Marts Beretning for perioden april marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014"

Transkript

1 Marts 2014 Beretning for perioden april marts 2014 Teglholmsgade 3, 0900 København C Telefon

2 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD Der indkaldes hermed til Lederforeningens ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 27. marts 2014 kl i Foredragssalen hos TDC, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter: 1) Bestyrelsens beretning 2) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 3) Indkomne forslag 4) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 5) Valg af LTD s formand/næstformand 6) Valg af bestyrelsesmedlem 7) Valg af 2 interne revisorer 8) Valg af 2 revisorsuppleanter 9) Eventuelt I henhold til vedtægternes 5.1. skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt, senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 13. marts Med hensyn til dagsordenens punkter, kan følgende punkter uddybes: Ad. 3. Ad. 5. Der er ikke indkommet forslag. Næstformand Janne Kjær er på valg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Janne Kjær til genvalg som næstformand for en 2-årig periode. Formand Gert Winkelmann er ikke på valg. Gert Winkelmann fortsætter derfor som formand i det kommende foreningsår. Ad. 6. Bestyrelsesmedlem Lars Søholm er på valg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Lars Søholm til genvalg som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. Bestyrelsesmedlem Søren Thorsen Nørgaard er ikke på valg i år. Søren Thorsen Nørgaard fortsætter derfor som bestyrelsesmedlem i det kommende foreningsår. Ad. 7. Ad. 8. Allan Feld og Peter Sørensen er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Allan Feld og Peter Sørensen til genvalg. Erik Hansen og Jack Falstaff er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Erik Hansen og Jack Falstaff til genvalg. Bestyrelsen

3 2 Beretning for perioden april 2013 til marts 2014 Indholdsfortegnelse: Bestyrelsens beretning 2013 til 2014 Indledning side 3 TDC A/S side 4 TDC Pensionskasse side 7 PFA side 7 FTF side 8 FTF-A - Din A-kasse side 8 Samarbejdet i Fællesrepræsentationen (FR) side 9 Ændringer i LTD side 9 Information til medlemmerne side 9 Afslutning side 10 Udvalgenes beretning side 11 - Kommunikationsudvalg - Uddannelsesudvalg - Bonus- og Lønudvalg - Valgudvalg Oversigt over foreningens repræsentanter i TDC udvalg side 13 Oversigt over foreningens repræsentanter i eksterne udvalg side 14 Lederforeningens bestyrelses- og talsmandssammensætning side 15 i foreningsåret Foreningens struktur side 16 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2013 side 17 Balance pr. 31. december 2013 side 18 Driftsbudget for perioden 1. januar december 2014 side 19 Medlems- og overenskomstoversigt pr. 1. marts 2014 side 20

4 3 Bestyrelsens beretning Indledning Foreningsåret var som altid travlt med mange forskelligartede opgaver fordelt mellem medarbejdere, selskab og eksterne samarbejdspartnere. Rationalisering var igen en af hovedoverskrifterne i TDC og afskedigelserne fortsatte gennem hele 2013 og primo Arbejdet med at bistå overtallige medlemmer fyldte dog igen meget i det daglige arbejde i såvel foreningen, som hos de enkelte talsmænd og i samarbejdsudvalgene. Organisationsændringer er noget man som ansat i TDC normalt har vænnet sig til og ikke tager særlig notits af. Men udmeldingen af BASIC tiltrak sig stor opmærksomhed. Omkring hver tredje medarbejder i koncernen skiftede plads i organisationen, og særligt for medarbejderne i YouSee gav ændringen stor forandring i hverdagen. Implementeringen af BASIC krævede en stor indsats fra alle sider og var nok også den største ændring af organisationen siden nedlæggelsen af datterselskaberne i Selskabet valgte også at oprette TDC Telco ApS, hvori man samlede en række datterselskaber så som Telmore, Fullrate og dele af Onfone. Og hvorfor så det, når nu mantraet var TDC Group? Den eneste grund var og er, at man ved at placere medarbejdere og arbejdsopgaver i dette ApS, kan undgå at efterleve de overenskomster, som er indgået mellem de forskellige foreninger og TDC. Et trist træk, som vidner om, at fokus på medarbejderne ikke er det primære. Knapt var BASIC gennemført før selskabet primo 2014 kom med en markant udmelding: Analysearbejde om outsourcing eller offshoring var igangsat og såfremt analysen ville vise fordele, ville man eksekvere. Outsourcing af ikke-kerneopgaver kan i visse tilfælde være en udmærket ide, men i foreningens øjne er det naivt at tro, at eksempelvis call-center opgaver bliver løst med samme entusiasme og kompetence i et eksternt selskab, som betjener mange forskellige kunder. Det er foreningens opfattelse, at den primære grund til ønsket om outsourcing er at frigøre sig fra overenskomsterne og tilbyde medarbejderne dårligere vilkår. Hertil kommer, at hvis man vælger at offshore opgaverne, vil der ikke kun være tale om forringede vilkår her vil være tale om mistede arbejdspladser i Danmark. Hvis man vælger at outsource/offshore opgaverne, som i dag varetages af ca medarbejdere, vil det samlet set få store konsekvenser for selskabet, medarbejderne og foreningerne. Der er i løbet af året holdt mange møder med medlemmer, ledere, chefer, direktører, samarbejdspartnere og advokater alt sammen med det formål, at rådgive og bistå medlemmerne på bedst mulige vis. Foreningens talsmænd har derudover i stort omfang deltaget som bisiddere ved de mange samtaler i forbindelse med overtallighed. I det forgangne foreningsår har der været afholdt 9 bestyrelsesmøder, 2 todages seminarer, 5 sekretariatsmøder, 3 talsmandsmøder, og 1 todages talsmandsseminar. Emnet på talsmandsseminaret var Outplacement & Transitioner med deltagelse af Markedschef Per Frederiksen, AS3.

5 TDC A/S 4 Samarbejdet med den centrale personaleafdeling Foreningen har gennem året i lighed med tidligere afholdt møder med den centrale HR afdeling. På disse kontaktmøder behandles alle typer af sager, der opstår i samarbejdet mellem LTD og TDC. På møderne drøftes eksempelvis uenigheder og parternes holdninger inden en eventuel sag påbegyndes, ligesom alle former for administrative og praktiske forhold afklares her. Der tages referat fra møderne, ligesom der udarbejdes en fortløbende liste over udestående sager mellem parterne. På den vis sikres det, at ingen sager forsvinder i mængden, ligesom parterne overfor hinanden kan dokumentere en sags forløb tidsmæssigt, såvel som aftalemæssigt. På møderne har der været deltagelse af foreningens bestyrelse og sekretariat, samt fra TDC A/S, Peer Schaumburg-Müller og Charlotte Sarkel. Overenskomstforhandlingerne 2014 Den eksisterende overenskomst havde udløb 28. februar Bestyrelsen indledte på den baggrund forhandlinger om en ny overenskomst den 30. januar Selskabet havde i god tid inden lagt op til væsentlige forringelser, idet man noget klodset valgte at sammenkæde fremtidige vilkår for overtallige med resultatet af overenskomstforhandlingerne. Man meldte direkte ud, at hvis ikke overenskomsten blev billig, ville man ikke give særlige vilkår til de medarbejdere, der i fremtiden må forlade selskabet. Foreningen kunne på ingen måde se en sammenhæng mellem disse forhold overtallighedsvilkårene var vel aftalt for tilskynde til frivillig fratrædelse og for at afbøde virkningerne af en afskedigelse for øvrige overtallige? Overenskomstforhandlingerne er i skrivende stund ikke afsluttet. Løndannelsen I 2013 blev det aftalt at suspendere de individuelle lønsamtaler. I stedet fik alle en generel lønregulering på 0,73 %, dog mindst kr. 250,-. Årsagen var, at den samlede mindstereguleringsramme til de individuelle lønsamtaler ville blive meget lille og dermed ville forventeligt % af medarbejderne gå til lønsamtale uden at kunne forhandle sig til en stigning. Foreningen var af den opfattelse, at det ville være spild af både ledernes og medarbejdernes tid og at det ville efterlade flertallet med en dårlig oplevelse. Den enkelte medarbejder kunne fortsat selv bede om en lønsamtale. Aftalen viste sig at blive modtaget med tilfredshed i et år, hvor selskabet egentlig nok havde et ønske om slet ikke at regulere lønnen. Reguleringen på de 0,73 % viste sig efterfølgende stort set at sikre reallønnen som en følge af den meget lave inflation. Løndannelsen 2014 afventer i skrivende stund overenskomstforhandlingerne. Personalereduktioner TDC kunne endnu en gang fremvise et rigtigt flot årsregnskab. Omsætningen var dog faldet markant og det kunne se ud som om, at konsekvenserne af flere års manglende innovation mærkedes. Gennem det meget store antal afskedigelser af medarbejdere, lykkedes det dog igen at opfylde de forventninger til indtjening og cashflow, som man havde stillet aktionærerne i udsigt. For både medarbejdere og forening var det igen i 2013 meget svært at få øje på, hvor man efterhånden skulle afskedige flere medarbejdere og grænsen for, hvor mange medarbejdere, man reelt kunne undvære, så i mange tilfælde ud til at være nået og selskabet endte da også med at afskedige færre, end det primo 2013 var forventet. Året endte med, at selskabet reducerede bemandingen med 86 LTD ere. Af dem havde 26 selv ansøgt om en frivillig fratrædelse. Fordelingen var 66 medlemmer og 20 ikke-

6 5 medlemmer. Det lykkedes i nogle få tilfælde at omplacere overtallige medarbejdere, men det bliver sværere år for år. Ledelsen har tidligere fastholdt, at man først ville nedlægge stillinger, når effektiviseringer var gennemført. Det har i de fleste tilfælde ikke været et billede foreningen har kunnet genkende. Noget kunne tyde på, at mange chefer og direktører føler ligesådan, for oftere og oftere mødes foreningen af en opgivende attitude og et udsagn om, at der absolut ikke er tale om manglende arbejde og overtallighed, men at det alene er et budgetkrav, der afstedkommer afskedigelserne. Det gør det endnu mere hårdt at blive afskediget, og de tilbageværende medarbejderes arbejdspres stiger yderligere. Det er, som også nævnt i de foregående år, meget vigtigt at fokusere på, at TDC ikke, som mange andre virksomheder, er midt i en overlevelseskamp det er kun et spørgsmål om størrelsen af overskuddet. Der er gennem året brugt meget tid i samarbejdsudvalgene med at planlægge processen for gennemførelse af overtallighed. Spørgsmålet om, hvorvidt der skulle køres en åben proces altså om overtalligheden skulle meldes ud inden udpegningen af de enkelte overtallige gav anledning til mange drøftelser også foreningerne imellem. Meningen var og er, at medarbejdere, der kunne ønske sig en fratrædelse, melder sig inden man eventuelt udpeger nogen, der ikke måtte ønske det. Karriererådgivning og kompetencegivende uddannelse gennem TDC s JobCenter var også i 2013 en del af tilbuddet til overtallige og medlemmerne har stort set kun ros til overs for denne del af en ellers ulykkelig situation. Foreningen har løbende deltaget i udvalgsarbejde, hvor de forskellige tilbud nøje er blevet analyseret og vurderet. De forskellige tilbud om hjælp til at komme videre har betydet, at omkring 70 % af de overtallige LTD eres situation er afklaret inden for gennemsnitligt 4-9 måneder efter opsigelsen. For nuværende er det de tre virksomheder AS3, Hartmanns og Ballisager, der står for karriererådgivning til de overtallige medarbejdere. Ultimo 2013 meddelte selskabet, som tidligere nævnt, at aftalen om tryghed, omskoling og intern jobformidling, også kaldet Borgfredsaftalen, ikke nødvendigvis ville blive forlænget og dermed heller ikke vilkårene i forbindelse med frivillig fratrædelse. Det selvom der også i 2014 forventes overtallighed. Vilkårsaftalen blev dog forlænget til 28. februar, men det videre forløb kendes p.t. ikke. Outsourcing/Offshoring Som det kort er beskrevet i indledningen meddelte selskabet primo 2014, at analyse om outsourcing og/eller offshoring af op til stillinger var indledt. Med erfaringerne fra CSC, TCS og ATEA i mente, kan man undres over, at selskabet mener, at det er vejen frem. Det lader til, at man stort set er parate til at outsource alt, hvad der ikke har med salg at gøre. Foreningerne deltager fortsat i arbejdsgrupper, hvor FOM den fremtidige driftsmodel bliver behandlet og analyseret. Man kan frygte, at der er tale om en skinproces, og at beslutningerne allerede er truffet. Foreningen har i de fleste tilfælde svært ved at få øje på, at andre skulle kunne lave de samme opgaver bedre og billigere, når der ikke i forvejen er nogen, der løser disse opgaver i Danmark. Bonus og provision Bonus var for mange medarbejdere ikke et tema i 2013, da de ultimo 2012 valgte at konvertere denne til fast løn. En række medarbejdere valgte dog at beholde deres bonusordninger og de kunne primo 2014 glæde sig over, at aftalerne blev opgjort til indeks 103. Provision er stadig en stor del af lønnen for rigtig mange medarbejdere i eksempelvis både Erhverv, Consumer og Channels, Butik.

7 Disse aftaler fungerer nogle steder upåklageligt og giver medarbejderne et incitament til at yde en ekstra indsats og holde fokus på de af ledelsen fastlagte områder. Andre steder er aftalerne til stadig frustration: Uigennemskuelige og til tider direkte demotiverende. Det er forhold, som foreningen arbejder hårdt på at ændre, så provisionen får den positive indvirkning på salg og indsats, som den bør have. Arbejdstid og frihed Igen i 2014 har der flere steder være dialog og uenighed om, hvor meget man skal arbejde, hvad der tæller med i arbejdstiden og hvordan mertid skal afspadseres. Foreningen ønsker derfor igen at henvise til overenskomstens 4, stk. 1 og 2: "Medarbejderne ansættes uden højeste arbejdstid, og er forpligtet til at arbejde i det for stillingen nødvendige omfang. Den ugentlige arbejdstid udgør principielt 37 timer. Arbejdstiden placeres så vidt muligt på de 5 første af ugens 6 hverdage, og det påhviler selskabet og medarbejderen selv, at søge arbejdet tilrettelagt således, at arbejdets tidsmæssige omfang set over længere perioder ikke væsentligt overstiger udgangspunktet for den almindelige arbejdstid." Således står der i overenskomstens 4, stk. 1 og 2 Langt de fleste steder fungerer disse bestemmelser forbilledligt - medarbejder og chef finder sammen ud af at tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, at både selskab og medarbejder drager fordel af gensidig fleksibilitet. Selvfølgelig kræver såvel lederstillinger, som særligt betroede stillinger af og til en ekstra indsats. Men det er vigtigt at påpege, at den principielle arbejdstid er 37 timer inklusiv frokost og at lønnen er aftalt ud fra dette. Det er altså ikke i orden, at man permanent arbejder væsentligt mere end dette - og sker det alligevel over længere perioder er det vigtigt, at man i god tid aftaler honorering eller afspadsering med sin chef. Periodevist merarbejde skal man selv sørge for at udligne - eksempelvis ved afspadsering på tidspunkter, hvor arbejdet tillader det. I forbindelse med selskabets opstramning af rejsereglerne, hvor fleksibiliteten for den enkelte medarbejder i mange tilfælde er til at overse, skal man også huske, at rejsetid er lig med arbejdstid. Fleksibilitet, for både selskab og medarbejder, skal selvfølgelig være en del af en dynamisk og attraktiv arbejdsplads. Man skal bare huske, at man ikke får løn for mere end 37 timer, selvom nogle chefer er af den opfattelse. Flere steder i selskabet er der indgået aftaler om tilkalde- og rådighedsvagter. Hvis det vurderes, at det er vigtigt at kunne få fat i en medarbejder uden for normal arbejdstid, indgås enten en aftale, hvor medarbejderen honoreres for at stå til rådighed i et givent tidsrum, eller også aftales det, at den medarbejder, der vil påtage sig opgaven uden for normal arbejdstid, honoreres for hvert enkelt tilfælde af kontakt. Lederforeningen har udarbejdet en vejledning omkring arbejdstid og frihed, som kan findes på hjemmesiden. Man bør kontakte foreningen, hvis der alligevel opstår tvivl om reglerne, eller der er problemer med omfanget af arbejdstiden. Højesteretssag om forskelsbehandling på grund af alder Lederforeningen var i foråret 2011 i Landsretten i en sag om forskelsbehandling begrundet i alder. 6

8 Sagen drejede sig blandt andet om, hvorvidt den pligtige afgangsalder er 67 år eller mindst 70 år. Foreningen var af den opfattelse, at den pligtige afgangsalder skulle være mindst 70 år. Til foreningens store overraskelse gav Landsretten imidlertid TDC medhold i, at der fandtes legitime grunde til, at 67 år lovligt kunne fastholdes som pligtig afgangsalder. Denne afgørelse valgte foreningen at anke til Højesteret og sagen blev berammet til august Desværre valgte de fem dommere i Højesteret at stadfæste dommen, og det måtte konstateres, at overenskomstens aftalte pligtige afgangsalder på 67 år har et legitimt formål og derfor ikke påvirkes af den normalt gældende pligtige afgangsalder på mindst 70 år. Medlemstilbud Tjenestemændenes Forsikring Rigtig mange medlemmer har tegnet deres forsikringer gennem Tjenestemændenes Forsikring. Med en lukket kundekreds bruger Tjenestemændenes Forsikring ikke kræfter på at erobre nye markeder. Administrationsomkostningerne er næsten det halve af andre forsikringsselskabers og det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle kunder. Er du medlem af Lederforeningen, og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også tegne en eller flere forsikringer fordelagtige vilkår og gode priser. Der er skadesdækning uden såvel selvrisiko som prisstigning på langt de fleste af forsikringerne. Som forsikringstager i Tjenestemændenes Forsikring og medlem i Lederforeningen har man adgang til at leje et luksussommerhus i Blåvand og en spændende lejlighed i Prag til meget fordelagtige priser. Forbrugsforeningen Som medlem i LTD kan man blive medlem i Forbrugsforeningen og nyde godt af bonus på en lang række produkter. 7 TDC Pensionskasse Foreningen har som altid haft et godt samarbejde med TDC Pensionskasse. Specielt i forhold til overtallighed og ønsker om frivillig fratrædelse, har det været til stor gavn for medlemmerne, at foreningen altid har kunnet få oplysninger og beregninger med meget kort varsel. PFA PFA Plus blev implementeret i 2011 og har således været i drift i omkring 3 år. Igen i 2013 har afkastet været virkelig godt og klart blandt de bedste i markedet. Det blev igennem hele 2013 drøftet mellem selskabet, PFA, Dansk Metal og LTD, hvordan det kan sikres, at flere medarbejdere tager aktivt stilling til placering af deres pensionsmidler. Mange medarbejdere har fortsat både ny og gammel ordning og det kan der være gode grunde til. For mange er grunden desværre nok, at de endnu ikke har taget stilling. Desværre blev PFA ultimo 2013 nødt til at standse for overførsler til PFA Plus, da der blev stillet spørgsmålstegn ved beregningen af det såkaldte overførselstillæg. Der var ingen grund til at antage, at metoden var forkert, da den var godkendt af Finanstilsynet, men PFA valgte forståeligt nok at afvente lovgivning på området, der forventes vedtaget medio 2014.

9 8 Også i 2013 opnåedes nye prisnedsættelser på administrationsomkostningerne og der arbejdes kontinuerligt på at sikre, at ordningen er blandt de bedste i markedet. Det er fortsat foreningens opfattelse, at vi har en meget konkurrencedygtig pensionsaftale med PFA, og PFA har faktuelt ligget i toppen hvad angår afkast gennem en længere årrække. FTF FTF er fortsat foreningens hovedorganisation. Foreningen har i foreningsåret deltaget i en række aktiviteter i FTF, blandt andre: møder med andre private firmaers faglige organisationer i Sektion P, formandsmøder, netværk til hvervning og fastholdelse af medlemmer og en række møder med jurister og advokater om personsager, arbejdsskadesager, og overenskomstmæssige udfordringer. FTF-A Din A-kasse FTF-A er ligeledes fortsat foreningens A-kasse. FTF-A er en tværfaglig A-kasse, hvilket betyder, at medlemmer, der forlader TDC, og eventuelt LTD, fortsat kan blive i FTF-A, på trods af skifte til anden faglig organisation. Det er godt, for FTF-A er stadig en af landets billigste og bedste A-kasser. FTF-A har gennem flere år tilbudt en ekstra forsikring, kaldet Lønsikring. Lønsikring giver mulighed for at få op til kr oven i dagpengene ved ledighed dog maksimalt 90 % af ens tidligere løn. Det betyder faktisk, at man med en løn op til ca. kr kan sikre sig mod indtægtstab i forbindelse med eventuel ledighed. Pr. 1. januar 2014 indgik FTF-A aftale med et nyt forsikringsselskab og prisen blev sænket med ca. 10 % og vilkårene markant forbedret. Samtidig blev en kampagne indledt der er således 50 % rabat på præmien i hele Du kan altid se aktuelle priser og dækninger på A-kassens hjemmeside Husk, at hele forsikringens pris er fradragsberettiget, og at det automatisk indberettes til Skat. Gennem medlemskab i FTF-A har man mulighed for at få hjælp og rådgivning af en jobrådgiver. Dette tilbud gælder også selvom man ikke er ledig, så går man med tanker om at søge et nyt job, vil det være en god ide at starte her, hvis man er lidt rusten i forhold til det at lave et CV og skrive en ansøgning. Lederforeningen holder løbende møder med FTF-A omkring alt, hvad der vedrører medlemmernes interesser Der er fastsat følgende FTF-A kontingenter og ydelser for 2014: Pris pr. måned for fuldtidsforsikrede Medlemskab med efterlønsbidrag kr. 901,- Medlemskab uden efterlønsbidrag kr. 426,- På efterløn kr. 419,- Husk at hele kontingentet kan trækkes fra i skat. (indberettes automatisk) Hvad kan du få i ydelser? For fuldtidsforsikrede pr. dag / pr. måned 100 % satsen (dagpenge, efterløn) kr. 815,- / ,- 91 % satsen (efterløn) kr. 742,- / ,-

10 9 Samarbejdet i Fællesrepræsentationen (FR) Foreningen fortsatte gennem 2013 samarbejdet med Maskinmestrenes Forening og Dansk Formandsforening i Fællesrepræsentationen. (FR) Formålet er primært erfaringsudveksling med foreninger på det private arbejdsmarked, uden for FTF, for dermed at kunne få inspiration og viden om eksempelvis overenskomstforhold, A-kasseforhold, juridisk bistand, pensionsordninger og lignende. Samarbejdet er uden forpligtelser og faste omkostninger for Lederforeningen og møderne foregår på skift hos de forskellige deltagende foreninger. Ændringer i LTD Der har i foreningsåret været ændringer i LTD i talsmandskollegiet og følgende har forladt foreningen: Gitte Klepsch Aase Kofoed Hansen Rene Gravesen Henning Kjærgaard Nyt job uden for TDC Efterløn Ændrede talsmandsforhold Ny stilling i TDC I foreningsåret er der også kommet nye talsmænd til: Tina Sølvstrøm Dennis Alan Larting Finance Erhverv, Public øst LTD siger tak for indsatsen til de fratrådte og ønsker held og lykke i tiden fremover. Samtidig bydes de nye talsmænd velkommen til arbejdet for medlemmerne og foreningen. Den aktuelle LTD talsmandsliste ses på side 14 i beretningen. Information til medlemmerne Foreningen har i årets løb udsendt en række nyhedsbreve. Der blev hovedsagligt sendt korte nyhedsbreve med det formål at gøre dem let læselige og dermed læst af flere. Det har samtidig været en klar prioritering ikke at sende perifere nyheder ud, men holde fokus på det, der er vigtig viden. LTD hjemmeside Hjemmesiden findes på adressen: Hverveaktiviteter Der har gennem året været gennemført forskellige aktiviteter for at hverve nye medlemmer. Det er en hård kamp, og det har også vist sig mere og mere vanskeligt at få nye kolleger til at melde sig ind. Foreningens åbningstider Foreningens åbningstider i foreningsåret har været alle hverdage mellem kl. 9 og 16 både via telefon og . Åbningstiderne fastholdes i det nye foreningsår.

11 10 Afslutning Jeg vil gerne takke talsmænd, bestyrelsen og ansatte for det store arbejde, der er ydet for løsning af opgaverne til gavn for medlemmerne. Foreningen vil også fremover lægge hovedvægt på en personlig og konkret rådgivning til medlemmerne en bedre oplevelse, end man kan få andre steder, bygget på foreningens store interne viden om forholdene i TDC. Endvidere en tak for den tillid og opbakning, som medlemmerne har givet LTD i foreningsåret, der er gået. Der har endnu engang været rigeligt brug for den. Venlig hilsen p.b.v. Gert Winkelmann Formand

12 11 Udvalgenes beretning Kommunikationsudvalget og Uddannelsesudvalget i LTD har i foreningsåret fastholdt deres hidtidige kommissorier, der er udarbejdet med udgangspunkt i forretningsordenen for talsmandskollegiet Heraf fremgår det: - at bestyrelsen nedsætter faste udvalg og ad hoc udvalg - at bestyrelsen fastlægger kommissorier og peger på en formand Det tilstræbes, at udvalgenes medlemmer bredt repræsenterer overenskomstdækkede selskaber og foreningens sekretariat deltager i udvalget. Udvalgenes arbejde rapporteres løbende til bestyrelsen og Talsmandskollegiet. Udvalgene udarbejder skriftligt notat om udvalgets arbejde til LTD's beretning ved foreningsårets afslutning. Udvalgenes mandat og sammensætning er 1-årig og følger foreningsåret. Kommunikationsudvalg Formål Udvalget har til formål at fastlægge de overordnede rammer for foreningens kommunikation til medlemmer, talsmænd og øvrige interessenter. Udvalget har ansvaret for, at der gennemføres hvervekampagner efter behov. Kommunikationspolitik Kommunikationen i LTD er kendetegnet ved at være objektiv, let forståelig og hurtig. Mål Målet med foreningens kommunikationspolitik er, at alle medlemmer og interessenter modtager den nyeste information via det medie, der passer den enkelte bedst. Medier Som primært medie anvendes og internet. Foreningen har en hjemmeside, hvor medlemmerne kan kontakte foreningen. Hjemmesiden, skal indeholde al relevant og officiel information til medlemmerne. Foreningens nyhedsbrev udsendes via . Passive medlemmer kan aktivt vælge at modtage nyhedsbrevet med posten. Foreningens Kommunikationsudvalg har følgende sammensætning: Thomas Lech Pedersen, formand Rasmus Heide Erik Hansen Janne Kjær Gert Winkelmann Kommunikationsudvalget har i foreningsåret ikke haft mødeaktivitet.

13 Uddannelsesudvalg 12 Formål: Uddannelsesudvalget skal søge at fremme brugen af alment anerkendte og meritgivende uddannelser i overenskomstdækkede selskaber. Uddannelsesudvalget skal med sin viden om uddannelsespolitik og tiltag, til en hver tid kunne rådgive bestyrelsen forud for forhandlinger og drøftelser, der vedrører uddannelse af foreningens medlemmer. Opgaver: Uddannelsesudvalget orienterer efter behov foreningens bestyrelse og talsmandskollegiet om udviklingen i såvel eksterne uddannelser som uddannelsesprogrammer i overenskomstdækkede selskaber. Uddannelsesudvalget indsamler og bearbejder informationer og input fra de lokale uddannelsesudvalg i overenskomstdækkede selskaber. Resurser: Udvalget består af LTD repræsentanterne i overenskomstdækkede selskabers lokale uddannelsesudvalg, samt sekretariatet i LTD. Udvalgets mandat og sammensætning er 1-årig og følger foreningsåret. Foreningens uddannelsesudvalg har følgende sammensætning: Thomas Lech Pedersen, formand Lars B. Hansen Lars Søholm Uddannelsesudvalget har i foreningsåret ikke haft mødeaktivitet. Bonus- og Lønudvalg Foreningens Bonus- og Lønudvalg har følgende sammensætning: Gert Winkelmann, formand Thomas Lech Pedersen, LTD Øvrige deltagere: Talsmænd, der lokalt deltager i implementering og vedligeholdelse af bonus, provision og løndannelse. Udvalget er et ad hoc udvalg og har i foreningsåret været på standby. Valgudvalg Valgudvalget i LTD består af Thomas Lech Pedersen, formand, og Vagn Højlund Wittig. Der blev gennemført talsmandsvalg i februar 2014.

14 13 Oversigt over foreningens repræsentanter i TDC udvalg Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær Hoveduddannelsesudvalget (HUD) Lars Søholm, suppleant Søren Thorsen Nørgaard Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAmU) Janne Kjær, suppleant Gert Winkelmann Kommunikationsudvalget Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær Kantineudvalget Lars B. Hansen, suppleant Søren Thorsen Nørgaard Ligebehandlingsudvalget Søren Thorsen Nørgaard, suppleant Helle Martini Samarbejdsudvalg i datterselskaber, enheder, divisioner Foreningens talsmænd deltager i samarbejdsudvalg i deres respektive enheder, alt efter, hvordan organisationen løbende ændres.

15 14 Oversigt over foreningens repræsentanter i eksterne udvalg FTF Formandsmøder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Repræsentantskabsmøder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Sektion P-møder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Sektion P overenskomstudvalg Gert Winkelmann FTF-A Delegeretmøde Thomas Lech Pedersen, suppleant Lars Søholm PFA Pensionsråd Gert Winkelmann og Thomas Lech Pedersen

16 15 LTD s bestyrelses- og talsmandssammensætning i foreningsåret Bestyrelse: Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem/Channels, Butik Bestyrelsesmedlem/Operations, PM & Teknologi Gert Winkelmann Janne Kjær Lars Søholm Søren Thorsen Nørgaard Bestyrelsen har udpeget Vagn Højlund Wittig som foreningens kasserer. Bestyrelsen har ansat Thomas Lech Pedersen som foreningens sekretariatsleder. Talsmænd: Channels, Sales Channels, Butik Channels, Butik, Øvrige Channels, Support Erhverv, Solution Sales, NetDesign Erhverv, Hosting Erhverv, Public & Enterprise, øst Erhverv, Public & Enterprise, vest Erhverv, Medium/Large Business Erhverv, Small Business, samt stabe Finance, HR & Stakeholder, Vilkår & HR Jura HR & Stakeholder, HR-center HR & Stakeholder, Kommunikation Operations, PM & Teknologi, øst Operations, PM & Teknologi, vest Operations, Kundeløsninger Operations, Kapacitet, OKN, OKT, OKZ Operations, Kapacitet, OKE, OKF Operations, Procurement & FM Operations, IT, øst Operations, IT, vest Operations, Finans Operations, Drift, ODT, ODN Operations, Drift, ODS, ODJ Operations, Drift, ODI Operations, Drift, ODC Wholesale Wholesale (suppleant) Anita Brandorff Lars Hansen Lars Søholm Ole Birger Bach Christian Piil Claus Isaksen Dennis Larting Thyge Bjerring Erik Hansen Lars B. Hansen Tina Sølvstrøm Helle Martini Lene Susanne Strøm Rasmus Heide Anni Saust Søren Thorsen Nørgaard Carlos G. Pedersen Conni Breindal Rasmussen Kurt Preben Nielsen Jack Falstaff Jan Andersen Ulla Berit Rix Arildskov Janne Kjær Lars Schmidt Lindholm Per Egon Chrøis Peter Sørensen Claus Tavlo Nielsen Klaus Bauer Brian Bærent Jacobsen

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Marts 2015 Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Marts 2010 Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 6. ordinære generalforsamling Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Dørene åbnes for indskrivning kl. 16.00 Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Dansk Metal Tele Øst

Dansk Metal Tele Øst . Dansk Metal Tele Øst VIL TENDENSEN FORTSÆTTE? Antallet af ansatte i TDC A/S er faldet dramatisk fra 1999 til 2014. Tendensen fortsætter med alarmerende nedgang af medarbejdere. 20.000 18.000 16.000 14.000

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere