Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling"

Transkript

1 Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205

2 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige opgavevaretagelse. Flere statslige institutioner har i dag i styringen af aktiviteter, ikke integreret lønudgifter eller fællesomkostninger. For eksempel styres lønudgifterne separat ved hjælp af årsværksnormeringer, kontorpuljer eller lignende. Derved kobles den faglige opgavevaretagelse alene til de direkte omkostninger. De direkte omkostninger udgør imidlertid typisk en begrænset del af de samlede omkostninger. Konsekvensen er, at der mangler viden om de reelle omkostninger ved den faglige opgavevaretagelse. For langt de fleste institutioner er der derfor et stort potentiale for at skabe større gennemsigtighed i økonomien ved anvendelse af især lønfordeling, men også omkostningsfordeling, jf. figuren. Lønfordelinger I en typisk statslig institution udgør lønomkostningerne ca. 2/3 af de samlede driftsomkostninger. Derfor er lønfordeling et vigtigt redskab til at skabe indsigt i den faglige opgavevaretagelse. Lønfordeling er derfor relevant for alle statslige institutioner. Topledelsen og de faglige enheder vil blandt andet kunne anvende viden om lønomkostningerne i den strategiske styring og i planlægning og opfølgning på den faglige opgavevaretagelse. Omkostningsfordelinger Hvis der ønskes indblik i de samlede omkostninger ved den faglige opgavevaretagelse, skal lønfordelingen suppleres med en omkostningsfordeling. Omkostningsfordelinger kan understøtte styringen ved at vise de reelle omkostninger ved aktiviteterne, for eksempel i forbindelse med igangsætning af nye initiativer. En omkostningsfordeling nedbryder de bogførte omkostninger og fordeler dem på for eksempel kerneopgaver eller aktiviteter. Derved kan arbejdet med omkostningsfordelinger øge gennemsigtigheden i de økonomiske sammenhænge og give et andet fokus på omkostningerne end blot rammeoverholdelse eller fordeling på udgiftsarter. 2 Løn- og omkostningsfordeling

3 INDLEDNING - FREMGANGSMÅDE Udgangspunkt i styringsbehovene Løn- og omkostningsfordelinger kan understøtte forskellige styringsbehov. Det kan være en bred ambition om at kende omkostningerne ved den faglige opgavevaretagelse, men også mere specifikke hensyn som korrekt prisfastsættelse ved gebyrvirksomhed. Der beskrives i dette bilag tre forskellige lønfordelingsmodeller, herunder hvordan modellerne kan understøttes i firkløversystemerne. Lønfordelingsmodellerne har forskellige logikker og beregningsmetoder og derfor også forskellige fordele og ulemper. Det er vigtigt, at styringsbehov og -ambitioner danner udgangspunkt for de udførte løn- og omkostningsfordelinger. Valg af metode skal derfor tage udgangspunkt i institutionens og koncernens styringsbehov. Styringsbehov Valg af metode ) 2 Fordeling af løn på generelle fællesomkostninger, indirekte omkostninger og faglige aktiviteter. Det anbefales, at tidsregistreringen anvendes som nøgle. 2) 3 Fordeling af indirekte omkostninger for den enkelte kerneopgave eksempelvis faglige kontorchefer ud på aktiviteterne, som ligger under kerneopgaven. Det kan for eksempel gøres med tidsregistrering som nøgle. 3) 4 Fordeling af generelle fællesomkostninger ud på samtlige faglige aktiviteter. Det kan for eksempel gøres med tidsregistrering som nøgle. Omkostningsfordeling Kerneopgave Kerneopgave Kerneopgave 3 3 Ind. omk. Ind. omk. Ind. omk. 3 Generelle fællesomkostninger 4 Lønfordeling Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Trin i en løn- og omkostningsfordeling I praksis vil fordeling af de samlede omkostninger ske i følgende trin: Aktivitet Aktivitet Aktivitet 2 ) Bogføring af direkte omkostninger og indtægter i form af fakturaer, rejseafregning mv. på aktiviteterne. Aktivitet Aktivitet Aktivitet Løn 3 Løn- og omkostningsfordeling

4 LØNFORDELINGSMODELLER Overordnet logik for lønfordeling I det følgende introduceres tre modeller til lønfordeling. Det er fælles for modellerne, at de tager udgangspunkt i tre faktorer: Registreret arbejdstid Timesats Lønomkostninger Registreret arbejdstid er de tidsregistrerede timer (uden fravær og ferie). Timesats er lønomkostningerne pr. time. De kan for eksempel udregnes pr. medarbejder eller medarbejdergruppe. Lønomkostningerne vil afhængigt af lønfordelingsmodel enten blive estimeret, eller der vil blive taget udgangspunkt i den faktisk udbetalte løn. Modellernes vigtigste karakteristika er opsummeret i skemaet, og de vil blive gennemgået mere detaljeret på de følgende sider. Tidsregistrering De tre modeller anvender tidsregistrering til fordeling. Tidsregistrering er et godt instrument til lønfordeling, men det er vigtigt at have fokus på tidsregistreringsdataenes generelle kvalitet. Lav kvalitet i tidsregistreringsdataene kan give en skævhed, som i de tre modeller kommer til udtryk på forskellig vis. Lønfordelingsmodel 2 3 Fordeling med timesats Fordeling af udbetalt løn på baggrund af vægtning Logik Der udregnes timesatser, som ganges på Timesats x registreret medarbejdernes arbejdstid på aktivitet registrerede timer til = Løn på aktivitet estimering af lønomkostningerne Den udbetalte løn fordeles på de aktiviteter, som medarbejderne har tidsregistreret på ved brug af en relativ lønvægt Den enkelte medarbejders løn fordeles på de aktiviteter, som medarbejderen har registreret på Udbetalt løn x relativ lønvægt på aktivitet = løn på aktivitet lønvægt = beregnet løn på aktivitet, jf. model / beregnet løn i alt Løn for medarbejder / medarbejders totale arbejdstid x arbejdstid på aktivitet = løn på aktivitet pr. medarbejder Beregningsmetode Hovedudfordring Fordeling af udbetalt løn på medarbejderniveau Lønomkostningerne, som modellen beregner, er ikke lig den udbetalte løn Lønomkostningerne ved en aktivitet estimeres relativt, dvs. prisen er ikke konstant Som i model 2 estimeres lønomkostningerne for en aktivitet relativt. Her sker det dog på medarbejderniveau. Forudsætninger Der er to forudsætninger for, at modellerne i praksis kan anvendes: ) Institutionen skal anvende et tidsregistreringssystem, som kan integreres til Navision Stat (3/4 af de statslige institutioner anvender tidsregistrering) 2) Institutionen skal registrere tiden på det niveau, som lønnen ønskes fordelt til (for eksempel aktivitetsniveauet) Materialet kan fungere som inspiration, selvom forudsætningerne ikke er opfyldt. 4 Løn- og omkostningsfordeling

5 MODEL FORDELING MED TIMESATS Anbefalet anvendelse Fordeling med timesats er især anvendelig, hvis fokus er på at styre den enkelte aktivitet. Det skyldes, at lønomkostningerne til den enkelte aktivitet beregnes ud fra arbejdstiden på aktiviteten. Derfor er modellen for eksempel velegnet for en projektleder eller andre, der ønsker at styre lønforbruget på en specifik aktivitet. Af samme årsag anvendes modellen gerne på det tilskudsfinansierede område, da omkostningerne til tilskudsfinansierede projekter ikke må påvirkes af aktiviteten på andre aktiviteter eller projekter. Beskrivelse Som modellens navn antyder, tager modellen udgangspunkt i en timesats. Timesatsen er en antaget timepris, der for eksempel kan udregnes pr. medarbejder eller medarbejdergruppe. Timesatsen ganges på de timer, der er tidsregistreret på aktiviteterne. Herved estimeres lønomkostningerne for den enkelte aktivitet. De samlede lønomkostninger kan videre estimeres ved at summere de beregnede lønomkostninger for aktiviteterne. Idet modellen beregner lønomkostningerne, vil modellens resultater afvige fra den udbetalte løn. Det skyldes, at timesatserne ikke vil være præcise, og/eller at nogle medarbejdere arbejder mere eller mindre end antaget. Beregningsmetode Timesats x registreret arbejdstid på aktivitet = Løn (sats) på aktivitet Effektiv tid Retvisende timesatser er afgørende for, at fordeling med timesats kan anvendes i styringen. Timesatserne kan udregnes ved at tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders løn og dividere lønnen med den forventede arbejdstid. Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i den effektive tid, så eksempelvis ferie og fravær fraregnes. Ellers vil timeprisen være alt for lav. Eksempel: Normtid ferie, betalt frokost, generelle møder, omsorgsdage, senoirdage, evt. gennemsnitligt fravær, mv. = Effektiv tid. Fordele En fordel ved modellen er, at de beregnede lønomkostninger afspejler arbejdsindsatsen (de aktiviteter, medarbejderne har tidsregistreret på). Eksempelvis vil lønomkostningerne for en aktivitet være højere end budgetteret, hvis der er arbejdet mere end planlagt. Modellen er dermed god til at følge aktiviteten på konkrete aktiviteter. Ulemper Den primære ulempe ved modellen er, at de beregnede lønomkostninger ikke er lig den udbetalte løn. Dette kan være en udfordring, hvis modellen anvendes til institutionens overordnede lønstyring. Her kan det være svært at forklare topledelse, hvorfor de beregnede lønomkostninger afviger fra den udbetalte løn. Hvis modellen skal anvendes, er det derfor vigtigt at tage stilling til, hvordan afvigelsen mellem den beregnede og udbetalte løn skal håndteres og eventuelt dokumenteres. 5 Løn- og omkostningsfordeling

6 MODEL MULIG OPSÆTNING OG SYSTEMUNDERSTØTTELSE Systemforudsætninger Det er for anvendelse af fordeling med timesats en forudsætning, at Navision Stat s ressourcemodul tages i brug. Det er yderligere en forudsætning, at institutionen anvender et tidsregistreringssystem, og at der er etableret integration mellem tidsregistreringssystemet og Navision Stat. Med henblik på rapportering kan Det lokale datavarehus (LDV) anvendes. Anvendelse af ressourcemodulet Stamdata: I Ressourcemodulet skal medarbejderne være opsat som ressourcer med et stamkort. Til ressourcen skal knyttes en beregnet timepris (kostpris). Kostprisen kan beregnes ved at udtrække medarbejderens løn fra SLS forbrugskuben i LDV og dividere lønnen med medarbejderens forventede effektive arbejdstid. Kostprisen kan opsættes direkte på ressourcen (medarbejderen). Alternativt kan kostprisen opsættes ved at knytte ressourcen til en ressourcegruppe (medarbejdergruppe). Kostprisen kan yderligere gøres datoafhængig. Opsætningen kan ske ved tastning eller indlæsning. Såfremt der anvendes en kostpris pr. ressource, vil det være hensigtsmæssigt at indlæse de beregnede data. Der findes i Navision Stat standardværktøjer til denne indlæsning. Anvendelse af værktøjerne skal aftales nærmere med ØSC. Ressourceposter: Tidsregistreringer skal bogføres i ressourcemodulets ressourcekladde, hvorved der lagres ressourceposter på ressourcen med information om timeantal, kostpris, kostbeløb (timeantal x kostpris) og periode. Rapportering i LDV Hvis der er ønske om at anvende LDV, skal det være opsat med Navision Stat plugin, så data fra Navision Stat er til rådighed i LDV et (Plugin kan bestilles ved kontakt til Ressourceposter indgår i kuben NS Ressource. Fra MS Excel kan der opsættes datakilde til kuben. En timesatsmodel kan også anvendes med udgangspunkt i Sagsmodulet i Navision Stat. Integration til tidsregistreringssystem I praksis vil det for alle modeller være nødvendigt at etablere en integration mellem tidsregistreringssystemet og Navision Stat. For nogle tidsregistreringssystemer eksisterer der en standardintegration. Integrationen systemunderstøttes via tre datastrømme, som opsættes i Navision Stat (GIS funktionalitet): ) Overførsel af registreringsrammen fra Navision Stat (dimensioner og/eller alias) til tidsregistreringssystemet 2) Datastrøm som opretter medarbejdere som ressourcer i Navision Stat 3) Overfører af løbende tidsregistreringer fra tidsregistreringssystemet til bogføring i ressourcemodulets ressourcekladde i Navision Stat Etablering af integration til Navision Stat bør ske i samråd med leverandør af tidsregistreringssystemet og via henvendelse til 6 Løn- og omkostningsfordeling

7 MODEL 2 FORDELING AF UDBETALT LØN PÅ BAGGRUND AF VÆGTNING Anbefalet anvendelse Fordeling af udbetalt løn på baggrund af vægtning er især anvendelig, hvis fokus er på at øge indblikket i forbruget af den samlede lønsum. Det skyldes, at modellen tager udgangspunkt i den samlede udbetalte løn, som fordeles ud på de aktiviteter, der er tidsregistreret på. Derfor er modellen velegnet til at skabe overblik over, hvad de samlede lønomkostninger i en koncern eller institution bruges på. Vægtningen af medarbejderne eller medarbejdergrupperne sker på baggrund af en beregning. Modellen kan yderligere tage højde for, at forskellige medarbejdere har forskellig timepris. Dette giver den relative vægtning i procent af den samlede udbetalte løn Fordele Modellen giver et samlet overblik over den udbetalte løn fordelt på for eksempel aktiviteter. Derved kan modellens resultater let anvendes til udgiftsopfølgninger og til ledelsesinformation til topledelsen. Beskrivelse Fordelingsmodellen tager udgangspunkt i den faktisk udbetalte løn, som findes på standardkonto 8. Den samlede løn fordeles på baggrund af medarbejdernes tidsregistrering og timesats, som anvendes til at udregne vægtningen. Denne vægtning ganges med den udbetalte løn, som det er vist herunder. Eksempel på beregningslogik Lønpulje Scenarie Udbetalt løn: mio. kr. Scenarie 2 Udbetalt løn: mio. kr. Aktivitet 2 2 Beregnet løn (timer x sats) 0,5 mio. 0,5 mio. 0,5 mio. 0,5 mio. Vægtning (pct) ,45 0,55 Lønomk. (kr.) 0,5 x mio. = 0,5 mio. 0,5 x mio.= 0,5 mio. 0,45 x mio. = 0,45 mio. 0,55 x mio. = 0,55 mio. Derudover kan modellen modsat de andre modeller bruges til opfølgning på den samlede økonomi, det vil sige også øvrig drift og indtægter. Det skyldes, at modellen tager udgangspunkt i standardkonti. Af samme årsag muliggør modellen også direkte opfølgning på lønomkostningerne under lønsumsloftet. Ulemper Det er en ulempe, at lønomkostningerne ved en aktivitet estimeres relativt jf. ovenstående. Med andre ord påvirkes lønomkostningerne ved en aktivitet af de andre aktiviteter. Jf. figuren er der i aktivitet scenarie en beregnet løn (timer x sats) på 0,5 mio. og lønomkostninger på 0,5 mio., mens de tilsvarende 0,5 mio. på aktivitet i scenarie 2 giver lønomkostninger på 0,45 mio. kr. Forskellen kommer sig af, at de 0,5 mio. i scenarie udgør 50 pct. af det samlede beløb, mens de i scenarie 2 udgør 45 pct. Derfor kan modellen være vanskelig at anvende for projektlederes aktivitetsnære opfølgning eller på områder med tilskudsfinansieret virksomhed. 7 Løn- og omkostningsfordeling

8 MODEL 2 MULIG OPSÆTNING OG SYSTEMUNDERSTØTTELSE Systemforudsætninger Der gælder de samme forudsætninger for anvendelse af fordeling af udbetalt løn på baggrund af vægtning, som der gælder før fordeling med timesats, dvs.: - Navision Stats ressourcemodul skal tages i brug. - Der skal anvendes et tidsregistreringssystem, og der skal etableres integration mellem tidsregistreringssystemet og Navision Stat. - Med henblik på rapportering kan Det lokale datavarehus (LDV) anvendes. Derudover gælder, at funktionaliteten Udgiftsfordeling i økonomistyringsmodulet i Navision Stat skal anvendes. Anvendelse af ressourcemodulet Fordeling af udbetalt løn på baggrund af vægtning kræver de samme trin vedrørende stamdata og ressourceposter, som under fordeling med timesats, jf. side 6. Derudover skal nedenstående trin gennemføres. Opsætning af udgiftsfordelingskort Fordeling af den bogførte løn i finansmodulet understøttes ved anvendelse af funktionaliteten Udgiftsfordeling. Der skal for at foretage fordelingen opsættes et Udgiftsfordelingskort, hvor det specificeres i hvilke dimensioner og for hvilke finanskonti, fordelingen skal foretages. Det er muligt at opsætte flere udgiftsfordelingskort. Aktivering af fordelingskørsel Ved at aktivere en kørsel på udgiftsfordelingskortet beregnes en lønfordeling med udgangspunkt i de bogførte kostbeløb. Kørslen tilbagefører bogførte finansposter og beregner en lønfordeling med logikken beskrevet på forrige slide. Fordelingen går samlet i nul. Fordelingsposterne gemmes i journaler. Fordelingen bliver ikke bogført i finansmodulet, men posterne kan overføres til finanskladde og bogføres herfra. Det er muligt at genberegne tidligere fordelinger, for eksempel hvis der anvendes en løbende år-til-dato fordeling. Beregningen kan foretages med udgangspunkt i diverse filtreringer af data for eksempel finans- og ressourcebogføringsperiode, og den sker i de dimensioner, der er opsat på Udgiftsfordelingskortet. Rapportering i LDV Der skal være opsat Navision Stat plugin. Udgiftsfordelingsposterne i Navision Stat findes i kuben NS Udgiftsfordeling. Fra MS Excel kan der opsættes en datakilde til LDV kuben. Det er muligt både at se den ufordelte og fordelte løn på finanskonti i de dimensioner som fordelingen er foretaget på i Navision Stat. Kuben indeholder også finansposter fra Navision Stat, og det er derfor muligt at se bogførte poster på øvrige finanskonti. Endelig er det muligt at sammenholde det fordelte regnskab med budgetposter fra Navision Stat. Udgiftsfordeling understøtter anvendelse af Sagsmodulet i Navision Stat, men rapporteringen i LDV understøttes ikke. Integration til tidsregistreringssystem Det er yderligere nødvendigt, at der oprettes tre integrationer mellem tidsregistreringssystemet og Navision Stat, jf. boksen på side 6. 8 Løn- og omkostningsfordeling

9 MODEL 3 FORDELING AF UDBETALT LØN PÅ MEDARBEJDER- NIVEAU Anbefalet anvendelse Fordeling af udbetalt løn på medarbejderniveau muliggør en overordnet lønstyring samtidig med, at modellen giver mulighed for at dykke ned i medarbejdernes lønudbetalinger og registrerede timer. Det skyldes, at modellen tager udgangspunkt i den udbetalte løn på medarbejderniveau. Modellen er dermed især anvendelig, hvis der ønskes en relativt fleksibel model. Fordele Modellen giver mulighed for at dykke ned i lønforbruget for aktiviteterne på medarbejderniveau samtidig med, at lønforbruget stemmer med den faktisk udbetalte løn. Derved kan modellen tilpasses til dels et tværgående perspektiv på hele institutionens lønomkostninger, dels mere aktivitetsnære opfølgning på konkrete projekter.. Samtidig er modellen relativt simpel at benytte, da der ikke skal udregnes timesatser for medarbejderne. Beskrivelse Modellen fordeler den enkelte medarbejders løn ud på de aktiviteter, som medarbejderen har tidsregistreret på. Dette gøres ved at udregne en individuel timepris (udbetalt løn / tidsregistrering), som ganges med antal registrerede timer på hver aktivitet. Dette gentages for samtlige medarbejdere. Derefter summeres lønnen pr. aktivitet, jf. figuren. Eksempel på beregningslogik Modellen giver endvidere samlet overblik over den udbetalte løn fordelt på for eksempel aktiviteter og fravær. Ulemper Som for modellen fordeling af udbetalt løn på baggrund af vægtning er det en ulempe, at lønomkostningerne ved en aktivitet i indeværende model beregnes ud fra det relative tidsforbrug på aktiviteten. Lønpulje Udbetalt løn til medarbejder : Tid (timer) Aktivitet = 20 Aktivitet 2 = 80 Lønomk. (kr.) / 00 x 20 = / 00 x 80 = I alt pr. aktivitet (kr.) Aktivitet = Hvis en medarbejder eksempelvis arbejder 20 timer på aktivitet ud af 00 arbejdede timer vil den beregnede lønomkostning til aktivitet være højere, end hvis samme medarbejder arbejder 20 timer på aktivitet ud af 20 arbejdede timer. Udbetalt løn til medarbejder 2: Aktivitet = 40 Aktivitet 2 = / 20 x 40 = / 20 x 80 = Aktivitet 2 = Løn- og omkostningsfordeling

10 MODEL 3 MULIG OPSÆTNING OG SYSTEMUNDERSTØTTELSE Systemforudsætninger Det er for anvendelse af Fordeling af udbetalt løn på medarbejderniveau en forudsætning, at ressourcemodulet tages i brug. Det er yderligere en forudsætning, at institutionen anvender et tidsregistreringssystem, og at der er etableret integration mellem tidsregistreringssystemet og Navision Stat. Da kuben baseres på ressourceposter vil der i øvrigt være samme data som ved timesatsmodellen. I kuben kan lønfordelingen ikke sammenholdes med budget eller andre omkostninger eller indtægter, da det kun er ressource(løn)- data som indgår i kuben. Modellen understøtter ikke anvendelse af sagsmodulet i Navision Stat. Med henblik på rapportering kan Det lokale datavarehus (LDV) anvendes. Der er til gengæld ikke andre systemmæssige forudsætninger, da lønfordelingen kan beregnes i ressourcekuben. Beregnet lønfordeling i ressourcekuben Den samlede løn på den enkelte medarbejder i SLS sammentælles for udvalgte rapportløndelsgrupper og for en specificeret periode. Medarbejderen i SLS mappes til en ressource via cpr opsat på ressourcekortet og der beregnes en timepris på ressourcen. Medarbejderens løn divideres med antal bogførte timer på ressourcen (ressourceposter). Der er mulighed for at vælge mellem flere lønperioder fx sidste 2 måneders gennemsnit. Timeprisen ganges på de antal timer der er bogført på dimensionsværdierne, som der er registreret på ressourceposterne. Dimensionsværdierne vil herved blive vist med både antal timer og beløb. 0 Løn- og omkostningsfordeling

11 LØNFORDELINGSMODELLER OVERBLIK (/2) Lønfordelingsmodel Overordnet logik Timesats x Tid = (aktivitet ) Lønestimat (aktivitet ) Fordeling med timesats Timesats x Tid = (aktivitet 2) Timesats x Tid = (aktivitet n) Lønestimat (aktivitet 2) Lønestimat (aktivitet n) Samlet lønestimat Udbetalt løn = samlet lønestimat + residual 2 Fordeling af udbetalt løn på baggrund af vægtning Lønomkostninger på aktivitet Lønomkostninger på aktivitet 2 Lønomkostninger på aktivitet 3 Vægtning Udbetalt løn på for eksempel standardkonto 8 3 Fordeling af udbetalt løn på medarbejderniveau Samlet løn udbetalt via SLS (OBS! som ikke nødvendigvis er lig standardkonto 8 løn) Andel af samlet tid på aktivitet Andel af samlet tid på aktivitet 2 Andel af samlet tid på aktivitet n Andel af samlet tid på aktivitet Andel af samlet tid på aktivitet n Udbetalt løn til medarbejder Udbetalt løn til medarbejder 2 Løn- og omkostningsfordeling

12 LØNFORDELINGSMODELLER OVERBLIK (2/2) Lønfordelingsmodel Løn til aktivitet estimeres direkte Summerer til samlet udbetalt løn Muliggør opfølgning på lønsumsloft Kræver præcise timesatser Er simpel Opfølgning på samlet økonomi Fordeling af fravær og ferie Fejlkilde ved få tidsregistreringer Fordeling med timesats Ja, på baggrund af timesatser og den tid, som er registreret på aktiviteten Nej, der vil være en residual fra de estimerede lønomkostninger til den udbetalte løn Nej Ja, modellen kræver præcise timesatser, hvor der anvendes viden om effektiv tid. Ellers vil modellen ramme meget forkert, når lønomkostningerne skal estimeres Nødvendigt med fokus på korrekte timesatser, men logikken er hvis der fokuseres på den enkelte aktivitet for de fleste simpel Ikke i samme LDV kube, da der alene er løn i ressourcekuben. Samlet økonomiopfølgning vil derfor ske i flere kuber Da der anvendes faste timesatser, vil der være stor forskel mellem estimeret og udbetalt løn i perioder med meget fravær/ferie Da lønnen fordeles ud fra timesatser, vil få registrerede timer føre til, at aktiviteterne fremstår billigere, end de reelt er 2 Fordeling af udbetalt løn på baggrund af vægtning Nej, lønnen estimeres relativt. Her som en vægtning af en beregnet løn på aktiviteten Ja, lønnen summerer til den løn, som institutionen samlet set har regnskabsført Ja, fordi modellen tager udgangspunkt i standardkonti Ja, men det er ikke vigtigt, at de afspejler den effektive tid. I stedet kan der anvendes normtimer, hvilket gør beregningen lettere Nødvendigt at udgiftsfordele i Navision Stat. Logikken er dog relativt simpel, hvis der fokuseres på de samlede lønomkostninger Ja, idet samtlige standardkonti er tilgængelige i udgiftsfordelingskuben. Derfor kan modellen også let anvendes til omkostnings fordelinger Fravær og ferie fordeles fladt ud på den faglige tid, da det ikke indgår i fordelingen (den samlede løn fordeles på færre timer) Den samlede løn fordeles efter de registreringer, der faktisk er foretaget 3 Fordeling af udbetalt løn på medarbejderniveau Nej, lønnen estimeres relativt. Her som andelen af den enkelte medarbejders tid, der er arbejdet på aktiviteten Ja, summerer til den løn, der er udbetalt via SLS. Nej, ikke i udgangspunktet, da mange institutioner via SLS udbetaler løn, der ligger på andre konti end standardkonto 8 Ja, men de udregnes automatisk i kuben i LDV Ja, der skal ikke udregnes timesatser. I stedet sker beregningerne i en excelbaseret kube Ikke i samme LDV kube, da der alene er løn i ressourcekuben. Samlet økonomiopfølgning vil derfor ske i flere kuber Fravær og ferie fordeles ud på de faglige timer. Det kan enten ske til de seneste 2 måneder, år-til-dato eller for seneste periode Medarbejdere med få registreringer vil have en meget høj timepris. Hvis nogle slet ikke registrerer, vil deres løn ikke blive fordelt 2 Løn- og omkostningsfordeling

13 OMKOSTNINGSFORDELING Anbefalet anvendelse Omkostningsfordeling har som formål at belyse sammenhængene mellem eksempelvis kerneopgaver, aktiviteter og ressourcer. Omkostningsfordeling giver dermed et andet fokus på omkostningerne i institutionen end overholdelse af en given ramme og omkostningernes fordeling på artskonti. Omkostningsfordeling anvendes i dag blandt andet i institutioner, som har indtægtsgivende aktiviteter, og hvor de samlede omkostninger på en given aktivitet er en forudsætning for pris- /takstberegning og efterkalkulation mv. Omkostningsfordeling kan imidlertid være relevant for alle og give gevinster i institutioner/områder med ingen eller få indtægtsgivende aktiviteter. Eksempelvis kan omkostningsfordelinger understøtte: den strategiske og faglige styring ved at vise den reelle pris for at igangsætte nye, ændre eller fjerne aktiviteter indenfor en given kerneopgave viden om og eventuelt dokumentation for, hvad kerneopgaver reelt koster Øget gennemsigtighed i de interne økonomiske sammenhænge Det er, for at finde de samlede omkostninger på kerneopgaverne og de aktiviteter som bidrager hertil, nødvendigt at lave en beregning, som flytter fællesomkostningerne institutionens generelle fællesomkostninger og de indirekte omkostninger over på kerneopgaver og aktiviteter. Model for omkostningsfordeling I tilrettelæggelsen af institutionens fordelingsmodel er det afgørende, at der tages stilling til hvilket styringsformål omkostningsfordelingen skal anvendes til, og hvor komplekse de interne økonomiske sammenhænge er. Samtidig kan kerneopgavernes karakter er de eksempelvis driftslignende eller policylignende have betydning for, hvilket niveau i dimensionshierarkiet der skal fordeles til. Ovenstående er afgørende for, hvordan den konkrete omkostningsfordelingsmodel bedst opbygges, herunder for antallet af fordelingspuljer (hvad skal fordeles) og antallet af fordelingsnøgler (hvad driver aktiviteternes træk på en fordelingspulje). På side 5 gennemgås en model for, hvordan omkostningsfordeling kan udføres i firkløversystemerne. Derudover vil relevansen af omkostningsfordelinger generelt øges, desto højere andel fællesomkostningerne udgør af de samlede omkostninger. 3 Løn- og omkostningsfordeling

14 OPSÆTNING AF EN OMKOSTNINGSFORDELINGSMODEL Fordelingspuljer De omkostninger, som ikke direkte kan fordeles til de udførte faglige aktiviteter, skal håndteres i fordelingspuljer. Det gælder eksempelvis generelle fællesomkostninger og indirekte fællesomkostninger. Antallet af fordelingspuljer vil afhænge af kompleksiteten i den interne økonomi og behovet for præcision. Omkostninger, der registreres i en fordelingspulje, skal fordeles til de faglige aktiviteter. Det er dog vigtigt, at generelle fællesomkostninger ikke bogføres væk fra værdien 9 på FL-formålsdimensionen. For at etablere en systemunderstøttet fordelingsmodel er det afgørende, at fordelingspuljerne defineres direkte/gøres synlige i registreringsrammen frem for at blive opgjort ad hoc. Drivere Hvis omkostningerne for de faglige aktiviteter skal estimeres korrekt, skal fordelingspuljerne udarbejdes, så aktiviteternes træk på omkostningerne i de enkelte puljer har samme driver. For eksempel vil blandt andet antal medarbejdere være en driver for, hvor stor en bygning institutionen skal leje og dermed også for huslejeniveauet. Andre eksempler er antal pc ere som driver for IT-omkostninger mv. Fordelingsnøgler Efter omkostningerne er grupperet i fordelingspuljer, som afspejler driverne, skal fordelingspuljerne fordeles til de udførte aktiviteter. Fordelingen af puljerne sker på baggrund af fordelingsnøgler, som afspejler driverne. Hvis antal medarbejdere er driver for huslejen, kan huslejen ud fra antal årsværk fordeles til fagenheder. Dernæst kan tidsregistrering anvendes til at fordele huslejen videre til aktiviteterne. Tidsregistreringen kan anvendes ud fra en antagelse om, at antal arbejdstimer afspejler aktivitetens volumen. Aktiviteter med stor volumen antages videre at være stor årsag til, at medarbejderne er ansat, og at huslejen skal afholdes. Tidsregistreringen er let at anvende som nøgle, hvis institutionen i forvejen anvender et tidsregistreringssystem (hvilket 3/4 af de statslige institutioner gør). Hvis der er et ønske om få fordelingstrin, kan tidsregistreringen anvendes direkte uden først at fordele til fagenheder. Ofte anvendes en fordelingsnøgle baseret ikke alene på tid, men på lønomkostninger fordelt til aktiviteterne. Det svarer til lønfordelingen og kan derfor let overføres til omkostningsfordelingen, hvis en af de beskrevne lønfordelingsmodeller anvendes. Dette vil samtidig gøre en systemunderstøttet omkostningsfordeling lettere, jf. side 5. Ved at anvende én nøgle for eksempel fordelte lønomkostninger holdes fordelingsmodellen enkel og gennemsigtig. Dette hensyn skal dog vejes op imod behovet for præcision, herunder for at modellen bedst afspejler de underliggende drivere i institutionens økonomi. Det kan altid overvejes om en fordelingsnøgle er retvisende, for eksempel om dyre medarbejdere faktisk trækker mere husleje end billigere (hvis fordelte lønomkostninger anvendes). Her må der anlægges en rimelighedsbetragtning, herunder overvejes om der er andre nøgler som er mere præcise. Især ved fordeling af indirekte fællesomkostninger kan der dog være typer af omkostninger, hvor det bør overvejes om timer/ lønomkostninger er en fornuftig fordelingsnøgle, eller der i stedet skal anvendes en fordelingsnøgle, som baserer sig på en faglig vurdering. 4 Løn- og omkostningsfordeling

15 OPSÆTNING OG SYSTEMUNDERSTØTTELSE OMKOSTNINGS- FORDELING Systemforudsætninger For at omkostningsfordele i Navision Stat er det nødvendigt at anvende samme funktionalitet som i lønfordelingen - modellen fordeling af udbetalt løn på baggrund af vægtning. Det vil sige, at fordelingen baseres på funktionaliteten Udgiftsfordeling. Det er samtidig en forudsætning, at fordelingspuljerne kan identificeres ved dimensionsværdier i regnskabet, og at de er bogført i finansmodulet i Navision Stat både løn og øvrige udgifter. Bogføring af fordelingspuljer Fordelingspuljerne skal bogføres i finansmodulet. For lønudgifter kan dette enten ske ved, at medarbejdere opsættes med en forventet fordeling i SLS (lønudgiften bogføres i forbindelse med den normale lønbogføring i Navision Stat), eller lønfordelingen bogføres fra en udgiftsfordeling se lønfordelingsmodellen fordeling af udbetalt løn på baggrund af vægtning. Fordelingsnøgler Fordelingsnøglerne dannes af den relative fordeling af kostbeløb på dimensionsværdier indenfor en dimension. Der vælges en fordelingsnøgle, som afspejler driveren, jf. side 4. Hvis der ønskes forbrug/løn som fordelingsnøgle, anvendes de samme ressourceposter som til lønfordeling. Hvis der ønskes andre typer af fordelingsnøgler, skal der i stedet bogføres ressourceposter, som afspejler den ønskede fordeling. Markering af omkostningspuljer i dimensioner De dimensionsværdier, hvorpå fordelingspuljerne er bogført skal i dimensionsopsætningen markeres som udelad. Dermed vil puljerne ikke blive belastes af fordelte beløb fra andre fordelingspuljer. 5 Løn- og omkostningsfordeling I stedet fordeles beløb posteret på en fordelingspulje til de andre dimensionsværdier i dimensionen/dimensionerne, det vil sige til værdierne med de faglige aktiviteter. Opsætning af udgiftsfordelingskort Der opsættes mindst ét udgiftsfordelingskort for generelle fællesomkostninger og ét kort for indirekte omkostninger under kerneopgaverne. På kortene defineres det, hvilke dimensioner der skal indgå i fordelingen (Fl-formål, aktivitet mv.). På udgiftsfordelingskortet til fordeling af Fl-formål opsættes der et finansdimensionsfilter, så det kun er fordelingspuljen til generelle fællesomkostninger, der udsøges til fordeling. På udgiftsfordelingskortet til indirekte omkostninger følges samme logik. Samtidig skal der for indirekte omkostninger laves en opsætning, så der ikke sker fordelinger på tværs af kerneopgaver i Fl-formålsdimensionen. Herved ændrer indirekte omkostninger ikke på fordelingen mellem kerneopgaver (Fl-formål fastholdes). Hvis der er valgt en model, hvor der inden for hver kerneopgave er fordelingspuljer med forskellige fordelingsnøgler, bliver det mere komplekst. Her vil der skulle opsættes flere udgiftsfordelingskort eventuelt kombineret med en dedikeret dimension til at definere puljerne og de aktiviteter, der skal belastes. Kørsel af fordelingerne sker som i modellen Fordeling af udbetalt løn på baggrund af vægtning. Rapportering i LDV Udgiftsfordelingskort til omkostningsfordelinger indgår i kuben Udgiftsfordeling (ligesom kort til lønfordeling). Data i kuben kan anvendes til at vise de forskellige fordelingsniveauer (ufordelt, med fordeling af generelle fællesomkostninger og fuldt fordelt). Dette gøres ved at vælge de enkelte udgiftsfordelingskort.

16 ORDLISTE Direkte øvrige omkostninger Øvrige driftsomkostninger (dvs. ikke løn), som kan knyttes direkte til de udførte faglige aktiviteter. Direkte løn Lønomkostninger, som kan knyttes direkte til de udførte faglige aktiviteter. Indirekte omkostninger Løn-, øvrige driftsomkostninger og indtægter, som kan knyttes direkte til én kerneopgave, men som ikke kan knyttes direkte til en faglig aktivitet. Generelle fællesomkostninger Løn-, øvrige driftsomkostninger og indtægter, som falder inden for Moderniseringsstyrelsens definition af generelle fællesomkostninger. Fordelingspuljer De omkostninger, som ikke direkte kan fordeles til de udførte faglige aktiviteter, skal håndteres i fordelingspuljer. Det gælder eksempelvis generelle fællesomkostninger og indirekte fællesomkostninger. Driver En driver er en faktor, som har afgørende betydning for aktiviteternes træk på en omkostningspulje. Eksempelvis er antal medarbejdere en driver for huslejeomkostningerne, idet huslejen afhænger af bygningens størrelse, som afhænger af antal medarbejdere. Fordelingsnøgle En fordelingsnøgle anvendes til at fordele en omkostningspulje ud på de faglige aktiviteter. Fordelingsnøglerne skal afspejle de underliggende drivere, så fordelingen af omkostninger fra en omkostningspulje til de faglige aktiviteter i videst mulig udstrækning afspejler aktiviteternes træk fordelingspuljen. Aktiviteter Aktiviteter anvendes bredt som term for den faglige opgavevaretagelse. Det vil sige eksempelvis ydelser og delleverancer mv. Faglige aktiviteter Faglige aktiviteter anvendes som term for de aktiviteter, som ligger under institutionens kerneopgaver. Betegnelsen anvendes dermed ikke for aktiviteter, der ligger under generelle fællesomkostninger. 6 Løn- og omkostningsfordeling

17 Juni 203 modst.dk

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne

Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne Teknisk Notat Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne I år 2014 bogfører vi lønafstemningen per ressource i følgende entydigt definerede komponenter: Komponent Allokeringsdifference

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund 1. Forudsætninger og baggrund 1924 har været anvendt som timenorm på AU fra sept. 2012. Fra 2014 er der åbnet mulighed for at anvende 1460 eller 1580 som timenorm 1, forudsætningen er tidsregistrering.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget.

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel. Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben.

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

PROGRAM. Præsentation af lønfremskrivningsværktøj: Hvad er det? Hvor tilgås det? Et kig på brugergrænsefladen. Livepræsentation på demodata

PROGRAM. Præsentation af lønfremskrivningsværktøj: Hvad er det? Hvor tilgås det? Et kig på brugergrænsefladen. Livepræsentation på demodata LØNFREMSKRIVNING - Et budgetsimulationsværktøj PROGRAM Præsentation af lønfremskrivningsværktøj: Hvad er det? Hvor tilgås det? Et kig på brugergrænsefladen Livepræsentation på demodata Lønfremskrivningsværktøjet

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. I 2015 inkluderes de ydelser, der tidligere

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Hillerød Kommune Familie & Sundhed Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Vejledning til beregning af takster På

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Rejseafregning 4C Kundeerfaringer Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Erfaring med implementering af RejsUd i statens institutioner Præsentation ved Baswares Brugerforum 12./13. oktober 2011 Præsentationen

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 1 Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 2 Ændre anlægsbogføringsgruppe Ændre anlægsbogføringsgruppe på anlægget og bogføre posterne på ny Opret nyt anlæg med korrekt anlægsbogføringsgruppe

Læs mere

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 15-04-15 Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Business intelligence til it-medarbejdere

Business intelligence til it-medarbejdere Business intelligence til it-medarbejdere AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Introduktion 5 Velkommen... 5 Indhold af kursusmateriale

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Tids- og jobregistreringssystem

Tids- og jobregistreringssystem Tids- og jobregistreringssystem Vi hjælper vore kunder med at fokusere på deres kerneområder CompuClock er et brugervenligt og driftsikkert tidsregistreringssystem, der benyttes af hundredevis af firmaer

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Bolig - grundmodul Tips og tricks til redigering af opkrævningstyper

Bolig - grundmodul Tips og tricks til redigering af opkrævningstyper NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig - grundmodul Tips og tricks til redigering af opkrævningstyper BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere