Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø"

Transkript

1 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Unge Linjen et forløb for ikke jobklare unge - fokus på mentorordning + netværk Projektperiode: 31/ / Målgruppe: Projektansvarlig organisation Kontaktperson Unge ikke jobklare i alderen år - med psykisk sårbarhed, som udspringer af: stressrelaterede sygdomme, angst, depressioner, skizofreni, ADHD, OCD, Asperger, PTSD, incest, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser herunder borderline, selvskadende adfærd, selvmordstruede, psykosociale problemstillinger - hvor ovennævnte sårbarhed medfører, at den unge ikke kan gennemføre Erhvervsforskolen eller den traditionelle ungdomsuddannelse - som ikke kan visiteres til den 3-årige særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse - STU Navn: Toldbodhus Skole AOF Adresse: Vestergade 23, 5700 Svendborg Telefon: / Navn: Bente Rasmussen, leder Adresse: Vestergade 23, 5700 Svendborg Telefon: / Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet: Toldbodhus Skole har stor erfaring med opkvalificering og afklaring af arbejdsmæssige ressourcer og kompetencer for unge med psykisk sårbarhed, idet skolen siden 1993 har været anden aktør for de sydfynske kommuner med bl.a. afklaringsforløbene Sy fynsk Brobygning og projekter målrettet ungegruppen. Frafald på den traditionelle ungsdomsuddannese, Erhvervsforskolen m.m. Vores praksiserfaring viser, at kursister med psykosociale problemstillinger og psykiatriske 1

2 diagnoser har en sårbarhed af en sådan grad, at den fremstår som barriere i fht. uddannelse og arbejdsmarkedet. Vi møder unge som ikke magter den traditionelle ungdomsuddannelse, falder fra på Erhvervsforskolen og ikke kan visiteres til STU - den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse. Unge som har brug for massiv støtte for at kunne komme videre i fht. uddannelse/arbejde, med befinder sig i et gråzoneområde, hvor der ikke er tilbud om en sådan støtte. Her er der tale om barrierer af en sådan karakter, at de unge eksempelvis heller ikke kan honorere kravene på det særligt tilrettelagte afklaringsforløb Sæt Kurs et projekt som for unge som ikke har andre problemer end ledighed. Når vi sammenholder forskningen på området og egen praksiserfaring fremstår det med al tydelighed, at en særlig indsats er en nødvendig forudsætning, hvis unge med psykisk sårbarhed skal have en chance for inklusion og fastholdelse i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Vores praksiserfaring har gennem de senere år vist, at vi får flere og flere unge kursister som har svære adfærdsforstyrrelser der endnu ikke er udredte. Adfærdsforstyrrelser der ligner problemstillingerne ved diagnosen personlighedsforstyrrelse borderline eller ADHD. De unge har mentaliseringsproblemer, det kommer til udtryk ved vanskeligheder med at forstå egne og andres adfærd som meningsfuld ud fra de tanker, følelser og motiver der ligger bag. Hvilket medfører en stresspåvirkning som udløser fejltolkning af situationen og nedbrud af affektregulering. Mentaliseringsproblemerne betyder at den unge har vanskeligheder ved - at indgå i et socialt fællesskab - at påbegynde og fastholde uddannelse eller arbejde Gennem samarbejdet med de unge og jobcentret er det tydeliggjort, at der er brug for en særlig indsats for fjernelse af barrierer i fht. uddannelse/arbejde. 2

3 Forskningen viser Forskningen viser, at personlighedsforstyrrede har vanskeligere ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet. Vanskelighederne kommer til udtryk i relationen og samarbejdet med andre mennesker, hvor der er afvigelse af det normalt forventede og accepterede. Det gælder både selvindsigt, følelsesliv, impulskontrol og behovstilfredsstillelse. Der ses en manglende evne til at forstå og agere i den sociale og følelsesmæssige kontekst, hvilket kommer til udtryk gennem et forstyrret følelsesliv, manglende evne til at kunne tilfredsstille egne og andres behov og store problemer med impulskontrol. Foruden den psykiske skrøbelighed er den personlig fremtræden og omgangsform af en sådan karakter, at den fremstår som barrierer for tilknytning til arbejdsmarkedet. Det problematiske bagland Udover ovenstående problemstillinger ses en hård belastning af mange andre forskelligartede sociale problemer eks. gældsproblemer, mangelfuldt socialt netværk, familiære problemer. Forskningen belyser, at de socialpolitiske tiltag, arbejdsmarkedet og den psykisk sårbare borger spiller sammen om integrationen på arbejdsmarkedet. Den viser, at det er svært for borgeren at matche kompetencekravene på et arbejdsmarked med høj grad af individualisme og øget fokusering på selvrealiseringsprojekter. Toldbodhus Skoles fokusområder: Mentorfunktion, Fastholdelsesparathed og Socialtræningsplatform I 2008 og 2009 gennemførte Toldbodhus Skole praksisforskningsprojektet JobNetværket. Forskningsprojektets formål var at skaffe viden om, hvilke centrale faktorer der kan bidrage til psykisk sårbare menneskers forbliven på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Projektet ønskede at identificere faktorer hos den psykisk sårbare borger, virksomheden og 3

4 parallelt støttende indsatser, som i særlig grad kunne bidrage til stabile jobforløb. Toldbodhus Skole fik gennem praksisforskningsprojektet mulighed for at undersøge og reflektere over egen praksis. Og det viste sig, at særlig arbejdet med mentorfunktionen, fastholdelsesparathed og en socialtræningsplatforn (se nedenstående begrebsforklaring) gav succes i fht. at knytte den psykisk sårbare borger tættere på arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet. Fastholdelsesparathed Fastholdelsesparathed er et kvalitativt begreb, defineret som det beredskab den unge besidder, og som har en positiv indflydelse på, at den unge forbliver på arbejdsmarkedet/uddannelsen. Fastholdelsesparathed kan dække over eksempelvis faglige, sociale og personlige kompetencer, helbred, netværk, viden, erfaring, psykiske ressourcer m.v.. Fastholdelsesparatheden kan desuden være rettet både mod den unge og mod arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen som et fælles handle potentiale, som parterne har eller kan tilegne sig. Vi forstår fastholdelsesbegrebet som en løbende proces, der fremmer en senere integration på arbejdsmarkedet eller i uddannelse og hermed en samfundsmæssig inklusion. Når vi møder den unge, er hun meget langt fra at kunne starte i en praktik eller på uddannelse. Hun har yderst vanskeligt ved at indgå i relationer, har ofte samarbejdet over evne omkring de af jobcentret iværksatte aktiverings- eller afklaringsforløb eller har påbegyndt uddannelse, som hun ikke har magtet. Hvilket er mundet ud i nederlag, da hun ikke har kunnet honorere de stillede krav og forventninger, der har været fra myndigheder, familie og ikke mindst fra sig selv. Vores indsats starter derfor med den løbende 4

5 proces for overvindelse af barrierer, der kan være en trussel for overhovedet at kunne starte i et praktikforløb eller på uddannelse, samt en synliggørelse og læring af de succeser, som fremmer en tilknytning. Se endvidere beskrivelse af barrierer under overskriften Hvilke problemer skal løses. Eksempler på fastholdelsesparathed Synligt udtryk for positivt engagement En tro på, at forventninger kan indfries Forståelse af nødvendige hensyn Opfattelse af den anden som et positivt bidrag Realistisk opfattelse af muligheder og begrænsninger Accept af og villighed til at tage de nødvendige hensyn Social træningsplatform Med den sociale træningsplatform er der fokus på at styrke de kognitive og sociale kompetencer hos den enkelte gennem en social færdighedstræning, der tager sit afsæt i hverdagens situationer og de færdigheder, der er nødvendige for at klare sig på arbejdsmarkedet. Ud over en social færdighedstræning kan den sociale træningsplatform indeholde f.eks. psykoedukation, sund kost, motion, afspænding, mindfulness, håndværksmæssige fag, ordblinde eller FVU undervisning. Formålet med disse aktiviteter er - at styrke den unges sociale færdigheder - at afklare den unge i fht. iværksættelse af en målrettet praktik på arbejdsmarkedet - at afklare den unges dansk- og matematikniveau En brobygning og indslusning til den almindelige ungdomsuddannelse Indsatsen kan iagttages som et for-forløb før den unge overhovedet bliver i stand til, at kunne 5

6 indgå i og fastholde relationer og samarbejde omkring en uddannelses- eller arbejdsmæssig indsats og planlægning. Mål med projektet: Vidensopsamling, udvikling, og netværk Ud over at have fokus på de unge er der fokuseret på - vidensopsamling - udvikling af projektet - netværk samarbejdspartnerne imellem Formål med indsatsen er - At bidrage til, at flest mulige unge optages på og gennemfører en uddannelse - At reducere den unges psykiske og sociale barrierer i fht. uddannelse og arbejdsmarkedet - At afklare den unge i fht. den traditionelle ungdomsuddannelse eller andet relevant forløb Overordnet mål - At sikre den unge en længerevarende tæt støtte i fht. igangsatte udvikling og herved fremme en fastholdelse på uddannelse eller i arbejde - At udarbejde en statusbeskrivelse/ressourcebeskrivelse i samarbejde med den unge - At udarbejde en uddannelsesplan/handleplan med udgangspunkt i statusbeskrivelsen, i samarbejde med den unge, dennes sagsbehandler/jobrådgiver og uddannelsesvejleder Delmål - At afhjælpe de unges vanskeligheder og herved fjerne barrierer i fht. uddannelse og erhverv Hvilket problem skal løses? Delmål på kort sigt - At den unge får mulighed for at træne, stabilisere og afklare sociale og uddannelses- /arbejdsmarkedsrelaterede færdigheder Delmål på lang sigt - At den unge kan afstemme brugen af færdigheder i fht. den faktiske situation 6

7 Barrierer, som skal afhjælpes Vores erfaringer viser, at de vanskeligheder, som skal afhjælpes/løses, fremstår som barrierer i fht. at gennemføre en uddannelse og få tilknytning til en arbejdsplads og kommer bl.a. til udtryk ved Manglende selvindsigt, følelsesliv impulskontrol og behovstilfredsstillelse støtte i hverdagen socialt netværk koncentration Manglende evne til at forstå og agere i den sociale og følelsesmæssige kontekst forstå og agere i relationen og samarbejdet kunne tilfredsstille egne og andres behov Andre barrierer isolation afvigelser af det normalt forventede og accepterede store problemer med impulskontrol problemer med fastholdelse af kontakter skæv døgnrytme selvskadende adfærd inaktivitet/hyperaktivitet lavt selvværd og manglende selvtillid Ovennævnte vil også fremstå som barriere i forhold til deltagelse på projektet. Forventet effekt? Vi forventer Vi forventer at den unge får en øget selvindsigt bliver bedre til impulskontrol og behovstilfredsstillelse bliver afklaret i fht. støtte i hverdagen får et øget socialt netværk får øget koncentration bliver bedre til forstå og agere i den sociale og følelsesmæssige kontekst bliver bedre til at forstå og agere i relationen og samarbejdet øger evnen til at kunne tilfredsstille egne og andres behov bryder isolationen øger evnen til impulskontrol øger evnen til fastholdelse af kontakter skaber en almindelig døgnrytme 7

8 får et øget selvværd og selvtillid at den unge bliver i stand til at kunne afstemme og overføre brugen af færdigheder i fht. den faktiske situation at den unge får nye handlemuligheder at udarbejdelsen af statusbeskrivelsen og den videre handleplan øger den unges mulighed for succes i valg af uddannelse at det længerevarende efterværn med mentor støtter og fremmer den unges chancer for job- eller uddannelsesfastholdelse Vores forventninger er bundet op på en høj fagpersonlig kompetence og 18 års erfaringer inden for området. Tolbodhus Skoles kompetencer Toldbodhus Skole er lokalforankret og har siden 1993 været anden aktør for de sydfynske kommuner. Skolens tilbud er bl.a. opkvalificering og afklaring af unge psykisk sårbares ressourcer og kompetencer i fht. uddannelse og arbejdsmarked. Vi har høje fagpersonlige kompetencer og erfaringer indenfor området og uddannelser som: cand.scient.soc lærer erhvervsvejleder socialrådgiver kunsthåndværker Coach specialunderviser smed Tømrer voksenvejleder voksenunderviser Supervisor iværksætter socialpædagog familieterapeut mentor idrætslærer Tækkemand Personalet har arbejds- og undervisningserfaringer med målgruppen fra Jobcenter Svendborg, det private erhvervsliv, efterskoler, Socialpædagogisk Seminarium Odense, Daghøjskolen AOF, Odense Fagskole og fængselsvæsnet. Vi dækker derfor meget bredt både i forhold til målgruppen og erhvervslivet. Toldbodhus har et stort netværk med lokale virksomheder og mange erfaringer med at skabe relevante praktikpladser som efterfølgende bl.a. har mundet ud i flexjob, revalidering til uddannelse eller virksomhedsrevalidering. Medarbejdernes efteruddannelse foregår løbende og målrettet i forhold til at indhente viden og udvikle metoder til opkvalificering og afklaring af psykisk sårbare, - eks. kognitiv 8

9 grunduddannelse, dialektisk adfærdsterapi (DAT), mindfulness, Goal Attainment Scaling (GAS). Medarbejdergruppen modtager supervision og undervisning af psykolog fra DAT-teamet på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg. For at kvalitetssikre, opsamle viden og dokumentere deltager vi bl.a. i praksisforskningsprojekter eks. Hapla, Jobfors og JobNetværket, som er videnskabende netværk om psykisk sårbares muligheder for job og fastholdelse af job. De koordineres af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Netværk landsdækkende og lokale Toldbodhus Skole har et meget bredt fagligt netværk både på landsplan og på lokalt plan. På landsplan eksempelvis gennem løbende deltagelse i praksisforskning via Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland gennem udvikling af en dansk model af Goal Attainment Scaling (GAS-Danmark) i samarbejde med Videnscenter for Socialpsykiatri gennem deltagelse i diverse konferencer omkring psykisk sårbare og arbejdsmarkedet. Herudover har vi samarbejde med Center for Sundhed og Livsstil (CSL) og AOF-JOB På lokalt plan har skolen samarbejde med Jobcenter Faaborg-Midtfyn, Jobcenter Svendborg, UU-Centret, Erhvervsskolen, Erhvervsforskolen, VUC, lokale virksomheder, faglige organisationer, socialpsykiatrien herunder psykiatrifagligt team, støttekontaktpersoner og hjemmestøtter, myndighedsgruppen, Distriktspsykiatrien og Psykiatrisk Afdeling, CSL, AOF-JOB og Gørtlervejens Skole. Kontakt til arbejdspladser Skolens netværk består også af et stort antal sydfynske arbejdspladser inden for mange forskellige brancher. Det er opbygget gennem årene i forbindelse med job-, praktikplads- og fleksjobskabelse og meget vigtig set i forhold til 9

10 Deltagerantal: 12 målgruppens problemstillinger. Vores viden om de enkelte virksomheders rummelighed og sociale forståelse er afgørende for det konstruktive match af kursisten og virksomheden i arbejdspraktikken. Den rigtige matchning fremmer en succés og øger chancerne for fastholdelse. PsykInfo Desuden sidder vi i PsykInfos styregruppe på Psykiatrisk Afdeling. PsykInfo er et informationscenter, der har til opgave at: give den enkelte viden om sygdom, så han/hun bedre kan mestre sin livskvalitet formidle viden til pårørende om, hvorledes de kan støtte den, der har en psykisk sygdom udbrede kendskab til psykiatriske lidelser I netværket har vi ud over samarbejdet med den enkelte borger også et samarbejde omkring kurser og efteruddannelse af personale, som arbejder med målgruppen. Indhold i projektet: Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Visitation uge Visitation sker via Jobcentret og UU-centret. - Forsamtale med den unge, jobrådgiver, uddannelsesvejleder og evt. forældre med henblik på at afklare gensidige forventninger og målsætninger før en eventuel start på forløbet - Den unge skal have et ønske om forandring - Den unge skal kunne arbejde kognitivt - Relevante statuserklæringer tilgår Toldbodhus Skole - Ved misbrug af alkohol eller stoffer, skal den unge være i behandling ved opstart af forløbet Kursusperiode / / På forløbet arbejdes der med fastholdelsesparathed, som er en løbende proces med fokus på fjernelse af barrierer, som er en hindring for, at den unge kan fastholde sig enten 10

11 på projektet eller på ordinær uddannelse/arbejde. Forløbet er et individuelt tilrettelagt forløb, som tager afsæt i fællesskabet, hvori den sociale træning foregår. Forløbet på Unge-linien er opdelt i 3 perioder Afklaringsforløb 12 uger Værksteds/linieforløb en træningsplatform 3 måneder Praktik/uddannelsesforløb 6 måneder Fritid og motion & bevægelse er gennemgående i hele forløbet. Samarbejde og udvikling af projektet Forløbet foregår i tæt samarbejde med Jobcentret, socialområdet, socialpsykiatrien og UU-centret. Mentor Den unge får fra start tilknyttet en mentor, som følger den unge tæt. Der afholdes løbende evaluerings- og udviklingssamtaler. I slutningen af første forløb afholdes et statusmøde med den unge, dennes jobrådgiver og mentor med henblik på det videre forløb. Efterfølgende afholdes der statusmøder hver 3. måned eller oftere ved behov. Afklaringsforløbet Perioden består af forskellige undervisningsforløb og aktiviteter. Formålet er at opkvalificere og afklare den unges udviklingspotentialer på det personlige, social og faglige niveau. Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan som justeres løbende gennem hele forløbet. Der arbejdes bl.a. med Almen dannelse Kommunikation og samarbejde Konflikthåndtering Motivation Herudover arbejdes der med Netværk Personlige og sociale kompetencer 11

12 Omstillingsevne Historik Tidligere arbejdsmarkedserfaringer Økonomi og privat budget Værkstedsfag Der afklares/testes om behov for FVU og ordblindeundervisning Psykologisk udredning Behandlingsbehov Der iværksættes FVU og ordblindeundervisning ved behov Værksteder/linier Værkstederne/linierne er grundlaget for den sociale træningsplatform, som har fokus på jobtræning. Formålet er, at den unge får kendskab til egne kompetencer og begrænsninger i fht. uddannelse og arbejde. Værkstederne/linierne er Textilværksted Kunsthåndværk Køkken og kantine Restaurering af møbler m.m. IT & fotoværksted På alle værksteder er der relevant teori. Herudover arbejdes der bl.a. med Samarbejde Ansvarlighed Strukturering, procesbeskrivelser og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver Praktik/uddannelsesforløb Her iværksættes som udgangspunkt et individuelt praktikforløb eller uddannelsesforløb. Der er dog mulighed for at starte forløbet både før eller efter. Udgangspunktet er den unges parathed. Praktikken/uddannelsesforløbet tager afsæt i den unges uddannelsesplan. I forløbet arbejdes der med personlig, social og faglig udvikling og afklaring. De unge mødes i netværk/klub, og der er tæt ugentlig opfølgning. Et netværk og en opfølgning 12

13 som er nødvendig for fastholdelse i uddannelse, arbejde eller anden aktivitet. - Udvikling af samarbejds- og relationskompetencer - Støttende og motiverende samtaler - Personlig og erhvervsmæssig vejledning - Opfølgning med og på iværksat aktivitet, uddannelse eller arbejdsplads Gennemgående er overskrifterne i hele forløbet Afdækning og opkvalificering af psykiske og sociale kompetencer i forhold til deltagelse i uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet Synliggørelse af personlige og sociale barrierer i fht. uddannelse og arbejdsmarked Kendskab til og accept af egne barrierer og sårbarheder Redskaber til at håndtere og afhjælpe egne barrierer og sårbarheder Socialtræningsplatform + socialfærdighedtræning afprøvning af nye strategier o o Personligt - Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), kognitive strategier Psykisk Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), kognitive strategier Fysisk krop og bevægelse Kost og livsførelse kostens betydning, sund og billig madlavning Personlige målsætninger GAS Kendskab til uddannelsesmuligheder Erhvervsvejledning Jobspor Uddannelsesguide Besøg uddannelsesmessen Kendskab til arbejdsmarkedet, herunder kendskab til det lokale arbejdsmarked Praktikpladssøgning Udarbejdelse af CV Virksomhedsbesøg Få besøg af folk fra forskellige erhverv Kontakt til relevante praktiksteder Arbejdspladskultur Teambuilding Sociale roller 13

14 Organisation, spilleregler på arbejdspladsen, skrevne og uskrevne regler Ledelse Kendskab til lokalsamfundets ungetilbud Fritidstilbud Idræt Musik Andet Tilbud med særlige hensyn Kollegium Arbejdspraktik Social træningspraktik Erhvervstræning Selvopfattelsesprofil Arbejdsprofil Mentor Udvikling af økonomisk intelligens Færdigheder i fht. budgetlægning Afbetalings- og lånevilkår Planlægning af indkøb i fht. budget Statusbeskrivelse Ved afslutning på uddannelsesforløbet udfærdiges i samarbejde med den unge og praktiksted en statusbeskrivelse ud fra ressourceprofilen. Der arbejdes i Work-base. Tilbagemelding/Opfølgning - Den unge skal kontakte skolen ved manglende fremmøde, hvis ikke kontakter vi - Toldbodhus Skole er ansvarlig for, at den unge følger forløbet hensigtsmæssigt. Ved manglende kontakt med deltager eller bekymring om psykiske tilstand eller andet kontakter Toldbodhus Skole den enkeltes jobrådgiver - I slutningen af kursusperioden skrives en status og afholdes statusmøde på skolen med deltager, jobrådgiver og uddannelsesvejleder omkring den videre uddannelses-/handleplan - Herudover er der opfølgning efter behov. Det kan både være den unge, jobrådgiveren og Toldbodhus Skole der indkalder - Der udfyldes fremmødelister Tids- og handleplan: Visitation uge

15 Kursusperiode 7/ / Kursusperioden består af Afklaringsforløb 12 uger Værksteds/linieforløb en træningsplatform 3 måneder Praktik/uddannelsesforløb 6 måneder Forventede resultater: (Hvordan opgøres disse?) Forventet resultat og opgørelse på kort sigt Vi forventer, at de unges vanskeligheder, der fremstår som barrierer i fht. uddannelse eller arbejdsmarkedet, afhjælpes i fht.: Manglende selvindsigt, følelsesliv impulskontrol og behovstilfredsstillelse støtte i hverdagen socialt netværk koncentration Manglende evne til at forstå og agere i den sociale og følelsesmæssige kontekst forstå og agere i relationen og samarbejdet kunne tilfredsstille egne og andres behov Andre barrierer isolation afvigelser af det normalt forventede og accepterede store problemer med impulskontrol problemer med fastholdelse af kontakter skæv døgnrytme selvskadende adfærd inaktivitet/hyperaktivitet lavt selvværd og manglende selvtillid Da ovennævnte også vil fremstå som barriere i forhold til deltagelse på projektet, vil en succes i første omgang fremstå som fastholdelse på forløbet. Vi forventer at 75 % fuldfører forløbet. Vi forventer at den unge får en øget selvindsigt bliver bedre til impulskontrol og behovstilfredsstillelse bliver afklaret i fht. støtte i hverdagen får et øget socialt netværk får øget koncentration bliver bedre til forstå og agere i den sociale 15

16 og følelsesmæssige kontekst bliver bedre til at forstå og agere i relationen og samarbejdet øger evnen til at kunne tilfredsstille egne og andres behov bryder isolationen øger evnen til impulskontrol øger evnen til fastholdelse af kontakter skaber en almindelig døgnrytme får et øget selvværd og selvtillid at den unge bliver i stand til at kunne afstemme og overføre brugen af færdigheder i fht. den faktiske situation at den unge får nye handlemuligheder at udarbejdelsen af statusbeskrivelsen og den videre handleplan øger den unges mulighed for succes i valg af uddannelse at det længerevarende efterværn med mentor støtter og fremmer den unges chancer for job- eller uddannelsesfastholdelse Vi forventer - at forløbet tydeliggør, hvis der er et behov for udredning og/eller behandling for fjernelse af barrierer eks. psykologisk eller psykiatrisk - at den unge får en uddannelses-/handleplan Resultatet vil fremgå af statusbeskrivelsen. Forventet resultat og opgørelse på lang sigt - Vi forventer med udgangspunkt i begrebet fastholdelsesparathed (tidligere beskrevet), at den unges forudsætning for mødet med fremtiden er styrket, hvilket efterfølgende fremmer fastholdelse i uddannelse eller arbejde - Vi forventer, at den unge har fået redskaber til overvindelse af barrierer, der kan være en trussel for tilknytning til arbejdsmarkedet. Og at den unge gennem støtte kan vedligeholde og udvikle den igangværende proces, som øger chancerne for en senere fastholdelse - Vi forventer, at øge de unges chancer for selvforsørgelse og herved mindske antallet af unge på offentlig forsørgelse 16

17 Økonomi Samlet ansøgt beløb : Udspecificeret budget for projektet : - Opdeles i budgetposter - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. Budget Periode 2011 Art Udgift Lønudgifter: undervisning, mentor, samarbejde, supervision, planlægning, evaluering m.m Lokaler, adm Transport Materialer, transport I alt Periode 2012 Art Udgift Lønudgifter: undervisning, mentor, samarbejde, supervision, planlægning, evaluering m.m. Lokaler, adm Transport Materialer I alt Lønudgifter udspecificeret Forsamtale Undervisning Mentor/2. t./kursistuge Plan./eval./udvikl Supervision Løn supervisor Samarbejde Sparring, statusmøder I alt Vedr. finansiering I fht. projektets målgruppe kan jeg se at mange instanser er involveret: undervisnings-, social-, 17

18 psykiatrisektoren og jobcentret. Hvilket kan rumme muligheder for en fælles finansiering. Jeg har kontaktet folkeoplysningsudvalget omkring mulig finansiering af den del af projektet der udgør undervisning. Jeg afventer en tilbagemelding. Jeg kan se en evt. mulighed for finansiering af udgiften til mentorer via den ordinære lovgivning. Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen 18

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Projektperiode : 1.9.2008 31.8.2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt Aktiv Sygemeldt Projektperiode : 1.august 2009 31. juli 2009.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Flere i arbejde et udviklingsprojekt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Projektperiode: 1. januar 2014 1. oktober

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Svendborg Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge Linien Dato for bevilling : 21.11.11 Projektperiode

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Okt.2011 Maj 2013 Målgruppe : Projektansvarlig organisation

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : 360 - En helhedsorienteret indsats. Projektperiode : 1. marts 2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation: Kontaktperson:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : PGG Projekt Gråt Guld Projektperiode : Januar 2009 februar 2009 Målgruppe

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø. Fremtidsklassen. Overordnede informationer

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø. Fremtidsklassen. Overordnede informationer Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge-Indsatsen Fremtidsklassen. Dato for bevilling :

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Outdoor Learning Sydfyn Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Inspirationskurser for ledige/sygemeldte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Kommune fra 2010-2012

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Kommune fra 2010-2012 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Kommune fra 2010-2012 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperio de Iværksættelse af Sydfyns Etablering

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Målet er uddannelse For unge med potentiale - men som befinder sig

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Ung og i gang Styrkelse af unges succesoplevelser på vej i uddannelse og

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Dato for bevilling

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hvad kan jeg blive! Forløb til styrkelse af indsats for unge kontakthjælpsmodtagere

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Sydfynsk Synlighed Det hele liv et projekt med fokus på sydfyns kvaliteter,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Jobnetværket om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed

Jobnetværket om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed Jobnetværket om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed http://knudramian.pbworks.com/jobnettet www.cfk.rm.dk Indhold Dagens program Hvem er vi? Hvorfor fastholdelse? Hvad er fastholdelse

Læs mere

UNGE INDSATS en ny livsstil

UNGE INDSATS en ny livsstil Til: Det lokale beskæftigelsesråd Att. Anja Conny Jørgensen Ramsherred 12 5700 Svendborg 20 Oktober 2008 Ansøgning om LBR midler i 2009 UNGE INDSATS Et projekt hvor job, fritid, privatliv, økonomi og livskvalitet

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Vejen videre til success

Vejen videre til success Vejen videre til success HVAD ER STU ROSA? STU ROSA er en kreativ samt erhvervsrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. MÅLGRUPPE STU ROSA

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : JobSupport Dato for bevilling : 27. august 2008. Projektperiode

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

Undervisning af unge fra januar 2017

Undervisning af unge fra januar 2017 Målgruppe: Formål: Målsætning: Periode: Overordnet tilgang: Unge fra 18 25 år med opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9c i Udlændingeloven. Unge fra 16 18 år, der ikke har relevant skoletilbud jf. Folkeskoleloven

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere