Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ."

Transkript

1 Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo. For enhver erhvervelse af produkter og ydelser fra Catillo A/S ( Catillo ) kræves det, at kunden er en registreret virksomhed ved landets offentlige selskabsmyndighed Produkter Catillo og kunden indgår en aftale med mundtlig accept, hvorefter Catillo fremsender ordrebekræftelse som bekræftelse på samme. Hvis der ingen negativ reaktion er på ordrebekræftelsen indenfor rimelig tid, er aftalen accepteret fuldt ud. Produktets specifikationer og pris fremgår af det af kunden accepterede tilbud, som sammen med indeværende forretningsbetingelser udgør kontraktgrundlaget mellem Catillo og kunden. Produktet fra Catillo består af en hjemmeside løsning med Design, Content Management opdateringsværktøj (CMS opdateringsvæktøj) samt Hosting/Webhotel samlet benævnt Produktet. I CMS opdateringsværktøjet har kunden har mulighed for selv at rette indhold på hjemmesiden. Korrekt funktion af CMS opdateringsværktøjet kan kun garanteres, såfremt kunden anvender Microsoft Windows og Internet Explorer No Cure No pay - definitioner Besøg der betales for: Henvisninger fra søgemaskiner Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ Tillægsprodukter Ud over det af Catillo leverede produkt, tilbyder Catillo en række tillægsprodukter. For disse tillægsprodukter gælder følgende: Såfremt kunden opsiger Produktet ophører leverance af eventuelle tillægsprodukter samtidig. For tillægsprodukter, der afregnes på abonnementsbasis, følger betalings- og abonnementsperioden det tilhørende Produkt. Aftale om leverance af tillægsprodukter kan ske skriftligt eller per . Catillo ApS - Forretningsvilkår Marts 2010 Side 1 af 7

2 1.5. Fakturering Alle produkter fakturerer Catillo som specificeret i det accepterede tilbud. Det herved tegnede produkt kan efter udløbet af bindingsperioden opsiges i overensstemmelse med punkt Opsigelse Produkter fornyes automatisk med samme vilkår 1 måned før periodens udløb, hvis ikke andet er aftalt skriftligt mellem kunden og Catillo. Alle opsigelser af produkter skal ske via eller brevpost til Catillo, med angivelse af hvilket produkter og evt. domæner der opsiges, samt angivelse af kontaktoplysninger hvortil Catillo kan kvittere for opsigelsen. Produkter kan ikke opsiges ved nedlukning eller flytning af domænenavne. Catillo er fra opsigelsesperiodens udløb, berettiget til at slette alle data, der relaterer sig til det/de opsagte domæne(r). Forudbetalte produkter refunderes ikke, idet forudbetalingen anses for aftale om uopsigelighed i den abonnementsperiode, som forudbetalingen vedrører Betaling og rykkerprocedure Betalingsbetingelserne fremgår af faktura. Alle produkter under samme kunde faktureres for hele abonnementsperiodens løbetid. Er betaling ikke Catillo i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder Catillo sig ret til at beregne rente 8.2% p.a. som angivet på faktura, fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Derudover vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på 35 kr. pr. faktura + pr. 1. rykkerskrivelse, og 310 i kompensationsgebyr pr. 2. rykkerskrivelse dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Ved betalingsmisligholdelse forbeholder Catillo sig endvidere retten til at iværksætte midlertidig suspension af kunden Ændring af forretningsvilkår og priser Catillo forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre nærværende forretningsvilkår. Ændringer i forretningsvilkårene vil blive informeret til alle kunder via Foretager Catillo væsentlige ændringer i forretningsvilkårene, som for kunden er af forringende art, kan kunden opsige produktet i overensstemmelse med pkt Overdragelse af aftalen Både kunden og Catillo kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser til (i) et af partens associerede selskaber, herunder et datterselskab, et holdingselskab eller et datterselskab til et sådant holdingselskab, (ii) som følge af et salg eller en overdragelse af hovedparten af alle partens aktiver, eller (iii) som følge af finansiering, fusion eller omorganisering af parten. 2. Catillo kontaktoplysninger 2.1. Almen henvendelse samt salg Catillo har normal åbningstid mandag til fredag mellem kl. 9:00 og 16:00 via telefon Generelle henvendelser kan også sendes til Catillo ApS - Forretningsvilkår Marts 2010 Side 2 af 7

3 2.2. Support 2.3. Driftsvagt Catillo holder fast ferielukket i hverdagene mellem Jul og Nytår samt hverdagen efter Kr. Himmelfartsdag. Catillo support yder dagligt kundesupport mellem 09:00 og 16:00 via eller via telefon Udenfor normale åbningstider kan Catillo driftsvagt (som varetages af Hostnordic A/S) kontaktes på telefon i forbindelse med driftsnedbrud. Det prioriteres, at driftsvagten er til indrapportering af driftsforstyrrelser og ikke supportbrug i forbindelse med anvendelsen af produkter. Enhver misbrug af driftsvagten udenfor åbningstiden vil blive faktureret med et gebyr på DKK 500. Endvidere kan driftvagtstelefonen kun benyttes til driftsforstyrrelser indenfor Catillos ansvarsområde. 3. Kundens brug 3.0. Glemte adgangskoder Catillo support afhjælper kun glemte adgangskoder til ved at nulstille adgangskode og sende den nye adgangskode til en adresse under ét hos Catillos registreret domæne, der tilhører kunden Brug af server- og linjekapacitet Catillo stiller den fornødne linie- og serverkapacitet til rådighed for Catillos produkter. Alle leverancer af server- og liniekapacitet er baseret på en forudsætning om, at der ikke indgår ekstreme eller urimelige belastninger. Såfremt der bliver ekstreme eller urimelige belastninger på kapaciteten, der direkte eller indirekte påvirker Catillos øvrige kunder, forbeholder Catillo sig retten til at tage handling herved, herunder at iværksætte midlertidig suspension af kunden. Catillo forbeholder sig ret til at opkræve vederlag for trafikforbrug ved groft misbrug af Catillo s produkter Mass-mailing og spam Mass-mailing, spam og large-scale udsending er ikke tilladt, såfremt kunden ikke har accept af modtagerne af pågældende s. Ethvert spam-brug/misbrug der kan resultere i registrering af IP er i Catillos IP-klasse som spam-værter eller henvendelser fra tredje part som modtagelse af spam, anses som en overtrædelse af nærværende vilkår fra kunden. Spamudsending vil medføre omgående afbrydelse af kundens abonnementsprodukter. Abonnementet vil ikke blive refunderet, og Catillo kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter, som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage Scanning og prope tests Enhver scanning, sikkerhedstest, prope test eller DoS angreb m.v. på én af Catillos registrerede IP adresser skal foregå i samarbejde med Catillo og varsles minimum 1 uge før den aktuelle test. Varslingen sker for at opretholde et minimum af beredskab i tilfælde af fejl, opståede problemer eller nedbrud som resultat af testen. Catillo ApS - Forretningsvilkår Marts 2010 Side 3 af 7

4 3.4. Licensering Ved aftalens indgåelse erhverver kunden en tidsbegrænset brugsret til Catillos CMS opdateringsværktøj og design, hvilken opretholdes så længe der betales vederlag for produktet Ejendomsret Data, der er registreret af kunden er kundens ejendom. Data kan til enhver tid rekvireres udleveret af kunden mod betaling af timeforbrug jf. gældende timetakst for kopiering og udlevering af data på særskilt bærbart disk-backupmedie. Catillo har ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder til CMS opdateringssystemet herunder HTML-kode. Derudover har Catillo ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Catillo, og som indgår som en del af kundens løsning. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden Catillos skriftlige accept Kundens ansvar Kunden indestår og garanterer for at Catillos produkter ikke benyttes til indsamling, registrering, lagring, bearbejdning eller manipulation af data i strid med lovgivningen eller til indsamling af ulovlige data, herunder opkobling til ulovlige links, samt at produktet ikke på anden måde benyttes i strid med de til enhver tid gældende love og foreskrifter. 3.7 Kundens kontaktoplysninger Det er kundens pligt til enhver tid at oplyse Catillo om de korrekte kontaktoplysninger såsom adresse, cvr-nummer, telefon, og telefax samt løbende at opdatere disse Krænkelse af retsforskrifter og andres rettigheder Kunden forpligter sig til at anvende Catillos produkter på en sådan måde, at der ikke herved krænkes gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder samt i øvrigt at medvirke til, at sådanne krænkelser ikke vil kunne finde sted. Såfremt Catillo konstaterer overtrædelser af kundens forpligtigelser som anført ovenfor eller strafbare forhold, dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af den med Catillo indgåede aftale, og Catillo kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede aftale og således afbryde enhver forbindelse til kundens produkter. 4. Domæner Catillo afgør suverænt, hvornår der i denne forbindelse kan være tale om overtrædelse af kundens forpligtigelser Registrering eller flytning af domænenavne Det er til enhver tid kundens ansvar at sørge for retten til domænenavnet. Kunden indestår for at kundens brug eller aktive anvendelse af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder, og at kunden ikke er bekendt med, at brugen i øvrigt strider mod retsforhold. Catillo ApS - Forretningsvilkår Marts 2010 Side 4 af 7

5 Kunden skal friholde Catillo for ethvert ansvar, der måtte være følge af, at kunden ved oprettelse, flytning eller anvendelse af domænenavnet krænker tredjepart. Ved registrering af domæner erklærer og acceptere kunden samtidigt at være omfattet af de til enhver tid gældende regler udstedt af den relevante domænenavnsadministrator samt at acceptere enhver afgørelse fra det af domænenavnsadministratorer nedsatte Klagenævn. Ved registrering af.dk domæner erklærer og acceptere kunden samtidigt at være omfattet af DIFOs til enhver tid gældende regler samt at acceptere enhver afgørelse fra det af DIFO nedsatte Klagenævn. En domæneregistrering- eller flytning vil normalt være gennemført 4 dage efter bestilling. Det er kundens ansvar at relevante oplysninger for domænet er korrekte og muliggør oprettelsen/overflytningen af domænet. Såfremt domænenavnet efter 3 hverdage fortsat ikke er registreret/flyttet eller såfremt informationerne for domænenavnet ikke er korrekte, skal kunden gøre Catillo opmærksom på dette. Catillo påtager sig intet ansvar for, at domænenavnet registreres/flyttes eller at informationerne for domænenavnet er korrekte Fornyelse af domænenavne Catillo forsøger så vidt muligt at registrere alle domænenavne, således at det er kunden, der anføres som betaler. Hermed er det ligeledes kundens ansvar at der sker rettidig betaling af domænefornyelsen. Enhver manglende betaling af fornyelse af domænet er kundens ansvar og Catillo friholdes for ansvaret, såfremt domænet ikke opretholdes Domænenavne indeholdende specialtegn Catillo registrerer domænenavne indeholdende specialtegn som Æ, Ø, Å m.fl. under gældende regler fra de respektive Top Level Domain (TLD) administratorer. Kunden erklærer sig indforstået med, at brugen af disse domænenavne medfører visse begrænsninger. Læs mere om brugen af domænenavne indeholdende specialtegn her: Drift af domæneservice udenfor Catillos ansvarsområde Catillo er ikke ansvarlig for utilgængeligheder, såfremt Catillo ikke står for driften af domænenavne; såkaldte dns-servere. Ethvert eksternt domæne skal opsættes til at pege på én af Catillo specificeret record, via CNAME records. Enhver direkte angivelse via IP-adresser (A-records) garanteres ikke af Catillo. 5. Leverandørens forpligtigelse 5.1. Ansvarsbegrænsning Catillo er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Catillo Aps med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag. Catillo ApS - Forretningsvilkår Marts 2010 Side 5 af 7

6 Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for produktet, som har givet anledning til, at kravet rejses, såfremt den forudgående abonnementsperiode er minimum et år. Hvis forudgående abonnementetsperiode er mindre end et år, begrænses erstatningsansvaret til abonnementsperiodens betaling. Catillo skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at Catillos ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed direkte fra Catillo. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra anden netværksoperatør eller underleverandør, accepterer kunden ikke, i den forbindelse, at kunne rejse noget krav om erstatning mod Catillo, men er henvist til alene at henholde sig til den pågældende netværksoperatør eller underleverandør. Omkostninger vedrørende telekommunikation mellem kunden og Catillos opkoblingspunkt, afholdes endeligt af kunden Force Majeure Forhindres Catillo i at opfylde sine forpligtelser efter denne aftales bestemmelser på grund af force majeure, suspenderes Catillos forpligtelse indtil det tidspunkt, hvor forhindringens ophør igen gør Catillo i stand til at opfylde sine forpligtelser. Forudsat at Catillo har handlet forsvarligt og foretaget alle kommercielt rimelige og relevante handlinger for at forhindre forholdets opståen, kan Catillo ikke drages til ansvar for følgende omstændigheder: Manglende leverancer for underleverandører. Driftsproblemer forårsaget af enten kundens eller Catillos underleverandører. Brand eller hærværk. Nedbrud i lokalnetværket hos kunden. Arbejdskonflikter Forsinket eller forhindret tilførsel af rå- og hjælpestoffer Ændret lovgivning Regeringsforbud Valutarestriktioner Catillo ApS - Forretningsvilkår Marts 2010 Side 6 af 7

7 Bestemmelser udstedt af Fællesmarkedets myndigheder Naturforhold Transportmuligheder Krig, oprør, terror, uroligheder Blokader, strejke, lock-out Mangel på elektricitet Ekstreme vejrforhold Anden force majeure 5.3. Personoplysninger I det omfang Catillo er databehandler, i henhold til persondataloven, gælder følgende: Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet Immaterielle rettigheder Catillo bevarer alle rettigheder til software, know-how, opfindelser og lignende, som udvikles eller anvendes af Catillo i forbindelse med de aftalte leverancer. Alle rettigheder til data der tilvejebringes af kunden tilhører kunden eller 3. part Tvister, lovvalg og værneting 5.6. Fortolkning Denne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres i byret ved Catillos hjemting, hvilket dog ikke er til hinder for sagens henvisning til Landsret eller Sø- og Handelsretten efter de til enhver tid gældende regler herom. Uanset den anførte vedtagelse om værneting skal enhver tvist søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters (DITA) mediationsprocedure (www.danske-it-advokater.dk). Mediation indledes ved, at en af parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden part med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkravet om mediation. En part er uberettiget til at søge tvisten løst retsligt før parterne har søgt tvisten løst ved mediation. Som minimum har en part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En part er dog berettiget til at indlede retssag, såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse forretningsvilkår og øvrige aftalers vilkår, skal nærværende forretningsvilkår danne grundlag for fortolkningen og således have forrang. Catillo ApS - Forretningsvilkår Marts 2010 Side 7 af 7

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere