Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK"

Transkript

1 Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23

2 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål Indledning, metode og datagrundlag...4 Uheldsomkostninger...4 Metode Datagrundlag Stedfæstelse Tætheds- og frekvensmetoden Sortpletudpegningen Tilskadekomstdefinitioner...6 Vejmyndigheder Sammenfattende problemudpegning...7 Uheldsudviklingen Færdselssikkerhedskommissionen...7 Uheldenes fordeling i forhold til vejmyndighed Statistisk uheldsanalyse...9 Uheldsudvikling i perioden Uheld i perioden på de kommunale veje Uheldsfordeling på skadetype og vejbestyrelse Kryds kontra strækninger Trafikantgrupper Spiritus Alder Uheldssituationer Sortpletudpegning...2 Uheldsstedfæstelse...2 Sorte pletter Amts- og statsveje...22 Analyse af udvalgte sorte pletter Sortplet kryds Sortplet strækninger...24

3 3 1. Baggrund og formål Nærværende uheldsanalyse indgår som en del af baggrundsmaterialet til Hillerød Kommunes hastighedsplan. Formålet med hastighedsplanen er primært at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter. Baggrunden er, at Hillerød Kommune ønsker at forny sine målsætninger og planer for sammenhængen mellem hastighed og trafiksikkerhed. Kommunen har gennem en årrække arbejdet på at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens vejnet generelt, og på at skabe trafiksikre skoleveje. Kommunen har fulgt op på indsatsområderne, og der blev f.eks. i 1995 vedtaget en Trafik- og Miljøhandlingsplan med fokus på trafiksikkerheden. De seneste år er antallet af uheld imidlertid steget, og det er blevet relevant at inddrage hastighedsplanlægning som virkemiddel til nedbringelse af antallet af trafikuheld i kommunen. Nærværende uheldsanalyse udgør en del af kortlægningen, og skal bl.a. medvirke til at strukturere og prioritere det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde med henblik på at opnå størst mulige effekt. Uheldsanalysen kortlægger, hvor på Hillerød Kommunes vejnet der sker flest uheld. Med dette som udgangspunkt er de 1 mest uheldsbelastede lokaliteter udpeget. Der er herefter foretaget en mere detaljeret analyse af 6 udvalgte sortpletlokaliteter. Rapporten indeholder følgende: 1. Indledning, metode og datagrundlag 2. Beskrivelse af den gennemførte kortlægning og sortpletudpegning. 3. Statistisk gennemgang af uheldsbilledet for perioderne på samtlige veje i kommunen og mere detaljeret for 5-års perioden fortrinsvist for de kommunale veje. 4. Sortpletlokaliteter De kortlagte uheld på kommunevejene findes på separate kortbilag nr. 12 og 13 i baggrundsrapport nr. 3.

4 4 2. Indledning, metode og datagrundlag Tab af menneskeliv i trafikken kan ikke accepteres. Alligevel mister vi gennemsnitligt flere end 1 dansker hver dag som følge af trafikulykker, mens flere end 2 mennesker kommer til skade. 6% af alle personskader i Danmark sker på de kommunale veje. Således bærer også Hillerød Kommune en del af ansvaret for, at trafiksikkerheden fremover forbedres. Uheldsomkostninger Hvert år beregner Vejdirektoratet, hvad et trafikuheld koster samfundet i gennemsnit. Det gør det muligt at udregne, hvor meget samfundet kan spare ved at gennemføre anlæg, der reducerer antallet af trafikuheld. Uheldsomkostningerne indgår i en samfundsøkonomisk vurdering evt. sammen med andre omkostninger som tids- og kørselsomkostninger samt miljø. De samfundsøkonomiske omkostninger kan sættes i forhold til anlægsomkostningerne, og projektets samfundsøkonomiske rentabilitet kan på den baggrund beregnes. Uheldsomkostningerne omfatter også omkostninger til politi og redningskorps, sundhedsvæsen, materielskade og produktionstab. Udgiften pr. rapporteret trafikuheld er ca kr. i personrelaterede omkostninger. Dertil kommer materialerelaterede omkostninger på 393. kr. og velfærdstab svarende til 27. kr. 1 Pr. rapporteret uheld med personskade er omkostningerne 643. kr. i personrelaterede omkostninger, 873. kr. i materialerelaterede udgifter og 46. kr. i velfærdstab. Der er stor forskel på omkostningerne i forhold til graden af tilskadekomst. Således regnes med ca. 2,6 mio. kr. i personrelaterede omkostninger for hver rapporteret trafikdræbt person samt et velfærdstab på 5,2 mio. kr. Ved alvorlig tilskadekomst er omkostningerne 69. kr. h.h.v. 23. kr. og pr. rapporteret lettere tilskadekommen person 27. kr. i personrelaterede omkostninger og 14. kr. i velfærdstab. Det er vurderet, at trafikuheldene i Danmark i år 2 kostede 11,7 mia. kr. Dertil er velfærdstabet vurderet til 3,6 mia. kr. Nedbringelse af antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken har derfor også et økonomisk sigte. Metode Den anvendte metode til analyse af uheldene i Hillerød Kommune gennemgås kort nedenfor. Der er primært lagt vægt på de forhold, som i denne analyse har afveget i forhold til tilsvarende analyser. 1 Ifølge Vejdirektoratets seneste opgørelser over registrerbare uheldsomkostninger år 2.

5 Datagrundlag Uheldsanalysen er kun baseret på de politiregistrerede uheld, hvorfor det faktiske antal af uheld og personskader må formodes at være højere 2. Det er valgt alene at basere uheldsanalysen på de politiregistrerede uheld, idet data for disse er tilgængelige fra Vejdirektoratets VIS-database, ligesom de er mere konsistente end f.eks. oplysninger fra skadestuer eller forsikringsselskaber, som typisk ikke omfatter årsagen til uheldet, men derimod følgerne af uheldet. Ekstrauheldene 3 medtages normalt ikke i uheldsanalyser, og der er derfor redegjort særskilt for disse uheld i de tilfælde, hvor de er nævnt Stedfæstelse Den geografiske stedfæstelse af uheldene er foretaget udfra de tilgængelige indberetninger fra politiet, og i tvivlstilfælde i samarbejde med Hillerød Kommune. I et enkelt uheldstilfælde (Fredskovhellet), hvor stedfæstelsen ikke var oplyst, har vi i kortlægningen skønnet en placering af uheldet ud fra oplysning om randbebyggelse, hvilket er behæftet med usikkerhed. Kun nogle enkelte uheld har det ikke været muligt at stedfæste i kortlægningen, idet der i VIS og i politirapporten alene var oplyst, at uheldene havde fundet sted på en kommunal vej i Hillerød Kommune Tætheds- og frekvensmetoden I forbindelse med sortpletudpegningen er anvendt en periode på 5 år fra , hvilket begrænser risiko for statistiske udsving. Beregningerne tager udgangspunkt i uheldstætheden, angivet som antal uheld pr. år. For så vidt angår strækningsuheld indgår værdien endvidere pr. kilometer. Uheldsfrekvensen (UHF) viser antal uheld i forhold til årsdøgntrafikken (ÅDT), pr. 1 million kørte kilometre, og er ligeledes beregnet som grundlag for sortpletudpegningen. Ved krydsuheld er uheldsfrekvensen opgjort som antallet af uheld pr. 1 mio. indkørende køretøjer i krydset. Hvor der ikke findes målinger af trafikmængden, er disse beregnet/skønnet ud fra bl.a. rapporten Trafikkens miljøkonsekvenser Bilagsrapport af september Sortpletudpegningen Der er foretaget en udpegning af de sorte pletter på kommunevejene gennem anvendelse af tætheds-/frekvensmetoden med en opdeling af vejnettet i henholdsvis kryds- og strækninger. 2 De politiregistrerede uheld dækker erfaringsmæssigt ca. 1/6 af alle personskader i trafikken samt omkring halvdelen af alle alvorlige personskader og næsten alle dødsulykker. Årsagen til, at mange uheld ikke registreres af politiet er bl.a., at de implicerede parter først mærker smerter senere og derfor selv opsøger lægehjælp, uden at politiet får kendskab til uheldet. 3 Ekstrauheld er et uheld uden personskade, hvor omfanget af den materielle skade på et motorkøretøj skønnes at være mindre end 1. kr., eller hvor omfanget af anden skade skønnes at være mindre end 1. kr.

6 6 På dette grundlag er der opstillet en liste med de mest uheldsbelastede lokaliteter, hvor det anbefales at realisere tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Uheldene og deres fordeling på amtsvejene er ikke kortlagt, og er ikke taget med i prioriteringen, idet kommunen ikke er den primære vejmyndighed. Ved sortpletkortlægningen er amtets sorte pletter dog indtegnet jævnfør opgørelserne i Forslag til investeringsoversigt 23-26, Teknik og Miljø, Projektbeskrivelser af maj 22, der ifølge amtet udgør sortpletudpegningen på amtsveje. Ved strækningsuheld er der anvendt en såkaldt glider-metode, hvor der er valgt en nedre grænse på 5 uheld (gennemsnit på 1 uheld pr. år) og en vejlængde på 5 meter Tilskadekomstdefinitioner Ved uheldsanalyser skelnes mellem opgørelser af antal uheld h.h.v opgørelser over tilskadekomst. Ved opgørelser af antal uheld opdeles i personskadeuheld, materielskadeuheld samt ekstrauheld. Ved opgørelser af tilskadekomst, er der en opdeling i antal dræbte, antal alvorligt tilskadekomne og antal let tilskadekomne. I analysen er anvendt følgende definitioner på personskader/tilskadekomst: Dræbt: Person, der som følge af et trafikuheld mister livet inden for 3 dage efter uheldet. Alvorligt tilskadekommen: Person der som følge af et trafikuheld pådrager sig knoglebrud, læsioner eller hjernerystelse. Lettere tilskadekommen: Person der som følge af et trafikuheld pådrager sig anden skade, der kræver lægelig behandling. Ofre der ikke umiddelbart kræver lægelig behandling, betragtes ikke som tilskadekomne. Ekstrauheld er et uheld uden personskade, hvor omfanget af den materielle skade på et motorkøretøj skønnes at være mindre end 1. kr. eller omfanget af anden skade skønnes at være mindre end 1. kr. Materielskadeuheld og ekstrauheld er ikke med, når det handler om tilskadekomst. Vejmyndigheder Vejnettet i Hillerød Kommune er opdelt i hhv. stats-, amts-, kommunale veje samt private veje og private fællesveje. Kommunen er vejbestyrelse for kommunale veje og kan umiddelbart beslutte, hvilke tiltag der skal realiseres på disse veje. Kommunen kan endvidere foretage forandringer af private fællesvejes indretning eller anlæg 4 4 Jf. 44 Lov om private fællesveje

7 7 Kommunen kan ikke råde over stats- og amtsvejene, men i tilfælde, hvor kommuneveje krydser de øvrige vejbestyrelsers veje, kan tiltag realiseres i samarbejde mellem vejbestyrelserne. Her er det stadig den pågældende vejmyndighed der beslutter. Idet kommunens trafiksikkerhedsarbejde skal rettes mod kommunevejene, er der i den følgende kortlægning af vejnettet primært fokuseret på disse. I uheldsanalysen har vi defineret kommunal vej som samtlige veje i kommunen eksklusiv stats- og amtsveje, men inklusiv private veje og private fællesveje. 3. Sammenfattende problemudpegning Uheldsudviklingen Der er registreret 356 uheld på de kommunale veje i Hillerød i en 5 års periode fra Dertil er der sket 141 ekstrauheld. Uheldene har medført 5 dræbte og 167 tilskadekomne, svarende til i gennemsnit 1 dræbt og 33 tilskadekomne pr. år. Uheldene fordeler sig med næsten lige mange stræknings- som krydsuheld. Antallet af uheld og personskader på kommunale veje har varieret en del i perioden. Uheldsudviklingen i kommunen viser en faldende tendens fra , men herefter en betydelig stigning i antal uheld. Antallet af tilskadekomne har dog ikke samme stigende tendens, men har store udsving med relativt højt antal tilskadekomne i 1996, 1997, 1999 og 21, mens antallet har været lavt i 1998 og 2. Målt fra har Hillerød en svag reduktion i antallet af personskader, hvilket 12 af kommunerne i amtet har opnået. 7 kommuner har haft en stigning i antallet af personskader Færdselssikkerhedskommissionen Færdselssikkerhedskommissionen anbefalede en 4% s reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne i perioden , baseret på 1987/88-niveauet (gennemsnittet af de 2 år). Hillerød Kommune ligger et stykke fra denne målsætning. Færdselssikkerhedskommissionens nye målsætning er en 4% s reduktion i antallet af alvorligt tilskadekomne for perioden i forhold til niveauet i Uheldenes fordeling i forhold til vejmyndighed I perioden er der sket i alt 356 uheld på de kommunale veje (ekstrauheld ikke medregnet). Til sammenligning er der sket hhv. 149 uheld på amtets - og 47 uheld på statens vejnet indenfor Hillerød Kommune. De fleste uheld sker således på det kommunale vejnet, hvor ca. 25% af uheldene med dræbte, ca. 5% af uheldene med alvorligt tilskadekomne og godt 6% af uheldene med lettere tilskadekomne, har fundet sted.

8 8 Strækningsuheldene medfører alvorligere persontilskadekomster. Strækningsuheldene står således for en relativ stor del af uheld med dræbte og en stor del af uheldene med alvorligt tilskadekomne. Andelen af spiritusuheld er 11,5%, hvilket er lavere end på landsplan. Alligevel er andelen af sprituheld for høj. Mænd i aldersgruppen fra år er stærkt overrepræsenterede, hvilket også svarer til billedet på landsplan.

9 9 4. Statistisk uheldsanalyse For at kunne vurdere udviklingen i uheldene i Hillerød Kommune er der i afsnit givet et generelt overblik over uheldene på samtlige veje i kommunen i perioden Desuden er der i afsnit. gennemført en mere detaljeret analyse af uheldene i perioden på kommunale veje, hvor der både er set på uheldenes fordeling samt de implicerede trafikantgrupper. Uheldsudvikling i perioden Figur 1 viser udviklingen i antallet af uheld pr. år fra på samtlige veje indenfor kommunen. Det fremgår, at antallet efter en periode med faldende tendens fra er afløst af et stigende antal uheld i perioden antal Antal uheld i Hillerød Kommune i alt Antal uheld Figur 1: Antallet af uheld i Hillerød Kommune i perioden Antal år Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommisionens målsætning Personskader Målsætning Figur 2: Antallet af personskader i Hillerød Kommune i perioden i forhold til Færdselssikkerhedskommisionens målsætning for

10 Figur 2 viser udviklingen i antal personskader for perioden Her er der ikke umiddelbart entydige tendenser. Antallet har typisk ligget på 6-8 pr. år; dog færre i 1998 og 2. Der er ingen entydige tendenser. Udsvingene i 1998 og 2 kan til dels forklares ved, at antallet af uheld - og dermed også antallet af personskader - generelt antages at variere, idet fordelingen af trafikuheld er tilfældig fra år til år. Til sammenligning viser figur 3 udviklingen i antallet af personskader for amtsvejene i Frederiksborg Amt. Ved sammenligning af figur 2 og figur 3 ses, at både Frederiksborg Amt og Hillerød Kommune ligger et stykke fra målsætningen. 1 Udvikling i forhold til m ålsæ tning Personskader Målsætning Antal Figur 3: Antallet af personskader på amtsvejene i Frederiksborg Amt i perioden Færdselssikkerhedskommissionens målsætning er indtegnet med gult. Uheld i Hilleørd Kommune fordelt ( ) på vejmyndigheder 58 uheld 8% 497 uheld 66% 2 uheld 26% statsveje amtsveje kommunale veje Figur 4: Fordelingen af samtlige uheld i Hillerød.

11 11 Uheld i perioden på de kommunale veje Uheldsfordeling på skadetype og vejbestyrelse I alt er der sket 755 uheld incl. ekstrauheld på samtlige veje i Hillerød i perioden Af de 755 uheld på vejnettet i kommunen er de 238 uheld med personskade (ca. 31 %), de 314 uheld med materielskade (42%) og 23 ekstrauheld (27%), som normalt ikke medtages i uheldsanalyser. Udviklingen på de kommunale veje har været som angivet i nedenstående figur. Person- og materielskadeuheld antal uheld år Person Materiel Figur 5: Uheldene på Hillerød Kommunale veje i perioden fordelt på uheld med person- og materielskader. Ekstrauheld ikke medtaget. Der har været et stigende antal materielskadeuheld i 5-årsperioden, mens der for personskadeuheld ikke er en entydig tendens. Der er på de kommunale veje sket i alt 145 personskadeuheld og 211 materielskadesuheld, med i alt 5 dræbte og 169 tilskadekomne (ikke-korrigerede værdier). Dertil er der sket 141 ekstrauheld. 71 personskadeuheld og 1 materielskadeuheld er sket i kryds, mens nogenlunde samme antal er sket på strækninger; nemlig 72 og 19. I de tilfælde, hvor ekstrauheldene er medtaget i de følgende analyser, er de behandlet særskilt.

12 12 Uheld i Hillerød Kommune antal Personskade Materiel Ekstra staten amtet kommunen Figur 6: Uheldene i Hillerød Kommune fordelt på stats-, amts- og kommunale veje i perioden Figur 6 viser uheldene i perioden for hver vejbestyrelse. De fleste uheld (66%) er sket på de kommunale veje (i alt ekstrauheld), hvilket bl.a. skyldes, at kommunens vejnet er længere, trafiksystemet er mere komplekst og trafikarbejdet er større end på de øvrige vejbestyrelsers vejnet. 61% af personskadeuheldene, 67% af materielskadeuheldene og 69% af ekstrauheldene er sket på de kommunale veje. Personskader i Hillerød Kommune antal staten amtet kommunen Dræbte Alvorligt tilskadekomne (korrigeret) Let tilskadekomne (korrigeret) Figur 7: Antallet af tilskadekomne som følge af uheld på stats-, amts- og kommunale veje i perioden Figur 7 viser udviklingen i antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne 5 og lettere tilskadekomne for hver vejbestyrelse. På de kommunale veje er sket uheld med 167 tilskadekomne og 5 dræbte. Uheldene på de kommunale veje har i personrelate- 5 I begyndelsen af 1997 blev en ny vejledning for indberetning af færdselsuheld taget i brug. Af en meget kortfattet tekst fremgik det, at ofre med hjernerystelser skulle registreres som lettere tilskadekomne. Idet ofre med hjernerystelser bør registreres som alvorligt tilskadekomne, har Vejdirektoratet og Danmarks TransportForskning (Trafikministeriet) beregnet nogle korrektionsfaktorer, som er anvendt i denne analyse. Følgende korrektionsfaktorer er anvendt: 1997: 1,178, 1998: 1,158, 1999: 1,167, 2: 1,176 og 21: 1,164.

13 rede omkostninger været 8 mio. kr. på de 5 år fordelt på 13 mio. kr. ved dræbte, 5 mio. kr. til alvorligt tilskadekomne og ca. 16 mio. kr. ved de let tilskadekomne. Det samlede beløb svarer til et gennemsnit på 16 mio. kr. årligt. Dertil kommer et beløb på 44 mio. kr. i forbindelse med velfærdstab (knapt 9 mio. kr. årligt). Ca. 25% af uheldene med dræbte, 5% af uheldene med alvorligt tilskadekomne og godt 6% af uheldene med let tilskadekomne er sket på de kommunale veje. De mange uheld og personskader på kommunevejene understreger, at kommunen spiller en afgørende rolle i forhold til trafiksikkerheden. Det fremgår endvidere, at uheldene på amtsvejene har store skadesomkostninger i form af et højt antal dræbte. De mange personskader betyder - udover et velfærdstab - også store udgifter for det offentlige. Der kan dermed opnås store besparelser gennem en forbedring af trafiksikkerheden og dermed en reduktion af personskaderne Kryds kontra strækninger På samtlige veje indenfor Hillerød Kommune, er der sket 266 uheld i kryds, og 282 uheld på strækninger. Dertil kommer 4 uheld, hvor det ikke er oplyst, om uheldet er sket på strækning eller i kryds. Der er således sket næsten lige så mange uheld i kryds som på strækninger. På de kommunale veje er sket i alt 72 personskadeuheld og 19 materielskadeuheld på strækninger, mens nogenlunde samme antal er sket i kryds; nemlig 71 personskadeuheld og 1 materielskadeuheld i de seneste 5 år. Hvis kommunevejene betragtes isoleret, er der også lidt flere strækningsuheld (181) end krydsuheld (171) eksklusiv 4 udefinerede uheld indenfor 5-års-perioden. Fordeling på kryds- og strækningsuheld på kommunale veje Antal uheld Kryds Strækning Figur 8: Fordelingen af uheld på kryds- og strækningsuheld i perioden

14 14 Krydsuheld på kommunale veje Antal uheld Person Materiel Figur 9: Udviklingen i krydsuheld fordelt på person-/materielskadeuheld i perioden Strækningsuheld på kommunale veje Antal uheld Person Materiel Figur 1: Udviklingen i strækningsuheld fordelt på person-/materielskadeuheld i perioden Der har været en stigende tendens siden 1998 i både kryds- og strækningsuheld på det samlede vejnet, hvor antallet af uheld for de kommunale veje har varieret, som det fremgår af figurerne.

15 Antal tilskadekomne på alle veje i Hillerød Strækningsuheld krydsuheld Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Figur 11: Tilskadekomst ved stræknings- og krydsuheld i perioden Det viser sig, at strækningsuheldene medfører alvorligere persontilskadekomst. Strækningsuheldene står således for en lidt større del af de trafikdræbte og en lidt større del af de alvorligt tilskadekomne. Det skyldes bl.a. at de statslige- og amtslige veje er inkluderet. Her er det ofte en høj hastighed på strækninger, der er medvirkende til tilskadekomst. For at vise forskellen, er der i efterfølgende figur vist fordelingen alene på de kommunale veje. Antal tilskadekomne på kommunale veje Antal Strækning Kryds Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Figur 12: Tilskadekomstgrad fordelt på stræknings- og krydsuheld på de kommunale veje i Tallene er korrigerede for kategorisering af hjernerystelser. Ud over de angivne antal tilskadekomne skal tillægges 2 tilskadekomne (1 alvorlig og 1 let tilskadekommen ved i alt 4 uheld), hvor det ikke er oplyst, om uheldet er sket i kryds eller på strækning.

16 16 Det viser sig, at strækningsuheldene medfører lidt alvorligere persontilskadekomster. Strækningsuheldene står således for en lidt større del af uheld med dræbte og en lidt større del af uheldene med alvorligt tilskadekomne. Dette gør det relevant at vurdere, hvilke vejstrækninger der er uheldsbelastede med henblik på vurdering af vejudformning, hastighed m.v Trafikantgrupper Figur 13 viser trafikantgrupper, der er oplyst i forbindelse med uheldene i perioden Størsteparten af de trafikanter, der har været involveret i et personskadeuheld, har været bløde trafikanter (52%). Tilskadekomne fordelt på trafikantgrupper 11% 2% 15% 46% Bil (fører/passager) Cykel Fodgænger Knallert og Kn45 MC 26% Figur 13: Personskadeuheld med tilskadekomst (let tilskadekomne, alvorligt til skadekomne og dræbte) fordelt på trafikantgrupper for perioden på kommunale veje.. Der sker flere tilskadekomster med trafikanter i bil. Selvom andelen af cyklister og forgængere er mindre, er disse trafikantgrupper normalt udsat for større risiko i trafikken, fordi de repræsenterer et mindre trafikarbejde. Personskader med alvorligt tilskadekomst i.f.t. trafikantgruppe 9% 5% Bil (fører/passager) 16% 39% Cykel Fodgænger Knallert og Kn45 MC 31%

17 Figur 14: Fordeling af personskader med dræbte og alvorligt tilskadekomne på trafikantgrupper for de kommunale veje, baseret på oplysninger om 85 personer ud af i alt 87 dræbte og tilskadekomne i perioden Tilskadekomst på hårde og bløde trafikante Hårde Bløde Let tilskadekomne Alv. Tilskadekomne Dræbte Figur 13: Uheldene fordelt på hårde og bløde trafikanter samt tilskadekomst for perioden på de kommunale veje. Figur 13 viser tilskadekomster for hhv. bløde og hårde trafikanter. Figuren er baseret på oplysninger om 162 ud af i alt 172 personskadeuheld. Der er flest tilskadekomster blandt de bløde trafikanter, og der er næsten lige så mange med alvorlig tilskadekomst som med let tilskadekomst Spiritus Figur 14 viser andelen af uheld, hvor en fører har været spirituspåvirket. I 11% af uheldene på kommunevejene har en fører været spirituspåvirket, hvilket er noget lavere end på landsplan. I Frederiksborg Amt, er andelen af sprituheld opgjort til ca. 17%. Alligevel må andelen af spirituspåvirkede anses for at være for høj. % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Amt Hillerød Kommune ej spirituspåvirket Spiritusuheld Figur 14: Uheld på kommunale veje sammenlignet med Frederiksborg Amt, hvor en fører har været påvirket af alkohol, i perioden

18 Hillerød Kommune Hastighedsplan Baggrundsrapport nr Alder Figur 15 viser fordelingen i forhold til alder for alle personer, som har været impliceret i de registrerede uheld i perioden Der er ikke skelnet mellem hvem der har forårsaget ulykkerne eller mellem førere og passagerer. For at kunne sammenligne aldersgrupperne er det valgt at inddele trafikanter, i aldersgrupper. Som det fremgår, er mænd i aldersgruppen fra år stærkt overrepræsenterede, hvilket svarer til det generelle billede på landsplan. Dette kan skyldes bl.a., at især unge mænd denne aldersgruppe er uerfarne bilister, samtidig med at ungdomskulturen er befordrende for risikobetonet adfærd. Kvinde Personskader 1 1 fordelt på aldersgrupper 1 Mand Kvinde Mand Kvinde Kvinde Mand4 1 1 Mand Kvinde Mand Mand 1 1 Mand 1 1 Kvinde 1 1 Mand % Figur 15: Uheldsfordeling på aldersgrupper i perioden på kommunale veje. Befolkningens aldersfordeling og fordelingen af personskader % Befolkning Personskader Aldersgruppe Figur 16: Befolkningens aldersfordeling i Hillerød i år 21 i forhold til fordelingen af personskader på aldersgrupper. I forhold til, at det kun er 8% af befolkningen der er mellem 18 og 24 år, er der et stort antal uheld, hvor denne gruppe er impliceret.

19 19 Der sker mange personskader hos den mest erhvervsaktive aldersgruppe fra 25-54, der har over 8% af personskaderne, mens de udgør kun 4% af befolkningen Uheldssituationer Tabel 1 viser typen af de uheld, der er sket på de kommunale veje i perioden Uheldssituation Dræbt og alv. Let tilskadekomst I alt tilskadekomst Eneuheld Indhentningsuheld Mødeuheld Krydsuheld, samme gade, samme retning, med svingning Krydsuheld, samme gade, modsat retning, med svingning Krydsuheld uden svingning Krydsuheld, hver sin gade, med svingning Uheld med parkeret køretøj Uheld med fodgængere Uheld med genstande på kørebanen I alt Tabel 1: Uheldssituationer på de kommunale veje for uheld i perioden Tallene er ikke korrigeret i.f.t. indplacering af uheld med hjernerystelser.

20 2 5. Sortpletudpegning Uheldsstedfæstelse De kortlagte uheld fremgår af kortlægningens kortbilag. Her vises uheldene på de kommunale veje samt et kort med sorte pletter for både amtets veje og de kommunale veje og kryds. Uheldene på amtsvejene er ikke medtaget i prioriteringen af de sorte pletter. Sorte pletter Som grundlag for en prioritering af, hvor der bør sættes ind først, er lokaliteterne rangeret i forhold til uheldstæthed og frekvens. Først er frasorteret de lokaliteter, hvor der er sket færre end 5 uheld, hvorefter de resterende lokaliteter er rangeret på grundlag af uheldsfrekvensen. Beregningerne af sorte pletter er baseret på minimum 5 uheld og 5 meters strækninger. På baggrund af uheldskortlægning og beregninger er de 1 mest uheldsbelastede lokaliteter i forhold til uheldstæthed og frekvens på det kommunale vejnettet udpeget. Disse er anført i nedenstående tabel. Listen er korrigeret i samarbejde med Hillerød Kommune på baggrund af nogle detaljerede enkeltkorrektioner af uhelds stedfæstelse m.m. Nr. Veje Antal uheld excl. ekstra uheld P M E UHT Uhelds frekvens Kryds 1 Milnersvej-Godthåbsvej ,,37 2 Nordstensv.-Markedsstr.-Peder Nilen G ,,24 3 Skansevej-Tamsborgvej ,,23 4 Herredsvejen-Slangerupgade ,6,23 5 Herredsvejen-Frejasvej ,6,18 6 Sdr. Jernbaneg.-Milnersvej (Mørk Skole) ,,15 Strækninger 7 Frederiksværksgade ,31 1,99 8 Milnersvej ,29 1,94 9 Skansevej ,29 1,67 1 Carlsbergvej ,24,88 Tabel 2. De 1 højst prioriterede sorte pletter på kommunale veje i Hillerød Kommune. P står for personskadeuheld, M for materielskadeuheld og E for ekstrauheld. UHT er uheldstætheden. Se specifik strækningsdel i tabel 3.

21 21 Sort plet strækningsdel 1. Frederiksværksgade Vest for Ullerødvej ved Paradisvænget til Birgitte Gøyesvej 2. Milnersvej Frederiksborghal til øst for Lindevej op mod Marie Mørk Skole 3. Skansevej Holmegårdsvej til Eberlinsvej 4. Carlsbergvej 6 Fr.borg Gymnasium til Byskolen/Præstevænget Tabel 3. Placering af sorte pletter på strækninger. De 1 højst rangerende sorte pletter omfatter i alt 65 af de i alt 356 uheld på kommunale veje i 5-års perioden. Det svarer til 18% af uheldene. Sortpletudpegningen omfatter 28 uheld med personskade, svarende til 2% af samtlige uheld med personskader. En indsats på disse sorte pletter dækker dermed en betydelig del af alle uheld og personskadeuheld på kommunens vejnet. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger bør først realiseres på ovennævnte lokaliteter. Derefter bør trafiksikkerhedsarbejdet rettes mod de lavere rangerede sorte pletter. I den forbindelse kan det nævnes, at følgende kryds desuden har en relativ høj uheldsbelastning med uheldsfrekvenser på ca.,13-,15. Disse 3 kryds omfatter i alt 15 uheld excl. ekstrauheld. Der er ingen dræbte i krydsene: Carlsbergvej -Hammersholtvej Nordstensvej-Frederiksgade-Hostrupvej og Københavnsvej-Carlsbergvej Når der er iværksat en indsats i forhold til de 1 sorte pletter, bør disse 3 kryds vurderes. Følgende strækninger er ligeledes uheldsbelastede, og bør være genstand for opmærksomhed i forhold til etablering af forbedret trafiksikkerhed m.v.: Østergade-Helsingørsgade (Parkeringshus ved ISO til Humlehaven før Batzkes Bakke) Holmegårdsvej (Slotsvænget til Q8-tanken ved Slotspavillonen) Her er uheldstætheden mellem,24 og,35 og frekvensen mellem,68 og,88. Der er i alt sket 12 uheld på de 2 strækninger. Selvom der på nogle af de opstillede lokaliteter er sket relativt få uheld, kan der som oftest opnås stor nyttevirkning (reduceret personskade pr. investeret krone) gennem en indsats på lokaliteten. Afvejningen af, hvor der bør sættes ind, bør således både ske udfra betragtninger om antallet af uheld samt antallet af personskadeuheld og personskader. 6 Ved sortpletudpegningen blev Slotsgade udpeget som sort plet strækning (dog med laveste uheldstæthed (,22) og frekvens (1,35). En detailanalyse har vist, at bl.a. et uheld skal stedfæstes til en parkeringsplads i stedet for ved dennes tilkørsel til Slotsgade. I forbindelse med korrektioner er det i samarbejde med kommunen derfor vurderet, at Carlsbergvej inddrages i sortpletanalysen, idet strækningen fra gymnasiet til Præstevænget har en uheldstæthed på,24 og en uheldsfrekvens på,88).

22 Amts- og statsveje Amt og stat udpeger selv sorte pletter på deres vejnet, og forestår forbedringer af trafiksikkerheden på amts- og statsveje. Amtets sorte pletter danner eksempelvis direkte grundlag for anlægsinvesteringsplanerne. Analyse af udvalgte sorte pletter Jf. arbejdsprogrammet, skal der i forbindelse med virkemidler og forslag til projekter udvælges 5 sorte pletter. I den forbindelse har kommunen fundet det hensigtsmæssigt i første omgang at prioritere de sorte pletter for krydsuheld nr. 1-3 samt strækningsuhelds med sortplet nr Detailanalyse af de udvalgte er således foretaget på 6 sorte pletter baseret på den gennemførte kortlægning samt VIS-databasen og dennes Grundrapporter med mere detaljeret beskrivelse af hvert enkelt uheld. På baggrund af dette, kan der nævnes efterfølgende tendenser, observationer og problemfelter. Formålet med at opstille disse, er at finde relevante og effektive virkemidler (f.eks. foranstaltninger), hvor der vurderes at være behov for dette Sortplet kryds Milnersvej-Godthåbsvej 5 uheld eksklusiv ekstrauheld: 1 personskadeuheld 4 materielskadeuheld ekstrauheld 1 dræbt Uheldene er koncentreret til kun at være sket i år 1999 og 2 (ud af 5-årsperioden) Vigepligtsproblemer. Langt hovedparten af uheldene sker fordi trafikanterne (bilister) ikke overholder vigepligten fra Godthåbsgade. Flere steder nævnes det, at uheldet skyldes, at vedkommende overså den anden trafikant. Det bør undersøges, om der er særligt dårlige oversigtsforhold, måske pga en vis stigning ad Milnersvej mod nordvest. Uheldene vedrører 9 personbiler, 2 lastbiler og ingen knallerter, cyklister eller fodgængere. Der er ikke oplyst skønnede hastigheder over 5 km/t. Det er skønnet, at der ikke er tilfælde med promillekørsel/spiritus. Aldersspredningen på de involverede parter er stor, og ingen grupper er særligt højt placeret.

23 23 Nordstensvej-Markedsstræde-Peder Nilen Gade 5 uheld eksklusiv ekstrauheld: 2 personskadeuheld 3 materielskadeuheld 1 ekstrauheld dræbte Uheldene er sket i år 1997 og 1998 samt ét i 21. Ekstrauheldet er sket i 2. 3 uheld er sket i vådt føre med gadebelysningen tændt. I 2 uheld har bilist overset fodgænger i fodgængerfelter på Nordstensvej hhv Markedsstræde. Det er sket 1 harmonika-sammenstød med 4 biler involveret. 2 uheld kan angiveligt delvist skyldes høj hastighed. Der er i alt 3 venstresvingsuheld ift vigepligtsregler. Heraf de 2 med fodgængere. Uheldene vedrører 9 personbiler, 1 rutebus og 2 fodgængere. I det ene skema er den skønnet hastighed oplyst til 6 km/t. Det er skønnet, at der ikke er tilfælde med promillekørsel/spiritus. Aldersspredningen på de involverede parter giver ikke anledning til bemærkninger. Skansevej-Tamsborgvej 5 uheld eksklusiv ekstrauheld: 2 personskadeuheld 3 materielskadeuheld ekstrauheld dræbte Uheldene er fordelt over hele perioden og over hverdage. Bortset fra et enkelt uheld, er samtlige sket i tørt, sigtbart føre under dagslys. Der er sket ét eneuheld, hvor bilist har påkørt lysmast. De øvrige er konflikter i forbindelse med personbilers venstresvingning (41-uheld), cyklister og bilister samt et enkelt mellem 2 cyklister. Den oplyste hastighed (hvor den er angivet) er mellem 1-25 km/t. Uheldene vedrører mange fodgængere: 4 personbiler og 5 fodgængere. Det er skønnet, at der ikke er tilfælde med promillekørsel/spiritus. Aldersspredningen på de involverede parter giver ikke anledning til bemærkninger.

24 Sortplet strækninger Frederiksværksgade Vest for Ullerødvej ved Paradisvænget til Birgitte Gøyesvej 6 uheld eksklusiv ekstrauheld: 2 personskadeuheld 4 materielskadeuheld 1 ekstrauheld dræbte Uheldene er fordelt over hele perioden Uheldene sker på hverdage mellem ca Bortset fra 1 uheld, er samtlige sket i tørt vejr med god sigt. Uheldene har involveret 7 personbiler (heraf 1 taxi), 1 varebil, 1 lastbil, 2 cyklister og 1 fodgænger. Langt hovedparten af uheldene er materielskadeuheld. Der er ikke umiddelbart noget mønster i uheldssituationerne el. andet. Der er påkørsel af cyklist bagfra, påkørsel af fodgænger i fodgængerfelt, venstresvingsuheld, hvor lastbil ikke holder tilbage for knallert, baknings uheld ved tankstation og 1 manglende overholdelse af vigepligt ved udkørsel fra tankstation samt 1 uheld med påkørsel af parkeret varebil. Aldersspredningen er fra år. Der er ikke skønnet tilfælde med promillekørsel/spiritus. Ekstrauheldet er sket som påkørsel i forbindelse med kørsel ved en vaskehal.

25 25 Milnersvej Frederiksborghallen til øst for Lindevej op mod Marie Mørk Skole 1 uheld eksklusiv ekstrauheld: 9 personskadeuheld 1 materielskadeuheld 7 1 ekstrauheld 8 dræbte Der har i samtlige 5 år af perioden været sket uheld. Uheldene er fortrinsvist sket på hverdage kl.ca Langt hovedparten af uheldene er sket i tørt føre med sigt. Uheldene har involveret 11 personbiler, 1 varebil, 1 knallert45 og 5 fodgængere. I et par uheld er der angivet hastighed på 6 h.h.v. 1 km/t kombineret med unge bilister under 2 år. Der er mange uheld med alvorlig tilskadekomst. Aldersspredningen er fra med høj andel af unge under 25 år (knapt halvdelen), og de implicerede fodgængere er op til 16-årige. Ved én person er alderen ikke angivet (undkørt bilist). Fodgængerne er ramt i forbindelse med, at de har krydset vejen. De 2 i fodgængerfelt. Det er i 3 tilfælde anført, at fodgængeren pludselig er løbet over vejen. Bortset fra uheldene med fodgængere der krydser vejen, er der sket 2 venstresvingsuheld(65 og 322) Alene ved den østlige indkørsel til Frederiksborghallen er der sket 3 uheld (2 ekstrauheld og 1 materielskadeuheld) De øvrige uheld er påkørsel bagfra (type 14) Flere af uheldene er sket, hvor der har været en mindre kødannelse. Der er sket ét harmonikasammenstød med 4 implicerede personbiler. Der er ikke skønnet tilfælde med promillekørsel/spiritus. Ekstrauheldene er af type 321 og 2 af type 14. De er ligeledes sket i dagslys med både vådt og tørt føre. Ud over de anførte uheld, er der sket et uheld knyttet til Lindevej. 7 Ekskl. 1 materielskadeuheld ved den østlige indkørsel til Frederiksborghallen. Dette er dog i VIS-Databasen registreret som hændt ved Anden vej (krydsuheld). 8 Ekskl. 2 ekstrauheld, der er registreret som hændt i T-kryds og Anden vej (krydsuheld).

26 26 Skansevej Holmegårdsvej - Eberlinsvej 7 uheld eksklusiv ekstrauheld: 1 personskadeuheld 6 materielskadeuheld 2 ekstrauheld dræbte Uheldene er fordelt over hele perioden Uheldene er sket på hverdage mellem kl. ca uheld er sket i mørke. Heraf 2 med gadebelysningen tændt. 1 uheld er sket i vådt føre og de øvrige i tørt, sigtbart føre under dagslys. Personskadeuheldet er med alvorlig persontilskadekomst. Uheldstyperne varierer. Der er 2 uheld med fodgængere der krydser gaden, 1 ved udkørselsvej (type 312) 1 med påkørsel af parkeret personbil, 1 med påkørsel af mur og 1 uheld med påkørsel ved bakning. Der er involveret 8 personbiler, 1 varebil og 2 fodgængere. Den oplyste hastighed (hvor den er angivet) er mellem 1-25 km/t. Der er 2 uheld, hvor en ene part har været spirituspåvirket. Uheldssituationerne er spredt i.f.t. uheldstyper. Ekstrauheldene (2) er sket onsdag morgen h.h.v. eftermiddag.i dagslys og med glat h.h.v tørt føre (type 14 og 71).

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan

Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Uheldsrapport 13-17 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 776 Hurup Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Til Helle og min mor

Til Helle og min mor Ph.d.-afhandling af Michael Sørensen Aalborg Universitet, august 2006 Til Helle og min mor 1 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Sektion for Byplanlægning, Veje og Trafik

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER Dato 25. juni 2018 Sagsbehandler Ida Hvid Mail idh@vd.dk Telefon 72443012 Dokument Click here to enter text. Side 1/9 AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2012 2016 UDEN FIGURER Vejdirektoratet

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1999

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1999 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1999 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet

Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet Dorte Vistisen Carl Bro as, IMM/CTT på DTU M.Sc., PhD studerende 1 Indledning Selvom der årligt anvendes mange millioner på

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 MED FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKUHELD I KØBENHAVN BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ & PARK NOVEMBER 24 REDAKTION: Københavns Kommune Vej & Park Trafi k- og Plankontoret Sektion for trafi kovervågning Njalsgade

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere