Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle tendenser i færøsk økonomi"

Transkript

1 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP, har således i 211 og 212 været omtrent på niveau med forbrugerprisstigningerne. 1 Den økonomiske udvikling på Færøerne er i høj grad afhængig af fiskeriet og havbrugene. Eksportværdierne af makrel og laks udviklede sig også i 212 positivt. På aggregeret plan kompenserede det mere end for den fortsatte tilbagegang i det traditionelle bundfiskeri, hvor mange fiskere er økonomisk hårdt pressede. Husholdningerne har konsolideret sig, og de synes at være præget af stor usikkerhed. Det har lagt en dæmper på det private forbrug og dermed også på visse afledte investeringer. Importen ekskl. skibe og fly steg dog betydeligt i 212. Specielt import til erhverv drev fremgangen. Eksporten steg også, men noget mindre. Det betød, at handelsbalancen gik fra overskud i 211 til underskud i 212. Ledigheden er faldet de seneste år, uden at beskæftigelsen er steget tilsvarende. Det afspejler, at der har været nettoudvandring, og at et stigende antal personer med bopæl på Færøerne arbejder i udlandet. Forbrugerpriserne var i 2. kvartal 213,3 pct. lavere end året før. Prisfaldet skyldtes især lavere priser på energi, transport og boligrelaterede udgifter. Nationalregnskab Det nominelle BNP steg 1,9 pct. i 212 efter at være vokset 2,4 pct. året før. Begge år lå væksten i det nominelle BNP lige omkring årsstigningstakten i forbrugerpriserne. Aktiviteten synes dermed at have stået i stampe de sidste par år. Det følger dog efter en betydelig stigning i nominelt BNP i 21, jf. tabel 1, primært som følge af gunstige fiskepriser. Desuden blev Færøerne under tilbageslaget i 28-9 mindre hårdt ramt end de fleste andre vestlige økonomier. Det nominelle BNP lå i 212 knap 9 pct. over niveauet i 27. I samme periode er forbrugerpriserne steget godt 1 pct. 1 En konjunkturvurdering af færøsk økonomi er udfordret af, at det statistiske materiale er begrænset. Fx opgøres BNP kun nominelt, årligt og med betydelig forsinkelse. Det færøske statistikbureau, Hagstova Føroya, arbejder dog på at kunne offentliggøre et realt nationalregnskab om nogle år.

2 122 FAKTA OM FÆRØERNE Folketal (primo 213) heraf i Tórshavn kommune heraf år Antal lønmodtagere (fuldtid, årsgennemsnit, 212) Ledighed (fuldtid, årsgennemsnit, 212) Bruttonationalprodukt pr. indbygger, 212 (1. kr.) Disponibel bruttonationalindkomst pr. indbygger, 211 (1. kr.) Til sammenligning var BNP pr. indbygger i Danmark 326. kr. i 212, og disponibel bruttonationalindkomst pr. indbygger var 323. kr. i 211. De senere års stigning i det nominelle BNP har været drevet af eksporten af fisk. Den indenlandske efterspørgsel har været svag med afdæmpet vækst i det offentlige forbrug og bruttoinvesteringerne, som med store udsving fra år til år fortsat ligger under niveauet i Det private forbrug faldt i 28-1, men rettede sig i 211. Husholdninger Husholdningerne er fortsat afventende, hvilket lægger en dæmper på den private efterspørgsel. Forbruget som andel af disponibel indkomst faldt kraftigt fra knap 98 pct. i 27 til knap 85 pct. to år senere. Forbrugskvoten er derefter kun steget svagt og lå i 212 knap 5 procentpoint under gennemsnittet for de sidste 15 år. Lettelsen af landsskatten på indkomst, der fik virkning fra januar 212, synes kun at have haft begrænset effekt på forbruget. NATIONALREGNSKAB, NOMINELLE VÆKSTRATER Tabel 1 Pct., år-år (Andel af BNP, 211) Privat forbrug... (55,4) 5,8 -,2-1,4-1,6 8,2 n.a. Offentligt forbrug... (31,5) 8,2 1,5 1,8 3,7 1,9 n.a. Bruttoinvesteringer i alt... (18,4) 28,4-34,6-17,4 2,7-4,1 n.a. Eksport af varer og tjenester... (49,1) 6,5 7,8-11, 15,2 12,9 n.a. Endelig anvendelse lig samlet tilgang... (154,4) 1,3-3, -5,7 6,8 6,6 n.a. Import af varer og tjenester... (54,4) 18,7-6,8-13,2 6,6 15,4 n.a. Bruttonationalprodukt... (1,) 5,9 -,8-1,7 7, 2,4 1,9 Bruttonationalindkomst... (14,9) 5,7-2,9-3,6 11,2 3,7 n.a. Disp. bruttonationalindkomst... (113,2) 7,3-5,1-3,3 11, 5,4 n.a. Memo: Forbrugerpriser... 3,6 6,3-1,,4 2,3 2,2 Anm.: Bruttonationalindkomst er BNP tillagt løn- og formueindkomst, netto. Disponibel bruttonationalindkomst er bruttonationalindkomst tillagt overførsler fra udland, netto.

3 123 Vurderet ud fra momsindbetalingerne har der været en vis fremgang i det private forbrug i 1. halvår 213. Mens det samlede private forbrug har udviklet sig svagt, er salget af personbiler målt ved importværdien gået markant frem siden foråret 29, hvor niveauet dog var meget lavt. Importværdien af personbiler ligger nu over gennemsnittet siden 2. Forbrugertilliden måles halvårligt og var i både januar og juni 213 svagt positiv og på det højeste niveau siden juni 27. Fremgangen i forhold til de foregående målinger skyldtes både, at forbrugerne vurderede den aktuelle situation bedre end for 12 måneder siden, og at de så mere positivt på fremtiden. Det gjaldt både for familiens egen og Færøernes økonomi. De opgjorte boligpriser svinger fra kvartal til kvartal, men har de seneste år overordnet set været konstante efter at være faldet ca. 2 pct. i perioden Priserne er nu på samme niveau som i 26, hvor de allerede var i gang med den kraftige stigning, som fortsatte frem til midten af 27. Boligsalget er steget betydeligt siden midten af 29 og lå i 212 mere end en tredjedel over gennemsnittet siden Arbejdsmarked Beskæftigelsen målt ved antallet af lønmodtagere efter sæsonkorrektion steg i 1. halvår 212 og har derefter været stort set uændret, jf. figur 1. Kun en meget begrænset del af det store fald i 28-1 er indhentet, LØNUDBETALINGER OG ANTAL LØNMODTAGERE Figur 1 Mio. kr. 625 Personer Lønudbetalinger Antal lønmodtagere (højre akse) Anm.: Sæsonkorrigerede månedsdata. 3 måneders glidende gennemsnit for lønudbetalinger. Seneste observation er juni 213 for antal lønmodtagere og juli 213 for lønudbetalinger.

4 124 ÆNDRING I ANTAL LØNMODTAGERE I UDVALGTE SEKTORER Figur 2 Pct. 1 Pct Offentlig sektor (41 pct.) Private tjenesteerhverv (31 pct.) Byggeri (7 pct.) Fiskeri (7 pct.) Fiskeindustri (6 pct.) Fiskeopdræt (3 pct.) Anm.: Tal for 213 viser ændringen for perioden januar-juni 213 i forhold til samme periode i 212. Tal i parentes i figurforklaringen angiver sektorens andel af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i 212. og beskæftigelsen ligger fortsat betydeligt under niveauet før den kraftige stigning i Fordelt på brancher var der i 212 fremgang i antallet af ansatte inden for fiskeindustrien, jf. figur 2. Det skyldes til dels, at fangsten af makrel og sild er steget, men skal også ses på baggrund af, at Færøernes største virksomhed, Faroe Seafood, gik konkurs i december personer ansat på selskabets fiskefabrikker og skibe mistede dermed deres job. Dele af selskabet er siden blevet solgt, men kun en mindre del af produktionen er atter kommet i gang. Fiskeopdræt er et erhverv, der har haft en særdeles positiv udvikling de senere år. Det har betydet stigende beskæftigelse, men da produktionen er meget lidt arbejdskraftsintensiv, har det kun haft begrænset effekt på den samlede beskæftigelse. Antallet af ansatte inden for de private tjenesteerhverv stabiliserede sig i sidste del af 212 efter tilbagegang i de foregående år. I de første måneder af 213 steg beskæftigelsen i forhold til de samme måneder året før. Det var specielt virksomheder inden for kommunikation og den finansielle sektor, der var årsag til faldet i 212, mens hoteller og anden transport end søtransport trak i modsat retning. Den offentlige beskæftigelse har stort set været konstant siden begyndelsen af 29 og udgjorde i 212 over 4 pct. af det samlede antal lønmodtagere på Færøerne. Byggeriet var i stadig tilbagegang i 212 målt på antallet af lønmodtagere. Efter et større fald fra midten af 28 og frem til begyndelsen af 21 har tilbagegangen dog været begrænset. Ud fra de første måneder i 213 lader der endnu ikke til at være sket en vending. Beskæftigelsen er nu på samme niveau som i 22, dvs. før højkonjunkturen med kraftigt stigende boligpriser satte ind på Færøerne.

5 125 I takt med at byggeaktiviteten er gået ned på Færøerne, har et betydeligt antal færøske håndværkere fundet beskæftigelse i udlandet, specielt Norge. Det er som udgangspunkt positivt, at udlandet efterspørger de færøske håndværkeres kvalifikationer, og at arbejdskraften er yderst mobil. Det store antal færinger, som arbejder i udlandet, skal dog også ses i lyset af, at de færøske skattefradrag er særdeles gunstige for personer, der arbejder i udlandet. På Færøerne er der imidlertid mangel på arbejdskraft inden for visse faggrupper, bl.a. elektrikere, og der er tegn på flaskehalse. Risikoen er, at både mindre og større bygge- og vedligeholdelsesprojekter ikke kan sættes i gang, da den nødvendige arbejdskraft til dele af projektet ikke kan skaffes eller vil være meget dyr. Det kan bevirke, at ellers rentable byggeinvesteringer ikke foretages, eller at der kommer uholdbart høje lønstigninger. Med fortsat mangel på arbejdskraft inden for visse håndværksfag vil større projekter, herunder offentlige, kunne lægge et unødigt pres på økonomien. Hvis manglen på arbejdskraft fortsætter i adskillige år, vil det også på længere sigt kunne give et strukturelt problem, da der vil være meget få faglærte håndværkere tilbage på Færøerne til at uddanne nye. Ledigheden på Færøerne er faldet siden begyndelsen af 211 og udgjorde i juli 213 4,3 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 3 (venstre). Antallet af arbejdsløse er faldet langt mere, end stigningen i antallet af lønmodtagere kan forklare. Det skal ses i lyset af, at antallet af personer, der har bopæl på Færøerne, men arbejder i udlandet, er steget de senere år. Desuden er der på Færøerne en tydelig tendens til, at stigende ledighed medfører øget nettoudvandring. Det har også været tilfældet i de seneste år, men dog langt mindre end i første halvdel af 199'erne, jf. figur 3 (højre). Nettoudvandringen har de senere år været af en størrelse, så det har overskygget, at demografien umiddelbart indebærer en LEDIGHED OG NETTOINDVANDRING Figur 3 Pct Personer Ledighedsprocent Nettoindvandring Anm.: Sæsonkorrigerede månedsdata for ledighedsprocenten, hvor seneste observation er juli 213.

6 126 lille stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Set over de seneste ti år har antallet af årige ligget nogenlunde konstant omkring 29. personer. Arbejdsstyrken på Færøerne har potentiale til at kunne øges, hvis de udvandrede færinger vender tilbage, eller hvis færinger, der arbejder i udlandet, søger beskæftigelse på Færøerne. I givet fald vil det under en kommende højkonjunktur mindske presset på arbejdsmarkedet. Fiskeri og havbrug Fisk udgjorde i 212 ca. en syvendedel af den samlede bruttoværditilvækst på Færøerne og knap 95 pct. af vareeksporten. Udviklingen i fiskerierhvervene og havbrugene har dermed afgørende betydning for færøsk økonomi. Både fiskepriserne og fangstmængderne kan svinge betydeligt over tid, hvilket umiddelbart udgør en sårbarhed for økonomien som helhed. Risikoen er dog mindsket ved, at indtjeningen i stigende grad er blevet fordelt på flere forskellige slags fisk, jf. figur 4. Desuden har Færøerne byttet fiskerettigheder med en række lande, hvilket gør økonomien mere modstandsdygtig over for en evt. midlertidig lavere bestand af fisk i færøsk farvand. Det traditionelle lokale bundfiskeri er økonomisk svagt. Fangsterne af torsk og kuller i færøsk farvand er meget lave, og udsigterne for de VÆRDI AF FISKEEKSPORT Figur 4 Mia. kr Bundfisk Pelagisk Havbrug Andet Anm.: Pelagiske fisk lever i de åbne vandmasser og ikke på bunden eller i kystfarvande. De inkluderer bl.a. makrel, sild, hvilling, lodde og brisling. Bundfisk dækker bl.a. torsk, sej og kuller. Havbrug inkluderer laks og ørred. Andet indeholder bl.a. skaldyr.

7 127 kommende år er ikke gode ifølge Færøernes Fiskeriundersøgelse. De lave fangster skyldes formentligt overfiskeri. Desuden er priserne på det europæiske marked faldet, da fangsterne i Barentshavet er steget. Samtidig har olieprisen været høj, hvilket har øget omkostningerne i et i forvejen økonomisk presset erhverv. Havbrugene har været en succeshistorie de senere år. Siden 29 har indtægterne været ekstraordinært høje, og laks stod i 212 for 37 pct. af den samlede eksportværdi af fisk. Priserne har været gunstige og ligger noget over produktionsomkostningerne. Mængden af slagtede fisk er desuden øget markant og var i 212 knap 63. ton, hvilket var ca. 25 pct. mere end i 211. Den slagtede mængde ventes i år at ligge på omtrent samme niveau som sidste år. Det vurderes at være tæt på kapacitetsgrænsen, hvis sygdomsepidemier med store omkostninger til følge skal undgås. Der foregår dog forsøg med at rykke havbrugene længere ud i fjordene og også ud i åbent farvand. Hvis det viser sig at være økonomisk rentabelt, vil det på længere sigt kunne udvide produktionen markant. Det pelagiske fiskeri ved Færøerne, dvs. især sild og makrel, er siden 21 steget markant. Det skyldes specielt makrel, hvor Færøerne siden 21 har fastsat sin egen kvote efter resultatløse forhandlinger med Norge, Island og EU om en anden fordeling af den samlede kvote. Landsstyret satte den autonome færøske kvote til knap 15. tons i 212. En del blev byttet med Rusland og Island mod fiskeri i deres farvande tons blev tildelt færøske skibe, som imidlertid kun fangede godt 1. tons. I 213 må de færøske skibe fange 144. tons mod ca. 3. tons i henhold til de gamle internationale aftaler. I 213 har Færøerne desuden fastsat sin egen kvote for nordhavssild på 15. tons. Det er mere end tre gange højere end det, som aftalerne i de foregående år med Norge, Island, EU og Rusland ville have givet. Det internationale råd for havudnyttelse, ICES, vurderer, at de individuelt fastsatte makrelkvoter af Færøerne, Norge, Island og EU vil bevirke overfiskning, ligesom den færøske individuelt fastsatte sildekvote vurderes at gøre det. At Færøerne fastsætter deres egne og betydeligt højere kvoter for makrel og sild end i de hidtidige aftaler begrundes med, at vandringsmønstrene har ændret sig, således at der nu findes markant flere sild og makrel i færøsk farvand, end da de gamle kvotefordelinger blev aftalt. Hvis kvoterne udnyttes fuldt ud, vil bidraget til færøsk økonomi umiddelbart være betydeligt, om end det i høj grad afhænger af priserne. Uenigheden om silde- og makrelkvoterne har imidlertid betydet, at der ikke er indgået nye aftaler med Norge og EU om andre fiskearter. Færøske skibe må derfor ikke fange fisk i den norske del af Barentshavet

8 128 eller fange sild i norsk og EU-farvand. Det har negativ indvirkning på indtjeningen i færøsk fiskeri. EU indførte i slutningen af august handelssanktioner over for Færøerne som reaktion på, at Færøerne havde fastsat deres egen kvote for sild. Sanktionerne indeholder et import- og transitforbud i EU for sild og makrel fra Færøerne. Desuden må færøske fartøjer, som fisker sild og makrel, samt skibe, som fisker færøsk sild og makrel på færøsk fiskerilicens, ikke anvende havne i EU. Sanktionerne kan få negative konsekvenser, da det europæiske marked er vigtigt. Eksporten af sild og makrel til EU stod i 212 for ca. 1 pct. af Færøernes samlede eksport. Branchen mener dog, at markederne også er store uden for EU. I givet fald afhænger de økonomiske konsekvenser af, om det kan lykkes for Færøerne at udnytte kvoterne, at få adgang til andre markeder end EU's og samtidig opnå en fornuftig pris. Finansiel sektor Færøske bankers udlån på Færøerne til husholdninger har været stort set konstant de seneste par år, mens det er faldet til erhverv. Udlånet til husholdninger og erhverv udgjorde i slutningen af juli 213 ca. 5 henholdsvis knap 4 pct. af BNP. Udviklingen i bankernes udlån skal ses i sammenhæng med den alt for lempelige kreditgivning frem til krisen, der bl.a. førte til Eik Banks konkurs. Desuden melder bankerne, at efterspørgslen efter kredit både hos husholdningerne og virksomhederne er lav. Det skal ses i lyset af, at efterspørgslen efter lån typisk følger den økonomiske aktivitet. De færøske bankers balance udgjorde ved udgangen af 212 ca. 21 pct. af BNP, heraf er en del udlånsaktiviteter i Danmark og Grønland. I tilfælde af problemer i banksektoren vil det kunne medføre så betydelige tab, at landsstyret ikke vil kunne håndtere dem. Udenrigshandel Der var i 212 et underskud på handelsbalancen ekskl. skibe og fly på 145 mio. kr., svarende til 1,1 pct. af BNP. Inkluderes skibe og fly, var der som følge af ekstraordinært store indkøb af disse et underskud på handelsbalancen på mio. kr., jf. tabel 2. Det svarer til 8,6 pct. af BNP. Målt i værdi steg eksporten ekskl. skibe og fly 9 pct. fra 211 til 212. Det dækker primært over en fortsat fremgang i eksporten af laks og makrel. Importværdien ekskl. skibe og fly steg 17 pct. fra 211 til 212. Stigningen var hovedsageligt drevet af, at erhvervene øgede importen, jf. figur 5, men også af stigende oliepriser. Brændstof udgør en betydelig del af den færøske import, da fiskeflåden er meget energiintensiv, og en

9 129 HANDELS- OG BETALINGSBALANCE Tabel 2 Mio. kr Eksport Eksport ekskl. skibe og fly Import Import ekskl. skibe og fly Handelsbalance Handelsbalance ekskl. skibe og fly Betalingsbalancens løbende poster n.a. stor del af boligopvarmningen sker ved hjælp af olie. Importen af varer til husholdningernes forbrug steg kun ganske beskedent. De foreløbige opgørelser for 1. halvår 213 viser, at både eksport og import ekskl. fly ligger højere end i samme periode året før. Betalingsbalancens løbende poster er endnu ikke opgjort for 212. Det store underskud på handelsbalancen vil dog vise sig i opgørelsen. I modsat retning trækker, at lønindkomsterne fra personer, der bor på Færøerne, men arbejder i udlandet, ventes at være steget fra 211 til 212. VÆRDI AF IMPORT EKSKL. SKIBE OG FLY FORDELT PÅ UNDERKOMPONENTER Figur 5 Indeks, primo 26 = Forbrugsvarer (18 pct.) Olie mv. (2 pct.) Byggeri (5 pct.) Maskiner mv. (7 pct.) Øvrig import, ekskl. skibe og fly (31 pct.) Anm.: Sum af seneste 12 måneder omregnet til indeks. Seneste observation er juli juni 213. Tal i parentes angiver andel af samlet import i 212. Fly og skibe udgjorde i pct. af den samlede importværdi, hvilket var ekstraordinært højt.

10 13 Offentlige finanser Siden 28 har der været underskud på de offentlige finanser. Underskuddet har dog været faldende og var i 212 på 3 mio. kr., svarende til 2,2 pct. af BNP. Kommunerne og de offentlige pensionsfonde, som er i opbygningsfasen, havde overskud, mens der var underskud i lands- og arbejdsløshedskassen, jf. tabel 3. Den obligatoriske arbejdsløshedskasse har kørt med underskud de senere år. Det skal ses i lyset af konjunkturerne, der medfører store udbetalinger på grund af relativt mange ledige, og svigtende indbetalinger som følge af lave lønindkomster. Stramninger i 212 har medført lavere udbetalinger end ellers, og vurderet ud fra de gennemsnitlige niveauer for ledigheden og lønudbetalingerne de senere år lader de til at have været tilstrækkelige til, at kassen over tid kan hvile økonomisk i sig selv. Underskuddet i landskassen på 335 mio. kr. i 212 var på niveau med underskuddet året før, jf. tabel 4. Både indtægterne og udgifterne var dog faldet med over 15 mio. kr. Bloktilskuddet har været frosset fast i nominelle termer siden 22, men blev fra 212 reguleret i overensstemmelse med det generelle prisog lønindeks på den danske finanslov. Det betød i 212 en stigning på 8,6 mio. kr., hvorved bloktilskuddet udgjorde 4,6 pct. af BNP. I 213 er bloktilskuddet 632,2 mio. kr. Landsstyret har besluttet, at landskassen skal have overskud fra 216. De seneste års økonomiske fremgang har bidraget hertil, ligesom visse besparelser og nye afgifter på fiskeri af makrel har mindsket underskuddet. Fra 212 blev pensionsopsparing desuden beskattet ved indbetaling i stedet for ved udbetaling. Det øger indtægterne i disse år, men mindsker de fremtidige skatteindtægter. Da indtægterne i stort omfang er blevet anvendt til skattelettelser, har det øget presset på de offentlige finansers holdbarhed. Yderligere tiltag er nødvendige, hvis målet om overskud i 216 skal nås. Det er i den forbindelse positivt, at landsstyret har udarbejdet en konso- OFFENTLIGE DELSEKTORERS SALDO Tabel 3 Mio. kr Landskassen Kommuner Arbejdsløshedskasse Offentlige pensionsfonde Offentlig saldo Anm.: DAU-saldo for landskassen og kommunerne. Kilde: Landsbanki Føroya, Arbeiðsloysisskipanin (den færøske arbejdsløshedskasse) og Rigsombudsmanden på Færøerne.

11 131 LANDSKASSENS FINANSER Tabel 4 Mio. kr Finanslov 213 Skatter og afgifter mv Andre indtægter Bloktilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Anlægsudgifter Renteudgifter, netto Udgifter i alt Saldo Landskassens bruttogæld, ultimo Anm.: Den opgivne bruttogæld for 212 og 213 er skøn fra marts 213 fra Landsbanki Føroya. Tilbagebetaling af lån fra Island på 3 mio. kr. mindsker bruttogælden i 212. Opgørelse i forbindelse med nedlæggelse af Landsbanki Føroya ventes at mindske bruttogælden med 16 mio. kr. i 213. Kilde: Fíggjarmálaráðið (Landsstyreområdet for finansanliggender), Landsbanki Føroya og Rigsombudsmanden på Færøerne. lideringsplan med konkrete forslag. Imidlertid er kun en mindre del af planerne vedtaget og implementeret. Det øger usikkerheden i befolkningen og kan lægge en dæmper på forbruget og investeringerne. En fremrykning af beslutningerne vil også øge troværdigheden om, at det vil lykkes at opnå overskud fra 216. En del af forbedringen af landskassens indtægter skal stamme fra resurseafgifter på fiskeri og havbrug. Landsstyret forventer i 213 indtægter på 12 mio. kr. I 212 gav afgifter på fiskeri af makrel 69 mio. kr. Resurseafgiften er i høj grad afhængig af, hvordan det står til i fiskeriet, og provenuet kan derfor svinge markant over tid. I år med ekstraordinært høje indtægter er det derfor vigtigt, at de offentlige udgifter ikke følger med op, da der ellers vil være et finansieringshul i de år, hvor resurseafgiften giver et normalt eller lavt provenu. Forbrugerpriser Den årlige stigningstakt i forbrugerpriserne er faldet de seneste kvartaler, og forbrugerpriserne var i 2. kvartal 213,3 pct. lavere end i samme kvartal året før, jf. figur 6. Det er betydeligt lavere end gennemsnittet siden 2 på knap 2 pct. Den lavere prisstigningstakt kan primært henføres til, at priserne på energi, transport og boligrelaterede udgifter, såsom husleje, renter og vedligeholdelse, nu er lidt lavere end for et år siden. Disse poster har ellers gennem 212 givet et positivt bidrag til stigningen i forbrugerpriserne.

12 132 STIGNINGER I FORBRUGERPRISERNE Figur 6 Procentpoint 3 Pct., år-år Mad, drikkevarer og tobak Beklædning og fodtøj Husleje, renter og vedligehold Brændsel, el, gas og varme Boligudstyr og husholdningstj. Transport Fritid og kultur Øvrige, inkl. afrunding Forbrugerpriser (højre akse) Kilde: Hagstova Føroya og egne beregninger. Økonomiske udsigter Udsigterne for færøsk økonomi afhænger i høj grad af udviklingen i fiskeriet og havbrugene, hvor både priser og mængder kan svinge betydeligt over tid. Det er dog et grundvilkår i en økonomi med så stor afhængighed af fisk. Aktuelt klarer havbrugene sig særdeles godt, ligesom Færøerne de senere år har øget fangsten af makrel markant. Hvis de autonomt fastsatte kvoter for sild også udnyttes, vil de give et bidrag til aktiviteten i form af øget fangstmængde. For at sikre en fornuftig indtjening også på længere sigt er det vigtigt, at der tages hensyn til bæredygtigheden, når kvoterne for de forskellige slags fisk fastsættes. EU's sanktioner som følge af de autonomt fastsatte kvoter for sild i 213 forhindrer bl.a. Færøerne i at lande og sælge sild og makrel i EU. Dermed mister Færøerne det vigtige europæiske marked og kan ikke forvente at opnå de samme priser som ellers. Tilliden i den private sektor er lav, hvilket kan dæmpe den indenlandske efterspørgsel. Usikkerheden skyldes til dels, at Færøerne er en lille åben økonomi, og de internationale konjunkturer derfor spiller en betydelig rolle. Det gælder både importpriserne, men også fiskepriserne og afsætningsmulighederne for fisk. En fremgang i verdensøkonomien må også ventes at smitte positivt af på Færøerne. Omvendt kan EU's

13 133 sanktioner vedrørende makrel og sild øge usikkerheden om de fremtidige indkomster, hvilket kan dæmpe den indenlandske efterspørgsel. Det er positivt, at landsstyret vil opnå overskud for landskassen fra 216. En uholdbar finanspolitik vil hurtigt kunne resultere i lavere kreditværdighed og højere renter. Der er imidlertid betydelig usikkerhed om, hvordan landsstyret vil reducere underskuddet. Jo hurtigere konsolideringen bliver gennemført, jo før kan husholdningerne og virksomhederne få en afklaring og begynde at planlægge derefter. En hurtig implementering vil også øge troværdigheden vedrørende finanspolitikken og dermed kunne påvirke den færøske landskasses kreditvurdering positivt. Kreditvurderingsbureauet Moody's har i september 213 bekræftet sin vurdering af Færøernes kreditværdighed til Aa3. Der er dog risiko for en senere nedjustering på grund af usikkerhed om færøsk økonomi som følge af EU's handelssanktioner over for Færøerne. Et stort antal personer med bopæl på Færøerne arbejder i udlandet. Med udsigt til fortsat høj efterspørgsel efter færøsk arbejdskraft i udlandet, er der umiddelbart ikke noget, der tyder på, at det vil ophøre. I de senere år har det været med til at dæmpe de negative effekter af den svage økonomiske aktivitet på Færøerne. Imidlertid kan en stigende indenlandsk efterspørgsel, specielt efter boliginvesteringer, blive hæmmet af, at der enten er eller meget hurtigt kan opstå mangel på arbejdskraft inden for visse erhverv.

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I 1 voksede færøsk økonomi efter et par år præget af stilstand. Det nominelle bruttonationalprodukt,

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 19 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Færøsk økonomi er atter i fremgang efter tilbageslaget i forbindelse med den internationale

Læs mere

Aktuelle tendenser i Færøernes økonomi

Aktuelle tendenser i Færøernes økonomi 89 Aktuelle tendenser i Færøernes økonomi Ann-Louise Winther, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den færøske økonomi er gået tilbage siden 28. Tilbageslaget var i første omgang isoleret til

Læs mere

Færøsk økonomi, oversigt medio 2009

Færøsk økonomi, oversigt medio 2009 93 Færøsk økonomi, oversigt medio 2009 Niels Bartholdy, Økonomisk Afdeling SAMMENFATNING Den økonomiske afmatning, som satte ind i 2008 og i første omgang var begrænset til fiskeriet, har oven på den globale

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI Søren Lejsgaard Autrup, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I 214 fortsatte det stærke opsving i færøsk økonomi, der begyndte i 213. Det nominelle bruttonationalprodukt,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Den økonomiske situation på Færøerne

Den økonomiske situation på Færøerne 67 Den økonomiske situation på Færøerne Winnie Jakobsen og Pernille Thinggård, Sekretariatet INDLEDNING Den markante fremgang i færøsk økonomi siden 1995 er fra 23 afløst af tilbagegang. Da der gennem

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI INDLEDNING OG SAMMENFATNING Højkonjunkturen, der begyndte i 213, ser ud til at fortsætte med forøget styrke i 216. Færøernes Økonomiske Råd, FØR, har i den seneste prognose

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Den økonomiske situation på Færøerne

Den økonomiske situation på Færøerne 89 Den økonomiske situation på Færøerne Bjarne Skafte og Pernille Thinggård, Sekretariatet INDLEDNING Færøerne oplevede i starten af 199'erne en økonomisk krise med høj arbejdsløshed, stor gæld og stor

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 31. juli 2014 Danmarks Nationalbank: Aktuelle tendenser i den

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere