AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. oktober 2012 Stig R. Hemdorff AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR MED FIGURER Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Kryds strækning RESULTATER Kryds strækning SAMMENLIGNING MED TIDLIGERE kryds Strækning... 28

3 SIDE 2 1. INDLEDNING Dette notat beskriver resultatet af beregning af de parametre (konstanter), der anvendes i forbindelse med uheldsmodellerne. Uheldsmodellerne anvendes primært i forbindelse med udpegning af sorte pletter. Konstanterne i modellen kaldes også a- og p-værdier. Denne beregning af a- og p-værdier er baseret på uheldsdata for perioden og trafikdata for Ved beregningerne er anvendt SASstatistikpakkens NLIN-procedure. Denne procedure giver mulighed for at beregne parametre til modeller, der ikke er lineære, som tilfældet er for uheldsmodellerne. Resultaterne afløser parametrene fra den forrige beregning, der var baseret på perioden Baggrunden for, at der er gået så lang tid siden sidste beregning, er, at en væsentlig del af amtsvejene blev overført til kommunerne i forbindelse med Kommunalreformen i Dermed var der principielt kun statsvejnettet (inklusive de amtsveje som var overført til statsvej) som grundlag for beregningerne. Dette vejnet har ikke en størrelse, så der generelt kan forventes en pålidelig beregning af parameterværdierne. Det har derfor været afventet, at et større antal kommuner skulle få deres vejnet og kryds ind i vejman.dk sammen med oplysninger om trafik. I den forbindelse har det så været tanken at ændre grupperingen af vejnettet, så det i højere grad er vejens type og funktion, der ligger bag. Altså om der fx er tale om en overordnet trafikvej, der forbinder nogle hovedpunkter eller en lokalvej af mere intern betydning. Desværre er de nødvendige oplysninger om kryds og trafik endnu ikke kommet ind i vejman.dk i tilstrækkelig omfang. Det blev derfor besluttet at forsøge at beregne nye parameter-værdier baseret på statsvejene og de tidligere amtsveje, som er blevet til kommuneveje. Heldigvis har det vis sig, at beregningerne har kunnet gennemføres. I den nuværende inddeling er både strækninger og kryds delt op i en række typer ud fra deres funktion og udformning, og om der er randbebyggelse eller ej. I forbindelse med både strækninger og kryds er det muligt at angive en sortplet-dato. Denne dato angiver, at der er foretaget en ændring, som har betydning for ulykkesbilledet og dermed sortpletudpegningen. Kun uheld sket efter sortplet-datoen er taget med i beregningerne svarende til, hvad der sker i forbindelse med en udpegning af sorte pletter. I beregningerne indgår uheldene i forhold til den tidsperiode, som de dækker. Strækninger og kryds med en tidsperiode mindre end 3 år er udeladt af beregningerne, da tilfældige udsving i disse tilfælde kan få for stor betydning. Desuden anvendes der i forbindelse med beregningerne en vægtning, så ekstreme værdier ikke får lov at tælle så meget med, da modellerne skal udtrykke det gennemsnitlige billede.

4 SIDE KRYDS Modellen for kryds baserer sig på en sammenhæng mellem uheldstætheden (UHT) udtrykt som antal uheld pr. kryds pr. år, summen af årsdøgntrafikken (ÅDT) ind i krydset i primær retningen og summen af årsdøgntrafikken ind i krydset i sekundærretningen. I denne forbindelse er primær retning de ben i krydset, der ikke har vigepligt, dog således at de kryds hvor der er vigepligt for alle ben (fx lysregulerede kryds), er primær retning de 2 ben med højest ÅDT. Modellen for kryds har følgende form: UHT = a * ÅDT p1 primær * ÅDT p2 sekundær 3-benede kryds, hvor sekundær ÅDT er mindre end 250, udelades som kryds og betragtes i stedet sammen med strækninger. Tilsvarende for 4-benede kryds eller mere, hvor sekundær ÅDT er mindre end 500. Antallet af kryds i forbindelse med beregningerne (og resultattabellerne) vil derfor ikke svare til det totale antal kryds af de pågældende typer på vejnettet. Tidligere statistiske undersøgelser har vist, at ap-typerne 513 og 514 (3-benede kryds med primær eller sekundær vej kanaliseret og med randbebyggelse) som særskilte grupper ikke afveg fra en model, hvor de to grupper var slået sammen. Tilsvarende er typerne (4-benede kanaliserede kryds med randbebyggelse) som tidligere slået sammen ud fra de samme betragtninger. Der er stadig problemer med at beregne ap-værdier for rundkørsler. Det skyldes primært, at de kryds der i vejman.dk er registreret som rundkørsler, reelt er de enkelte ben i rundkørslen og ikke den samlede rundkørsel. En korrekt beregning af rundkørsler afventer stadig etableringen af information om Meta-kryds (Meta-kryds er sammenkædning af kryds, der hører sammen som en helhed på overordnet niveau). I vejman.dk er der taget højde for at kunne håndtere dette problem, men der mangler stadig en registrering af oplysningerne. For alle uheld har det ikke været muligt at beregne parametre for 3-ben primær vej kanaliseret og uden randbebyggelse (ap-type 523). Desuden har det heller ikke været muligt at beregne parametre for rundkørsler. For personskadeuheld alene har det ikke været muligt at beregne parametre for 4-ben kanaliseret og med randbebyggelse (ap-typerne 612, 613 og 614), 4-ben ingen kanalisering og uden randbebyggelse (ap-type 620) samt rundkørsel, flettestrækning og øvrige kryds. I disse tilfælde vil der i forbindelse med udpegningen af sorte pletter i stedet blive taget udgangspunkt i den gennemsnitlige uheldstæthed for den pågældende type. I praksis sker det ved at sætte a-værdien til den gennemsnitlige uheldstæthed og p-værdierne til 0.

5 SIDE STRÆKNING Modellen for strækninger baserer sig på en sammenhæng mellem uheldstætheden (UHT) udtrykt som antal uheld pr. kilometer pr. år og årsdøgntrafikken (ÅDT). Modellen for strækninger har følgende form: UHT = a * ÅDT p Inddelingen i ap-typer for strækninger baserer sig på en række forskellige oplysninger i vejman.dk, fx antal kørespor, anlæg af cykelsti og randbebyggelse, samtidig skelnes der mellem højre og venstre side af vejen. Det indebærer, at opdelingen i ap-typer ind i mellem kan blive meget fragmenteret. I forbindelse med behandlingen af data til beregningerne er alle ap-type strækninger med en længde mindre end 25 meter derfor undersøgt manuelt i forhold til nabostrækningerne. Det har resulteret i sammenlægning af en række strækninger til en fælles ap-type. De 25 meter er valgt, fordi det nogenlunde svarer til nøjagtigheden for stedfæstelsen af uheld, da der typisk kan gå meter fra et uheld starter til det slutter. Især i forbindelse med mindre kryds, hvor der er etableret svingbaner, kan der forekomme meget korte strækninger med 3- eller 4-spor, selvom vejen generelt er 2-sporet. Det har ikke været muligt at finde en måde at løse dette problem på pr. automatik. I forbindelse med det kommende skift i typeinddeling vil problemet formodentlig blive løst, fordi typeinddelingen vil være nød til at basere sig på andre mere generelle informationer, som strækker sig over længere vejstykker. I det følgende er de seneste ap-værdier vist dels for person- og materielskadeuheld samlet dels for personskadeuheld alene.

6 SIDE 5 2. RESULTATER 2.1 KRYDS Person- og materielskadeuheld Kryds Antal Antal uheld Korrelation år Uheld pr. Med rand AP-type kryds a p1 p2 3-ben signalreguleret , ,47 0,41 0,37 0,46 3-ben primær + sekundær vej kanaliseret 3-ben primær vej kanaliseret 3-ben sekundær vej kanaliseret , ,32 0,77 0,43 0, ,12 0, ,77 0,55 0, ,06 3-ben ingen kanalisering , ,76 0,46 0,28 0,05 4-ben signalreguleret , ,72 0,65 0,76 0,94 4-ben primær + sekundær vej kanaliseret ,36 4-ben primær vej kanaliseret 4-ben sekundær vej kanaliseret , ,51 0,99 0,53 0, ,13 4-ben ingen kanalisering , ,49 0,80 0,29 0,12 Alle kryds med rand ,23 Fortsættes

7 SIDE 6 Kryds Antal Antal uheld Korrelation år Uheld pr. Uden rand AP-type kryds a p1 p2 3-ben signalreguleret , ,66 0,30 0,41 0,56 3-ben primær + sekundær vej kanaliseret 3-ben primær kan. kanaliseret 3-ben sekundær vej kanaliseret , ,46 0,53 0,27 0, (0,130065) , , ,70 0,36 0,30 0,14 3-ben ingen kanalisering , ,62 0,12 0,21 0,07 4-ben signalreguleret , ,48 0,54 0,63 0,92 4-ben primær + sekundær vej kanaliseret 4-ben sekundær vej kanaliseret , ,46 0,44 0,38 0, , ,76 0,12 0,32 0, , ,29 0,66 0,28 0,31 4-ben ingen kanalisering , ,26 0,16 0,25 0,19 Alle kryds uden rand ,25 4-ben primær vej kanaliseret Kryds Antal Øvrige Antal uheld Korrelation år Uheld pr. AP-type kryds a p1 p2 Rundkørsel (0,08187) ,06 Flettestrækning , ,41 0,72 0,13 0,01 Andet , ,80 0,23 0,41 0,81 Alle øvrige kryds ,05 Tabel 1: Krydstyper med parameterværdier baseret på udpegningsperioden Person- og materielskadeuheld.

8 SIDE 7 Personskadeuheld Kryds Antal Antal puheld Korrelation år Puheld pr. Med rand AP-type kryds a p1 p2 3-ben signalreguleret , ,26 0,29 0,18 0,13 3-ben primær + sekundær vej kanaliseret ,05 3-ben primær vej kanaliseret 3-ben sekundær vej kanaliseret , ,69 0,54 0,26 0, ,02 3-ben ingen kanalisering , ,05 0,10 0,18 0,02 4-ben signalreguleret , ,34 0,40 0,39 0,23 4-ben primær + sekundær vej kanaliseret ,11 4-ben primær vej kanaliseret 4-ben sekundær vej kanaliseret (0,169014) , ,02 4-ben ingen kanalisering , ,06 1,18 0,26 0,04 Alle kryds med rand ,07 Fortsættes

9 SIDE 8 Kryds Antal Antal puheld Korrelation år Puheld pr. Uden rand AP-type kryds a p1 p2 3-ben signalreguleret , ,79 0,16 0,32 0,14 3-ben primær + sekundær vej kanaliseret 3-ben primær kan. kanaliseret 3-ben sekundær vej kanaliseret , ,44 0,42 0,20 0, , ,50 0,16 0,13 0, , ,76 0,29 0,22 0,06 3-ben ingen kanalisering , ,67 0,06 0,16 0,05 4-ben signalreguleret , ,64 0,44 0,46 0,23 4-ben primær + sekundær vej kanaliseret ,13 4-ben sekundær vej kanaliseret , ,13 0,05 0,07 0, ,11 4-ben ingen kanalisering (0,070689) ,07 Alle kryds uden rand ,09 Kryds 4-ben primær vej kanaliseret Øvrige Antal AP-type Antal kryds puheld a p1 p2 Korrelation Puheld pr. år Rundkørsel (0,018994) ,02 Flettestrækning (0,002083) ,00 Andet (0,141176) ,14 Alle øvrige kryds ,01 Tabel 2: Krydstyper med parameterværdier baseret på udpegningsperioden Personskadeuheld.

10 SIDE STRÆKNING Person- og materielskadeuheld Strækninger Uden randbebyggelse Længde Antal uheld Korrelation pr.km pr. år Uheld AP-type årskm/ a p Motorvej , ,92 0,92 0,52 Motortrafikvej , ,85 0,81 0,21 Ramper ved motorvej og lign , ,47 0,88 0,12 2-spor med cykelsti , ,64 0,98 0,21 2-spor uden kantbane og uden cykelsti 2-spor med kantbane og uden cykelsti , ,66 0,99 0, , ,56 0,99 0,18 3-spor , ,20 0,85 0,56 4-spor , ,11 0,84 0,65 Øvrige veje , ,92 0,44 1, ,24 Strækning Med randbebyggelse 2-spor med kantbane og med cykelsti 2-spor uden kantbane og med cykelsti AP-type Længde årskm/5 Antal uheld a p Alle strækninger uden randbebyggelse Korrelation Uheld pr.km pr. år , ,60 0,92 0, , ,68 0,94 0,61 2-spor uden cykelsti , ,49 0,99 0,32 3-spor , ,48 0,90 0,98 4-spor , ,34 0,81 1,39 Øvrige veje , ,34 0,77 1,02 Alle strækninger med randbebyggelse ,51 Tabel 3: Parameterværdier for person- og materielskadeuheld baseret på fordelt på strækningstyper. Årskm er den samlede længde af strækningerne for den pågældende type gange med tiden i år, som strækningerne indgår med. Nogle strækninger er fx så nye, at de ikke har ligget der i alle 5 år. Andre er bygget om i perioden, så kun tidsperioden efter ombygningen indgår.

11 SIDE 10 Personskadeuheld Strækninger Puheld Uden randbebyggelse Længde Antal puheld Korrelation år pr.km pr. AP-type årskm/ a p Motorvej , ,69 0,88 0,17 Motortrafikvej , ,78 0,76 0,09 Ramper ved motorvej og lign , ,50 0,83 0,04 2-spor med cykelsti , ,57 0,96 0,10 2-spor uden kantbane og uden cykelsti 2-spor med kantbane og uden cykelsti , ,67 0,99 0, , ,47 0,99 0,09 3-spor , ,01 0,84 0,25 4-spor (0,248654) - - 0,25 Øvrige veje , ,89 0,41 0, ,11 Strækning Med randbebyggelse 2-spor med kantbane og med cykelsti 2-spor uden kantbane og med cykelsti AP-type Længde årskm/5 Antal puheld a p Alle strækninger uden randbebyggelse Korrelation Puheld pr.km pr. år , ,46 0,89 0, , ,55 0,95 0,24 2-spor uden cykelsti , ,55 0,99 0,13 3-spor , ,24 0,83 0,33 4-spor , ,76 0,83 0,43 Øvrige veje (0,617339) - - 0,30 Alle strækninger med randbebyggelse ,19 Tabel 4: Parameterværdier for personskadeuheld baseret på fordelt på strækningstyper.

12 SIDE SAMMENLIGNING MED TIDLIGERE 3.1 KRYDS AP-type 511: 3 ben signalreguleret med randbebyggelse

13 AP-type 512: 3 ben primær og sekundær vej kanaliseret, med randbebyggelse SIDE 12

14 AP-type 513 og 514: 3 ben primær eller sekundær vej kanaliseret, med randbebyggelse SIDE 13

15 AP-type 510: 3 ben ingen kanalisering, med randbebyggelse SIDE 14

16 AP-type 611: 4 ben signalreguleret, med randbebyggelse SIDE 15

17 AP-type 612, 613 og 614: 4 ben kanalisering i krydset, med randbebyggelse SIDE 16

18 AP-type 610: 4 ben ingen kanalisering, med randbebyggelse SIDE 17

19 AP-type 521: 3 ben signalreguleret, uden randbebyggelse SIDE 18

20 AP-type 522: 3 ben primær og sekundær vej kanaliseret SIDE 19

21 SIDE 20 AP-type 523: 3 ben primær vej kanaliseret, uden randbebyggelse Oplysningerne har ikke kunnet beregnes for

22 AP-type 524: 3 ben sekundær vej kanaliseret, uden randbebyggelse SIDE 21

23 AP-type 520: 3 ben ingen kanalisering, uden randbebyggelse SIDE 22

24 AP-type 621: 4 ben signalreguleret, uden randbebyggelse SIDE 23

25 AP-type 622: 4 ben primær og sekundær vej kanaliseret, uden randbebyggelse SIDE 24

26 AP-type 623: 4 ben primær vej kanaliseret, uden randbebyggelse SIDE 25

27 AP-type 624: 4 ben sekundær vej kanaliseret, uden randbebyggelse SIDE 26

28 AP-type 620: 4 ben ingen kanalisering, uden randbebyggelse SIDE 27

29 SIDE STRÆKNING AP-type 121: Motorveje AP-type 122: Motortrafikveje

30 SIDE 29 AP-type 123: Ramper ved motorveje og lignende AP-type 220: 2 spor med cykelsti, uden randbebyggelse

31 SIDE 30 AP-type 221: 2 spor uden kantbane og uden cykelsti, uden randbebyggelse AP-type 222: 2 spor med kantbane og uden cykelsti, uden randbebyggelse

32 SIDE 31 AP-type 320: 3 spor uden randbebyggelse AP-type 420: 4 spor uden randbebyggelse

33 SIDE 32 AP-type 920: Øvrige veje uden randbebyggelse AP-type 211: 2 spor med kantbane og cykelsti, med randbebyggelse

34 SIDE 33 AP-type 212: 2 spor med kantbane og uden cykelsti, med randbebyggelse AP-type 213: 2 spor uden cykelsti, med randbebyggelse

35 SIDE 34 AP-type 310: 3 spor med randbebyggelse AP-type 410: 4 spor med randbebyggelse

36 AP-type 910: Øvrige veje med randbebyggelse SIDE 35

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER Dato 25. juni 2018 Sagsbehandler Ida Hvid Mail idh@vd.dk Telefon 72443012 Dokument Click here to enter text. Side 1/9 AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2012 2016 UDEN FIGURER Vejdirektoratet

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Tanken med denne Workshop er at gennemgå: Hvad har vi, og hvad kan undværes. Hvad er vores umiddelbare planer. Og ikke mindst, hvad er jeres ønsker.

Tanken med denne Workshop er at gennemgå: Hvad har vi, og hvad kan undværes. Hvad er vores umiddelbare planer. Og ikke mindst, hvad er jeres ønsker. Tanken med denne Workshop er at gennemgå: Hvad har vi, og hvad kan undværes. Hvad er vores umiddelbare planer. Og ikke mindst, hvad er jeres ønsker. 1 I dag er der 2 indgange til uheldssystemerne. Det

Læs mere

Brug af uheldsmodeller i byområder

Brug af uheldsmodeller i byområder Brug af uheldsmodeller i byområder af Civilingeniør Poul Greibe Atkins Danmark poul.greibe@atkinsglobal.com Forskningsassistent Marlene Rishøj Kjær Danmarks TransportForskning mrk@dtf.dk Danmarks TransportForskning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Foreløbige ulykkestal september 2016

Foreløbige ulykkestal september 2016 Dato 27. oktober 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-9 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal september 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Klasssificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning

Klasssificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning Klasssificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning Bo Grevy Institut for planlægning (IFP) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygning 115, 2800 Lyngby : 4525 1546, Fax : 4593 6412, Email : grevy@ivtb.dtu.dk

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Jesper Mertner, COWI A/S Nordisk Trafiksäkerhets Forum København 19-20 November 2009 # 1 Præsentation Baggrund for oplæg Metode Eksempel på resultater

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet

Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet Dorte Vistisen Carl Bro as, IMM/CTT på DTU M.Sc., PhD studerende 1 Indledning Selvom der årligt anvendes mange millioner på

Læs mere

Uheldsmodeller for bygader

Uheldsmodeller for bygader Uheldsmodeller for bygader Test i tre kommuner Rapport 1 2003 Marlene Rishøj Kjær Poul Greibe Uheldsmodeller for bygader Test i tre kommuner Rapport 1 2003 Marlene Rishøj Kjær Poul Greibe Uheldsmodeller

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2016

Foreløbige ulykkestal december 2016 Dato 26. januar 2017 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Uheldsmodeller for veje i åbent land

Uheldsmodeller for veje i åbent land Uheldsmodeller for veje i åbent land Forprojekt Søren Underlien Jensen 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning...5 1. Indledning... 11 1.1 Formål med forprojektet...

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

Trafiksikkerhed på motorveje

Trafiksikkerhed på motorveje Trafiksikkerhed på motorveje Motorvejene i Danmark er sikre at køre på faktisk de sikreste i EU. Med et sæt uheldsmodeller og sikkerhedsfaktorer kan man nu beregne et forventet antal uheld og personskader

Læs mere

Søren Underlien Jensen. Trafiksikkerhed på motorveje. Tre produkter:

Søren Underlien Jensen. Trafiksikkerhed på motorveje. Tre produkter: Søren Underlien Jensen Trafiksikkerhed på motorveje Tre produkter: - Teknisk rapport med al dokumentation mv. - Notat med sammenfatning og brugervejledning - IT-værktøj - www.trafitec.dk Formål og hovedopgaver

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode

Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen, AAU Trafikdage på Aalborg Universitet Mandag den 28. august 2006

Læs mere

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen September 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning... 5 1.

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for landevejsnettet

Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for landevejsnettet Uheld pr. år pr. rundkørsel Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for landevejsnettet Kryds og strækninger i det åbne land 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Læs mere

Trafiksikkerhed på motorveje Søren Underlien Jensen, Trafitec

Trafiksikkerhed på motorveje Søren Underlien Jensen, Trafitec Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger

Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger Uheld pr. år pr. km Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger Motorvejsnettet 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 Årsdøgntrafik

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

Status på Statsveje i Halsnæs Kommune

Status på Statsveje i Halsnæs Kommune Status på Statsveje i Halsnæs Kommune 1 Indholdsfortegnelse Status på Statsveje i Halsnæs Kommune... 1 0. Generelt... 3 1. Rundkørslerne på rute 16.... 4 1.1 Kregme... 4 1.2 Hillerødvej/Karlsgavevej/Sandskårsvej...

Læs mere

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne.

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne. Dato Sagsbehandler Mail Telefon Dokument Side 26. januar 2016 Inger Foldager IFO@vd.dk +45 7244 3333 15/17211-3 1/5 Nye Æ10 faktorer i Mastra fra 2016 Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en analyse med

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Dato 5. juni 215 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 331 Dokument 14/1336-39 Side 1/16 Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Niels Juels Gade 13 122 København K Telefon

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)...

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)... DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 Svend Schrøder ssc@vd.dk 7244 7420 Revideret 24-05-2013 REFERENCESYSTEM EKSEMPELSAMLING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Søren Underlien Jensen Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Systematisk litteraturstudie - Meta-analyse, syntese af tidligere studier Før-efter uheldsevaluering - 332 ombygninger af kryds til rundkørsler

Læs mere

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose

13. 15/20328 Kryds i Grønnemose 13. 15/20328 Kryds i Grønnemose Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget drøfter de to løsningsmodeller med henblik på anbefaling af én af de to løsningsmodeller til Byrådet. Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Ref 8651082 Kortlægning(1) Version 4 Dato 2009-03-29 Udarbejdet af RAHH, CM Kontrolleret

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk & Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

UDKAST HØJRESVING FOR RØDT TILLADT FOR CYKLI- STER

UDKAST HØJRESVING FOR RØDT TILLADT FOR CYKLI- STER Til Gladsaxe Kommune Dokumenttype Udkast til ydelsesbeskrivelse Dato Juli 2015 UDKAST HØJRESVING FOR RØDT TILLADT FOR CYKLI- STER UDKAST HØJRESVING FOR RØDT TILLADT FOR CYKLISTER Revision 1 Dato 2015-07-06

Læs mere

Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering

Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering Dato 11. november 2014 Sagsbehandler Susanne Degn Mail slh@vd.dk Telefon 7244 7147 Dokument 14/15873-1 Side 1/10 Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Uheldene er kortlagt for de uheldsbelastede lokaliteter med følgende signatur:

Uheldene er kortlagt for de uheldsbelastede lokaliteter med følgende signatur: Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der er sket mange uheld, og

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 7. oktober 2012 OAN Udkast 1.0 Indledning Dette notat opsumerer kort de dele af Otto Anker Nielsens præsentation

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Standardisering af vejlængder

Standardisering af vejlængder Dato 16. december 2015 Sagsbehandler Marie Lanng Pallisgaard Mail mpa@vd.dk Telefon +45 7244 7409 Dokument 15/18308-1 Side 1/5 Standardisering af vejlængder Definition af vejlængder Et par indledende definitioner

Læs mere

Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse

Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse Rapport 308 2006 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postbox 9018 1022 København K TlF.: 3341 3333 Fax.: 3315 6335 Titel Serie Dato Projektleder Projektgruppe Konsulent

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08. 05 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.2 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Hvem er vi? Visning af MASTRA nøgletal i vejman.dk (punktvis) VD-modellen for stræknificering af trafiktal

Hvem er vi? Visning af MASTRA nøgletal i vejman.dk (punktvis) VD-modellen for stræknificering af trafiktal TRAFIKTAL I VEJMAN.DK Vejman.dk årsmøde, Hotel Nyborg Strand den 7. oktober 2010 AGENDA Hvem er vi? Visning af MASTRA nøgletal i vejman.dk (punktvis) Det kan vi nu og det får I snart Dækker det kommunernes

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Bilag 2 Mastra Datakontrol (MDK)

Bilag 2 Mastra Datakontrol (MDK) Dato 2. oktober 2017 Sagsbehandler Inger Foldager Mail IFO@vd.dk Telefon +45 7244 2700 Dokument 17/11327-6 Side 1/9 Bilag 2 Mastra Datakontrol (MDK) 1. Generelt Grovkontrollen Finkontrollen Kørsel af MDK

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Vurdering af forslag og overslag

Vurdering af forslag og overslag 30. august 2017 Notat Jammerbugt Kommune Vurdering af Sikker vej i Aabybro Projekt nr.: 228945 Dokument nr.: 1224938173 Version 2 Revision 0 Udarbejdet af MAK Kontrolleret af MFB Godkendt af MFB Vurdering

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Hvad kan skadestueregistrerede trafikuheld bidrage med i åbent land?

Hvad kan skadestueregistrerede trafikuheld bidrage med i åbent land? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg. Marts 2017

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg. Marts 2017 Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg Marts 2017 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2017 16/13481-16 Niels Boesgaard Lauridsen nbje@vd.dk 7244 2048

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i rundkørsler

Cyklisters sikkerhed i rundkørsler Cyklisters sikkerhed i rundkørsler Sammenfatningsrapport Søren Underlien Jensen Marts 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Cyklisters sikkerhed i rundkørsler Forfatter(e):

Læs mere

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Borgerhenvendelser 2013-2014 Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr.

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere