Stormvejret i Xian an amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stormvejret i Xian an amt"

Transkript

1 3 Morten Laugesen Stormvejret i Xian an amt om en entreprenant partisekretær og hans forsøg på at ændre tingenes tilstand Ind imellem kan en enkeltperson gøre en forskel ud over det sædvan lige. Song Yaping har i hvert fald ydet sit bidrag til at skubbe til udvik lingen i Hubei-provinsen og i Kina. Hans mission er at sikre befolk ningen de kommunale ydelser, som de har en berettiget forventning om at få, og hans vision er at forny kommunistpartiet ved at sende kadrene back to basics. Med afsæt i sin ph.d. fra 2009 kridter Morten Laugesen banen op: Hvad er problemstillingen for de kinesiskes kommuner, og hvad er det egentlig, Song Yaping har gjort? Gennem de seneste ti år har en lang række kinesiske samfundsforskere efterlyst omfattende reformer af det administrative system i landområderne. De hævder, at kommunerne står tilbage som de store tabere efter den omfattende landbrugsskattereform i 2000, som gjorde det ulovligt for kommunerne at opkræve en lang række ekstraskatter og af- gifter hos bønderne og således med et pennestrøg fjernede en vigtig indtægtskilde. Samtidig betød landbrugsskattereformen, at en større andel end tidligere af de landbrugsskatter, som kommunerne har ansvaret for at opkræve, nu skulle sendes videre opad i systemet til bl.a. amterne. Landbrugsskattereformen har altså haft store økonomiske konsekvenser for mange kinesiske kommuner, især dem som er beliggende i Central- og Vestkina, hvor den økonomiske udvikling mange steder ikke er slået igennem i samme målestok som i den sydlige og østlige del af Kina. Som det nederste led i det hierarkiske statsapparat er det kommunernes opgave og ansvar at levere en lang række offentlige serviceydelser, hvilket naturligvis koster penge. Penge, som kommunerne efter landbrugsskattereformen ikke længere har. Derfor har man i løbet af det seneste årti oplevet, at mange kommuner ikke er i stand til at levere den service, som regeringen i Beijing stiller befolkningen i udsigt, hvilket naturligvis fører til generel utilfredshed. >> Yangtze løber gennem Hubei-provinsen, og området i den sydøstlige del af provinsen er en del af det store søområde i Centralkina.

2 4 "Stormvejret i Xian'an amt" Andre kommuner har forsøgt at skaffe penge til at opretholde deres daglige drift ved enten at stifte gæld eller opkræve en række ulovlige skatter og afgifter, med alt hvad deraf følger af utilfredshed og uroligheder blandt lokalbefolkningen. I det stærkt hierarkiske kinesiske statsapparat er mange kinesiske kommuner således fanget i en situation, hvor de pålægges ansvaret for at levere en række serviceydelser (skolegang, sundhedsforanstaltninger, infrastruktur osv.) fra de højere niveauer uden selv at have nogen reel beslutningskompetence og uden, at der følger tilstrækkelige ressourcer med til at løse disse opgaver. Flere prominente samfundsforskere har derfor gjort sig til fortalere for, at man nedlægger de kinesiske kommuner som et selvstændigt administrativt niveau og i stedet lader amterne stå med ansvaret for at levere de offentlige serviceydelser, når det nu i virkeligheden alligevel er amterne, som træffer de vigtigste beslutninger for lokalområderne. Forslaget er selvfølgelig blevet mødt med modstand fra andre sider, bl.a. fra forskere, som mener, at kommunerne ikke bør nedlægges, men tværtimod have deres autoritet styrket. Majoriteten af de kinesiske samfundsforskere synes dog at være enige om, at den eksisterende administrative struktur er uhensigtsmæssig, og efterlyser en eller anden form for handling fra regeringen i Beijing, så man kan få taget hånd om nogle af de mange problemer, kommunerne i de fattigere egne af Kina står over for. Der er dog ikke meget som tyder på, at centralregeringen har en masterplan for reformer af det administrative system på tegnebrættet. Mange amter og kommuner rundt omkring i Kina har derfor været tvunget til at gennemføre deres egne reformer for at forhindre, at den lokale administration bryder fuldstændig sammen. Et af de mest spektakulære reformprogrammer er blevet gennemført i Xian an amt i Hubei-provinsen i det centrale Kina. Fattigdom, oversvømmelser og ny partisekretær Xian an amt ligger omtrent 100 km syd for provinshovedstaden Wuhan i Hubei-provinsen i det centrale Kina og har en samlet befolkning på lidt over en halv mio. indbyggere. Xian an amt var indtil for 6-7 år siden et ganske almindeligt amt med en stor andel af bønder, som ernærede sig gennem produktion af landbrugsafgrøder som ris, hvede, bomuld og te. Som mange andre kommuner i det centrale og vestlige Kina var kommunerne i Xian an amt stærkt forgældede. Et problem, som ikke blev mindre med gennemførelsen af de to landbrugsskattereformer i 1994 og I slutningen af 1990 erne blev Xian an amt ramt af voldsomme oversvømmelser tre år i træk, da store mængder sommerregn fi k Yangtze-fl oden og en række mindre bifl oder til at gå over deres bredder. Konsekvenserne var næsten uoverskuelige. Tusindvis af familier blev gjort hjemløse, og endnu fl ere måtte se deres økonomiske eksistensgrundlag forsvinde, da vandmasserne oversvømmede markerne og ødelagde afgrøderne. På tidspunktet for oversvømmelserne havde Xian an amt allerede fået status som et af Hubei-provinsens dengang i alt 38 fattige amter, og situationen for indbyggerne blev naturligvis yderligere forværret af de voldsomme oversvømmelser. Foruden de voksende gældsproblemer led Xian an amts kommuner under, at deres administrative systemer var ineffektive og overbemandede. De offentlige serviceydelser, som kommunerne havde ansvaret for at levere, var mangelfulde og af dårlig kvalitet. Forholdet mellem befolkning og lokalregering var derfor blevet anspændt, og der blev med jævne mellemrum rapporteret om demonstrationer foran diverse regeringsbygninger, hvor utilfredse borgere forsøgte at få afl øb for deres frustrationer. Situationen var følgelig tilspidset, da Xian an amt i august 1999 fi k en ny partisekretær, Song Yaping, som pga. sine meritter i Xian an amt skulle blive kendt i hele Kina som en entreprenant, visionær og moderne lokalpolitiker. Song Yaping Født i 1957 i Chibi, Hubei-provinsen Uddannet i historie ved Wuhan Universitet Arbejdede to år for provinsregeringen i Hubei efter afsluttet uddannelse Sagde sit job op i 1988 og rejste til Guangdong-provinsen for at arbejde Har bl.a. arbejdet som rådgiver for Jiang Shangzhou, arkitekten bag det såkaldte Yangpu eksperiment i Hainanprovinsen, I 1998 udnævnt til viceborgmester i byen Zaoyang, Hubei-provinsen Udpeget til partisekretær for Xian an amt, Hubei-provinsen, i 1999, hvor han var hjernen bag en række omfattende reformer af de kommunale administrationer Blev i 2004 forfremmet til vicedirektør for Hubei-provinsens politiske kontor med ansvar for at gennemføre kommunalreformer i hele Hubei-provinsen

3 5 Xian an amt Beliggende ca. 100 km syd for Hubei-provinsens hovedstad Wuhan Dækker et areal på km2 og har godt en halv mio. indbyggere Størstedelen af befolkningen er bønder, som ernærer sig ved at dyrke ris, te, bambus, bomuld og hvede Havde før reformerne blev påbegyndt offi ciel status af fattigamt sammen med 37 andre amter i Hubei-provinsen Der er i alt ca. 100 amter i Hubei-provinsen Er i øvrigt kendt for sine mange varmtvandskilder, som tiltrækker en del kinesiske turister i sommerhalvåret Song Yaping var oprindelig uddannet i historie på Wuhan Universitet og var efter afslutningen på sine studier blevet tildelt et job i Hubei-provinsens regeringsadministration. Efter blot to års ansættelse kvittede han sin stilling og rejste til Guangdongprovinsen for at søge job inden for den hastigt voksende private sektor. Denne dannelsesrejse i det sydlige Kina blev en vigtig øjenåbner for ham og kom til at præge hans tilgang til de reformer af det offentlige system, som han igangsatte i Xian an amt kort tid efter sin tiltrædelse som partisekretær. Stormvejret i Xian an amt De administrative reformer i Xian an amt, som Song Yaping iværksatte, blev hurtigt kendt i store dele af Kina under navne som Stormvejret i Xian an amt og Det store regeringsjordskælv i Xian an. De havde til formål at skabe et administrationssystem som på en effektiv måde kunne levere de offentlige goder og serviceydelser, som befolkningen efterspurgte. Det er ikke noget nyt, at kinesiske kommuner og amter forsøger at gennemføre reformer og øge effektiviteten af det administrative system. Erfaringerne viser dog, at mange af disse reformforsøg i bedste fald kun har kortvarig effekt og i værste fald slet ingen. Årsagen er enkel, nemlig at reformer af det lokale administrative system for mange kommuner og amters vedkommende er ensbetydende med simple nedskæringer i medarbejderstaben. Sådanne tiltag har naturligvis en umiddelbar og direkte effekt på lønudgifterne for de enkelte kommuner og amter, men de forbedrer sjældent effekti- viteten i det administrative system og højner ikke kvaliteten af de offentlige serviceydelser. Faktisk har fl ere kinesiske studier vist, at effekten af at fyre kommunalt ansatte kun er kortvarig, idet størstedelen af de afskedigede medarbejdere er at fi nde i deres gamle stillinger igen kort tid efter. Fænomenet med, at medarbejdere genansættes i deres oprindelige stillinger kort tid efter, de er blevet afskediget, har siden midten af 1980 erne været så udbredt, at den kinesiske akademiske litteratur efterhånden betragter det som en naturlov, at kinesiske kommuner gennemlever en cyklus, hvor de vokser og svinder som en blæsebælg. Målet med reformerne i Xian an amt var ikke bare at nedbringe antallet af kommunalt ansatte og derigennem reducere de offentli-

4 6 "Stormvejret i Xian'an amt" ge udgifter, selvom det i den grad også var nødvendigt. For partisekretær Song Yaping var målet med reformerne at skabe et helt nyt tidssvarende administrativt system, som kunne opfylde befolkningens behov for offentlige serviceydelser og således sikre folkelig opbakning til kommunistpartiet. Da jeg interviewede partisekretær Song Yaping i efteråret 2006, udtrykte han sig overraskende klart om sin mission i Xian an amt: Den vigtigste opgave for kommunistpartiet er at servicere befolkningen. Hvis vi ikke er i stand til at varetage denne opgave, så har Partiet ingen raison d être og andre vil uundgåeligt indtage scenen på vores bekostning. Essensen er helt klar: Kommunistpartiets legitimitet og eksistensberettigelse er knyttet tæt sammen med evnen til at levere de offentlige serviceydelser, som befolkningen efterspørger. Og hvis ikke man leverer varen, eller tjener folket, som Formand Mao ville have udtrykt det, så er man ikke berettiget til at sidde på magten. Selve indholdet af reformerne i Xian an amt er naturligvis omfattende og alt for komplekst til at gå i detaljer med her. Et par af elementerne skal dog fremhæves, fordi de repræsenterer et decideret brud med den kinesiske tilgang til at gennemføre kommunale reformer. Offentligt ansatte i lære i den private sektor Ifølge Song Yaping er en af de væsentligste grunde til, at mange forsøg på at reformere de kommunale administrationer i Kina ender i fi asko, at mange kommunale kadrer er ideologisk forstokkede. De er en del af et ineffektivt system, som kun sjældent anlægger et resultatorienteret fokus og endnu sjældnere lader sine produkter (offentlige serviceydelser) systematisk evaluere i form af åben feed-back fra befolkningen. Grunden til, at de fl este reformforsøg således løber ud i sandet er, at de støder på modstand hos de personer, som reformerne egentlig skulle reformere, fordi deres tankesæt er formet af det ineffektive system, de er en integreret del af. For Song Yaping var sagen derfor enkel. Hvis han skulle gøre sig nogle forhåbninger om at gennemføre reelle reformer i Xian an amt, så måtte han først ændre de lokale kadrers opfattelse af, hvad det ville sige at være offentligt ansat og have til primær opgave at tjene folket. En af de første ting, Song Yaping fi k indført efter sin tiltrædelse som partisekretær, var en ordning, som på systematisk vis skulle sende ledende kadrer på langvarige ophold i de økonomisk udviklede provinser i det sydlige Kina. De kadrer, som blev sendt af sted, var i princippet overladt helt til sig selv, dvs. der var ikke truffet forhåndsaftaler om ansættelse på bestemmelsesstedet, når de steg på toget i Hubei-provinsen med retning mod enten Guangdong, Zhejiang, Fujian eller Jiangsu. Når de ankom, var de således blot en del af den fl ydende befolkning, dvs. den store gruppe af migrantarbejdere, som rejser rundt efter forefaldende arbejde. I modsætning til den typiske kinesiske migrantarbejder, var kadrerne fra Xian an amt dog langt bedre uddannede, og deres erfaringer fra partiarbejdet gav dem mulighed for at besætte andre typer af job end blot at udføre simpelt manuelt arbejde. Skal man tro nogle af de kadrer, som tilbragte halve eller hele år i det sydlige og østlige Kina, og som jeg havde mulighed for at interviewe i efteråret 2007, så lykkedes missionen med at ændre deres tankegang og indstilling til at besidde et offentligt embede til fulde. En af disse kadrer havde tilbragt næsten to år i Guangdong-provinsen uden sin familie, hvor han endte i en stilling som souschef for en mindre privat virksomhed. Under interviewet understregede han fl ere gange, hvordan der nærmest var blevet skabt en helt ny arbejdskultur i de kommunale administrationer i Xian an amt, og hvordan kadrernes egen opfattelse af deres rolle i forhold til befolkningen havde ændret sig markant. De kommunale kadrer lærte altså gennem egne erfaringer at forstå markedsøkonomiens mest basale mekanismer, men derudover havde udsendelserne af de mange kadrer også en positiv indvirkning på økonomien i Xian an amts kommuner, idet man sparede udgifterne til løn for de kadrer, som var bortrejst. Med udsendelsen af mere end 200 kadrer i løbet af ordningens første par år, løb kommunernes besparelser i løn op i adskillige millioner yuan om året. Men udsendelserne havde også en anden positiv effekt på økonomien i Xian an amt: Mange kadrer opbyggede nemlig nye, stærke, personlige netværk, mens de var bortrejst fra Xian an amt, og havde efter de-

5 7 res hjemkomst held til at få pengestærke personer i disse nye netværk til at investere i lokale projekter i Xian an amt. Således modtog Xian an amt i 2003 investeringer for mere end 60 mio. kroner fra investorer, som udsendte kadrer havde fået skabt kontakt til under deres ophold andre steder i Kina. Kommunesammenlægning og personalereduktion Siden midten af 1980 erne har man overalt i Kina forsøgt at reducere de offentlige udgifter ved at sammenlægge kommuner og derved skabe større administrative enheder. Selvom antallet af kommunesammenlægninger toppede i sidste halvdel af 1980 erne, hvor det samlede antal kinesiske kommuner faldt med 47 pct. fra (1985) til (1992), så er antallet af kommuner faldet stødt lige siden, og i dag fi ndes der kun ca kommuner i Kina. Nu er succeskriteriet for de fl este administrative reformer jo som nævnt ikke, om man får nedbragt antallet af afdelinger eller tilknyttede institutioner inden for den enkelte kommune. Det afgørende er, om man får skabt en administrativ struktur, hvorved kommunerne på en hensigtsmæssig og effektiv måde kan varetage de nødvendige arbejdsopgaver og forpligtelser i forhold til befolkningen. Problemet med mange af de lokale administrative reformer, som kinesiske amter og kommuner har været tvunget til at gennemføre pga. dårlig økonomi er, at man har haft en ensidig fokus på at nedbringe antallet af medarbejdere og forenkle den administrative struktur uden for alvor at tage stilling til, om den administrative struktur, man har lagt sig fast på, i virkeligheden er tidssvarende. Det kinesiske samfund gennemgår kolossale forandringer i disse årtier, og kravet til de offentlige myndigheder er enorme. Befolkningen efterspørger konstant nye former for offentlige serviceydelser, og selvom man skal passe på med at generalisere, så er det næppe at tage munden for fuld, hvis man påstår, at offentlige institutioner i Kina ikke altid har været lige gode til at tilpasse sig en ny dagsorden. I Xian an amt fi k man i årene reduceret antallet af kommuner fra 22 til 12, hvorved det gennemsnitlige indbyggertal pr. kommune blev næsten fordoblet fra til indbyggere. Derfor var udfordringen for Song Yaping ikke så meget at få nedbragt størrelsen på de kommunale bureaukratiske systemer, som det reelt var at få deres funktioner tilpasset det omkringliggende samfund. Riv templet ned og fordriv munkene Som nævnt har kommunerne i Kina været genstand for mange reformforsøg igennem de seneste par årtier. Mange af dem er enten løbet ud i sandet eller har ikke ført til de ønskede resultater. De fl este kinesiske forskere er enige om, at den ringe grad af succes bl.a. skyldes, at man forud for reformernes gennemførelse ikke gør sig tilstrækkeligt klart, hvilke funktioner kommunerne skal kunne varetage. I stedet har der været en tendens til, at man blot fastsætter rigide mål for, hvor mange medarbejdere der bør afskediges i den enkelte kommune. I Xian an amt var situationen så alvorlig, at der var behov for gennemgribende reformer. Og med partisekretær Song Yaping i spidsen havde man fået en mand, som ikke var bange for at sætte sin politiske karriere på spil i forsøget på at opnå de nødvendige resultater. På nationalt kinesisk fjernsyn fortalte han i 2004 om visionerne bag reformerne i Xian an amt: Hvad individet er i stand til at gøre, behøver lokalsamfundet ikke bekymre sig om. Hvad lokalsamfundet er i stand til at gøre, behøver lokalregeringen ikke bekymre sig om. Vi er nødt til at give folk mulighed for at varetage deres egne interesser. Hvis vi samtidig anerkender, at private organisationer kan varetage samfundsmæssige opgaver på en kreativ måde og med stor entusiasme, så behøver lokalregeringerne ikke varetage disse opgaver. På den måde kan man faktisk reducere størrelsen af det administrative apparat betydeligt. Ud fra en tro på, at man for færre offentlige midler kunne tilbyde bedre offentlig service ved at lade private aktører udføre en række opgaver, som de kinesiske kommuner ellers traditionelt har haft ansvaret for, tog Song Yaping en drastisk beslutning. En lang række kommunale serviceinstitutioner fi k cuttet deres økonomiske bånd til kommunerne, medarbejderne blev reelt fritstillet, og serviceinstitutionernes arbejdsopgaver blev sendt i åben licitation, hvorefter private aktører kunne byde på opgaverne. Xian an er kendt for sine bambus, der trives i bjergene.

6 8 "Stormvejret i Xian'an amt" Vil du vide mere? Læs fx på Xian an regeringens egen hjemmeside: Hensigten med at rive templerne ned og fordrive munkene, som Song Yaping selv omtalte det utraditionelle tiltag, var ikke at fratage de enkelte kommuner ansvaret for, at befolkningen får den service, den har krav på, men at videregive ansvaret for at levere serviceydelserne til private aktører, som kan gøre det bedre og billigere. Idéen er altså, at den enkelte kommune udarbejder en servicekontrakt og betaler en eller fl ere aktører for at levere en service, hvis omfang og kvalitet er fastsat af kommunen og defi neret i kontrakten. De Tre Repræsentationer På den 16. partikongres i 2002 fremkom daværende generalsekretær og præsident Jiang Zemin med et epokegørende standpunkt: Kommunistpartiet skulle ikke bare repræsentere bønder og arbejdere, men også private entreprenører, De røde kapitalister skulle være velkomne til at yde deres bidrag til udviklingen af landet. Forslaget vandt gehør trods megen modstand internt i partiet, og De Tre Repræsentationer anses for en vigtig milepæl i udbygningen af det teoretiske grundlag for Kinas Kommunistiske Parti. Artiklens forfatter Morten Laugesen ses til venstre det er ikke altid kedeligt at være på feltarbejde i Kina... I Xian an amt, hvor en stor del af befolkningen er bønder, efterspørges der forskellige serviceydelser, som især relaterer sig til landbrugsproduktion, som f.eks. information om nye afgrøder og dyrkningsmetoder, hjælp til udarbejdelse af planer for pesticidanvendelse, dyrlægebesøg osv. Inden reformerne havde kommunernes forskellige landbrugskontorer ansvaret for at levere sådanne ydelser til befolkningen, men leverancen var meget sporadisk og levede ikke op til befolkningens forventninger. Bønderne klagede ofte over, at de ikke modtog de serviceydelser, de havde brug for, og at de kommunale embedsmænd kun viste sig i landsbyerne, når de et par gange om året kom for at opkræve skatter og afgifter. Ifølge bønderne var der intet incitament for landbrugskonsulenterne i forhold til at skulle bevæge sig ud i felten, for deres løn var fast og uafhængig af, om de reelt udførte deres arbejde eller ej. En generel opfattelse af de kommunale landbrugskonsulenter var derfor, at de i stedet foretrak at tilbringe arbejdstiden på kontoret med at spille kort (blandt bønderne i Xian an amt fl orerede en talemåde om, at Tre esser er de Tre Repræsentationer en henvisning, som illustrerer afgrunden mellem befolkningens opfattelse af de lokale embedsmænds adfærd og tidl. præsident Jiang Zemins ambitiøse forsøg på at forny det ideologiske fundament for kommunistpartiet). Efter reformerne i Xian an amt oplevede de fl este bønder, at de modtog fl ere informationer og bedre serviceydelser end tidligere. Alle landbrugskonsulenter, som nu ikke længere var direkte ansat af kommunerne, havde underskrevet servicekontrakter med kommunerne, hvori det eksplicit fremgik, hvilke former for serviceydelser de skulle levere til hvem og hvornår. For at sikre at indholdet i kontrakterne bliver overholdt, skal modtageren af serviceydelsen (i dette tilfælde den enkelte bonde) kvittere for modtagelsen. Såfremt indholdet i kontrakten ikke overholdes, får det direkte økonomisk konsekvens for kontraktunderskriveren, der risikerer at miste en del af sin løn eller må vinke farvel til en eventuel aftalt bonus. I modsætning til i Danmark, hvor vi efterhånden har vænnet os til, at mange kommunale serviceopgaver er blevet udliciteret til private aktører (tænk blot på hjemmehjælp), så er det ikke hverdagskost i Kina, at det ikke er kommunen selv, som har ansvaret for at levere en given serviceydelse til borgeren. Reformerne i Xian an amt kan derfor også ses som et forsøg på at gøre op med den traditionelle kinesiske stor stat lille samfund -model og i stedet skabe en lille stat stort samfund -model, hvor private aktører varetager en lang række opgaver, som kommunerne historisk set har haft ansvaret for. Xian an amt som model Det er endnu lidt for tidligt at vurdere, om de reformer, Song Yaping fi k igangsat i Xian an amt, er tilstrækkelige til at bringe de økonomisk hårdt trængte kommuner på ret køl igen. Men de har allerede haft en kolossal indfl ydelse på mange kommuner rundt omkring i Kina: Alle provinser i Kina, med undtagelse af Tibet, har haft delegationer af embedsmænd i Xian an amt for at studere indholdet af reformerne og blive inspireret i forhold til, hvordan de kan løse de problemer, de selv står over for. I Hubei-provinsen, som de seneste år er blevet kendt i Kina for at være en meget reformvenlig provins, er man gået et skridt videre og har iværksat reformer af samtlige kommuner i provinsen med udgangspunkt i de erfaringer, man har gjort sig i Xian an amt. Den ansvarlige person for at gennemføre denne reformbølge i hele provinsen er ingen ringere end Song Yaping, som i 2004 blev forfremmet til en stilling som vicedirektør i Hubei-provinsens reformkontor med tilhørende sæde i Hubei-provinsens partikomite. At blive forfremmet fra en stilling som partisekretær i et amt til pludselig at være medlem af provinsens magtmæssige inderkreds er yderst usædvanligt. Det vidner naturligvis om, at visionære og entreprenante personer som Song Yaping tillægges stor betydning i forhold til kommunistpartiets forsøg på at opnå større folkelig opbakning i de egne af Kina, hvor den økonomiske vækst har været under landsgennemsnittet.

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Bali. Marcus Oxbøll 9. August 2016

Bali. Marcus Oxbøll 9. August 2016 Bali Marcus Oxbøll 9. August 2016 1. Hvor mange indbyggere er der på Bali? Svar: Der bor 4,225,384 mennesker på Bali. (2014) 2. Hvad er deres tro? Svar: De har i alt fem forskellige religioner: Hinduer

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor Baggrund Kinas ældrebefolkning er i voldsom vækst. I dag er der ca. 180 mio. kinesere over 60 år svarende til 13,3 pct.

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen Indblik Frederiksberg 17. oktober 2014 Danske el-net foran stor investeringspukkel Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen De danske elnet leverede i 2013 en rekordhøj stabilitet.

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse!

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA Konference, juni 2017 Henrik Elberg, arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør INTRO FORUDSÆTNINGER CRECEA har arbejdet med sikkerhed og sikkerhedskultur

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse 2012/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. november 2012 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

KVALITETSFOND LØFTER IKKE DE OFFENTLIGE INVESTERINGER

KVALITETSFOND LØFTER IKKE DE OFFENTLIGE INVESTERINGER 19. november 28 KVALITETSFOND LØFTER IKKE DE OFFENTLIGE INVESTERINGER Regeringen lagde med sin kvalitetsfond op et megaløft i de offentlige investeringer, som den daværende finansminister Thor Pedersens

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset Det førindustrielle Danmark, ca. 1730-1870 Danmarks Økonomiske Historie Forelæsning 3/9-2009 Paul Sharp, paul.sharp@econ.ku.dk Om mig Cand.Polit og ph.d. i økonomi Afhandling om international økonomisk

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Hvorfor kommunalt demokrati? Kommunestyret er en grundpille i de nordiske samfund Det sikrer, at den offentlige styring tilpasses lokale forhold

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Indledning I denne rapport har jeg valgt at arbejde med Automatisering, det er for det meste noget der foregår på en computer, da den kan det samme som en lommeregner, og meget mere.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

CASE: Succes med salgsoptimering

CASE: Succes med salgsoptimering CASE: Succes med salgsoptimering Denne case handler om salgsoptimering.casen kan give salgschefen og sælgerne viden om, hvordan de med enkle og ufarlige midler kan skabe et flow i salgsarbejdet, så tingene

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK I Udbetaling Danmark arbejder man systematisk med præstationsledelse, hvilket har bidraget til en gennemgribende effektivisering af virksomheden. I 2015

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Astrid Haar Jakobsen 10. semester Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring of Filosofi Aalborg Universitet, København Abstract

Læs mere

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Paradokset med metoder i mødet med brugeren STOF nr. 12, 2008 Paradokset med metoder i mødet med brugeren Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. AF CHRISTIAN SOLHOLT Hash- og kokainprojektet

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere