DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE HOVEDRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE HOVEDRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse Forord Resume og anbefalinger Indledning Baggrunden for analysen Afgrænsning af det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde fra strukturreformen til i dag Udfordringer på det specialiserede socialområde Udgiftsudviklingen Evaluering af kommunalreformen Tilsynsreformen Organisering Anbefalinger til fremtidig organisering Borgerfokus Anbefalinger til borgerfokus Økonomi Udmøntningen af besparelser Service facility Takstudviklingen Incitamentsstruktur Effektbaseret økonomistyring Ressourcetildeling Takster/Rammeaftale Takstdifferentiering Bilag 1: Projektorganisering Bilag 2: Oversigt over institutioner på det specialiserede socialområde april

3 Forord Strukturanalysen blev igangsat på baggrund af de takstreduktioner, der blev besluttet med rammeaftalen for 2012, og analysen havde oprindeligt fokus på de decentrale tilbud på det specialiserede socialområde. I foråret 2012 besluttede direktionen at udvide analysen til også at omfatte administrationen og sammenhængen mellem forvaltning og de decentrale tilbud. Der tegnede sig tidligt i forløbet tre spor i analysen: Organisering, fokus på borgerne og økonomien. Den rapport, der foreligger nu, følger disse spor. Der er en delrapport vedr. organisering, en delrapport vedr. borgerfokus og en delrapport vedr. økonomi. Endelig samles de væsentligste resultater fra analysearbejdet i denne hovedrapport. Der foretages i hovedrapporten afgrænsning af området, og de tre hovedfokusområder præsenteres. Der er et centralt afsnit om de grundlæggende udfordringer, vi står overfor på området. Hovedrapporten kan læses alene, men delrapporterne skal læses, hvis der ønskes en mere dybdegående behandling af de tre hovedfokusområder. Delrapport 1 indeholder en analyse af organisering på det specialiserede socialområde. Det er en analyse af muligheder og begrænsninger ved forskellige organiseringsforslag for den centrale og decentrale organisering, herunder en status på nuværende organisering. Analysen bearbejder både Børn- og Ungeområdet, Handicap- og Psykiatriområdet, Beskæftigelsesområdet samt tværgående funktioner, herunder Service Facility Management. Delrapport 2 indeholder en indstilling til, at der skal arbejdes videre med et øget fokus på borgeren, men som et selvstændigt projekt. Det handler på den ene side om service overfor borgeren, på den anden side de forventninger, vi skal møde borgeren med. Delrapport 3 omhandler økonomi, incitamenter og ressourcetildeling. Den indeholder analyse af forskellige økonomistyringsmodeller for det specialiserede socialområde med fokus, på hvilke incitamentsstrukturer, modellerne fremmer, ligesom en vurdering af optimering af styrbarheden på området indgår. Der har været inddraget rigtigt mange interessenter i analysearbejdet. Det har været voldsomt inspirerende og præger i høj grad resultaterne. Der kan læses mere om processen i bilag 1, vedr. projektorganiseringen. Tak for de mange bidrag og den store interesse. 3

4 1. Resume og anbefalinger Strukturanalysen hovedkonklusionerne vedr. organisering, borgerfokus og økonomi opsummeres nedenfor i en række anbefalingerne og forslag til handlinger. Organisering Der er siden 2007 foretaget en række nødvendige organisatoriske ændringer ikke mindst efter den økonomiske opbremsning i Området er overordnet set velorganiseret. Løsningen på vores udfordringer skal ikke kun findes i vores organisering, men i lige så høj grad i fælles målsætninger og kultur. Anbefalinger og forslag til handling: Samarbejdet på tværs af organisationen skal styrkes. Det skal bl.a. ske gennem de initiativer, der igangsættes under projektet Borgerfokus. Den administrative opdeling mellem Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse opretholdes uændret, men der foretages opgaveflytninger mellem forvaltningerne. Indsatsen for unge årige, som ikke kan profitere af de almene uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige tilbud, skal styrkes. Det skal ske ved at samle opgaverne i tilknytning til Beskæftigelsesafdelingen. Det foreslås, at en række tilbud fusioneres, og at der foretages sammenlægning af områder og foretages organisationstilpasninger. Der henvises til oversigten i tabel 5 s. 19. Muligheder og rationaler i service facility management, skal vurderes i et selvstændigt projekt. Borgerfokus Vi har opbygget et fragmenteret og specialiseret system, som går ud over sammenhæng og helhed i forhold til borgerne, særligt i overgange mellem afdelingerne. Vi kan ikke organisere os ud af snitfladeproblemerne. Der skal i stedet arbejdes med fælles mål, kultur og læring i organisationen. Borgerfokus handler om: Medarbejderens rolle: God service, korrekt behandling og flow gennem systemet Borgerens rolle: Aktivering af egne muligheder. Aktivering af ressourcer hos pårørende, i netværket og lokalsamfundet. Samfundets rolle: Fællesansvar og koordinering af frivillighed Anbefalinger og forslag til handling: Direktionen har igangsat et selvstændigt projekt på tværs af alle forvaltninger, forankret i Børn og Unge hhv. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Der skal arbejdes med fælles mål, kultur og læring i organisationen. Der sættes særligt fokus på overgangen ved det 18. år 4

5 Økonomi De besparelser, der følger af takstreduktionerne, er udmøntet i budget 2013 og Finanskrisen, sanktionslovgivningen og udgiftsudviklingen, har skærpet vores fokus på budgetoverholdelse. Det skal fastholdes. Takstreduktioner er kun ét styringsværktøj og næppe det bedste. Løsningen af den økonomiske udfordring skal findes i kombination mellem organisering, visitation og økonomisk styring. Bevillingsreglerne, serviceområdeopdelingen og den myndigheds- og ansvarsfordeling, der følger heraf, giver en negativ incitamentsstruktur. Det er udgiftsdrivende og giver samarbejdsproblemer. Forskellighed i ressourcetildelingsmodeller er fornuftigt begrundet. Det vurderes, at det økonomiske rationale ved service facility management, nærmer sig et tocifret millionbeløb. Det forudsættes, at rationalet tilfalder de områder, hvor gevinsten hentes. Anbefalinger og forslag til handling: Der skal skabes sammenhæng mellem administration og drift på serviceområderne. Der skal sikres udgiftsneutralitet i samarbejdsfeltet mellem serviceområderne. Der skal arbejdes systematisk med synlighed i taksterne og takstdifferentiering. Løsning af de langsigtede økonomiske udfordringer skal ikke kun ske gennem takstreduktioner på tilbudsniveau, men i kombination mellem organisering, visitation og alle de faktorer, som påvirker de sociale foranstaltningers pris, mængde og varighed. Arbejdet med effektbaseret økonomistyring skal igangsættes. Udmøntning af forslagene Analysens resultater skal betragtes som et første oplæg til politisk behandling og efterfølgende udmøntning gennem konkrete beslutningsforslag. Nogle af anbefalingerne kan umiddelbart realiseres, andre er allerede realiseret eller i gang med at blive realiseret, endelig kræver nogle anbefalinger, at der iværksættes en nærmere udredning. Resultaterne af analysen bliver i første omgang præsenteret og drøftet i de berørte fagudvalg, Social- og Sundhedsudvalget d. 20. marts, Beskæftigelsesudvalget d. 10. april og Børne- og Familieudvalget d. 17. april. Herefter på Byrådets budgetkonference d. 22. april. Efter præsentationen udarbejdes der en implementeringsplan, og de konkrete beslutningsforslag fremlægges i de respektive fagudvalg. Der gives Byrådet en status på implementeringen i foråret

6 2. Indledning 2.1 Baggrunden for analysen Med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 blev det i oktober 2011 besluttet at reducere udgifterne og dermed taksterne på det specialiserede socialområde med i alt 4,5 % over de kommende 3 år. I 2012 fastholdes taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og i 2014 med yderligere 2,5 %. Takstreduktionerne skal gennemføres hos den enkelte driftsherre under ét. Dvs. at der er mulighed for, at den enkelte kommune kan beslutte at friholde visse institutioner for besparelser, mod at andre bærer en større andel af besparelsen, blot den samlede reduktionsramme opnås. Den udgiftsreduktion, der med udgangspunkt i taksterne for 2011, skal gennemføres på taksterne i 2013 og 2014, fordeler sig således: Tabel 1. Fordeling af nettoudgiftsreduktioner på taksterne 2013og 2014 (mio. kr.) Børn- og ungeområdet (Serviceområde 10 og 16) 1,200 2,500 Voksenområdet (serviceområde 13) 4,682 10,535 I alt 5,882 13,035 Nettoudgiftsreduktionerne er med vedtagelsen af budget 2013 indarbejdet i rammen på Serviceområde 10 og 16. På Serviceområde 13 er reduktionen indarbejdet i budgettet fra 2013 og frem. På baggrund af de beregnede nettoudgiftsreduktioner besluttede Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og familieudvalget i december 2011 at igangsætte en strukturanalyse af det specialiserede socialområde på tværs af de to udvalg. Formål med analysen er: Etablering af økonomisk og fagligt bæredygtige enheder på det specialiserede socialområde, som skal sikre optimal udnyttelse af ressourcer Der skal gennem en målrettet indsats løses de samme (eller flere/ mere komplekse) opgaver for færre udgifter. Der skal derfor rettes fokus mod den nuværende visitationspraksis og muligheden for etablering af alternative løsninger og udnyttelse af synergier ved opgaveløsninger på tværs af de kommunale institutioner. Dette både på tværs af aldersgrupper, administrative og organisatoriske skel. Ligeledes på tværs af de traditionelle opdelinger i undervisningstilbud, støttetilbud, botilbud, beskæftigelsestilbud, fritidstilbud m.v. I januar 2012 besluttede regeringen at igangsætte en evaluering af strukturreformen. Med udsigten til mulige ændringer i opgavefordelingen blev det besluttet, at resultatet af evalueringen skulle indgå i strukturanalysens anbefalinger og fremlægges på byrådets budgetkonference i april

7 Sideløbende besluttede direktionen i foråret 2012 at gennemføre et organisationstjek, og i tilknytning hertil skal strukturanalysen også rette fokus mod den administrative organisering af det specialiserede socialområde. Der er i bilag 1 en gennemgang af strukturanalysens organisering og forløb. 2.2 Afgrænsning af det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde er ikke nogen entydig størrelse. I en netop udgivet ph.d.- afhandling, defineres området således: De velfærdsydelser, der ydes til borgere med særlige behov ud over det, der er en del af en almindelig livscyklus, i form af sindslidelser, fysiske og psykiske handicap, misbrugsproblemer eller andre særlige problemer. 1 Vi har i analysen taget udgangspunkt i de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen med tilgrænsende områder, herunder bl.a. bostøtteområdet, men vi har udeladt specialundervisningsområdet for børn og unge. Kort sagt de tilbud, der lever op til definitionen ovenfor. I praksis er målgruppen: - Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - Voksne med sindslidelse - Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede - Personer med psykisk handicap inkl. autister - Personer med kommunikationshandicap - Voldsramte kvinder - Socialt udsatte - Alkohol- og stofmisbrugere Nedenstående kort viser placeringen af tilbuddene på det specialiserede socialområde i Herning Kommune. 1 Johannes Engers Gregersen: Politik og økonomi på det eksterne kvasimarked, Politica, Århus, januar

8 Figur 1. De specialiserede tilbuds beliggenhed Som det fremgår af figuren, ligger langt de fleste institutioner på det specialiserede socialområde i og omkring Herning by. Der henvises endvidere til bilag 2, hvor der er en samlet oversigt over alle de tilbud der er medtaget i analysen. 8

9 3. Det specialiserede socialområde fra strukturreformen til i dag Den nuværende organisering af det specialiserede socialområde blev i store træk fastlagt i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor Herning Kommune valgte at overtage samtlige amtslige tilbud, med undtagelse af Nørholmkollegiet og Koglen. Tilbud til børn og unge blev knyttet til Børn og Unge i afdelingen Specialtilbud. Tilbud til voksne blev knyttet til Social, Sundhed og Beskæftigelse, hvor området for psykiatri, misbrug og udsatte blev placeret i Sundhedsafdelingen, og områderne for udviklingshæmmede, autister og senhjerneskadede blev placeret i Handicapafdelingen. Der er siden strukturreformen sket væsentlige ændringer i organiseringen, af forskellige hensyn og med forskellige formål, men de stigende udgifter på området og krav om bedre økonomisk styring har været en gennemgående anledning til organisationstilpasninger. I Børn og Unge blev Specialtilbud nedlagt i forbindelse med en omorganisering af forvaltningen i 2010, og området blev samlet i Center for Børn og Forebyggelse, hvor også myndigheden er forankret. Ungdomscenter Knudmosen samt Hobbitten blev overført til Center for Børn og Læring. I Social, Sundhed og Beskæftigelse blev Sundhedsafdelingen nedlagt i 2010 og området for psykiatri, misbrug og udsatte blev overført til Handicapafdelingen, som også fik tilknyttet en selvstændig visitationsafdeling. Ringkjøbing Amt havde op til strukturreformen i 2007 igangsat en omfattende bolighandlingsplan, som i de første år efter strukturreformen betød en række forskydninger og flytninger af tilbud, hvor det gennemgående træk var større enheder og en væsentlig forbedring af bygningsmassen. På de enkelte decentrale tilbud er der også sket mange ændringer og justeringer i driften. Ændringer i efterspørgselsmønsteret har betydet, at tilbud er blevet nedlagt eller udvidet, og besparelser har i flere omgange medført organisatoriske ændringer og tilpasninger af kapaciteten. Både det specialiserede børne- og ungeområde samt voksenområdet blev oprindeligt organiseret efter principperne i Bestiller-, Udfører-, Modtagermodellen (BUM-modellen). Dermed er myndighedsfunktionen adskilt fra udfører-/leverandørdelen. Fordelen er en entydig placering af budgetansvaret og fokus på at få størst værdi for pengene. Ulempen er, at det er vanskeligt for bestillersiden helt entydigt og præcist i alle tilfælde at beskrive og bestille den rigtige vare til den rigtige pris. For at modvirke ulemperne er BUM-modellen modificeret på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Det indebærer, at myndighed og udfører på begge områder nu er blevet samlet under samme organisering. Det har skabt sammenhæng mellem bestiller og betaler, ligesom visitationsmyndighed og leverandør arbejder tættere sammen for at skabe nye løsninger, og organisationens specialviden anvendes bredest muligt til gavn for borgerne. 9

10 Det specialiserede socialområde har således undergået en stor udvikling siden strukturreformen i Der er dog fortsat arv fra kommunen og fra amtet, som naturligvis fortsat præger tilgangen til opgaveløsningen, generelt til den positive side, men til andre tider kan der konstateres, at arven fra kommunen eller amtet stadig giver nogle uhensigtsmæssige skel ned igennem organisationen. Strukturreformen betød, at kommunen fik det samlede driftsansvar samt forsynings- og finansieringsforpligtelsen og dermed også mulighed for samordning af tilbud. Men selvom der er foretaget mange ændringer og forbedringer, har vi i mange henseender stadig en kommunal og en amtslig søjle i vores arbejdsdeling. Der er således fortsat nogle uudnyttede synergier i et tættere samarbejde, sammentænkning af opgaver og videndeling, som ikke udnyttes optimalt. Det gør sig gældende mellem forvaltningerne, mellem afdelingerne og mellem de decentrale tilbud. Ligeledes er der fortsat en række styringsmæssige udfordringer på det specialiserede socialområde. De præsenteres herunder. Den nuværende organisering af det specialiserede socialområde fremgår af nedenstående organisationsdiagram. Opgaven er i dag fordelt på to forvaltninger og fire afdelinger: I Børn og Unge varetager Center for Børn og Forebyggelse driftsopgaver i forhold til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer og handicap. Center for Børn og Læring varetager den særligt tilrettelagte uddannelse (STU). I Social, Sundhed og Beskæftigelse har Beskæftigelsesafdelingen myndighedsopgaven, råd og vejledning, herunder ressourceforløb, forankret i Social & Integration, mens driftsopgaver i forhold til et særligt bo- og beskæftigelsestilbud for unge med handicap samt virksomhedsrettet beskyttet beskæftigelse er organiseret i Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB) under Tilbudsafdelingen i Beskæftigelse. Handicap og Psykiatri varetager hovedparten af driftsopgaverne fordelt på fire funktionsområder: 1) Autismespektrumområdet, som netop fra 1. januar er sammenlagt med 2) området for udviklingshæmmede, 3) psykiatri- misbrugs- og udsatteområdet og 4) kommunikationsområdet. 10

11 Figur 2. Den nuværende organisering af det specialiserede socialområde 4. Udfordringer på det specialiserede socialområde Strukturanalysen skal forsøge at anvise løsningen på det, som samfundsforskere betegner som et wicked problem, et ondartet problem. Det vil sige et problem, der ikke entydigt kan defineres og forstås, og derfor heller ikke kan løses entydigt. Der vil typisk være flere modstridende hensyn, som der skal findes en balance imellem. Problemer, der har utallige årsager, de er svære at beskrive, og der er ikke kun ét rigtigt svar. På det specialiserede socialområde kommer det til udtryk ved, at vi på en og samme tid står overfor, at flere borgere får flere rettigheder, de efterspørger flere og anderledes ydelser i et større omfang. Kvaliteten forventes at være i top og blive leveret med anvendelse af de nyeste behandlingsmetoder. De faglige ambitioner er høje, og vi bliver stadigt mere specialiserede og professionelle. Samtidig stiger udgifterne, og ressourcerne bliver mere knappe, bl.a. som følge af den internationale finanskrise. Som det fremgår af tabel 2, påpeger Socialforskningsinstituttet i en rapport fra 2011 en række vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 2. Der er tale om nogle grundlæggende udfordringer som er bestemmende for udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde. Dette gælder for såvel Herning Kommune som resten af landet. og der er vel at mærke tale om en udvikling, hvor påvirkningsmulighederne er få. 2 Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde, Steen Bengtsson, SFI,

12 Tabel 2. Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde Det drejer sig eksempelvis om følgende forhold: Flere tidligt fødte børn med handicap overlever Flere trafikskadede overlever Flere handicappede lever længere i kraft af bedre behandlingsmuligheder Diagnosticeringen er mere finmasket, og flere falder i målgruppen af handicappede Samfundet er blevet mindre rummeligt i forhold til personer med handicap Der udvikles konstant nye behandlingsformer og specialiserede tilbud, som bliver flere og mere individuelle Der er i takt med den udvikling stigende borgerforventninger til servicetilbud og faglige krav til indsatsen efterspørgslen er umættelig. Man kan dog også finde eksempler på en udvikling, der går den anden vej: Den demografiske udvikling betyder, at der vil komme relativt færre børn. Fosterdiagnostikken betyder, at der fødes færre børn med fx Downs syndrom. Disse ustyrbare forhold påvirker styrbarheden af det specialiserede socialområde. Men det samme gør den økonomiske virkelighed, hvor området gentagne gange har været ramt af takstreduktioner bl.a. for at modsvare en generel økonomisk stagnation og for at håndtere den stigende efterspørgsel og varigheden af foranstaltninger. Der er tre afgørende forhold, som har indflydelse på styrbarheden af området: Pris, mængde og varighed. Disse påvirkes igen af en lang række variabler, som fremgår af figur 3. 12

13 Figur 3. Faktorer der påvirker den økonomiske styrbarhed på det specialiserede socialområde. Den tilgang, der har været til udgiftsstyringen gennem rammeaftalen, angriber kun prisen, men hvis vi nøjes med det, kan vi ikke klare styringsudfordringen. Vi er nødt til at forholde os både til de grundlæggende udfordringer og de muligheder, vi i øvrigt har for at påvirke udgiftsstyringen. Takstreduktioner har naturligvis positiv virkning på kommunens samlede omkostninger. Men takstreduktioner har den klare ulempe, at de kun kan gennemføres ved reduktion af driftsudgifterne, primært gennem personalereduktioner på de enkelte institutioner. Det giver i en række situationer næsten uløselige problemer, og der er således døgninstitutioner hvor bemandingen i ydertimerne er kritisk lav. Der er således behov for at bruge takstreduktioner, som et af tre parametre, for at styre området. Fokus skal derfor være på dels at påvirke varigheden gennem kortere og mere intensive behandlingsforløb og en skarpere visitationspraksis, dels at påvirke prisen gennem udnyttelse af synergien ved opgaveløsninger på tværs af de kommunale institutioner, på tværs af aldersgrupper, administrative og organisatoriske skel. Der anbefales med andre ord en bred styringsvifte, hvilket ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at institutionerne kan friholdes for takstreduktioner. At arbejde med denne styringsvifte forudsætter flere ting: Systematisk opgørelse over ydelsers type og substitueringsmuligheder Systematisk opgørelse over målgrupper og behov Systematisk opgørelse over behandlinger, fremskridt og varighed Systematisk opgørelse og sammenhæng mellem indsats og effekt 13

14 Men på det specialiserede socialområde er det ikke muligt at foretage nøjagtige sammenligninger på tværs af kommuner, på samme måde som det gøres med folkeskoler (karakterer, udgifter pr. elev osv.). Dette skyldes områdets sammensatte natur: Fraværet af klare og målbare succeskriterier udgør derfor også en barriere for sammenligning af resultater. Der er dele af målgruppen, hvor der ikke kan forventes forbedringer i funktionsevne eller selvhjulpethed overhovedet. Der er stor variation i de pædagogiske tilgange og metoder på det specialiserede socialområde og dermed ringe grundlag for standardisering og sammenligning på tværs af tilbud. Området er kendetegnet af informationsasymmetri, idet der er meget ringe muligheder for at sammenligne aktører på kvalitet og pris, hvilket svækker mulighederne for ledelsesmæssig og økonomisk styring af området. 4.1 Udgiftsudviklingen Udgiftsudviklingen på handicap- og psykiatriområdet i Herning Kommune i perioden 2007 til 2013 viser, at der har været en betydelig stigning i udgiftsniveauet, siden kommunerne med kommunalreformen i 2007 overtog en række af regionernes opgaver på området. Som det fremgår af nedenstående tabeller, anvendes der samlet set 550,8 mio. kr. til køb af pladser på det specialiserede socialområde, fordelt med 183,5 mio. kr. på børn- og ungeområdet og 367,3 mio. kr. på voksenområdet. Tabel 3. Køb af pladser Børn g Unge Beløb i kr Køb hos andre kommuner Køb i Herning Køb total Tabel 4. Køb af pladser Handicap og Psykiatri Beløb i kr Køb hos andre kommuner Køb i Herning Køb total På voksenområdet har stigningen været mest markant frem mod 2010, hvor udgifterne til området også på landsplan toppede. Fra 2011 er der fundet et mere realistisk niveau for området, hvorfra udgiftsudviklingen frem til budget 2013 har været mere jævn som udtryk for, at der er kommet styr på området. 14

15 Det er i tabellerne væsentligt at hæfte sig ved er, at kurven er knækket i på både børn- og ungeområdet og voksenområdet. Det er konsekvensen af en strammere styring af området. Der blev således i 2010 og 2011 på begge områder foretaget kraftige opstramninger på visitationspraksis og opfølgning. Denne indsats skal naturligvis ses i sammenhæng med generelle besparelser, takstreduktioner m.v., men det vurderes, at opstramningen på visitationen i sig selv er en afgørende forklaring på, at det er lykkedes at knække kurven. Udgiftsudviklingen på handicap- og psykiatriområdet i Herning Kommune i perioden 2007 til 2013, viser, at der har været en betydelig stigning i udgiftsniveauet, siden kommunerne med kommunalreformen i 2007 overtog en række af regionernes opgaver på området. Som det fremgår af nedenstående tabeller, anvendes der samlet set 550,8 mio. kr. til køb af pladser på det specialiserede socialområde, fordelt med 183,5 mio. kr. på børn- og ungeområdet og 367,3 mio. kr. på voksenområdet Evaluering af kommunalreformen Regeringen igangsatte januar 2012 en evaluering af kommunalreformen, som havde til formål at: 1) Vurdere den nuværende opgavefordeling mellem kommuner, regioner og stat samt overveje relevante justeringer af opgavefordelingen 2) Vurdere de eksisterende samarbejdsstrukturer og redskaber til koordination og styring mv. i den offentlige sektor samt overveje mulige justeringer heraf. Konkret skulle udvalget bl.a. vurdere det specialiserede socialområde samt specialiserede undervisningstilbud. Samlet set ligger evalueringens resultater ikke op til ændringer i organiseringen af det specialiserede socialområde i Herning Kommune, idet det overordnede resultat er, at nuværende opgavefordeling mellem stat, regioner og kommuner overvejende er velfungerede. Der er følgende mindre indvendinger: Den nuværende organisering og koordination mellem regioner og kommuner, hvor opgaverne i højere grad bør ligge i nærmiljøet og i tæt samspil med de almindelige tilbud. Udvalget finder ikke, at rammeaftalesystemet sikrer en tilstrækkelig koordination af de udbud, hvor der er meget begrænset efterspørgsel. Udvalget foreslår, at der bliver indført en koordinering på nationalt niveau i forhold til udbuddet af højt specialiserede tilbud til små og/eller særligt komplekse målgrupper. Udvalget lægger op til en diskussion af fordelingen af opgaver og ansvar mellem kommuner og regioner for de meget specialiserede sociale tilbud. Udvalget påpeger, at der et behov for en revision af de nuværende takstregler, og anbefaler derudover, at kommunerne får øget fleksibilitet til lokalt at finde den mest hensigtsmæssige finansieringsmodel, og hermed fravige takstreglerne. 15

16 4.3. Tilsynsreformen Tilsynsrefomen, der stadig behandles i Folketinget, medfører, at dele af de kommunale tilsynsopgaver overgår til den nyoprettede Socialtilsyn Midt i Silkeborg fra 1. januar Det følger af reformen, at socialtilsynet også skal godkende budgetter og takster. Det kan potentielt her medføre en underkendelse af det kommunale selvstyre, idet det i dag suverænt er kommunerne, der godkender budgetter og dermed fastlægger serviceniveauet. Tilsynet bliver takstbelagt, og det er driftskommunen, som suverænt fastlægger niveauet for tilsynet, dog ud fra kvalitetsstandarder, som er fastlagt af Socialstyrelsen. Lovforslaget er pt. i høring, og der er gjort indsigelser over for mulige indskrænkninger i kommunernes adgang til selv at fastlægge serviceniveau. Tilsynsreformen indgår i økonomiforhandlingerne, og der forventes DUT-kompensation. 16

17 5. Organisering Udviklingen i organiseringen af det specialiserede socialområde fra 2007 og frem til i dag er beskrevet i afsnit 3. Herunder følger konklusioner og anbefalinger til den fremtidige organisering. Hvis der ønskes en mere indgående analyse af organiseringen, henvises der til delrapport 1. Forslaget til organisationsændringer er et resultat af de mange drøftelser, der har været i analysearbejdet. Der har i forløbet været drøftet en række forskellige modeller for den fremtidige organisering. Det har været et gennemgående tema i analysearbejdet, at der på det specialiserede socialområde er tre helt centrale kerneydelser i indsatsen: Omsorg for børns trivsel Uddannelse og beskæftigelse til unge Social støtte og udvikling af voksne med særlige behov Der har i forløbet været arbejdet med modellen, som bygger på en organisering af området i tre centre efter disse kerneydelser og etablering af fælles tværgående funktioner for periferiydelser. Periferiydelser drejer sig typisk om serviceopgaver; rengøring, vedligeholdelse, madlavning m.v. Men også fælles koordinering i forhold til særlige målgrupper, fælles uddannelsesindsats, ledelsesstøtte m.v. Analysen har vist, at organisering ikke er et quick-fix på alle problemer, men at vi i høj grad skal fokusere på de forbedringspotentialer, der ligger i et styrket samarbejde på tværs af hele det specialiserede socialområde. Det er i samarbejdet vi i sidste ende skal finde løsningen på snitfladeproblemer og den kassetænkning, som kan give både dårligere løsninger for borgerne og dyrere løsninger for kommunen. Der skal samarbejdes bedre på tværs af de mange afdelinger og tilbud. Her spiller ledelse, koordinering og formaliserede netværk en central rolle. 17

18 Figur 8 viser et stiliseret billede af den nuværende samarbejdsform, nemlig den vertikale, som skal afløses af horisontalt samarbejde på alle niveauer af organisationen og på tværs af den administrative organisering. Figur 6. Samarbejdsmønstre 5.1 Anbefalinger til fremtidig organisering Anbefalingerne skal forholde sig til formålsbeskrivelsen, udfordringerne på det specialiserede socialområde, samt reformernes indflydelse på den fremtidige organisering. Dette er præsenteret overfor i rapporten. Forslaget til den fremtidige organisering er nedenfor illustreret ved et organisationsdiagram, og der er en skematisk gennemgang af analysens anbefalinger. Forslaget bygger videre på den nuværende administrative organisering. Der fastholdes således en opdeling mellem børn- og ungeområdet og voksenområdet, men som et væsentligt nyt element anbefales det, at der i tilknytning til beskæftigelsesafdelingen sker en styrkelse af ungeindsatsen, herunder den særligt tilrettelagte beskæftigelse og uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, som ikke kan profitere af almene tilbud og støttetiltag. Der anbefales således en række organisatoriske overflytninger af opgaver og decentrale tilbud mellem forvaltningerne og afdelingerne. På tilbudsniveau anbefales en række fusioner af institutioner. De decentrale tilbud er opdelt med de kommunale tilbud øverst, hhv. de selvejende tilbud nederst. For de selvejende tilbud har nogle driftsoverenskomst, men på området for socialt udsatte er der medtaget tilbud, som enten fuldt ud, eller tilnærmelsesvist fuldt ud, er kommunalt finansierede. 18

19 Figur 7. Forslag til fremtidig organisering for det specialiserede socialområde Herunder følger en skematisk gennemgang af den nuværende organisering og anbefalinger til en nyorganisering. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om anbefalinger og ikke konkrete forslag til organisatoriske ændringer. Skemaet rummer kun konklusionerne. For yderligere analyse henvises der til delrapport 1. Anbefalingerne er delt op i fire typer, der er angivet ved hver sin farve, herunder: Tabel 5. Typer af anbefalinger Bleg turkuis Der er truffet administrativ eller politisk beslutning Blegblå Anbefalingen kræver administrativ eller politisk beslutning på eksisterende grundlag Himmelblå Anbefalingen kræver nærmere analyse af en konkret problemstilling til senere beslutning enten administrativ eller politisk Hvid Anbefalingen er, at der ikke sker ændringer i den nuværende organisering Tabel 6. Anbefalinger for fremtidig organisering af specialiserede socialområde Børn og Unge Relevante decentrale Anbefaling til ny organisering enheder Center for Børn og Forebyggelse Tjørringhus Agerbo Toften Familiecenteret Nordlys Minihøjskolen - Tjørringhus og Agerbo fusioneres til én institution - Tilknytning af plejefamilier - Supervisionsfunktion - Timeout-funktion for børn og familier i overgangsfaser - Toften og Familiecenteret/Nordlys fusioneres til én institution - Tilknytning af plejefamilier - Supervisionsfunktion - Timeout-funktion for børn og familier i overgangsfaser Er pt. forankret under i Børn og Unge, Center for Børn og Læring, Forankres organisatorisk i Handicap og Psykiatri fra 1. januar Minihøjskolen ønsker indgået driftsoverenskomst, hvilket skal vurderes nærmere. 19

20 Hedebocenteret Fortsat Hedebocentret Herning Krisecenter Fortsat Herning Krisecenter Center for Børn og Læring Ungdomscenter Knudmosegecenter under Beskæftigelsesafdelingen. Der skal foretages en nærmere vurdering af organisatorisk tilknyttes til et nyt Un- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skæftigelsesafdelingen. Der er foretaget en selvstændig analyse vedr. organisatorisk tilknytning til Be- Hobbitten Fortsat Hobbitten Social, Sundhed og Beskæftigelse Relevante decentrale enheder Beskæftigelsesafdelingen Styrket specialiserede ungeindsats Ungdomscenter Knudmosen Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) CEB Boafklaring Handicap og Psykiatri Udviklingshæmmede og autismespektrum Mosaikken og Thrigesvej Virkelyst aflastning Lindekollegiet Bostøtten Bofællesskaberne Solsikken Rosenholm, Tietgensgade Tre Birke Aktivitetsenheden, Vildbjerg Anbefaling til ny organisering Potentialer i etablering af ungecenter med organisatorisk forankring i Beskæftigelsesafdelingen analyseres nærmere. Der skal foretages en nærmere vurdering af organisatorisk tilknyttes til det ny Ungecenter. Der er foretaget en selvstændig analyse vedr. organisatorisk tilknytning til Beskæftigelsesafdelingen. CEB Boafklaring sammenlægges med Lindekollegiet og Virkelyst aflastning og forankres under Handicap og Psykiatri. Der er fra 1. januar 2013 nedlagt en områdelederstilling på autismespektrumområdet og områderne er samlet under Fællesledelse. Fortsætter under Fællesledelse som blev etableret i CEB Boafklaring sammenlægges med Lindekollegiet, og Virkelyst aflastning og forankres under Handicap og Psykiatri. Fortsætter som Bostøtten, Bofællesskaberne og Solsikken, men der igangsættes en udredning af mulighederne for en samlet bostøtteenhed, hvor der indgår både socialpædagogisk støtte og praktisk bistand. Fortsætter under Fællesledelse som blev etableret i 2011 Værkstederne rummer både 103 beskyttet beskæftigelse og 104 aktivitets- og samværstilbud. Omvisitering imellem CEB og Tre Birke kan ske, idet CEB-Reva får fokus på alder (18-29 år) og arbejdsmæssig progression, a la ressourceforløb efter LAB-loven, mens Tre Birke fastholder SEL-sigtet om vedligehold og udvikling af de sociale kompetencer via et beskyttet værkstedstilbud. Beskæftigelsesafdelingen har i 2012 nedlagt aktiviteterne for deres målgruppe. Handicapafdelingen nedlægges aktiviteterne for deres målgruppe og brugerne overflyttes til hhv. Tre Birke og CEB Socialpsykiatrisk center Fortsætter som Socialpsykiatriskcenter, dog igangsættes der en udredning af mulighederne for en samlet bostøtteenhed, hvor der indgår både socialpædagogisk støtte og praktisk bistand. Skovlyset Fortsætter, dog med udvidelse på antallet af døgnpladser fra 1/5 Minihøjskolen Er pt. forankret under i Børn og Unge, Center for Børn og Læring, Forankres organisatorisk i Handicap og Psykiatri fra 1. januar Minihøjskolen ønsker indgået driftsoverenskomst, hvilket skal vurderes nærmere. Misbrugscenteret Hjemløsteamet Lindely (Møltrup) Blå Kors Varmestue Fortsætter som Misbrugscentret. Vurdering af formaliseret samarbejde med Familiebehandlingen og Toften der fusioneres skal vurderes. Igangsætning af udredning af udsatteområdet med henblik på større samordning af indsatser på tværs af myndighed og drift i Beskæftigelsesafdelingen, Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre. 20

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 3 ØKONOMI

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 3 ØKONOMI DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 3 ØKONOMI Indholdsfortegnelse 1. Udmøntning af besparelserne... 3 2. Budgetoverholdelse... 5 2.1. Udgiftsudviklingen... 6 2.2. Udgiftsstyring...

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Borgerperspektivet... 3 3. Sagsbehandlingsperspektivet... 5 4. Fælles mål, kultur

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Finansiering Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011 Steen Houmark www.sbbu.dk Udpluk af uddannelsesbaggrund. Kort om baggrund MBA (Teknologi, Marked og Organisation) fra CBS Assesor i EFQM Diplom i Offentlig Ledelse

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Therese Marie Dyrby Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Overgange på dagsordenen Mange kommuner

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere