For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen J.nr.: /VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og retningsanvisende kompetencestrategi skulle foldes ud i en handlingsplan, der beskriver hvilke konkrete indsatser der fremadrettet skal arbejdes med for at omsætte kompetencestrategien til handling. HSU nedsatte en arbejdsgruppe bestående af 4 ledelsesrepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter. Arbejdsgruppen har arbejdet hen over efteråret 2013 og foråret I foråret 2014 er arbejdet med implementeringen af kompetencestrategien overgået til at være indsats 1 i projekt Fremtidens Fødevarestyrelse som er forankret hos økonomidirektør Søren Mund Skydsgaard. Essensen af gruppens arbejde er samlet i nærværende kompetencehandlingsplan. Fra kompetencestrategi til kompetencehandlingsplan Kompetencestrategien har 3 mål: 1. Vi vil styrke koblingen mellem forretningsstrategien og kompetenceudviklingsindsatsen således at kompetenceudviklingen medvirker til at styrke Fødevarestyrelsens samlede opgaveløsning, dermed også medarbejdernes markedsværdi. 2. Vi vil tydeliggøre, hvilke krav, forventninger og muligheder vi har og giver til vores medarbejdere og deres opgaveløsning. 3. Vi vil have mest mulig effekt ud af de ressourcer vi bruger på strategisk kompetenceudvikling. For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: 1. Videreudvikling af den strategiske MUS-proces 2. Digitalt MUS-system 3. Kompetenceudviklingsmetoder 4. Udviklingsveje 5. Introduktion af nye medarbejdere 6. Strategisk kursusudbud 7. Forventningsafstemning og succeskriterier 8. Effektvurderinger 9. Videndeling Indsats 1 Videreudvikling af strategiske MUS- proces Siden 2012 har vores ledere arbejdet med strategisk MUS-proces, og det skal de fortsætte med at gøre. Indsats 1 er således en videreudvikling af den strategiske MUS, hvor vi som noget nyt forpligter lederne til fremover at: 1. tydeliggøre, hvordan medarbejderen bidrager til forretningen (Fødevarestyrelsen) igennem sine opgaver ( Hvilke opgaver løser medarbejderen og hvorfor )

2 2. tydeliggøre, hvilke krav og forventninger der stilles til medarbejderens kompetencer ( Hvad skal medarbejderen kunne ), og adfærd. ( Hvordan løser medarbejderen opgaven ) Dette skal ske ved en mere systematisk forberedelse og gennemførelse af MUS-samtalerne. Konkret betyder det bl.a., at man skal omkring nedenstående emner i alle MUS-samtaler: a. Medarbejderens mål og opgaver b. Medarbejderens kompetencer og adfærd i forhold til den konkrete opgaveløsning c. Medarbejderens udviklingsmål Endvidere skal det ske ved at styrke feedbackkulturen, hvor ledelsen giver løbende feedback på medarbejdernes opgaveløsning. Denne feedback skal være forpligtende og struktureret. Da MUS-processens grundform forbliver den samme, forventes de nye initiativer som udgangspunkt, ikke at koste mere tid for hverken leder eller medarbejder. Det primære er i virkeligheden at komme mere struktur på processen, og kun i begrænset omfang lægge nye ting ind i processen. Eksempler på kommende handlinger og aktiviteter der understøtter videreudviklingen af strategisk MUS : - Der laves støtteværktøjer til lederne og medarbejderen til brug for forberedelse af MUS. - Der etableres en fastere struktur for MUS-samtalerne, som sikrer, at man kommer rundt de vigtigste emner. - Der vil blive udbudt et træningsforløb for lederne i anerkendende feedback metoder. - HR vil bistå lederne med at skabe overblik over enhedens opgaver, og deraf følgende kompetencebehov og adfærdsmål på enhedsniveau. Indsats 2 Digital MUS MUS-processen er i dag ikke systemmæssigt understøttet. Det er fx op til den enkelte leder eller ledelsesteamet at beslutte, hvor og hvordan man opbevarer MUS-skemaer og udviklingsplaner fra år til år, og administrationen af MUS-runden sker via Outlook. Denne proces skal gøres lettere for ledere og medarbejdere. Derfor gennemføres et pilotprojekt i 2014, hvor man implementerer et digitalt MUS-system i udvalgte enheder. Ud over at lette administrationen af MUS-runden vil et digitalt MUS-system kunne bruges til at samle al information og historik for den enkelte enheds mål og udviklingsaktiviteter. MUSmaterialet forbliver fortroligt mellem leder og medarbejder. En ny leder vil udelukkende få adgang til medarbejderens udviklingsplan. Dette for at sikre, at medarbejderens udviklingsaftaler fastholdes. For medarbejderne vil fordelen bl.a. være: - Større indflydelse på indholdet i MUS-samtalen, da medarbejderne på linje med cheferne tilpasser samtaleskemaet til netop deres situation - En synliggørelse af, hvordan han eller hun via sine opgaver bidrager med til enhedens/organisationens mål, og hvordan de individuelle udviklingsaktiviteter understøtter dette. Side 2/9

3 - Højere udbytte af processen, da der kommer en bedre understøttelse af både forberedelse og gennemførelse, og da der sker en systematisk og nemt tilgængelig dokumentation af aftaler og udviklingsplaner, hvilken igen giver et bedre grundlag for opfølgning. For lederne vil fordelen bl.a. være: - At blive støttet i den strategiske MUS-proces (forberedelse, samtale, opfølgning). - At få bedre overblik over enhedens udviklingsbehov - At få et klart overblik over, om udviklingsaktiviteterne der igangsættes, understøtter organisationens strategi og har effekt - At spare tid, da MUS processen igangsættes automatisk, og systematiseres på en enkelt måde. Eksempler på kommende handlinger og aktiviteter der understøtter digital MUS : - Der bliver igangsat et pilotprojekt i udvalgte enheder i Evaluere og lave indstilling til direktionen om evt. fuld udrulning i 2015 Indsats 3 Kompetenceudviklingsmetoder Der kan ikke sættes lighedstegn mellem kurser og kompetenceudvikling. Fremover skal vi brede vores forståelse af læring ud og blive bedre til at se alle de steder hvor udvikling/læring finder sted, og vi skal bruge mange forskellige metoder til kompetenceudvikling. Derfor skal ledere og medarbejdere blive bedre til at vurdere, hvilken kompetenceudviklingsmetode, der egner sig bedst til den udvikling der, skal finde sted. Vurderingen skal ske på baggrund af en viden om fordelene ved, og anvendelsesområderne for de forskellige kompetenceudviklingsmetoder. Brugen af de forskellige kompetenceudviklingsmetoder og den opnåede læring vil blive dokumenteret i medarbejderens udviklingsplan i digital MUS. Eksempler på kommende handlinger og aktiviteter der understøtter kompetenceudviklingsmetoder : Der vil blive udarbejdet en værktøjskasse på intranettet der indeholder: - Hjælp og vejledning til leder og medarbejder - Beskrivelse af fordelene ved, og anvendelsesområderne for de forskellige kompetenceudviklingsmetoder. - konkrete og handlingsanvisende beskrivelser af, hvordan man kan arbejde med de forskellige metoder, samt information om, hvordan man fx tidsregistrerer sidemandsoplæring. - Aftaledokumenter, skabeloner, planer m.m. der er nødvendige for at for let at kunne tage metoderne i brug. Værktøjskassen kommer til at indeholde kendte metoder, men udvalgte nye metoder vil også blive introduceret. De metoder der forventes at have den største effekt implementeres først. Indsats 4 Udviklingsveje Side 3/9

4 Medarbejderne efterlyser overblik over muligheder og tydelighed om, hvad der skal til for at blive fx fagspecialist, konsulent, projektleder, leder, eller hvad der skal til for at skifte fagligt spor, fra at være fx dyrlæge på et slagteri til at arbejde i et fagkontor i Glostrup. Der kan ikke gives klare opskrifter, men med indsats 4 etableres en ramme for ledere og medarbejdere til åbent at drøfte de mulige udviklingsveje, og hvorledes man kan arbejde sig i en given retning. Helt overordnet er der 3 forskellige udviklingsveje: Fagekspert (dybden) Udvidende (bredden) Ledervejen (Højden) Grundtanken bag indsats 4 er, at Fødevarestyrelsen kan tilbyde mange forskellige udviklingsmuligheder, men at det er op til medarbejderen at gøre brug af dem. Endvidere kan Fødevarestyrelsen ikke garantere, at udviklingen fører til nyt job som fx leder. Udviklingsretning drøftes i MUS-samtalen og skal tage afsæt i både medarbejderens ambitioner og enhedens/styrelsens behov. Samtalen munder ud i en udviklingsplan, der kan strække sig over flere år. Det er muligt at skifte udviklingsretning. Indsatsen retter sig mod både erfarne og mindre erfarne medarbejdere. HR-partneren på det enkelte forretningsområde kan involveres med henblik på sparring og rådgivning om udviklingsmuligheder. Eksempler på kommende handlinger og aktiviteter der understøtter udviklingsveje : - Udviklingsvejene vil blive formidlet i en refleksionsguide/vejledning til leder og medarbejder - Udviklingsvejene vil blive indarbejdet i MUS - Der vil blive udarbejdet en skabelon til den langsigtede udviklingsplan - Forsøgsvis vil HR tilbyde udvalgte medarbejdere muligheden for at undersøge deres udviklingsmuligheder- og potentiale i en udviklingssamtale med HR baseret på en personlighedstest. Indsats 5 Introduktion til nye medarbejdere Nye medarbejdere skal introduceres til Fødevarestyrelsen og enheden, så de får de nødvendige kompetencer og viden om det fundament der udgør Fødevarestyrelsen rammer, betingelser og værdier. Introduktionen af nye medarbejdere skal sættes i system og der skal laves et helstøbt introduktionsforløb, der har fokus på både den enhed de skal arbejde i, og til Fødevarestyrelsen som helhed. Eksempler på kommende handlinger og aktiviteter der understøtter Introduktion af nye medarbejdere : Side 4/9

5 - Der vil blive udarbejdet et skelet til brug for den lokale introduktion af medarbejderen. Skelettet består af de emner man skal omkring i introduktionen, uanset arbejdssted. Lokalt kan man udbygge skelettet med andre opgaverelevante emner. - Der vil blive udbudt kurser i Diko, Kor, PLS og Work Zone Client, som alle nye medarbejdere skal deltage i efter behov. - Der vil blive udarbejdet en digital startpakke til alle nye medarbejdere, der bl.a. skal indeholde små introfilm om fx Time Sag, datasikkerhed, Campus m.m. - Basispakkens indhold vil blive revideret, så den kommer til at afspejle, at vi er en enhedsorganisation, at vi arbejder teamorganiseret, og at der stilles krav til rollen som myndighedsperson. - Det kommer til at indgå i rekrutteringsguiden, at prøvetidssamtalen udvides til også at være en kompetenceafklaringssamtale. Indsats 6 Strategisk kursusudbud Kursusudbuddet i Campus skal afspejle de konkrete udviklingsbehov der understøtter vores forretningsstrategi og de kompetencekrav der herudover stilles til styrelsen (fx ifm. et nyt fødevareforlig). Det betyder, at der løbende skal udvikles kurser inden for fx specialisering eller vejledning og rådgivning. For at være på forkant med udviklingsbehovene, og for at tilbuddene i Campus matcher udviklingsbehovene, skal der etableres et tæt samarbejde mellem hhv. fagkontorerne, enhederne ude i landet og HR. Processen skal etableres på en måde, så det ikke resulterer i et overudbud, men fokuserer på det der giver mest effekt, og hvor det er afgørende for styrelsen, at der foreligger kursustilbud. Eksempler på kommende handlinger og aktiviteter der understøtter strategisk kursusudbud : - Der vil blive etableret en systematisk proces mellem HR, fagkontorerne og enhederne, der sikrer, at vi udbyder strategisk forankrede kurser i Campus. Processen kunne fx indeholde behovsdialogmøder med udvalgte kompetencepersoner fra fagområderne, 2 gange om året. - Det sikres at der altid er kurser i Campus, der understøtter det faglige fundament og den grundlæggende adfærd, som vi forventer at medarbejderne har. Indsats 7 Forventningsafstemning og succeskriterier Når en medarbejder skal deltage i et læringsforløb (et kursus eller andet) er det vigtigt, at leder og medarbejder er enige om hvorfor medarbejderen skal deltage i læringsforløbet, og hvad de forventer at få ud af det. Denne snak sker sandsynligvis allerede mange steder. Denne praksis vil vi gerne brede ud til alle læringsaktiviteter hos alle ledere og medarbejdere. Forventningsafstemningen og succeskriterierne skal naturligvis tilpasses til den aktivitet der igangsættes. Skal man fx på en kort 1-dags sidemandsoplæring, kan forventningsafstemningen sandsynligvis ske i en kort samtale, mens der bør laves en mere forpligtende forventningsafstemning og nedskrivning af succeskriterier ved længerevarende udviklingsforløb. Indsatsen hænger dermed tæt sammen med Indsats 1 om videreudvikling af strategisk MUS. Side 5/9

6 Eksempler på kommende handlinger og aktiviteter der understøtter Forventningsafstemning og succeskriterier : - Der vil blive stillet helt simple redskaber til rådighed, som leder og medarbejder kan bruge, når der skal laves forventningsafstemning og succeskriterier i forbindelse med læringsforløb. Dette kunne fx være et enkelt spørgsmål/svar-skema, hvor man beskriver baggrunden for valget af fx et givent kursus, hvad medarbejder og enhed skal have ud af det, og hvordan man ønsker at dele sin viden. Denne tilgang vil blive en fast bestanddel af MUS og vil kunne understøttes af et Digitalt MUS - system. Indsats 8 Effektvurderinger Vi måler allerede effekten af de store udviklingsforløb som gennemføres i Fødevarestyrelsen. Med effekt mener vi, at vi undersøger, om vi har fået det ud af forløbet som vi havde forestillet os. Indsats 8 handler om, at vi ikke kun vil vide, om vore store udviklingsforløb lever op til forventningerne,. Fremover vil vi også vide om de mindre læringsforløb, som vi bruger tid og penge på, har det udbytte vi ønskede os. Derfor hænger det tæt sammen med Indsats 7 ovenfor. Det centrale er, at vi stiller krav om, at man aktivt forholder sig til udbyttet af et forløb. Dette er også vigtigt, hvis man overvejer, om andre skal igennem et tilsvarende forløb. En effektvurdering af et individuelt læringsforløb vil i praksis typisk være en kvalitativ vurdering, foretaget af medarbejderen og nærmeste leder, hvor man med udgangspunkt i succeskriterierne vurderer om man fik hvad man kom for, og om det lærte bruges i det daglige arbejde. Med andre ord er der ikke tale om, at der skal gennemføres komplicerede og tidskrævende målinger, men blot om en aktiv stillingtagen til, om medarbejderen fik det ønskede ud af det. Eksempler på kommende handlinger og aktiviteter der understøtter effektvurderinger : - Der vil blive stillet helt simple værktøjer til rådighed, som leder og medarbejder kan bruge til at vurdere effekten af læringsforløb. - Udviklingsplanen vil blive revideret jf. ovenstående, således at effektvurderingen bliver en naturlig del af processen. Indsats 9 Videndeling Der er mange fordele ved at sætte videndeling på dagsordenen, og etablere et system der gør det nemt at dele deres viden. I forlængelse af indsats 7 og 8 ovenfor er ideen med indsats 9, at medarbejderne fremover skal dele deres viden med de relevante kollegaer efter alle læringsforløb. Hvad der skal deles, og hvem der skal deles med, afhænger af læringens indhold, og skal derfor aftales mellem leder og medarbejder før læringen igangsættes. Omfanget af videndelingen skal naturligvis også tilpasses til hver enkelt situation. Fx kan man vælge at fokusere på de 3 vigtigste temaer fra forløbet. Der kan væres situationer hvor videndeling ikke er påkrævet. Fx når der er tale om personlig udvikling. Side 6/9

7 Der stilles ikke krav til, hvilken metode der skal anvendes til videndeling. Metoden skal afhænge af, hvem der er modtageren, hvor mange der skal videndeles med og hvilket indhold der skal deles. Eksempler på kommende handlinger og aktiviteter der understøtter videndeling : - Der vil blive udviklet helt simple værktøjer til brug for videndeling. Disse vil bl.a. tage afsæt i de gode erfaringer, som laboratorierne har på området. Side 7/9

8 Fra kompetencehandlingsplanen til konkrete handlinger og aktiviteter Ovenfor er de 9 indsatser er beskrevet meget overordnet. I perioden august 2014-december 2015, skal indsatserne konkretiseres på en måde, der er let tilgængelig for alle. Det skal give mening for både lederne og medarbejderne, og være så nem og selvforklarende, at indsatserne let kan omsættes til praksis ude i enhederne. Indsatserne vil blive prioriteret således, at de aktiviteter, der forventes at have den største effekt, prioriteres højest. Implementeringsplanen er som følger: Aktivitet Indsatserne i kompetencehandlingsplanen vil løbende blive udviklet og konkretiseret. Indsatsene vil blive implementeret i følgende rækkefølge: Tidsplan August december Videreudvikling af den strategiske MUS-proces 2. Digital MUS, herunder: a. Forventningsafstemning og succeskriterier b. Effektvurdering Ovenstående punkter vil blive omsat til konkrete materialer og vejledninger, således at de vil kunne tages i brug til MUSrunden i september Introduktion af nye medarbejdere Arbejdet med at styrke introduktionen af vores nye medarbejdere påbegyndes straks efter HSU. Man vil bl.a. kunne se resultatet i en revideret basispakke primo Kompetenceudviklingsmetoder 5. Udviklingsveje 6. Strategisk kursusudbud 7. Videndeling Vi påbegynder arbejdet med indsatserne og 7 efter sommerferien Der vil der blive arbejdet parallelt med indsatserne, og indsatserne vil blive implementeret løbende frem til Digital MUS Pilotprojekt Vi skal implementere det grundlæggende digitale MUS-system i enhederne: Veterinær Syd, Fødevareenhed Midtjylland, kommunikation og kunder, Kontrolstyring, Laboratoriet i Ring- Maj 2014 september 2015 Side 8/9

9 sted, Brørup slagteri og Århus slagtehus. - De deltagende enheder informeres i uge 22 - Alle enhedschefer informeres om projektet den 11. juni. - Systemet opsættes, integreres og der kører test i majjuni måned. - Hver deltagende enhed informeres mere grundigt om digital MUS, og hvad det indebærer medio juni. - Hotline til HR for ledere og medarbejdere. - Afholdelse af digital MUS 1. sep dec. - Evaluering, inkl. udformning af spørgeskema sker nov. - apr Præsentation af resultater til direktion sker maj Evt. udrulning af digital MUS til hele FVST frem mod sep Kompetenceportal - Der skal opbygges en kompetenceportal, som indeholder alle de nye metoder, værktøjer og initiativer, som ligger i handlingsplanen. Der skal lægges stor vægt på, hvordan vi kommunikerer, og alle nye og gamle intranetsider skal gennemarbejdes. - Strukturen på kompetenceportalen og dele af nuværende indhold forventes klar i perioden august/september Revidering af det eksisterende indhold begynder i sommeren/efteråret Revideret MUS-materiale ligger klar i portalen i september Herefter fyldes indholdet i løbende i takt med, at det udvikles frem mod (Se punkt ovenfor.) Kompetencestrategi- og handlingsplan skal formidles til chefer og medarbejdere HR skal deltage på chefmøder, afholder møder rundt om i landet, nyhedsbreve, o. lign. - Orientering til enhedschefer på chefmødet d. 11. juni - HSU drøfter handlingsplanen den 16. juni - HR Nyt til ledere aug. - Formidling til FVST på centrale møder rundt om i landet. - sep. okt. HR partnere skal klæde cheferne på - HR partnere skal støtte cheferne i at arbejde med de nye elementer i strategisk MUS - Deltage på ledelsesmøder på de enkelte forretningsområder August 2014 december 2015 September 2014 oktober 2014 September 2014 december 2014 Side 9/9

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Handlingsplan om Videndeling

Handlingsplan om Videndeling R A P P O R T Handlingsplan om Videndeling H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Handlingsplan om Videndeling... 3 1.1 Sammenhæng til ledelsesgrundlag

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere