Kontraktudkast Bilag 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktudkast Bilag 5"

Transkript

1 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade København N

2 Indholdsfortegnelse 1. Parterne iii 2. Kontraktens formål iii 3. Kontraktens omfang (ydelsen) iii 4. Priser iii 4.1 Generelt iii 4.2 Prisgaranti ii 4.3 Prisændringer ii 4.4 Afgifter ii 4.5 Proceduren ved prisændringer ii 5. Sikkerhedsstillelse ii 6. Kvalitetssikring iii 7. Mødevirksomhed iii 8. Ændringer i kontraktperioden iii 9. Kontraktens gyldighedsperiode iv Kontraktperioden iv 9.2 Option på forlængelse af kontrakten iv 10. Sprog iv 11. Betalingsbetingelser iv 12. Fakturering iv Ændringer af krav til den elektroniske faktura iv 13. Misligholdelse iv 14. Force Majeure v 15. Reklamation og varsel v 16. Standsningsret vi 17. Afhjælpning mv. vi 18. Modregning vi 19. Erstatning vi 20. Ændringer vi 21. Ophævelse af kontrakten vi 22. Virkning af ophævelse vii 23. Brug af underleverandører vii 24. Overdragelse af tilgodehavende vii i

3 25. Miljø viii Reduktion af miljøbelastning viii Partikelfiltre viii 26. Arbejdsmiljø viii 27. Etik mv. viii 28. Sociale hensyn ix 29. Tavshedspligt x Markedsføring x 30. Fortolkning mv. x 31. Konfliktløsning x 32. Lovvalg og værneting xi 33. Ikrafttrædelse xi 34. Underskrifter xi Kontraktbilagsfortegnelse Kontraktbilag 0: Definitioner Kontraktbilag 1: Kravspecifikationer + leverandørens besvarelser Kontraktbilag 2: Leverandørens tilbud Kontraktbilag 3: Mødevirksomhed Kontraktbilag 4: Københavns Kommunes standard-betingelser Kontraktbilag 5: Modregning Kontraktbilag 6 = Bilag 6 til udbudsbetingelserne: Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. ii

4 1. PARTERNE Mellem undertegnede Parter [Leverandør] [adresse] [CVR. nr.] (herefter betegnet leverandøren ) Københavns Kommune v/sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade København N (herefter betegnet køber ) er indgået nedenstående kontrakt. De anvendte definitioner i kontrakten er anført i kontraktbilag KONTRAKTENS FORMÅL Kontrakten fastlægger leverandørens ydelser til køber, samt parternes indbyrdes forpligtelser og rettigheder i aftaleperioden. 3. KONTRAKTENS OMFANG (YDELSEN) Leverandøren skal udføre den i kontraktbilag 1 specificerede ydelse i overensstemmelse med nærværende kontrakt. I det omfang aftalen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med gældende miljø- arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Køber skal oplyse om alle forhold af relevans herfor, som denne er bekendt med. 4. PRISER 4.1 Generelt Aftalepriserne angives som enhedspriser i danske kroner ekskl. moms og fratrukket rabat (nettopriser). Eventuelle andre afgifter anføres separat. Aftalepriserne fremgår af Kontraktbilag 2. iii

5 4.2 Prisgaranti Priserne er faste indtil 31. januar Herefter kan priserne reguleres i henhold til pkt Prisændringer Forhøjelse af de tilbudte priser kan alene kræves på baggrund af ændring i nettoprisindekset fastsat af lovbekendtgørelse nr. 76/1999. Priserne kan reguleres én gang årligt. Regulering sker på baggrund af nettoprisindekset opgjort af Danmarks Statistik. Efter prisgaranti perioden kan regulering finde sted pr. 1. februar på grundlag af den procentuelle ændring i nettoprisindekset opgjort af Danmarks Statistik for den foregående 12 måneders periode. Anmodning om prisændringer skal indsendes senest den 1. januar. Bortset fra ovennævnte regulering er alle priser faste. Alle prisændringer skal følge den i pkt. 4.4 fastsatte procedure. 4.4 Afgifter Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning reguleres fuldt ud. 4.5 Proceduren ved prisændringer Prisændringer skal uden ugrundet ophold skriftligt meddeles køber sammen med en fornøden dokumentation for årsagen til prisændringen. Ved fornøden dokumentation menes, at leverandøren i forbindelse med anmodningen beskriver og fremlægger dokumentation for de objektive faktorer, som prisstigningen er baseret på, således at køber kan kontrollere prisændringens berettigelse. Leverandørens dokumentation kan aldrig være af en af ældre dato, end den af leverandøren sidst varslede prisændring til køber. Alle prisændringer skal godkendes af køber inden ikrafttrædelse. Godkender køber ikke prisændringerne, skal leverandøren uden ugrundet ophold sikre, at eventuelle fejlfaktureringer bliver korrigeret, og at eventuelle differencer udlignes. 5. SIKKERHEDSSTILLELSE Leverandører skal foretage en økonomisk sikkerhedsstillelse på i alt kr. i form af en af køber godkendt anfordringsgaranti i et af køber godkendt pengeinstitut. Garantien skal senest stilles samtidig med underskrivelse af kontrakten. Sikkerhedsstillelsen kan af køber kræves frigivet til dækning af ethvert krav, som køber måtte have mod leverandøren i anledning af kontrakten. Køber kan vælge at regulere kravet til sikkerhedsstillelsen størrelse i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset, jf. pkt ii

6 Leverandøren kan i intet tilfælde uden købers forudgående skriftlige samtykke ophæve anfordringsgarantien i kontraktens løbetid. 6. KVALITETSSIKRING Leverandøren skal for de ydelser, der er dækket af denne kontrakt, dokumentere og vedligeholde et kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med kravene i Leverandørens kvalitetssikringssystem som beskrevet i kontraktbilag 1. Køber eller en af denne bemyndiget repræsentant har på ethvert tidspunkt i kontraktperioden adgang til at udøve kontrol med Leverandørens kvalitetsprocedurer. 7. MØDEVIRKSOMHED Umiddelbart efter kontraktindgåelse afholder parterne opstartsmøde, jfr. kontraktbilag 3. Senest en måned før Leverandøren overtager opgaven afholdes et møde, hvor Leverandøren præsenterer en detaljeret opgavebeskrivelse, jf. kontraktbilag 3. En gang hver anden måned afholdes der statusmøde, hvor Leverandøren og Køber i fællesskab gennemgår opgavens udførelse i den forgangne periode. Dagsorden for disse møder fremgår af kontraktbilag 3. Hver part bærer egne omkostninger forbundet med mødeaktivitet. 8. ÆNDRINGER I KONTRAKTPERIODEN Det forventede daglige antal leverancer fremgår af bilag 1. Køber kan inden for den aftalte kontraktperiode forlange ændringer i den aftalte ydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når ændringen har en naturlig sammenhæng med den aftalte ydelse, herunder som følge af omorganisering på området for madudbringning. Leverandøren skal have lejlighed til at udtale sig om de ønskede ændringer, inden krav herom fastsættes. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte ydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når det følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Ændringerne skal ske inden for rimelig frist fra fremsættelse af kravet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlig regulering. Såfremt køber forlanger ændringer i medfør af nærværende bestemmelse, har leverandøren pligt til på forlangende at udføre de ønskede ændringer, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for leverandøren. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om de ændrede vilkår kan kontrakten bringes til ophør med et varsel på 6 måneder. Leverandøren kan i dette tilfælde ikke kræve kompensation for mistet fortjeneste eller anden form for kompensation. iii

7 9. KONTRAKTENS GYLDIGHEDSPERIODE Kontraktperioden Kontrakten gælder i 2 år fra opgavens start, hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel. køber har dog mulighed for at forlænge kontrakten, jf. nedenfor. 9.1 Prøveperiode De første 6 måneder af aftaleperioden er prøvetid. Såfremt samarbejdet forløber tilfredsstillende, fortsætter aftalen indtil udløb. I modsat fald er køber berettiget til at ophæve aftalen med et skriftligt varsel på 30 dage til den 1. i en måned. 9.2 Option på forlængelse af kontrakten Køber kan med et skriftligt varsel til leverandøren på 3 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år ad gangen, dog kan kontrakten maksimalt gælde i 4 år fra den oprindelige indgåelsesdato. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder, ophører kontrakten uden yderligere varsel. 10. SPROG Al kommunikation mellem leverandøren og køber skal foregå på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter kan være på dansk, engelsk, svensk eller norsk. 11. BETALINGSBETINGELSER Betaling sker månedsvis bagud på grundlag faktura vedlagt kørelister, som Leverandøren fremsender til Køber senest den 15. i den efterfølgende måned. Betaling senest 30 dage fra modtagelse af faktura, jf. kontraktbilag 4 Overskrides betalingsfristen, kan leverandøren ikke kræve morarenter udover den rentesats, der er fastlagt efter renteloven. Herudover har leverandøren ingen krav (inklusive gebyrkrav) vedrørende købers forsinkede betaling. 12. FAKTURERING Fakturering skal ske elektronisk i overensstemmelse med lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger. Den elektroniske faktura eller kreditnota skal kunne sendes gennem en VANSleverandør og fakturaen skal være på ordrelinieniveau. Ændringer af krav til den elektroniske faktura Kravene til den elektroniske faktura kan løbende ændres af køber. Ændrer køber kravene til den elektroniske faktura, vil leverandøren blive varslet i rimelig tid. 13. MISLIGHOLDELSE Udfører leverandøren ikke den aftalte ydelse i overensstemmelse med pkt. 3, uden at dette skyldes købers forhold, eller forhold i øvrigt, som køber bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. iv

8 Der foreligger også misligholdelse, hvis leverandøren ikke opfylder krav, som ifølge kontrakten stilles i forbindelse med leveringen af ydelsen, eller som følger af aftalen i øvrigt. Er der i kontrakten fastsat tidsfrister for leverandørens udførelse af ydelsen eller dele heraf, og leveres ydelsen eller dele heraf ikke til rette tid, uden at dette skyldes købers forhold, eller forhold i øvrigt som køber bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Betaler køber ikke i rette tid, eller undlader køber at opfylde sin forpligtelse til at medvirke til, at leverandøren kan levere rigtig ydelse, foreligger der tilsvarende misligholdelse fra købers side. En kontraktpart, som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden kontraktpart begrundet meddelelse herom. 14. FORCE MAJEURE Ingen kontraktpart er ansvarlig for ekstraordinære og upåregnelige begivenheder, som forhindrer en korrekt opfyldelse af kontrakten, og som det på forhånd er klart, at det ikke er muligt at afværge. Force majeure kan højest gøres gældende, så længe som force majeure situationen varer. Betalinger knyttet til leveringer, der forsinkes eller ikke leveres på af force majeure, udskydes eller bortfalder tilsvarende. Såfremt en kontraktpart vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden kontraktpart uden ugrundet ophold, efter at force majeure situationen er indtrådt. Har en force majeure situation varet i mere end 20 arbejdsdage, er den kontraktpart, der ikke er den forhindrede part, berettiget til frit at opsige kontrakten helt eller delvis med et forudgående varsel på 15 arbejdsdage. 15. REKLAMATION OG VARSEL Ønsker en kontraktpart at påberåbe sig misligholdelse, skal denne give den anden kontraktpart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Vil en kontraktpart påberåbe sig misligholdelse, skal denne give den anden kontraktpart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. En kontraktparts krav om erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse i henhold til 1. afsnit, idet retten ellers fortabes. En kontraktpart bevarer altid sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, når den anden kontraktpart har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyldig i grove fejl eller forsømmelser, og dette medfører betydelig skade for parten. Undlader Køber at gøre brug af sine misligholdelsesbeføjelser i henhold til nærværende kontrakt, medfører det ikke at retten fortabes i senere tilfælde. v

9 16. STANDSNINGSRET Hvis køber ikke har betalt i rette tid, kan leverandøren efter et varsel på 10 hverdage standse levering af ydelsen. Standsningsretten ophører straks, når købers betaling erlægges. 17. AFHJÆLPNING MV. Køber kan kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering, medmindre det vil volde leverandøren uforholdsmæssig eller væsentlig ulempe. Såfremt køber ønsker afhjælpning, efterlevering eller omlevering skal det ske uden ugrundet ophold, efter at kravet herom er fremsat. 18. MODREGNING Udover hvad der er aftalt om afhjælpning har Køber ret men ikke pligt til at foretage modregning overfor Leverandøren i de i bilag 5 nævnte tilfælde. Modregning kan ske, såfremt Køber på baggrund af kontrol med eller i køretøjerne eller på anden vis herunder ved gennemgang af kørelisterne kan registrere og dokumentere, at en af de i bilag 5 nævnte situationer er opstået. Køber er uden rettergang berettiget til at foretage modregning i enhver betaling, som skal erlægges af ham til Leverandøren, eller efter Købers valg at få udbetalt efter anfordring til garanten. Køber har ved anfordring om eller modregning ingen pligt til at dokumentere et tab som følge af forsinkelsen, men Køber skal give Leverandøren specificeret opgørelse over, hvorledes modregningen er beregnet. Det forhold, at Leverandøren må tåle modregning i henhold til ovenstående stykker, fritager ikke denne fra uopholdeligt at bringe de påtalte forhold i orden. Sker dette ikke, må Leverandøren, også for samme forhold, tåle yderligere modregning, ligesom andre sanktioner i henhold til kontrakten kan bringes i anvendelse. 19. ERSTATNING Hver kontraktpart er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for manglende medvirken til rigtig opfyldelse af kontrakten. Såfremt Køber har foretaget modregning er dette ikke til hinder for, at køber kan kræve erstatning i overensstemmelse med nærværende bestemmelse. 20. ÆNDRINGER Nærværende kontrakt kan kun ændres ved skriftlige tillæg, nummereret med fortløbne numre og behørigt underskrevet af begge parter. 21. OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN Kontrakten kan ophæves af køber, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra leverandørens side. I bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed indgår ydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risikoen for gentagelse, misligholdelsens betydning for køber, købers eventuel offentligretlige forpligtelse til at sørge for ydelsen samt omstændighederne i øvrigt. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse: vi

10 Leverandørens konkurs, betalingsstandsning, tvangsopløsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. Hvis der i kontraktperioden konstateres misligholdelse på mere end 10 % af leverancerne. Indtræden af andre omstændigheder, der bringer kontraktens opfyldelse i alvorlig fare. Andre forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter svækker tillidsforholdet mellem parterne. Hvis leverandøren gentagne gange ikke fremsender en elektronisk faktura, eller hvis rekvisitions- eller ordrenummer gentagne gange ikke fremgår af de fremsendte fakturaer. Hvis leverandøren tilbyder Køber/Rekvirenten ydelser, som er omfattet af en mellem køber og tredjemand indgået kontrakt Manglende efterlevelse af miljømæssige, arbejdsmiljømæssige, etiske krav og sociale hensyn fastsat i kontrakten. 22. VIRKNING AF OPHÆVELSE Ved ophævelse af kontrakten tilbagebetaler leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke udført levering og køber betaler for eventuelt modtaget, men endnu ikke betalt levering. 23. BRUG AF UNDERLEVERANDØRER Leverandøren kan kun med købers skriftlige samtykke helt eller delvist anvende underleverandører til opfyldelse af kontrakten. Ansvaret for korrekt opfyldelse af kontrakten påhviler leverandøren, således at leverandøren hæfter for ydelser fra underleverandører på samme måde som for sine egne forhold. Køber kan ikke afslå godkendelse af en underleverandør uden angivelse af en rimelig grund. Leverandøren skal i sine eventuelle kontrakter med underleverandører indsætte samme krav til disse underleverandører, som der i denne kontrakt er stillet til ham selv. Leverandøren skal sikre, at der i enhver aftale med underleverandører indskrives en ret for Køber eller en af Køber bemyndiget repræsentant til, på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid, at udøve kontrol med underleverandørens kvalitetskontrolprocedurer. 24. OVERDRAGELSE AF TILGODEHAVENDE Leverandøren kan kun med købers skriftlige samtykke helt eller delvist diskontere eller overdrage hvert enkelt tilgodehavende hos køber til tredjemand. Køber fraskriver sig hermed ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i den forfaldne købesum mv. i tilfælde af leverandørens mangelfulde opfyldelse af kontrakten. vii

11 25. MILJØ Leverandøren garanterer, at leverandøren i hele kontraktperioden opfylder de for kontrakten med bilag gældende miljøkrav, samt den til enhver tid gældende miljølovgivning. Leverandøren skal på forlangende og uden omkostninger for køber fremskaffe fyldestgørende dokumentation til brug for købers vurdering af, om leverandøren opfylder de for kontrakten gældende miljøkrav. Reduktion af miljøbelastning Leverandøren skal arbejde aktivt for at mindske miljøbelastningen ved opfyldelse af kontrakten. Dokumentation for arbejdet skal på forlangende forelægges køber, f.eks. i form af dokumentation for implementering af miljøledelsessystemer eller andre miljøfremmende tiltag. Leverandøren skal endvidere arbejde for, at dennes underleverandører på tilsvarende vis søger at minimere miljøbelastningen. Partikelfiltre Leverandøren er senest 3 måneder efter kontraktens ikrafttrædelse forpligtet til at dokumentere, at der er påmonteret partikelfiltre på alle køretøjer med en egenvægt på over kg, der i ikke uvæsentligt omfang benyttes til levering af de af kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren skal senest ved denne frist fremsende dokumentation for, at der på de ovenfornævnte køretøjer er påmonteret partikelfiltre hos en godkendt filterproducent eller en ikke godkendt, der lever op til Færdselsstyrelsens krav til partikelfiltre. Efterlever leverandøren ikke ovennævnte forpligtelse, er køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel helt eller delvist at hæve kontrakten. 26. ARBEJDSMILJØ Leverandøren skal overholde gældende arbejdsmiljølovgivning. Dette indebærer bl.a. gennemførelse af arbejdspladsvurderinger i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte krav. Leverandøren indestår for, at dennes underleverandører ligeledes overholder gældende arbejdsmiljølovgivning. Leverandøren skal på forlangende og uden omkostninger for køber fremskaffe fyldestgørende dokumentation til brug for købers vurdering af, om leverandøren opfylder de for kontrakten gældende arbejdsmiljøkrav. Efterlever leverandøren ikke ovennævnte forpligtelse, er køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel helt eller delvist at hæve kontrakten. 27. ETIK MV. Leverandøren og dennes underleverandører skal til enhver tid overholde gældende regulering, herunder fællesskabsret og lokal lovgivning, bekendtgørelser, regler og andre relevante myndighedskrav. viii

12 Leverandøren og dennes underleverandører må ikke udøve diskrimination på baggrund af race, religion eller etnisk oprindelse, eller på andet usagligt grundlag forskelsbehandle sine ansatte eller andre. Jf. kontraktbilag 6: Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikkediskrimination mv.. Disse kontraktvilkår angiver parternes forpligtelser og rettigheder ved manglende overholdelse af lovgivningen. Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde alle internationale konventioner om forbud mod brug af børnearbejdere mv. I alle forhold hvor leverandøren og dennes underleverandører, i forbindelse med kontraktens opfyldelse, har kontakt med børn og unge, skal leverandøren sikre, at de involverede medarbejdere ikke er straffet for sædelighedsforbrydelser og lignende forhold, der gør dem uegnede til at varetage opgaven. Efterlever leverandøren og dennes underleverandører ikke ovennævnte forpligtelse, er køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel helt eller delvist at hæve kontrakten. 28. SOCIALE HENSYN Leverandøren er forpligtet til at deltage i et dialogmøde med Københavns Kommune i relation til sociale hensyn. Formålet med dialogmødet er: At skabe den nødvendige viden hos leverandøren til, at denne kan vurdere om virksomheden indenfor sine nuværende forretningsmæssige rammer med fordel kan indarbejde sociale hensyn. Dette er ensbetydende med at leverandøren, såfremt man ønsker det, kan anvende nogle af de løsningsmodeller/værktøjer, som kommunen tilbyder. Erfaringsudveksling i relation til sociale hensyn, hvilket bl.a. skal medvirke til, at kommunen kan stille bedre løsningsmodeller og værktøjer til rådighed for sine omgivelser. Københavns Kommune kan indenfor 60 arbejdsdage efter kontraktens ikrafttrædelse med et skriftligt varsel på mindst 10 arbejdsdage forlange, at leverandøren mindst deltager i ét dialogmøde af 2-3 timers varighed vedr. sociale hensyn. Mødet foregår på dansk. Leverandøren møder med mindst én tegningsberettiget person og en person med personaleansvar. Leverandøren skal senest 5 arbejdsdage efter indkaldelsen skriftligt bekræfte sin deltagelse samt angive den tegningsberettigede repræsentant. Mødet betragtes som fortroligt, hvorfor informationsudvekslingen ikke må videregives til tredjemand uden begge parters samtykke. Fordelingen af udgifter til dialogmødet (eksempelvis løn-, rejse-, dokumentationssamt tolke- og konsulentomkostninger) sker for parternes egen regning. Såfremt leverandøren ikke møder frem til dialogmødet, er det at betragte som væsentlig misligholdelse fra leverandørens side med de retsvirkninger, der følger heraf jf. pkt. 20. ix

13 Leverandøren er udelukkende forpligtet til at deltage i dialogmødet. Det har ingen kontraktmæssige konsekvenser, såfremt leverandøren efter mødet vælger ikke at foretage sig yderligere. 29. TAVSHEDSPLIGT Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af kontrakten. Tavshedspligten gælder også efter kontraktens ophør, uanset om ophør skyldes opsigelse, ophævelse eller andet. Markedsføring Leverandøren må medtage køber på sin generelle referenceliste. Leverandørens brug af køber i sin øvrige markedsføring kræver forudgående godkendelse fra køber. 30. FORTOLKNING MV. Ved eventuelle tvister eller tvivlstilfælde imellem køber og leverandøren skal denne Kontrakt med bilag samt det forudgående udbudsmateriale anvendes som fortolkningsgrundlag. Overskrifterne til bestemmelserne i kontrakten er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af kontrakten skal der ses bort fra disse overskrifter. Kontrakten har altid forrang frem for leverandørens standardvilkår, forretningsbetingelser, Branchesædvaner o. lign. Dette gælder også selvom leverandøren ved afgivelse af tilbud, levering, ordrebekræftelse eller fakturering mv. vedlægger sine egne betingelser. Køber afgør selv, hvorvidt køber vil gøre brug af de rettigheder, som er tillagt dem i medfør af denne Kontrakt. Afkald på rettigheder i en situation medfører på ingen måde fortabelse af rettigheder i en anden situation. 31. KONFLIKTLØSNING Opstår en tvist, kan en part med et skriftligt varsel på mindst 5 arbejdsdage forlange, at den anden part mindst 3 gange fremmøder med mindst én bemyndiget person til et forhandlingsmøde. Parterne kan indkalde en mægler til mægling. Mægleren skal besidde relevante fagkundskaber i forhold til den problemstilling, der ønskes behandlet. Mæglerens afgørelse skal komme parterne til kundskab senest 15 arbejdsdage efter den første forhandlingsrunde. Skønner mægleren, at parterne stadig kan løse problemstillingen ved forhandling, kan mægleren udskyde afgørelsen med endnu 10 arbejdsdage. x

14 Fordelingen af udgifter til mægler afgøres af mægleren. Andre forhandlingsomkostninger (eksempelvis løn-, rejse-, dokumentations- samt konsulentomkostninger) er for parternes egen regning. 32. LOVVALG OG VÆRNETING Kan uoverensstemmelser ikke afgøres ved forhandling, afgøres disse af domstolene efter dansk ret. Værneting fastsættes ud fra købers valg. 33. IKRAFTTRÆDELSE Kontrakten, som er oprettet i to enslydende eksemplarer, af hvilke hver part har modtaget et eksemplar, træder i kraft med virkning fra kontraktens underskrift, dog således at Leverandørens leveringsforpligtelse først træder i kraft den 1. februar UNDERSKRIFTER For køber: For leverandøren: Dato: Dato: xi

15 Kontraktbilag 0 Definitioner Kontrakten: Er nærværende kontrakt med bilag, som fastlægger de overordnede vilkår og betingelser, som skal være gældende i forholdet mellem leverandøren og køber. Køber: Køber er Københavns Kommune, repræsenteret ved Økonomiforvaltningens 11. kontor. Rekvirent: Decentral indkøber, der bestiller en ydelse hos leverandøren. Arbejdsdage: Er hverdage, mandag til fredag, som ikke er danske helligdage. Den 24. december og den 31. december er at sidestille med helligdage. xii

16 Kontraktbilag 1: Kravspecifikation (inkl. leveringsforpligtelser) xiii

17 Kontraktbilag 2: (leverandørens tilbud) Priser, Garantier, Leveringstider xiv

18 Kontraktbilag 3: Mødevirksomhed Mødevirksomhed Opstartsmøde Formål Formålet med opstartsmødet er, at afstemme parternes forståelse af de krav, der er anført i kravspecifikationen og kontrakten. Metode Opstartsmødet finder sted på leverandørens adresse den Leverandøren skal præsentere: Plan for klargøring og afprøvning af køle/varmefunktion i køretøjer, herunder tidsplan. Overordnet beskrivelse af hvordan opgaven ses løst Fremhæve eventuelle risikoområder Orientere om anvendelse af underleverandører, herunder chauffører I mødet deltager Fra Leverandøren: Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig Fra Køber: Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig xv

19 Såfremt præsentationen resulterer i et behov for justeringer i forhold til leverandørens fremlagte plan, fremsender Leverandøren senest 5 arbejdsdage efter mødet forslag til ændringer og beskrivelse af konsekvenserne heraf. Såfremt Køber kan acceptere ændringen udfærdiger Køber tillæg i henhold til specifikationerne og kontraktens bestemmelser. Køber udfærdiger et referat i 2 eksemplarer efter mødet og sender disse behørigt underskrevet til Leverandøren senest 10 arbejdsdage efter mødet. Har Leverandøren indsigelser mod indholdet i referatet eller dele heraf, skal Køber meddele dette til Leverandøren indenfor 5 arbejdsdage. I modsat fald anses referatet som værende accepteret af Køber. xvi

20 Opgavegennemgang Formål Opgavegennemgangen er en gennemgang af Leverandørens detaljerede opgavebeskrivelse. Formålet er at sikre, at parternes opfattelse af opgavens løsning er sammenfaldende før Leverandøren overtager opgaven og at sikre at Leverandøren er klar til at overtage opgaven i overensstemmelse kontraktens tidsplan. Metode Gennemgangen aftales med Leverandøren. Mødedatoen fastlægges på opstartsmødet. På mødet skal Leverandøren præsentere: Tolkning og opfyldelse af kravene med hensyn til sikkerhed, funktion og pålidelighed, herunder forholdsregler i forbindelse med chaufførers sygdom og ferie forholdsregler i forbindelse med køretøjers driftsstop kvalitetskontrolprocedurer for kontrol med hygiejne, kølerum og ovne plan for uddannelse/oplæring af chauffører beskrivelse af hvorledes den daglige opgave løses Mindst et køretøj der opfylder kravene til transporten og demonstrere dette Status for plan for klargøring af køretøjer og oplæring af chauffører Identifikation af eventuelle risikoområder I mødet deltager Fra Leverandøren: Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig Fra Køber: xvii

21 Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig Såfremt præsentationen resulterer i behov for justeringer i den fremlagte opgavebeskrivelse, fremsender Leverandøren senest 5 arbejdsdage efter mødet forslag til ændringer. Såfremt Køber kan acceptere ændringen udfærdiger Køber tillæg i henhold til kontraktens bestemmelser. Køber udfærdiger et referat i 2 eksemplarer efter mødet og sender disse behørigt underskrevet til Køber senest 10 arbejdsdage efter mødet. Har Leverandøren indsigelser mod indholdet i referatet eller dele heraf, skal dette meddeles Køber indenfor 5 arbejdsdage. I modsat fald anses referatet som værende accepteret af Leverandør. Opfølgnings-/samarbejdsmøder 1. Formål Formålet er at sikre at opgaven løses i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser og at eventuelle problemområder opfanges så tidligt som muligt. 2 Metode Statusmøder afholdes 6 gange årligt fra Leverandøren overtager opgaven til kontrakten ophører. Møderne afholdes ved Køber. Dato for første møde fastlægges på opstartsmødet. På mødet skal Leverandøren præsentere: Gennemgang af eventuelle problemområder. Gennemgang af eventuelle ændringer til opgaven I mødet deltager xviii

22 Fra Leverandøren: Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig Fra Køber: Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig Efter hvert møde udarbejder og underskriver Leverandøren en rapport der beskriver identificerede problemområder, aftaler om løsning heraf samt eventuelle ændringer i forhold til opgaven. Rapporten fremsendes til Køber, der såfremt rapporten kan accepteres returnerer denne i underskrevet stand ikke senere end 5 arbejdsdage efter modtagelse. xix

23 Kontraktbilag 4: Københavns Kommunes standardbetalingsbetingelser Betalingsbetingelser. Betaling forfalder 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende elektronisk faktura. Ved senere betaling kan Leverandøren stille krav om, at Kunden betaler rente fra forfaldsdag med Nationalbankens til enhver tid gældende diskontosats. Særligt om modtagelse af elektronisk fakturering. Såfremt forhold hos Leverandøren gør, at fakturering ikke sker elektronisk, kan Kunden ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller væsentlige misligholdelsesbeføjelser til følge. Ændring af alle øvrige aftaler. Såfremt Kunden har flere aftaler med Leverandøren eller andre juridiske enheder, der står i koncernforhold til Leverandøren, finder denne aftales betalingsbestemmelser anvendelse på disse aftaler. Dette gælder dog ikke, såfremt Leverandøren tydeligt på hver enkel faktura omfattet af sådanne aftaler anfører: 'Københavns Kommunens standardbetalingsbetingelser finder ikke anvendelse på denne faktura', med en angivelse af de konkrete betalingsbestemmelser, der særligt er aftalt for den pågældende faktura. xx

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere