Fleksjobreformen Virksomheder giver input til jobcentre. Inspirationskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksjobreformen Virksomheder giver input til jobcentre. Inspirationskatalog"

Transkript

1 Inspirationskatalog Fleksjobreformen Virksomheder giver input til jobcentre Etablering af fleksjob med få ugentlige timer Fastholdelse af medarbejdere i ordinært job via de sociale kapitler

2 Inspirationskataloget er udarbejdet af Cabi for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Redaktion: Jakob Rom Johansen og Marianne Solkær, Cabi Grafisk tilrettelæggelse: Campfire & co Forsidefoto: Arkivfoto 2. oplag (2.000 stk.) Publikationen kan downloades eller bestilles på Cabi Åboulevarden 70, Aarhus C Telefon: Mail: Tak til casevirksomhederne Messe center Vesthimmerland, Kvickly Køge, Bevola, Middelfart Sparekasse, GASA Blomsterselskabet Danmark og Region Midtjylland. Februar Indholdsfortegnelse Hvem er målgruppen? tips: Det kan jobcentret gøre...6 Fire virksomheder Hvad er potentialet?...8 Messecenter Vesthimmerland...9 Kvickly Køge Region Midtjylland Bevola Eksempler på mulige fleksjob med få ugentlige timer Loven Før og nu Fastholdelse via de sociale kapitler Middelfart Sparekasse GASA Blomsterselskabet Danmark... 18

3 Hjælp virksomhederne til at se muligheder Ved årsskiftet 2013 trådte der nye regler i kraft på fleks jobområdet: Nu er det muligt at etablere fleksjob helt ned til to-tre timer om ugen, og virksomhederne skal kun betale for den tid, som medarbejderen i fleksjob effektivt arbejder. Lovændringen betyder også, at en allerede an sat, der får nedsat arbejdsevne, skal fastholdes i ordinært job i 12 måneder via de sociale kapitler, inden der even tuelt kan etableres fleksjob. At rumme medarbejdere med en væsentlig funktionsned sættelse kræver virksomhedernes velvilje. De nye regler betyder også, at jobcentrene får til opgave at hjælpe virk somhederne med at oprette nye fleksjob med få ugent lige timer eller fastholde allerede ansatte medarbejdere, der risikerer at miste jobbet på grund af en funktions nedsættelse. Derfor har vi spurgt en række virksomheder, hvordan de forestiller sig, det kan lade sig gøre. Formålet med dette katalog er at inspirere jobcentre til at etablere fleksjob med få ugentlige timer i samarbejde med virksomhederne. Og hjælpe virksomhederne til, hvordan de kan fastholde medarbejdere i ordinært job via de sociale kapitler, som reformen foreskriver. Jobcentrene kan gøre meget for at motivere virksom hederne og hjælpe dem til at se muligheder. Derfor er inspirationskataloget her til dig, der skal ud og tale med virksomhederne om mulighederne for fastholdelse af medarbejdere og for fleksjob. Og virksomhederne vil gerne tale med jobcentrene. I en undersøgelse fra november 2012 har Cabi sammen med analysefirmaet Epinion spurgt 750 virksomheder, om de er villige til at tale med jobcentret om mulig hederne for at finde arbejdsopgaver til en person, som kun kan ar bejde i ti timer eller mindre om ugen. Det var 62 procent af virksomhederne interesserede i. Med inspirationskataloget her får du indsigt i, hvilke mulig heder og barrierer virksomhederne typisk ser, når det kommer til etablering af fleksjob på meget få timer. Også når det kommer til fastholdelse af medarbejdere, som får nedsat arbejdsevne. Du får eksempler fra virksomheder, der har sagt ja til at blive interviewet om emnet, og du får tips til, hvilke spørgsmål du typisk kan forvente, når du møder virksom hederne. Endelig får du en kort gennemgang af lovændringerne og en række gode råd til kontakten med virksomhederne. God læselyst! I Cabis undersøgelse blandt 750 virksomheder er respondenterne også blevet spurgt om, hvor de kan se muligheder for fleksjob med få ugentlige timer: 48% Administrative opgaver (herunder bogføring) Rengøring 40% Vedligeholdelse af arealer (inden- og udendørs) 40% 32% Arbejdsopgaver, som er en del af virksomhedens kerneopgaver 27% Kopiopgaver 26% Piccolineopgaver 22% Blomsterpasning 19% It-vedligehold 18% Køkken-madlavning 8% Andet 21% Ingen opgaver kan løses af en person med et timetal på % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3

4 Arkivfoto Hvem er målgruppen? De nye regler for fleksjob trådte i kraft den 1. januar 2013, og derfor ved ingen endnu præcis, hvem der vil blive ansat i fleksjob med få ugentlige arbejdstimer. Det er dog rimeligt at forvente, at det bliver personer med en arbejdsevne, som er mere nedsat end den nuværende gruppe af fleksjoban satte. Nogle af de personer, som er i målgruppen, ville have fået førtidspension, hvis det ikke var muligt at komme i fleksjob få timer om ugen. Andre har været på kontanthjælp eller ledighedsydelse i mange år. Og atter andre har modtaget syge dagpenge og kan ikke komme tilbage i ordinært ar bejde på grund af væsentlig nedsat arbejdsevne. Nogle i målgruppen har erfaringer fra arbejdsmarkedet, mens andre er helt uden erfaring. De arbejder i dag få timer om ugen I dag er der allerede en gruppe mennesker med væsentlige funktionsnedsættelser, som arbejder i løntilskud for førtids pensionister som i daglig tale kaldes for skånejob. Det er relevant at se på, hvad der kendetegner disse mennesker, da de i mange tilfælde ligner den målgruppe, som kommer i betragtning til fleksjob med få ugentlige timer. Ansatte i skånejob har typisk følgende kendetegn: Alder, køn og etnicitet: Godt halvdelen er under 40 år. 59 procent af de ansatte i skånejob er mænd procent af de ansatte i skånejob er af dansk oprindelse. De fem procent af udenlandsk oprindelse er typisk af ikkevestlig oprindelse. Uddannelse og faglig baggrund: 60 procent har folkeskolen eller eventuelt en ungdomsud dannelse som højeste uddannelse. 23 procent har en erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelse. 7 procent har en videregående uddannelse. Knap en tredjedel af de ansatte i skånejob arbejder op til ti timer om ugen. Ser man på, hvor længe de er ansat, er de en stabil arbejdskraft. I 2010 havde 38 procent været ansat i mere end fem år, og yderligere 17 procent havde været ansat mellem tre og fem år. Læs mere om førtidspensionister i job på Ankestyrelsens og Discus hjemmesider. FAKTA I januar 2013 er der førtidspensionister i Danmark (www.jobindsats.dk). Heraf er ansat i et skånejob.

5 //fleks// iksen lmar Henr Navn: Hja år Alder: 30 Kompetence R - Positiv t - Udadvend mende - Imødekom rk æ st k sis Fy jde for at arbe e opgaver - Motiveret ple og fast andre dt med sim go men med m es sa iv Tr re r at væ og glad fo l cia so Er bil - Mødesta uden og erfaring etallinjen. klasse (dog og fulgt m i 8., 9. og 10 tionsskole ecialklasse på produk sp t re og væ se r as - Ha n 0-7. kl gelsk) i folkeskole emi og en - Har gået atik, fysik/k ve i matem rø sp ng ga af hjælper B pedelmed - Kørekort aktik som 26 ugers pr installatør Sfra g VV d rin ion) fa ve - Er aktik ineprodukt 26 ugers pr ndbrug (sv - Erfaring fra aktik ved la pr s er ug 13 - Erfaring fra Baggrund r Kompetence åe egen form ve at erkende r støtte til t i en opga ld fo ho ug st br fa r - Ha blive et en idé støtte til at r han har få r nå fo s, ug ku br fo ifte - Har sk at til lp for hjæ ver - Har brug simple opga for enkle og e fra - Har brug sig at til nge lp for hjæ er flere ga - Har brug aget besked r at få gent fo ug br r - Ha er jde 14 tim - Kan arbe Navn: Ha nne Hans en Alder: 54 å nsninger n og begræ Særlige behov arbejdstid //fleks// rdelt over om ugen fo ) id: 8 timer el arbejdst fire dage (re R - Servicem inded - Initiativrig - Fleksibel i forhold til arbejdstid - Pligtopfyl er og opga dende ver - Kan bidrag e med kval ificeret kund - God til at ebetjening samarbejd e - Kan løse lettere serv iceopgave - Læser og r skriver dans k - Taler tysk Baggrund og erfaring - Erfaring m ed rengørin gsarbejde - Erfaring m ed restaura tionsbranch køkkenet) en (morge nmadsserve - Erfaring so ring, rengør m produktio ing og med nsmedarbe - Kursus i fø hjælper i jder (træin devarehygi dustrien) ejne og eg - Folkesko enkontrol lens afgang sprøve Særlige behov Personprofiler Cabi har i forbindelse med en interviewundersøgelse i otte virksomheder udarbejdet en række personpro filer som eksempler på, hvem personerne til fleksjob med få ugentlige timer kunne være. Fokus er på pro filernes kompetencer, erfaringer og særlige behov. - Venstre ar m og vens tre side af cirka 25% kroppen er ) ikke fuld fu - Ingen tung nktionsdy gtig (funktio e løft, dvs. løft over fe nsniveau på - Udtrætte m kg. s hurtigt på grund af sm times arbe erter og ha jde r brug for 5-10 minut ters pause efter cirka en arbejdstid - Nedsat ar bejdstid til ca. 12 timer om ugen fo rdelt over fem dage (reel arbejd stid: 7 timer ) Profilerne kan også bruges af jer i jobcentret, når I møder virksomhederne. I Cabis interviewunder søg else var virksomhederne meget positive over for profilerne som redskab, da profilerne gav dem et klart billede af, hvilke evner og begrænsninger som potentielle ansatte i fleksjob kunne have. Profilerne er opdigtede. 5

6 10 tips: Det kan jobcentret gøre 1 Vær ærlig: Jobcentret skal ærligt og professionelt for tælle, hvilke kompetencer en potentiel medarbejder i fleksjob med få ugentlige timer har, og hvilke hensyn der skal tages. Rådgiv om støtte: Det er umuligt for virksomhederne 2 at finde rundt i lovgivningen, og de kender ikke alle muligheder for at få økonomisk støtte. Støt virksomheden: Tilbyd support, hjælp og rådgiv 3 ning til virksomheden så tidligt som muligt, når det kommer til fastholdelse. Jo hurtigere hjælpen kom mer, jo mere succesfuld er fastholdelsen. 6 Imødekom behov for korterevarende job: Flere virksomheder motiveres til at sige ja, hvis de kan få en person i fleksjob i en korterevarende ansættelse. 7 Begynd med praktik: Fleksjob med få ugentlige timer kan med fordel begynde som et praktikforløb, så begge parter får en chance for at se hinanden an inden en eventuel ansættelse. 8 Ryk hurtigt: Små problemer risikerer at vokse sig større. Ryk hurtigt ud til virksomheden, når der er brug for det. 9 Let administrationen: Virksomhederne opfatter den 4 gamle fleksjoblovgivning som administrativ tung og frygter det samme for den nye. Derfor ønsker de, at jobcentret overtager en del af det administrative arbejde eller stiller intelligente elektroniske løsninger til rådighed. Tilbyd en fast kontaktperson: Jobcentret bør tilbyde 5 en eller to faste kontaktpersoner, som har et godt kendskab til virksomheden og de medarbejdere, der skal have støtte. ølg op: Find den rette balance i opfølgningen. Du F skal have hånd om, hvordan det går i virksomheden, men for megen opfølgning og evaluering stresser virksomhederne. Måske er en kort telefonsamtale nok. Hav viden om psykiske lidelser: Virksomhederne 10 oplever det som en udfordring, når de skal håndtere psykiske lidelser. Det vil de gerne have hjælp til fra jobcentret. FAKTA FAKTA 62 procent af virksomhederne er villige til at drøfte med jobcentret, om der er opgaver i virk somheden, der kan løses af en person i fleksjob mellem tre og ti timer. Virksomhederne mener, at et fleksjob med få ugentlige timer kan fungere, hvis den ansatte har lavt sygefravær, passer socialt ind i virksomheden, er fagligt klædt på til opgaven, og hvis der ikke er administrativt bøvl med ansættelsen. Kilde: Epinion for Cabi, november Kilde: Epinion for Cabi, november

7 Typiske spørgsmål fra virksomhederne Ansættelse af personer i fleksjob og fastholdelse af medarbejdere, som får nedsat arbejdsevne, bringer nogle spørgsmål frem hos virk somhederne. Det gælder ikke mindst, når der kommer nye regler på området. Her er nogle af de typiske spørgsmål, du kan forvente at møde, når du taler med virksomhederne. Ansættelse af ny medarbejder i fleksjob med få ugentlige timer: Hvad kan personen, og hvilke skånehensyn er der? Hvem vurderer og hvordan vurderes personens arbejdsintensi tet? Hvilken administration kræver en sådan ansættelse af os? Kan vi ansætte en person i fleksjob med få ugentlige timer i en tidsbegrænset periode? Hvor fleksibel er en medarbejder ansat i fleksjob med få ugent lige timer? Er der fx mulighed for, at vedkommende kan arbejde en time ekstra i spidsbelastede perioder? Kan vi uden videre regulere ansættelsen op og ned i tid, hvis det viser sig, at der er behov for det? Hvis ansættelsen ikke fungerer, kan vi så opsige medarbejderen på samme måde som med ordinært ansatte? Hvilken opbakning kan vi forvente af jobcentret? Hvilken rolle spiller de faglige organisationer i forhold til etable ring af fleksjob med få ugentlige timer? Fastholdelse af en medarbejder i ordinært job via sociale kapitler: Hvad er de sociale kapitler og hvad vil det sige at fastholde via de sociale kapitler? Hvilke fastholdelsesmuligheder findes der generelt? Hvordan skal kravet om de 12 måneder håndteres? Hvordan skal vi dokumentere vores fastholdelsestiltag? Arkivfoto Hvilken opbakning kan vi forvente fra jobcentret? 7

8 Fire virksomheder Hvad er potentialet? Cabi har interviewet en række virksomheder for at få deres blik på, hvad de ser af muligheder og udfordringer for at ansætte medarbejdere i fleksjob med få ugentlige timer. Interviewene har afdækket en række muligheder og barrierer i små og store virksomheder, som opererer i vidt forskellige brancher. Hovedparten af de interviewede virksomheder påtager sig allerede et socialt ansvar og har erfaringer med at etablere enten fleksjob, praktik- og/eller afklaringsforløb, etc. De har således erfaring med at samarbejde med jobcentret. Helt generelt peger virksomhederne på følgende muligheder: Mange potentielle arbejdsopgaver fx service- og sup portopgaver eller opgaver, der kræver specialiseret viden. Vilje til at finde løsninger og udvise stor fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet. Ønske om at være socialt ansvarlige. Virksomhederne peger desuden på en række barrierer, som gør det svært at oprette fleksjob med få ugentlige timer eller fastholde medarbejdere: Stram økonomi og øgede krav til effektivitet og lønsom hed. Ufaglærte job forsvinder fra virksomheden. Summen af job er den samme et oprettet fleksjob bety der måske et nedlagt job til en studentermedhjælper. Konkurrence fra andre beskæftigelsestiltag arbejds prøvning, akutjob, virksomhedspraktik, elevpladser etc. Usikkerhed om, hvordan fleksjobreformen skal tolkes. Utilstrækkelig opbakning fra jobcentrene virksomhed erne ønsker grundig information om kompetencer og støttebehov samt hjælp til administration. 8 FAKTA Flere offentlige end private virksomheder ser arbejdsopgaver, hvor der er potentiale for at ansætte en medarbejder i et fleksjob med få ugentlige timer. Kilde: Epinion for Cabi, november FAKTA Virksomheder kan søge en bonus på kro ner, når de opretter et fleksjob med få ugentlige timer. Virksomhederne anser denne bonus for at være af mindre betyd ning. Kilde: Epinion for Cabi, november Mindre virksomheder med 5-19 ansatte er oftere åbne over for en drøftelse med jobcentret om fleksjoban sættelse på tre til ti timer om ugen. 33 procent af de mindre virksomheder er villige til at drøfte ansættelse af en per son, der kun kan arbejde i tre timer om ugen. FAKTA 66 procent af lønmodtagerne er positive over for at få kollega er med nedsat arbejds evne. Kilde: Virksomheders sociale engagement, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, december Blandt større virksomheder med over 50 ansatte ville 20 procent sige ja til det. De større virksomheder er mere tilbøjelige til først at sige ja til en drøftelse, hvis personen er i stand til at arbejde ti timer om ugen. Kilde: Epinion for Cabi, november 2012.

9 Det, der lykkes godt i dag med arbejdsprøvning, er, at selvom vi ikke kan tilbyde at ansætte folk her, så har vi virkelig flyttet dem. De kan gå ud af vores dør og ind ad en anden virksomheds dør. Direktør Thomas Hermann, Messecenter Vesthimmerland. Messecenter Vesthimmerland Messecenter Vesthimmerland ligger i Aars og gennemfører messer, konferencer, udstillinger etc. Virksomheden drives som en erhvervsdrivende fond, der ikke skal tjene penge og vokse. Virksomheden beskæftiger fem personer i centerdelen og fem til syv personer i køkkenet. Det sociale ansvar Messecentret har gennem ca. syv år haft et samarbejde med Jobcenter Vesthimmerland om afklaring af personer med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksom heden har flere gode eksempler på, hvordan deres indsats har været med til at løfte personen videre. Umiddelbart vur derer virksomheden, at der ikke er nogen nedre grænse for, hvor få ugentlige timer en person kan være ansat i fleksjob. Muligheder for at etablere fleksjob med få ugentlige timer i Messecenter Vesthimmerland: For virksomheden giver det rigtig god mening med fleksjob på tre til ti timer om ugen. Virksomheden vurderer, at fleksjob med få ugent lige timer kunne være en mulighed for nogle af de borgere, som de i dag har i arbejdsprøvning eller afklaring. Mulige arbejdsopgaver kunne være vedligehold af udearealer, blækspruttefunktion på kontoret, pasning af planter, etc. Virksomheden foreslår desuden, at ansatte i fleks job med få ugentlige timer kunne få et selvstæn digt arbejdsområde, som de er ansvarlige for. Barrierer: Virksomheden er ikke villig til at betale en med arbejder med nedsat arbejdsevne for flere timer, end denne leverer. Det skal være nemt at afskedige en medarbejder igen. Det er vigtigt, at en ansat på særlige vilkår også er i stand til at udvise fleksibilitet. Stabiliteten af arbejdskraften er vigtig. Der skal være motivation og vilje hos den ansatte. Konkurrence fra andre beskæftigelsestiltag fx arbejdsprøvning. 9

10 Når du er ansat i et fleksjob, er du medarbejder som alle andre. Der bliver taget hensyn, men ikke gjort forskel. Det er det, vi er stærke til: At få folk til at føle sig godt tilpas. Det er også derfor, vi har kunnet ansætte de fire i fleksjob, vi har. Bo Ottosen, souschef, Kvickly Køge. Kvickly Køge Dagligvarebutikken i Køge er med ca. 80 ansatte et af de mindre Kvickly-varehuse i landet. Omkring 50 er ansat på deltid, og varehuset har en lang række opgavetyper som lagerarbejde, varebestilling, ferskvarehåndtering, produktion af færdigretter, opfyldning af varer, kiosk- og kassebetjening. Det sociale ansvar Kvickly i Køge er en del af koncernen COOP, der på centralt niveau har en klar CSR-profil. Butikken i Køge er stærkt en gageret i lokalmiljøet og er efter aftale med Køge Kommune virksomhedscenter, hvor der stilles ti praktikpladser til rådig hed. Som en del af aftalen med kommunen har varehuset også taget imod udviklingshæmmede i praktik. I 2012 blev to praktikanter ansat i fleksjob, hvilket bringer butikkens samlede antal af ansatte i fleksjob op på fire. Ledels en vurderer, at det er muligt at etablere fleksjob ned til fire-fem timer om ugen, hvis de giver forretningsmæssig værdi. Muligheder for at etablere fleksjob med få ugentlige timer i Kvickly Køge: Der er et utal af muligheder for at etablere fleksjob med få ugentlige timer, og der er ingen steder i virksomheden, hvor det ikke giver mening at være ansat i få timer. Der er gode muligheder for at tilrettelægge arbejdstiden tidligt eller sent på dagen. Ledelsen vurderer, at det også kan lade sig gøre at tilknytte en person, der fx ikke kan håndtere at have kontakt med kunder eller mange medarbej dere. Konkrete eksempler på opgaver kunne være udpakning på lager, ordne sandwich m.v. i slag terafdelingen, kasse- og kioskbetjening, bageri og opfyldning af varer. Barrierer: Det er vigtigt med tilgængelig og tilstrækkelig opbakning fra kommunen, hvis det drejer sig om meget sårbare personer. Medarbejderne vil gerne tage hensyn, men særligt psykiske lidelser kan være en udfordring, hvis medarbejderne ikke ved, hvordan de skal håndtere disse. En ansat i fleksjob med få ugentlige timer skal være i stand til at håndtere, at kollegaerne har travlt, og at der i farten kan ryge en uheldig be mærkning over bordet. 10

11 Vi både kan og vil gerne bidrage til at skabe fleksjob med et begrænset timeantal. Vores politikere går gerne foran, og der er et klart commitment til socialt ansvar. Anders Kristensen, mangfoldighedskonsulent, Region Midtjylland. Region Midtjylland Region Midtjylland er Danmarks næststørste region med en befolkning på 1,25 millioner indbyggere. Regionen har hovedsæde i Viborg og har ansvaret for sundhedsvæsnet, regional udvikling og drift af en række sociale institution er. Der er godt ansatte i regionen, hvilket svarer til ca fuldtidsstillinger. Det sociale ansvar Social ansvarlighed betragtes af Region Midtjylland som en integreret del af moderne virksomhedsledelse. Region en både kan og vil bidrage til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Virksomheden arbejder aktivt med sin mangfoldighedsindsats, og i regionens sociale kapitler er det beskrevet, hvordan regionen og dens arbejdspladser kan arbejde for at fastholde medarbejdere, som er i fare for at miste deres arbejde på grund af nedsat arbejdsevne. Vi har det antal timer, vi har. Vi har den normering, som vi har. Så skal der nogen ind, må andre ud i den anden ende. Jan Otkjær, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i regionspsykiatrien. Muligheder for at etablere fleksjob med få ugentlige timer i Region Midtjylland: På grund af virksomhedens størrelse vurderer regionen, at der er rig mulighed for at matche jobfunktioner og kompetencer. Specialiseret viden kan let omsættes til fleksjob med få ugentlige timer. Fx en diætist, der undervi ser to timer om ugen, en økonomiuddannet, som bistår regnskabsafdelingen, it-vedligehold etc. Regionen vurderer også, at det vil være muligt at etablere fleksjob med få ugentlige timer på ufag lærte områder. Fx rengøring, service, postopgaver, vaskeri, piccolofunktioner, kantinearbejde etc. Der kan være steder, hvor det kan passe med en ansat med meget nedsat arbejdsevne, når arbejdspladsen med lovændringerne kun skal betale for den reelle arbejdsindsats. Har skabt små job, der tjener sig selv ind: Fx et nyt shuttle bus-system, der kører mellem regionens sygehuse, hvilket har sparet en million kroner i taxaregninger. Barrierer: Normeringen reduceres i disse år, og der er sti gende krav til effektivitet. Mulige fleksjob med få ugentlige timer varetages i dag af frivillige, studentermedhjælpere og seniorer. Ufaglærte job bliver i stigende grad udliciteret. Regionen er også forpligtet til at tage imod ansatte i akutjob, i løntilskudsstillinger, tage elever ind etc. 11

12 Bevola Jeg kan sagtens se, at vi kunne have medarbejdere tilknyttet i job med begrænset timetal. Mange af de opgaver, vi løser i marketingafdelingen, hober sig op i pressede perioder. Tænk, hvis jobcentret kunne lave en jobbank over fleksjobbere, som vi kunne hyre ind i forbindelse med store events. Bevola hører hjemme i Ringsted, og virksomheden producerer og handler med opbygningsmaterialer til lastbiler og andre transportmidler. I 2009 oplevede Bevola som resten af transportbranchen en hård nedgang i markedet, men er siden kommet ind i en opgangsperiode. Udfordringen er i dag at følge med de mange ordrer. Der er i dag ca. 100 medarbejdere svarende til 70 fuldtidsstil linger inden for økonomi, produktion, udvikling, ledelse og marketing. Det sociale ansvar Virksomheden betragter medarbejderne som den ressource, der driver virksomheden fremad. Bevola samarbejder blandt andet med Jobcenter Ringsted, High:five og Ungehjælpen om indslusning af socialt udsatte borgere. Derudover samarbejder virksomheden med uddannelses institutioner om lærlinge, elever og praktikanter og med et beskyttet værksted, hvortil enkelte arbejdsopgaver er outsourcet. Tanja H. Dyring, marketingkoordinator, Bevola. Muligheder for at etablere fleksjob med få ugentlige timer hos Bevola: Hvis et fleksjob skaber værdi for både virksomhed en og den enkelte medarbejder, vil Bevola gerne etablere fleksjob med få ugentlige timer. Virksomheden ser positivt på fleksjob med få ugentlige timer, hvis den ansatte har den rette indstilling. Bevola har gode erfaringer med forløb, hvor men nesker udvikler sig, og man er i stand til at arbejde med både personlige og sociale kompetencer. Der er et væld af muligheder for at etablere fleks job med få ugentlige timer i virksomheden: Ad hoc-opgaver i marketing-, økonomi-, og indkøbs afdelingerne, pakning og oprydning på lager og i produktion, rengøring, kantine, vedligeholdelse af bygning og udearealer etc. Barrierer: Der er mange udgifter med at oprette en arbejds plads, og derfor skal der være værdi for virksom heden i at oprette et fleksjob. Det er vigtigt, at en potentiel ansat i fleksjob kan trives i en virksomhed præget af innovation og travlhed. Let tilgængelige opgaver er ikke konstante, men kommer i perioder. 12

13 Arkivfoto Eksempler på mulige fleksjob med få ugentlige timer Når virksomhederne skal give deres bud på, hvilke typer job som ansatte i fleksjob med få ugentlige timer kan bestride, tegner der sig et væld af muligheder. Samlet set vurderer de interviewede virksomheder, at der kan etableres to typer af fleksjob med få ugentlige timer: job der kræver specialiseret viden ufaglærte job. Specialiseret viden Medarbejdere, der besidder en specialiseret viden, kan løse konsulentlignende opgaver. En virksomhed, som ikke har brug for en bogholder på fuld tid, kan måske oprette et fleksjob med få ugentlige timer. Region Midtjylland peger på, at det for dem er oplagt at se på, om der kan etableres fleksjob i fx patientklagekontoret. Andre mulig heder kunne være: marketingopgaver økonomi- og regnskabsopgaver oversættelsesopgaver freelanceopgaver sygeplejeopgaver undervisningsopgaver. Ufaglærte job Virksomhederne peger på, at der i mange brancher bliver færre ufaglærte job, men der er alligevel et stort poten tiale for fleksjob med få ugentlige timer i denne kategori. Nogle knytter sig til virksomhedens kerneopgaver, mens andre er støttefunktioner. Mulige opgaver kunne være: rengøring postopgaver kørsel vedligehold af udearealer og bygninger kantineopgaver piccoloopgaver telefonpasning montage indtastning af spørgeskemaer telefoninterviews. Andre idéer Flere af de interviewede virksomheder foreslår, at jobcentre ne opretter en fleksjobbank, hvor virksomhe der kan henvende sig og trække en medarbejder ind i perioder, hvor der er brug for ekstra hænder. Fx kunne der være tale om julegaveindpakning, guide til rundvisning, assistance i forbindelse med messer eller andre events etc. Det kan erstatte eller supplere virksomhedens brug af freelancere, studentermedhjælpere, pensionister, og lignende. Et andet forslag er, at flere virksomheder kunne deles om at ansætte en person i fleksjob. En tredje mulighed er at skabe nye små job. Her er det nødvendigt at have blik for jobfunktioner, der kan tjene sig selv ind. Region Midtjylland har indført et shuttlebussystem mellem regionens sygehuse. Det har givet chauf førjob, og samtidig sparer regionen en million kroner i taxa regninger. For store virksomheder kan det måske være lønsomt at have en ansat til at slukke for lys og itudstyr. 13

14 Loven: Før & Nu Her er en kort gennemgang af de væsentligste ændringer af, hvordan lovgivningen om fleksjob så ud før 31. december 2012, og hvordan den ser ud nu, hvor lovændringerne er trådt i kraft. Du kan læse mere om lovgivningen i dens fulde ordlyd på 1. Varighed Før: Ingen tidsbegrænsning på en bevilling af fleksjob - bortset fra folkepensionsalderen. Nu: Det første fleksjob bevilges - uanset alder - for en femårig periode. Efter det første fleksjob kan personer under 40 år få tilkendt fleksjob for fem år ad gangen. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få tilkendt et varigt fleksjob. 2. Økonomi Timetal Før: Tidligere skulle fleksjobansatte som tommelfingerregel kunne yde, hvad der svarer til godt 12 timers arbejde, for at økono mien hang sammen for arbejdsgiveren. Der var ikke et økonomisk incitament for den fleksjobansatte i at øge sit timeantal. Nu: Økonomien kan også hænge sammen for arbejdsgiveren med et timetal helt ned til få timer, fordi arbejdsgiver alene skal betale for det arbejde, der bliver udført. Ansatte i fleksjob har et økonomisk incitament til at øge sit timeantal. 14 Løntilskud Før: Arbejdsgiver betalte fuld løn til den ansatte og fik efterfølgende1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomst mæssige løn på ansættelsesområdet refunderet fra kommunen. Refusionen var størst for fleksjobansatte med en høj timeløn. Nu: Arbejdsgiver betaler kun løn inklusiv pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer medarbejderens løn fra arbejds giver med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Tilskuddet er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inklusiv pension fra arbejdsgiveren på cirka kr. pr. måned (2013-niveau). Fleksløntilskuddet aftrappes med en modregningssats på 30 procent indtil en løn før skat på kr. inkl. pension pr. måned. Sagt på en anden måde betyder modreg ningsreglen, at når lønnen øges med kr., modreg nes der 300 kr. i tilskuddet, og den samlede indkomst for den ansatte i fleksjob bliver dermed 700 kr. højere. Tilskuddet og løn kan tilsammen maksimalt udgøre niveauet for lønnen ved ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling.

15 3. Ret og pligt Ledighedsydelse og særlig ydelse Aktiv beskæftigelse Før: Fleksjobvisiterede var omfattet af et individuelt kontaktforløb. Ved kontaktsamtalerne var der blandt andet fokus på, hvad den ledige selv og hvad jobcentret kunne gøre for at finde et fleksjob. Ledighedsydelsen udgjorde procent af højeste dag pengesats. Der kunne udbetales en såkaldt særlig ydelse til personer, der ikke havde ret til ledighedsydelse. Ledigheds- og særlig ydelse blev udbetalt uafhængigt af eventuel ægtefælles indkomst og formueforhold. Nu: Ledighedsydelsen udgør 89 procent af højeste dagpenge sats. For forsørgere, som kommer fra kontanthjælp, udgør ledig hedsydelsen 80 procent af højeste dagpengesats. For ikke-forsørgere, som kommer fra kontanthjælp, udgør ledighedsydelsen 60 procent af højeste dagpengesats. Ledighedsydelsen udbetales uafhængigt af eventuel ægte fælles indkomst og formueforhold. Modtager en person ved lovens i ikrafttræden den 1. januar 2013 ledighedsydelse med højeste sats, det vil sige på mellem 90 og 91 procent af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, fortsætter pågældende med denne sats dog længst til 1. juli 2013, hvorefter satsen nedsættes til 89 procent. 4. Øvrigt Før: Nu: Ledige fleksjobvisiterede skal aktivt søge job. De skal have kontaktsam taler hver tredje måned og have ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Modtagere af ledighedsydelse får tre ugers karantæne ved selvforskyldt ledighed. Varighedsbegrænsning Der er ikke sket ændringer i forhold til revurdering. Ledighedsydelse til personer, der har nået fleksydelsesalderen Før: Tidligere kunne en person, der nåede fleksydelsesalderen, højst mod tage ledighedsydelse i sammenlagt seks måneder. Nu: Ledighedsydelse kan modtages frem til gældende folkepensionsalder, dog således, at personer, der modtager ledighedsydelse med 89 procent eller med satsen svarende til kontanthjælp for forsørgere, ved fleksydelsesalderen (p.t. 60 år), højst kan modtage ledighedsydelse med disse satser i sammenlagt seks måneder. Herefter overgår disse perso ner til at modtage ledighedsydelse med minimumsatsen, det vil sige svarende til kontanthjælpssatsen for ej forsørger, der er fyldt 25 år. Hidtidig arbejdsplads Før: For at få et fleksjob på hidtidig arbejdsplads, skulle mulighederne for arbejdsfasthol delse være afprøvet. De sociale kapitler i overenskomsten kunne på nogle områder være til hjælp i indsatsen. I øvrigt gjaldt det, at revalideringsmuligheder skulle være udtømt. Nu: Man kan først ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår (samtidig skal personen opfylde betingelserne for et fleksjob). Der skal være indgået en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Selvstændige Før: Der er mulighed for fleksjob i egen virksomhed. Nu: Det vil fortsat være muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Tilskuddet udgør maksimalt kr. pr. år (2013-niveau). 15

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere