Beretning for perioden marts marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010"

Transkript

1 Marts 2010 Beretning for perioden marts marts 2010 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: Fax:

2 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD Der indkaldes hermed til Lederforeningens ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 25. marts 2010 kl i Foredragssalen hos TDC, Telehøjen 1, Odense. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter: 1) Bestyrelsens beretning 2) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 3) Indkomne forslag 4) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 5) Valg af LTD s formand 6) Valg af LTD s næstformand 7) Valg af bestyrelsesmedlem/bestyrelsesmedlemmer 8) Valg af 2 interne revisorer 9) Valg af 2 revisorsuppleanter 10) Eventuelt I henhold til vedtægternes 5.1. skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt, senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 10. marts Med hensyn til dagsordenens punkter, kan følgende punkter uddybes: Ad. 5. Bo Magnussen er ikke på valg i år Bo Magnussen fortsætter derfor som formand i det kommende foreningsår Ad. 6. Gert Winkelmann er på valg i år Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Gert Winkelmann til genvalg som næstformand for en ny 2-årig periode Ad. 7. Lars Søholm er på valg som bestyrelsesmedlem i år Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Lars Søholm til genvalg som bestyrelsesmedlem for en ny 2-årig periode Vagn Højlund Wittig er ikke på valg som bestyrelsesmedlem i år Vagn Højlund Wittig fortsætter derfor som bestyrelsesmedlem i det kommende foreningsår Janne Kjær er ikke på valg som bestyrelsesmedlem i år Janne Kjær fortsætter derfor som bestyrelsesmedlem i det kommende foreningsår Ad. 8. Ad. 9. Allan Feld og Kenneth Lohmann er på valg. Begge er villige til genvalg Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller begge til genvalg Peter Sørensen og Kurt Thomsen er på valg. Begge er villige til genvalg Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller begge til genvalg Bestyrelsen

3 2 Beretning for perioden marts 2009 til marts 2010 Indholdsfortegnelse: Bestyrelsens beretning 2009 til 2010 Indledning side 3 De Gule Sider A/S side 4 TDC A/S side 5 PFA side 10 FTF side 10 FTF-A side 11 Samarbejdet i Fællesrepræsentationen (FR) side 11 Ændringer i LTD side 12 Information til medlemmerne side 12 Afslutning side 13 Udvalgenes beretning side 14 - Kommunikationsudvalg side 14 - Uddannelsesudvalg side 15 - Bonus- og Lønudvalg side 15 - Valgudvalg side 16 Oversigt over foreningens repræsentanter i TDC udvalg side 17 Oversigt over foreningens repræsentanter i eksterne udvalg side 18 Lederforeningens bestyrelses- og talsmandssammensætning side 19 i foreningsåret Foreningens struktur side 20 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2009 side 21 Balance pr. 31. december 2009 side 22 Driftsbudget for perioden 1. januar december 2010 side 23 Medlems- og overenskomstoversigt pr. 1. marts 2010 side 24

4 3 Bestyrelsens beretning Indledning Endnu et begivenhedsrigt foreningsår er gået. Foreningsåret har igen været præget af afskedigelser i større omfang, både i TDC koncernen og i De Gule Sider A/S. Det vigtige arbejde med at bistå overtallige kolleger har været højt prioriteret, og såvel bestyrelse som talsmænd har haft mange opgaver i den forbindelse. Deltagelse i overtallighedssamtaler og opfølgningen på disse har kontinuerligt været en stor del af hverdagen gennem hele foreningsåret. Vanen tro har også organisationsændringer, virksomhedsoverdragelser, køb og salg af selskaber samt spekulationer om fondenes fremtid som ejere været emner, som foreningen har beskæftiget sig med. Bestyrelsen har i løbet af året også beskæftiget sig med emner som evaluering af lønsamtaler, forhandlinger om løndannelsen, ændrede aflønningsformer, bonus, provision, resultatløn, pension, forhandling af vagtordninger, grænsedragning samt uddannelse og kompetenceudvikling. Hertil kommer arbejdet med overenskomstfornyelsen 2010, der i skrivende stund endnu ikke er på plads. Arbejdet med personsager, hvor enkelt-medlemmer har en uoverensstemmelse med arbejdsgiveren, har også i dette foreningsår udgjort en stor del af arbejdet i foreningen. Behandlingen af disse sager kan indebære møder med medlemmet, møder med selskabet, møder med advokat, socialrådgiver, pensionsselskab samt offentlige myndigheder. Der har i foreningsåret været gennemført flere tiltag for at få nye medlemmer, dels i form af hvervekampagner og dels i forhold til systematisk kontakt til nye medlemmer på overenskomsten. Bestyrelsen i foreningen har gennem året løbende holdt møder med nye direktører og givet dem en præsentation af foreningen. På møderne er også blevet drøftet strategi, samarbejde og ikke mindst forhold for LTD ere i områderne. I det forgangne foreningsår har der været afholdt 10 bestyrelsesmøder, 2 todagesseminarer, 11 sekretariatsmøder, 3 talsmandskollegiemøder, og 1 todagestalsmandsseminar. Emnerne på talsmandsseminaret var Ny tilgang til lederuddannelse og Arbejdsret på den populære måde, begge dele med eksterne oplægsholdere. Igen i dette foreningsår har formanden brugt tid på det vigtige og givtige arbejde i TDC A/S-bestyrelsen, hvor der sammen med de øvrige medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er arbejdet målrettet på at påvirke selskabets beslutninger i positiv retning. Hertil kommer formandens arbejde i forskellige udvalg i TDC A/S, herunder HSU, Kommunikationsudvalget og Borgfredsgruppen, samt arbejdet i udvalg i foreningens Hovedorganisation, FTF. Næstformanden har i løbet af foreningsåret repræsenteret foreningen i Operations ESU, Hovedarbejdsmiljøudvalget og Ligebehandlingsudvalget. Igen et begivenhedsrigt foreningsår, hvor talsmænd og bestyrelse har ydet en stor indsats i arbejdet for medlemmer og i samarbejdssystemet. På de kommende sider følger en gennemgang af de emner, der har været behandlet i løbet af året, baseret på de orienteringer, der er blevet sendt til medlemmerne i løbet af året.

5 4 De Gule Sider A/S Bonus 2007 Foreningen har gennem hele foreningsåret forhandlet med ledelsen i DGS A/S og Dansk Erhverv om en afklaring af bonusudbetalingerne for Ultimo 2009 lykkedes det at nå frem til et kompromis gældende for medlemmerne i området og sagen kunne lukkes. Bonus 2009 Der har gennem året været drøftelser om indholdet af bonusaftalerne for Foreningen har på vegne af medlemmerne deltaget i disse drøftelser. I skrivende stund kendes resultatet ikke. Løndannelsen 2009 Som følge af en presset økonomi blev der i 2009 indgået en særlig aftale om løndannelsen i De Gule Sider A/S. Aftalen blev, at den normale proces, hvor alle medarbejdere indkaldes til lønsamtale, blev suspenderet. Den enkelte medarbejder kunne dog selv bede om en lønsamtale, hvis der havde fundet ændringer sted i kompetencer eller jobindhold. Den samlede mindstereguleringsramme blev aftalt til 1,95 %, som det i udgangspunktet var op til ledelsen at udmønte. Primo 2010 kunne det på et møde mellem LTD og De Gule Sider A/S konstateres, at udmøntningen af mindstereguleringsrammen ikke var opfyldt. Udmøntningen af den manglende regulering tages op i forbindelse med overenskomstforhandlingerne Overenskomstforhandlingerne 2010 Overenskomsten mellem Lederforeningen og De Gule Sider A/S udløb 28. februar 2010 og skulle derfor genforhandles. Parterne indledte forhandlingerne den 19. januar 2010, hvor krav og ønsker blev udvekslet. Parterne har siden mødtes af flere omgange, men i skrivende stund er der ikke indgået aftale om ny overenskomst på området. Parterne afventer blandt andet udviklingen i overenskomstforhandlingerne på det øvrige arbejdsmarked. Organisationsændringer Der blev i løbet af foreningsåret gennemført flere organisationsændringer af varierende størrelse. Ændringerne i organisationen havde til formål at fokusere forretningsområderne og opnå størst mulig effektivitet og udnyttelse af de tilstedeværende resurser. Overtallighed Lederforeningen måtte desværre gentagne gange stille med bisidder for overtallige medlemmer i De Gule Sider A/S i løbet af 2009 og begyndelsen af Den forretningsmæssige situation gjorde, at man flere gange så sig nødsaget til at reducerer antallet af medarbejdere. I alt 15 LTD ere blev overtallige i kalenderåret Talsmandssituationen Gennem længere tid var Lederforeningens medlemmer i De Gule Sider A/S uden fast talsmand. Det har derfor været en udfordring for foreningen at følge med i medlemmernes dagligdag og dermed også at påvirke beslutningerne gennem samarbejdssystemet. Efter længere tids søgning lykkedes det primo 2010 at finde en ny talsmand. Majbritt Beuchert Gronemann blev valgt med stor opbakning og var dermed klar til arbejdet i samarbejdsudvalget og for medlemmerne.

6 5 TDC A/S Samarbejdet med den centrale HR afdeling - HPO Lederforeningen har i året der er gået mødtes med den centrale HR afdeling, HPO, ca. hver 3. måned. På disse kontaktmøder behandles alle typer af sager, der opstår i samarbejdet mellem LTD og TDC. På møderne drøftes eksempelvis uenigheder og parternes holdninger inden en eventuel sag påbegyndes, ligesom alle former for administrative og praktiske forhold afklares her. Der tages referat fra møderne, ligesom der udarbejdes en fortløbende liste over udestående sager mellem parterne. På den vis sikres det, at ingen sager forsvinder i mængden, ligesom parterne overfor hinanden kan dokumentere en sags forløb tidsmæssigt, såvel som aftalemæssigt. På møderne har der været deltagelse af foreningens bestyrelse og sekretariat, samt fra TDC A/S, Peer Schaumburg-Müller og Charlotte Sarkel. Løndannelsen 2009 Lederforeningen og TDC indledte primo 2009 vanen tro forhandlinger om mindstereguleringsrammen for de individuelle lønsamtaler pr. 1. april Foreningen bad, som vanligt, om lønstatistikker dækkende Stor var forundringen, da selskabet oplyste, at man ikke havde til sinds at udlevere disse. Først efter en længerevarende korrespondance, hvor foreningen måtte henvise til den overenskomstsikrede ret til at få oplysningerne, indvilgede selskabet i at udlevere lønoplysningerne. Imidlertid meddelte selskabet, at man ikke havde resurser til at bearbejde data, hvorfor foreningen blot fik én fil, som man så selv måtte lave om til brugbar statistik. Forhandlingerne bar herefter hurtigt præg af, at der ikke var de store beløb at forhandle om, og selskabet pegede på finanskrise og regnskabsmæssige udfordringer som grund. Løndannelsen 2009 blev dermed anderledes end forventet og anderledes end i de foregående år. Resultatet blev nemlig en delvis tilbagevenden til tidligere tiders generelle lønregulering. Således fik alle fuldtidsansatte en lønregulering på kr. 575,- pr. måned. Herudover blev det aftalt, at den samlede lønsum ved årets udgang som minimum skulle være reguleret med 0,75 %. Som følge heraf blev den almindelige proces, hvor alle medarbejdere indkaldes til en individuel lønsamtale, suspenderet og ledelsen indkaldte kun de medarbejdere, der skulle have en lønregulering. Den enkelte medarbejder havde dog stadig krav på en lønsamtale, men skulle selv bede om den. Ordningen med en generel lønregulering er i princippet hverken i foreningens eller selskabets interesse, men holdningen var, at der ikke var megen mening i at indkalde alle til en lønsamtale, når der reelt ikke var noget at drøfte. Som en konsekvens af den aftalte proces aftalte foreningen og selskabet, at man ikke ville lave den sædvanlige evaluering af de individuelle lønsamtaler. Løndannelsen skulle dog evalueres som helhed og selskabet skulle også, som altid, dokumentere, at man havde levet op til det aftalte. Evalueringen var endnu ikke endeligt afsluttet ved beretningens deadline.

7 6 Overenskomstforhandlingerne 2010 Foreningen efterlyste ultimo 2009 gennem Her og Nu forslag og temaer, som kunne indgå i forhandlingerne. Der kom på den måde flere interessante forslag fra medlemmerne, som blev taget med i forhandlingsoplægget. Overenskomsten mellem Lederforeningen og TDC A/S udløb den 28. februar Parterne var fra starten enige om ikke at opsige overenskomsterne til udløb 28. februar 2010 i håbet om, at man kunne blive færdige inden udløbet. Aftalen var så, at hvis man ikke nåede at blive færdige, ville de gensidige opsigelser alligevel blive betragtet som rettidige. Parterne mødtes gentagne gange primo 2010 og krav og ønsker blev udvekslet. Imidlertid viste det sig, at parterne på det øvrige arbejdsmarked havde mere end svært ved at blive enige om noget og dermed var det vanskeligt at komme videre. Lederforeningen og selskabet var enige om at afvente signaler og resultater fra det øvrige arbejdsmarked, inden forhandlingerne genoptages. Personalereduktioner På trods af gode resultater i TDC A/S blev omfanget af personalereduktioner i 2009 beklageligvis på ny meget stort. Fra starten af året blev det meldt ud, at ca. 110 medarbejdere omfattet af LTD s forhandlingsområde ville blive ramt af overtallighed. Da året var gået, var 131 LTD ere udpeget som overtallige, heraf 106 medlemmer. I mange tilfælde har der igen været tale om såkaldt finansiel overtallighed altså overtallighed, hvor medarbejderne faktisk har rigeligt at lave, men hvor ledelsen gennem reducering af lønomkostningerne ønsker at forbedre bundlinjen. Den form for overtallighed har vidtrækkende konsekvenser først og fremmest for de medarbejdere, der rammes forståelsen af en fyring, når man faktisk har masser af meningsfyldte opgaver, kan ligge på et meget lille sted. Men også på langt sigt er disse personalereduktioner uhensigtsmæssige, idet mange kompetencer går tabt og udvikling af nye produkter vanskeliggøres. Foreningen gjorde gentagne gange opmærksom på dette forhold over for ledelsen, men personalereduktionerne fortsatte desværre med uformindsket kraft gennem Foreningen og selskabet udarbejdede i fællesskab en proces for, hvordan personalereduktionerne skulle håndteres, herunder hvordan man skulle melde åbent ud om kommende overtallighed, så interesserede medarbejdere kunne melde sig, hvis de var interesserede i en frivillig fratrædelse. De fleste steder lykkedes det i stort omfang og dermed blev mange uansøgte fratrædelser undgået. Enkelte steder kunne man dog ikke rigtigt finde ud af det og medarbejderne fik aldrig rigtig muligheden for at melde sig. Det resulterede i, at nogle blev afskediget uden at ønske det, mens andre blev tilbage, selvom de egentlig havde en lyst til at forlade selskabet. Alle overtallige har fået tilbud om karriererådgivning og kompetencegivende uddannelse gennem TDC s JobCenter. Det har i store træk været meget velfungerende og tilbagemeldingerne fra de overtallige har i udpræget grad været tilfredshed med denne hjælp til at komme videre. TDC meldte ultimo 2009 desværre ud, at man heller ikke i 2010 ville kunne undgå personalereduktioner, om end omfanget forventedes at blive noget lavere end i 2009.

8 7 Med baggrund i de forventede reduktioner indledte foreningen og selskabet forhandlinger om en forlængelse af aftalen om tryghed, omskoling og intern jobformidling (også kaldet Borgfredsaftalen ), der ellers ville udløbe med udgangen af Den 24. november 2009 indgik parterne aftale om forlængelse af aftalen, så den nu løber til udgangen af I umiddelbar tilknytning til forlængelsen, indledte parterne forhandlinger om vilkår for frivillig fratrædelse gældende for Det resulterede i, at parterne den 18. december 2009 kunne indgå aftale om vilkårene gældende for alle overtallige i Vilkårene er i hovedtræk identiske med de, der var gældende i 2009, men det lykkedes foreningerne at aftale enkelte forbedringer i forhold til tidligere. Foreningen opfordrede i forbindelse med aftalens indgåelse medlemmer til at kontakte foreningen, hvis de går med tanker om eller en lyst til at fratræde frivilligt. Vagtordninger I foreningsåret blev der indgået flere aftaler om holddrift eller vagtordninger. Aftalerne indgås typisk på områder, hvor ledelsen af driftsmæssige hensyn ønsker fast bemanding eller overvågning uden for normal arbejdstid. Der blev i den forbindelse sendt information til medlemmerne med beskrivelse af, hvad en vagtordning er, og hvorfor den indgås. At stå til rådighed uden for normal arbejdstid er en belastning enten i form af merarbejde eller indskrænkning i muligheden for at disponere over sin fritid. Medlemmerne blev opfordret til at henvende sig til foreningen, hvis de blev stillet over for ledelsens ønske om at indtræde i en vagtordning, eller hvis de i forvejen arbejdede på en måde, hvor der burde laves en aftale. Uddannelse Foreningen har gennem årene altid haft fokus på medlemmernes kompetenceudvikling. Ved den seneste overenskomstfornyelse i 2007 aftalte parterne at nedsætte et udvalg med henblik på at sikre, at alment anerkendte, meritgivende uddannelser, med afsluttende eksamen, i videst muligt omfang blev benyttet. Det lykkedes efter effektivt udvalgsarbejde at nå frem til, at selskabet tilbyder blandt andet lederuddannelse i tre niveauer med tilbud til den nye, uerfarne leder, den lidt mere erfarne leder og den meget erfarne leder. Tilbuddene strækker sig fra Grundlæggende lederuddannelse over Akademiuddannelse for ledere til Diplom i ledelse. Samtidig tilstræbes det, at eksempelvis projektlederuddannelse gennemføres på en måde, så certificering opnås. I 2009 præsenterede TDC desuden muligheden for et målrettet karriereforløb for specialister ud fra devisen, at det skal være lige så attraktivt at gå specialistvejen, som ledervejen. Foreningen har løbende bakket op om initiativerne og peget på vigtigheden af at vedligeholde og udvikle sine kompetencer i et udfordrende arbejdsmarked, hvor jobskifte bliver mere almindeligt end mange har været vant til.

9 8 Bonus og provision Også i det forgangne foreningsår har foreningen og selskabet krydset klinger om såvel bonus-, som provisionsaftalerne. Udfordringerne har været mange, specielt drøftelserne om den personlige indflydelse på målene. Der findes lønudvalg i flere enheder, hvor bonus og provision drøftes, og foreningen har deltaget i disse gennem hele året. Spørgsmål om konvertering af bonus har gentagne gange været oppe at vende under drøftelser mellem foreningen og selskabet. Medarbejdere er blevet udsat for ledelsens ønske om enten at overgå til bonus eller at træde ud af bonus og i stedet overgå til fast løn. I TDC Erhverv valgte man medio 2009 at indlede dialog med foreningerne om konvertering af fast løn til provision på en måde, så medarbejderne skulle gå markant ned i fast løn. På trods af voldsomme protester fra både medarbejdere og foreninger valgte ledelsen alligevel at gennemtrumfe ændringen og varsle omkring 240 ansatte ned i fast løn, heraf knap 100 LTD ere. Ændringen medførte en hidtil uset storm af medlemshenvendelser og der blev afholdt medlemsmøder i Jylland, på Fyn og i København. Der blev arbejdet på at gøre ændringen frivillig, men ledelsen holdt stædigt fast med meget utilfredse medarbejdere til følge. På trods af, at foreningen ikke kunne bakke beslutningen op, blev der på baggrund af foreningens velargumenterede indsigelser foretaget en række ændringer og tilpasninger til gavn for medlemmerne i forhold til ledelsens oprindelige forslag. Pension af variable løndele I forbindelse med indgåelsen af overenskomsten i 2007 blev det aftalt, at nye aftaler om variable løndele (eksempelvis bonus og provision) skulle være pensionsgivende. Alle eksisterende aftaler blev ligeledes pensionsgivende dog finansieret af medarbejderen selv. Den enkelte medarbejder kunne imidlertid fravælge at få beregnet pension af de variable løndele, hvilket omkring 200 LTD ere benyttede sig af. Foreningen var ærgerlig over dette høje tal. Hvor meget man ønsker at spare op til sin pension er naturligvis en helt personlig og individuel beslutning, men skulle man på et tidspunkt miste hele eller en del af sin erhvervsevne, vil invalidedækningen kun blive beregnet ud fra den del af lønnen, som der bliver beregnet pension af. Lederforeningen forsøgte derfor at informere om dette forhold, men mange har fastholdt ikke at få beregnet pension. Foreningen aftalte derfor med selskabet, på ny at give mulighed for at vælge om. Stillinger på cheflønsprogrammet En del LTD ere er løbende blevet tilbudt en stilling på det såkaldte cheflønsprogram. En sådan stilling er naturligvis et skridt op af karrierestigen, men med baggrund i enkelte uheldige sager, fandt foreningen det i 2009 nødvendigt at informere medlemmerne om konsekvenserne ved et sådant stillingsskifte. Der følger som udgangspunkt forbedrede ansættelsesvilkår, så som længere opsigelsesvarsel, forhøjet bonus og pension, med en forfremmelse til cheflønsprogrammet. Men samtidig skal man gøre sig det helt klart, at man ikke længere er omfattet af LTD s forhandlingsområde og dermed heller ikke af de fratrædelsesaftaler, der p.t. er gælden-

10 9 de. Det skal i den forbindelse nævnes, at foreningen allerede i 2008 indgik en aftale med selskabet om visse forbedrede vilkår for medlemmer af LTD, der er overført til cheflønsprogrammet. Foreningen informerede medlemmerne om, at hvis de nærmede sig, eller allerede var fyldt 50 år, skulle de overveje cheflønsprogrammet nøje og i alle tilfælde kontakte foreningen for nærmere rådgivning. Ændret sygedagpengelovgivning I løbet af 2009 og primo 2010 trådte en række ændringer af sygedagpengelovgivningen i kraft. Foreningen valgte i den forbindelse at informere medlemmerne om deres nye forpligtelser, hvis de skulle blive sygemeldte. Ændringerne i sygedagpengeloven kan blandt andet medføre, at selskabet mister sin ret til sygedagpengerefusion, og sker dette, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser for medarbejderen, hvis denne er skyld heri. Grænsedragning I det forgangne foreningsår har der været enkelte sager mellem LTD, Dansk Metal og TDC om, hvilken overenskomst en given medarbejdergruppe skulle organiseres under. Sagerne er endnu ikke afsluttet og der arbejdes videre med dem i det nye foreningsår. Udviklingen i TDC Det har gennem året stået klart, at det er gået og stadig går godt i TDC. Regnskaberne er gode, endda med forbedringer. Denne kendsgerning var gennem foreningsåret ofte genstand for LTD s formands kommentarer i lederen i Her og Nu. De gode økonomiske resultater i selskabet har nemlig ikke kunnet aflæses i hverken en opbremsning i antallet af afskedigelser, eller i lønudviklingen i selskabet. På samme måde har det været foruroligende, at TDC af hensyn til bundlinjeresultatet har holdt og stadig holder igen med investeringer i selskabets infrastruktur og den meget vigtige produktudvikling. Især det sidste er problematisk, da det er her selskabet skal hamle op med og slå konkurrenterne. Ejerne af TDC, NTC, har meldt klart ud, at de efter 5 års ejerskab forlader TDC. Hvordan, og hvem som bliver de nye ejere, vil tiden vise, og der kan være flere muligheder. Et teleselskab kan købe TDC, en ny hovedaktionær kan overtage TDC, eller TDC kan igen blive et aktieselskab med både små og store aktionærer. I løbet af foreningsåret har der, som så ofte før, været en række organisationsændringer, virksomhedsoverdragelser, samt køb og salg af forretningsenheder og selskaber. Organisationsændringer i vilkårlig rækkefølge: - Net geografisk konsolidering (samling af lokaliteter) - Net sammenlægning af Koncern Sikkerhed og Politigruppen - Privat optimering og reduktion af stabsfunktioner, overordnet - Privat, oplysningen geografisk konsolidering (samling af lokaliteter) - Privat, Butik samling af PM i København - Privat, Kundecenter fladere organisation, færre stabe, nyt lederteam - Privat, Kundecenter reorganisering, support ind i salg, klagefunktion som stab - Privat, Kundecenter reorganisering af stabe - Privat, Hotline support af mindre erhvervskunder flyttet til Erhverv - Supply Nordic, elektronikcentret flytning fra Århus til Odense - Supply Nordic, Facility Management sammenlægning af funktioner

11 10 - Erhverv, Business & Partnersales fladere organisation - Erhverv, Sales reorganisering og forenkling - Operations, Finans afdelingsnedlæggelser og sammenlægninger - TDC, HR reorganisering, forenkling fravalg af opgaver Salg af forretningsenheder/virksomhedsoverdragelser i vilkårlig rækkefølge: - Supply Nordic, Facility Management Sikring og Vagt til Dansikring A/S - Satellit-området solgt til Ultisat A/S Køb af forretningsenheder/virksomhedsoverdragelser i vilkårlig rækkefølge: - Fullrate købt af TDC ingen overenskomst med LTD - M1 købt af TDC ingen overenskomst med LTD - Unotel købt af TDC ingen overenskomst med LTD - Dongs Fibernet købt af TDC 21 medarbejdere overføres til LTD overenskomst - A+ købt af Dansk Kabel TV ingen overenskomst med LTD Lederforeningen har under de igangværende overenskomstforhandlinger stillet krav om indgåelse af overenskomst i de nævnte selskaber. PFA LTD ernes pensionsordning ligger fortsat i PFA. Gennem året er der afholdt en række møder med deltagelse af LTD, Dansk Metal, TDC og PFA. På møderne drøftes løbende pensionsaftalen, afkast, medlemmernes muligheder med pensionsordningen, fremtidig udvikling og andre emner. Opstår der uenighed i sager om, hvorvidt et medlem har ret til invalidedækning for tab af erhvervsevnen, kan disse sager behandles i det såkaldte Klageråd. Her var der ingen sager i det forgangne foreningsår. PFA var ultimo 2009 udsat for kritik i Økonomisk Ugebrev, der mente, at PFA skjulte oplysninger i regnskabet om, at den finansielle situation ikke var så god, som PFA selv meldte ud. PFA tog til genmæle gennem en pressemeddelelse, som LTD valgte at viderebringe til medlemmerne. PFA står også bag helbredssikringen, som medarbejdere i TDC er omfattet af. LTD har i den forbindelse deltaget og deltager fortsat i en følgegruppe, hvor erfaringer og udfordringer med sikringen udveksles og behandles. I gruppen deltager LTD, AC, Dansk Metal, TDC og PFA. I løbet af 2009 har arbejdet blandt andet resulteret i tilpasninger af de tider, medarbejderne kan booke, samt behandling af enkeltpersoners klager over dårlig eller manglende behandling. FTF FTF er fortsat foreningens hovedorganisation. Foreningen har i foreningsåret deltaget i en række aktiviteter i FTF. I flæng nævnes: møder med andre private firmaers faglige organisationer i Sektion P, formandsmøder, møder i internationalt udvalg, juridisk netværk, netværk til hvervning og fastholdelse af medlemmer og en række møder med juristerne om personsager og overenskomstmæssige udfordringer. Der blev i november 2009 afholdt kongres i FTF. Formanden Bente Sorgenfrey blev genvalgt for en ny periode uden modkandidater.

12 11 FTF-A FTF-A er ligeledes fortsat foreningens A-kasse. FTF-A er blevet en tværfaglig A-kasse, hvilket betyder, at medlemmer, der forlader TDC og dermed LTD, fortsat kan blive i FTF- A, på trods af skifte til anden faglig organisation. Det er godt, for FTF-A er stadig en af landets billigste og bedste A-kasser. FTF-A tilbyder i samarbejde med TopDanmark en ekstra forsikring, kaldet Lønsikring. Lønsikring giver mulighed for at få op til kr oven i dagpengene ved ledighed dog maksimalt 85 % af ens tidligere løn. Lederforeningen holder løbende møder med FTF-A omkring alt, hvad der vedrører medlemmernes interesser Der er fastsat følgende FTF-A kontingent og ydelser for 2010: Hvad koster det i kontingent? Priser i 2010 pr. måned for fuldtidsforsikrede Medlemskab med efterlønsbidrag kr. 833,- Medlemskab uden efterlønsbidrag kr. 394,- På efterløn kr. 389,- Priser i 2010 pr. måned for deltidsforsikrede Medlemskab med efterlønsbidrag kr. 584,- Medlemskab uden efterlønsbidrag kr. 292,- På efterløn kr. 288,- Administrationsbidraget er i FTF-A på kr. 88,- om måneden. Dette indgår i det samlede kontingent, som FTF-A opkræver. Husk at hele kontingentet kan trækkes fra i skat. (indberettes automatisk) Hvad kan du i få i ydelser? For fuldtidsforsikrede pr. dag 100 % satsen (dagpenge, efterløn) kr. 752,- 91 % satsen (efterløn) kr. 684,- 82 % satsen (nyuddannet) kr. 617,- For deltidsforsikrede pr. dag 100 % satsen (dagpenge, efterløn) kr. 501,- 91 % satsen (efterløn) kr. 456,- 82 % satsen (nyuddannet) kr. 411,- Samarbejdet i Fællesrepræsentationen (FR) Foreningen har indledt et samarbejde med Maskinmestrenes Forening og Dansk Formandsforening i Fællesrepræsentationen. (FR) Formålet er primært erfaringsudveksling med foreninger på det private arbejdsmarked, uden for FTF, for dermed at kunne få inspiration og viden om eksempelvis overenskomstforhold, A-kasseforhold, juridisk bistand, pensionsordninger og lignende. Samarbejdet er uden forpligtelser og faste omkostninger for Lederforeningen og møderne foregår på skift hos de forskellige deltagere.

13 12 Ændringer i LTD Der har i foreningsåret været ændringer i LTD talsmandskollegiet og følgende har forladt talsmandsarbejdet: Poul Agersbæk Iversen Inge Ballegaard Steen Sørensen Peter Roer Pedersen Relacom A/S TDC Privat, IP Bredbånd TDC Operations, Net ONCS Pensionskasserne Samtidig valgte foreningens sekretær, John Müermann, at trække sig tilbage efter lang og tro tjeneste. I foreningsåret er der også kommet nye talsmænd til: Søren Brandborg Majbritt Gronemann YouSee A/S De Gule Sider A/S LTD siger tak for indsatsen til de afgående talsmænd og ønsker held og lykke i tiden fremover. Samtidig bydes de nye talsmænd velkommen til arbejdet for medlemmerne og foreningen. Den aktuelle LTD talsmandsliste ses på side 19 i beretningen. Information til medlemmerne Foreningen har i årets løb udarbejdet 6 udgaver af nyhedsbrevet Her og Nu, som sendes til alle medlemmer. Hertil kommer en række nyhedsbreve, hvoraf nogle er sendt til alle medlemmer, mens andre kun er sendt til dem, de har vedrørt. LTD hjemmeside Hjemmesiden findes på adressen: Hvervekampagne I det fortsatte arbejde for at fastholde foreningens flotte organisationsprocent på ca. 80, har der i foreningsåret været gennemført 2 hvervekampagner. Den ene kampagne blev gennemført i maj 2009 som en decideret direct mail, hvor en trykt fordelsbrochure sammen med et brev blev sendt direkte til ikke-medlemmerne. Den efterfølgende kampagne blev gennemført i januar 2010 og var udformet som en e- mail med information om, hvem der egentlig tegner foreningen. Kampagnen gav sammenlagt ca.30 indmeldelser, hvilket umiddelbart var skuffende. Konklusionen var, at det nok meget var de samme ikke-medlemmer, som tidligere var blevet kontaktet. Altså personer, der allerede har fravalgt medlemskab. Foreningen vil dog fortsætte arbejdet med at få overbevist tvivlerne om, at gode ansættelsesvilkår ikke opstår af sig selv og at de eksterne foreninger ikke har det samme at byde på, som Lederforeningen. Foreningens åbningstider i foreningsåret Foreningens åbningstider i foreningsåret har været alle hverdage mellem kl. 9 og 16 både via telefon og . Åbningstiderne fastholdes i det nye foreningsår.

14 13 Afslutning Jeg vil gerne takke talsmænd, bestyrelsen og ansatte for det store arbejde, der er ydet for løsning af opgaverne til gavn for medlemmerne. Endvidere en tak for den tillid og opbakning, som medlemmerne har givet LTD i foreningsåret, der er gået. Der har endnu engang været rigeligt brug for den. Venlig hilsen p.b.v. Bo Magnussen Formand

15 14 Udvalgenes beretning Kommunikationsudvalget og Uddannelsesudvalget i LTD har i foreningsåret fastholdt deres hidtidige kommissorier, der er udarbejdet med udgangspunkt i forretningsordenen for talsmandskollegiet Heraf fremgår det: - at bestyrelsen nedsætter faste udvalg og ad hoc udvalg - at bestyrelsen fastlægger kommissorier og peger på en formand Det tilstræbes, at udvalgenes medlemmer bredt repræsenterer overenskomstdækkede selskaber og foreningens sekretariat deltager i udvalget. Udvalgenes arbejde rapporteres løbende til bestyrelsen og Talsmandskollegiet. Udvalgene udarbejder skriftligt notat om udvalgets arbejde til LTD's beretning ved foreningsårets afslutning. Udvalgenes mandat og sammensætning er 1-årig og følger foreningsåret. Kommunikationsudvalg Formål Udvalget har til formål at fastlægge de overordnede rammer for foreningens kommunikation til medlemmer, talsmænd og øvrige interessenter. Udvalget har ansvaret for, at der gennemføres hvervekampagner efter behov. Kommunikationspolitik Kommunikationen i LTD er kendetegnet ved at være objektiv, let forståelig og hurtig. Mål Målet med foreningens kommunikationspolitik er, at alle medlemmer og interessenter modtager den nyeste information via det medie, der passer den enkelte bedst. Medier Som primært medie anvendes og internet. Foreningen har en hjemmeside, hvor medlemmerne kan kontakte foreningen. Hjemmesiden, skal indeholde al relevant og officiel information til medlemmerne. HER OG NU er foreningens nyhedsbrev og udsendes via . Passive medlemmer kan aktivt vælge at modtage HER OG NU med posten. Foreningens Kommunikationsudvalg har følgende sammensætning: Thomas Lech Pedersen, formand Rasmus Heide Erik Hansen Janne Kjær Gert Winkelmann

16 15 Kommunikationsudvalget har i foreningsåret afholdt telefonmøder og arbejdet med implementeringen af informationen overfor medlemmerne på følgende områder: - Hvervekampagne - Møder med hjemmeside leverandøren - Opdatering af hjemmeside Uddannelsesudvalg Formål: Uddannelsesudvalget skal søge at fremme brugen af alment anerkendte og meritgivende uddannelser i overenskomstdækkede selskaber. Uddannelsesudvalget skal med sin viden om uddannelsespolitik og tiltag, til en hver tid kunne rådgive bestyrelsen forud for forhandlinger og drøftelser, der vedrører uddannelse af foreningens medlemmer. Opgaver: Uddannelsesudvalget orienterer efter behov foreningens bestyrelse og talsmandskollegiet om udviklingen i såvel eksterne uddannelser som uddannelsesprogrammer i overenskomstdækkede selskaber Uddannelsesudvalget indsamler og bearbejder informationer og input fra de lokale uddannelsesudvalg i overenskomstdækkede selskaber Resurser: Udvalget består af LTD repræsentanterne i overenskomstdækkede selskabers lokale uddannelsesudvalg, samt sekretariatet i LTD Udvalgets mandat og sammensætning er 1-årig og følger foreningsåret Foreningens uddannelsesudvalg har følgende sammensætning: Thomas Lech Pedersen, formand Lars B. Hansen Kurt Thomsen Lars Søholm Per Ingemann Nielsen Uddannelsesudvalget har i foreningsåret ikke haft egentlig mødeaktivitet. Thomas Lech Pedersen og Lars Søholm har på udvalgets vegne deltaget i udvalgsarbejde nedsat under TDC s Hoved Uddannelses Udvalg (HUD). Arbejdet omhandlede den for såvel talsmænd som medlemmer præsenterede uddannelse af ledere i tre niveauer, samt certificering af eksempelvis projektledere. Bonus- og Lønudvalg Foreningens Bonus- og Lønudvalg har følgende sammensætning: Gert Winkelmann, formand Bo Magnussen, LTD Kenneth Lohmann, NetDesign Thyge Bjerring, NetDesign Vagn Højlund Wittig, Operations, Net Kurt Thomsen, Operations, Net Ole Birger Bach, Privat Kundecenter, Drift & Planlægning

17 16 Anita Brandorff, Privat Kundecenter, Oplysningen Lars Søholm, Privat, Butik Janne Kjær, Operations, Finans Jack Falstaff, Operations, Strategisk Indkøb Ulla Berit Rix Arildskov, Operations IT René Gravesen, TDC/ISS Thomas Lech Pedersen, LTD Udvalget har i foreningsåret været på standby. Valgudvalg Valgudvalget i LTD består af Thomas Lech Pedersen, formand og Torben Hansen. Valgudvalget har været i aktion i januar 2010, hvor valget af foreningens talsmænd for de næste 2 år blev gennemført.

18 17 Oversigt over foreningens repræsentanter i TDC udvalg Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) Bo Magnussen, suppleant Gert Winkelmann Hoveduddannelsesudvalget (HUD) Lars Søholm, suppleant Kurt Thomsen Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAmU) Gert Winkelmann, suppleant Kurt Thomsen Kommunikationsudvalget Bo Magnussen, suppleant Gert Winkelmann Kantineudvalget Lars B. Hansen, suppleant Søren Thorsen Nørgaard Ligebehandlingsudvalget Gert Winkelmann, suppleant Helle Martini Samarbejdsudvalg i datterselskaber, enheder, divisioner Majbritt Beuchert Gronemann SU De Gule Sider A/S Søren Brandborg SU YouSee A/S Janne Kjær SU TDC Operations, Finans Jack Falstaff LSU TDC Operations, Strategisk Indkøb Lene Strøm/Helle Martini SU TDC Stabe, HR Rasmus Heide SU TDC Stabe, Koncern Kommunikation Lars Søholm Enheds SU TDC Privat, Suppleant Ole Birger Bach Mads Poulsen SU TDC Privat, Butik Ole Birger Bach SU TDC Privat, Kundecenter Anita Brandorff/Aase Kofoed Hansen LSU TDC Privat, Kundecenter, Oplysningen Gert Winkelmann Enheds SU TDC Operations, Suppleant Janne Kjær Ulla Berit Rix Arildskov SU TDC Operations, IT Per Ingemann Nielsen SU TDC Operations, Installation Per Ingemann Nielsen LSU TDC Operations, Installation, DRP Vagn Højlund Wittig SU TDC Operations, Net, Suppleant Kurt Thomsen Peter Sørensen LSU TDC Operations, Net, ONO Conni Breindal Rasmussen LSU TDC Operations, Net, ONC Søren Thorsen Nørgaard LSU TDC Operations, Net ONU Kurt Thomsen LSU TDC Operations, Net ONM Kurt Preben Nielsen LSU TDC Operations, Net ONI Klaus Bauer SU TDC Operations, Holesale Lars B. Hansen ESU TDC Erhverv, Suppleant. Erik Hansen Erik Hansen LSU TDC Erhverv, Large Business Kenneth Lohmann/Thyge Bjerring SU NetDesign A/S Uddannelsesudvalget i: TDC Operations, Net TDC Operations, Installation Uniformsudvalget i: TDC Operations Kurt Thomsen Per Ingemann Nielsen Kurt Thomsen

19 18 Oversigt over foreningens repræsentanter i eksterne udvalg FTF Formandsmøder Bo Magnussen, suppleant Gert Winkelmann FTF Repræsentantskabsmøder Bo Magnussen, suppleant Gert Winkelmann FTF Sektion P-møder Bo Magnussen, suppleant Gert Winkelmann FTF Sektion P overenskomstudvalg Gert Winkelmann FTF Internationalt udvalg Bo Magnussen FTF-A Delegeretmøde Thomas Lech Pedersen, suppleant Lars Søholm PFA Pensionsråd Gert Winkelmann og Thomas Lech Pedersen

20 19 LTD s bestyrelses- og talsmandssammensætning i foreningsåret Bestyrelse: Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem/ TDC Operations, Finans Bestyrelsesmedlem/TDC Operations, Net Bestyrelsesmedlem/TDC Privat, Butik Bo Magnussen Gert Winkelmann Janne Kjær Vagn Højlund Wittig Lars Søholm Bestyrelsen har valgt Torben Hansen som foreningens kasserer. Talsmænd: De Gule Sider YouSee A/S TDC/ISS TDC Stabe, HR Øst TDC Stabe, HR Vest TDC Stabe, Kommunikation TDC Privat, Butik TDC Privat, Kundecenter, Oplysningen Vest TDC Privat, Kundecenter, Oplysningen Øst TDC Privat, Kundecenter, Drift & Planlægning TDC Operations, Strategisk Indkøb TDC Operations, IT TDC Operations, Installation TDC Operations, Net ONI TDC Operations, Net ONM TDC Operations, Net ONO TDC Operations, Net ONC TDC Operations, Net ONU TDC Operations, Wholesale TDC Erhverv, Business & Partnersales TDC Erhverv, Large Business NetDesign (Ledere) NetDesign (Særligt betroede medarbejdere) Majbritt Beuchert Gronemann Søren Brandborg René Gravesen Lene Strøm Helle Martini Rasmus Heide Mads Poulsen Anita Brandorff Aase Kofoed Hansen Ole Birger Bach Jack Falstaff Ulla Berit Rix Arildskov Per Ingemann Nielsen Kurt Preben Nielsen Kurt Thomsen Peter Sørensen Conni Breindal Rasmussen Søren Thorsen Nørgaard Klaus Bauer Lars B. Hansen Erik Hansen Kenneth Lohmann Thyge Bjerring

HER OG NU s anden udgave i 2008 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2008 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2008 HER OG NU s anden udgave i 2008 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: En ny æra er på vej! Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Overtallighed i 2008 Løndannelsen

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Beretning for perioden marts 2012 - marts 2013

Beretning for perioden marts 2012 - marts 2013 Marts 2013 Beretning for perioden marts 2012 - marts 2013 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 39 27 00 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Marts 2014 Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Beretning for perioden marts 2011 - marts 2012

Beretning for perioden marts 2011 - marts 2012 Marts 2012 Beretning for perioden marts 2011 - marts 2012 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Marts 2015 Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2004. HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ændret ledelsesstil i TDC? Resultatet af medlemsundersøgelsen af de individuelle lønsamtaler

Læs mere

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2004. HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Overenskomst 2004 Individuelle lønsamtaler pr. 1.april 2004 LTD Generalforsamling 2004 Personalesikringsforeningen

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

LTD - HER OG NU E-MAIL

LTD - HER OG NU E-MAIL LTD - HER OG NU E-MAIL 12. november 2003. HER OG NU s første officielle e-mail udgave i 2003 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: HER OG NU på vej som @-mail Overenskomst 2004 Hvervekampagne

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2005 HER OG NU s anden udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Løndannelsen 2005 Bonus og provision Merarbejde Kontingentopgørelse til Told og Skat Gå hjem møder om

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Beretning for perioden april marts 2017

Beretning for perioden april marts 2017 Marts 2017 Beretning for perioden april 2016 - marts 2017 Teglholmsgade 1, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD Der indkaldes hermed til Lederforeningens ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 17. marts 2016 kl. 16.00 i Auditoriet hos TDC, Sletvej

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter. for Bredbåndsforeningen Primanet. a. Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen Primanet" (i det efterfølgende kaldet Primanet).

Vedtægter. for Bredbåndsforeningen Primanet. a. Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Primanet (i det efterfølgende kaldet Primanet). Vedtægter for Bredbåndsforeningen Primanet 1. Navn og Hjemsted a. Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen Primanet" (i det efterfølgende kaldet Primanet). b. PRIMANET er en uafhængig, praktisk, organisatorisk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

HER OG NU s tredje udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2006 HER OG NU s tredje udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: TDC forringer personalegoder Forslag til Overenskomst 2007 Optagelse af lønsamtalen Roseprisen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2005 HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Stress og arbejdsliv Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2005 Tryghedsaftalen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vedtægter: Bredbåndsforeningen Kolinds.net

Vedtægter: Bredbåndsforeningen Kolinds.net Vedtægter: Bredbåndsforeningen Kolinds.net 1. Navn og Hjemsted 1. Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Kolinds.net. 2. Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter. For ERISDA-Brugerklubben. 6. udgave - marts 2012

Vedtægter. For ERISDA-Brugerklubben. 6. udgave - marts 2012 Vedtægter For ERISDA-Brugerklubben 6. udgave - marts 2012 1. Foreningens navn Foreningens navn er: ERISDA-Brugerklubben. ERISDA ( Elektronisk Rapporterings- og InformationsSystem for DeponeringsAnlæg )

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Det går ufatteligt godt!

Det går ufatteligt godt! INFORMATION OM DINE FORDELE SOM MEDLEM I LEDERFORENINGEN I TDC Det går ufatteligt godt! Her er lidt læsestof til dem, der bekymrer sig om karrierevejen alligevel... NYE ORD ER KOMMET MED IND I HVERDAGEN

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. AC-organisationerne

Protokol. mellem TDC A/S. AC-organisationerne Protokol mellem TDC A/S og AC-organisationerne Med henblik på at begrænse antallet af uansøgte afskedigelser og som supplement til de øvrige muligheder, der er nævnt i aftale af 20. maj 2005 om tryghed,

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere