Kontraktudkast Bilag 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktudkast Bilag 5"

Transkript

1 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade København N

2 Indholdsfortegnelse 1. Parterne iii 2. Kontraktens formål iii 3. Kontraktens omfang (ydelsen) iii 4. Priser iii 4.1 Generelt iii 4.2 Prisgaranti ii 4.3 Prisændringer ii 4.4 Afgifter ii 4.5 Proceduren ved prisændringer ii 5. Sikkerhedsstillelse ii 6. Kvalitetssikring iii 7. Mødevirksomhed iii 8. Ændringer i kontraktperioden iii 9. Kontraktens gyldighedsperiode iv Kontraktperioden iv 9.2 Option på forlængelse af kontrakten iv 10. Sprog iv 11. Betalingsbetingelser iv 12. Fakturering iv Ændringer af krav til den elektroniske faktura iv 13. Misligholdelse iv 14. Force Majeure v 15. Reklamation og varsel v 16. Standsningsret vi 17. Afhjælpning mv. vi 18. Modregning vi 19. Erstatning vi 20. Ændringer vi 21. Ophævelse af kontrakten vi 22. Virkning af ophævelse vii 23. Brug af underleverandører vii 24. Overdragelse af tilgodehavende vii i

3 25. Miljø viii Reduktion af miljøbelastning viii Partikelfiltre viii 26. Arbejdsmiljø viii 27. Etik mv. viii 28. Sociale hensyn ix 29. Tavshedspligt x Markedsføring x 30. Fortolkning mv. x 31. Konfliktløsning x 32. Lovvalg og værneting xi 33. Ikrafttrædelse xi 34. Underskrifter xi Kontraktbilagsfortegnelse Kontraktbilag 0: Definitioner Kontraktbilag 1: Kravspecifikationer + leverandørens besvarelser Kontraktbilag 2: Leverandørens tilbud Kontraktbilag 3: Mødevirksomhed Kontraktbilag 4: Københavns Kommunes standard-betingelser Kontraktbilag 5: Modregning Kontraktbilag 6 = Bilag 6 til udbudsbetingelserne: Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. ii

4 1. PARTERNE Mellem undertegnede Parter [Leverandør] [adresse] [CVR. nr.] (herefter betegnet leverandøren ) Københavns Kommune v/sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade København N (herefter betegnet køber ) er indgået nedenstående kontrakt. De anvendte definitioner i kontrakten er anført i kontraktbilag KONTRAKTENS FORMÅL Kontrakten fastlægger leverandørens ydelser til køber, samt parternes indbyrdes forpligtelser og rettigheder i aftaleperioden. 3. KONTRAKTENS OMFANG (YDELSEN) Leverandøren skal udføre den i kontraktbilag 1 specificerede ydelse i overensstemmelse med nærværende kontrakt. I det omfang aftalen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med gældende miljø- arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Køber skal oplyse om alle forhold af relevans herfor, som denne er bekendt med. 4. PRISER 4.1 Generelt Aftalepriserne angives som enhedspriser i danske kroner ekskl. moms og fratrukket rabat (nettopriser). Eventuelle andre afgifter anføres separat. Aftalepriserne fremgår af Kontraktbilag 2. iii

5 4.2 Prisgaranti Priserne er faste indtil 31. januar Herefter kan priserne reguleres i henhold til pkt Prisændringer Forhøjelse af de tilbudte priser kan alene kræves på baggrund af ændring i nettoprisindekset fastsat af lovbekendtgørelse nr. 76/1999. Priserne kan reguleres én gang årligt. Regulering sker på baggrund af nettoprisindekset opgjort af Danmarks Statistik. Efter prisgaranti perioden kan regulering finde sted pr. 1. februar på grundlag af den procentuelle ændring i nettoprisindekset opgjort af Danmarks Statistik for den foregående 12 måneders periode. Anmodning om prisændringer skal indsendes senest den 1. januar. Bortset fra ovennævnte regulering er alle priser faste. Alle prisændringer skal følge den i pkt. 4.4 fastsatte procedure. 4.4 Afgifter Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning reguleres fuldt ud. 4.5 Proceduren ved prisændringer Prisændringer skal uden ugrundet ophold skriftligt meddeles køber sammen med en fornøden dokumentation for årsagen til prisændringen. Ved fornøden dokumentation menes, at leverandøren i forbindelse med anmodningen beskriver og fremlægger dokumentation for de objektive faktorer, som prisstigningen er baseret på, således at køber kan kontrollere prisændringens berettigelse. Leverandørens dokumentation kan aldrig være af en af ældre dato, end den af leverandøren sidst varslede prisændring til køber. Alle prisændringer skal godkendes af køber inden ikrafttrædelse. Godkender køber ikke prisændringerne, skal leverandøren uden ugrundet ophold sikre, at eventuelle fejlfaktureringer bliver korrigeret, og at eventuelle differencer udlignes. 5. SIKKERHEDSSTILLELSE Leverandører skal foretage en økonomisk sikkerhedsstillelse på i alt kr. i form af en af køber godkendt anfordringsgaranti i et af køber godkendt pengeinstitut. Garantien skal senest stilles samtidig med underskrivelse af kontrakten. Sikkerhedsstillelsen kan af køber kræves frigivet til dækning af ethvert krav, som køber måtte have mod leverandøren i anledning af kontrakten. Køber kan vælge at regulere kravet til sikkerhedsstillelsen størrelse i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset, jf. pkt ii

6 Leverandøren kan i intet tilfælde uden købers forudgående skriftlige samtykke ophæve anfordringsgarantien i kontraktens løbetid. 6. KVALITETSSIKRING Leverandøren skal for de ydelser, der er dækket af denne kontrakt, dokumentere og vedligeholde et kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med kravene i Leverandørens kvalitetssikringssystem som beskrevet i kontraktbilag 1. Køber eller en af denne bemyndiget repræsentant har på ethvert tidspunkt i kontraktperioden adgang til at udøve kontrol med Leverandørens kvalitetsprocedurer. 7. MØDEVIRKSOMHED Umiddelbart efter kontraktindgåelse afholder parterne opstartsmøde, jfr. kontraktbilag 3. Senest en måned før Leverandøren overtager opgaven afholdes et møde, hvor Leverandøren præsenterer en detaljeret opgavebeskrivelse, jf. kontraktbilag 3. En gang hver anden måned afholdes der statusmøde, hvor Leverandøren og Køber i fællesskab gennemgår opgavens udførelse i den forgangne periode. Dagsorden for disse møder fremgår af kontraktbilag 3. Hver part bærer egne omkostninger forbundet med mødeaktivitet. 8. ÆNDRINGER I KONTRAKTPERIODEN Det forventede daglige antal leverancer fremgår af bilag 1. Køber kan inden for den aftalte kontraktperiode forlange ændringer i den aftalte ydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når ændringen har en naturlig sammenhæng med den aftalte ydelse, herunder som følge af omorganisering på området for madudbringning. Leverandøren skal have lejlighed til at udtale sig om de ønskede ændringer, inden krav herom fastsættes. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte ydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når det følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Ændringerne skal ske inden for rimelig frist fra fremsættelse af kravet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlig regulering. Såfremt køber forlanger ændringer i medfør af nærværende bestemmelse, har leverandøren pligt til på forlangende at udføre de ønskede ændringer, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for leverandøren. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om de ændrede vilkår kan kontrakten bringes til ophør med et varsel på 6 måneder. Leverandøren kan i dette tilfælde ikke kræve kompensation for mistet fortjeneste eller anden form for kompensation. iii

7 9. KONTRAKTENS GYLDIGHEDSPERIODE Kontraktperioden Kontrakten gælder i 2 år fra opgavens start, hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel. køber har dog mulighed for at forlænge kontrakten, jf. nedenfor. 9.1 Prøveperiode De første 6 måneder af aftaleperioden er prøvetid. Såfremt samarbejdet forløber tilfredsstillende, fortsætter aftalen indtil udløb. I modsat fald er køber berettiget til at ophæve aftalen med et skriftligt varsel på 30 dage til den 1. i en måned. 9.2 Option på forlængelse af kontrakten Køber kan med et skriftligt varsel til leverandøren på 3 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år ad gangen, dog kan kontrakten maksimalt gælde i 4 år fra den oprindelige indgåelsesdato. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder, ophører kontrakten uden yderligere varsel. 10. SPROG Al kommunikation mellem leverandøren og køber skal foregå på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter kan være på dansk, engelsk, svensk eller norsk. 11. BETALINGSBETINGELSER Betaling sker månedsvis bagud på grundlag faktura vedlagt kørelister, som Leverandøren fremsender til Køber senest den 15. i den efterfølgende måned. Betaling senest 30 dage fra modtagelse af faktura, jf. kontraktbilag 4 Overskrides betalingsfristen, kan leverandøren ikke kræve morarenter udover den rentesats, der er fastlagt efter renteloven. Herudover har leverandøren ingen krav (inklusive gebyrkrav) vedrørende købers forsinkede betaling. 12. FAKTURERING Fakturering skal ske elektronisk i overensstemmelse med lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger. Den elektroniske faktura eller kreditnota skal kunne sendes gennem en VANSleverandør og fakturaen skal være på ordrelinieniveau. Ændringer af krav til den elektroniske faktura Kravene til den elektroniske faktura kan løbende ændres af køber. Ændrer køber kravene til den elektroniske faktura, vil leverandøren blive varslet i rimelig tid. 13. MISLIGHOLDELSE Udfører leverandøren ikke den aftalte ydelse i overensstemmelse med pkt. 3, uden at dette skyldes købers forhold, eller forhold i øvrigt, som køber bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. iv

8 Der foreligger også misligholdelse, hvis leverandøren ikke opfylder krav, som ifølge kontrakten stilles i forbindelse med leveringen af ydelsen, eller som følger af aftalen i øvrigt. Er der i kontrakten fastsat tidsfrister for leverandørens udførelse af ydelsen eller dele heraf, og leveres ydelsen eller dele heraf ikke til rette tid, uden at dette skyldes købers forhold, eller forhold i øvrigt som køber bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Betaler køber ikke i rette tid, eller undlader køber at opfylde sin forpligtelse til at medvirke til, at leverandøren kan levere rigtig ydelse, foreligger der tilsvarende misligholdelse fra købers side. En kontraktpart, som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden kontraktpart begrundet meddelelse herom. 14. FORCE MAJEURE Ingen kontraktpart er ansvarlig for ekstraordinære og upåregnelige begivenheder, som forhindrer en korrekt opfyldelse af kontrakten, og som det på forhånd er klart, at det ikke er muligt at afværge. Force majeure kan højest gøres gældende, så længe som force majeure situationen varer. Betalinger knyttet til leveringer, der forsinkes eller ikke leveres på af force majeure, udskydes eller bortfalder tilsvarende. Såfremt en kontraktpart vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden kontraktpart uden ugrundet ophold, efter at force majeure situationen er indtrådt. Har en force majeure situation varet i mere end 20 arbejdsdage, er den kontraktpart, der ikke er den forhindrede part, berettiget til frit at opsige kontrakten helt eller delvis med et forudgående varsel på 15 arbejdsdage. 15. REKLAMATION OG VARSEL Ønsker en kontraktpart at påberåbe sig misligholdelse, skal denne give den anden kontraktpart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Vil en kontraktpart påberåbe sig misligholdelse, skal denne give den anden kontraktpart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. En kontraktparts krav om erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse i henhold til 1. afsnit, idet retten ellers fortabes. En kontraktpart bevarer altid sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, når den anden kontraktpart har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyldig i grove fejl eller forsømmelser, og dette medfører betydelig skade for parten. Undlader Køber at gøre brug af sine misligholdelsesbeføjelser i henhold til nærværende kontrakt, medfører det ikke at retten fortabes i senere tilfælde. v

9 16. STANDSNINGSRET Hvis køber ikke har betalt i rette tid, kan leverandøren efter et varsel på 10 hverdage standse levering af ydelsen. Standsningsretten ophører straks, når købers betaling erlægges. 17. AFHJÆLPNING MV. Køber kan kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering, medmindre det vil volde leverandøren uforholdsmæssig eller væsentlig ulempe. Såfremt køber ønsker afhjælpning, efterlevering eller omlevering skal det ske uden ugrundet ophold, efter at kravet herom er fremsat. 18. MODREGNING Udover hvad der er aftalt om afhjælpning har Køber ret men ikke pligt til at foretage modregning overfor Leverandøren i de i bilag 5 nævnte tilfælde. Modregning kan ske, såfremt Køber på baggrund af kontrol med eller i køretøjerne eller på anden vis herunder ved gennemgang af kørelisterne kan registrere og dokumentere, at en af de i bilag 5 nævnte situationer er opstået. Køber er uden rettergang berettiget til at foretage modregning i enhver betaling, som skal erlægges af ham til Leverandøren, eller efter Købers valg at få udbetalt efter anfordring til garanten. Køber har ved anfordring om eller modregning ingen pligt til at dokumentere et tab som følge af forsinkelsen, men Køber skal give Leverandøren specificeret opgørelse over, hvorledes modregningen er beregnet. Det forhold, at Leverandøren må tåle modregning i henhold til ovenstående stykker, fritager ikke denne fra uopholdeligt at bringe de påtalte forhold i orden. Sker dette ikke, må Leverandøren, også for samme forhold, tåle yderligere modregning, ligesom andre sanktioner i henhold til kontrakten kan bringes i anvendelse. 19. ERSTATNING Hver kontraktpart er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for manglende medvirken til rigtig opfyldelse af kontrakten. Såfremt Køber har foretaget modregning er dette ikke til hinder for, at køber kan kræve erstatning i overensstemmelse med nærværende bestemmelse. 20. ÆNDRINGER Nærværende kontrakt kan kun ændres ved skriftlige tillæg, nummereret med fortløbne numre og behørigt underskrevet af begge parter. 21. OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN Kontrakten kan ophæves af køber, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra leverandørens side. I bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed indgår ydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risikoen for gentagelse, misligholdelsens betydning for køber, købers eventuel offentligretlige forpligtelse til at sørge for ydelsen samt omstændighederne i øvrigt. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse: vi

10 Leverandørens konkurs, betalingsstandsning, tvangsopløsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. Hvis der i kontraktperioden konstateres misligholdelse på mere end 10 % af leverancerne. Indtræden af andre omstændigheder, der bringer kontraktens opfyldelse i alvorlig fare. Andre forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter svækker tillidsforholdet mellem parterne. Hvis leverandøren gentagne gange ikke fremsender en elektronisk faktura, eller hvis rekvisitions- eller ordrenummer gentagne gange ikke fremgår af de fremsendte fakturaer. Hvis leverandøren tilbyder Køber/Rekvirenten ydelser, som er omfattet af en mellem køber og tredjemand indgået kontrakt Manglende efterlevelse af miljømæssige, arbejdsmiljømæssige, etiske krav og sociale hensyn fastsat i kontrakten. 22. VIRKNING AF OPHÆVELSE Ved ophævelse af kontrakten tilbagebetaler leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke udført levering og køber betaler for eventuelt modtaget, men endnu ikke betalt levering. 23. BRUG AF UNDERLEVERANDØRER Leverandøren kan kun med købers skriftlige samtykke helt eller delvist anvende underleverandører til opfyldelse af kontrakten. Ansvaret for korrekt opfyldelse af kontrakten påhviler leverandøren, således at leverandøren hæfter for ydelser fra underleverandører på samme måde som for sine egne forhold. Køber kan ikke afslå godkendelse af en underleverandør uden angivelse af en rimelig grund. Leverandøren skal i sine eventuelle kontrakter med underleverandører indsætte samme krav til disse underleverandører, som der i denne kontrakt er stillet til ham selv. Leverandøren skal sikre, at der i enhver aftale med underleverandører indskrives en ret for Køber eller en af Køber bemyndiget repræsentant til, på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid, at udøve kontrol med underleverandørens kvalitetskontrolprocedurer. 24. OVERDRAGELSE AF TILGODEHAVENDE Leverandøren kan kun med købers skriftlige samtykke helt eller delvist diskontere eller overdrage hvert enkelt tilgodehavende hos køber til tredjemand. Køber fraskriver sig hermed ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i den forfaldne købesum mv. i tilfælde af leverandørens mangelfulde opfyldelse af kontrakten. vii

11 25. MILJØ Leverandøren garanterer, at leverandøren i hele kontraktperioden opfylder de for kontrakten med bilag gældende miljøkrav, samt den til enhver tid gældende miljølovgivning. Leverandøren skal på forlangende og uden omkostninger for køber fremskaffe fyldestgørende dokumentation til brug for købers vurdering af, om leverandøren opfylder de for kontrakten gældende miljøkrav. Reduktion af miljøbelastning Leverandøren skal arbejde aktivt for at mindske miljøbelastningen ved opfyldelse af kontrakten. Dokumentation for arbejdet skal på forlangende forelægges køber, f.eks. i form af dokumentation for implementering af miljøledelsessystemer eller andre miljøfremmende tiltag. Leverandøren skal endvidere arbejde for, at dennes underleverandører på tilsvarende vis søger at minimere miljøbelastningen. Partikelfiltre Leverandøren er senest 3 måneder efter kontraktens ikrafttrædelse forpligtet til at dokumentere, at der er påmonteret partikelfiltre på alle køretøjer med en egenvægt på over kg, der i ikke uvæsentligt omfang benyttes til levering af de af kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren skal senest ved denne frist fremsende dokumentation for, at der på de ovenfornævnte køretøjer er påmonteret partikelfiltre hos en godkendt filterproducent eller en ikke godkendt, der lever op til Færdselsstyrelsens krav til partikelfiltre. Efterlever leverandøren ikke ovennævnte forpligtelse, er køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel helt eller delvist at hæve kontrakten. 26. ARBEJDSMILJØ Leverandøren skal overholde gældende arbejdsmiljølovgivning. Dette indebærer bl.a. gennemførelse af arbejdspladsvurderinger i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte krav. Leverandøren indestår for, at dennes underleverandører ligeledes overholder gældende arbejdsmiljølovgivning. Leverandøren skal på forlangende og uden omkostninger for køber fremskaffe fyldestgørende dokumentation til brug for købers vurdering af, om leverandøren opfylder de for kontrakten gældende arbejdsmiljøkrav. Efterlever leverandøren ikke ovennævnte forpligtelse, er køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel helt eller delvist at hæve kontrakten. 27. ETIK MV. Leverandøren og dennes underleverandører skal til enhver tid overholde gældende regulering, herunder fællesskabsret og lokal lovgivning, bekendtgørelser, regler og andre relevante myndighedskrav. viii

12 Leverandøren og dennes underleverandører må ikke udøve diskrimination på baggrund af race, religion eller etnisk oprindelse, eller på andet usagligt grundlag forskelsbehandle sine ansatte eller andre. Jf. kontraktbilag 6: Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikkediskrimination mv.. Disse kontraktvilkår angiver parternes forpligtelser og rettigheder ved manglende overholdelse af lovgivningen. Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde alle internationale konventioner om forbud mod brug af børnearbejdere mv. I alle forhold hvor leverandøren og dennes underleverandører, i forbindelse med kontraktens opfyldelse, har kontakt med børn og unge, skal leverandøren sikre, at de involverede medarbejdere ikke er straffet for sædelighedsforbrydelser og lignende forhold, der gør dem uegnede til at varetage opgaven. Efterlever leverandøren og dennes underleverandører ikke ovennævnte forpligtelse, er køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel helt eller delvist at hæve kontrakten. 28. SOCIALE HENSYN Leverandøren er forpligtet til at deltage i et dialogmøde med Københavns Kommune i relation til sociale hensyn. Formålet med dialogmødet er: At skabe den nødvendige viden hos leverandøren til, at denne kan vurdere om virksomheden indenfor sine nuværende forretningsmæssige rammer med fordel kan indarbejde sociale hensyn. Dette er ensbetydende med at leverandøren, såfremt man ønsker det, kan anvende nogle af de løsningsmodeller/værktøjer, som kommunen tilbyder. Erfaringsudveksling i relation til sociale hensyn, hvilket bl.a. skal medvirke til, at kommunen kan stille bedre løsningsmodeller og værktøjer til rådighed for sine omgivelser. Københavns Kommune kan indenfor 60 arbejdsdage efter kontraktens ikrafttrædelse med et skriftligt varsel på mindst 10 arbejdsdage forlange, at leverandøren mindst deltager i ét dialogmøde af 2-3 timers varighed vedr. sociale hensyn. Mødet foregår på dansk. Leverandøren møder med mindst én tegningsberettiget person og en person med personaleansvar. Leverandøren skal senest 5 arbejdsdage efter indkaldelsen skriftligt bekræfte sin deltagelse samt angive den tegningsberettigede repræsentant. Mødet betragtes som fortroligt, hvorfor informationsudvekslingen ikke må videregives til tredjemand uden begge parters samtykke. Fordelingen af udgifter til dialogmødet (eksempelvis løn-, rejse-, dokumentationssamt tolke- og konsulentomkostninger) sker for parternes egen regning. Såfremt leverandøren ikke møder frem til dialogmødet, er det at betragte som væsentlig misligholdelse fra leverandørens side med de retsvirkninger, der følger heraf jf. pkt. 20. ix

13 Leverandøren er udelukkende forpligtet til at deltage i dialogmødet. Det har ingen kontraktmæssige konsekvenser, såfremt leverandøren efter mødet vælger ikke at foretage sig yderligere. 29. TAVSHEDSPLIGT Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af kontrakten. Tavshedspligten gælder også efter kontraktens ophør, uanset om ophør skyldes opsigelse, ophævelse eller andet. Markedsføring Leverandøren må medtage køber på sin generelle referenceliste. Leverandørens brug af køber i sin øvrige markedsføring kræver forudgående godkendelse fra køber. 30. FORTOLKNING MV. Ved eventuelle tvister eller tvivlstilfælde imellem køber og leverandøren skal denne Kontrakt med bilag samt det forudgående udbudsmateriale anvendes som fortolkningsgrundlag. Overskrifterne til bestemmelserne i kontrakten er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af kontrakten skal der ses bort fra disse overskrifter. Kontrakten har altid forrang frem for leverandørens standardvilkår, forretningsbetingelser, Branchesædvaner o. lign. Dette gælder også selvom leverandøren ved afgivelse af tilbud, levering, ordrebekræftelse eller fakturering mv. vedlægger sine egne betingelser. Køber afgør selv, hvorvidt køber vil gøre brug af de rettigheder, som er tillagt dem i medfør af denne Kontrakt. Afkald på rettigheder i en situation medfører på ingen måde fortabelse af rettigheder i en anden situation. 31. KONFLIKTLØSNING Opstår en tvist, kan en part med et skriftligt varsel på mindst 5 arbejdsdage forlange, at den anden part mindst 3 gange fremmøder med mindst én bemyndiget person til et forhandlingsmøde. Parterne kan indkalde en mægler til mægling. Mægleren skal besidde relevante fagkundskaber i forhold til den problemstilling, der ønskes behandlet. Mæglerens afgørelse skal komme parterne til kundskab senest 15 arbejdsdage efter den første forhandlingsrunde. Skønner mægleren, at parterne stadig kan løse problemstillingen ved forhandling, kan mægleren udskyde afgørelsen med endnu 10 arbejdsdage. x

14 Fordelingen af udgifter til mægler afgøres af mægleren. Andre forhandlingsomkostninger (eksempelvis løn-, rejse-, dokumentations- samt konsulentomkostninger) er for parternes egen regning. 32. LOVVALG OG VÆRNETING Kan uoverensstemmelser ikke afgøres ved forhandling, afgøres disse af domstolene efter dansk ret. Værneting fastsættes ud fra købers valg. 33. IKRAFTTRÆDELSE Kontrakten, som er oprettet i to enslydende eksemplarer, af hvilke hver part har modtaget et eksemplar, træder i kraft med virkning fra kontraktens underskrift, dog således at Leverandørens leveringsforpligtelse først træder i kraft den 1. februar UNDERSKRIFTER For køber: For leverandøren: Dato: Dato: xi

15 Kontraktbilag 0 Definitioner Kontrakten: Er nærværende kontrakt med bilag, som fastlægger de overordnede vilkår og betingelser, som skal være gældende i forholdet mellem leverandøren og køber. Køber: Køber er Københavns Kommune, repræsenteret ved Økonomiforvaltningens 11. kontor. Rekvirent: Decentral indkøber, der bestiller en ydelse hos leverandøren. Arbejdsdage: Er hverdage, mandag til fredag, som ikke er danske helligdage. Den 24. december og den 31. december er at sidestille med helligdage. xii

16 Kontraktbilag 1: Kravspecifikation (inkl. leveringsforpligtelser) xiii

17 Kontraktbilag 2: (leverandørens tilbud) Priser, Garantier, Leveringstider xiv

18 Kontraktbilag 3: Mødevirksomhed Mødevirksomhed Opstartsmøde Formål Formålet med opstartsmødet er, at afstemme parternes forståelse af de krav, der er anført i kravspecifikationen og kontrakten. Metode Opstartsmødet finder sted på leverandørens adresse den Leverandøren skal præsentere: Plan for klargøring og afprøvning af køle/varmefunktion i køretøjer, herunder tidsplan. Overordnet beskrivelse af hvordan opgaven ses løst Fremhæve eventuelle risikoområder Orientere om anvendelse af underleverandører, herunder chauffører I mødet deltager Fra Leverandøren: Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig Fra Køber: Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig xv

19 Såfremt præsentationen resulterer i et behov for justeringer i forhold til leverandørens fremlagte plan, fremsender Leverandøren senest 5 arbejdsdage efter mødet forslag til ændringer og beskrivelse af konsekvenserne heraf. Såfremt Køber kan acceptere ændringen udfærdiger Køber tillæg i henhold til specifikationerne og kontraktens bestemmelser. Køber udfærdiger et referat i 2 eksemplarer efter mødet og sender disse behørigt underskrevet til Leverandøren senest 10 arbejdsdage efter mødet. Har Leverandøren indsigelser mod indholdet i referatet eller dele heraf, skal Køber meddele dette til Leverandøren indenfor 5 arbejdsdage. I modsat fald anses referatet som værende accepteret af Køber. xvi

20 Opgavegennemgang Formål Opgavegennemgangen er en gennemgang af Leverandørens detaljerede opgavebeskrivelse. Formålet er at sikre, at parternes opfattelse af opgavens løsning er sammenfaldende før Leverandøren overtager opgaven og at sikre at Leverandøren er klar til at overtage opgaven i overensstemmelse kontraktens tidsplan. Metode Gennemgangen aftales med Leverandøren. Mødedatoen fastlægges på opstartsmødet. På mødet skal Leverandøren præsentere: Tolkning og opfyldelse af kravene med hensyn til sikkerhed, funktion og pålidelighed, herunder forholdsregler i forbindelse med chaufførers sygdom og ferie forholdsregler i forbindelse med køretøjers driftsstop kvalitetskontrolprocedurer for kontrol med hygiejne, kølerum og ovne plan for uddannelse/oplæring af chauffører beskrivelse af hvorledes den daglige opgave løses Mindst et køretøj der opfylder kravene til transporten og demonstrere dette Status for plan for klargøring af køretøjer og oplæring af chauffører Identifikation af eventuelle risikoområder I mødet deltager Fra Leverandøren: Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig Fra Køber: xvii

21 Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig Såfremt præsentationen resulterer i behov for justeringer i den fremlagte opgavebeskrivelse, fremsender Leverandøren senest 5 arbejdsdage efter mødet forslag til ændringer. Såfremt Køber kan acceptere ændringen udfærdiger Køber tillæg i henhold til kontraktens bestemmelser. Køber udfærdiger et referat i 2 eksemplarer efter mødet og sender disse behørigt underskrevet til Køber senest 10 arbejdsdage efter mødet. Har Leverandøren indsigelser mod indholdet i referatet eller dele heraf, skal dette meddeles Køber indenfor 5 arbejdsdage. I modsat fald anses referatet som værende accepteret af Leverandør. Opfølgnings-/samarbejdsmøder 1. Formål Formålet er at sikre at opgaven løses i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser og at eventuelle problemområder opfanges så tidligt som muligt. 2 Metode Statusmøder afholdes 6 gange årligt fra Leverandøren overtager opgaven til kontrakten ophører. Møderne afholdes ved Køber. Dato for første møde fastlægges på opstartsmødet. På mødet skal Leverandøren præsentere: Gennemgang af eventuelle problemområder. Gennemgang af eventuelle ændringer til opgaven I mødet deltager xviii

22 Fra Leverandøren: Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig Fra Køber: Drifts ansvarlig Kontrakt ansvarlig Efter hvert møde udarbejder og underskriver Leverandøren en rapport der beskriver identificerede problemområder, aftaler om løsning heraf samt eventuelle ændringer i forhold til opgaven. Rapporten fremsendes til Køber, der såfremt rapporten kan accepteres returnerer denne i underskrevet stand ikke senere end 5 arbejdsdage efter modtagelse. xix

23 Kontraktbilag 4: Københavns Kommunes standardbetalingsbetingelser Betalingsbetingelser. Betaling forfalder 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende elektronisk faktura. Ved senere betaling kan Leverandøren stille krav om, at Kunden betaler rente fra forfaldsdag med Nationalbankens til enhver tid gældende diskontosats. Særligt om modtagelse af elektronisk fakturering. Såfremt forhold hos Leverandøren gør, at fakturering ikke sker elektronisk, kan Kunden ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller væsentlige misligholdelsesbeføjelser til følge. Ændring af alle øvrige aftaler. Såfremt Kunden har flere aftaler med Leverandøren eller andre juridiske enheder, der står i koncernforhold til Leverandøren, finder denne aftales betalingsbestemmelser anvendelse på disse aftaler. Dette gælder dog ikke, såfremt Leverandøren tydeligt på hver enkel faktura omfattet af sådanne aftaler anfører: 'Københavns Kommunens standardbetalingsbetingelser finder ikke anvendelse på denne faktura', med en angivelse af de konkrete betalingsbestemmelser, der særligt er aftalt for den pågældende faktura. xx

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere