Årsplan for dansk i 6. klasse skoleåret 2014 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for dansk i 6. klasse skoleåret 2014 / 2015"

Transkript

1 Årsplan for dansk i 6. klasse skoleåret 2014 / 2015 klasselærer: Nils Kristensen Materialer Faglighed Arbejdsmetoder Personlige og social udvikling Samarbejde, pligter og medindflydelse Evaluering Møder Store hjemmeopgaver. Undervisningsplan Materialer: Læsebog: Tid til dansk 6. kl. Det bugter sig i bakkedal. Grammatik: skrivevejen 6, Mango 1-2 Stavning: Stavetræning 6.1 og 6.2 Diktat: Diktat for 6 Fagbøger som ebøger Bøger som vi skal læse i løbet af året: Josefine Ottesen: Eventyret om Fjeren og rosen Josefine Ottesen: Golak Bjarne reuter: En som hodder En bog om at lave tegneserier. Den hemmlige kasse Det faglige arbejde I klassen arbejder børnene med læse med større sikkerhed, hastighed og kompleksitet. Børnene skal arbejde med en mere undersøgende tilgang til sprog og tekster. De skal lære at analysere og forstå stadig mere komplekse tekster, og de skal lære at planlægge og strukturere mere komplicerede arbejdsprocesser. Jeg lægger vægt på elevernes fortsatte arbejde med udvikling af ordforråd og begreber. Læsning og skrivning udvikles i et fortsat samspil, og eleverne skal vænnes til at iagttage tekststrukturer og genretræk og reproducere dem i egne tekster. Børnenes færdigheder i at læse og fremstille, herunder skrive, stave og formidle, skal udvikles og konsolideres i arbejdet med alle typer tekster. Jeg stiller større krav til elevernes evne til at undersøge, systematisere, strukturere og vurdere indholdet i de tekster, de arbejder med. Eleverne skal kunne overvåge egen læseforståelse og revidere egen arbejdsproces, når de læser og fremstiller tekster, og de skal kunne perspektivere tekster i forhold til andre tekster. Børnene skal udvikle et fagsprog, så de kan udtrykke sig om egen læreproces ved f.eks. at sætte ord på brugen af læseforståelsesstrategier, skrivestrategier og analyseredskaber til fortolkning og kommunikation. Undervisningen er tilrettelagt således, at den skal lede frem mod, at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 1 S ide

2 Læsning Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Finde tekst fokuserer på billed, diagram- og fuldtekstsøgning på nettet. Forberedelse fokuserer på overblikslæsning og læseformål. Afkodning fokuserer på genkendelse af ords betydningsdele og stavemåder og på den flydende læsning. Sprogforståelse fokuserer på elevernes strategier til at identificere vigtige ord i teksten og udlede ords betydning af konteksten. Tekstforståelse fokuserer på forståelse og fortolkning af tekster ved brug af sammenfatning og grafiske modeller. Sammenhæng fokuserer på elevernes vurdering af teksters perspektiv og anvendelighed. Finde tekst Eleverne skal lære at finde relevante tekster og billeder på nettet. Undervisningen skal fokusere på udvikling af søgerelaterede læsestrategier i fuldtekstsøgning. Der skal arbejdes med både tekst og billedsøgning og med brug af forskellige søgemaskiner og -metoder. Forberedelse Eleverne skal lære at identificere tekstens forskellige grafiske, skriftlige og billedlige elementer og redegøre for sammenhængen imellem dem. De skal endvidere lære at skelne imellem, hvad der er tekstens formål, og hvad der er deres eget formål med at læse teksten. Undervisningen skal fokusere på at bestemme afsenderens formål med teksten. Formålet kommer bl.a. til udtryk via den måde, tekstens forskellige elementer præsenteres og kædes sammen. Ud fra dette vil eleverne fx kunne danne sig et indtryk af, om en tekst har til hensigt at beskrive noget relevant, fortælle en interessant historie eller overbevise om noget. De skal på denne baggrund kunne overveje, om dette er relevant for det, de skal bruge teksten til. Afkodning Undervisning skal have fokus på stadig at udvikle elevernes ordgenkendelse, således at de også kan læse både kendte og ukendte ord i fagtekster. På dette trin skal de umiddelbart kunne genkende hyppige morfemer i ord (både rodmorfemer, aflednings- og bøjningsmorfemer) og på den måde læse morfologisk komplekse ord sikkert og hurtigt. Det er det, som for alvor skal gøre deres læsning let og ubesværet, især når tekstens emne er velkendt. Et godt pejlemærke er, at eleverne skal kunne stillelæse lette tekster for aldersgruppen flydende og med god forståelse med omkring 200 ord pr. minut. Tekster med et nyt indhold i relation til kendte emner skal de læse med omkring 140 ord pr. minut. Sprogforståelse Eleverne skal lære at identificere tekstens centrale ord og begreber, og de skal lære at udlede dele af ukendte ords betydning ud fra sammenhængen i teksten og ordenes betydningsdele. Undervisningen skal fokusere på at udvikle elevernes opmærksomhed på tekstens centrale ord og begreber. De skal kunne udnytte fagord og begreber i fx overskrifter, billedtekster og faktabokse til at danne sig en idé om centrale emner og problemstillinger i teksten, som de skal have særlig opmærksomhed på under læsningen. Eleverne skal kunne udlede dele af ukendte ords betydning ud 2 S ide

3 fra sammenhængen i teksten og ordenes betydningsdele. Det gør de bl.a. ved at bruge deres viden om tekstens centrale emne (fx overbegrebet), andre ord i teksten (fx eventuelle sammenligninger, modsætninger og underbegreber) og de ukendte ords betydningsdele (morfemer). Tekstforståelse Eleverne skal lære om de mest almindelige tekststrukturer, og de skal lære at anvende grafiske modeller som redskab til at skabe sig overblik over teksten. Undervisningen skal tage udgangspunkt i almindelige tekststrukturer som fx årsag/følge, problem/løsning, sammenligning/ modsætning, helhed/beskrivelse, således at eleverne kan bruge strukturerne til at få overblik over, opsummere og sammenfatte tekster. Undervisningen skal tydeliggøre, hvordan grafiske modeller kan anvendes som redskab til at skabe overblik over komplekse faglige fremstillinger eller problemstillinger. Opmærksomhedspunkt: Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten. Sammenhæng Eleverne skal lære at vurdere tekstens udsagn og perspektiv og dens anvendelighed i forhold til læseformål. Undervisningen skal fokusere på at finde tegn i teksten, som signaliserer noget om tekstens redelighed, troværdighed, dens omtale af personer og omstændigheder, således at eleverne på et sagligt grundlag kan vurdere tekstens anvendelighed. 3 S ide

4 Fremstilling Kompetenceområdet fremstilling omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Planlægning fokuserer på at få idéer og tilrettelægge fremstillingsprocesser. Forberedelse fokuserer på at konkretisere idéer og udarbejde skitser til de færdige produkter. Fremstilling fokuserer på at udarbejde forskellige typer tekster. Respons fokuserer på at give og modtage respons ud fra givne kriterier. Korrektur fokuserer på at kunne foretage korrektur på tegnsætning og stavning. Præsentation og evaluering fokuserer på mundtlig fremlæggelse og revision af arbejdsproces og målsætning. Planlægning Eleverne skal lære at strukturere deres idéer og planlægge fremstillingen af en tekst. Undervisningen skal fokusere på brug af redskaber til idéudvikling, som fx brainstorm, mindmaps og tankekort. Eleverne skal kunne planlægge fremstillingsprocessen og skitsere en arbejdsplan. En arbejdsplan indeholder fx fordeling af opgaver, indhold og tidsplan. Forberedelse Eleverne skal lære at beskrive forventninger til det endelige produkts form og indhold, inden de går i gang med selve tekstproduktionen. Undervisningen skal fokusere på, hvordan et grundigt forarbejde til en tekstproduktion kan udarbejdes. Forarbejdet kan fx tage form af skitse, synopsis, disposition, manuskript, storyboard eller hypertekststruktur. Fremstilling Eleverne skal lære at arbejde med kommenterende og forklarende fremstillingsformer både i tekst, lyd og billede. Undervisningen skal fokusere på fremstilling af fagtekster og på skelnen mellem hensigterne med disse. Undervisningen skal tydeliggøre forskelle mellem kommenterende fremstillingsformer, hvor eleverne skal forholde sig til andre tekster eller temaer og forklarende fremstillingsformer, hvor de forklarer, hvordan et fænomen hænger sammen. Undervisningen skal endvidere giver eleverne erfaringer med udarbejdelse at dramatiske produkter, fx scener i et teaterstykke, dokumentariske produkter, fx en tv-dokumentar og interaktive produkter, fx hjemmesider. Respons Eleverne skal lære at lytte til andres respons og vurdere, hvilken respons de vil tage til sig og anvende til forbedring af egen tekst. Undervisningen skal være præget af en konstruktiv responskultur, så alle eleverne kan og tør både give og modtage konstruktiv respons. Eleverne skal kunne give respons i forhold til aftalte fokuspunkter. Korrektur Eleverne skal lære at anvende afsnit og sætte tegn med henblik på produktion af en korrekt tekst. Undervisningen skal til stadighed understøtte elevernes arbejde med at udarbejde tekster, som mht. struktur, sprog og sætningsopbygning er næsten korrekte. Præsentation og evaluering Eleverne skal lære at præsentere deres produkter med fokus på modtagerne, og de skal lære at reflektere over egen arbejdsproces. Undervisningen skal fokusere på, at det er modtageren og ikke afsenderen, som skal være i centrum ved en fremlæggelse. Evaluering af egne arbejdsprocesser bør være en integreret del i den daglige undervisning. 4 S ide

5 Fortolkning Kompetenceområdet fortolkning omfatter fem færdigheds- og vidensområder: Oplevelse og indlevelse fokuserer på at læse på, mellem og bag linjerne og at udtrykke en teksts stemning. Undersøgelse fokuserer på at undersøge fortællerpositioner og tekstens rum og tid. Fortolkning fokuserer på meddigtning af teksten og at finde motiv og tema. Vurdering fokuserer på at anmelde tekster og sætte tekster i forhold til deres samtid. Perspektivering fokuserer på at sætte tekster i perspektiv til andre værker og teksters samtid. Oplevelse og indlevelse Eleverne skal lære at læse indhold og budskab ind i tekster, som ikke direkte står på linjerne eller vises i filmen/billedet (læse med fordobling). Undervisningen skal fokusere på det, der står mellem linjerne. Når eleverne læser eller ser en tekst, skal de samtale om deres forståelse af, hvad teksten siger både på, mellem og bag linjerne. Eleverne skal arbejde medskabende med teksterne og udtrykke de stemninger, de oplever, fx ved at gengive dem med kroppen, med billeder, i ord, skulpturer og musikstykker. Undersøgelse Eleverne skal lære at bestemme fortællerpositioner (første person, tredje person), fortællersynsvinkel (alvidende og indre- og ydresyn) og tekstens rum og tid. Undervisningen skal fokusere på, hvilken betydning valg af fortællerpositioner og fortællersynsvinkel har for fortællingen. I arbejdet med teksterne skal elevernes opmærksomhed desuden rettes mod teksternes rumlige og tidslige opbygning og udvikling, således at eleverne kan bestemme, hvor og hvornår fortællingen foregår, og hvad det betyder for fortællingen. Fortolkning Eleverne skal lære at arbejde medskabende, og de skal kunne sammenfatte deres undersøgelse af teksten. Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes undersøgelse af teksten, og med afsæt i denne igangsættes medskabende arbejde. Dette giver eleverne mulighed for at udtrykke deres forståelse af teksten. Til fortolkningen af en tekst hører en beskrivelse af, hvad teksten handler om (motiv), og hvad den drejer sig om (tema). Vurdering Eleverne skal lære at anmelde en tekst og forstå teksten i lyset af dens samtid. Undervisningen skal give eleverne erfaringer med mange typer af anmeldelser, således at eleverne bliver fortrolige med genren. De skal både kunne skrive en anmeldelse og vurdere kvaliteten af andres anmeldelser. Undersøgelse, fortolkning og vurdering af tekstens tema kan tilsammen bidrage til at forstå teksten i relation til den tid, den er produceret i. Perspektivering Eleverne skal lære at sammenligne tekster med hinanden og at forstå tekster i relation til samtiden og historiske og kulturelle perioder. Undervisningen skal fokusere på intertekstualitet, hvor forfattere inspirerer hinanden, samt på historiske og kulturelle perioders særtræk. 5 S ide

6 Kommunikation Kompetenceområdet kommunikation omfatter fem færdigheds- og vidensområder: Dialog fokuserer på frie, formaliserede og styrede samtaleformer. Krop og drama fokuserer på oplæsning, mundtlig fremlæggelse og dramatiseringer. It og kommunikation fokuserer på fordele og ulemper ved at kommunikere via nettet. Sprog og kultur fokuserer på de nordiske sprog og på samspil mellem sprog og kultur. Sproglig bevidsthed fokuserer på, hvordan sprog fra forskellige lande påvirker hinanden, og hvordan en kommunikation foregår. Dialog Eleverne skal lære at påtage sig forskellige roller i samtaler og debatter. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at eksperimentere med forskellige roller både i samtalesituationer, fx i socialt samvær i skolen og i en interviewsituation, samt i debatter, som fx mødeleder, referent, paneldebatdeltager eller spørger. Krop og drama Eleverne skal lære at beherske oplæsningens kropslige og retoriske muligheder. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at arbejde med teater og drama og derigennem få erfaringer med at skabe en fælles fortælling på baggrund af eget eller andres manuskript, koreografi og scenografi. It og kommunikation Eleverne skal lære at vurdere, hvilke konsekvenser deres ytringer på nettet eller i samvær med andre har og kan få. Undervisningen skal præges af god kommunikation og give eleverne erfaringer med at kommunikere om såvel sociale som saglige forhold. Undervisningen skal desuden give eleverne erfaring med og viden om videndeling og samarbejde på nettet, fx i form af bidrag i blogs, diskussion i fora og fælles fremstilling af produkter. Sprog og kultur Eleverne skal lære at kommunikere i situationer, hvor deltagerne taler forskellige sprog eller forskellige typer og grader af dansk eller af norsk og svensk. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle strategier til at kommunikere i situationer, hvor deltagerne taler sproget på forskellig vis, eller hvor de taler forskellige beslægtede, men ikke umiddelbart forståelige sprog. Strategierne kan fx bestå i at afprøve andre ord, anvende gestik og blande sprog. Sproglig bevidsthed Eleverne skal lære om sprogets historie og om kommunikationsmodeller. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at undersøge og iagttage, hvordan dansk er forbundet med de sprog, de kender, fx norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk eller andre sprog, der er til stede i klassen. Undervisningen skal også give eleverne mulighed for at undersøge, iagttage og analysere kommunikationssituationer, de selv indgår i. Det kan fx være situationer i hjemmet, i skolen, på nettet eller i medierne. 6 S ide

7 Arbejdsformer Vi veksler imellem: Selvstændigt arbejde, når vi skal fordybe os i egen læring, eller når vi skal have mulighed for helt koncentreret at opleve. Makkerarbejde, når vi har brug for tilbagemelding eller skal have hjælp til noget der er svært. Gruppearbejde, når vi skal diskutere, argumentere, reflektere og blive klogere gennem fælles indsats. Vi arbejder i faste 4 mandsgrupper, hvor hvert gruppemedlem har skiftende forpligtigelser, som er referent, ordstyrer, fremlægger, vogter af den gode tone /materialehenter. Klassearbejde, når vi skal blive enige og melde tilbage til andre. Når vi skal øve os i at være ordstyrer, referent eller fremlægger. Den sociale og personlige udvikling Det er vigtigt, at klassens sociale sammenspil er sund og godt. Det er grundpillen for at børnene kan lære, udvikle sig og få tid til at tænke sig om. Alle omkring klassen har et ansvar for at beskytte og udvikle de enkelte børns evner til at håndtere det sociale samspil. Vi kommer til at arbejde med girafsprog og de 4 spørgsmål man kan stille, når man føler at en konflikt er under opsejling. Vi arbejder også med konfliktnedtrappende adfærd og er bevidste om tegnene på at en konflikt eskalerer. Konflikter tages alvorligt og bearbejdes, enten sammen med de involverede parter, eller med dele eller hele klassen. Ærlighed, oprigtighed og velvillighed er vigtige parametre for konfliktløsningen. I klassen arbejder vi med følgende etiske retningslinjer: Vi taler pænt til hinanden, og vi øver os i at formulere os positivt. Der skal være plads til alle Fejl er en naturlig del af lærerprocessen, som vi kan undres over og lære af. Alle bliver taget godt imod, når de kommer ind i klassen. Vi viser respekt for andres ting, meninger, arbejde, forslag og holdninger. Vi tager hensyn til hinanden og er opmærksomme på hvor meget vi larmer/forstyrrer. Vi er forskellige og har forskellige forudsætninger, præferencer og baggrund. Vi hjælper hinanden og giver plads til dem, der er anderledes end os. Vi har et miljø, hvor alle bliver hørt og ingen er utrygge ved at ytre sig. Vi lytter aktivt og giver hinanden velmenende og konstruktiv kritik. Evaluering Vi evaluerer og målsætter os løbende. Det sker hele tiden og foregår på mange forskellige måder. Det kan være: Individuelle samtaler hvor vi målsætter os eller evaluerer indgåede aftaler. Afleveringsopgaver. F.eks.: bograpporter, månedsopgaver, hjemmeopgaver. Fremlæggelser, hvor der gives konstruktiv kritik fra lærer og de andre elever. Skriftlige prøver så som diktat eller ST4. Forældresamtaler. Både de ordinære og ekstraordinære. Daglig feedback fra læreren omkring arbejdsindsats, faglige præstation og koncentrationsevne. Testning, hvis vi fornemmer at et barn har særlige behov. Klassesamtaler, hvor vi vurderer, det vi arbejder med på en skala fra S ide

8 Møder Forældremøde onsdag d. 17/ kl Forældresamtaler d: 1/12, 4/12, 8/12 kl Forældremøde onsdag d. 4/ kl Forældremøde onsdag d. 20/ kl Store hjemmeopgaver Boganmeldelse: Planche og fremlæggelse: Boganmeldelse: Film (gruppeopgave): Avis: Boganmeldelse: Eventyret om fjeren og rosen En berømt historisk person Golak novellefilm fællesprojekt En som Hodder 8 S ide

9 idræt p.w p.w Fastelavn evaluering Byuge Teaterarbejdsdag 1. maj 2. p dag Grundlovsdag 2. p.dag B:\ \årsplaner\Årsplan for dansk i 6. kl docx Undervisningsplan M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F uge 32 uge 33 uge 34 uge 35 uge 36 Sommerferie Sommerferie PowerPoint Sommerferie PowerPoint Sverige/svensk Lejrskole uge 37 uge 38 uge 39 uge 40 uge 41 Eventyret om fjeren og rosen Eventyret om fjeren og rosen Eventyret om fjeren og rosen Eventyret om fjeren og rosen Svensk uge 42 uge 43 uge 44 uge 45 uge 46 Efterårsferie Små historier Den hemmelige kasse Den hemmlige kasse / Golak Golak uge 47 uge 48 uge 49 uge 50 uge 51 Golak Golak Tegneserie Tegneserie Byuge uge 52 uge 1 uge 2 uge 3 uge 4 Juleferie Juleferie Manuskript Teaterperiode Teaterperiode Uge 5 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Teaterperiode teater periode Forestillinger Vinterferie Mantle Mantle Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Mantle Mantle Mantle Mantle Påskeferie Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 En som Hodder En som Hodder En som Hodder En som Hodder 6. kl tur forbered else 6. klasse tur Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Novelle kr. him Novelle Digte Digte Værkstedsuge Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 Guldalderen Politiske Historier Sommerferie Sommerferie sommerferie 9 S ide

d dansk 6. klasse, kapitel 2: Læs en roman Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

d dansk 6. klasse, kapitel 2: Læs en roman Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Afkodning (Fase 1) Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele / Eleven har viden om morfemer i danske

Læs mere

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/5 Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af

Læs mere

Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede Fællesmål 2014 for faget dansk. Arbejdsformer: Mundtligt: Der arbejdes både selvstændigt og i grupper.

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Læseplan for faget dansk

Læseplan for faget dansk Læseplan for faget dansk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1. - 2. klassetrin 4 Læsning 4 Fremstilling 6 Fortolkning 7 Kommunikation 8 2. trinforløb for 3.- 4. klassetrin 9 Læsning 9 Fremstilling

Læs mere

Årsplan med Fandango 5

Årsplan med Fandango 5 Årsplan med Fandango 5 På side 47-56 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 5. Oversigterne viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem t med Fandango

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik

1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik 1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik s. 11-40 og s. 4-22 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/6 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

Læseplan for faget dansk

Læseplan for faget dansk Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i fire trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl., 5. 6. kl. og 7. 9. klasse. Fælles

Læs mere

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik 1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik s. 18-39 og s. 4-20 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne s. 4-6, 7, 9-10,

Læs mere

Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski

Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Godt at vide, før du går i gang Dette forløb er et Turbo-forløb. Det betyder, at det er et kortere forløb end forløbet Læserbrev, som

Læs mere

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen 1/6 HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne beskæftige sig med fænomenet helte. Der er mere til begrebet end

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5. 6. klasse Tidsforbrug

Læs mere

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen 1/6 HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne beskæftige sig med fænomenet helte. Der er mere til begrebet end

Læs mere

Novellen Af Louise Molbæk

Novellen Af Louise Molbæk 1/6 Novellen Af Louise Molbæk Niveau 5-6.klasse Varighed Ca. 15 lektioner Faglige mål At eleverne får en forståelse af, hvad der er karakteristisk for noveller med særligt fokus på fremstillingen af novellernes

Læs mere

Årsplan for dansk 3.-4.klasse

Årsplan for dansk 3.-4.klasse Årsplan for dansk 3.-4.klasse I den faste morgenlektion efter morgensamling, vil vi i dansk arbejde med følgende; Mandag: læsebånd + skrivebog Tirsdag: læsebånd + diktat Onsdag: læsebånd + bibliotekstid

Læs mere

Jeg kan finde informationer om et emne på en hjemmeside. Jeg kan udnytte menuen på hjemmesider til at navigere målrettet.

Jeg kan finde informationer om et emne på en hjemmeside. Jeg kan udnytte menuen på hjemmesider til at navigere målrettet. Årsplan Dansk 2. klasse 2015/2016 1. Læsning læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge Finde tekst finde ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider Jeg kan finde informationer om et emne

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016

Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016 Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016 1. 2. Kommunikation. Krop og drama Eleven kan dramatisere og temaer sammen med andre. rum, figur og forløb Afkodning ord i til klassetrinnet hurtigt og sikkert. ordklasser

Læs mere

Turbo Fantasy forløbsvejledning

Turbo Fantasy forløbsvejledning Turbo Fantasy forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Godt at vide, før du går i gang Dette forløb er et Turbo-forløb. Det betyder, at det er et kortere forløb end forløbet Fantasy, som også

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge læse multimodale med henblik oplevelse og faglig

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Bilag 1 - Dansk Kompetencemål (1. - 9. klasse)

Bilag 1 - Dansk Kompetencemål (1. - 9. klasse) Bilag 1 - Dansk Kompetencemål ( - 9. klasse) Kompetenceområde klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse sikkt læse og bruge dem i hvdags læse multimodale med henblik på oplevelse og faglig viden læse og forholde

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik Årsplan Dansk 5. klasse 2015/2016 1. Læsning læse til i. Forberedelse orientere sig i tekstens dele rubrikker, billeder, diagrammer og grafik Jeg kan tale om tekstens indhold Jeg kan give en personkarakteristik

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Årsplan for dansk i 5. P 2016/17

Årsplan for dansk i 5. P 2016/17 Årsplan for dansk i 5. P 2016/17 Ret til ændringer forbeholdes (Tallene under mål refererer til målene i Undervisningsminiseriets forenklede fælles mål) periode forløb 1 Faglitteratur Personkarakteristik

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk.

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Links: http://www.ryparkenskole.dk/index.php?id=121 Forord: Det skal fortsat være

Læs mere

Jeg kan skimme en tekst og orientere mig i overskrifter, tekstens formål. Jeg kan tale om teksters indhold. Jeg kan anvende nye ord i nye kontekster

Jeg kan skimme en tekst og orientere mig i overskrifter, tekstens formål. Jeg kan tale om teksters indhold. Jeg kan anvende nye ord i nye kontekster Årsplan Dansk 6. klasse 2015/2016 1. læse Forberedelse sammenholde teksters formål og indhold med læseformål teksters formål og læseformål Jeg kan skimme en tekst og orientere mig i overskrifter, grafik,

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen Det fælles i det faglige Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Det fælles i det faglige kompetencer på tværs Undersøgelse og dialog Eleverne skal lære at - forholde sig undersøgende til omverdenen -

Læs mere

Dansk 2017/ kl.

Dansk 2017/ kl. Dansk 2017/2018 7.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-33 Præsentation af dig (Udsmykning i klassen) Stilen om dig 33-36 Soldater græder ikke Arbejde med opgaver på Uge 37-41 Uge 39: Emneuge Uge

Læs mere

Mål for dansk på Prins Henriks Skole

Mål for dansk på Prins Henriks Skole Mål for dansk på Prins Henriks Skole Dette er en beskrivelse af de mål, vi arbejder med i dansk på Prins Henriks Skole. Målene er fra Folkeskolens Forenklede Fællesmål. En fuld beskrivelse af Forenklede

Læs mere

Resumé af fagtekst forløbsvejledning

Resumé af fagtekst forløbsvejledning Resumé af fagtekst forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Å rsplan i dansk for 3. klasse

Å rsplan i dansk for 3. klasse Å rsplan i dansk for 3. klasse 2014-2015 Undervisningen vil dagligt variere mellem gennemgang ved smart board, individuelt, par- og gruppearbejde e diskussioner og fremlæggelser. Der vil næsten dagligt

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

Årsplan for 8. klasse i dansk

Årsplan for 8. klasse i dansk Årsplan for 8. klasse i dansk Formål: Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Herunder styrkes elevernes skriftlighed,

Læs mere

Dansk årsplan 5. klasse

Dansk årsplan 5. klasse Dansk årsplan 5. klasse 2016-2017 I dette skoleår fortsætter vi med genrekendskab og litterære begreber såsom personkarakteristik, miljø, komposition, virkemidler, fortællere samt synsvinkel, teksters

Læs mere

Handlingsreferat forløbsvejledning

Handlingsreferat forløbsvejledning Handlingsreferat forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Årsplan 5.kl. dansk, Trelleborg Friskole.

Årsplan 5.kl. dansk, Trelleborg Friskole. Årsplanen bygger på Undervisningsministeriets forenklede fælles mål og Trelleborg friskoles værdier. Fagformål for faget dansk: Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler Klasse: Mars (6.-7. klasse) Skoleår: 2016/2017 Fag: Dansk Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August Poetry Slam Hvad underviser skal lære eleven Læsning:. Fremstilling: Fortolkning: Hvordan lærer

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2015-16 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Fantasyfortælling forløbsvejledning

Fantasyfortælling forløbsvejledning Fantasyfortælling forløbsvejledning Af Anja Qvist Videns- og færdighedsmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af vejledningen for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød)

Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød) Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød) Kapitel og fokus Antal uger Kompetenceområder Færdigheds-/vidensmål Fandango 3 - Grundbog og arbejdsbog A + B Kapitel 1: Om personkarakteristik 4-5

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Skriftlighed: der vil løbende være mindre skriveopgaver. Nogle laves på skolen, andre laves færdige derhjemme.

Skriftlighed: der vil løbende være mindre skriveopgaver. Nogle laves på skolen, andre laves færdige derhjemme. Læseplan 2015-2016 Dansk, historie og kristendom i 3. og 4.klasse Bøger vi bla. anvender: Tid til dansk. Fart på. Læsebog 2. Tid til dansk. Med syvmilestøvler på. Læsebog 4. Alle bøger af Lena Bulow-Olsen,

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Fælles Mål i dansk for 4. klasse omfatter fire kompetenceområder med tilhørende kompetencemål:

Fælles Mål i dansk for 4. klasse omfatter fire kompetenceområder med tilhørende kompetencemål: Fælles Mål i dansk for 4. klasse omfatter fire kompetenceområder med tilhørende kompetencemål: A. Læsning Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse g faglig viden. B. Fremstilling Eleven

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Myte - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Myte - forløbsvejledning Af Anja Qvist Myte - forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af vejledningen for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2015/2016

Årsplan for 3. klasse Dansk 2015/2016 Årsplan for 3. klasse Dansk 2015/2016 Lærer Minna M. Aarup Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem med skønlitteratur i fokus. Bogen indeholder en del

Læs mere

Årsplan for dansk 2. årgang

Årsplan for dansk 2. årgang Årsplan for dansk 2. årgang 2015 2016 Uge 33-34: 2.A Tværfagligt forløb i dansk med udgangspunkt i Cyklistforbundets skolekampagne Alle børn cykler Materialer: Undervisningsmateriale fra ABC hverdagssituationer.

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Digt 2* forløbsvejledning

Digt 2* forløbsvejledning Digt 2* forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 15-18 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere