DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE HOVEDRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE HOVEDRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse Forord Resume og anbefalinger Indledning Baggrunden for analysen Afgrænsning af det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde fra strukturreformen til i dag Udfordringer på det specialiserede socialområde Udgiftsudviklingen Evaluering af kommunalreformen Tilsynsreformen Organisering Anbefalinger til fremtidig organisering Borgerfokus Anbefalinger til borgerfokus Økonomi Udmøntningen af besparelser Service facility Takstudviklingen Incitamentsstruktur Effektbaseret økonomistyring Ressourcetildeling Takster/Rammeaftale Takstdifferentiering Bilag 1: Projektorganisering Bilag 2: Oversigt over institutioner på det specialiserede socialområde april

3 Forord Strukturanalysen blev igangsat på baggrund af de takstreduktioner, der blev besluttet med rammeaftalen for 2012, og analysen havde oprindeligt fokus på de decentrale tilbud på det specialiserede socialområde. I foråret 2012 besluttede direktionen at udvide analysen til også at omfatte administrationen og sammenhængen mellem forvaltning og de decentrale tilbud. Der tegnede sig tidligt i forløbet tre spor i analysen: Organisering, fokus på borgerne og økonomien. Den rapport, der foreligger nu, følger disse spor. Der er en delrapport vedr. organisering, en delrapport vedr. borgerfokus og en delrapport vedr. økonomi. Endelig samles de væsentligste resultater fra analysearbejdet i denne hovedrapport. Der foretages i hovedrapporten afgrænsning af området, og de tre hovedfokusområder præsenteres. Der er et centralt afsnit om de grundlæggende udfordringer, vi står overfor på området. Hovedrapporten kan læses alene, men delrapporterne skal læses, hvis der ønskes en mere dybdegående behandling af de tre hovedfokusområder. Delrapport 1 indeholder en analyse af organisering på det specialiserede socialområde. Det er en analyse af muligheder og begrænsninger ved forskellige organiseringsforslag for den centrale og decentrale organisering, herunder en status på nuværende organisering. Analysen bearbejder både Børn- og Ungeområdet, Handicap- og Psykiatriområdet, Beskæftigelsesområdet samt tværgående funktioner, herunder Service Facility Management. Delrapport 2 indeholder en indstilling til, at der skal arbejdes videre med et øget fokus på borgeren, men som et selvstændigt projekt. Det handler på den ene side om service overfor borgeren, på den anden side de forventninger, vi skal møde borgeren med. Delrapport 3 omhandler økonomi, incitamenter og ressourcetildeling. Den indeholder analyse af forskellige økonomistyringsmodeller for det specialiserede socialområde med fokus, på hvilke incitamentsstrukturer, modellerne fremmer, ligesom en vurdering af optimering af styrbarheden på området indgår. Der har været inddraget rigtigt mange interessenter i analysearbejdet. Det har været voldsomt inspirerende og præger i høj grad resultaterne. Der kan læses mere om processen i bilag 1, vedr. projektorganiseringen. Tak for de mange bidrag og den store interesse. 3

4 1. Resume og anbefalinger Strukturanalysen hovedkonklusionerne vedr. organisering, borgerfokus og økonomi opsummeres nedenfor i en række anbefalingerne og forslag til handlinger. Organisering Der er siden 2007 foretaget en række nødvendige organisatoriske ændringer ikke mindst efter den økonomiske opbremsning i Området er overordnet set velorganiseret. Løsningen på vores udfordringer skal ikke kun findes i vores organisering, men i lige så høj grad i fælles målsætninger og kultur. Anbefalinger og forslag til handling: Samarbejdet på tværs af organisationen skal styrkes. Det skal bl.a. ske gennem de initiativer, der igangsættes under projektet Borgerfokus. Den administrative opdeling mellem Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse opretholdes uændret, men der foretages opgaveflytninger mellem forvaltningerne. Indsatsen for unge årige, som ikke kan profitere af de almene uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige tilbud, skal styrkes. Det skal ske ved at samle opgaverne i tilknytning til Beskæftigelsesafdelingen. Det foreslås, at en række tilbud fusioneres, og at der foretages sammenlægning af områder og foretages organisationstilpasninger. Der henvises til oversigten i tabel 5 s. 19. Muligheder og rationaler i service facility management, skal vurderes i et selvstændigt projekt. Borgerfokus Vi har opbygget et fragmenteret og specialiseret system, som går ud over sammenhæng og helhed i forhold til borgerne, særligt i overgange mellem afdelingerne. Vi kan ikke organisere os ud af snitfladeproblemerne. Der skal i stedet arbejdes med fælles mål, kultur og læring i organisationen. Borgerfokus handler om: Medarbejderens rolle: God service, korrekt behandling og flow gennem systemet Borgerens rolle: Aktivering af egne muligheder. Aktivering af ressourcer hos pårørende, i netværket og lokalsamfundet. Samfundets rolle: Fællesansvar og koordinering af frivillighed Anbefalinger og forslag til handling: Direktionen har igangsat et selvstændigt projekt på tværs af alle forvaltninger, forankret i Børn og Unge hhv. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Der skal arbejdes med fælles mål, kultur og læring i organisationen. Der sættes særligt fokus på overgangen ved det 18. år 4

5 Økonomi De besparelser, der følger af takstreduktionerne, er udmøntet i budget 2013 og Finanskrisen, sanktionslovgivningen og udgiftsudviklingen, har skærpet vores fokus på budgetoverholdelse. Det skal fastholdes. Takstreduktioner er kun ét styringsværktøj og næppe det bedste. Løsningen af den økonomiske udfordring skal findes i kombination mellem organisering, visitation og økonomisk styring. Bevillingsreglerne, serviceområdeopdelingen og den myndigheds- og ansvarsfordeling, der følger heraf, giver en negativ incitamentsstruktur. Det er udgiftsdrivende og giver samarbejdsproblemer. Forskellighed i ressourcetildelingsmodeller er fornuftigt begrundet. Det vurderes, at det økonomiske rationale ved service facility management, nærmer sig et tocifret millionbeløb. Det forudsættes, at rationalet tilfalder de områder, hvor gevinsten hentes. Anbefalinger og forslag til handling: Der skal skabes sammenhæng mellem administration og drift på serviceområderne. Der skal sikres udgiftsneutralitet i samarbejdsfeltet mellem serviceområderne. Der skal arbejdes systematisk med synlighed i taksterne og takstdifferentiering. Løsning af de langsigtede økonomiske udfordringer skal ikke kun ske gennem takstreduktioner på tilbudsniveau, men i kombination mellem organisering, visitation og alle de faktorer, som påvirker de sociale foranstaltningers pris, mængde og varighed. Arbejdet med effektbaseret økonomistyring skal igangsættes. Udmøntning af forslagene Analysens resultater skal betragtes som et første oplæg til politisk behandling og efterfølgende udmøntning gennem konkrete beslutningsforslag. Nogle af anbefalingerne kan umiddelbart realiseres, andre er allerede realiseret eller i gang med at blive realiseret, endelig kræver nogle anbefalinger, at der iværksættes en nærmere udredning. Resultaterne af analysen bliver i første omgang præsenteret og drøftet i de berørte fagudvalg, Social- og Sundhedsudvalget d. 20. marts, Beskæftigelsesudvalget d. 10. april og Børne- og Familieudvalget d. 17. april. Herefter på Byrådets budgetkonference d. 22. april. Efter præsentationen udarbejdes der en implementeringsplan, og de konkrete beslutningsforslag fremlægges i de respektive fagudvalg. Der gives Byrådet en status på implementeringen i foråret

6 2. Indledning 2.1 Baggrunden for analysen Med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 blev det i oktober 2011 besluttet at reducere udgifterne og dermed taksterne på det specialiserede socialområde med i alt 4,5 % over de kommende 3 år. I 2012 fastholdes taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og i 2014 med yderligere 2,5 %. Takstreduktionerne skal gennemføres hos den enkelte driftsherre under ét. Dvs. at der er mulighed for, at den enkelte kommune kan beslutte at friholde visse institutioner for besparelser, mod at andre bærer en større andel af besparelsen, blot den samlede reduktionsramme opnås. Den udgiftsreduktion, der med udgangspunkt i taksterne for 2011, skal gennemføres på taksterne i 2013 og 2014, fordeler sig således: Tabel 1. Fordeling af nettoudgiftsreduktioner på taksterne 2013og 2014 (mio. kr.) Børn- og ungeområdet (Serviceområde 10 og 16) 1,200 2,500 Voksenområdet (serviceområde 13) 4,682 10,535 I alt 5,882 13,035 Nettoudgiftsreduktionerne er med vedtagelsen af budget 2013 indarbejdet i rammen på Serviceområde 10 og 16. På Serviceområde 13 er reduktionen indarbejdet i budgettet fra 2013 og frem. På baggrund af de beregnede nettoudgiftsreduktioner besluttede Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og familieudvalget i december 2011 at igangsætte en strukturanalyse af det specialiserede socialområde på tværs af de to udvalg. Formål med analysen er: Etablering af økonomisk og fagligt bæredygtige enheder på det specialiserede socialområde, som skal sikre optimal udnyttelse af ressourcer Der skal gennem en målrettet indsats løses de samme (eller flere/ mere komplekse) opgaver for færre udgifter. Der skal derfor rettes fokus mod den nuværende visitationspraksis og muligheden for etablering af alternative løsninger og udnyttelse af synergier ved opgaveløsninger på tværs af de kommunale institutioner. Dette både på tværs af aldersgrupper, administrative og organisatoriske skel. Ligeledes på tværs af de traditionelle opdelinger i undervisningstilbud, støttetilbud, botilbud, beskæftigelsestilbud, fritidstilbud m.v. I januar 2012 besluttede regeringen at igangsætte en evaluering af strukturreformen. Med udsigten til mulige ændringer i opgavefordelingen blev det besluttet, at resultatet af evalueringen skulle indgå i strukturanalysens anbefalinger og fremlægges på byrådets budgetkonference i april

7 Sideløbende besluttede direktionen i foråret 2012 at gennemføre et organisationstjek, og i tilknytning hertil skal strukturanalysen også rette fokus mod den administrative organisering af det specialiserede socialområde. Der er i bilag 1 en gennemgang af strukturanalysens organisering og forløb. 2.2 Afgrænsning af det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde er ikke nogen entydig størrelse. I en netop udgivet ph.d.- afhandling, defineres området således: De velfærdsydelser, der ydes til borgere med særlige behov ud over det, der er en del af en almindelig livscyklus, i form af sindslidelser, fysiske og psykiske handicap, misbrugsproblemer eller andre særlige problemer. 1 Vi har i analysen taget udgangspunkt i de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen med tilgrænsende områder, herunder bl.a. bostøtteområdet, men vi har udeladt specialundervisningsområdet for børn og unge. Kort sagt de tilbud, der lever op til definitionen ovenfor. I praksis er målgruppen: - Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - Voksne med sindslidelse - Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede - Personer med psykisk handicap inkl. autister - Personer med kommunikationshandicap - Voldsramte kvinder - Socialt udsatte - Alkohol- og stofmisbrugere Nedenstående kort viser placeringen af tilbuddene på det specialiserede socialområde i Herning Kommune. 1 Johannes Engers Gregersen: Politik og økonomi på det eksterne kvasimarked, Politica, Århus, januar

8 Figur 1. De specialiserede tilbuds beliggenhed Som det fremgår af figuren, ligger langt de fleste institutioner på det specialiserede socialområde i og omkring Herning by. Der henvises endvidere til bilag 2, hvor der er en samlet oversigt over alle de tilbud der er medtaget i analysen. 8

9 3. Det specialiserede socialområde fra strukturreformen til i dag Den nuværende organisering af det specialiserede socialområde blev i store træk fastlagt i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor Herning Kommune valgte at overtage samtlige amtslige tilbud, med undtagelse af Nørholmkollegiet og Koglen. Tilbud til børn og unge blev knyttet til Børn og Unge i afdelingen Specialtilbud. Tilbud til voksne blev knyttet til Social, Sundhed og Beskæftigelse, hvor området for psykiatri, misbrug og udsatte blev placeret i Sundhedsafdelingen, og områderne for udviklingshæmmede, autister og senhjerneskadede blev placeret i Handicapafdelingen. Der er siden strukturreformen sket væsentlige ændringer i organiseringen, af forskellige hensyn og med forskellige formål, men de stigende udgifter på området og krav om bedre økonomisk styring har været en gennemgående anledning til organisationstilpasninger. I Børn og Unge blev Specialtilbud nedlagt i forbindelse med en omorganisering af forvaltningen i 2010, og området blev samlet i Center for Børn og Forebyggelse, hvor også myndigheden er forankret. Ungdomscenter Knudmosen samt Hobbitten blev overført til Center for Børn og Læring. I Social, Sundhed og Beskæftigelse blev Sundhedsafdelingen nedlagt i 2010 og området for psykiatri, misbrug og udsatte blev overført til Handicapafdelingen, som også fik tilknyttet en selvstændig visitationsafdeling. Ringkjøbing Amt havde op til strukturreformen i 2007 igangsat en omfattende bolighandlingsplan, som i de første år efter strukturreformen betød en række forskydninger og flytninger af tilbud, hvor det gennemgående træk var større enheder og en væsentlig forbedring af bygningsmassen. På de enkelte decentrale tilbud er der også sket mange ændringer og justeringer i driften. Ændringer i efterspørgselsmønsteret har betydet, at tilbud er blevet nedlagt eller udvidet, og besparelser har i flere omgange medført organisatoriske ændringer og tilpasninger af kapaciteten. Både det specialiserede børne- og ungeområde samt voksenområdet blev oprindeligt organiseret efter principperne i Bestiller-, Udfører-, Modtagermodellen (BUM-modellen). Dermed er myndighedsfunktionen adskilt fra udfører-/leverandørdelen. Fordelen er en entydig placering af budgetansvaret og fokus på at få størst værdi for pengene. Ulempen er, at det er vanskeligt for bestillersiden helt entydigt og præcist i alle tilfælde at beskrive og bestille den rigtige vare til den rigtige pris. For at modvirke ulemperne er BUM-modellen modificeret på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Det indebærer, at myndighed og udfører på begge områder nu er blevet samlet under samme organisering. Det har skabt sammenhæng mellem bestiller og betaler, ligesom visitationsmyndighed og leverandør arbejder tættere sammen for at skabe nye løsninger, og organisationens specialviden anvendes bredest muligt til gavn for borgerne. 9

10 Det specialiserede socialområde har således undergået en stor udvikling siden strukturreformen i Der er dog fortsat arv fra kommunen og fra amtet, som naturligvis fortsat præger tilgangen til opgaveløsningen, generelt til den positive side, men til andre tider kan der konstateres, at arven fra kommunen eller amtet stadig giver nogle uhensigtsmæssige skel ned igennem organisationen. Strukturreformen betød, at kommunen fik det samlede driftsansvar samt forsynings- og finansieringsforpligtelsen og dermed også mulighed for samordning af tilbud. Men selvom der er foretaget mange ændringer og forbedringer, har vi i mange henseender stadig en kommunal og en amtslig søjle i vores arbejdsdeling. Der er således fortsat nogle uudnyttede synergier i et tættere samarbejde, sammentænkning af opgaver og videndeling, som ikke udnyttes optimalt. Det gør sig gældende mellem forvaltningerne, mellem afdelingerne og mellem de decentrale tilbud. Ligeledes er der fortsat en række styringsmæssige udfordringer på det specialiserede socialområde. De præsenteres herunder. Den nuværende organisering af det specialiserede socialområde fremgår af nedenstående organisationsdiagram. Opgaven er i dag fordelt på to forvaltninger og fire afdelinger: I Børn og Unge varetager Center for Børn og Forebyggelse driftsopgaver i forhold til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer og handicap. Center for Børn og Læring varetager den særligt tilrettelagte uddannelse (STU). I Social, Sundhed og Beskæftigelse har Beskæftigelsesafdelingen myndighedsopgaven, råd og vejledning, herunder ressourceforløb, forankret i Social & Integration, mens driftsopgaver i forhold til et særligt bo- og beskæftigelsestilbud for unge med handicap samt virksomhedsrettet beskyttet beskæftigelse er organiseret i Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB) under Tilbudsafdelingen i Beskæftigelse. Handicap og Psykiatri varetager hovedparten af driftsopgaverne fordelt på fire funktionsområder: 1) Autismespektrumområdet, som netop fra 1. januar er sammenlagt med 2) området for udviklingshæmmede, 3) psykiatri- misbrugs- og udsatteområdet og 4) kommunikationsområdet. 10

11 Figur 2. Den nuværende organisering af det specialiserede socialområde 4. Udfordringer på det specialiserede socialområde Strukturanalysen skal forsøge at anvise løsningen på det, som samfundsforskere betegner som et wicked problem, et ondartet problem. Det vil sige et problem, der ikke entydigt kan defineres og forstås, og derfor heller ikke kan løses entydigt. Der vil typisk være flere modstridende hensyn, som der skal findes en balance imellem. Problemer, der har utallige årsager, de er svære at beskrive, og der er ikke kun ét rigtigt svar. På det specialiserede socialområde kommer det til udtryk ved, at vi på en og samme tid står overfor, at flere borgere får flere rettigheder, de efterspørger flere og anderledes ydelser i et større omfang. Kvaliteten forventes at være i top og blive leveret med anvendelse af de nyeste behandlingsmetoder. De faglige ambitioner er høje, og vi bliver stadigt mere specialiserede og professionelle. Samtidig stiger udgifterne, og ressourcerne bliver mere knappe, bl.a. som følge af den internationale finanskrise. Som det fremgår af tabel 2, påpeger Socialforskningsinstituttet i en rapport fra 2011 en række vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 2. Der er tale om nogle grundlæggende udfordringer som er bestemmende for udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde. Dette gælder for såvel Herning Kommune som resten af landet. og der er vel at mærke tale om en udvikling, hvor påvirkningsmulighederne er få. 2 Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde, Steen Bengtsson, SFI,

12 Tabel 2. Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde Det drejer sig eksempelvis om følgende forhold: Flere tidligt fødte børn med handicap overlever Flere trafikskadede overlever Flere handicappede lever længere i kraft af bedre behandlingsmuligheder Diagnosticeringen er mere finmasket, og flere falder i målgruppen af handicappede Samfundet er blevet mindre rummeligt i forhold til personer med handicap Der udvikles konstant nye behandlingsformer og specialiserede tilbud, som bliver flere og mere individuelle Der er i takt med den udvikling stigende borgerforventninger til servicetilbud og faglige krav til indsatsen efterspørgslen er umættelig. Man kan dog også finde eksempler på en udvikling, der går den anden vej: Den demografiske udvikling betyder, at der vil komme relativt færre børn. Fosterdiagnostikken betyder, at der fødes færre børn med fx Downs syndrom. Disse ustyrbare forhold påvirker styrbarheden af det specialiserede socialområde. Men det samme gør den økonomiske virkelighed, hvor området gentagne gange har været ramt af takstreduktioner bl.a. for at modsvare en generel økonomisk stagnation og for at håndtere den stigende efterspørgsel og varigheden af foranstaltninger. Der er tre afgørende forhold, som har indflydelse på styrbarheden af området: Pris, mængde og varighed. Disse påvirkes igen af en lang række variabler, som fremgår af figur 3. 12

13 Figur 3. Faktorer der påvirker den økonomiske styrbarhed på det specialiserede socialområde. Den tilgang, der har været til udgiftsstyringen gennem rammeaftalen, angriber kun prisen, men hvis vi nøjes med det, kan vi ikke klare styringsudfordringen. Vi er nødt til at forholde os både til de grundlæggende udfordringer og de muligheder, vi i øvrigt har for at påvirke udgiftsstyringen. Takstreduktioner har naturligvis positiv virkning på kommunens samlede omkostninger. Men takstreduktioner har den klare ulempe, at de kun kan gennemføres ved reduktion af driftsudgifterne, primært gennem personalereduktioner på de enkelte institutioner. Det giver i en række situationer næsten uløselige problemer, og der er således døgninstitutioner hvor bemandingen i ydertimerne er kritisk lav. Der er således behov for at bruge takstreduktioner, som et af tre parametre, for at styre området. Fokus skal derfor være på dels at påvirke varigheden gennem kortere og mere intensive behandlingsforløb og en skarpere visitationspraksis, dels at påvirke prisen gennem udnyttelse af synergien ved opgaveløsninger på tværs af de kommunale institutioner, på tværs af aldersgrupper, administrative og organisatoriske skel. Der anbefales med andre ord en bred styringsvifte, hvilket ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at institutionerne kan friholdes for takstreduktioner. At arbejde med denne styringsvifte forudsætter flere ting: Systematisk opgørelse over ydelsers type og substitueringsmuligheder Systematisk opgørelse over målgrupper og behov Systematisk opgørelse over behandlinger, fremskridt og varighed Systematisk opgørelse og sammenhæng mellem indsats og effekt 13

14 Men på det specialiserede socialområde er det ikke muligt at foretage nøjagtige sammenligninger på tværs af kommuner, på samme måde som det gøres med folkeskoler (karakterer, udgifter pr. elev osv.). Dette skyldes områdets sammensatte natur: Fraværet af klare og målbare succeskriterier udgør derfor også en barriere for sammenligning af resultater. Der er dele af målgruppen, hvor der ikke kan forventes forbedringer i funktionsevne eller selvhjulpethed overhovedet. Der er stor variation i de pædagogiske tilgange og metoder på det specialiserede socialområde og dermed ringe grundlag for standardisering og sammenligning på tværs af tilbud. Området er kendetegnet af informationsasymmetri, idet der er meget ringe muligheder for at sammenligne aktører på kvalitet og pris, hvilket svækker mulighederne for ledelsesmæssig og økonomisk styring af området. 4.1 Udgiftsudviklingen Udgiftsudviklingen på handicap- og psykiatriområdet i Herning Kommune i perioden 2007 til 2013 viser, at der har været en betydelig stigning i udgiftsniveauet, siden kommunerne med kommunalreformen i 2007 overtog en række af regionernes opgaver på området. Som det fremgår af nedenstående tabeller, anvendes der samlet set 550,8 mio. kr. til køb af pladser på det specialiserede socialområde, fordelt med 183,5 mio. kr. på børn- og ungeområdet og 367,3 mio. kr. på voksenområdet. Tabel 3. Køb af pladser Børn g Unge Beløb i kr Køb hos andre kommuner Køb i Herning Køb total Tabel 4. Køb af pladser Handicap og Psykiatri Beløb i kr Køb hos andre kommuner Køb i Herning Køb total På voksenområdet har stigningen været mest markant frem mod 2010, hvor udgifterne til området også på landsplan toppede. Fra 2011 er der fundet et mere realistisk niveau for området, hvorfra udgiftsudviklingen frem til budget 2013 har været mere jævn som udtryk for, at der er kommet styr på området. 14

15 Det er i tabellerne væsentligt at hæfte sig ved er, at kurven er knækket i på både børn- og ungeområdet og voksenområdet. Det er konsekvensen af en strammere styring af området. Der blev således i 2010 og 2011 på begge områder foretaget kraftige opstramninger på visitationspraksis og opfølgning. Denne indsats skal naturligvis ses i sammenhæng med generelle besparelser, takstreduktioner m.v., men det vurderes, at opstramningen på visitationen i sig selv er en afgørende forklaring på, at det er lykkedes at knække kurven. Udgiftsudviklingen på handicap- og psykiatriområdet i Herning Kommune i perioden 2007 til 2013, viser, at der har været en betydelig stigning i udgiftsniveauet, siden kommunerne med kommunalreformen i 2007 overtog en række af regionernes opgaver på området. Som det fremgår af nedenstående tabeller, anvendes der samlet set 550,8 mio. kr. til køb af pladser på det specialiserede socialområde, fordelt med 183,5 mio. kr. på børn- og ungeområdet og 367,3 mio. kr. på voksenområdet Evaluering af kommunalreformen Regeringen igangsatte januar 2012 en evaluering af kommunalreformen, som havde til formål at: 1) Vurdere den nuværende opgavefordeling mellem kommuner, regioner og stat samt overveje relevante justeringer af opgavefordelingen 2) Vurdere de eksisterende samarbejdsstrukturer og redskaber til koordination og styring mv. i den offentlige sektor samt overveje mulige justeringer heraf. Konkret skulle udvalget bl.a. vurdere det specialiserede socialområde samt specialiserede undervisningstilbud. Samlet set ligger evalueringens resultater ikke op til ændringer i organiseringen af det specialiserede socialområde i Herning Kommune, idet det overordnede resultat er, at nuværende opgavefordeling mellem stat, regioner og kommuner overvejende er velfungerede. Der er følgende mindre indvendinger: Den nuværende organisering og koordination mellem regioner og kommuner, hvor opgaverne i højere grad bør ligge i nærmiljøet og i tæt samspil med de almindelige tilbud. Udvalget finder ikke, at rammeaftalesystemet sikrer en tilstrækkelig koordination af de udbud, hvor der er meget begrænset efterspørgsel. Udvalget foreslår, at der bliver indført en koordinering på nationalt niveau i forhold til udbuddet af højt specialiserede tilbud til små og/eller særligt komplekse målgrupper. Udvalget lægger op til en diskussion af fordelingen af opgaver og ansvar mellem kommuner og regioner for de meget specialiserede sociale tilbud. Udvalget påpeger, at der et behov for en revision af de nuværende takstregler, og anbefaler derudover, at kommunerne får øget fleksibilitet til lokalt at finde den mest hensigtsmæssige finansieringsmodel, og hermed fravige takstreglerne. 15

16 4.3. Tilsynsreformen Tilsynsrefomen, der stadig behandles i Folketinget, medfører, at dele af de kommunale tilsynsopgaver overgår til den nyoprettede Socialtilsyn Midt i Silkeborg fra 1. januar Det følger af reformen, at socialtilsynet også skal godkende budgetter og takster. Det kan potentielt her medføre en underkendelse af det kommunale selvstyre, idet det i dag suverænt er kommunerne, der godkender budgetter og dermed fastlægger serviceniveauet. Tilsynet bliver takstbelagt, og det er driftskommunen, som suverænt fastlægger niveauet for tilsynet, dog ud fra kvalitetsstandarder, som er fastlagt af Socialstyrelsen. Lovforslaget er pt. i høring, og der er gjort indsigelser over for mulige indskrænkninger i kommunernes adgang til selv at fastlægge serviceniveau. Tilsynsreformen indgår i økonomiforhandlingerne, og der forventes DUT-kompensation. 16

17 5. Organisering Udviklingen i organiseringen af det specialiserede socialområde fra 2007 og frem til i dag er beskrevet i afsnit 3. Herunder følger konklusioner og anbefalinger til den fremtidige organisering. Hvis der ønskes en mere indgående analyse af organiseringen, henvises der til delrapport 1. Forslaget til organisationsændringer er et resultat af de mange drøftelser, der har været i analysearbejdet. Der har i forløbet været drøftet en række forskellige modeller for den fremtidige organisering. Det har været et gennemgående tema i analysearbejdet, at der på det specialiserede socialområde er tre helt centrale kerneydelser i indsatsen: Omsorg for børns trivsel Uddannelse og beskæftigelse til unge Social støtte og udvikling af voksne med særlige behov Der har i forløbet været arbejdet med modellen, som bygger på en organisering af området i tre centre efter disse kerneydelser og etablering af fælles tværgående funktioner for periferiydelser. Periferiydelser drejer sig typisk om serviceopgaver; rengøring, vedligeholdelse, madlavning m.v. Men også fælles koordinering i forhold til særlige målgrupper, fælles uddannelsesindsats, ledelsesstøtte m.v. Analysen har vist, at organisering ikke er et quick-fix på alle problemer, men at vi i høj grad skal fokusere på de forbedringspotentialer, der ligger i et styrket samarbejde på tværs af hele det specialiserede socialområde. Det er i samarbejdet vi i sidste ende skal finde løsningen på snitfladeproblemer og den kassetænkning, som kan give både dårligere løsninger for borgerne og dyrere løsninger for kommunen. Der skal samarbejdes bedre på tværs af de mange afdelinger og tilbud. Her spiller ledelse, koordinering og formaliserede netværk en central rolle. 17

18 Figur 8 viser et stiliseret billede af den nuværende samarbejdsform, nemlig den vertikale, som skal afløses af horisontalt samarbejde på alle niveauer af organisationen og på tværs af den administrative organisering. Figur 6. Samarbejdsmønstre 5.1 Anbefalinger til fremtidig organisering Anbefalingerne skal forholde sig til formålsbeskrivelsen, udfordringerne på det specialiserede socialområde, samt reformernes indflydelse på den fremtidige organisering. Dette er præsenteret overfor i rapporten. Forslaget til den fremtidige organisering er nedenfor illustreret ved et organisationsdiagram, og der er en skematisk gennemgang af analysens anbefalinger. Forslaget bygger videre på den nuværende administrative organisering. Der fastholdes således en opdeling mellem børn- og ungeområdet og voksenområdet, men som et væsentligt nyt element anbefales det, at der i tilknytning til beskæftigelsesafdelingen sker en styrkelse af ungeindsatsen, herunder den særligt tilrettelagte beskæftigelse og uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan profitere af almene tilbud og støttetiltag. Der anbefales således en række organisatoriske overflytninger af opgaver og decentrale tilbud mellem forvaltningerne og afdelingerne. På tilbudsniveau anbefales en række fusioner af institutioner. De decentrale tilbud er opdelt med de kommunale tilbud øverst, hhv. de selvejende tilbud nederst. For de selvejende tilbud har nogle driftsoverenskomst, men på området for socialt udsatte er der medtaget tilbud, som enten fuldt ud, eller tilnærmelsesvist fuldt ud, er kommunalt finansierede. 18

19 Figur 7. Forslag til fremtidig organisering for det specialiserede socialområde Herunder følger en skematisk gennemgang af den nuværende organisering og anbefalinger til en nyorganisering. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om anbefalinger og ikke konkrete forslag til organisatoriske ændringer. Skemaet rummer kun konklusionerne. For yderligere analyse henvises der til delrapport 1. Anbefalingerne er delt op i fire typer, der er angivet ved hver sin farve, herunder: Tabel 5. Typer af anbefalinger Bleg turkuis Der er truffet administrativ eller politisk beslutning Blegblå Anbefalingen kræver administrativ eller politisk beslutning på eksisterende grundlag Himmelblå Anbefalingen kræver nærmere analyse af en konkret problemstilling til senere beslutning enten administrativ eller politisk Hvid Anbefalingen er, at der ikke sker ændringer i den nuværende organisering Tabel 6. Anbefalinger for fremtidig organisering af specialiserede socialområde Børn og Unge Relevante decentrale Anbefaling til ny organisering enheder Center for Børn og Forebyggelse Tjørringhus Agerbo Toften Familiecenteret Nordlys Minihøjskolen - Tjørringhus og Agerbo fusioneres til én institution - Tilknytning af plejefamilier - Supervisionsfunktion - Timeout-funktion for børn og familier i overgangsfaser - Toften og Familiecenteret/Nordlys fusioneres til én institution - Tilknytning af plejefamilier - Supervisionsfunktion - Timeout-funktion for børn og familier i overgangsfaser Er pt. forankret under i Børn og Unge, Center for Børn og Læring, Forankres organisatorisk i Handicap og Psykiatri fra 1. januar Minihøjskolen ønsker indgået driftsoverenskomst, hvilket skal vurderes nærmere. 19

20 Hedebocenteret Fortsat Hedebocentret Herning Krisecenter Fortsat Herning Krisecenter Center for Børn og Læring Ungdomscenter Knudmosegecenter under Beskæftigelsesafdelingen. Der skal foretages en nærmere vurdering af organisatorisk tilknyttes til et nyt Un- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skæftigelsesafdelingen. Der er foretaget en selvstændig analyse vedr. organisatorisk tilknytning til Be- Hobbitten Fortsat Hobbitten Social, Sundhed og Beskæftigelse Relevante decentrale enheder Beskæftigelsesafdelingen Styrket specialiserede ungeindsats Ungdomscenter Knudmosen Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) CEB Boafklaring Handicap og Psykiatri Udviklingshæmmede og autismespektrum Mosaikken og Thrigesvej Virkelyst aflastning Lindekollegiet Bostøtten Bofællesskaberne Solsikken Rosenholm, Tietgensgade Tre Birke Aktivitetsenheden, Vildbjerg Anbefaling til ny organisering Potentialer i etablering af ungecenter med organisatorisk forankring i Beskæftigelsesafdelingen analyseres nærmere. Der skal foretages en nærmere vurdering af organisatorisk tilknyttes til det ny Ungecenter. Der er foretaget en selvstændig analyse vedr. organisatorisk tilknytning til Beskæftigelsesafdelingen. CEB Boafklaring sammenlægges med Lindekollegiet og Virkelyst aflastning og forankres under Handicap og Psykiatri. Der er fra 1. januar 2013 nedlagt en områdelederstilling på autismespektrumområdet og områderne er samlet under Fællesledelse. Fortsætter under Fællesledelse som blev etableret i CEB Boafklaring sammenlægges med Lindekollegiet, og Virkelyst aflastning og forankres under Handicap og Psykiatri. Fortsætter som Bostøtten, Bofællesskaberne og Solsikken, men der igangsættes en udredning af mulighederne for en samlet bostøtteenhed, hvor der indgår både socialpædagogisk støtte og praktisk bistand. Fortsætter under Fællesledelse som blev etableret i 2011 Værkstederne rummer både 103 beskyttet beskæftigelse og 104 aktivitets- og samværstilbud. Omvisitering imellem CEB og Tre Birke kan ske, idet CEB-Reva får fokus på alder (18-29 år) og arbejdsmæssig progression, a la ressourceforløb efter LAB-loven, mens Tre Birke fastholder SEL-sigtet om vedligehold og udvikling af de sociale kompetencer via et beskyttet værkstedstilbud. Beskæftigelsesafdelingen har i 2012 nedlagt aktiviteterne for deres målgruppe. Handicapafdelingen nedlægges aktiviteterne for deres målgruppe og brugerne overflyttes til hhv. Tre Birke og CEB Socialpsykiatrisk center Fortsætter som Socialpsykiatriskcenter, dog igangsættes der en udredning af mulighederne for en samlet bostøtteenhed, hvor der indgår både socialpædagogisk støtte og praktisk bistand. Skovlyset Fortsætter, dog med udvidelse på antallet af døgnpladser fra 1/5 Minihøjskolen Er pt. forankret under i Børn og Unge, Center for Børn og Læring, Forankres organisatorisk i Handicap og Psykiatri fra 1. januar Minihøjskolen ønsker indgået driftsoverenskomst, hvilket skal vurderes nærmere. Misbrugscenteret Hjemløsteamet Lindely (Møltrup) Blå Kors Varmestue Fortsætter som Misbrugscentret. Vurdering af formaliseret samarbejde med Familiebehandlingen og Toften der fusioneres skal vurderes. Igangsætning af udredning af udsatteområdet med henblik på større samordning af indsatser på tværs af myndighed og drift i Beskæftigelsesafdelingen, Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre. 20

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr bemærkninger - drift SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG

Politisk budgetopfølgning pr bemærkninger - drift SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG Politisk budgetopfølgning pr. 31.03.2016 bemærkninger - drift SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatri har i 2016 et korrigeret budget på 358,7 mio. kr. Resultatet

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Ressourcestyring i Handicap og Psykiatri

Ressourcestyring i Handicap og Psykiatri Udmøntning af Handleplan 2015 Ressourcestyring i Handicap og Psykiatri 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget behandlede Handleplan 2015 på møderne d. 18. august og 23. september 2015. Her blev administrationen

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 3 ØKONOMI

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 3 ØKONOMI DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 3 ØKONOMI Indholdsfortegnelse 1. Udmøntning af besparelserne... 3 2. Budgetoverholdelse... 5 2.1. Udgiftsudviklingen... 6 2.2. Udgiftsstyring...

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE DELRAPPORT 1 ORGANISERING

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE DELRAPPORT 1 ORGANISERING DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 1 ORGANISERING Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisering af det specialiserede socialområde... 3 3. Den nuværende organisering...5

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Serviceområde 16 forventer et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Forvaltningen foreslå en udgiftsreduktionsplan som forløber sideløbende med udrulningen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Socialafdelingen Socialafdelingen varetager opgaver med rådgivning, vejledning og støtte til voksne med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed, misbrugsproblemer

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner September 2005 1. Indledning og formål Strukturreformen betyder at Kommunerne fremover får mulighed for at overtage driftsansvaret for

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune

Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune 1. Indledning Nærværende notat skal som led i udarbejdelsen af en samlet strategi for udviklingen og styringen

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Økonomi og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 12 1216 København K E-mail: komoko@oim.dk og khs@oim.dk Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf. 70 11 45 45 Fax 33 30 44 49 www.hk.dk/kommunal

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier

Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier Punkt 6. Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier 2017-050917 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at der

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Side 1 Pkt.nr. 5 Strategier på det sociale område KKR 608843 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at det anbefales over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Den gensidige aftale

Den gensidige aftale Den gensidige aftale Oplæg vedr. styring af tilbud på det specialiserede specialområde hvordan gør vi? Oplægsholdere: Louise Raunkjær, Direktør for Børn og Unge, Varde kommune Ejnar Tang, Centerchef i

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Esbjerg Kommune, februar 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner Opsamling fra kick-off mødet Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner OPSAMLING Første bud på temaer og problemstillinger som kommunerne kan håndtere sammen eller hver for sig 2 Opsummering

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Chr. d. IV s Børnehave...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere