Boligselskaber. Årsberetning Møde den 28. januar 2010 Udsendt den 20. januar 2010 #JobInfo Criteria=BallerupS1#UDKASTU 1/22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskaber. Årsberetning 2009. Møde den 28. januar 2010 Udsendt den 20. januar 2010 #JobInfo Criteria=BallerupS1#UDKASTU 1/22"

Transkript

1 Årsberetning /22

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Fremtidssikring af SAB s afdelinger Demonstrationsprojekt i Stilledal Lejlighedssammenlægninger Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Tingbjerg omprioriteringssager Antennelaugene i Husum og Vanløse Nye afdelinger Nybyggerier og projekter Projektorienteret Beboerdemokrati Boligsocial indsats i ældreboligafdelingerne Boligsocial indsats i Bellahøj Ansøgte og bevilligede midler fra Tilskudsdeklarationspuljen og Byfornyelsespuljen Samarbejde med Københavns Kommune Ommærkning af særboliger og ungdomsboliger Udlejning, statistik og boliggarantibevis Beboerklagenævnssager SAB-Bladet SAB s hjemmeside SAB-Seminar Juletræsfest for bestyrelsesmedlemmer og ejendomsfunktionærer Beboerhøjskoler Richard Mortensens loft i Ungdomsgården Forvaltningsrevision Bestyrelsens sammensætning, udvalg og møder /22

3 1. Indledning SAB ( ) har i næsten 70 år bygget, erhvervet og drevet almene boligafdelinger. Det afspejler sig i beretningen, som omtaler de mange forskellige aktiviteter og udfordringer, der er arbejdet med i det forløbne år. Det har krævet mange ressourcer, økonomiske i både selskab og afdelinger og menneskelige i både ledelsen og hos de mange administrative medarbejdere, som betjener SAB. Det har også krævet en ekstraordinær indsats fra de mange tillidsfolk, som er den bærende kraft i beboerdemokratiet. Fremtidssikringsprojektet, der i starten blev mødt med en vis skepsis, kan nu betegnes som en succes. Andre boligorganisationer har vist interesse for vores koncept og taget ideen op. Vi er ved vejs ende for de almene familieboliger og i slutspurten vil det være ældreboliger, plejeboliger og forskellige institutioner, der får handleplaner udarbejdet. I den kommende budgetlægning for boligafdelingerne vil handleplanerne være et vigtigt redskab for afdelingsbestyrelserne. Markedsudviklingen og den finansielle krise har gjort det svært at få alle nye lejligheder udlejet. Det har medført et stort tab for boligorganisationer. Askholm, som er den senest ibrugtagne afdeling, var særlig hårdt ramt. SAB valgte derfor at yde et tidsbegrænset tilskud til nedsættelsen af huslejen. Det blev iværksat 1. april 2009 og har haft en positiv effekt. Initiativet blev omtalt i pressen. Boligbevægelsen har arbejdet ihærdigt på at få bedre vilkår for finansiering af nybyggeri og det lykkedes at få en lovændring, som betyder, at startlejen i nybyggeriet bliver mindre. Det får virkning for 6 af de boligafdelinger, som SAB har opført i de seneste år. Som det fremgår af beretningen, er der fortsat en bred aktivitet på det boligsociale område og der er opnået et godt samarbejde med den kommunale forvaltning. På et enkelt punkt er der dog grund til bekymring. Det er paradoksalt, at der står tomme lejligheder i ældreboligerne, samtidig med at der er mange ældre, som bor under dårlige forhold. SAB er ikke enig i, at løsningen alene skal findes ved at åbne for alternativ udlejning til andre boligsøgende. Det vækker bekymring hos de nuværende beboere, som stadig husker problemerne fra de gamle pensionistboliger. Ved den store ombygning i 90-erne stillede de almene boligorganisationer flere tusinde boliger til rådighed for genhusning af beboere, der ikke var alderspensionister. Der bør derfor føres en åben dialog om problemerne for at finde forskellige veje til løsninger. 3/22

4 Lov om almene boliger er blevet ændret på en række punkter. De fleste ændringer har virkning fra 1. januar Men der er endnu ikke kommet vejledninger, cirkulærer m.v. som beskriver, hvordan ændringerne gennemføres i praksis. Budgettet for det kommende regnskabsår er udarbejdet efter de nye regler og vi forventer/håber, at det bliver skæringstidspunktet for iværksættelse af ændringerne. Det vil formentlig også blive nødvendigt at tilpasse vedtægterne, hvilket vil sige, at der skal holdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i løbet af Fremtidssikring af SAB s afdelinger 2009 var det sidste år i projektperioden for SAB s fremtidssikringsprojekt. Igennem foråret har de sidste afdelinger udarbejdet og vedtaget handleplaner. Projektforløbet i 2009 har fungeret rigtigt godt, hvilket skyldes, at der i de foregående år er blevet oparbejdet en lang række erfaringer. På nuværende tidspunkt mangler kun to afdelinger at få vedtaget deres handleplaner og kun en enkelt mangler at gå i gang med udarbejdelsen. Beslutningen om at vente med igangsættelsen og færdiggørelsen er et ønske fra de tre afdelingers side. SAB s forvaltningskommission har igennem hele projektforløbet fungeret som styregruppe, og har i 2009 haft særlig fokus på afslutningen og evalueringen af fremtidssikringsprojektet. Til gennemførelsen af evalueringen blev det besluttet at indgå en aftale med et eksternt konsulentfirma NIRAS A/S. Evalueringen har bestået af en række workshops, en fremtidssikringskonference og en evalueringsrapport. Evalueringsrapporten blev offentliggjort på SAB-seminaret den 5. og 6. september I evalueringsrapporten er en af hovedkonklusionerne, at Projektet har givet SAB et forspring i forhold til at fremtidssikre deres afdelinger og samtidigt givet dem [afdelingerne red.] et meget indgående overblik over de eksisterende problemer. (citat fra evalueringsrapporten). Rapporten kan downloades på SAB s hjemmeside, SAB har besluttet, at handleplanerne skal være en del af den fremtidige drift, og skal som en del af de årlige budgetter danne rammen for udviklingen og driften af de enkelte afdelinger. Således vil handleplanerne blive revideret og behandlet en gang årligt af beboerne i de enkelte afdelinger. De afdelinger, som ikke har fået udarbejdet en handleplan, er de nye afdelinger, institutioner med selvstændigt budget, samt plejebolig-, ungdomsbolig- og særboligafdelinger. Det forventes, at udarbejdelsen af handleplaner for disse afdelinger går i gang i foråret /22

5 3. Demonstrationsprojekt i Stilledal Demonstrationsprojektet er i 2009 gået ind i sin sidste fase, hvor selve ombygningen har fundet sted. I foråret 2009 stod de første boliger klar, og de sidste blev færdiggjort i november Beboerne flyttede tilbage i takt med, at boligerne stod færdige. Beboerne er en blanding af nye og tidligere beboere, som har været genhuset under byggeperioden. Projektet har været en udfordring for såvel SAB som KAB. Det har blandt andet været nødvendigt at ændre måden at gennemføre projektet på undervejs, hvilket har medført, at budgettet er blevet overskredet. Der er gennemført en lang række lejlighedssammenlægninger, således at antallet af boliger er reduceret fra tidligere 99 til nu 77 boliger. Kombinationen af store og små boliger i god kvalitet, sammenholdt med en relativ billig husleje, har medført, at boligerne er blevet attraktive for en bredere beboergruppe end tidligere. Beboerdemokratiet er for alvor ved at komme på benene igen efter de mange ud- og indflytninger i forbindelse med byggeriet, og på afdelingsmødet den 25. november 2009 blev der valgt en ny afdelingsbestyrelse. Den sidste del af projektet omhandler renovering og genetablering af de grønne områder. Det forventes på nuværende tidspunkt, at de grønne områder står færdige til foråret Samtidig tages der fat på evalueringen af projektet. Læs mere om demonstrationsprojektet i Stilledal på 4. Lejlighedssammenlægninger I forbindelse med implementeringen af handleplaner i SAB s afdelinger har en række afdelinger ønsket at arbejde videre med lejlighedssammenlægninger. I 2009 er forundersøgelserne så småt gået i gang i bl.a. Wittenberghus og Skyttevænget. I forundersøgelserne arbejdes der på at bruge så mange af de oparbejdede erfaringer og viden fra tidligere udviklingsprojekter som muligt. SAB arbejder i den forbindelse med at udarbejde arbejdsgange, som bygger på disse erfaringer. Et godt eksempel er demonstrationsprojektet i Stilledal, hvor der er gjort en hel del erfaringer med genhusning. Det har medført, at der er blevet udarbejdet et koncept for genhusninger i forbindelse med lejlighedssammenlægninger, som bl.a. gør, at der bliver afsat de fornødne resurser. Samtidig inddrages også erfaringer med sammenlægningernes omfang og størrelsen på de enkelte boliger. 5/22

6 5. Tingbjerg Utterslevhuse Åben By 2009 har været et turbulent år i afdelingerne i Tingbjerg og Utterslevhuse. Der har været skyderi, røverier og vold. Det betyder, at en del beboere føler sig utrygge. Hertil kommer en voldsom medieopmærksomhed, der forstærker områdets dårlige ry. SAB har et tæt samarbejde med FSB og øvrige interessenter om den boligsociale indsats i området, som varetages af et lokalt områdesekretariat. Uden den boligsociale indsats ville forholdene være langt værre. Der er imidlertid brug for en stærk politimæssig indsats i området til at håndtere den lille gruppe af unge, som står bag størstedelen af kriminaliteten. De lokale bestyrelser og organisationerne har en tæt dialog med kommunen og politiet, og der er i slutningen af 2009 udarbejdet et forslag til en ny partnerskabsaftale med kommunen og politiet. Herudover er der i sommeren 2009 ansat en lokal områdeleder, som er ansvarlig for SAB s og FSB s ejendomskontorer samt den boligsociale indsats. Dette giver en væsentlig styrkelse af samarbejdet i området. En bygning i Midtfløjene vil i slutningen af 2010 været ombygget til et nyt lokalt boligkontor, og den skal huse bestyrelserne for både SAB s og FSB s afdelinger i Tingbjerg. Samtidig flytter afdelingernes ejendomskontorer og de boligsociale medarbejdere ind i dette hus. Det betyder, at alle beboere i området skal henvende sig et sted, uanset hvem de skal i kontakt med. Det forventes også, at de nye fysiske rammer vil være en styrkelse i forsøget på af skabe et samlet løft af området. Utterslevhuse har valgt at stå uden for dette samarbejde, men deltager i den del, der handler om den boligsociale indsats. 6. Tingbjerg omprioriteringssager I 2009 er hovedparten af de omfattende projekter blevet afsluttet, hvilket blev markeret ved et større indvielsesarrangement i juni Samtidig med dette arrangement blev der udgivet en lille bog om de mange tiltag i området. Lejlighedssammenlægningerne i Arkaderne er afsluttet, og der er flyttet nye beboere ind i de fleste af boligerne. I slutningen af året er der blevet iværksat et initiativ til kriminalpræventive tiltag i og omkring de 5 arkadeblokke. 6/22

7 Højhuset i afdeling I er færdigrenoveret. Der er her sket en forøgelse af lejlighedsarealet ved at inddrage en gammel skorsten til boligareal. Facaderne er blevet renoveret og indgangsforhold forbedret. Udearealer og butikstorv er renoveret og området er alt i alt blevet væsentligt forskønnet. Den nye belysning i Tingbjerg har bl.a. modtaget en international belysningspris. Kvartermiljøstationen brændte den 23. december Københavns Kommune har fået godkendt en bevilling ultimo august 2009 til genopførelse af stationen. Der er som noget nyt udarbejdet planer for lejlighedssammenlægninger af utidssvarende boliger i Hækkevold og Helleborg. Der vil i starten at det nye år blive afholdt afdelingsmøde, hvor beboerne skal tage stilling til forslaget. 7. Antennelaugene i Husum og Vanløse Husum Antennelaug består af afdelingerne: Humlevænget, Glumsøparken, Lollikhuse, Langelandshus, Falsterbo og Husum Vænge. Husum Antennelaug har i 2009 gennemført en større renovering af bolignettet. Renoveringen har omfattet udskiftning af switche og opdatering af hovedstation, telefoncentraler mv. Renoveringen er forløbet uden de store problemer og giver mulighed for valg af garanterede hastigheder efter beboernes behov. Repræsentantskabet har deltaget aktivt i de beslutninger, der er taget med udbudsmateriale, kontraktskrivning og opfølgning. Vanløse Net består af afdelingerne: Jyllandshuse, Jydeholmen, Stilledal, Rebildhuse, Himmerlandshuse, Lønstruphuse, Sallinghus og Grøndalslund. På et fælles afdelingsmøde har afdelinger tilknyttet Vanløse Net godkendt vedtægter, valgt repræsentantskab og vedtaget at renovere bolignettet samt udbyde TV-operatøraftale. Renoveringen af bolignettet forventes gennemført i sommeren TV-operatøraftalen er udbudt og forventes effektueret i løbet af foråret Det nye repræsentantskab har gennemgået og tilrettet udbudsmaterialet for bolignettet og det forventes, at der skrives kontrakt med en operatør i februar Renoveringen omfatter udskiftning af switche, opdatering af hovedstation og telefoncentraler. 7/22

8 8. Nye afdelinger Bispebjerghjemmet I 2009 så endnu en ny SAB-afdeling dagens lys. Bispebjerghjemmet blev i forbindelse med ombygningen til tidssvarende plejeboliger overtaget af SAB og kunne afholde indvielse i maj Ombygningen har reduceret antallet af boliger fra 108 til 90, bl.a. for at få plads til store badeværelser i alle boligerne. Plejecenteret drives af en selvejende institution, mens SAB står for driften af boligerne. Teglværkshavnen, Askholm, Brohuset og Sejlhuset Afdelingerne Teglværkshavnen, Askholm, Brohuset og Sejlhuset gik alle i drift i slutningen af 2007/begyndelsen af Mens 2008 var præget af arbejdet med at få rettet op på fejl og mangler, har udfordringen i 2009 været at få lejet alle boliger ud og at få etableret en stabil beboergruppe. SAB tog derfor initiativ til at finansiere en nedsættelse af huslejen i Askholm, hvor udlejningsproblemet i begyndelsen af året var størst, og hvor der var en tendens til, at især bestemte lejlighedstyper var svære at udleje. Den 29. maj 2009 vedtog folketinget en ny lov om finansiering af nybyggeri, hvorved de fire nævnte byggerier, foruden Bispebjerghjemmet og Tingbjerg Plejehjem har fået mulighed for permanent at nedsætte huslejen pr. 1. januar Da huslejenedsættelsen i Askholm allerede har haft en positiv effekt på udlejningen, er det forventningen, at en huslejenedsættelse i Teglværkshavnen, Brohuset og Sejlhuset også vil bedre udlejningsproblemerne i disse afdelinger i Huslejerne nedsættes med mellem 6,02 % og 8,58 %. 9. Nybyggerier og projekter Tingbjerg Plejehjem Plejehjemmet er i gang med en væsentlig om- og tilbygning, således at boligerne bliver tidssvarende. Byggeriet foregår planmæssigt, idet entreprenøren er forud for tidsplanen og aflevering af boligerne sker før tid i foråret /22

9 Strandlodsvej SAB har i et åbent udbud fra Københavns Kommune budt ind på at bygge ca. 100 familieboliger á ca. 100 m 2. Den forventede husleje bliver ca. 950 kr. pr m 2, eller kr. pr måned som følge af de nye finansieringsregler. Bebyggelsen kan også være et relevant sted at etablere et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede på ca m 2. Dette areal ville i givet fald fragå arealet til familieboliger. Fremtidssikring, 1:1 modelprojekt Formålet med projektet er at gennemføre en række eksempler på moderniseringer i 1:1 størrelser i forskellige prisklasser i udvalgte SAB-afdelinger. Projektet består af 9 temaer, som hver viser forskellige måder at modernisere boliger på. Projektet er organiseret, således at hvert tema kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Det første tema går ud på at flytte faldstammer og stigstrenge i forbindelse med en udskiftning, hvilket giver mulighed for at modernisere den samme type bolig på fem forskellige måder. I projektmaterialet anbefales det, at det første tema gennemføres i Sjællandshuse. SAB s 1:1 modelprojekt startede allerede i 2005, hvor SAB besluttede at finansiere en forundersøgelse med kr. til udvikling af projektet. I 2006 var SAB dog nødt til at indstille det videre arbejde med projektet pga. manglende finansiering til udførelsen. I 2008 ansøgte, og fik, SAB 2,2 mio. kr. i byfornyelsesmidler fra Københavns Kommune. Projektet blev derefter genoptaget med henblik på at gennemføre det første af de 9 temaer i Sjællandshuse. Beboerne i Sjællandshuse besluttede på budgetmødet den 20. april 2009, at en forundersøgelse af det første tema i Sjællandshuse skulle igangsættes. Efterfølgende valgte den daværende afdelingsbestyrelse at træde tilbage og på et ekstraordinært afdelingsmøde blev der valgt en ny afdelingsbestyrelse. Projektet fik i samme periode en ny projektleder. På trods heraf er der alligevel blevet afholdt en række følgegruppemøder og det forventes, at projektet kan indstilles til vedtagelse af beboerne til foråret Toften et hjemløseprojekt Toften er et boligprojekt for hjemløse grønlændere i stil med På Sporet. Projektet, der tidligere hed Illu, har nu taget navneforandring efter ønske fra kommunen, der mener, at det grønlandske ord Illu er misvisende. 9/22

10 Projektet blev sat i bero i 2007, da det på grund af et overophedet byggemarked ikke var muligt at opføre projektet inden for de givne økonomiske rammer. Projektet er nu genopstartet, idet både SAB og kommunen har haft en forventning om, at de faldende byggepriser igen vil gøre projektet realistisk. Desværre viste udbudsresultatet i november 2009, at det stadig er svært at få projektet til at hænge sammen, til trods for at Socialministeriet også har lovet en øget støtte. I samarbejde med Københavns Kommune forsøger SAB derfor nu at skaffe yderligere ekstern finansiering. Projektet indeholder 10 boliger, Københavns Kommune stiller en grund på Toften i Brønshøj til rådighed for projektet, hvor der desuden opføres kombineret kontor/møderum primært til brug for den kommunalt ansatte sociale vicevært. Der etableres desuden vaskerifaciliteter for beboerne samt en overdækket samlingsplads i form af en pergola. 10. Projektorienteret Beboerdemokrati Beboerdemokratiprojektet, som fra starten har været koncentreret om 4 afdelinger, har haft et noget forskelligt forløb i afdelingerne. To afdelinger, Elleparken og Saxobo, er i perioden blevet skiftet ud, så der på nuværende tidspunkt kun er to afdelinger tilbage, som har været med fra starten - Teglværkshavnen og Abildgården. Til gengæld er to nye afdelinger kommet til i projektet, Grøndalslund og Falsterbo. Nogle arbejdsgrupper under projektet har fungeret godt og har givet gode resultater f.eks. en petanquebanegruppe i Abildgården og flere grupper i Teglværkshavnen. Men samtidig har tilbagemeldingen fra afdelingsbestyrelserne været, at det er svært at få beboerne til at være med, og at det er svært at få tid til projektet. Projektet har derfor i 2009 primært været koncentreret om, hvordan flere beboere kan tiltrækkes til arbejdet, samt om hvordan arbejdsgrupperne bedst kan støttes i det konkrete arbejde og i at overkomme de barrierer, som opstår. I Grøndalslund er der med succes afholdt et åbent-hus-arrangement, hvor resultaterne af en naboskabsundersøgelse samt bestyrelsens oplæg til arbejdsgrupper var præsenteret på plancher og kunne diskuteres. I Abildgården har projektgruppen haft gode erfaringer med at tilbyde konkret hjælp til informationssøgning og lignende til arbejdsgrupperne, da dette viste sig at være en barriere. Da arbejdet med mobilisering og med at få arbejdsgrupperne til at virke har været væsentligt for at få projektet til at fungere i afdelingerne, har det i 2009 ikke været muligt at nå at 10/22

11 arbejde så meget med udvikling af selve organisationsformen i afdelingerne, som oprindeligt tænkt, hvilket står tilbage til I 2010 vil projektgruppen endvidere arbejde med at samle forskellige modeller, redskaber og værktøj til konkret støtte for afdelingsbestyrelserne i deres arbejde med at kommunikere med beboerne, tiltrække dem til aktiviteter og involvere dem i arbejdet, ligesom der også vil være fokus på at sprede erfaringerne fra de konkrete aktiviteter, som har haft succes. 11. Boligsocial indsats i ældreboligafdelingerne Med støtte fra Landsbyggefonden og Københavns Kommune har der i lighed med de sidste 5 år været ansat en boligsocial medarbejder til SAB s fem ældrebolig-afdelinger. Projektet udløber i slutningen af 2010 og meget af arbejdet er derfor nu koncentreret om forankring af den hidtidige indsats, samt udarbejdelse af en evaluering rettet mod anbefalingerne for det fremtidige arbejde, og afholdelse af en konference i 4. kvartal En stor del af forankringen kommer til at ske hos de medarbejdere, som er i de enkelte boligafdelinger. Det er således ambitionen, at de i et tæt samarbejde kan videreføre de fleste af de aktiviteter, der er foregået på tværs af afdelingerne, f.eks. den årlige miniferie. Også det meget udbytterige samarbejde mellem alle medarbejdere i afdelingerne, herunder også funktionærerne søges videreført af aktivitetsmedarbejdere m.fl. En del af det foregående års indsats har altså drejet sig om at ruste denne gruppe til gradvist at overtage mere arbejde og ansvar. Hidtil har det kun været de tre største afdelinger, der har haft egne medarbejdere, men fra 1. februar 2009 er der ansat en social vicevært til deling mellem Grøndals Ældreboliger og Livornoparken. Projektet er støttet af Landsbyggefonden og Københavns Kommune og løber til slutningen af Allerede nu har det vist sig at have sin berettigelse og den nye medarbjeder er blevet taget godt imod af beboerne. I begge afdelingerne er en bolig inddraget til kombineret kontor og aktivitets-/beboerlokaler - noget der specielt er blevet benyttet meget i Grøndals Ældreboliger, hvor beboerne siden indflytningen har savnet et fælleslokale. 11/22

12 12. Boligsocial indsats i Bellahøj I samarbejde med Københavns Kommune har SAB forsøgt at skaffe midler i Landsbyggefonden til en opsøgende børn- og unge-medarbejder til bl.a. Bellahøj. Fonden har desværre valgt ikke at imødekomme denne ansøgning. Der er imidlertid blandt boligafdelingerne på Bellahøj enighed med Københavns Kommune om, at der bør ske en forebyggende indsats specielt i forhold til områdets mange børn og unge. På tværs af boligafdelingerne og med repræsentation fra kommunen er nu nedsat en gruppe med henblik på udarbejdelse af en helhedsplan for området. Dette arbejde, herunder samarbejdet med de øvrige boligselskaber, venter vi os meget af, idet det er nødvendigt med et tæt samarbejde, såfremt Bellahøjs udfordringer skal løses. 13. Ansøgte og bevilligede midler fra Tilskudsdeklarationspuljen og Byfornyelsespuljen 2009 blev året, hvor kommunen besluttede at ændre den fremtidige anvendelse af tilskudsdeklarationspuljens midler. Fremover vil midlerne blive anvendt til afhjælpning af installationsmangler (bad og toilet) i almene boliger. Første ansøgningsrunde bliver 1. april I den allersidste ansøgningsrunde med de gamle kriterier for tildeling havde SAB i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Bellahøj I-II udarbejdet en ansøgning om tilskud på kr. til en multiboldbane for områdets mange børn og unge. Heldigvis besluttede kommunen at imødekomme denne ansøgning og banen vil snarest muligt blive etableret. Der er også indleveret ansøgninger om byfornyelsesmidler til Københavns Kommune, og også fra denne pulje har SAB fået bevilliget midler - nemlig kr. til etablering af elevatorer i seniorbofællesskabet i Utterslevhuse og 1 million kroner i tilskud til lejlighedssammenlægninger i Wittenberghus. Bevillingen er dog først endeligt vedtaget i Borgerrepræsentationen på deres sidste møde den 10. december, hvorfor arbejderne tidligst kan igangsættes i /22

13 14. Samarbejde med Københavns Kommune SAB har gennem hele 2009 haft et udbytterigt og konstruktivt samarbejde med Københavns Kommune om det boligsociale arbejde, samt om den specifikke indsats overfor beboere med særlige behov, herunder beboere i særboliger. Samarbejdet foregår på alle niveauer og mellem mange instanser, bl.a. har mange ejendomskontorer et godt og frugtbart samarbejde med de lokale boligrådgivere. 15. Ommærkning af særboliger og ungdomsboliger I forbindelse med den nye anvisningsaftale i København, der trådte i kraft pr. den 1. januar 2007, blev det besluttet, at 1 % af alle almene familieboliger skal ommærkes til særboliger, dog ikke i nybyggerierne og heller ikke i de udsatte områder. SAB skal levere 60 særboliger fordelt på afdelingerne, hvoraf SAB ved årets udgang har leveret 42 særboliger. Der er i forbindelse med særboligerne oprettet udvidet mulighed for at tage kontakt til boligrådgiverne i Københavns Kommune, og der er i nogle af SAB s afdelinger oprettet kontaktpersonordninger. I forbindelse med udbuddet af nybyggerierne i København, som førte til opførelsen af Askholm, Teglværkshavnen, Brohuset og Sejlhuset, var det et konkurrenceparameter, at der skulle ommærkes to små boliger til ungdomsboliger for hver ny familiebolig, der skulle bygges. Det betyder, at der i alt skal ommærkes 390 boliger til ungdomsboliger i SAB. Der er ved udgangen af 2009 ommærket 50 boliger. Processen er sat lidt i bero, da der i første omgang har været fokuseret på at ommærke til særboliger. 16. Udlejning, statistik og boliggarantibevis Der foreligger ingen statistik på antallet af ledige boliger i år, men mange beboere oplever, at der er flere tomme lejemål i deres afdeling. Årsagen hertil kan være, at skifteretter og fogedretter for tiden har meget lange ekspeditionstider, så ofte står boligerne tomme i en længere periode i forbindelse med dødsboer. Derudover betyder de lange tidsfrister i fogedretten, at der kan gå helt op til mellem 9 og 10 måneder, før der kan ske fogedudsættelse i en sag, hvor der ikke er betalt husleje. 13/22

14 Flyttestatistikken, der opgøres pr. kalenderår, ligger i 2009 for familieboligerne på 13,5 %. Fraflytningsprocenten i tidligere år har for familieboligerne været: År fraflytningsprocent ,8 % ,4 % ,4 % ,7 % ,2 % ,6 % ,7 % , 5% Stigningen i forhold til de tidligere år skyldes primært en stor udskiftning i nybyggerierne, som omtalt under pkt. 8, og genudlejningen af Stilledal og Arkaderne som følge af ombygning. Flytteprocenterne for de fire nybyggerier er, som følger: Askholm 53,6 %, Teglværkshavnen 27,9 %, Brohuset 32,3 % og Sejlhuset 23,4 %. Blandt de ældre afdelinger forekom de fire højeste flytteprocenter 2009 i Dybbølhus (20,5 %), Utterslevhuse (19,9 %), Lønstruphuse (18,8 %) og Jyllandshuse (18, 5%). Det skal bemærkes, at ingen af de fire afdelinger er gengangere fra sidste år. I ældreboligafdelingerne og plejeboligerne er fraflytningsprocenten generelt høj. I 2009 varierer den fra 15,2 % til 50 %. Også de 90 ungdomsboliger har en forventelig høj fraflytningsprocent. Den var i gennemsnit 42,9 % i Boliggarantibevis I 2007 blev ordningen med boliggarantibeviser gjort permanent, således at alle boligorganisationer kan beslutte at tilbyde boliggarantibevis til boligtagere, der fraflytter deres lejlighed. Baggrunden for at indføre ordningen var at frigive boliger til udlejning boliger, som ellers ikke ville være blevet fraflyttet, fordi beboeren ville frygte at miste retten til en ny lejlighed. Boliggarantibeviset giver indehaveren fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig så vidt mulig i den afdeling, som indehaveren er fraflyttet, inden for en periode på 3 år. 14/22

15 I SAB blev der i løbet af 2008 udstedt 60 boliggarantibeviser, hvoraf de 10 har benyttet garantibeviset til at flytte tilbage igen. I 2009 er der udstedt 73 boliggarantibeviser, og kun 4 har gjort brug af boliggarantibeviset. 17. Beboerklagenævnssager 2009 Der har i alt været indbragt 67 sager for beboerklagenævnet i Sagerne fordeler sig på 35 afdelinger med fra 1 til 6 sager pr. afdeling. Efter art af sager ser fordelingen således ud: Husorden 24 Fraflytning 8 Indflytning 1 Lejemålets stand 4 Varme 13 Betaling til fællesantenne 1 Råde- og installationsret 16 I alt 67 Der er truffet afgørelse i 26 af sagerne. Sager, hvor boligorganisationen har fået helt eller delvis medhold, eller beboeren er flyttet, eller har rettet sig efter vores anmodninger: 17 Sage, hvor beboeren har fået medhold: 2 Sager, som er bortfaldet eller blevet afvist: 7 2 af sagerne er afvist, fordi nævnet ikke mente, at de var egnet til behandling i beboerklagenævnet (kompliceret nabokrig), 1 er afvist pga., at endelig flytteregning er sendt for sent og 4 varmesager er afvist pga., at de blev indbragt for sent. Det store antal sager, der ikke er afgjort, skyldes primært, at vi i starten af december 2009 indbragte 16 sager vedrørende ulovlig opsat parabol, og at vi endnu ikke har modtaget afgørelse i 9 varmesager, som vi indbragte i løbet af sommeren. 15/22

16 I forhold til at SAB har ca boliger, er antallet af sager, der indbringes for beboerklagenævnet ikke stort. I perioden 2004 til og med 2009 har antallet af sager ligget mellem 43 og SAB-Bladet I 2009 udkom SAB-bladet med 3 numre årligt i overensstemmelse med målsætningen. Det første blad udkom i marts og havde artikler om kollektiv individuel modernisering i Jydeholmen, projektorienteret beboerdemokrati i Abildgården og Teglværkshavnen, samt artikler fra Arkaderne i Tingbjerg og På Sporet. Juni-nummeret var et temanummer om SAB s boliger for ældre. Det omhandlede bl.a. den sociale vicevært i Livornoparken og Grøndals Ældreboliger, indvielsen af Bispebjerghjemmet og huslejedannelsen i ældreboligafdelingerne. Der blev dog også plads til en artikel om en af de ombyggede tagboliger i Stilledal. Det seneste blad udkom i oktober med artikler om nabofællesskab i Wittenberghus, SABseminaret, sommerfest i Valbyholm, renoveringsprojekter i Lykkebo og en omstridt legeplads i Humlevænget. 19. SAB s hjemmeside Gennem året har beboere og boligsøgende kunnet finde relevante oplysninger og links på SAB s hjemmeside Siden udbygges løbende og opdateres naturligvis efter behov. Alle afdelingers handleplaner er nu at finde på hjemmesiden, hvor det også er muligt at læse om SAB s nybyggerier, renoverings- og udviklingsprojekter med mere. Via hjemmesiden er det desuden muligt at skrive direkte til både KAB s udlejning og forvaltningsområdet. Desuden findes en telefonliste over medarbejdere i forvaltningsområdet, og det er muligt at se, hvilke medarbejdere der betjener hvilke afdelinger. 16/22

17 20. SAB-Seminar SAB-seminaret løb af stablen den 5. og 6. september 2009 med 49 deltagere fra afdelingsbestyrelserne. Emnerne for seminaret var ændringerne i den almene boliglovgivning, som træder i kraft den 1. januar 2010, KAB s nye forvaltningsmodeller, KAB s service og samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og KAB, følgegruppernes rolle i bygge- og renoveringssager, SAB s henlæggelsespolitik og en fremlæggelse af evalueringsrapporten om SAB s fremtidssikringsprojekt. 21. Juletræsfest for bestyrelsesmedlemmer og ejendomsfunktionærer Juletræsfesten blev i 2009 desværre aflyst af flere forskellige årsager. Tilslutningen til arrangementet har i de seneste to år været vigende. December måned er generelt en travl måned for familierne. Derudover har der været problemer med at finde egnede lokaler. Nørrebrohallen var reserveret, men det blev vurderet, at det ikke er det mest oplagte sted til et familiearrangement. Organisationsbestyrelsen har derfor besluttet at indbyde bestyrelsesmedlemmer og ejendomsfunktionærer til et familiearrangement i foråret/forsommeren 2010 i stedet. Der vil i løbet af 2010 blive taget stilling til, hvorvidt juletræsarrangementerne skal fortsætte eller erstattes af en anden type arrangement. 22. Beboerhøjskoler SAB bevilligede, som i alle tidligere år, tilskud til, at beboere i SAB s afdelinger kunne deltage i KAB s sommerhøjskole på Brandbjerg Højskole ved Vejle. I 2009 var der for de ældre beboere i SAB desuden mulighed for at deltage i KAB s seniorhøjskole, som blev afholdt i Nørre Nissum. Fra SAB s afdelinger deltog der i alt 52 voksne og børn i højskolerne. Organisationsbestyrelsen har igen i 2010 reserveret 50 pladser. SAB betaler et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål for at deltage i ordningen og yder et tilskud på kr. pr. deltager. 23. Richard Mortensens loft i Ungdomsgården En ung lovende kunstner udsmykkede i 1947 loftet i Ungdomsgården i Husum. Der var sørøverskibe med elefanter, folkeslag fra hele verden, klovne, fiskere og kameler en verden af fantasi og eventyr. Den dengang ret ukendte kunstner var Richard Mortensen, og loftet 17/22

18 dannede i mange år en perfekte ramme for børns leg. Men vandskader og boldspil har slidt på loftet og trods en ihærdig indsats gennem en årrække, har det ikke været muligt at skaffe nok midler til at redde loftet. SAB fik derfor fotograf Peter Bak Rasmussen og forfatter Peter Olesen til i fællesskab at fortælle historien om loftet i en fin lille bog, så også eftertiden kan få glæde af det fantasifulde værk. Bogen om loftet i Ungdomsgården udkom i forbindelse med en reception den 23. september 2009, og bogen er rundsendt til bl.a KAB s bestyrelse, SAB s afdelingsbestyrelsesformænd, ejendomskontorer, Københavns Kommune og andre samarbejdspartnere samt til forskellige steder i kunstverdenen. Bogen er naturligvis også udsendt til pressen, og der har været en række fine omtaler i forskellige medier. Bogen kan forsat rekvireres gennem KAB s kommunikationsområde. 24. Forvaltningsrevision Målsætningsprogram På repræsentantskabsmødet den 28. januar 2009 vedtog repræsentantskabet at forlænge målsætningsprogrammet fra 2007 med en tilføjelse til handleplanen af nogle særlige fokuspunkter for På repræsentantskabsmødet den 29. januar 2010 vil der blive fremlagt et nyt målsætningsprogram for perioden I årsberetningen fra 2008 blev der foretaget en status på en stor del af SAB s målsætninger, som i vid udstrækning er blevet opfyldt og videreføres. Det gælder bl.a. SAB s arbejde i ældreboligafdelingerne, samarbejdet mellem SAB og boligafdelingerne og fokus på de lokalt ansattes vilkår. Forvaltningsrevisionen vil derfor i år koncentrere sig om de fokuspunkter, som blev vedtaget sidste år og den udvikling, der har været i forhold til sidste års status. Disse punkter er SAB s økonomi, de økonomiske vilkår for nybyggeriet og forankringen af fremtidssikringsprojektet. SAB s økonomi De fleste af SAB s opsparede midler er fordelt i to konkurrerende investeringsforeninger. Formålet er at få den bedste forrentning af de opsparede midler. Det seneste års positive kursudvikling af obligationerne har medført, at afkastet i år har været højere end budgetteret, men dette bliver udlignet af de tilsvarende lavere renteindtægter på bl.a. bankbeholdningen, grundet det sidste års rentefald. 18/22

19 Rentefaldet har også medført, at renteudgiften har været væsentlig lavere end budgetteret. Det skyldes, at afdelingernes indestående bliver forrentet med diskontoen minus 2 %. Dette har medført, at selskabet ikke har udbetalt renter til afdelingerne siden 2. kvartal Fra det næste regnskabsår, der starter 1. august 2010, må selskabet ikke længere selv vælge renteniveau, og de skal dermed betale afdelingerne den optjente rente for deres indestående. Dette medfører også, at selskabet ikke længere har en nettorenteindtægt, som kan anvendes til at give afdelingerne tilskud til administrationen. Egenkapitalen er vokset fra 35 mio. kr. til 43 mio. kr., selv om der er brugt ca. 10 mio. kr. af dispositionsfonden. Dette skyldes den urealiserede kursgevinst på investeringsforeningerne, som er steget fra 2,5 mio. kr. til 17,3 mio. kr. Som følge af de sidste års underskud og fordi selskabet nu også skal dække lejetab i afdelingerne, er SAB s økonomi samlet set stadig dårlig på trods af, at selskabet i år har et overskud på 3,3 mio. kr., som henlægges til arbejdskapitalen. Bestyrelsen valgte derfor igen i år at bruge en stor del af temadagen den 27. oktober 2009 på at gennemgå SAB's økonomi og tage en række principielle diskussioner om, hvordan SAB igen kan blive en velkonsolideret organisation med fortsat mulighed for at afholde udgifter fra såvel arbejdskapital som dispositionsfond. Dette vil afspejle sig i det budgetforslag, der fremlægges for repræsentantskabet den 28. januar Det vil således være indregnet i budgetforslaget, at man i 2010/11 bibeholder indbetalingen til arbejdskapitalen. Hertil kommer, at der fortsat skal foretages indbetaling til dispositionsfonden. Trækningsretsmidler På organisationsbestyrelsens temadag den 27. oktober 2009 blev der arbejdet med kriterierne for tildeling af trækningsretsmidler. Der blev udarbejdet et udkast til en ny prioriteringsliste over hvilke typer arbejder, afdelingerne kan søges trækningsretsmidler til. Organisationsbestyrelsen havde desuden en grundig diskussion af, hvilke forudsætninger der skal være til stede for tildelingen af midler, og der blev udarbejdet et udkast til en skematik for ansøgninger om trækningsret, for at få et bedre overblik over de ansøgende afdelingers behov. Såvel prioriteringslisten som skematikken vil blive fremlagt til formel godkendelse i organisationsbestyrelsen i det nye år. 19/22

20 De økonomiske vilkår for nybyggeriet At opfylde SAB s målsætning om at arbejde for at skabe bedre finansieringsvilkår i forbindelse med byggeri af almene boliger, så for et år siden ud til at være en tung opgave at løfte. Ikke desto mindre gjorde SAB meget ud af at skabe offentlig opmærksomhed omkring det forhold, at man måtte opgive byggeriet i Ørestad Syd ved begyndelsen af Derudover har SAB ikke lagt skjul på, at finansieringsvilkårene for nybyggeriet også har en afgørende indflydelse på huslejeniveauet og det økonomiske råderum for driften af de nybyggede afdelinger. Det var derfor med stor glæde, at SAB modtog nyheden om lovændringen, der giver mulighed for ændrede finansieringsvilkår for nybyggerier. Lovændringen vil få stor betydning for SAB på to områder. Den har givet SAB mulighed for at nedsætte huslejen i seks nybyggede afdelinger, hvoraf de fire har haft udlejningsvanskeligheder pga. huslejeniveauet. Derudover giver det SAB mod på at fortsætte sit virke som bygherre, idet SAB havde stillet en ændring af finansieringsvilkårene som betingelse for at medvirke til at skabe nye attraktive familieboliger i fremtiden. Forankring af fremtidssikringsprojektet Som nævnt tidligere i beretningen er fremtidssikringsprojektet stort set afsluttet med vedtagelsen af handleplaner for størsteparten af SAB s afdelinger. I løbet af året har forvaltningsområde A i samarbejde med forvaltningskommissionen arbejdet på at skabe en overskuelig udgave af handleplanen, som kan benyttes af afdelingerne. Derudover arbejdes der med at udvikle et styringsredskab for organisationen på baggrund af fremtidssikringsanalyserne og handleplanerne. Redskabet skal være en samlet oversigt over de enkelte afdelingers behov for finansiering for at kunne iværksætte de nødvendige renoverings- og forbedringsprojekter. Redskabet skal samtidig kunne skabe oversigt over afdelingernes huslejeniveau, henlæggelsesniveau og lånebehov. Oversigten vil dermed kunne give organisationsbestyrelsen et overblik over forholdet mellem omfanget af den enkelte afdelings nødvendige renoveringsprojekter og behov for lånefinansiering og ekstern finansiering. 20/22

21 25. Bestyrelsens sammensætning, udvalg og møder Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt den 28. januar 2009, hvor Kjeld Poulsen, Alice Hahn, Ole Lagoni og Stig Torp Kaspersen var på valg og blev genvalgt til organisationsbestyrelsen. Herefter har organisationsbestyrelsen følgende sammensætning: Ritta Fischer Jensen, Humlevænget (formand) Kjeld Poulsen, Jydeholmen (næstformand) Stig Torp Kaspersen, Tingbjerg Ole Lagoni, Humlevænget Lizzi Andersen, Bispebjerg Terrasser Alice Hahn, Jydeholmen John B. Sørensen, Grøndalslund Bjarne Krohn, Bellahøj I-II Mogens Hansen, (valgt af medarbejderne) Peder Boas Jensen Flemming Balle Bestyrelsens mødeaktivitet i 2009: 15. januar Organisationsbestyrelsesmøde 28. januar Ordinært repræsentantskabsmøde 18. februar Organisationsbestyrelsesmøde 22. april Organisationsbestyrelsesmøde 4. juni Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 15. juni Fællesmøde med afdelingerne 19. juni Organisationsbestyrelsesmøde 24. august Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde september Weekend-seminar med afdelingsbestyrelserne 23. september Organisationsbestyrelsesmøde 27. oktober Organisationsbestyrelsens temadag 25. november Organisationsbestyrelsesmøde 10. december Fællesmøde med afdelingerne Organisationsbestyrelsens medlemmer samt suppleanter har endvidere deltaget i møder afholdt i selskabets følgegrupper og udvalg. 21/22

22 Følgegrupper Der er nedsat byggefølgegrupper vedrørende: - Tingbjerg Plejehjem - ombygning - Bispebjerghjemmet - Stilledal - demonstrationsprojekt - Rolandsgården demonstrationsprojekt - Tingbjerg diverse byggefølgegrupper - Askholm og Teglværkshavnen - Ørestad - Herlevhuse - gasfyrsudskiftning - Lykkebo vinduesudskiftning - Livornoparken - vinduesudskiftning - Wittenberghus diverse projekter - Stefansgård udskiftning af varmesystem - Abildgården vinduesrenovering - Skyttevænget lejlighedssammenlægninger - Sjællandshuse 1:1 model-projekt - Humlevænget renovering - Absalonhus elevatorer - Utterslevhuse - elevatorer - Magnetboliger - Styregruppe - projekt Toften - CopenhagenX Udvalg Der er nedsat følgende udvalg og kommissioner: - Forvaltningskommission - Trækningsretudvalg (LBF) - Løn- og personaleudvalg - Kunstudvalg - Udvalg vedr. lejlighedssammenlægninger - Styregruppen for Tingbjerg-Utterslevhuse Åben By 22/22

23 Ejerforeninger Følgende ejerforeninger er etableret/er under etablering: - Kastrupvejens Ungdomsboliger - Ejerforeningen Voldboligerne - Ejerforeningen Livornoparken - Ejerforeningen Absalonhus - Ejerforeningen Valbyholm - Ejerforeningen Askholm - Ejerforeningen Teglværkshavnen - Ejerforeningen Brohuset - Ejerforeningen Sejlhuset SAB s repræsentation i KAB I KAB er SAB repræsenteret i 7 udvalg: Strategiudvalget: John B. Sørensen og Kjeld Poulsen Økonomiudvalget: Kjeld Poulsen Forvaltningsudvalget: Ritta Fischer Jensen og John B. Sørensen Byggeri- og teknikudvalget: Gertie Elleby og Kjeld Poulsen Kommunikationsudvalget: Lise Buhelt og Jeanette Staudorf Boligsocialt udvalg: Flemming Balle og Stig Torp Kaspersen Demokratiudvalget: Lone Ulholm og John B. Sørensen Kontaktpersoner Seks af de beboervalgte medlemmer af bestyrelsen er udpeget som kontaktperson for afdelingerne i hvert sit område: Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 John B. Sørensen Ole Lagoni Stig Torp Kaspersen Ritta Fischer Jensen Kjeld Poulsen Bjarne Krohn 23/22

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Flemming Balle, Ole Lagoni, Peder Boas Jensen, Alice Hahn, Stig Torp Kaspersen,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

Referat. Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB

Referat. Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB Afholdt den: 15. marts 2011 Til stede: 3002 Jyllandshuse: Lise Teruel, Poul Brorson 3003 Bispebjerg Terr.: Erik Carlsson 3005 Stefansgård: Allan Christensen 3006 Jydeholmen: Lise Buhelt, Ricardo McCormack,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Flemming Balle,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København SV

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København SV Referat Udsendt den 8. oktober 2010 #JobInfo Criteria=KABside1# Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38

Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38 Møde den 18. marts 2015 Beboerrepræsentantskabsmøde i Kundecenter A onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.00 i Billedsalen, Studiestræde 38 Deltagere: 22 beboerrepræsentanter (1 repræsentant gik før valgene)

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Almenbo den 29. november 2010 for Boligforeningen for Hospitalssygeplejerskerne i København

Referat af styringsdialogmøde med Almenbo den 29. november 2010 for Boligforeningen for Hospitalssygeplejerskerne i København 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, med deltagelse af: Fra Almenbo: Lisbeth Schaltz, Claus Hansen og Annette Meyer. Fra kommunen: Elsebeth Korsholm, Tine Engelbrechtsen, Ulla

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNINGER. SAB Seminar 3. og 4. september 2011

LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNINGER. SAB Seminar 3. og 4. september 2011 SAB Seminar 3. og 4. september 2011 SAB blev stiftet i 1940, og den ældste afdeling er Sjællandshuse, der ligger i København SV. SAB har ca. 8.500 boliglejemål fordelt på 53 afdelinger De fleste afdelinger

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2007 / 2008.

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2007 / 2008. BOLIGFORENINGEN FJORDBLINK Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2007 / 2008. Ordinær generalforsamling tirsdag den 6. maj 2008 kl. 19.00. Boligforeningen Fjordblink har ca. 15.000 medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 19. juni 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 19. juni 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 19. juni 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 84 Mandag den 1. februar 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen: Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. februar 2010 kl. 17.00 i Egebjerggård, Søpavillionen Egebjergtoften, 2750 Ballerup. Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere