Godkendt af bestyrelsen Side 1 af 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af bestyrelsen 24-11-2015. Side 1 af 6"

Transkript

1 Godkendt af bestyrelsen Side 1 af 6

2 IDEGRUNDLAG Senior Erhvervs væsentligste mission er at danne ramme om jobsøgning for ikke beskæftigede seniorer over 50 år, der ønsker at komme i varigt ustøttet arbejde, eller ønsker at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet længst muligt. Senior Erhverv Nordjylland skal skabe kontakt til flest mulig af de ledige seniorer, der ønsker at komme i job igen. Deltagelse i netværket er frivillig og medlemmerne forventes: at tage ansvar for egen situation og egne valg i forhold til at opnå beskæftigelse. at tage fælles ansvar for at få flest mulige medlemmer i arbejde at tage fælles ansvar for at styrke seniorers synlighed og værdi på arbejdsmarkedet. efter ideen om selvaktivering gennem frivillig indsats at være med til at oparbejde efterspørgsel på deres kompetencer og erfaring IDENTIFIKATION Senior Erhverv Nordjylland (SEN) er en afdeling af det landsdækkende netværk Senior Erhverv Danmark. SEN indgår i regionalt samarbejde med SE Nordvestjylland, SE Skive, SE Vendsyssel (Hjørring), SE Århus, SE Søhøjlandet (Silkeborg), SE Midtjylland (Herning) og SE Kronjylland (Randers) i Region Midt-Nord. SEN er én af de større netværksafdelinger i SE DK, der i alt har 24 lokale foreninger. Medlemstallet varierer, alt efter jobsucces og rekruttering af nye medlemmer. Medlemmerne forventes at udføre mindst 10 timers arbejde for SEN om måneden, men meget gerne mere. SEN er organiseret som en forening med en bestyrelse og 3 4 arbejdsgrupper. SEN er i august 2012 flyttet til nye lokaler på Systemvej 10, en stor og tiltrængt udvidelse af faciliteterne. Bestyrelsen forestår den overordnede koordinering af netværkets aktiviteter Medlemsgruppen varetager den daglige administration, økonomi og telefonpasning på kontoret Desuden tager gruppen sig af introduktion af nye medlemmer og kursusvirksomhed for foreningens medlemmer. Virksomhedsgruppen, der beskæftiger sig med opsøgende virksomhed i forhold til arbejdsgiverne og øvrige interessegrupper herunder erhvervsklubber o.lign. IT-gruppen, der vedligeholder foreningens IT-udstyr, hjemmeside, database og arrangerer workshops om IT-emner for medlemmerne. PR-gruppen arbejder med PR-aktiviteter og -materialer rettet mod nye medlemmer og virksomheder. Senior Erhverv Nordjyllands aktiviteter finansieres dels af et medlemskontingent og dels af helt nødvendige økonomiske midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Selvaktiveringspuljen for Seniorer 2014 (FL ), som også dækker de landsdækkende aktiviteter, herunder udgifter til landskoordinering. Pr er der af Satspuljemidlerne afsat 6,3 mill. kr. i hvert af årene fra 2014 til 2017 til at videreføre støtten til Senior Erhverv. Fordelingen mellem netværkene meddeles hvert år af STAR efter ansøgning fra hvert enkelt netværk. ANALYSE Antallet af ledige i Region Nordjylland, over 50 år, er i perioden september 2013 til september 2014 steget fra 3190 til 3432 en stigning på 7,5% (kilde: Danmarks Statistik). Side 2 af 6

3 Ledigheden i den samme gruppe er i de 5 kommuner i SEN s område (Jammerbugt, Mariager Fjord, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg) er pr. september 2014 opgjort til 2014 personer mod 1903 i september 2013 svarende til en stigning på 5,5%. Bruttoledige Antal M M M M M M M M M M M M M09 Region Nordjylland SEN's område Pr. 31. oktober 2014 var vi i alt 85 medlemmer, heraf 49 A-medlemmer. I 2014 har 26 medlemmer indtil nu fået varigt ustøttet arbejde (mod 33 i hele 2013), medens 31 nye medlemmer er kommet til. Det generelle fald i ledigheden siden 2013 har primært kunne mærkes på tilgangen af nye medlemmer, der er noget lavere end tidligere. Det er fortsat overvejende funktionærer og ledere /mellemledere, der finder SEN s tilbud attraktivt, selv om foreningen er åben for alle, der opfylder adgangs-kriterierne. Blandt arbejdsgiverne er kendskabet til Senior Erhverv og medlemmernes kompetencer øget men brugen af SEN i rekrutteringen er fortsat begrænset. Der er stadig en tendens til at ansøgninger, såvel opfordrede som uopfordrede, fra personer over 50 år sorteres fra ved besættelse af jobs i erhvervslivet. Vi ser dog en stigende interesse fra arbejdsgiverne, når vi opsøger dem med SEN s tilbud. Der er etableret et fast samarbejde med de fleste af områdets 2. aktører, med jævnlige besøg og optræden for potentielle medlemmer. SWOT analyse Styrker et netværk der løfter i flok aktiv bearbejdning af jobmarkedet stigende kendskab til SEN positiv omtale Muligheder nye måder at bearbejde arbejdsgiverne på øget fokus på rekruttering til SEN intensivere samarbejdet med øvrige aktører udbygge samarbejdet med de 5 jobcentre lav ledighed Svagheder stor medlemsgennemstrømning kontinuitet i arbejdet følsomt for få aktive medlemmer Trusler manglende resultater gør SEN mindre attraktiv for potentielle medlemmer reduktion i tilskud fra SFR stor forøgelse af arbejdsløsheden øget aktivering af SEN s medlemmer Side 3 af 6

4 MÅLSÆTNING Senior Erhverv Nordjylland vil: fortsat fremme kendskabet til SEN og medlemmernes kompetencer aktivt påvirke erhvervslivets beslutningstagere til at ansætte foreningens medlemmer etablere/udbygge samarbejdet med jobcentrene i området samarbejde med øvrige aktører der fremmer SEN s formål styrke kendskabet til SEN blandt potentielle medlemmer og arbejde for at flest mulige medlemmer kommer i job forbedre PR og markedsføringen af SEN MÅL I det følgende behandles mål og strategier for hver enkelt arbejdsgruppe i SEN: Bestyrelsen repræsentation i et eller flere Lokale Beskæftigelses Råd søge og opnå tilsagn om midler fra bl.a. LBR undersøge alternative kilder til financiering Medlemsgruppen at rekruttere nye medlemmer at få nye medlemmer ind i de aktive grupper at aktivere de passive medlemmer at sikre optimal kommunikation internt mellem medlemmerne at sikre grundlaget for kontinuitet i arbejdet Virksomhedsgruppen udbrede kendskabet til SEN og medlemmernes kompetencer forbedre kontakt og opfølgning ved henvendelser fra virksomhederne udvikle de metoder, der bruges til at skabe kontakt til virksomhederne og disses beslutningstagere forbedre metoder til synliggørelse af medlemmernes kompetencer udbrede og synliggøre kendskabet til SEN via Erhvervsledernes netværk, eksempelvis BNI. IT-gruppen bevare nuværende standard under hensyntagen til de sparsomme resurser, der er til rådighed. Netværk og NAS-server: at holde status quo på nuværende system Hardware: at sikre nuværende standard forbedres Software: at opdatere nuværende systemer samt installere ny software (free ware) efter behov Sikkerhedspolitik: at sikre foreningens data ved backup hver uge lave korrektion og opdatering af SEN webside efter behov, herunder uploading af referater at samarbejde med andre netværk vedr. IT og CV databasen at afholde workshop og interne kurser i relevante emner med vægt på SEN s administrationsbehov PR-gruppen øge kendskabet til SEN både blandt potentielle medlemmer og områdets arbejdsgivere holde løbende kontakt til jobcentre, 2. aktører og A-kasser. sikre at SEN s arbejdsgrupper har relevante opdaterede PR-materialer STRATEGI Medlemsgruppen at selvaktivering og hjælp til selvhjælp er det bærende element at genaktivering af passive medlemmer fremmes gennem positiv motivation at være opsøgende i fora hvor seniorer over 50 år færdes løbende at holde kontakt til jobcentrene at undersøge muligheder for at holde lokale SEN åbent hus arrangementer på jobcentrene etablere en mentorordning for nye medlemmer Side 4 af 6

5 Virksomhedsgruppen vil fortsætte det opsøgende arbejde i form af uanmeldte virksomhedsbesøg vil systematisere planlægning af besøgene, så en bedre dækning i de enkelte områder etableres vil fortsat tilbyde besøg / foredrag i arbejdsgiversammenslutninger, virksomhedsklubber o. lign. vil etablere procedurer og vagtordning så henvendelser fra virksomhederne behandles hurtigt og effektivt og der følges op på henvendelserne vil overveje nye metoder til at skabe kontakt til virksomhederne og disses beslutningstagere vil overveje metoder til forbedret synliggørelse af medlemmernes kompetencer IT-gruppen vil sikre at SEN s IT-system fungerer i henhold til de i Strategiplan 2015 og af SEN s bestyrelse vedtagne retningslinier - herunder sikre, at den daglige drift og anvendelse sker på den for medlemmerne mest tilfredsstillende måde vil sikre, at web-side er opdateret - samt at SEN s lokale sider - herunder CV databasen - opdateres og vedligeholdes efter retningslinier vedtaget af SEN s bestyrelse vil sikre, at SEN s IT-system er dokumenteret, at der er udarbejdet en brugeranvisning og at der gennemføres kurser i brugen af EDB-systemet for foreningens medlemmer PR-gruppen løbende kontakt til Jobcentre og 2. aktører aftaler med 2. aktører om jævnlige optrædener for potentielle medlemmer kontakt til områdets A-kasser ifm. de halvårlige Åbent Hus arrangementer. skaffe midler til fremstilling af flyers, reklamebannere og øvrige PR-materialer HANDLINGSPLAN Bestyrelsen der skal minimum en gang årligt følges op / justeres på Strategiplanen og nye handlingsplaner udarbejdes. Næste gang senest i november Medlemsgruppen Varetage den daglige administration, økonomi og kontorvagter, desuden tager gruppen sig af introduktion af nye medlemmer og administration af kursustilbud fra SE-Danmark. De daglige opgaver er beskrevet i Kontorhåndbogen. Virksomhedsgruppen der køres fortsat opsøgende arbejde på en fast ugedag (pt. tirsdag). der udarbejdes jævnligt kørelister og kort, der identificerer interessante virksomheder i et bestemt område virksomhedsdatabasen holdes opdateret med besøgsrapporter. det skal besluttes, om og i givet fald hvornår vi skal genfremsende vores tilbud om orientering om SEN til erhvervsklubberne i området sammen med PR-gruppen. Evt. nye målgrupper skal identificeres. der skal gennemføres en brainstorm om nye egnede metoder til at skabe kontakt til virksomhederne / disses beslutningstagere. erhvervsledernes netværk kontaktes og der tilbydes en kort orientering til SEN. vikar- og rekrutteringsbureauer kontaktes med opfølgning på samarbejdet. IT- gruppen normal IT service i forbindelse med møder og workshops, dog kan gruppens medlemmer kontaktes / tilkaldes efter behov månedlig gennemgang af netværk og NAS-server med oprydning på server og kontrol af fil og mappe systemer efter behov gennemgang af arbejdsstationer, printer etc., og justering af de enkelte arbejdsstationeres konfiguration og opdatering af dokumentation løbende kontrol af software konfigurationen, justering af software efter behov og vurdering af behov for opgradering sker på gruppemøderne. Software licenserne skal kontrolleres i forbindelse med installering af nyt software, både tilkøbt og freeware. Side 5 af 6

6 sikkerhedspolitik, som sker ved adgangsbegrænsning og login styring, viruskontrol og med freeware beskyttelsesprogrammer, til non profit virksomheder, som Senior Erhverv Nordjylland må betragtes som. sikring af data på server ved backup hver uge brug af web-portal, opbygning af side samt test af systemet; dette kan ske i forbindelse med workshop, evaluering og tilbagemelding ved spørgsmål til brugerne af SEN s webside samarbejde med de øvrige netværk i forbindelse med CV databasen gennem SE tilrettelæggelse af kurser og workshop i samarbejde med andre SEN grupper PR-gruppen uopfordrede besøg hos jobcentre, 2. aktører og A-kasser aftaler med 2. aktører om jævnlige optrædender for potentielle medlemmer ansøge relevante fonde og virksomheder om midler til fremstilling af PR-materialer løbende at vurdere behovet for nye/opdaterede PR-materialer Løbende opgaver i Senior Erhverv Nordjylland: Her henvises til seneste udgave af Ansvarsfordeling af opgaver og Kontorhåndbogen. Side 6 af 6

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere