Kirsten Junker Christensen NØRREGADE 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirsten Junker Christensen NØRREGADE 10"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T Vedr.: Aktivitetsrapport for året MARTS 2010 HR & ORGANISATION HR SEKRETARIAT OG PUMA-KONSULENTER Sagsbehandler: Kirsten Junker Christensen NØRREGADE 10 Aktivitetsrapporten indeholder en overordnet evaluering af PUMAs kursusaktiviteter for Tabellerne i rapporten viser en oversigt over kursusaktiviteterne opdelt efter emnekategorier: 1) Ledelse og organisation 2) Kommunikation og formidling 3) Sprog 4) Personlig udvikling 5) Personale og administration 6) Faste administrative kurser 7) Førstehjælp og arbejdsmiljøkurser 8) Implementeringsaktiviteter Af tabellerne fremgår antal kurser, kursuspladser, belægningsprocenten og gennemsnit af kursisternes evaluering. Afslutningsvis kommenteres øvrige HR-konsulentydelser og de udfordringer vi ser for året Opgaven med PUMA-kurserne løses i samarbejde mellem PUMA-konsulenterne og HR Sekretariatet, hvor konsulenterne har hovedansvar for udbud og kvalitet, mens sekretariatet har hovedansvar for budget, markedsføring og administration. POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR FAX REF: KJC

2 Nye principper for prisfastsættelse Fra starten af 2009 blev der indført en mere differentieret prismodel. De interne kurser har forsat været udbudt til en pris på 140 kr. i timen /980 for en dag, men en række kurser med eksterne undervisere har været udbudt til forhøjet pris, så indtægter og udgifter i højere grad passer til hinanden.. Det samlede kursusbudget for PUMA blev uændret fra 2008 til 2009, mens både antal kurser og udgifter til eksterne undervisere er steget. Dette er dækket ind via forhøjede priser. SIDE 2 AF 13 Markedsføring Markedsføringen af kursusudbuddet i 2009 er primært foregået elektronisk. Det samlede trykte kursuskatalog er afskaffet, og i stedet er der 2 gange i løbet af året udsendt en oversigtskalender og en kort beskrivelse af kursusudbuddet. Dette materiale er sendt til alle enheder på KU. Alt materiale henviser til hjemmesiden hvor den nyeste oversigt over kurserne altid findes. I løbet af året trimmes kursusudbuddet jævnligt. Populære kurser genoprettes så alle kan få plads og kurser uden tilmeldinger udgår. Der er i 2009 lavet en markant markedsføringsindsats via de elektroniske nyhedsbreve. Der sendes hver måned notitser til både NytFA og fakulteternes nyhedsbreve med oversigt over den kommende tids kurser. Der har ligeledes været fokus på at markedsføre nye typer af kurser via netværk og andre kontakter. Belægning året har været præget af endnu højere aktivitet end 2008 med 130 afviklede kurser med ialt deltagere. I 2008 blev der afviklet 110 kurser med deltagere. I tallene er ikke indregnet kurser i arbejdsmiljø, førstehjælp og implementeringskurser, da disse ikke er finansieret af budgettet til PUMA-kurser. Disse omtales separat under punkt 7 og 8 og udgør i alt yderligere kursister, som er blevet betjent af HR Sekretariatet. Belægning 1 Antal gennemførte kurser / pladser Antal deltagere/ belægningsprocent Året % Året % Året % Året % Efterår % Forår % Efterår % Forår % 1 Arbejdsmiljø- og førstehjælpskurser er ikke inkluderet i disse tal

3 Belægningsprocenten er faldet 5 % fra 2008 til Dette skyldes, at der har været fokus på færre aflysninger gennem året, hvorved flere kurser er gennemført med lavere deltagerantal. SIDE 3 AF 13 Fordeling mellem VIP og TAP Den procentvise deltagelse af VIP og TAP fordeler sig således: Kursusdeltagere VIP: 16 % 2 Kursusdeltagere TAP: 84 % Af det samlede deltagerantal på kursister udgør VIP 247 og TAP VIP erne er primært repræsenteret på de kurser, der er specielt tilrettelagt til dem, såsom Projektledelse for forskere, Vejledning af ph.d.-studerende, Danish Living Crash Course og engelskkurserne for VIP. Af kurser som er rettet mod både VIP og TAP er der flest VIP ere repræsenteret på Kys konflikten, Vil du skrive en fængende faglig kronik, Præsentationsteknik med gennemslagskraft, Coaching for ledere og Den gode mus for ledere. Kursusevalueringer Kursisternes tilfredshed med det afholdte kursus er opgjort som gennemsnit på en skala fra 1 (= meget dårligt) til 5 (= meget godt). Vores mål er, at den gennemsnitlige evaluering af ethvert kursus skal ligge på mindst 4,0. En gennemsnitsscore på 3,5 eller under betegnes som ikke tilfredsstillende 3. I de meget få tilfælde et kursus har fået en lavere score går vi i dialog med underviserne om hvordan kurset kan forbedres. For 2009 holder kvaliteten af kurserne samme høje niveau som de foregående år. De samlede gennemsnit for hver kategori er angivet i tabellen. Afholdte kurser Aflyste kurser 1) Ledelse og organisation 4, ) Kommunikation og formidling 4, ) Sprog 4, ) Personlig udvikling 4, ) Personale og administration 4, ) Fast administrative kurser 4, Mange VIP aktiviteter foregår i andre fora 3 Forklaring af skala: 1 = Meget dårlig, 2 = Dårlig, 3 = både/og, 4 = Godt og 5 = Meget godt

4 SIDE 4 AF 13 Tabellerne under emnekategorierne giver en oversigt over gennemførte kurser og kursuspladser (dvs. budgetteret antal deltagere), samt det faktiske antal kursusdeltagere, både i tal og i procent af budgetteret antal. Med hensyn til gennemsnitsscore for kurserne er det vores procedure, at mindst 50 % af kursisterne skal have afleveret evaluering af et givent kursus, for at det betragtes som en gyldig evaluering. I rapportens tabeller er der ind i mellem angivet, at kurset ikke er evalueret, hvilket er angivet med en stjerne (*). På grund af manglende evalueringer det sidste par år, har vi gjort en større indsats for at gøre underviserne opmærksomme på, at de skal opfordre kursisterne til at evaluere kurset. 1) Ledelse og organisation Der har været afholdt 14 kurser inden for projektledelse, som har været en stor satsning i Af kurser målrettet for ledere har der i år været et begrænset udbud pga. KU s ledelsesudviklingsprogram. Allerede i 2008 besluttede man at ressourcerne først og fremmest skulle bruges på ledelsesudviklingsprogrammet og at man desuden ville afvente afviklingen af de første ledelsesudviklingsforløb for institutledere og administrative ledere, før man udviklede yderligere tiltag. Kurser/pladser Antal deltagere Evaluering 3101 Projektledelse modul A % 4, Projektledelse modul A % 4, Projektledelse modul A % 4, Projektledelse modul A % 4, Projektledelse modul B % 4, Projektledelse modul B % 4, Projektledelse modul B % 4, Projektledelse modul C % 4, Projektledelse modul C % 4, Projektledelse for forskere modul 1 - AFLYST Projektledelse for forskere modul % Projektledelse for forskere modul % Projektledelse for forskere modul % Projektledelse for forskere modul % Projektledelse for forskere modul % 4, KU-økonomi og budget for overordnede ansvarlige % 4, Den gode MUS for ledere % 4, Den gode MUS for ledere % 4, Den professionelle samtale i arbejdslivet - AFLYST Den professionelle samtale i arbejdslivet % 3, Coaching for ledere % 3, Coaching for ledere % 4,1 I alt gennemsnit % 4,4

5 SIDE 5 AF 13 Ovenstående tabel viser et pænt evalueringsgennemsnit på kurser indenfor Ledelse og Organisation. Vi benytter os af Mannaz evalueringsskemaer for projektledelseskurserne modul A - C, idet Mannaz står for kurserne. For Projektledelse for forskere står Implement for kurserne. Både Mannaz 4 og Implement evaluerer efter en skala fra 1 5, svarende til PUMA s med scoren 1 = meget dårligt og scoren 5 = Meget godt. Kurset Den professionelle samtale i arbejdslivet var et nyt kursus til kr. Det blev afholdt med 7 deltagere, hvoraf 4 evaluerede og 2 ikke mødte op. Beslutningen om at afvikle kurset med så få deltagere blev dels taget med udgangspunkt i at prøve undervisningsmaterialet af i praksis. Dels har vi erfaret, at der kan være en vis træghed i at løbe et nyt kursus i gang. Coaching for ledere var også et nyt kursus over 2 dage til kr. På trods af den høje pris har der været interesse for 2 kurser med rimelig belægningsprocent. 2) Kommunikation og formidling Der har været afholdt i alt 10 kurser indenfor kategorien Kommunikation og formidling, mens 10 blev aflyst. Kurserne Aktiv korrekturlæsning og Effektiv notat- og referatteknik vil udgå i 2010 pga. den manglende interesse i år, mens kurset Sælg dine ideer - forhandlingsteknik er blevet revideret og i 2010 udbydes under titlen Forhandlingsteknik bliv en overbevisende forhandler. Den ringe belægningsprocent på Sælg dine ideer skyldes afbud efter kurset var sat i gang. Seks af kurserne har i år været udbudt til forhøjet pris, hvilket kan være en medvirkende årsag til at Sælg dine ideer, Effektiv notat og referatteknik og Ud med forskningen har haft ringe tilslutning. Derimod har der på trods af prisstigningen fortsat været interesse for Vil du skrive en fængende faglig kronik. De manglende evalueringer for Præsentationsteknik med gennemslagskraft skyldes at kurset er afholdt eksternt hos udbyder, som har brugt egne evalueringskemaer. Evalueringerne afviger fra PUMA s opbygning men holder et fint niveau. Kurserne vedrørende hjemmesider indgår i år under kategori 6) Faste administrative kurser, da kurserne i høj grad indeholder undervisning i KU s systemer og procedurer. Undtaget er dog kurset Skriv til nettet der hovedsageligt omhandler kommunikation og formidling. Kurser/pladser Antal deltagere Evaluering 1535 Aktiv korrekturlæsning AFLYST Aktiv korrekturlæsning AFLYST Sælg dine ideer AFLYST Sælg dine ideer % 3, Effektivt notat og referatteknik - AFLYST Effektivt notat og referatteknik % 4,0 4 Vi har udvalgt følgende vurderingskriterier fra Mannaz, som kommer tættest på PUMAs vurderingskriterier: Indfrielse af forventninger, udbytte af kurset, kursusformen, sammensætning af programindhold, kursusmaterialets udformning og materialets relevans. Scoren for hvert enkelt vurderingskriterium er lagt sammen, og giver dermed en gennemsnitsscore for projektledelsesmodulet.

6 SIDE 6 AF Kommatering AFLYST Kommatering % 4, Vil du skrive en fængende faglig kronik % 4, Ud med forskningen AFLYST Skriv til nettet % 4, Skriv til nettet % 4, Skriv til nettet % 4, Vejledning af ph.d. studerende % 3, Vejledning af ph.d. studerende % Kollegial coaching % 4, Kollegial coaching AFLYST Projekt- og specialevejledning- AFLYST Præsentationsteknik med gennemslagskraft % * 1608 Præsentationsteknik med gennemslagskraft % * 1610 Pædagogisk lynkursus for VIP AFLYST Præsentationer der fænger - AFLYST Projekt- og specialevejledning % * 1635 Pædagogisk lynkursus for VIP % 4,7 I alt gennemsnit % 4,2 3) Sprog Der blev i 2008 tildelt 1 mio. kroner til sprogkurser. De kr. blev brugt i 2008, og de resterende kr. blev brugt i 2009 til reduktion af deltagerprisen. Vi har således kunne opretholde den øgede deltagelse fra 2008 og afholdt 13 kurser med i alt 99 deltagere. Kurserne blev fra efteråret 2009 overdraget til CIP. Sprogkurserne er blevet evalueret af de eksterne udbydere efter en anden opbygning end PUMAs, hvorfor der mangler evalueringstal nedenfor. De hold der har evalueret på PUMAs skema er indføjet nedenfor. Særligt sprogbudget på Kurser/pladser Antal deltagere Evaluering 1705 Advanced English for TAP % Advanced English for TAP % Serviceengelsk for TAP % Serviceengelsk for TAP % Serviceengelsk for TAP % Scientific Writing for VIP % 4, Scientific Writing for VIP % 4, Academic English for Lecturers % Academic English for Lecturers % 4, Conversational English for VIP % Conversational English for VIP % Laboratorieengelsk for TAP-undervisere % 3, Laboratorieengelsk for TAP-undervisere % 4 I alt gennemsnit % 4,1 4) Personlig udvikling

7 SIDE 7 AF 13 Der er afholdt 10 kurser i kategorien Personlig Udvikling alle med score over 4,2 og tre blev aflyst. Kurset Forberedelse til seniorlivet var et af kurserne som steg i pris (fra kr. til kr.), hvilket kan være medvirkende til manglende tilmeldinger. Kurset udbydes i 2010 under titlen Muligheder i seniorlivet og prisen er justeret ned til kr. Kurset Gode resultater via effektivt samarbejde (følelsesmæssig intelligens) har haft stor tilslutning selvom prisen fra 2008 er steget fra 980 kr. til kr. Rollen som projektdeltager var et nyt 2-dages kursus i 2009 og blev udbudt til forhøjet pris på kr. Kurset blev aflyst pga. begrænset interesse. Kurset vil i 2010 blive afholdt med interne undervisere og kan derfor udbydes til kr. Kurser/pladser Antal deltagere Evaluering 1510 At lære at huske % 4, Forberedelse til seniorlivet - AFLYST Forberedelse til seniorlivet - AFLYST Kys konflikten - konflikthåndtering % 4, Gode resultater via effektivt samarbejde % 4, Stresshåndtering % 4, Stresshåndtering % 4, Stresshåndtering % 4, Styr på tiden % 4, Styr på tiden % 4, Styr på tiden % 4, Visuel mind mapping - Skab overblik i % 4, Projektdeltagelse AFLYST - I alt gennemsnit % 4,4 5) Personale og administration 5 kurser ligger under målet på de 4,0 i evalueringsscore, mens de øvrige 9 kurser har en score på 4,0-4,5. Velkommen til KU var et nyt ½-dags kursus i 2009, som afløste Kend din arbejdsplads, der bestod af en hel og to halve besøgsdage. Den nye lettere udgave har betydet en enklere planlægning, der alligevel byder på udfordringer, da mange parter er involveret. Grundet ministerbesøg fra udlandet måtte kurset i november aflyses, da besøget havde indflydelse på både oplægsholdere og lokaler. Kurser/pladser Antal deltagere Evaluering 1109 Sagsbehandleruddannelsen % Velkommen til KU % 3, Velkommen til KU % 3, Velkommen til KU % 3,7

8 SIDE 8 AF Velkommen til KU % 3, Velkommen til KU % 4, Velkommen til KU - AFLYST Danish Living Crash Course % 4, Danish Living Crash Course % * 1501 Cultural Awareness % 4, Cultural Awareness % 4, Internationalt område % 4, Internationalt område % 3, Startpakke for kontorelever % 4, Kursus for elevansvarlige % 4,2 I alt - gennemsnit % 4,0 6) Faste administrative kurser Der har været afholdt 59 kurser inden for faste administrative kurser. Denne kategori kan underopdeles efter de afdelinger i FA, som kurserne udbydes i samarbejde med. For kursusnr har Koncern-økonomi ansvar for det faglige indhold og valg undervisere, som er egne medarbejdere. Undtaget herfra er kun Grundlæggende regnskab, hvor PriceWaterhouseCoopers står for undervisningen. Kursusnr udbydes i samarbejde med Uddannelsesservice alle med interne undervisere. Kursusnr udbydes i samarbejde med Personalesektionen/HR&O, der i efteråret har måttet aflyse ScanPas-kurserne pga. ny bemanding. Kursusnr omhandler kurser i journal og ESDH og blev alle aflyst pga. implementeringen af Captia i efteråret. Kurser i ESDH ligger under Koncern-it, mens undervisningen i journalfaglige kurser varetages af FA-journal/Direktørsekretariatet. Afdelingerne har efter implementeringen ikke i værksat nye driftskurser på området. Kursusnr afholdes i samarbejde med Kommunikation, som med få undtagelser har udpeget eksterne undervisere til opgaven. På trods af omfattende implementeringskurser i er der fortsat stor efterspørgsel på det grundlæggende kursus i Obvius CMS: Publicering/redigering af websider. Kursusudbudet og -indhold er blevet tilpasset i løbet af året på baggrund af evalueringerne. CURIS var nyt i 2009 og blev efterspurgt på engelsk, men kurset måtte aflyses igen pga. for få tilmeldinger. Kurser/pladser Antal deltagere Evaluering 2105 Grundlæggende regnskab % 4, Grundlæggende regnskab % 3, Kom godt i gang med Discoverer % 3, Kom godt i gang med Discoverer % 4, Kom godt i gang med Discoverer % 3, Ad hoc rapportering via Discoverer % 4, Ad hoc rapportering via Discoverer % 3, Ad hoc rapportering via Discoverer % 3, Tilpasning af standardrapporter i Discoverer % 3, Tilpasning af standardrapporter i Discoverer % 4,2

9 SIDE 9 AF Økonomistyring % 4, Økonomistyring % 4, Økonomistyring % 4, Økonomistyring % 4, Økonomistyring % 4, Ekstern finansieret virksomhed % Ekstern finansieret virksomhed % 4, Ekstern finansieret virksomhed % 4, Ekstern finansieret virksomhed % 4, Design af egne rapporter i Discoverer % Kom godt i gang med Discoverer % 3, Kom godt i gang med Discoverer % 4, Tilpasning af standardrapporter i Discoverer % 3, Tilpasning af standardrapporter i Discoverer % Design af egne rapporter i Discoverer % * 2150 Indkøbskursus - AFLYST COME og andre grader på engelsk % Fønix Introduktion % Fønix Introduktion % 4, Fønix eksamenssystemet AFLYST Fønix Persongruppesystemet AFLYST ScanPas Ferie- fraværsregistrering % 3, ScanPas Ferie- fraværsregistrering % * 2307 ScanPas Ferie- fraværsregistrering % 3, ScanPas Ferie- fraværsregistrering AFLYST ScanPas Ferie- fraværsregistrering AFLYST ScanPas Ferie- fraværsregistrering AFLYST ESDH for sagsbehandler - AFLYST Publicering af websider med CMS % 4, Publicering af websider med CMS % Publicering af websider med CMS % 3, Publicering af websider med CMS % 4, Publicering af websider med CMS % 4, Publicering af websider med CMS % 3, Publicering af websider med CMS % 4, Webkoordinator % 3, Billeder på web % 3, Billeder på web % * 2518 Workshop for webstedredaktører % 4, Workshop for webstedredaktører % 4, Redigering af websider i CMS % 3, Redigering af websider i CMS % 3, Redigering af websider i CMS % 3, Redigering af websider i CMS % 3, Redigering af websider i CMS % 4, Redigering af websider i CMS % 3, Etablering af websted i CMS % 2,9

10 SIDE 10 AF Etablering af websted i CMS % 4, CURIS introduktion % 4, CURIS introduktion % 4, CURIS introduktion % 3, CURIS introduktion % 3, CURIS vidergående % 4, CURIS vidergående % 3, CURIS vidergående % 4, CURIS vidergående % 3,8 I alt - gennemsnit % 4 7) Førstehjælp og Arbejdsmiljøkurser HR Sekretariatet administrerer kurser i førstehjælp og arbejdsmiljø på vegne af Arbejdsmiljøsektionen. Kurserne er gratis og finansieres via et særskilt budget. Opdragsgiver ønsker ikke at evaluere disse kurser. Kurser/pladser Antal deltagere 7901 Førstehjælpskursus % 7902 Førstehjælpskursus % 7903 Førstehjælpskursus % 7904 Førstehjælpskursus % 7905 Førstehjælpskursus % 7906 Førstehjælpskursus - AFLYST 7907 Førstehjælpskursus % 7908 Førstehjælpskursus % 7909 Førstehjælpskursus % 7910 Førstehjælpskursus % 7911 Livreddende førstehjælp % 7912 Livreddende førstehjælp % 7913 Livreddende førstehjælp % 7914 Livreddende førstehjælp % 7915 Livreddende førstehjælp % 7916 Livreddende førstehjælp % 7917 Livreddende førstehjælp - AFLYST 7918 Livreddende førstehjælp % 7951 Genopfriskning førstehjælp % 7960 Specialkursus i førstehjælp % 7961 Specialkursus i førstehjælp - AFLYST 7209 Arbejdsmiljøuddannelsen - AFLYST 7210 Arbejdsmiljøuddannelsen - AFLYST 7211 Ajour med Arbejdsmiljøet - genopfriskning % I alt - gennemsnit % 8) Implementeringskurser HR Sekretariatet bistår også med bistand til implementeringskurser, når nye ITsystemer og processer skal indføres på KU. Dette har i år resulteret i et samarbejde med Indkøb/Koncern-økonomi omkring bestillerkurser.

11 Sekretariatet bistod i 2009 med den praktiske del af 21 halvdags bestillerkurser på henholdsvis det administrative og på laboratorieområdet. I alt deltog 238 udpegede bestillere i kurserne. Endvidere blev i foråret 2009 afholdt 5 heldags kurser for indkøbsansvarlige med i alt 49 deltagere Der blev i starten af 2009 udbudt 2 kurser for indkøbsansvarlige sammen med det almindelige kursusudbud, men begge blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Efterfølgende iværksatte Indkøb et omfattende projekt for at implementere den nye indkøbspolitik og forankre rollen som bestiller. Kurser i forbindelse med implementering af Captia har ESDH-gruppen/Koncern-it selv stået for i samarbejde med en ekstern udbyder. SIDE 11 AF 13 Øvrige HR-konsulentydelser Parallelt med kurser i PUMA regi har der i 2009 været afviklet en række skræddersyede konsulentopgaver i form af temadage og seminarer for afgrænsede målgrupper. Teambuilding/organisationsudvikling IT-service Oplæg vedrørende mobning på IKK Oplæg vedrørende introduktion til MUS på ICMM Præsentation af APV-resultater Seminar om kommunikation og samarbejde, for studieledere, Nat MUS-kursus, for prodekaner Workshop på FARMA omkring personalepolitiske grundprincipper Afholdelse af personaleseminar for sektion på JUR Undervisning i MUS på Institut for Folkesundhedsvidenskab Etablering af chefsekretær netværk Af andre HR-opgaver i 2009 skal nævnes: Udvikling af GRUS-koncept Udvikling af mobningsværktøjskasse Udvikling/opdatering af stress-værktøjskasse (med AMOS) Evaluering af LUKU forberedelser til opfølgning Opdatering af hjemmeside/forberedelse af materiale til Medarbejderportal Sekretariat i Kompetencefondsudvalget Mentorordning for kvindelige forskere Endelig har KU s tværgående ledelsesudviklingsprogram med 10 påbegyndte forløb i 2009, indeholdende individuelle forsamtaler, hhv. 4 og 3 moduler pr forløb samt læringsgrupper mellem hvert modul, trukket størstedelen af konsulentressourcerne i PUMA. Muligheder og udfordringer for 2010 Kursusadministrationen er fra starten af 2010 blevet digitaliseret, så både tilmelding og administrationen foregår on-line. Det betyder, at både kursister og HR sekretariatet slipper for mange tunge papirarbejdsgange, og al kommunikation mellem deltager og sekretariat foregår pr. , hvilket er dokumenteret i det nye kursussystem.

12 Prissætningen på en række kurser er også ændret fra starten af 2010, så hovedparten af kurser, der omhandler "KU systemer og procedurer" er gratis. Deltagelsen på kurserne skal være fri af administrative godkendelses- og betalingsprocesser, så alle ansatte hurtigt og smidigt tilbydes kompetenceudvikling, der understøtter varetagelsen af deres job. Samlet er det dermed ca. 50 kurser med ca. 600 deltagere, der er på gratiskurser i Hidtil har HR&O afholdt alle udgifter til kurserne. Dette ændres fremover, så udgifter til eksterne undervisere afholdes af den afdeling, der er system-/procesejer, så ansvaret for midler til kompetenceudvikling inden for KU systemer og processer følger systemejerskabet og ikke den enkelte fakultet / institut. HR&O afholder fortsat basisudgifter til lokaler, materialer og forplejning. Antallet af kurser forhandles inden budgetlægning for det kommende år med HR&O. HR&O har tilført kursusbudgettet ,- kr. i 2010 ved at omprioritere og nedprioritere øvrige opgaver. Gratiskurserne forventes at reducere det samlede antal interne fakturaer med stk. Behandlingen af en faktura på KU koster ca. 250 kr. pr. stk. og dette vil spare KU for ca HR sekretariatet arbejder sammen med Økonomiafdelingen i løbet af 2010 på at reducere antallet af fakturaer yderligere ved at indføre nye processer for betaling. Konsekvenserne af de digitaliserede kursusadministrative processer, samt de ændrede finansieringsstrategier er endnu ikke fuldt kendte, og der skal følges op på dette i starten af KU har fået tilført 5,1 mio. til kompetenceudvikling fra trepartsforhandlingerne og APU til fordeling i 2010/2011. Midlerne er givet uafhængigt af midlerne til Kompetencefonden. Derudover har KU fået midler til tre projekter vedrørende kompetenceudvikling fra SCKK til i alt 1.6 mio. Det betyder, at der samlet set er en stor opgave for HR&O med at få opbygget kompetence og procedurer til søgning og forvaltning af denne type midler. Og det betyder, at der samlet set er kommet mange flere midler i omløb til kompetenceudvikling for KU-ansatte. De to af SCKK projekterne vedrører HK ansatte og som del af disse projekter forsøger HR&O at etablere et tæt samarbejde med Niels Brock som udbyder af AMU kurser, da dette giver nogle muligheder for at få kurser til meget lav pris, samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste ved kursusdeltagelsen. På markedsføringsfronten vil der i 2010 opstå nye muligheder via det nye intranet. På sigt vil der her være gode muligheder for mere målrettet markedsføring via rolleportaler, medarbejderguide etc vil for PUMA-konsulenterne fortsat være stærkt præget af ledelsesudviklingsprogrammet. 6 hold afvikles i foråret og 8 i efteråret. Desuden udvikles og tilrettes fortsat forløb for de segmenter, som endnu mangler at komme afsted. Sideløbende med afviklingen af de konkrete forløb, skal der udvikles forskellige opfølgningstiltag, som kan bidrage til fortsat udvikling af såvel de enkelte ledere som det samlede ledelsessystem. SIDE 12 AF 13

13 Endelig skal nævnes, at internationalisering/ parallelsproglighed også i 2010 vil udgøre en udfordring for afdelingen. Vi mødes i stigende grad af ønsker om engelsksprogede versioner af kurser, tekster, mv. Vi afvejer løbende behovet og oversætter i stadigt større omfang eksempelvis afholdes ét af Forskergruppe-forløbene på Ledelsesprogrammet på engelsk, og skræddersyede MUS-kurser er også blevet afholdt på engelsk. SIDE 13 AF 13

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Velkommen til PUMAs kurser efteråret 2009

Velkommen til PUMAs kurser efteråret 2009 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Juli 2009 Velkommen til PUMAs kurser efteråret 2009 Her får du i oversigtsform udbuddet af kurser i efteråret 2009. PUMA-kurserne har haft et forrygende forår

Læs mere

Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012

Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012 S A G S N O T A T MARTS 2012 Vedr.: Afrapportering vedr. Kompetencefondens midler sommer 2011 HR & ORGANISATION NØRREGADE 10 Sagsbehandler:

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Her har du kursuskalenderen for foråret 2012

Her har du kursuskalenderen for foråret 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Januar 2012 Her har du kursuskalenderen for foråret 2012 - læs om alle kurserne og tilmeld dig på www.kursuskatalog.ku.dk. Kursusportalen rummer et bredt spænd

Læs mere

CIPs kompetenceudviklingsaktiviteter 2011

CIPs kompetenceudviklingsaktiviteter 2011 C E N T E R F O R I N T E R N A T I O N A L I S E R I N G O G P A R A L L E L S P R O G L I G H E D K Ø B E N H AV N S U N IV E R S IT E T CIPs kompetenceudviklingsaktiviteter 2011 CIPs kursusvirksomhed

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU - Vil du være med til at motivere og give brændstof til andre? - Vil du have indflydelse på KU s kommende retning og

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet For at arbejde hen mod ét fælles fakultet og også ét fælles KU peger direktionen på disse indsatser i opbygningen af en

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference 28.9.2010. Kognitiv uddannelse forudsætninger for succes

Arbejdsmiljøkonference 28.9.2010. Kognitiv uddannelse forudsætninger for succes Arbejdsmiljøkonference 28.9.2010 Kognitiv uddannelse forudsætninger for succes Program Velkommen v/annette Topholm Oplæg Rigmor Jensen Oplæg Hanne Reinholdt Juul Oplæg Annette Topholm Tid til spørgsmål/drøftelser

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Modtager(e): AU IT, LSU Notat Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Baggrund Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAPkarriereveje. Projektet konkluderer, at

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Infomøde om projektledelsesaftalen

Infomøde om projektledelsesaftalen Infomøde om projektledelsesaftalen Torsdag den 11. februar 2016 Ved Marie Andersen & Mette Westergaard Bech DAGSORDEN Introduktion til projektledelsesaftalen Kursustyper Bestilling af kurser Bestilling

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 5. Bilag 1 Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte gennemført for anden gang i november 2014

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Kompetanseoppbygning i Danmark Jens E. Pedersen Sekretariatschef, akademiingeniør Vejsektorens Efteruddannelse VEJ-EU.dk

Kompetanseoppbygning i Danmark Jens E. Pedersen Sekretariatschef, akademiingeniør Vejsektorens Efteruddannelse VEJ-EU.dk Kompetanseoppbygning i Danmark Jens E. Pedersen Sekretariatschef, akademiingeniør Vejsektorens Efteruddannelse VEJ-EU.dk Kompetanseutvikling Drift og vedlikehold 7. Oktober 2009, Trondheim Sprog Nivå 3

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber WECADEMY Forpligtende fællesskaber Copyright 2015 WECADEMY Digital læring/webinar Hvad er fordelene? Fleksibilitet læring på tværs af tid og sted Erfaringsudveksling mellem personer og grupper der ikke

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

LUDUS Sundhed Temadage i regionerne

LUDUS Sundhed Temadage i regionerne Nr. 9 - november 2007 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev LUDUS Sundhed Temadag i regionerne Seminar - Grundlæggende introduktion til LUDUS Sundhed Crystal Reports for LUDUS Sundhed Kommende

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Fra medarbejdersiden: Karen Boesen, Lisbeth Østerby, Karen-Marie Ellersgaard, Uffe Bo Petersen, Signe Møller Johansen og Jørgen Ditlevsen

Fra medarbejdersiden: Karen Boesen, Lisbeth Østerby, Karen-Marie Ellersgaard, Uffe Bo Petersen, Signe Møller Johansen og Jørgen Ditlevsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T CSU MØDEREFERAT 31. OKTOBER 2008 Forum CSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 24. oktober 2008 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Pearl Boberg Henriksen

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse Til Hvem det måtte vedkomme PUF Vestergade 55, 1. Postboks 619 8000 Århus C. ub@puf.dk 2916 2090 www.puf.dk Den 28. marts 2008 Rekruttering af arbejdsmiljøundervisere til PUF Parternes Uddannelsesfællesskab

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 20. marts 2007.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere