdet. Det overses ofte i flow-litteraturen, at vejen til flow ofte er forbundet med en del frustration. Den kreative arbejdsproces er karakteriseret ved trial-and-error, tvivl, forhindringer etc., og da primadonnaen lægger stor energi i sit arbejde, vil de frustrationer, der er en uundgåelig del af det kreative arbejde, typisk være ladet med en vis energi. Mange ledere reagerer på medarbejderes flow-frustration ved at gøre arbejdsopgaven lettere og dermed trække medarbejderne tilbage i deres comfort zone med det utilsigtede resultat, at man fratager dem enhver mulighed for at opleve flow. Dermed fratager man medarbejderne den motivationsfaktor, som betyder mest i hverdagen. Den tredje tilstand er identitet. Primadonnaen har brug for at være i en organisation, der genspejler hans kald og hans værdisæt. Det diskuteres nærmere under ledelsesstrategier ift. primadonnaen. Fælles for de tre tilstande er, at primadonnaen har brug for sit arbejde for at opleve tilstandene. Sandsynligheden for at opleve kick og flow er væsentligt større i arbejdsmæssig sammenhæng end i fritiden. Samtidig har Figur 2: Primadonnaens motivationsprofil Figur 2: Primadonnaens motivationsprofil Eksistentielle motivationsfaktorer Kald Søgen efter mening Styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder Skærmende lederskab Authentic alignment Mission Feedback Generøsitet Mod Passion Motivation Emotionelle og psykologiske tilstande Kick Flow Identitet 24

5 primadonnaen brug for sit arbejde for at kunne etablere en stærk personlig og professionel identitet. Derfor opretholder primadonnaen heller ikke et skarpt skel mellem arbejde og fritid han har brug for sit arbejde for at opleve motivation som tilstand. Ledelsesstrategi ift. primadonnaen Hverken kick, flow eller identitet er noget, som en leder direkte kan give medarbejderen eller skrive ind i primadonnaens ansættelseskontrakt. Derfor er lederskabet af primadonnaer i høj grad et indirekte lederskab, hvor lederens opgave er at øge sandsynligheden for, at der kan skabes forbindelse mellem de eksistentielle motivationsfaktorer og motivation som tilstand og tilsvarende mindske de barrierer, der måtte være herfor. Det indirekte lederskab svarer på nogle punkter til det, Mintzberg (1998) kalder for covert leadership. Eftersom primadonnaen agerer ud fra sit eget stærke værdisæt, er værdibaseret ledelse ofte omsonst primadonnaen vil ofte finde værdier, der er formuleret for hele organisationen, meningsløse. Til gengæld er formuleringen af en mission, der relaterer sig til de eksistentielle motivationsfaktorer, og som primadonnaen kan spejle sin identitet i, en væsentlig parameter i det indirekte lederskab. Et eksempel er et bevaringscenter på Sjælland, som udfører konserverings- og restaureringsopgaver for at bevare historiske kulturartefakter. I en intern kulturanalytisk proces har de afdækket de eksistentielle værdier, som både knytter sig til organisationens og de ansattes raison d être. En af de eksistentielle værdier lyder: Vi arbejder for evigheden! Det tilsidesætter ethvert behov for at formulere fælles værdier: Når man arbejder for evigheden, må man hellere gøre sig umage og sætte standarden højt. Et andet væsentligt element kan kaldes skærmende lederskab. Primadonnaen oplever ofte en konflikt mellem sin egen pligtetik og den nytteetik 6, som ledelsen ofte står for, og han føler det ofte som sin pligt at værne om faget og dekoble nytteetikken. Nytteetikken ligger især gemt i managementsproget og i de mange ledelsesteknologier, der implementeres i organisationer (ikke mindst i den NPM-ramte offentlige sektor). Primadonnaen bør i videst muligt omfang skærmes for managementsprog. Lederen skal sætte rammerne i form af budgetter, tidsfrister etc., men inden for disse rammer bør det være den faglige logik, der er herskende. I forlængelse heraf bør lederen tilstræbe authentic alignment 7, som beskriver den idealtilstand, hvor tre faktorer går op i en højere enhed: 1) De faglige værdier og idealer, 2) De rammer og ressourcer, der er til at udføre arbejdet og 3) De krav og forventninger, der stilles til arbejdet udefra. Authentic alignment opleves sjældent, og pointen er da også, at lederen skal skabe en symbolsk alignment ved aldrig at retfærdiggøre, at primadonnaen må gå på kompromis med de faglige værdier og idealer, og ved at signalere, at man forsøger at få rammer/ressourcer og krav/forventninger til at stemme overens med de faglige værdier og idealer. Pligtetikken betyder, at de højtspecialiserede kreative medarbejdere føler en pligt til at dekoble det, de opfatter som dårlig ledelse (typisk når de skal gå på kompromis med de faglige værdier og idealer) (Scott, 1966). Lederskabet kan derfor kun i ringe grad baseres på formel magt, men må baseres på autoritet (Barnard, 2005). Man har kun den magt, man bliver givet. En række faktorer er afgørende for, om man bliver givet autoriteten fra primadonnaens side: For det første har primadonnaen som udgangspunkt ikke brug for ros. De sætter selv standarden for deres arbejde og ved bedst selv, hvornår de har performet tilfredsstillende. Lederen bør kun rose den helt ekstraordinære indsats, mens ros for den ordinære eller uacceptable indsats virker stærkt demotiverende, da det sår tvivl om, hvor lederen sætter standarden. Den leder, der roser det middelmådige, mister sin autoritet. Til gengæld har primadonnaen brug for feedback om, at deres arbejdsindsats gør en forskel. De har også brug for kritisk feedback, selv 25

6 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr om de ikke altid tager pænt imod det, men det er nødvendigt, for at man konstant kan stræbe efter den højeste standard. For det andet bør lederskabet baseres på nogle centrale ledelsesdyder. Primadonnaen er meget rummelig mht. ledelsesstil og accepterer langt større udsving, end andre typer af medarbejdere gør, blot lederskabet er baseret på nogle centrale ledelsesdyder, der afspejler primadonnaens egne værdier. Væsentlige ledelsesdyder er passion og mod til at træde ud af sin egen comfort zone, men vigtigst er generøsitet, der dog ikke kun handler om at give, men i lige så høj grad handler om at tage imod. Tager man som leder ikke ordentligt imod det, som den generøse primadonna giver f.eks. blot med et ægte ment tak bliver arbejdet meningsløst, og primadonnaen holder op med at give. Præstationstripperen Der er to slags præstationstrippere: En introvert og en ekstrovert. Begge er villige til at ofre meget for arbejdets skyld, men de gør det ikke i en højere sags tjeneste. Præstationstrippere er deres eget vigtigste projekt. Den ekstroverte præstationstripper Den ekstroverte præstationstripper har ligesom primadonnaen et identitetsprojekt, men hvor primadonnaens identitet er knyttet til kaldet og ønsket om at gøre en forskel, handler den ekstroverte præstationstrippers identitetsprojekt om at være anerkendt som den bedste inden for sit felt. Derfor er den ekstroverte præstationstripper primært motiveret af at præstere, men det er først, når omgivelserne anerkender præstationen som noget særligt, at den ekstroverte præstationstripper føler, at han har præsteret. Følelsen af at præstere udløser et kick, som dog er betinget af helt andre faktorer end primadonnaens kick. Det er prestigesymboler i form af løn, forfremmelse, særlige prestigefyldte opgaver, frynsegoder, priser, legater etc., der understøtter følelsen af at have præsteret. På samme måde er anerkendelse og ros fra omgivelserne vigtig, men det skal ikke foregå under fire øjne. Som en af kunstnerne på Det Kongelige Teater sagde om den kunstneriske chef: Han bliver nødt til at forstå, at hvis ros ikke gives offentligt, tæller det ikke! Den introverte præstationstripper Den introverte præstationstripper higer efter tre motivationsmæssige tilstande: Han er ligesom den ekstroverte præstationstripper draget af følelsen af at præstere, men det er knyttet til en indre proces, der svarer til flow. Den introverte præstationstripper Figur 3: Den ekstroverte præstationstrippers motivationsprofil Figur 3: Den ekstroverte præstationstrippers motivationsprofil Styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder Prestigesymboler Anerkendelse (offentligt) Målsætning Feedback (ift. målopnåelse) Ansvar Motivation Emotionelle og psykologiske tilstande Præstation Kick qua prestige Identitet (som den bedste) 26

7 Figur 4: Den introverte præstationstrippers motivationsprofil Figur 4: Den introverte præstationstrippers motivationsprofil Styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder Skærmende lederskab Authentic alignment Autonomi Selvledelse Inspiration Motivation Emotionelle og psykologiske tilstande Præstation Kick (ved at knække en faglig nød) Flow stræber ligeledes efter følelsen af et kick, men her er kicket relateret til flow og til at knække en faglig nød. Præstationen for den introverte præstationstripper ligger både i at knække den enkelte faglige nød, men også i at stille sig selv nye og sværere opgaver, således at præstationen hele tiden øges. Den introverte præstationstripper er typisk lidt af en nørd inden for sit felt. Han er drevet af nysgerrighed og er typisk meget analytisk i sin tilgang til arbejdet. Det er den kreative proces, der er mest motiverende (Csikszentmihalyi, 1997), og selv om den introverte præstationstripper måske ikke er ligeglad med, om hans arbejde gør en forskel for andre, så er det ikke det, der motiverer ham og giver ham et kick. Ledelsesstrategi ift. præstationstripperen Lederskabet af den ekstroverte præstationstripper bør som udgangspunkt baseres på anvendelsen af prestigesymboler og offentlig anerkendelse, da det er nødvendige elementer for kicket og for følelsen af at have præsteret. Derudover er målsætning stærkt motiverende for den ekstroverte præstationstripper. Dette er helt i overensstemmelse med den klassiske målsætningsteori (Latham & Locke, 1979), hvor målet sættes så tilpas højt, at det er en udfordring at nå det, men ikke urealistisk højt, da den ekstroverte præstationstripper skyer fiaskoer og derfor ikke kaster sig ud i projekter, hvor der er en for høj risiko for ikke at nå målet. En anden forudsætning for, at målsætning virker, er, at der jævnligt gives feedback om, hvordan man klarer sig ift. målsætningen. Denne form for feedback adskiller sig væsentligt fra den feedback, primadonnaen har brug for, ved at være langt mere konkret og opgavefokuseret 8. Den introverte præstationstripper kræver som udgangspunkt ikke megen aktiv ledelsesudøvelse, da han primært ønsker masser af autonomi og selvledelse (se f.eks. Drucker, 2005). Derudover bør skærmende lederskab og authentic alignment stå centralt i lederskabet. Men hvor disse ting for primadonnaens vedkommende primært har en funktion ift. de eksistentielle motivationsfaktorer, har det for den introverte præstationstripper primært en betydning ift. den fred og den fordybelse, der er nødvendig for at opleve flow. Endelig har den introverte præstationstripper brug for inspiration og sparring, og han opdyrker som regel selv et netværk af folk i tilsvarende funktioner eller med tilsvarende interesser, så ledelsens opgave består primært i at give den introverte præstationstripper lov til at dyrke dette netværk. Det eneste punkt, hvor ledelsen kan have brug for at træde aktivt ind i lederskabet af den introverte præstationstripper, er, når han engagerer sig i arbejdsopgaver, som ikke er forenelige med organisationens mål. 27

8 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Pragmatikeren Pragmatikeren har et pragmatisk forhold til arbejdet. Han forstår og respekterer primadonnaens kald og føler stolthed, når arbejdet gør en forskel for andre, men han føler ikke selv et kald og finder den primære kilde til livsmening uden for arbejdet. Derfor kan pragmatikeren også opleve kick og flow, men fordi han investerer mindre i sit arbejde end primadonnaen, vil oplevelsen hverken være så stærk eller så hyppig, som tilfældet er for primadonnaen. For pragmatikeren er den vigtigste motivationsmæssige tilstand følelsen af work-life-balance. Pragmatikeren er meget opgavefokuseret og sætter en ære i, at arbejdet udføres korrekt og ordentligt. Pragmatikeren har brug for en velorganiseret arbejdsdag og bliver stresset, hvis ikke arbejdet kan udføres ordentligt inden for den normale arbejdstid. Desuden har han et stort socialt behov (jf. McClellands behov for tilhørsforhold, McClelland, 1967), og hans identitetsprojekt går primært på at være en god kollega og god medarbejder. Endelig er oplevelsen af retfærdighed et væsentligt element for pragmatikeren. Dette er helt i tråd med de klassiske retfærdighedsteoriers (Adams, 1963) argument om, at medarbejdere sammenligner deres nettoresultat med andres: Hvis andre får en større belønning for den samme eller mindre indsats end medarbejderen selv, vil det resultere i frustration og demotivation. Ledelsesstrategi ift. pragmatikeren Lederskabet af pragmatikeren er mere traditionelt. Pragmatikeren har ligesom primadonnaen og den introverte præstationstripper brug for skærmende lederskab. For pragmatikeren er det vigtigt at udføre arbejdet korrekt, og han har derfor brug for en meget opgavefokuseret feedback enten i form af løbende feedback eller i form af arbejdsbeskrivelser, vejledninger etc., som han kan følge vel vidende, at hvis de følges systematisk, så er arbejdet udført korrekt. Samtidig har pragmatikeren brug for ros og anerkendelse i mere traditionel forstand det understøtter følelsen af at have præsteret på et tilfredsstillende niveau og er dermed indirekte med til at skabe work-life-balance. Endelig er opbygningen af et godt socialt arbejdsmiljø væsentligt for pragmatikeren hvad enten det drejer sig om julefrokoster, sommerfester, fredagsmorgenbrød, teambuilding, konflikthåndtering etc. Moderat ansvar og selvledelse virker fint for pragmatikeren, men for meget ansvar skaber utryghed. Pragmatikeren har brug for, at lederne skaber de overordnede rammer og giver klare mål- og arbejdsbeskrivelser, men inden for disse rammer arbejder pragmatikeren gerne selvstændigt. Figur 5: Pragmatikerens motivationsprofil Figur 5: Pragmatikerens motivationsprofil Styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder Skærmende lederskab Feedback ift. opgaveløsning Ros og anerkendelse Sociale relationer Moderat ansvar og selvledelse Motivation Emotionelle og psykologiske tilstande Work-life-balance Identitet (tilhørsforhold) Oplevet retfærdighed Kick Flow 28

9 Lønmodtageren Lønmodtageren har en markant anden indstilling til arbejdet end de tre øvrige arketyper. For lønmodtageren er arbejdet et middel til et mål, som realiseres i fritiden. Lønmodtagerens forhold til arbejdet er baseret på en forestilling om, at der er et modsætningsforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og derfor arbejder lønmodtageren aktivt på at skabe en så positiv bidrags-belønnings-balance som muligt (Hein, b). Dette forstærkes af, at lønmodtageren som højtspecialiseret kreativ medarbejder indgår i en kultur, hvor ikke mindst primadonnaen og de to typer af præstationstrippere sætter en høj standard og agerer ud fra en væsentlig anderledes motivationsprofil. Begge dele trækker i retning af et øget bidrag for lønmodtageren, hvilket reducerer bidrags-belønnings-balancen. Derfor vil den højtspecialiserede og kreative lønmodtager næsten instinktivt og meget aktivt forsøge at trække i den stik modsatte retning ved at argumentere for, at standarden skal nedsættes, og belønningen øges. Dette gøres som regel ved henvisning til overenskomster, fagforeninger, tillidsrepræsentanter etc., hvor lønmodtagerne argumenterer for, hvorfor et bestemt stykke arbejde ikke kan udføres, hvorfor der skal holdes pause på bestemte tidspunkter, hvorfor der skal udbetales tillæg, eller hvorfor arbejdstiden ikke skal overskrides, til trods for at en deadline nærmer sig. Derudover er lønmodtageren ligesom pragmatikeren motiveret af følelsen af oplevet retfærdighed, men hvor pragmatikeren blot søger oplevet retfærdighed, føler lønmodtageren sig ofte berettiget til en større bidrags-belønningsbalance end andre 9. Oplevet uretfærdighed afstedkommer ofte stærke reaktioner fra lønmodtagerens side i form af brokkeri, frustration, animering af kolleger til fælles demonstration af utilfredshed, henvendelser til tillidsrepræsentanter etc. Figur 6: Lønmodtagerens motivationsprofil Figur 6: Lønmodtagerens motivationsprofil Styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder Løn og frynsegoder Belønning (og straf!) Ros Målsætning virker midlertidigt Motivation Emotionelle og psykologiske tilstande Positiv bidragsbelønnings-balance Oplevet retfærdighed Ledelsesstrategi ift. lønmodtageren Det er vigtigt at skelne imellem to ledelsesstrategier ift. lønmodtageren. Den første går på det direkte lederskab af lønmodtageren. Eftersom lønmodtageren primært er styret af ønsket om en positiv bidrags-belønnings-balance, bygger lederskabet på et relativt behavioristisk fundament (Hein, 2009). De primære motivationsfaktorer, som lederen kan gøre brug af, er løn og andre former for belønninger i form af frynsegoder, overarbejdstillæg, afspadsering etc. Desuden kan ros bruges til at motivere lønmodtageren til at yde en ekstra indsats, mens straf kan bruges til at sanktionere et uacceptabelt bidrag. Målsætning kan ligeledes anspore til at yde en ekstra indsats, hvis det kombineres med en øget belønning, men kun i en kortere periode, da lønmodtageren vil frygte, at det ellers danner præcedens for hans fremtidige bidrag. Den anden ledelsesstrategi ift. lønmodtageren relaterer sig til de øvrige arketyper. Lønmodtagerens fokus 29

10 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr på at nedsætte standarden er en hyppig kilde til irritation, frustration og demotivation hos de tre øvrige arketyper, og dette forstærkes af, at ledere ofte bruger mest energi på at please lønmodtageren, som får øget opmærksomhed qua sit brokkeri, og som har stærke magtredskaber i overenskomster, tillidsrepræsentanter mv., som i sig selv er fornuftige foranstaltninger, men som i hænderne på lønmodtageren bliver uhensigtsmæssige magtredskaber. Ledelsens væsentligste opgave ift. lønmodtageren er derfor at isolere lønmodtagerens indflydelse på organisationskulturen og at rette den primære del af sin energi mod de tre øvrige arketyper. Den dynamiske arketype Figur 7 viser de fire arketyper placeret på en skala, der angiver, i hvor høj grad den enkelte arketype er villig til at investere i sit arbejde og bringe ofre for at nå den højeste standard. Arketypemodellen bør dog ikke bruges som typificeringsværktøj, for nok vil én af arketypeprofilerne bedst beskrive en medarbejders motivationsprofil, men arketyperne er også af flere årsager dynamiske, og medarbejderne kan agere ud fra en anden arketypeprofil end deres naturlige af i hvert fald tre årsager, hvoraf de to er forholdsvis uproblematiske: 1) Der kan være arbejdsopgaver, som man forholder sig forskelligt til. En medarbejder, der f.eks. grundlæggende er primadonna af natur, kan godt forholde sig som pragmatiker eller lønmodtager til visse arbejdsopgaver. Det kan f.eks. skyldes, at man sparer energi til de arbejdsopgaver, som er mest motiverende og mest krævende. 2) Man kan bevidst flytte sig midlertidigt fra én arketype til en anden pga. f.eks. private forhold, der gør, at man i en periode ikke kan investere så meget i arbejdet, som man gerne ville. Figur 7: De fire arketyper af højtspecialiserede kreative medarbejdere Figur 7: De fire arketyper af højtspecialiserede kreative medarbejdere Primadonnaen Præstationstripperen Pragmatikeren Lønmodtageren Stor Villighed til at bringe personlige ofre Lille Den tredje årsag er langt mere problematisk og skyldes demotivation og frustration som reaktion på forhold, som medarbejderen ikke føler det muligt at kontrollere. Frustrationsregression er et kendt begreb inden for den klassiske motivationsteori (Alderfer, 1972) og refererer til den reaktion, der følger, når der ikke er udsigt til at få dækket et højereliggende og ofte uhåndgribeligt behov. I de tilfælde kan medarbejderen regrediere og i et ubevidst og ofte mislykket forsøg på at kompensere for de højereliggende udækkede behov fokusere på behovsdækning på lavereliggende og typisk mere håndgribelige behovsniveauer. Det kan udmønte sig i et overdrevent fokus på kantinens åbningstider, bøjlerne i garderoben, løntillæg, arbejdstider etc. alt sammen noget, som næppe er afgørende for medarbejderens motivation. Højtspecialiserede kreative medarbejdere kan således regrediere fra f.eks. at være primadonnaer til at opføre sig som pragmatikere eller lønmodtagere (primadonnaer regredierer dog stort 30

11 set aldrig til at være præstationstrippere) osv. Det er værd at bemærke, at de færreste højtspecialiserede kreative medarbejdere er lønmodtagere af natur dertil er arbejdet for krævende. En helt væsentlig ledelsesopgave er derfor at kunne skelne mellem, hvad en medarbejder er af natur, og hvad de evt. er regredieret til. Medarbejdere skal som udgangspunkt ledes som det, de er af natur, og ikke som det, de er regredieret til. Afsluttende refleksion Et afgørende spørgsmål er naturligvis, i hvor høj grad man kan generalisere fra scenekunstnere til andre typer af højtspecialiserede kreative medarbejdere. Svaret bør findes i en diskussion af arbejdets og organisationens karakter. Scenekunstnere på Det Kongelige Teater arbejder i projekter og under skiftende mellemledere/instruktører, og samtidig er de som fastansatte underordnet en samlet ledelse for hele organisationen. Det er klart, at ikke alle højtspecialiserede kreative medarbejdere arbejder i skiftende projekter og derfor heller ikke oplever samme udskiftningsgrad på mellemlederposten. Det betyder på den ene side, at scenekunstnere er udsat for større udsving i ledelsesudøvelse end andre typer af højtspecialiserede kreative medarbejdere. På den anden side er de knap så følsomme over for dårlig ledelse på mellemlederniveauet, fordi forløbet er afgrænset til ca. 8 uger. Trods projektarbejdet er de fastansatte dog særdeles følsomme over for den faste ledelse. Der sås nemlig en højere repræsentation af primadonnaer blandt freelance-ansatte kunstnere end blandt fastansatte og en tilsvarende højere grad af frustrationsregression blandt de fastansatte. Årsagen kan ligge flere steder: Freelance-arbejderen vælger selv projektet til eller fra og går derfor ind i projekterne med en anden motivation end de fastansatte. Freelance-arbejderen kan også i højere grad skærme sig selv over for ledelsestiltag rettet mod hele organisationen, mens fastansatte selvsagt er underlagt en mere kontinuerlig ledelse, som på godt og ondt er stærkt indgribende i medarbejderens professionelle og personlige virke. Samtidig kan man hævde, at scenekunstneres arbejde er specielt i den forstand, at det ikke kun er underlagt en intern evaluering, men også en offentlig evaluering i dagspressen i form af x antal stjerner eller hjerter. Omvendt kan man sige, at især offentligt ansatte højtspecialiserede kreative medarbejdere er blevet underlagt en stigende grad af evaluering, som offentliggøres, og som i højere grad diskuteres i dagspressen. Dette gælder f.eks. sundhedsvæsenet, politiet, folkeskolen, forsvaret etc. Selv om yderligere forskning vil kunne afdække særlige forhold af betydning for andre grupper af højtspecialiserede kreative medarbejderes motivation, kan der altså samtidig peges på en række fællesnævnere, som betyder, at nok er scenekunstneres arbejde specielt, men grundlæggende er der ikke den store forskel på at være balletdanser eller læge, operasanger eller gymnasielærer eller skuespiller eller spilprogrammør. Summary The most important resource in the knowledge economy, the creative economy and the experience economy is the highly specialised, creative employees. This broad group of employees is crucial for both private sector competitiveness and public sector quality and efficiency. The challenge for future leaders will therefore be to release the full potential of this type of highly specialised, creative staff, and handle the managerial challenges that follow in the wake of that type of employee. The article introduces a comprehensive and empirically based new motivation and management theory, focusing on the highly specialised creative employees, and it debunks the myth of the hysterical and demanding prima donna who resists any constraints imposed by management. 31

12 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Noter 1. F.eks. Maslow i hans beskrivelse af det selvaktualiserende menneske (Maslow, ) og Herzberg, som baserer sin to-faktor-teori på bl.a. regnskabsfolk og ingeniører (Herzberg et al., 2007). 2. Maslow beskæftiger sig bl.a. med såkaldte peak experiences (se Maslow, 1976). 3. Primadonna-begrebet er valgt for at gøre op med de myter, der knytter sig til begrebet. Forskningsprojektet har vist, at en stor del af de medarbejdere, der bliver stemplet som primadonnaer i den negative betydning, ofte er misforstået af både ledere og kolleger, der ikke forstår primadonnaens eksistentielle forhold til arbejdet. 4. På denne måde minder primadonnaen i sit værdisæt meget om den klassiske professionssociologis beskrivelse af den fagprofessionelle, som arbejder ud fra et kald og en serviceorientering, og som bekender sig til et højere ikke-kommercielt formål (se f.eks. Hein, 2009 og Jespersen, 1993). 5. Dette er i øvrigt helt i overensstemmelse med Maslows teori om selvaktualiserende mennesker, som tilsidesætter de fire nederste behov i behovshierarkiet i deres stræben efter at finde mening (Maslow, ). 6. Dilemmaer, der opstår som følge af forskellige etiske positioner, diskuteres bl.a. i Haslebo & Haslebo, Begrebet er introduceret af tre amerikanske forskere, der har påvist, at medlemmer af en profession oplever størst arbejdsglæde, når der er authentic alignment (se Gardner et al., 2001). 8. Her ses paralleller til McClelland, som skelner mellem følelsesfeedback og opgavefeedback. McClelland påpeger, at personer med stort præstationsbehov primært har brug for opgavefeedback (se McClelland, 1967; Hein, 2009). Personer med stort tilhørsbehov, som i artiklens terminologi minder mest om pragmatikeren, har derimod brug for følelsesfeedback i form af anerkendelse, ros og accept. 9. Dette svarer til argumentet hos Huseman et al., 1987, der skelner mellem tre medarbejdertyper: De godgørende, som foretrækker et lavere nettoresultat end andre; de retfærdighedsfølsomme, som foretrækker samme nettoresultat som andre, og de berettigede, som foretrækker et højere nettoresultat end andre (se også Hein, 2009). Litteratur Adams, J. Stacy: Toward an Understanding of Inequity, s , Journal of Abnormal Psychology 67/1963. Alderfer, Clayton P.: Existence, Relatedness and Growth. Human Needs in Organizational Settings, The Free Press, New York, Barnard, Chester I.: The Functions of the Executive, 30th Anniversary Edition, Harvard University Press, Barley, Stephen R. & Gideon Kunda: Gurus, Hired Guns, and Warm Bodies Itinerant Experts on a Knowledge Economy, Princeton University Press, Princeton, NJ, Corbin, Juliet M. & Anselm L. Strauss: Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, SAGE Publications, Thousand Oaks CA, Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow The Psychology of Optimal Experience, Harper Perennial, Csikszentmihalyi, Mihaly: Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention, Harper Perennial, Dickerson, Chad: No more prima donnas, InfoWorld, 46/2001. Drucker, Peter F.: Managing Oneself. Harvard Business Review, January Florida, Richard: The Rise of The Creative Class And How It s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York, Frankl, Viktor E.: Man s Search for Meaning, Pocket Books, Gardner, Howard; Mihaly Csikszentmihalyi & William Damon: Good Work When Excellence and Ethics Meet. Basic Books, New York, Glaser, Barney G. & Anselm Strauss: The Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research. de Gruyter, New York, Greenberg, Herbert M. & Gregory Sidler: What is the best way to handle a prima donna?, Forum, 94/August, Haslebo, Gitte & Maja Loua Haslebo: Etik i organisationer fra gode hensigter til bedre handlemuligheder. Dansk Psykologisk Forlag,

13 Hein, Helle Hedegaard: Motivation motivationsteori og praktisk anvendelse, Hans Reitzels Forlag, København, Hein, Helle Hedegaard: Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren. Ledelseidag. dk, nr. 4, april, 2009b. Herzberg, Frederick; Bernard Mausner & Barbara Bloch Snyderman: The Motivation to Work. Ninth printing, Transaction Publishers, Huseman, Richard C.; John D. Hatfield & Edward W. Miles: A New Perspective on Equity Theory: The Equity Sensitivity Construct, s , Academy of Management Review, 12/2, Jespersen, Peter Kragh: De professionelle og bureaukratiet. Aalborg Universitetscenter, Latham, Gary P. & Edwin A. Locke: Goal Setting A Motivational Technique That Works, Organizational Dynamics, Autumn, Maslow, Abraham H.: Religions, Values, and Peak-Experiences, Penguin Compass, Maslow, Abraham H.: Motivation and Personality. Third Edition, Longman/Addison-Wesley Educational Publishers Inc., New York, Maslow, Abraham H.: Maslow on Management, John Wiley and Sons, New York, Maslow, Abraham H.: Toward a Psychology of Being. Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York,1999. McClelland, David C.: The Achieving Society. The Free Press, Mintzberg, Henry: Covert Leadership: Notes on Managing Professionals. Harvard Business Review, November- December, Scott, W. Richard: Professionals in Bureaucracies Areas of Conflict, I: Vollmer, Howard M. & Donald L. Mills (eds.): Professionalization, s , Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ,

FORDOMME OM PRIMADONNAEN

FORDOMME OM PRIMADONNAEN ARKETYPER I HELSETJENESTEN helle.hein@mail.dk FORDOMME OM PRIMADONNAEN Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig Temperamentsfuld Lider af storhedsvanvid Hysterisk Barnlig Ledelsesfremmed

Læs mere

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Primadonna ledelse Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Indholdsfortegnelse Primadonna ledelse! 4 Primadonnaen, præstations-tripperen, pragmatikeren og

Læs mere

Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren

Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren Artiklen er publiceret på i Ledelseidag.dk nr. 4, april 2009 Fremtidens arbejdsmarked bliver i høj grad præget af højtspecialiserede

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Modelskolesamarbejdet Organisatoriske forandringer og fair processer

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Modelskolesamarbejdet Organisatoriske forandringer og fair processer SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Modelskolesamarbejdet Organisatoriske forandringer og fair processer 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 12. og 13. marts 2015 D. 12. marts 10.00 Velkommen til 3. undervisningsgang

Læs mere

Motivation og ledelsesudøvelse for officerer

Motivation og ledelsesudøvelse for officerer Motivation og ledelsesudøvelse for officerer Masterafhandling udarbejdet som en del af master i militære studier ved Forsvarsakademiet Maj 2014 Udarbejdet af: Kaptajn René Sølvberg Vejleder: Major Michael

Læs mere

Teambuilding som ledelsesværkstøj

Teambuilding som ledelsesværkstøj Teambuilding som ledelsesværkstøj 1 Ledelse er et magtinstrument Hvorfor er der egentlig nogen der tillader, at andre tager magten over dem? 2 1 Agenda Magtens legitimering (historiske træk) Behovet for

Læs mere

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse Helle Hedegaard Hein (2009) MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse den 09-03-2012 kl. 8:52 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Ledere har et næsten umenneskeligt stort ansvar for de mennesker,

Læs mere

Indhold. 1. Introduktion til motivation... 15 Hvad er motivation?... 15 Bogens disposition... 20

Indhold. 1. Introduktion til motivation... 15 Hvad er motivation?... 15 Bogens disposition... 20 Indhold Forord........................... 9 Del 1: Perspektiv 1. Introduktion til motivation................ 15 Hvad er motivation?.................... 15 Bogens disposition.................... 20 2. Motivationsteori

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

MOTIVATION. Gruppe 5

MOTIVATION. Gruppe 5 MOTIVATION Gruppe 5 DEFINITION Motivation Movere (latin) at flytte eller bevæge noget i en bestemt retning eller mod et bestemt mål Motivationen er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det?

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Mindstep omfatter: Uddannelser Personlig udviklingskurser Coaching Konsulentydelser Organisation Stress forebyggelse, behandling og fastholdelse

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Sprog og Børn (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for et godt liv oplevelser af egen kompetence (jeg kan som

Læs mere

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for inklusion (for os alle) oplevelser

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo

Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo Mening i forandring Direktør Lone Thellesen, Dacapo Nr. 501 tirsdag den 11. november 2014 kl. 12.45 14.00 Relationers betydning for trivsel og forandring Forandringer Relationer Trivsel Forskningsprojekt

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Møder fest eller fuser?

Møder fest eller fuser? Møder fest eller fuser? Hvordan har vi det med møder? Mødets mindstekrav Facilitering Legeplads Lektor ved Århus universitet: Ib Ravn Typer af møder Orienteringsmøder Diskussionsmøder Afdelingsmøder Tavlemøder

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013!

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013! High Performance Talent Akademiet for Talen:ulde Unge 23$24.januar2013 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. Scient. i Idræt & Biologi High Performance Director, Top Volley Danmark Chefkonsulent & parter i

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Videndjurs, Handelsgymnasium Rønde HHX Organisation

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen

Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen Niels Haastrup, LMM, Skibsofficer Lektor, Fredericia Maskinmesterskole Ledelse i maskinmesteruddannelsen Ledelsesfag, samlet set, dækker 20 ECTS af i alt 180

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen Oplæg ved Cand. Psych. Phd Lars Peter Andersen Aut. Cand. Psych.PhD Lars Peter Andersen 1 Baggrund Klinisk psykolog AMK Herning 2004- Forsker AMK Herning 2004- Ekstern lektor PI

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere