Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009"

Transkript

1 Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Referat af ordinær generalforsamling nr. 50 i Sorgenfrivængets Ejerlaug fredag den 13. november 2009, afholdt i Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby. 0. Velkomst Formanden Torben Eriksen bød velkommen til fejringen af Ejerlaugets 50 års jubilæum. I anledning af jubilæet havde Bestyrelsen besluttet at afholde generalforsamlingen på Frilandsmuseet med en buffet, samt at udvide aftenens program med et foredrag af arkivar Jeppe Tønsberg fra Byhistorisk Samling for Lyngby Taarbæk Kommune. Aftenen startede med spisning. Derefter kom arkivar Jeppe Tønsberg og holdt sit fordrag om det gamle Virum. Herefter afholdtes generalforsamlingen. 0.1 Spisning og foredrag Spisningen bestod i anledning af jubilæet af en dejlig buffet. En beboer, Hanne Dalby i nr. 13, havde forfattet en sang om Ejerlaugets 50 års liv, der blev afsunget. Herefter holdt Jeppe Tønsberg sit foredrag om det gamle Virum. Foredraget omhandlede Virums bymæssige udvikling fra bondeby og frem til Virums udseende omkring 1960, med særligt focus på området hvor Sorgenfrivænget ligger. Hertil benyttede Jeppe Tønsberg billeder af gamle matrikelkort og billeder af karakteristiske bebyggelser op gennem perioden Formanden takkede Jeppe Tønsberg for et meget interessant og underholdende foredrag og forsamlingen kvitterede med stor applaus. Generalforsamling Formanden bød velkommen til 45 deltagere, repræsenterende 30 huse. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jean Peronard, nr. 11, der valgtes enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Gav herefter ordet til formanden. 2. Formandens beretning 2.1 Bestyrelsens konstituering Efter sidste generalforsamling konstituerede Bestyrelsen sig med Torben Eriksen som formand, Per Heymann som kasserer og næstformand. Desuden med Christa Myhre som nyvalgt sekretær og Ole Hviid-Nielsen samt Pouel Pedersen uden portefølje. 2.2 Varmecentralen Vores nye topmoderne varmecentral har kørt tilfredsstillende og med en besparelse i forbrug af gas (ca. 15 %) og el (ca. 50 %) i forhold til det gamle kedelanlæg. Dog har vi fået en klage over støj fra skorstenen, hvilket er blevet løst ved eftermontering af lyddæmpere på toppen af skorstenen. Yderligere har vi gennemført en forenkling af varmecentralens alarmanlæg, hvilket også har givet en besparelse i omkostningerne. 2.3 Veje Dong har gennemført en tiltrængt udskiftning af vore vejbelysningslamper, og efterfølgende udbedret nogle asfaltskader, som de havde forvoldt på stien langs banen.

2 2.4 Hækkeklipning Som sædvanligt har der været opstillet en container til haveaffald. Formanden gjorde opmærksom på, at ejerne af husene langs banestien skal renholde denne på samme måde, som alle skal renholde fortovene. Han præciserede, at beboerne også har vedligeholdelsespligten af deres hække langs baghaverne samt jorden nedenfor (hæk og ukrudt hører sammen). BaneDanmark har overdraget klipningen af hækken langs banen til Lyngby Taarbæk Kommune (LTK), og den er i år for første gang blevet udført af LTK, og det var med et godt resultat. BaneDanmark er kontaktet vedrørende beskæring af træerne langs banestien, da de breder sig ind over enderækkehusenes grunde. BaneDanmark har planlagt at foretage en udtynding af bevoksningen langs banen i starten af næste år, vi vil følge op på beskæringen, når dette arbejde begyndes i januar februar. 2.5 Hybridnet Vi har ikke fundet et alternativ til vort hybridnet, der stiger voldsomt i pris, hvert år. Skift fra fuldpakken som vi har nu til mellempakken, vil ikke blive billigere, da vi har rabat på vores pris for fuldpakken. 2.6 Snerydning Vi har fornyet vores aftale med Kommunen om glatførebekæmpelse af vore veje. Aftalen omfatter grusning/saltning samt snerydning med plov, når der er behov. Prisen er sat op fra sidste år 374 kr. til kr. 383 per ejendom per år. Vores aftale med gartnerfirmaet, Brock & Søn, om at foretage saltning og snerydning af fortovene har fungeret tilfredsstillende og fortsættes derfor. Vi har fået et tilbud med en pris, der er noget højere end sidste år, bl. a. på grund af stigende pris på urea, der anvendes i stedet for vejsalt for at undgå skader på hækkene. Formanden vil forsøge at forhandle prisen. De enkelte beboere har mulighed for at træffe særaftaler med firmaet om rydning af indkørsler m.m. 2.7 Lokalplan Vort udkast til lokalplan afventer stadig Kommunens behandling. Indtil det sker, vil vi anvende udkastet til at informere om de forhold, der gælder for bebyggelsen. Servitutsagen for nr. 41 er også trukket ud, idet Kommunen endnu ikke har udført den bygningsregistrering af vores huse, som er forudsætning for Kommunens behandling af servitutsagen. Bygningsregistreringen var planlagt til udførelse i 2008, men den er blevet nedprioriteret. 2.8 Tage Projektet vedrørende isolering oven på husenes tage er nu godkendt af Kommunen, og de relevante beskrivelser og tegninger er lagt på hjemmesiden. Projektet danner nu model for en korrekt udførelse af merisolering på tagene, og vi sikrer os herved, at vi ved tilsvarende fremtidige efterisoleringer får ens udseende af de forhøjede tage. Det færdige resultat kan ses på nr Hjemmeside Bestyrelsen har lavet en hjemmeside for bebyggelsen med navnet Det er hensigten at bruge hjemmesiden til at informere beboere og andre interesserede om begivenheder, medlemsliste, vedtægter, lokalplan, bestyrelsesmøder, anbefalede leverandører, rabatter og hvad man nu måtte finde på Varmemålere Bestyrelsen blev ved sidste generalforsamlimng bedt om at undersøge, om der findes en mere tidssvarende måde at måle og aflæse varmeforbruget på i stedet for fortsat brug af de nuværende 2

3 fordampningsmålere. Ideen skulle være dels at sikre en retfærdig afregning og dels opnå en billigere aflæsning, hvorved vi kunne spare på udgifterne til Clorius for aflæsning. Bestyrelsen har indhentet tilbud på installering af en energimåler samt to nye varmtvandsmålere per hus, som alle kan aflæses uden for huset. Det billigste tilbud lyder på ca kr. per hus forudsat, at der udskiftes målere i alle 45 huse. Hvis kun et hus ønsker at installere måleudstyret koster det ca kr. En installation vil kræve, at målerne verificeres hvert 6 år. En anden mulighed er at udskifte de nuværende fordampningsmålere med elektroniske målere monteret på hver radiator. Dette vil koste ca kr. per hus under forudsætning af, at alle huse udskifter til elektroniske målere. Denne pris omfatter ligeledes udskiftning af de to varmtvandsmålere. En installation vil kræve, at målerne verificeres hvert 6 år. Bestyrelsen har vurderet tilbuddene og finder, at når investeringen skal kunne forrentes og afskrives over en 5-6 års periode, kan en beslutning om at gå videre med sagen ikke forsvares økonomisk Bestyrelsesansvar Med baggrund i oplysninger i pressen om erstatningskrav mod frivillige bestyrelser i sportsklubber, har Bestyrelsen vedtaget at tegne en ansvarsforsikring for Ejerlaugets bestyrelse på kr. 1 million. Prisen er ca. kr per år. Dirigenten udbad sig derefter spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. Niels Ebbe Damgaard nr. 57: Spurgte om tilstanden på varmeledningerne i jorden var i orden: Per Heymann svarede, at det var hans overbevisning, at tilstanden er OK, og at der ikke er korrosion i rørene. Formanden tilføjede: Hele varmeanlægget er korrosionsbeskyttet med alle moderne midler. Margit Thomsen, nr, 39, gjorde opmærksom på, at der er forskellige opfattelser vedrørende vedligeholdelse af hække og jordstykket nedenfor, da ikke alle jordstykker bliver vedligeholdt. Formanden slog fast, at vedligeholdelsen af hæk og ukrudt på jordstykket hører sammen. Generalforsamlingen havde herudover ingen kommentarer til formandens beretning og tog denne til efterretning. 3. Godkendelse af regnskaber Kassereren redegjorde for de udsendte regnskaber: Varmeregnskabet endte med et overskud trods en forskrækkelse i december, hvor HNG pludselig opkrævede ekstra kr for det foregående år på grund af en fejl i deres system. Heldigvis har vor ny varmecentral givet en stor besparelse, og gasprisen faldt i vinter, hvorfor vi nu har fået godt kr retur for varmeåret. Totalt har vi således brugt færre kr. end budgetteret. Nogle beboere har bedt om en forklaring på deres varmeopgørelse, idet tallene for m 3 forbrug og gaspris ikke stemmer med de faktiske forhold. Dette skyldes, at Clorius har slået prisen for årets forbrug sammen med det ekstra opkrævede beløb. De rigtige tal er indført i det udsendte Varmeregnskab. Forbruget i m 3 er et fiktivt tal, som Clorius har beregnet med det formål at kunne omregne korrekt til kwh pris, der bruges af de huse, der har installeret gulvvarme og en totalenergimåler. Det korrekte m 3 forbrug er m 3 Vort lån fra HNG er et 10-årigt annuitetslån, og derfor er under udgifter opført såvel afdrag som renter herpå. Normalt betales 8 rater, men dette år nåede vi kun at betale 6 rater. Reparationer er blevet dyrere end budgettet, idet der blev udskiftet ventiler i enderækkehusene for at sikre flowet af varmt vand til alle. Serviceomkostningerne er normale, men er større end budget på grund af at en postering er ændret fra forsikring til service. Der har været et fald i omkostning til el, da varmecentralen er moderniseret med moderne energibesparende el-motorer. Vand er desværre blevet meget dyrere på grund af LTK s forøgede m 3 pris. Forsikringen er lavere på grund af ovenstående flytning af en postering og en omlægning af vore forsikringer. De øvrige udgifter 3

4 har været som budgetteret. Da regnskabet giver mulighed herfor, foreslår bestyrelsen en henlæggelse på kr , hvorved den samlede tilbagebetaling til beboerne bliver lidt større end det budgetterede beløb, knap kr Vi opnår ved denne henlæggelse på kr at vi har en reserve næste år, hvor udgifterne er budgetteret større end indtægterne. Laugsregnskabet er kommet ud med et relativt stort underskud på ca. kr Vi har valgt, at føre en ret stor renteindtægt på kr på vor højrentekonto som en indtægt på laugsregnskabet. Den skyldes den store opsparing til en ny varmecentral. Renovation er steget meget og vinterforanstaltningerne, der er ført under veje har været dyrere end budgetteret. Diverseposten på godt kr er brugt til at betale for et projekt for en forbedret tagkonstruktion for de huse, hvor der måtte ønskes en bedre isolation. Balancen viser, at kapitalkontoen er reduceret til godt kr Dirigenten udbad sig kommentarer fra generalforsamlingen til regnskaberne. Der var ingen kommentarer. Dirigenten spurgte derefter, om generalforsamlingen kunne godkende de udsendte regnskaber. Regnskaberne blev herefter godkendt. 4. Forelæggelse af budgetter til orientering Kassereren gennemgik næste års budgetter: Budget for varmeregnskabet. Gasprisen er baseret på foreløbige oplysninger fra HNG. På nuværende tidspunkt forlyder det, at gasprisen vil være faldende, men bestyrelsen fastholder budgettallet som en sikkerhed. Afdrag på vort lån hos HNG til den ny varmecentral er højere, idet vi i år skal betale de normale 8 rater. Reparationer er sat til kr , idet der altid vil være dele i systemet, der skal vedligeholdes. Service er større, idet vi nu skal betale en servicekontrakt til kedelleverandøren, hvor der det foregående år var indeholdt service i leveringskontrakten. Vandprisen til LTK vil stige. Forsikring indeholder nu en forsikring for bestyrelsesansvar. Ved uændrede varmebidrag vil der opstå et underskud på kr , der kan finansieres ved brug af det henlagte beløb på kr , hvorved der også skulle blive mulighed for at tilbagebetale et mindre beløb til beboerne. Laugsbudget. Der vil komme en stigning i prisen for renovation. Ligeledes sædvanlige stigninger på de forskellige udgiftsposter. Kabel TV vil stige. Posten veje på kr dækker dels abonnement for vintervedligeholdelse til kommunen samt snerydning af fortovene. Ved uændret laugskontingent vil der opstå et underskud på ca. kr , der kan tages af kapitalkontoen. Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål til budgetterne. 5. Fastsættelse af laugskontingent og varmebidrag Bestyrelsen foreslog uændret varmebidrag og laugskontingent. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. De medlemmer, der har haft en stor efter- eller tilbagebetaling på varmeregnskabet må dog påregne, at der kan ske en regulering i deres månedlige á conto bidrag. 6. Valg i henhold til vedtægternes 14

5 Ole Hviid-Nielsen og Christa Myhre var på valg. Ole var villig til genvalg, hvorimod Christa ønskede at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog valg af Lette Hertz, nr. 79 til den ledige plads. Der var ikke andre kandidater og alle blev valgt. Vores nuværende revisor Henrik Mortensen i nr.73 ønskede ikke genvalg. Som ny revisor foreslog bestyrelsen Mogens Kjær i nr.7. Som revisorsuppleant foreslog bestyrelsen genvalg af Michael Staun. Begge kandidater blev valgt. 7. Indkomne forslag Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag. 8. Eventuelt Kirsten Fogh, Sorgenfrivænget nr.:45: Takkede for godt naboskab i mange år og fortalte, at hendes hus er solgt per 1. februar 2010 til Jes og Lasse Bratz Birk. Formanden anmodede deltagerne om løbende at meddele ændringer til den udsendte adresseliste, som formanden holder ajour. Formanden takkede bestyrelsen for det forløbne års indsats. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen. Virum den 1. november Sign Sign Jean Peronard, dirigent Ref. Per Heymann Torben Eriksen, formand

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere