Politikker og indsatsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikker og indsatsområder 2012-2014"

Transkript

1 Politikker og indsatsområder DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem. Derfor er DFL det naturlige valg. 1. Vi vil være i tæt dialog med vore medlemmer. 2. Vi vil sikre de bedste muligheder for personlig og faglig udvikling. 3. Vi vil have markedets bedste forhandlingsresultater 4. Vi vil have mest mulig indflydelse 5. Vi vil være debatskabende Indledning Under overskriften Kvalitet og faglighed arbejdes der målrettet med DFL s politikker og indsatsområder Disse er, sammen med visionen og de fem missioner retningsgivende for organisationens arbejde. Dette dokument er ikke et udtømmende og uforanderligt dokument, men skal bruges som et politisk afsæt i et samfund og en forsikringsbranche, der til stadighed er under udvikling og forandring. DFL s politikker er opdelt i fire hovedområder: Medlemmer og Arbejdsliv I DFL er hensynet til fællesskabet og det enkelte medlem to ligeværdige størrelser. At gå på arbejde spiller en stor rolle i den enkeltes liv. Arbejdslivet skal derfor være indrettet på en sådan måde, at det giver overskud, skaber tryghed, trivsel og glæde. Som fagforening skal vi sikre, at medlemmerne har reel indflydelse på eget arbejdsliv, og at de bevarer deres værdi på arbejdsmarkedet. Den enkeltes muligheder i arbejdslivet skal være uafhængig af køn, alder, tro og etnisk oprindelse. DFL skal være garant for, at aflønning og arbejdsforhold opleves som gode, retfærdige og udviklende. For DFL er det en forudsætning for fortsat beskæftigelse, at vi har en konkurrencedygtig forsikringsbranche, som fungerer under ordnede forhold. DFL er fagforening for ansatte i forsikring undtaget assurandører og er en organisation der centralt aftaler rammer og vilkår for medlemmerne, som derefter forvaltes af de lokale personaleforeninger. Herigennem opleves DFL, som nærværende og tilgængelige for det enkelte medlem. Forsikringsbranchen også ramt af finanskrisen og den økonomiske afmatning. Branchen vil blive påvirket af øget regulering, skærpet tilsyn og en solvency II, som skal være på plads i løbet af landsmødeperioden. Vi må derfor være forberedt på, at der kan ske konsolidering i branchen i de kommende år DFL Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Applebys Plads København K Telefon

2 Omverden og Organisationen DFL s kontakt til omverdenen skal bidrage til, at organisationen opfattes som en handlekraftig, troværdig, åben og moderne fagforening, der øver politisk indflydelse på områder, der har relevans for medlemmerne. Samarbejdet med arbejdsgiverne forudsætter gensidig tillid, en god dialog og skal være offensivt og løsningsorienteret. Der skal til stadighed bygges bro mellem de ansattes og selskabernes interesser på det centrale plan og i det enkelte selskab. DFL vil bruge sit medlemskab i FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd), i Nordiske Finansansattes Union (NFU) og i Union Network International (UNI) på gensidigt at sikre medlemmernes rettigheder, så DFL står stærkest muligt i både nationale og internationale sammenhænge. DFL s styrke er den nærhed som de lokale personaleforeninger, centrale politiske organer og sekretariat tilsammen udgør. I mødet mellem medlemmerne og selskabet er den lokale tillidsrepræsentant og personaleforening DFL s vigtigste ressource. I dette lys udvikler DFL sine aktiviteter, så medlemmerne og tillidsrepræsentanterne har de redskaber og muligheder til rådighed på arbejdspladserne, som der er brug for. DFL skal som organisation opleves som igangsætter, formidler, rådgiver og vidensbank.

3 Medlemmer Politik: Indsatsområder: a)dfl skal varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser overfor arbejdsgivere og andre organisationer. Det enkelte medlem skal opleve et højt serviceniveau og en professionel rådgivning lokalt og centralt i hele organisationen. b) Det er DFL s politik, at alle ansatte inden for organisationsområdet skal være organiseret i DFL. Vi vil tiltrække og fastholde alle typer af jobkategorier. b) 1: Der iværksættes centrale og lokale aktiviteter så målsætningen om en organisationsprocent på 85 % kan opnås og fastholdes. 2: Segmentering er vigtig, når der tales medlemshvervning. Der iværksættes derfor målrettede tiltag for at tiltrække og fastholde de forskellige typer af medlemmer i organisationen. Der ses endvidere på nye områder for hvervningsmuligheder inden for grupperne: Overordnede, specialister, akademikere og it. 3: I selskaber som ikke har en personaleforening, skal der søges etableret en personaleforening, der tilsluttes DFL. 4: Indgåelse af dobbelt medlemskabsaftaler med andre organisationer søges/etableres. Her tænkes konkret på Prosa og Djøf c) Den finansielle krise og økonomiske afmatning har og vil fortsat sætte sine spor i samfundet, verdenen omkring os og i selskaberne. c) 1:DFL vil følge udviklingen inden for branchen, specielt som følge af den finansielle krise, og påvirke beslutningstagerne via samarbejde

4 DFL vil have fokus på lavkonjuktur, reguleringer, kapitalkrav mm., og på indførelse af solvency II og en eventuel følgende konsolidering i branchen. DFL vil bl.a. fokusere på, at selskaberne ikke alene kan spare og opsige sig ud af krisen. Med lignende erfaringer fra start 90 erne må vi arbejde for, at kvalitet og faglighed i branchen bevares bl.a. med fortsat elevoptag. DFL vil være klar med støtte, hjælp og rådgivning til såvel personaleforening som medlem. med FTF, NFU og UNI. 2: DFL skal støtte, vejlede og bistå personaleforeningerne i at sikre medlemmernes vilkår bedst muligt, så der til stadighed opleves kvalitet og faglighed for det enkelte medlem. d) DFL skal udover aktiviteter i personaleforeningerne skabe muligheder for at mødes på tværs i branchen. d1: I hvert regionsnetværk skal en repræsentant fra DFL s hovedbestyrelse mindst en gang årligt deltage i et arrangement. e) Netværk: Skabe et rum for dialog og erfaringsudveksling mellem medlemmer både socialt og fagligt. e) Skabe rammen via web og informere medlemmerne om aktivitet for derigennem at opbygge et antal netværksgrupper. f) DFL s fokus er faglighed, men vi vil gerne, uden det store ressourceforbrug, kunne tilbyde medlemsfordele. g) Før, under og efter afskedigelse, vil DFL hjælpe den/de berørte og medvirke aktivt til at opnå de bedste vilkår, herunder forhandle afbødeforanstaltninger samt hjælpe til at opnå ny beskæftigelse ud fra den enkeltes evner, behov og ønsker. f)1: I perioden vurderes tilbud på forsikring og bank. g)1: DFL og personaleforeningerne skal arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for opsagte medlemmer med henblik på at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet. Aftalerne skal målrettes gruppen af opsagte. 2: I forbindelse med afskedigelsesrunder skal der være ekstra tæt kontakt mellem personaleforeningerne, DFL og FTF-A, så der derved skabes de bedste muligheder for det opsagte medlem. Herunder mulighed for netværksgrupper.

5 Arbejdsliv Politik: a) Arbejdslivet skal indrettes, så det giver overskud, udvikling og skaber trivsel. DFL skal være garant for, at lønog arbejdsforhold opleves som gode, retfærdige og motiverende, uanset medlemmernes køn, alder, tro og oprindelse. DFL vil, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt og udvikles i takt med de tekniske, økonomiske og sociale muligheder med hovedvægt på det enkelte medlem. DFL søger størst mulig indflydelse i relevante organer. Indsatsområder: a)1: DFL vil fortsat have fokus på, at forholdene i selskaberne er med til at fremme medlemmernes trivsel, både inden for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø via løbende trivselstjek. Samtidig skal der ske en løbende opfølgning af aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø i selskabernes samarbejdsudvalg. 2: DFL skal arbejde for et større samspil mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. 3: Det enkelte medlems bevidsthed om, hvad der skaber et godt arbejdsliv skal fortsat styrkes. 4: DFL skal følge udviklingen inden for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Efterfølgende skal forbedringer på området søges implementeret i de enkelte selskaber. 5: Der skal udarbejdes personalepolitikker for alle emner, der har betydning for medlemmernes arbejdsforhold. DFL understøtter personaleforeningerne i dette arbejde. a) Sikre seniorernes værdi for branchen. Fastholde og udbygge kompetencer uanset alder a)1: DFL skal understøtte det lokale arbejde, så dialogen fremmes mellem ledelse og medarbejdere om planlægning af karrieren frem til fratrædelse til gavn for begge parter.

6 2: Fokus på seniorer efter: Tilbagetrækningsreformen og længere tid på arbejdsmarkedet. b) Den enkeltes muligheder skal sikres, både gennem kollektive og individuelle aftaler. Det er DFL s politik at fastholde og videreudvikle arbejdsmarkedets bedste løn- og ansættelsesvilkår i forhold til sammenlignelige brancher. DFL skal fortsat arbejde hen imod at lønsystemerne opleves så smidige, at medlemmerne oplever en reel individuel forhandlingsmulighed om deres løn. Internationale forhandlinger og aftaler skal sikre DFL s fortsatte frie forhandlings- og aftaleret. DFL skal arbejde for større gennemsigtighed i relation til kønsopdelte lønstatistikker, samt sikre fokus på ligestilling i karriereforløbet for kvinder og mænd. b)1: DFL skal arbejde på at udvikle det enkelte medlems kompetencer i at forhandle egen løn med henblik på at forøge andelen af medlemmer, der oplever tilfredshed med egen løn/lønsystem. 2: DFL skal udarbejde værktøjer til brug for det enkelte medlem til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår, bl.a. i form af et forberedelsesskema og lønportal. 3: DFL skal via personaleforeningerne, FTF, NFU og UNI forholde sig til muligheden for at indgå som part i internationale aftaler om løn og ansættelsesforhold. 4: DFL skal årligt udarbejde en ligestillingsrapport, samt indgå i arbejdet om et ligestillings task force med FA, som bl.a. skal se på kønsfordelingen, løndannelse, personalepolitikker og ligebehandlingsprotokollatet. c) Den samlede pension bør have en dækning på 75 % af slutlønnen efter 40 års arbejde i branchen. Endvidere skal der sikres rimelige forsikringsmuligheder inden for den kollektive pensionsordning. c) 1: Pensions- og forsikringsudbuddet skal sikre medlemmerne størst mulig afkast inden for de enkelte forsikringsformer, lave omkostninger mv. Pensionsordningen skal sikre medlemmerne de til enhver tid bedst mulige markedsvilkår. 2:DFL/PF skal ved undersøgelse sikre, at medlemmerne får fyldestgørende information om pensionsordningens konkrete omfang, indhold og konsekvens.

7 3: DFL skal arbejde for at udbrede kendskabet til sammensætningen og vigtigheden af en god pensionsordning, f.eks. ved kendskab til pensionsinfo, artikler i Forsikring osv.. 4: Der skal løbende holdes fokus på udviklingen og ændring i pris og vilkår, så dækningen ikke forringes. d) DFL s målsætning er, at kompetenceudvikling og tilegnelse af faglig viden for det enkelte medlem sikre jobudvikling, og derfor er en naturlig del af arbejdslivet. d) 1: DFL skal sikre, at overenskomstens målsætninger opfyldes så udviklingsmål og kompetenceplaner udarbejdes og nås for hver enkelt medarbejder.

8 Omverdenen Politik: a) DFL s kontakt til omverdenen skal bidrage til, at organisationen opfattes som en handlekraftig, troværdig, åben og moderne fagforening. DFL samarbejder med andre organisationer for at opnå de bedst mulige vilkår for medlemmerne. Finansforbundet er DFL s vigtigste samarbejdspartner. Indsatsområder: a)1: DFL s kommunikation med medlemmer og interessenter skal fortsat være i fokus. Både den centrale og lokale dialog skal videreføres, så DFL og personaleforeningernes arbejde synliggøres overfor DFL s interessenter. 2: Samarbejdet med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) skal fortsættes under behørig gensidig respekt af parternes synspunkter. 3: Samarbejdet med Finansforbundet skal udvikles på alle relevante områder. 4: Gennem FTF, NFU og UNI skal DFL indgå i arbejdet med internationale aftaler på arbejdsmarkedet, uddannelse, arbejdsmiljø og lignende for at stå stærkest mulig i både nationale og internationale sammenhænge. b) DFL s trykte og elektroniske medier skal afspejle DFL s vision, være nærværende og åben overfor debat og udvikling. b) 1: Artikler i Forsikring skal så vidt mulig målrettes de forskellige segmenter i DFL. 2: Hjemmesiden skal bruges aktivt til at skabe dialog og debat, og for at tydeliggøre DFL s holdninger og synspunkter samt fungere som kontaktpunkt til og videnscenter for DFL s medlemmer og interessenter.

9 Organisationen Politik: a) DFL skal som organisation optræde som professionel rådgiver og vidensbank, samt være igangsættende og formidlende. DFL og PF skal opleves som en helhed med en høj grad af fælles image. Indsatsområder: a) 1 Kommunikationen mellem DFL, personaleforening og TR ere skal fortsat styrkes, og der skal være fokus på gensidig orienteringspligt og koordinering mellem personaleforeningerne og sekretariatet. b) DFL tilbyder personaleforeningerne og tillidsrepræsentanterne en tidssvarende, målrettet og fleksibel uddannelse. Der sikres størst mulig medbestemmelse på selskabernes forhold. Det drejer sig primært om: Medlemmernes løn- og ansættelsesforhold, økonomi, organisationsændringer samt uddannelse og ledelsessystemer. b) 1: DFL skal tilbyde TR, AMR, SUmedlemmer og MAR en målrettet uddannelse og muligheder for relevant erfaringsudveksling gennem grunduddannelse, specialuddannelse og temadage. Uddannelserne skal modsvare udviklingen i samfundet og i selskaberne. Fremadrettet vil fokus være på efteruddannelse af alle TR. 2: TR ernes uddannelsesniveau kortlægges, og der følges op via personaleforeningerne over for de TR, AMR, SU-medlemmer og MAR, som ikke har deltaget i DFL-regi i de senere år. 3: DFL afholder temadage om afgrænsede emner, som er målrettet mod den enkelte tillidsrepræsentants funktioner, samt enkelte personaleforeningers særlige behov. d) DFL vil have, at tillidsrepræsentanter (TR), medlemmer af samarbejdsudvalg (SU- medlemmer) og medarbejderrepræsentanter i selskabernes bestyrelser (MAR) har den størst mulige medbestemmelse og indflydelse på selskabernes forhold. d1: DFL vil i perioden tilrette SUuddannelsen, SU-seminarene, så det udover de elementære elementer i SUaftalen også har fokus på forsikrings- og pensionsregnskaber, økonomi, strategi og produktivitetsforbedringer.

10

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere