o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura Indledning tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura Indledning tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet"

Transkript

1 En guide til'kom godt igang med frivillige, Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til de lønnede medarbejderes arbejde. Når I vælger at åbne jeres arbejdsplads for frivillige, så kan der opstå spørgsmå1. Denne guide giver svar på en række formelle og praktiske spørgsmå1. Det er en generel vejledning og skal tilpasses den enkelte institution og situation. Guiden tager udgangspunkt i, at den frivillige tilknyttes en kommunal arbejdsplads. skal den frivillige tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet kan dog fortsat bruges som inspiration. Hvordan man vælger at arbejde med frivillige, kan være forskelligt fra område til område, og der kan være særlige forhold, man skal være opmærksom på. Eksempler på de forhold, der skal overvejes er: Børneattester: Når den frivillige er i direkte kontakt med børn under 15 år og skal have en fast tilknytning til institutionen, skal der altid indhentes en børneattest. Straffeattester: Når den frivillige tilknyttes eksempelvis børne-, unge- eller ældreområdet skal der indhentes en straffeattest. Tavshedspligt: Hvis den frivillige kommer i kontakt med fortrolige oplysninger iforbindelse med udførelse af arbejdet, må vedkommende ikke videregive disse oplysninger til andre. oplys de frivillige om tavshedspligten og det kan også være en god ide at bede dem underskrive en erklæring om tavshedspligt. ForsikringssPØrgsmål: Den frivillige vil i nogle, men ikke i alle tilfælde, være omfattet af kommunens forsikring. Man bør derfor altid opfordre de frivillige til selv at tegne en privat ulykkes- og fa m ilie/a nsva rsforsi kring. Efterf øn ef ler dagpenge: Friviiligt arbejde kan medføre fradrag i efterrøn/dagpenge. Det er A-kasserne/kommunen, der træffer konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde med hensyn til, hvilken form for frivillig indsats den enkelte må udføre, uden at det medfører fradrag. Hvis du har spørgsmå1, er du altid velkommen til at kontakte: o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura

2 Guide med spørgsmålog svar om frivillige: 1. Hvordan kommer jeg i gang med at inddrage frivillige? Skal man indgå en skriftlig aftale med den frivillige? Hvad gælder om tavsheds- og oplysningspligt for den frivillige? Hvordan er den frivillige forsikret? Hvornår skal indhentes børne- og straffeattester? Frivillige der er på dagpenge eller efterløn? Hvilke regler gælder for frivilliges arbejdsmiljøl Udlændinge som frivillige...,. i.0 9. Hvordan "afskediger" jeg en frivillig?...11 A. Forslag til frivillighedsbrev (skabelon til aftale med den frivillige). Findes på intranettet...l-2 B. Bilag tíl frivillighedsbrev C. To metoder til dialog - fordele og ulemper ved samarbejde med frivillige

3 1. Hvordan kommer jeg i gang med at inddrage frivillige? Rekrutterins af frivillige Langt de fleste frivillige rekrutteres gennem personlige kontakter. Det vil sige gennem netværk og på opfordring fra andre - enten andre frivillige eller personale på institutioner. Så hvis ønsker at rekruttere frivillige, kan det være en god idé at overveje, om der er nogen, I kunne tænke jer at inddrage fra jeres institutions umiddelbare nærhed - det kan være forældre, bedsteforældre, naboer eller andre. En anden mulighed er at få lokale medier, fx Villabyerne, til at omtale, at Ønsker at rekruttere frivillige, eller at annoncere det på Genvej, forældreintra eller I kan også få hjælp i det nyoprettede Frivilligcenter Gentofte - Uforpl igtende informationsmøde for kom mende frivill ige Inviter til et uforpligtende informationsmøde, hvor interesserede kan høre mere om mulighederne for at yde en frivillig indsats hos jer. Det giver jer mulighed for at fortælle om institutionen, jeres arbejde, hvilke frivillige bidrag og indsatser, I kan have gavn af og ikke mindst for at fortælle om, hvad I kan tilbyde de frivillige. Samtale med den enkelte frivillige lnviter den frivillige til en samtale, hvor I afstemmer forventníngerne til hinanden: Rammerne for det frivillige arbejde skal være tydelige, og de forskellige roller som frivillig, medarbejder og leder skal være veldefinerede. Samtidig er det vigtigt at give de frivillige et spillerum. De skal have indflydelse på, hvad de skal bidrage med, og derskalvære mulighed for, at de kan forfølge egne ideer - dog i løbende dialog med personalet. Vals af frivillie De frivilliges bidrag skal være meningsfyldt for såvel den frivillige som brugere og ansatte. Det er op til den enkelte institution at vurdere, om der er behov for de frivilliges hjælp. Man kan måske komme i en situation, hvor en frivillig ikke passer ind på ens arbejdsplads, og så er det i orden at sige'nej tak'. Sørg for en eod dialog om frivillise på din arbeidsplads Hovedudvalget opfordrer alle kommunens arbejdspladser til at tale om, hvordan de kan udvikle eller videreudvikle samarbejde med de frivillige. Din arbejdsplads kan lade sig inspirere af en dialogmodel, som Hovedudvalget har afpr6vet, der ser samarbejdet fra borgeren, fra den frivillige, fra medarbejderens og fra lederens perspektiv som en model, der kan igangsætte diskussionerne på a rbejdspladserne. Ledelsesopgaver Det er vigtigt, at der er opbakning til inddragelse af frivillige fra ledelsen på arbejdspladsen - og succes med samarbejde med frivillige er ligeledes afhængig af god ledelse. Det behøver dog ikke at være arbejdspladsens formelle leder, som fungerer som leder/kontaktperson for de frivillige. En anden velafprøvet mulighed er at en medarbejder fungerer som kontaktperson og koo-rdinator for de frivillige. En anden mulighed er gradvist at lade de frivillige selv overtage koordineringen af deres arbejde i dialog med en fast kontaktperson i personalet. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 201-L

4 2. Skal man indgå en skriftlig aftale med den frivillige? Frivilliehedsbrev Som offentlig arbejdsplads er ví forpligtet til at sikre, at lovkrav og retningslinjer overholdes. Derfor har vi udarbejdet et forslag til et'frivillighedsbrev'. Se bilag. Nogle frivillige vil måske føle, at det er meget forpligtende at underskrive en skriftlig aftale. Dette har vi forsøgt at tage h6jde for i udformningen af 'frivillighedsbrevet'. Det kan bruges som en tjekliste, og på den måde sikre, at I drøfter de formelle krav med de kommende frivillige. Vi anbefaler, at de frivílliges kontaktperson på institutionen gennemgår frivillighedsbrevet sammen med den kommende frivillige, hvorefter begge underskriver brevet. Det er ikke alle punkter i frivillighedsbrevet, der er lige relevante i den enkelte situation, idet det i høj grad afhænger af, hvilke opgaver den frivillige skal varetage, og hvilke borgere den frivillige vil komme i kontakt med. I må derfor vurdere fra gang til gang, hvilke punkter der er relevante i den - konkrete situation. Som minimum bør I dog notere den frivilliges navn og kontaktinformationer samt kontaktoplysninger på en pårørende, hvis der skulle ske den frivillige noget. Det kan være relevant at rådgive den frivillige om følgende: o Forsikringsforhold o Tavshedspligt o Børne- og straffeattester o De særlige forhold for frivillige på dagpenge/efterløn m.v. Punkterne er medtaget i frivillighedsbrevet. Du kan læse mere om disse regler på frivillighedsområdet andre steder på denne side. Opqavebeskrivelse I kan vælge at supplere frivillighedsbrevet med en opgavespecifikation eller en form for kontrakt, som praeciserer, hvad de frivillige kan og ikke kan udføre. Det er vigtigt, at rammerne for den frivillige indsats er tydelige og synlige. Hvis den frivillíge møder op til en udefineret opgave, kan han/hun opleve det som spild af tid. Samtidig skal de frivillige dog også opleve, at de bliver lyttet til og har en vis grad af medindflydelse på opgaverne, da det er afgørende for de frivilliges motivation. I kan også have behov for at have 'hånd i hanke' med den frivillige indsats, hvilket en opgavebeskrivelse kan give jer. Opgavebeskrivelse kan være rettet imod en gruppe af frivillige og behøver ikke være individuelt tilpasset den enkelte frivillige. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 20i.1

5 3. Hvad gælder om tavsheds- og oplysningspligt for den frivillige? Om tavshedspligt Hvem er omfattet of tovshedspligten? Alle - både ansatte og frivillige - kan komme i kontakt med fortrolige oplysninger - primaert fra borgerne, men også fra institutionen eller kommunen. De frivillige skal pålægges at respektere de samme reglerom tavshedspligt, som gælderforansatte ikommunen. Institutionen skalvære opmærksom på, at den tavshedspligt, som gælder for frivillige, ikke følger af lovgivningen. Det betyder, at det er institutionen, som skal instruere den frivillige i, hvordan reglerne er, på samme måde som en ny medarbejder orlenteres. Hvilke oplysninger er omfottet af tovshedspligten? Tavshedspligt indebærer, at fortrolige oplysninger ikke må videregives til uvedkommende. Andre oplysninger må som udgangspunkt frit videregives. Tavshedspligten omfatter først og fremmest oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, som fx oplysninger om race, religion og hudfarve, oplysninger om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold, om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler og lignende. Andre oplysninger om enkeltpersoner, som ikke er umiddelbart tilgængelige for enhver, kan desuden være underlagt tavshedspligt. Det gælder fx oplysninger om familíemæssige og økonomiske forhold, mindre væsentlige sociale problemer og verserende sager i det sociale system. Tavshedspligten omfatter også oplysninger, som er nødvendige at hemmeligholde af hensyn til bl.a. kommunens økonomiske interesser og oplysninger, som er underlagt tavshedspligt i henhold til anden lovgivning. Hvordan håndterer institutionen reglerne om tavshedspligt? Det er institutionens ansvar, at tavshedspligten håndteres på en ordentlig måde. Det er institutionens opgave at informere sine medarbejdere, herunder frivíllige, dels om indholdet af reglerne om tavshedspligt dels om hvordan de frivillige skal håndtere de oplysninger, som de måtte komme i besiddelse af. Det anbefales, at institutionen informerer om reglerne om tavshedspligt på et informationsmøde/et mpde med den enkelte, før den frivillige starter. Under mødet bør I fremhæve, at fortrolighed og troværdighed i forholdet mellem borgere og personer tilknyttet kommunens institutioner er en forudsætning for, at institutionen og dens medarbejdere kan udføre deres arbejde, og at borgerne kan føle sig trygge. Ofte vil brud på tavshedspligten ikke være som følge af ond vilje, men derimod manglende kendskab til reglerne eller manglende omtanke. Det er derfor vigtigt, at I har nogle interne retningslinjer, og at lforklarer retningslinjerne for de frivillige. Hvis I indgår aftaler med en organisation, fx Dansk Røde Kors, omkring frivillige, er det organisationen, som skal pålægge sine frivillige tavshedspligt, men I bør sikre jer, at dette rent faktisk sker. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige' - november 2011

6 Om oplvsninespligt Der findes i lovgivningen nogle få undtagelser til tavshedspligten (oplysningspligt), dvs. tilfælde, hvor man som borger - og dermed også som frivillig - er forpligtet til at give konkrete oplysninger videre enten til oolit et eller til kommunen. Oplysningspligten gælder, hvis man: 1.. Ved at give oplysningen videre kan forhindre en alvorlig forbrydelse eller et justitsmord (dvs. at uskyldige bliver dømt). I sådanne tilfælde skal politiet underrettes. 2. Får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. I sådanne tilfælde skal kommunen underrettes. 4. Hvordan er den frivillige forsikret? Der er to situationer, hvor det er relevant at se på, om den frivillige er omfattet af kommunens forsikringsord ni nger. 1. Hvis den frivillige kommer tíl skade under sit frivillige arbejde (arbejdsskade). 2. Hvis den frivillige volder skade på andre eller andres ting under sit frivillige arbejde (ansva r). Det er ikke altid, at de frivillige vil være dækket af kommunens forsikringsordninger. Derfor er det vigtigt at I opfordrer de frivillige til - hvis de ikke allerede har gjort det - at tegne en privat familie/ansvars- og ulykkesforsikring. Har de frivillige ikke tegnet private forsikringer, kan de risikere at få pålagt et personligt ansvar eller ikke være dækket af nogen forsikring, hvis de kommer til skade. Det afgprende for, om den frivillige er omfattet af kommunens forsikringsordninger, er, om der er tale om et "antagelsesforhold" mellem kommunen og den frivillige. Dette beror på en konkret vurdering. Se nedenfor. Hvis du har spørgsmål til kommunens forsikringsforhold, kan du kontakte kommunens juridiske afdeling. Arbeidsskader Det afgørende for om en skade er d ekket er, om skaden kan betragtes som en arbejdsskade, jf. arbejdsskadesikringsloven. Dette forudsætter, at den frivillige kommer til skade som led i et "antagelsesforhold". Det afgørende er ikke, om samarbejdet er varigt eller ad hoc. Om der er tale om et "antagelsesforhold", afhænger af en konkret vurdering. Det er ikke muligt at give et entydigt svar på, hvilke skader der er dækket af kommunens forsikringsordninger, og hvilke den frivillige selv må forsikre sig imod. Nedenfor er oplistet nogle punkter, som enten taler for eller imod, at skaden er dækket af kommunens forsikringsordninger. I kan tage udgangspunkt i denne liste, når I rådgiver den frivillige omkring forsikringsforhold. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 2011

7 o Udføres arbejdet i ideel egen interesse (f.eks. socialt humanitært arbejde som besøgsven) eller i kom munens/institutionens interesse? o Hvis egen interesse taler dette imod, at skaden er dækket. o Hvis kommunens interesse taler for, at skaden er dækket. o Er den frivillige underlagt instruktionsbeføjelser (dvs. at en anden person kan bestemme, hvordan arbejdet skal udf6res)? o Hvis ja taler dette for, at skaden er dækket.. Skulle arbejdet have været udført af en ansat, hvis ikke den frivillige havde gjort det? o Hvis ja taler dette i høj grad for, at skaden er dækket. o Er den frivillige blevet bedt om at udføre det pågældende arbejde? o Hvis ja taler dette for, at skaden er dækket. Det vil dog altid være en konkret vurdering. Ved at benytte sig af et frivillighedsbrev tilknyttes den frivillige en bestemt kommunal institution eller et konkret projekt. Over for forsikringsselskabet skal kommunen anslå et antal fuldtidsstillinger, som skal være dækket af forsikringen, og I opfordres derfor til at have et vist overblik over, hvor mange timer de enkelte frivillige bruger på arbejdet. Det giver kommunen de bedste forudsætnínger for at forsikre sine frivillíge, ligesom frivillighedsbrevet også er den frivilliges bekræftelse på at være omfattet af kommunens forsikringsordninger. Ansvar Det er som udgangspunkt de samme kriterier, som er nævnt ovenfor, der er afgørende for, om den frivillige er omfattet af kommunens erhvervsansvarsforsikring, eller om det er den frivilliges private forsikringer, som skal dække en evt. skade. Kørsel i bil Hvis den frivillige kører i sin egen bil, så gælder den frivilliges egen forsikring. Kører den frivillige derimod i institutionens bil/bus, så gælder kommunens forsikring. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige' - november 201-1

8 5. Hvornår skal indhentes børne- og straffeattester? Gentofte Kommune indhenter tre typer straffeattester afhængigt af, hvilket opgaveområde man skal arbejde i. Den offentlige straffeattest kan kun indhentes af en offentlig myndighed og kræversamtykke. Attesten omfatter oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der har ført t l tiltale for overtrædelser af straffeloven. Der er ligeledes oplysninger om afggrelser for overtrædelse af andre love, hvis der er frakendt rettigheder eller givet frihedsstraf. Oplysninger i den offentlige straffeattest står i mindst 10 år fra den endelige afgørelse. Den private straffeattest kan enhver selv henvende sig t l politiet for at få udleveret, den omfatter oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af både straffeloven og loven om euforiserende stoffer. Oplysningerne iden pr vate straffeattest står i 1til5 år. BØrneattesten er en straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om overtrædelser af - straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under L5 år. Der-skal [igeledes gives samtykke til indhentelse af en børneattest. Opiysninger i en børneattest bliver ikke forældede. Den frivillige kan først begynde sit frivillige arbejde, når enten institutionen eller Løn & Personale ha r modtaget tilfredsstil lende straffeattest. Offe ntl ige straffeatteste r Offentlige straffeattester skal indhentes for alle, hvor det er muligt. Offentlige straffeattester skal indhentes på følgende områder: o Dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge.. Dagtilbud og botilbud for voksne.. Folkeskolen, såfremt der er direkte kontakt til elever. Der skal benyttes en specielblanket til at indhente den offentlige straffeattest. Den frivillige skal give skriftligt samtykke til, at kommunen indhenter den offentlige straffeattest. I kan hente samtykkeblanket under fanebladet "personale/lt" og klikke på "skemaer og rapporter". I kan også henvende jer direkte til Løn & Personale. Private straffeatteste r Private straffeattester skal indhentes på de områder, hvor der ikke er lovhjemmeltilat indhente offentlig straffeattest, men hvor den frivillige omgås børn og unge, på eldreområdet samt på andre områder, hvor der er adgang til borgernes hjem. Den frivillige skal selv henvende sig til politiet for at få udleveret attesten og sørge for at aflevere den til kontaktpersonen i institutionen. Børneattester Päbørne-, unge og fritidsområdet, hvor den frivillige er i direkte kontakt med børn under 1"5 år, skalder altid indhentes en børneattest, hvis personen skal have fast tilknvtning til institutionen. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 201-1

9 Der er tale om fast tilknytning, når blot én af følgende betingelser er opfyldt: L. Det er fra starten hensigten, at tilknytningen skal være af fast og længerevarende karakter. I sådanne tilfælde skal børneattesten indhentes, før den frivillige påbegynder sit arbejde. 2. Personen har i en periode på mindst 3 måneder via sin frivillige indsats haft direkte kontakt med institutionens børn under 15 år mindst 3 gange. lsådanne tilfælde skalbørneattest indhentes senest 3 uger efter, at ovenstående er opfyldt, hvis personen fortsat skal være til knyttet i nstitutionen. L. Personen har ien sammenhængende periode på mindst 1 uge via sin frivillige indsats haft direkte kontakt med børn under L5 år. I sådanne tilfælde skal børneattest indhentes senest 3 uger efter, at ovenstående er opfyldt, hvis personen fortsat skal være tilknyttet institutionen. Hvis frivillige (herunder også forældre) skal deltage i koloni eller udflugter, skal institutionen forinden indhente en børneattest. Der skal bruges en særlig blanket til at indhente en børneattest. Den frivillige skal give skriftligt samtykke til, at kommunen irìdhenter børneattesten. I kan hente saintykkeblanket under fanebladet "personalefll" og klikke på "Skemaer og rapporter". I kan også henvende jer direkte til Løn & Personale. Opbeva ring af straffeattester Der oprettes enkeltsag til den private straffeattest og evt. frivillighedsbrev i Captia. Når det gælder den offentlige straffeattest og børneattesten, så sender politiet attesterne direkte til Løn & Personale, der foretager en konkret vurdering af attestens indhold og giver arbejdspladsen besked, om vedkommende kan tilknyttes institutionen som frivillig. Du kan læse mere om Retningslinier for indhentning af straffeattester findes på intranettet. 6. Frivillige der er på dagpenge eller efterløn? Frivilligt arbejde vil som udgangspunkt altid medføre fradrag i dagpenge eller efterløn, når det udføres for en kommune. Nogle aktiviteter medfører dog ikke fradrag, hvis de kan betegnes som fritidsaktiviteter. Dette kræver dog en konkret vurdering af aktiviteten, og den frivillige skal derfor henvende sig til sin a-kasse/bopælskommune for en vurdering af det frivillige arbejde. Den frivillige kan anmode om en skriftlig vurdering. Hvis den frivillige er kontanthjælpsmodtager eller modtager af andre sociale ydelser, skal den frivillige kontakte sin bopælskommune for at få oplyst, om det frivillige arbejde eventuelt vil medføre fradrag. En frivillig, der udfører frivilligt ulønnet arbejde gennem en frivillig grundlagt organisation, vil ofte kunne undgå de ovennævnte fradrag. Har man på en institution mange frivillige tilknyttet, kan En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 2011

10 disse overveje at stifte en frivillig venskabsforening, med det formål at udføre frivilligt socialt arbejde på institutionen. Medlemmer af en sådan forening vil i langt de fleste tilfælde være omfattet af udtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsen om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Selvom der udføres frivilligt arbejde gennem en forening, skal I dog stadig anbefale, at den frivillige tager kontakt til sin a- kasse/bopælskommune for at være sikker på, at den frivillige er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsen. 7. Hvilke regler gælder for frivilliges arbejdsmiljø? Når den frivillige er fast tilknyttet en arbejdsplads er der krav om, at arbejdspladsens almindelige APV (ArbejdsPladsVurdering) og AMO (Arbejdsmiljøorganisation) også dækker den frivillige. Derfor skal man ved udarbejdelsen af en APV skal tage højde for, at denne skal omfatte evt. frivillige på arbejdspladsen. Ligeledes skal arbejdsmiljørepræsentanter gøres opmærksomme på, at de også agerer for de frivillige. For frivíllige, som er deltager i forbindelse med enkeltstående aktiviteter, er der ikke krav om APV eller selvstændig AMO. ArbejdsmiljØloven og Arbejdstilsynets vejledning, instrukser og meddelelser er til enhver tid også gældende for frivillige. 8. Udlændinge som frivillige Udlændinge kan udføre frivilligt arbejde i Danmark. Det har dog betydning, hvor personen stammer fra, og på hvilket grundlag vedkommende opholder sig i Danmark. 1. Nordiske statsborgere har som udgangspunkt samme rettigheder som danske statsborgere og kan derfor udføre frivilligt arbejde. 2. EU-statsborgere, der har opholdt sig i Danmark under 5 år, skal være i besiddelse af et EUregistreringsbevis og kan så udføre frivilligt arbejde. Personer, der har opholdt sig idanmark i5 år og derover, kan udføre frivilligt arbejde. 3. Tredjelandsstatsborgere, der har arbejdstilladelse, kan som udgangspunkt udføre frivilligt arbejde. For personer, der kun har opholdstilladelse, skal der foretages en konkret vurdering baseret på grundlaget for deres opholdstilladelse. Er der tale om en person, der har flygtningestatus, skal I kontakte Udlændingeservice på telefon , med henblik på at få en godkendelse af, at personen kan udføre frivilligt arbejde. For andre personer, der har opholdstilladelse, skal institutionen kontakte LØn & Personale, Hanne Fledelius - og eventuelt fremsende kopi af opholdstilladelsen. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november

11 9. Hvordan "afskediger" jeg en frivillig? Selvom den frivillige ikke er i et egentligt ansættelsesforhold, kan både den frivillige og institutionen opsige samarbejdet. En opsigelse kan ske uden varsel, men både den frivillige og institutionen bør tilstræbe, at der gives et passende varsel, hvis det er muligt. Der kan være flere grunde til at afskedige en frivillig. Det kan fx være, at den frivillige har deltaget i et projekt, som er slut, og at der ikke længere er behov for den frivillige. lnstitutionen bør være opmærksom på, om den frivillige kan tilknyttes et nyt projekt i samme eller en anden institution samt oplyse den frivillige om disse muligheder. Samarbejdet kan også ophøre pga. samarbejdsvanskeligheder. Hvis det er tilfældet, bør institutionen v ere opmærksom på at håndtere problemstillingen på professionel vis og undgå rygtedannelse og uro omkring afskedigelsen. Husk at oplyse dem om, at tavshedsplígten ikke ophører, selvom samarbejdet med den frivillige ophører. En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 20LL tt

12 A. Forslag tilfrivillighedsbrev (skabelon til aftale med den frivillige). Findes på intranettet. Eksennpe$ F6 "FrËl ifl iehedsbr vñ Ii*re frlrlillgg GentoÍì.+lf,nrn n ç þ'ùr dig wltommn som frivillig i kornmunrnogll{kr påë.t godt fu.r$digrsãr åräëjè.- Ilflm *netak*op$sdryer ffi ffi ffi WI $ffi W,fuÈËjde'ls ;ndhdd og 'oufang sflr.b* nsrrncse n d I tilfìshb nf ul "Ihc hsflt3èt $E$ligsÊ ffi ffiffi Som trirllllg knn d* forrente, at: Sola ùlrlll$ hflr È* pf;lgt ä[ at ' uerc mfsuel af kornmr ncnr Ë*rslkring i r-i& omùng - ortlhoßdc ur:.kdapìigb4. l'áh eðl indféing i *pgerc.ræ,. blrw. æspcteæ.r Éw dit ertejde, ' al bdire ly&ét til o,er tqgèt. mëd pi råd :rrnl ' givc Licsftcd crn frzr:ær rg sygdom sw'ré - inlbrrrt.rc om scdrlrge i diæ tontåkd.ss. ' lå *jslf r çt$tr, n.â dcr cç bchcy fc' $c - TsrsheÈplçt Som frj tillig cr úu odìc i tæt koot tl n cd Lurgcm og ksn &rigcmcm tã lrndskab bla til cn re*íc privak fevhold Þat cr rrig igt, at {ü} itlc, ridcrc lrcr ogdy-*sningar om privatprrxtrrrs lko*c.nislce og perg:ntlgr l'*rhdô srr dt.hs f.àet kcn&fi,sb il ser* Ed Í din Srixitrligc indrsrr Ts''sù Ëd.rpliglËrr rc.duær, cller *r du a aþb$rl '$ffi frtv! g. Rc.gkm om tsvsérdsfl(bt cr oqrnë.n bcstm tt i bilqr. 1.. Frml-lillq ÐÊl efhæegør sf rt n lüe&rce. Ë tu tiur! or ú sor frir- llieicr omfeètt sf hnrnrnuerw,rbcjdsrlstr- ag c.rhvcrvsanxvøsferri.krlng. tr apfar&ts dcrfcr l -l *[v st të.ere co privst fsrnilè^ anrrus- cg u$'í&.*;fr'ruükrìng; hr[s du i[lr srturcdi hsr sjcrú dè1, inftn ú gibcgi:nè.r din ü'riu illigr indssu. Þr i* &r opstür: rn sksd +flcr trls du rr i lrivl n forsifiring:;foércldcrc, $å ku lskt instiëuè nfiè.fr DflgFËegÈfßfisFlÐn Fh'ili dü mçdiab r rtqprngc clkr cll trën, shå du vp c ap ftprk+o Er pè sr,ser fifdcs rr,gtcr øn, at *ogir. fmrirr i:dr frivitligt srùcjù. mdìþnr iimtrcft i drgfëngê.h.fb.rr$rl RrÉf.ì dëíë rffid instltutiüoé.o. 5tr ffs*.tfèdt/ùsrr ea*lssf -lcg hø s*rukll{ gi+-rl srniytke [It, &t dcr irdhú[rt.s: i.l úllen$'ig straftþslrst tdëer" {ÍÉÊrÈ c rådgjuniqcr{iilut! is bérn og ungë, dsg- cg beriltud fer wfr*r wrt fulkeskebn}. 11 *Ëffisdtrt (bßæ og mgenrnr r*{ irrsr drn friviillgc. hr hmtak r x.d bsrn undcr I 5.ùrj. Jcg hæ aêbxæt n priyðl 5tråffisttËsÈ I sirdß. tì trsldè. h*or ilcn friwiltige. hr orngu,ng rncd b uq r-lngc cller eldrc clhr adgnng tin hnrgcn!..s b.j.mj. Be merk llu rni ikkr indg,ä lflder å r'c.gs aì uhcjd;plsdr* cjjcr kmmffirl ulcf, al de.ur. fì:ri*dcn cr godhendt. Underrl'rr tl: Ðalo Irri*itlig: rtrtr.jdsptrads: Bílqg J : Fægþr rrn'þs:ihëdëplùel En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november ,2

13 B. Bilag til frivillighedsbrev Eilxg 1 til FriviÂlþbe,dsbnv RcgÈe* om Ê*xsltedspligË Scm Êitillig pfuxgges drr en tavriredspligf sen' sr"ärërtitr den, sorn grl.der for ansatie i hornn unen. Det ervigtigè, at borggnre har og han haun Ti t d tjl de pers'rner, som sr tìl*n] t[ët komrnsr En institr tisner. Ðu rnè derfor ikke viéeregivr/brrofþ rplysninger, s+m d.: få enten lra burgeæ eller kammrmerdhornmün ré a$e tte EBdËr dil virke!ðm frivillig. T*vshedspligtea omfatler navnlìg: r uglysning,er am en}eltpersuíþers rént private torhcld, sor feks. op[ysnìnger,rm rare. religion og budfarrre, npnl'snin6nrom politieke. ftæningsmæseige, mksuelle ss slr tfb ge faúoèd. om hnlbrndsforhold, vææntlige soriale prubhn*r" misbrug af nyddæsmìdler og lì6$ende r nglysæin,ær wn enì.eltpnrsuncr- ßüßl íkke er wniddetbart tilgæaçlige forenhverkan desrdien være urderlagt rwslæds'pligr Drt gælder f eks- aplysringer om {emilienræssigr og Sh*nsmiske fnrhold, nri d e tæseftüige soriale probhnær ogverserende sagcri det snciak ryetën! sõmt ÐFlïs$iflSer. som er nèdvsndige at *rernrneligholde af hensyn Èi I ksrnmu * os Ðkonerai skè intsressðrflvir du bryderdir tavshnd pligt, kan du blive opsagt eller borttisr l-ra insdtutior ên. I rertigt 6rove lil:fældë har blive tfl e üm bøde- *g fængsetsstref. RegÈer om opþsningspligt fivir du får fuendskab tii, at et harn ellsr en ung under I I år- udsæ es far vsnrggt eller nedvændigende behørdling eller ler er under f$rhcld. der bring* durs sundhed etlnr udvihtiag i fiue, er du ftrrpligtet tj.i at undemeue ksmmur e*. llvis du fûr ftendslc*tr til npnysninpr, ssm kån fforhindrn en alrrorlig fsrhrydelst elle ret ji$t tffr ord [ar nn uslcyldig hliver døn t furen frrbrydelsr), errlu forpligrnt til a{ RnderrrrÊe politier flvis du artnjdnr rned gra+ide, +ks du u derrette hsnìrnumn. hr.i.s du igennem dit aibrjde får hendskab til grrvider alvnrlþ misbrugsgnblenter. Itrvis du l*r spøa'gxøål *ië rtghrue am É*shedsp[igâ/eplysrÍngsSigt eller ti]" ttv+rdan dl skøi forholde dig Í ee k*skr,ft s $ÐaÈisn skal dt konùakte den institution" du er tilkayttel G* rtofte lir rn nu.ne En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november

14 C. To metoder til dialog - fordele og ulemper ved samarbejde med frivillige Anvendelse Til MED-møde, personalemøde eller temamøde. Tidsforbrug Kort model: L time Længere model: 1/r-2 timer. Materialer Kræver kun tuschpenne og papir, evt. post-it. Præsentation Dialogmodellen handler om at tænke i fordele og ulemper ved samarbejdet med frivillige ud fra fire perspektiver, som repræsenterer de vigtigste deltagere i samarbejdet:. Borgeren o Den frivitlige o Lederen Medarbejderne, som den frivillige skal samarbejde med. Formålet med dialogmodellen er at sætte sig i den frivillige og brugerens sted og'opleve' samarbejdet fra deres perspektiv. Hvad er der er fordele? Hvad er der af ulemper? Dernæst kan man gå videre og se på mulighederne for medarbejderne og lederen på arbejdspladsen, og hvad I skal være opmaerksomme på af ulemper og barrierer, som skal håndteres og som måske kan nedbrydes. Kort model - fremgangsmåde (1 time): t. Inddeljer igrupper á 4-5 personer (eller alle, hvis I er en meget lille arbejdsplads/afdeling). 2. Drøftherefterfordeleogulempervedatarbejdspladsensamarbejdermeddefrivillige-setudfra det perspektiv, den frivillige har - eller kunne tænkes at have, fra borgerens (den der modtager bidraget) perspektiv, fra lederen af arbejdspladsens perspektiv og fra medarbejderne på arbejdspladsens perspektiv. 3. Udvælg fem fordele og fem ulemper fra hvert af de fire perspektiver. Derved kan I fokusere på de vigtigste elementer. 4. Grupperne præsenterer kort fordele og ulemper for hinanden. 5. Drøft så, hvordan I kan overvinde de barrierer, der evt. er, og hvordan I kommer i gang med at udvikle eller videreudvikle jeres samarbejde med de frivillige. Lang modef - fremgangsmäde (l%-2 timer): 1,. Inddeljer igrupper á 4-5 personer (eller alle, hvis I er en meget lille arbejdsplads/afdeling). 2. Indled med at fortaelle hinanden om de erfaringer, I evt. selv har gjort jer som frivillige - eller om en frivillig indsats, I hver isaer måske godt kunne taenke jer at gøre. 3. Drøftherefterfordeleogulemper vedatarbejdspladsensamarbejdermeddefrivillige-setudfra det perspektiv, den frivillige har-eller kunne tænkes at have, fra borgerens (den der modtager bi- En guide til 'Kom godt i gang med frivillige'- november 2011 '14

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere