o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura Indledning tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura Indledning tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet"

Transkript

1 En guide til'kom godt igang med frivillige, Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til de lønnede medarbejderes arbejde. Når I vælger at åbne jeres arbejdsplads for frivillige, så kan der opstå spørgsmå1. Denne guide giver svar på en række formelle og praktiske spørgsmå1. Det er en generel vejledning og skal tilpasses den enkelte institution og situation. Guiden tager udgangspunkt i, at den frivillige tilknyttes en kommunal arbejdsplads. skal den frivillige tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet kan dog fortsat bruges som inspiration. Hvordan man vælger at arbejde med frivillige, kan være forskelligt fra område til område, og der kan være særlige forhold, man skal være opmærksom på. Eksempler på de forhold, der skal overvejes er: Børneattester: Når den frivillige er i direkte kontakt med børn under 15 år og skal have en fast tilknytning til institutionen, skal der altid indhentes en børneattest. Straffeattester: Når den frivillige tilknyttes eksempelvis børne-, unge- eller ældreområdet skal der indhentes en straffeattest. Tavshedspligt: Hvis den frivillige kommer i kontakt med fortrolige oplysninger iforbindelse med udførelse af arbejdet, må vedkommende ikke videregive disse oplysninger til andre. oplys de frivillige om tavshedspligten og det kan også være en god ide at bede dem underskrive en erklæring om tavshedspligt. ForsikringssPØrgsmål: Den frivillige vil i nogle, men ikke i alle tilfælde, være omfattet af kommunens forsikring. Man bør derfor altid opfordre de frivillige til selv at tegne en privat ulykkes- og fa m ilie/a nsva rsforsi kring. Efterf øn ef ler dagpenge: Friviiligt arbejde kan medføre fradrag i efterrøn/dagpenge. Det er A-kasserne/kommunen, der træffer konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde med hensyn til, hvilken form for frivillig indsats den enkelte må udføre, uden at det medfører fradrag. Hvis du har spørgsmå1, er du altid velkommen til at kontakte: o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura

2 Guide med spørgsmålog svar om frivillige: 1. Hvordan kommer jeg i gang med at inddrage frivillige? Skal man indgå en skriftlig aftale med den frivillige? Hvad gælder om tavsheds- og oplysningspligt for den frivillige? Hvordan er den frivillige forsikret? Hvornår skal indhentes børne- og straffeattester? Frivillige der er på dagpenge eller efterløn? Hvilke regler gælder for frivilliges arbejdsmiljøl Udlændinge som frivillige...,. i.0 9. Hvordan "afskediger" jeg en frivillig?...11 A. Forslag til frivillighedsbrev (skabelon til aftale med den frivillige). Findes på intranettet...l-2 B. Bilag tíl frivillighedsbrev C. To metoder til dialog - fordele og ulemper ved samarbejde med frivillige

3 1. Hvordan kommer jeg i gang med at inddrage frivillige? Rekrutterins af frivillige Langt de fleste frivillige rekrutteres gennem personlige kontakter. Det vil sige gennem netværk og på opfordring fra andre - enten andre frivillige eller personale på institutioner. Så hvis ønsker at rekruttere frivillige, kan det være en god idé at overveje, om der er nogen, I kunne tænke jer at inddrage fra jeres institutions umiddelbare nærhed - det kan være forældre, bedsteforældre, naboer eller andre. En anden mulighed er at få lokale medier, fx Villabyerne, til at omtale, at Ønsker at rekruttere frivillige, eller at annoncere det på Genvej, forældreintra eller I kan også få hjælp i det nyoprettede Frivilligcenter Gentofte - Uforpl igtende informationsmøde for kom mende frivill ige Inviter til et uforpligtende informationsmøde, hvor interesserede kan høre mere om mulighederne for at yde en frivillig indsats hos jer. Det giver jer mulighed for at fortælle om institutionen, jeres arbejde, hvilke frivillige bidrag og indsatser, I kan have gavn af og ikke mindst for at fortælle om, hvad I kan tilbyde de frivillige. Samtale med den enkelte frivillige lnviter den frivillige til en samtale, hvor I afstemmer forventníngerne til hinanden: Rammerne for det frivillige arbejde skal være tydelige, og de forskellige roller som frivillig, medarbejder og leder skal være veldefinerede. Samtidig er det vigtigt at give de frivillige et spillerum. De skal have indflydelse på, hvad de skal bidrage med, og derskalvære mulighed for, at de kan forfølge egne ideer - dog i løbende dialog med personalet. Vals af frivillie De frivilliges bidrag skal være meningsfyldt for såvel den frivillige som brugere og ansatte. Det er op til den enkelte institution at vurdere, om der er behov for de frivilliges hjælp. Man kan måske komme i en situation, hvor en frivillig ikke passer ind på ens arbejdsplads, og så er det i orden at sige'nej tak'. Sørg for en eod dialog om frivillise på din arbeidsplads Hovedudvalget opfordrer alle kommunens arbejdspladser til at tale om, hvordan de kan udvikle eller videreudvikle samarbejde med de frivillige. Din arbejdsplads kan lade sig inspirere af en dialogmodel, som Hovedudvalget har afpr6vet, der ser samarbejdet fra borgeren, fra den frivillige, fra medarbejderens og fra lederens perspektiv som en model, der kan igangsætte diskussionerne på a rbejdspladserne. Ledelsesopgaver Det er vigtigt, at der er opbakning til inddragelse af frivillige fra ledelsen på arbejdspladsen - og succes med samarbejde med frivillige er ligeledes afhængig af god ledelse. Det behøver dog ikke at være arbejdspladsens formelle leder, som fungerer som leder/kontaktperson for de frivillige. En anden velafprøvet mulighed er at en medarbejder fungerer som kontaktperson og koo-rdinator for de frivillige. En anden mulighed er gradvist at lade de frivillige selv overtage koordineringen af deres arbejde i dialog med en fast kontaktperson i personalet. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 201-L

4 2. Skal man indgå en skriftlig aftale med den frivillige? Frivilliehedsbrev Som offentlig arbejdsplads er ví forpligtet til at sikre, at lovkrav og retningslinjer overholdes. Derfor har vi udarbejdet et forslag til et'frivillighedsbrev'. Se bilag. Nogle frivillige vil måske føle, at det er meget forpligtende at underskrive en skriftlig aftale. Dette har vi forsøgt at tage h6jde for i udformningen af 'frivillighedsbrevet'. Det kan bruges som en tjekliste, og på den måde sikre, at I drøfter de formelle krav med de kommende frivillige. Vi anbefaler, at de frivílliges kontaktperson på institutionen gennemgår frivillighedsbrevet sammen med den kommende frivillige, hvorefter begge underskriver brevet. Det er ikke alle punkter i frivillighedsbrevet, der er lige relevante i den enkelte situation, idet det i høj grad afhænger af, hvilke opgaver den frivillige skal varetage, og hvilke borgere den frivillige vil komme i kontakt med. I må derfor vurdere fra gang til gang, hvilke punkter der er relevante i den - konkrete situation. Som minimum bør I dog notere den frivilliges navn og kontaktinformationer samt kontaktoplysninger på en pårørende, hvis der skulle ske den frivillige noget. Det kan være relevant at rådgive den frivillige om følgende: o Forsikringsforhold o Tavshedspligt o Børne- og straffeattester o De særlige forhold for frivillige på dagpenge/efterløn m.v. Punkterne er medtaget i frivillighedsbrevet. Du kan læse mere om disse regler på frivillighedsområdet andre steder på denne side. Opqavebeskrivelse I kan vælge at supplere frivillighedsbrevet med en opgavespecifikation eller en form for kontrakt, som praeciserer, hvad de frivillige kan og ikke kan udføre. Det er vigtigt, at rammerne for den frivillige indsats er tydelige og synlige. Hvis den frivillíge møder op til en udefineret opgave, kan han/hun opleve det som spild af tid. Samtidig skal de frivillige dog også opleve, at de bliver lyttet til og har en vis grad af medindflydelse på opgaverne, da det er afgørende for de frivilliges motivation. I kan også have behov for at have 'hånd i hanke' med den frivillige indsats, hvilket en opgavebeskrivelse kan give jer. Opgavebeskrivelse kan være rettet imod en gruppe af frivillige og behøver ikke være individuelt tilpasset den enkelte frivillige. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 20i.1

5 3. Hvad gælder om tavsheds- og oplysningspligt for den frivillige? Om tavshedspligt Hvem er omfattet of tovshedspligten? Alle - både ansatte og frivillige - kan komme i kontakt med fortrolige oplysninger - primaert fra borgerne, men også fra institutionen eller kommunen. De frivillige skal pålægges at respektere de samme reglerom tavshedspligt, som gælderforansatte ikommunen. Institutionen skalvære opmærksom på, at den tavshedspligt, som gælder for frivillige, ikke følger af lovgivningen. Det betyder, at det er institutionen, som skal instruere den frivillige i, hvordan reglerne er, på samme måde som en ny medarbejder orlenteres. Hvilke oplysninger er omfottet af tovshedspligten? Tavshedspligt indebærer, at fortrolige oplysninger ikke må videregives til uvedkommende. Andre oplysninger må som udgangspunkt frit videregives. Tavshedspligten omfatter først og fremmest oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, som fx oplysninger om race, religion og hudfarve, oplysninger om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold, om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler og lignende. Andre oplysninger om enkeltpersoner, som ikke er umiddelbart tilgængelige for enhver, kan desuden være underlagt tavshedspligt. Det gælder fx oplysninger om familíemæssige og økonomiske forhold, mindre væsentlige sociale problemer og verserende sager i det sociale system. Tavshedspligten omfatter også oplysninger, som er nødvendige at hemmeligholde af hensyn til bl.a. kommunens økonomiske interesser og oplysninger, som er underlagt tavshedspligt i henhold til anden lovgivning. Hvordan håndterer institutionen reglerne om tavshedspligt? Det er institutionens ansvar, at tavshedspligten håndteres på en ordentlig måde. Det er institutionens opgave at informere sine medarbejdere, herunder frivíllige, dels om indholdet af reglerne om tavshedspligt dels om hvordan de frivillige skal håndtere de oplysninger, som de måtte komme i besiddelse af. Det anbefales, at institutionen informerer om reglerne om tavshedspligt på et informationsmøde/et mpde med den enkelte, før den frivillige starter. Under mødet bør I fremhæve, at fortrolighed og troværdighed i forholdet mellem borgere og personer tilknyttet kommunens institutioner er en forudsætning for, at institutionen og dens medarbejdere kan udføre deres arbejde, og at borgerne kan føle sig trygge. Ofte vil brud på tavshedspligten ikke være som følge af ond vilje, men derimod manglende kendskab til reglerne eller manglende omtanke. Det er derfor vigtigt, at I har nogle interne retningslinjer, og at lforklarer retningslinjerne for de frivillige. Hvis I indgår aftaler med en organisation, fx Dansk Røde Kors, omkring frivillige, er det organisationen, som skal pålægge sine frivillige tavshedspligt, men I bør sikre jer, at dette rent faktisk sker. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige' - november 2011

6 Om oplvsninespligt Der findes i lovgivningen nogle få undtagelser til tavshedspligten (oplysningspligt), dvs. tilfælde, hvor man som borger - og dermed også som frivillig - er forpligtet til at give konkrete oplysninger videre enten til oolit et eller til kommunen. Oplysningspligten gælder, hvis man: 1.. Ved at give oplysningen videre kan forhindre en alvorlig forbrydelse eller et justitsmord (dvs. at uskyldige bliver dømt). I sådanne tilfælde skal politiet underrettes. 2. Får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. I sådanne tilfælde skal kommunen underrettes. 4. Hvordan er den frivillige forsikret? Der er to situationer, hvor det er relevant at se på, om den frivillige er omfattet af kommunens forsikringsord ni nger. 1. Hvis den frivillige kommer tíl skade under sit frivillige arbejde (arbejdsskade). 2. Hvis den frivillige volder skade på andre eller andres ting under sit frivillige arbejde (ansva r). Det er ikke altid, at de frivillige vil være dækket af kommunens forsikringsordninger. Derfor er det vigtigt at I opfordrer de frivillige til - hvis de ikke allerede har gjort det - at tegne en privat familie/ansvars- og ulykkesforsikring. Har de frivillige ikke tegnet private forsikringer, kan de risikere at få pålagt et personligt ansvar eller ikke være dækket af nogen forsikring, hvis de kommer til skade. Det afgprende for, om den frivillige er omfattet af kommunens forsikringsordninger, er, om der er tale om et "antagelsesforhold" mellem kommunen og den frivillige. Dette beror på en konkret vurdering. Se nedenfor. Hvis du har spørgsmål til kommunens forsikringsforhold, kan du kontakte kommunens juridiske afdeling. Arbeidsskader Det afgørende for om en skade er d ekket er, om skaden kan betragtes som en arbejdsskade, jf. arbejdsskadesikringsloven. Dette forudsætter, at den frivillige kommer til skade som led i et "antagelsesforhold". Det afgørende er ikke, om samarbejdet er varigt eller ad hoc. Om der er tale om et "antagelsesforhold", afhænger af en konkret vurdering. Det er ikke muligt at give et entydigt svar på, hvilke skader der er dækket af kommunens forsikringsordninger, og hvilke den frivillige selv må forsikre sig imod. Nedenfor er oplistet nogle punkter, som enten taler for eller imod, at skaden er dækket af kommunens forsikringsordninger. I kan tage udgangspunkt i denne liste, når I rådgiver den frivillige omkring forsikringsforhold. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 2011

7 o Udføres arbejdet i ideel egen interesse (f.eks. socialt humanitært arbejde som besøgsven) eller i kom munens/institutionens interesse? o Hvis egen interesse taler dette imod, at skaden er dækket. o Hvis kommunens interesse taler for, at skaden er dækket. o Er den frivillige underlagt instruktionsbeføjelser (dvs. at en anden person kan bestemme, hvordan arbejdet skal udf6res)? o Hvis ja taler dette for, at skaden er dækket.. Skulle arbejdet have været udført af en ansat, hvis ikke den frivillige havde gjort det? o Hvis ja taler dette i høj grad for, at skaden er dækket. o Er den frivillige blevet bedt om at udføre det pågældende arbejde? o Hvis ja taler dette for, at skaden er dækket. Det vil dog altid være en konkret vurdering. Ved at benytte sig af et frivillighedsbrev tilknyttes den frivillige en bestemt kommunal institution eller et konkret projekt. Over for forsikringsselskabet skal kommunen anslå et antal fuldtidsstillinger, som skal være dækket af forsikringen, og I opfordres derfor til at have et vist overblik over, hvor mange timer de enkelte frivillige bruger på arbejdet. Det giver kommunen de bedste forudsætnínger for at forsikre sine frivillíge, ligesom frivillighedsbrevet også er den frivilliges bekræftelse på at være omfattet af kommunens forsikringsordninger. Ansvar Det er som udgangspunkt de samme kriterier, som er nævnt ovenfor, der er afgørende for, om den frivillige er omfattet af kommunens erhvervsansvarsforsikring, eller om det er den frivilliges private forsikringer, som skal dække en evt. skade. Kørsel i bil Hvis den frivillige kører i sin egen bil, så gælder den frivilliges egen forsikring. Kører den frivillige derimod i institutionens bil/bus, så gælder kommunens forsikring. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige' - november 201-1

8 5. Hvornår skal indhentes børne- og straffeattester? Gentofte Kommune indhenter tre typer straffeattester afhængigt af, hvilket opgaveområde man skal arbejde i. Den offentlige straffeattest kan kun indhentes af en offentlig myndighed og kræversamtykke. Attesten omfatter oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der har ført t l tiltale for overtrædelser af straffeloven. Der er ligeledes oplysninger om afggrelser for overtrædelse af andre love, hvis der er frakendt rettigheder eller givet frihedsstraf. Oplysninger i den offentlige straffeattest står i mindst 10 år fra den endelige afgørelse. Den private straffeattest kan enhver selv henvende sig t l politiet for at få udleveret, den omfatter oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af både straffeloven og loven om euforiserende stoffer. Oplysningerne iden pr vate straffeattest står i 1til5 år. BØrneattesten er en straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om overtrædelser af - straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under L5 år. Der-skal [igeledes gives samtykke til indhentelse af en børneattest. Opiysninger i en børneattest bliver ikke forældede. Den frivillige kan først begynde sit frivillige arbejde, når enten institutionen eller Løn & Personale ha r modtaget tilfredsstil lende straffeattest. Offe ntl ige straffeatteste r Offentlige straffeattester skal indhentes for alle, hvor det er muligt. Offentlige straffeattester skal indhentes på følgende områder: o Dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge.. Dagtilbud og botilbud for voksne.. Folkeskolen, såfremt der er direkte kontakt til elever. Der skal benyttes en specielblanket til at indhente den offentlige straffeattest. Den frivillige skal give skriftligt samtykke til, at kommunen indhenter den offentlige straffeattest. I kan hente samtykkeblanket under fanebladet "personale/lt" og klikke på "skemaer og rapporter". I kan også henvende jer direkte til Løn & Personale. Private straffeatteste r Private straffeattester skal indhentes på de områder, hvor der ikke er lovhjemmeltilat indhente offentlig straffeattest, men hvor den frivillige omgås børn og unge, på eldreområdet samt på andre områder, hvor der er adgang til borgernes hjem. Den frivillige skal selv henvende sig til politiet for at få udleveret attesten og sørge for at aflevere den til kontaktpersonen i institutionen. Børneattester Päbørne-, unge og fritidsområdet, hvor den frivillige er i direkte kontakt med børn under 1"5 år, skalder altid indhentes en børneattest, hvis personen skal have fast tilknvtning til institutionen. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 201-1

9 Der er tale om fast tilknytning, når blot én af følgende betingelser er opfyldt: L. Det er fra starten hensigten, at tilknytningen skal være af fast og længerevarende karakter. I sådanne tilfælde skal børneattesten indhentes, før den frivillige påbegynder sit arbejde. 2. Personen har i en periode på mindst 3 måneder via sin frivillige indsats haft direkte kontakt med institutionens børn under 15 år mindst 3 gange. lsådanne tilfælde skalbørneattest indhentes senest 3 uger efter, at ovenstående er opfyldt, hvis personen fortsat skal være til knyttet i nstitutionen. L. Personen har ien sammenhængende periode på mindst 1 uge via sin frivillige indsats haft direkte kontakt med børn under L5 år. I sådanne tilfælde skal børneattest indhentes senest 3 uger efter, at ovenstående er opfyldt, hvis personen fortsat skal være tilknyttet institutionen. Hvis frivillige (herunder også forældre) skal deltage i koloni eller udflugter, skal institutionen forinden indhente en børneattest. Der skal bruges en særlig blanket til at indhente en børneattest. Den frivillige skal give skriftligt samtykke til, at kommunen irìdhenter børneattesten. I kan hente saintykkeblanket under fanebladet "personalefll" og klikke på "Skemaer og rapporter". I kan også henvende jer direkte til Løn & Personale. Opbeva ring af straffeattester Der oprettes enkeltsag til den private straffeattest og evt. frivillighedsbrev i Captia. Når det gælder den offentlige straffeattest og børneattesten, så sender politiet attesterne direkte til Løn & Personale, der foretager en konkret vurdering af attestens indhold og giver arbejdspladsen besked, om vedkommende kan tilknyttes institutionen som frivillig. Du kan læse mere om Retningslinier for indhentning af straffeattester findes på intranettet. 6. Frivillige der er på dagpenge eller efterløn? Frivilligt arbejde vil som udgangspunkt altid medføre fradrag i dagpenge eller efterløn, når det udføres for en kommune. Nogle aktiviteter medfører dog ikke fradrag, hvis de kan betegnes som fritidsaktiviteter. Dette kræver dog en konkret vurdering af aktiviteten, og den frivillige skal derfor henvende sig til sin a-kasse/bopælskommune for en vurdering af det frivillige arbejde. Den frivillige kan anmode om en skriftlig vurdering. Hvis den frivillige er kontanthjælpsmodtager eller modtager af andre sociale ydelser, skal den frivillige kontakte sin bopælskommune for at få oplyst, om det frivillige arbejde eventuelt vil medføre fradrag. En frivillig, der udfører frivilligt ulønnet arbejde gennem en frivillig grundlagt organisation, vil ofte kunne undgå de ovennævnte fradrag. Har man på en institution mange frivillige tilknyttet, kan En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 2011

10 disse overveje at stifte en frivillig venskabsforening, med det formål at udføre frivilligt socialt arbejde på institutionen. Medlemmer af en sådan forening vil i langt de fleste tilfælde være omfattet af udtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsen om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Selvom der udføres frivilligt arbejde gennem en forening, skal I dog stadig anbefale, at den frivillige tager kontakt til sin a- kasse/bopælskommune for at være sikker på, at den frivillige er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsen. 7. Hvilke regler gælder for frivilliges arbejdsmiljø? Når den frivillige er fast tilknyttet en arbejdsplads er der krav om, at arbejdspladsens almindelige APV (ArbejdsPladsVurdering) og AMO (Arbejdsmiljøorganisation) også dækker den frivillige. Derfor skal man ved udarbejdelsen af en APV skal tage højde for, at denne skal omfatte evt. frivillige på arbejdspladsen. Ligeledes skal arbejdsmiljørepræsentanter gøres opmærksomme på, at de også agerer for de frivillige. For frivíllige, som er deltager i forbindelse med enkeltstående aktiviteter, er der ikke krav om APV eller selvstændig AMO. ArbejdsmiljØloven og Arbejdstilsynets vejledning, instrukser og meddelelser er til enhver tid også gældende for frivillige. 8. Udlændinge som frivillige Udlændinge kan udføre frivilligt arbejde i Danmark. Det har dog betydning, hvor personen stammer fra, og på hvilket grundlag vedkommende opholder sig i Danmark. 1. Nordiske statsborgere har som udgangspunkt samme rettigheder som danske statsborgere og kan derfor udføre frivilligt arbejde. 2. EU-statsborgere, der har opholdt sig i Danmark under 5 år, skal være i besiddelse af et EUregistreringsbevis og kan så udføre frivilligt arbejde. Personer, der har opholdt sig idanmark i5 år og derover, kan udføre frivilligt arbejde. 3. Tredjelandsstatsborgere, der har arbejdstilladelse, kan som udgangspunkt udføre frivilligt arbejde. For personer, der kun har opholdstilladelse, skal der foretages en konkret vurdering baseret på grundlaget for deres opholdstilladelse. Er der tale om en person, der har flygtningestatus, skal I kontakte Udlændingeservice på telefon , med henblik på at få en godkendelse af, at personen kan udføre frivilligt arbejde. For andre personer, der har opholdstilladelse, skal institutionen kontakte LØn & Personale, Hanne Fledelius - og eventuelt fremsende kopi af opholdstilladelsen. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november

11 9. Hvordan "afskediger" jeg en frivillig? Selvom den frivillige ikke er i et egentligt ansættelsesforhold, kan både den frivillige og institutionen opsige samarbejdet. En opsigelse kan ske uden varsel, men både den frivillige og institutionen bør tilstræbe, at der gives et passende varsel, hvis det er muligt. Der kan være flere grunde til at afskedige en frivillig. Det kan fx være, at den frivillige har deltaget i et projekt, som er slut, og at der ikke længere er behov for den frivillige. lnstitutionen bør være opmærksom på, om den frivillige kan tilknyttes et nyt projekt i samme eller en anden institution samt oplyse den frivillige om disse muligheder. Samarbejdet kan også ophøre pga. samarbejdsvanskeligheder. Hvis det er tilfældet, bør institutionen v ere opmærksom på at håndtere problemstillingen på professionel vis og undgå rygtedannelse og uro omkring afskedigelsen. Husk at oplyse dem om, at tavshedsplígten ikke ophører, selvom samarbejdet med den frivillige ophører. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 20LL tt

12 A. Forslag tilfrivillighedsbrev (skabelon til aftale med den frivillige). Findes på intranettet. Eksennpe$ F6 "FrËl ifl iehedsbr vñ Ii*re frlrlillgg GentoÍì.+lf,nrn n ç þ'ùr dig wltommn som frivillig i kornmunrnogll{kr påë.t godt fu.r$digrsãr åräëjè.- Ilflm *netak*op$sdryer ffi ffi ffi WI $ffi W,fuÈËjde'ls ;ndhdd og 'oufang sflr.b* nsrrncse n d I tilfìshb nf ul "Ihc hsflt3èt $E$ligsÊ ffi ffiffi Som trirllllg knn d* forrente, at: Sola ùlrlll$ hflr È* pf;lgt ä[ at ' uerc mfsuel af kornmr ncnr Ë*rslkring i r-i& omùng - ortlhoßdc ur:.kdapìigb4. l'áh eðl indféing i *pgerc.ræ,. blrw. æspcteæ.r Éw dit ertejde, ' al bdire ly&ét til o,er tqgèt. mëd pi råd :rrnl ' givc Licsftcd crn frzr:ær rg sygdom sw'ré - inlbrrrt.rc om scdrlrge i diæ tontåkd.ss. ' lå *jslf r çt$tr, n.â dcr cç bchcy fc' $c - TsrsheÈplçt Som frj tillig cr úu odìc i tæt koot tl n cd Lurgcm og ksn &rigcmcm tã lrndskab bla til cn re*íc privak fevhold Þat cr rrig igt, at {ü} itlc, ridcrc lrcr ogdy-*sningar om privatprrxtrrrs lko*c.nislce og perg:ntlgr l'*rhdô srr dt.hs f.àet kcn&fi,sb il ser* Ed Í din Srixitrligc indrsrr Ts''sù Ëd.rpliglËrr rc.duær, cller *r du a aþb$rl '$ffi frtv! g. Rc.gkm om tsvsérdsfl(bt cr oqrnë.n bcstm tt i bilqr. 1.. Frml-lillq ÐÊl efhæegør sf rt n lüe&rce. Ë tu tiur! or ú sor frir- llieicr omfeètt sf hnrnrnuerw,rbcjdsrlstr- ag c.rhvcrvsanxvøsferri.krlng. tr apfar&ts dcrfcr l -l *[v st të.ere co privst fsrnilè^ anrrus- cg u$'í&.*;fr'ruükrìng; hr[s du i[lr srturcdi hsr sjcrú dè1, inftn ú gibcgi:nè.r din ü'riu illigr indssu. Þr i* &r opstür: rn sksd +flcr trls du rr i lrivl n forsifiring:;foércldcrc, $å ku lskt instiëuè nfiè.fr DflgFËegÈfßfisFlÐn Fh'ili dü mçdiab r rtqprngc clkr cll trën, shå du vp c ap ftprk+o Er pè sr,ser fifdcs rr,gtcr øn, at *ogir. fmrirr i:dr frivitligt srùcjù. mdìþnr iimtrcft i drgfëngê.h.fb.rr$rl RrÉf.ì dëíë rffid instltutiüoé.o. 5tr ffs*.tfèdt/ùsrr ea*lssf -lcg hø s*rukll{ gi+-rl srniytke [It, &t dcr irdhú[rt.s: i.l úllen$'ig straftþslrst tdëer" {ÍÉÊrÈ c rådgjuniqcr{iilut! is bérn og ungë, dsg- cg beriltud fer wfr*r wrt fulkeskebn}. 11 *Ëffisdtrt (bßæ og mgenrnr r*{ irrsr drn friviillgc. hr hmtak r x.d bsrn undcr I 5.ùrj. Jcg hæ aêbxæt n priyðl 5tråffisttËsÈ I sirdß. tì trsldè. h*or ilcn friwiltige. hr orngu,ng rncd b uq r-lngc cller eldrc clhr adgnng tin hnrgcn!..s b.j.mj. Be merk llu rni ikkr indg,ä lflder å r'c.gs aì uhcjd;plsdr* cjjcr kmmffirl ulcf, al de.ur. fì:ri*dcn cr godhendt. Underrl'rr tl: Ðalo Irri*itlig: rtrtr.jdsptrads: Bílqg J : Fægþr rrn'þs:ihëdëplùel En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november ,2

13 B. Bilag til frivillighedsbrev Eilxg 1 til FriviÂlþbe,dsbnv RcgÈe* om Ê*xsltedspligË Scm Êitillig pfuxgges drr en tavriredspligf sen' sr"ärërtitr den, sorn grl.der for ansatie i hornn unen. Det ervigtigè, at borggnre har og han haun Ti t d tjl de pers'rner, som sr tìl*n] t[ët komrnsr En institr tisner. Ðu rnè derfor ikke viéeregivr/brrofþ rplysninger, s+m d.: få enten lra burgeæ eller kammrmerdhornmün ré a$e tte EBdËr dil virke!ðm frivillig. T*vshedspligtea omfatler navnlìg: r uglysning,er am en}eltpersuíþers rént private torhcld, sor feks. op[ysnìnger,rm rare. religion og budfarrre, npnl'snin6nrom politieke. ftæningsmæseige, mksuelle ss slr tfb ge faúoèd. om hnlbrndsforhold, vææntlige soriale prubhn*r" misbrug af nyddæsmìdler og lì6$ende r nglysæin,ær wn enì.eltpnrsuncr- ßüßl íkke er wniddetbart tilgæaçlige forenhverkan desrdien være urderlagt rwslæds'pligr Drt gælder f eks- aplysringer om {emilienræssigr og Sh*nsmiske fnrhold, nri d e tæseftüige soriale probhnær ogverserende sagcri det snciak ryetën! sõmt ÐFlïs$iflSer. som er nèdvsndige at *rernrneligholde af hensyn Èi I ksrnmu * os Ðkonerai skè intsressðrflvir du bryderdir tavshnd pligt, kan du blive opsagt eller borttisr l-ra insdtutior ên. I rertigt 6rove lil:fældë har blive tfl e üm bøde- *g fængsetsstref. RegÈer om opþsningspligt fivir du får fuendskab tii, at et harn ellsr en ung under I I år- udsæ es far vsnrggt eller nedvændigende behørdling eller ler er under f$rhcld. der bring* durs sundhed etlnr udvihtiag i fiue, er du ftrrpligtet tj.i at undemeue ksmmur e*. llvis du fûr ftendslc*tr til npnysninpr, ssm kån fforhindrn en alrrorlig fsrhrydelst elle ret ji$t tffr ord [ar nn uslcyldig hliver døn t furen frrbrydelsr), errlu forpligrnt til a{ RnderrrrÊe politier flvis du artnjdnr rned gra+ide, +ks du u derrette hsnìrnumn. hr.i.s du igennem dit aibrjde får hendskab til grrvider alvnrlþ misbrugsgnblenter. Itrvis du l*r spøa'gxøål *ië rtghrue am É*shedsp[igâ/eplysrÍngsSigt eller ti]" ttv+rdan dl skøi forholde dig Í ee k*skr,ft s $ÐaÈisn skal dt konùakte den institution" du er tilkayttel G* rtofte lir rn nu.ne En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november

14 C. To metoder til dialog - fordele og ulemper ved samarbejde med frivillige Anvendelse Til MED-møde, personalemøde eller temamøde. Tidsforbrug Kort model: L time Længere model: 1/r-2 timer. Materialer Kræver kun tuschpenne og papir, evt. post-it. Præsentation Dialogmodellen handler om at tænke i fordele og ulemper ved samarbejdet med frivillige ud fra fire perspektiver, som repræsenterer de vigtigste deltagere i samarbejdet:. Borgeren o Den frivitlige o Lederen Medarbejderne, som den frivillige skal samarbejde med. Formålet med dialogmodellen er at sætte sig i den frivillige og brugerens sted og'opleve' samarbejdet fra deres perspektiv. Hvad er der er fordele? Hvad er der af ulemper? Dernæst kan man gå videre og se på mulighederne for medarbejderne og lederen på arbejdspladsen, og hvad I skal være opmaerksomme på af ulemper og barrierer, som skal håndteres og som måske kan nedbrydes. Kort model - fremgangsmåde (1 time): t. Inddeljer igrupper á 4-5 personer (eller alle, hvis I er en meget lille arbejdsplads/afdeling). 2. Drøftherefterfordeleogulempervedatarbejdspladsensamarbejdermeddefrivillige-setudfra det perspektiv, den frivillige har - eller kunne tænkes at have, fra borgerens (den der modtager bidraget) perspektiv, fra lederen af arbejdspladsens perspektiv og fra medarbejderne på arbejdspladsens perspektiv. 3. Udvælg fem fordele og fem ulemper fra hvert af de fire perspektiver. Derved kan I fokusere på de vigtigste elementer. 4. Grupperne præsenterer kort fordele og ulemper for hinanden. 5. Drøft så, hvordan I kan overvinde de barrierer, der evt. er, og hvordan I kommer i gang med at udvikle eller videreudvikle jeres samarbejde med de frivillige. Lang modef - fremgangsmäde (l%-2 timer): 1,. Inddeljer igrupper á 4-5 personer (eller alle, hvis I er en meget lille arbejdsplads/afdeling). 2. Indled med at fortaelle hinanden om de erfaringer, I evt. selv har gjort jer som frivillige - eller om en frivillig indsats, I hver isaer måske godt kunne taenke jer at gøre. 3. Drøftherefterfordeleogulemper vedatarbejdspladsensamarbejdermeddefrivillige-setudfra det perspektiv, den frivillige har-eller kunne tænkes at have, fra borgerens (den der modtager bi- En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 2011 '14

15 draget) perspektiv, fra lederen af arbejdspladsens perspektiv og fra medarbejderne på arbejdspladsens perspektiv. 4. Udvælg fem fordele og fem ulemper fra hvert af de fire perspektiver. Derved kan I fokusere på de vigtigste elementer. 5. Skriv jeres input/udsagn ned på papir/'post-it'. 6. En fra hver gruppe samler papir/'post-it' sammen og sorterer det under de fire perspektiver. 7. De samme medarbejdere præsenterer gruppernes input/udsagn for hele arbejdspladsen/afdelingen. 8. Drøft nu de ulemper I har fundet frem til, og vurder hvad der skal til for at de kan overvindes eller håndteres. 9. Drøft så, hvordan I kan udvikle eller videreudvikle jeres samarbejde med de frivillige - og hvad det vil tilføre borgerne og jeres arbejdsplads-og hvordan I konkret kommer igang. God fornøjelsel En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 20LL 15

16

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Guide til Samarbejde med frivillige

Guide til Samarbejde med frivillige Denne guide er skrevet til medarbejdere i Gentofte Kommune, der samarbejder med frivillige eller gerne vil. Her kan I finde svar på de spørgsmål og overvejelser der opstår i samarbejdet med frivillige.

Læs mere

Vejledning om samarbejde med frivillige

Vejledning om samarbejde med frivillige Vejledning om samarbejde med frivillige 1) Klare rammer for samarbejdet med frivillige i Specialsektoren I Specialsektoren ønsker vi at skabe et trygt og godt samarbejde mellem frivillige, medarbejdere

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. - en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. - en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune - en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde... 3 Indsatsområde 1 - Den fælles forståelse... 4 Mulige initiativer:...

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

GUIDE. Love og regler for frivillige i

GUIDE. Love og regler for frivillige i GUIDE Love og regler for frivillige i kommuner Udskrevet: 2017 Indhold Love og regler for frivillige i kommuner.............................................. 3 2 Guide Love og regler for frivillige i kommuner

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

FRIVILLIGGUIDE. Overblik over de mest centrale regler og retningslinjer ved samarbejde med frivillige i Københavns Kommune

FRIVILLIGGUIDE. Overblik over de mest centrale regler og retningslinjer ved samarbejde med frivillige i Københavns Kommune FRIVILLIGGUIDE Overblik over de mest centrale regler og retningslinjer ved samarbejde med frivillige i Københavns Kommune Version 0.1, Juni 2012 Københavns Kommunes Frivillignetværk edoc 2013-216168 FRIVILLIGGUIDE

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Indhentning af straffeattester

Indhentning af straffeattester Indhentning af straffeattester - ved ansættelser på børne- og ungeområdet 1) Indledning Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister trådte

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang?

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål og meget gerne drøfte dem med andre medarbejdere

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Hvordan samarbejder vi med frivillige i Holbæk Kommune?

Hvordan samarbejder vi med frivillige i Holbæk Kommune? 1 Hvordan samarbejder vi med frivillige i Holbæk Kommune? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. I Holbæk Kommune tror vi på, at et samarbejde med frivillige kan være til inspiration og gavn for

Læs mere

Værktøjskassen. - til Frivillighedsguiden

Værktøjskassen. - til Frivillighedsguiden Værktøjskassen - til Frivillighedsguiden Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 1 Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi et godt og tæt samarbejde med de frivillige organisationer.

Læs mere

Samarbejdsaftale om frivillige. mellem. (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Samarbejdsaftale om frivillige. mellem. (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Samarbejdsaftale om frivillige mellem (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter 1. Samarbejdsaftalen Denne samarbejdsaftale er gældende mellem den frivillige og Regionshospitalet Hammel

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Denne pjece er målrettet ansatte og frivillige uden foreningstilknytning i kommunale institutioner og tilbud. Pjecen giver et overblik over, hvad der er vigtigt

Læs mere

Håndbog til samarbejde med frivillige

Håndbog til samarbejde med frivillige Håndbog til samarbejde med frivillige Til medarbejdere og ledere i Faxe Kommune Faxe Kommune Version Version 1 2014 2014 frivillige asari@faxekommune.dk frivillige Kontakt: Kontakt: asari@faxekommune.dk

Læs mere

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie Velkommen til 1. kursusdag At være plejefamilie 08.30 09.15 Velkomst, præsentation af kurset, etik og spilleregler, præsentationsrunde 09.15 10.15 Forventningsafstemning 10.15 10.30 Pause 10.30 10.45 Logbog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

NOTAT OM BØRNEATTESTER OG STRAFFEATTESTER

NOTAT OM BØRNEATTESTER OG STRAFFEATTESTER NOTAT OM BØRNEATTESTER OG STRAFFEATTESTER Dette notat beskriver hvornår kommunen har pligt til at indhente en børneattest i forbindelse med ansættelser i kommunen. Notatet vil også beskrive hvad kommunen

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Frivillig Drejebog. For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune

Frivillig Drejebog. For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune Frivillig Drejebog For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune Indhold 1. Formål... 2 2. Tavshedspligt... 2 3. Forsikringer... 3 4. Opgavefordeling mellem frivillige

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde.

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Brobygning fra sundhedspleje til dagtilbud For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Det vil vi gøre ved at benytte Brobygningsskemaet,

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige Esbjerg Kommune 12. november 2014 Hans Stavnsager Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter

Læs mere

Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet nov.2012.

Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet nov.2012. Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet 27-29. nov.2012. Tavshedspligt for offentligt ansatte. HR: Ytringsfrihed- man kan deltage

Læs mere

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 SIDE 2 / 5 Formål og indledning Denne retningslinje skal sikre en fælles tilgang til rekruttering og ansættelse af

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Børneattester i foreningslivet

Børneattester i foreningslivet gladsaxe.dk Børneattester i foreningslivet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge 1 Kontakt ved generelle spørgsmål: Idrætskonsulent Pia Bagger Telefon 39 57 53 38 Mobil: 23 60 94 44 bkfpba@gladsaxe.dk

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Retningslinier for indhentelse af straffeattester

Retningslinier for indhentelse af straffeattester Emne: Retningslinier for indhentelse af straffeattester Indledning: Grundlag: Straffeattester/ 36-oplysning (børneattest) Der indhentes normalt ikke straffeattest eller andre oplysninger fra Kriminalregistret

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

FRIVILLIG-DREJEBOG. For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune

FRIVILLIG-DREJEBOG. For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune FRIVILLIG-DREJEBOG For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune Indhold 1. Formål...4 2. Implementering på arbejdspladsen...5 3. Tavshedspligt...5

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune.

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Indledning Det frivillige sociale arbejde er mangfoldigt og varieret, og med disse retningslinjer ønskes at skabe en ramme, hvor kommunen sammen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere