KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe."

Transkript

1 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale godtgørelse til klagerne som følge af, at indklagede havde oplyst fejlagtigt om udgift til forsikringspræmie. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede havde oplyst fejlagtigt om udgift til varme. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgik af opkrævning dateret 14. december 2009 fra sælgers forsikringsselskab, at sælgers udgift til forsikring for ejendommen for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 udgjorde henholdsvis præmie kr. samt brand og stormfaldsafgift kr., eller i alt kr. Det fremgik af energimærke af 11. januar 2010 for ejendommen bl.a.:

2 2 [ ] [ ] Det fremgik af salgsopstilling dateret 19. oktober 2009, at oplysning om udgift til forsikring var baseret på sælgers forsikringsudgift, og at udgiften hertil udgjorde kr. Det fremgik videre af salgsopstillingen, at aktuel a conto udgift til varme udgjorde kr. Sælgers seneste årsforbrug og udgift hertil var ikke angivet, ligesom der ikke var angivet udgift til vand og vandafledning. Den 5. marts 2010 sendte klagernes ejendomsmægler sine bemærkninger til et udkast til købsaftale til indklagede. Det fremgik heraf bl.a.: Da køber ikke er interesseret i at fyre med [nuværende] oliefyr overtages evt. resterende oliebeholdning uden beregning. Køber bortskaffer den ikke-lovlige olietank. Sælger fjerner evt. restlager af affaldskorn til fyring forinden overtagelsen.[ ] Den 11. april 2010 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen til en kontantpris på kr. med overtagelse den 1. juni Det fremgik af købsaftalen, at der forelå et energimærke dateret 11. januar Det fremgik videre af købsaftalen, at handlen var betinget af købers advokat/rådgivers godkendelse af handlen, og det fremgik, at ejendommen var en landbrugsejendom, men at handlen var

3 3 betinget af, at landbrugspligten blev fjernet. Det fremgik videre bl.a.: [ ] Det fremgik ligeledes af købsaftalen, at køberne udover købsaftalen bl.a. modtog sælgers forsikringspolice fra Alm. Brand., årsopgørelse for vandafledning 2008 samt energimærke for ejendommen. I den til købsaftalen hørende salgsopstilling var oplysning vedrørende sælgers udgift til forsikring gentaget. Det fremgik videre af salgsopstillingen bl.a.: [ ] Klagerne modtog forsikringsforslag af 6. maj 2010 fra Alm. Brand. Det fremgik af forslaget, at udgift til bygningsforsikring udgjorde kr., og at udgift til

4 4 landbrugsforsikring udgjorde 766 kr. Den 19. juli 2010 skrev klagernes ejendomsmægler til indklagede. Det fremgik heraf bl.a.: Klagerne har bl.a. anført: Indklagede skal betale godtgørelse og erstatning til klagerne som følge af, at indklagede har anført fejlagtige udgifter i salgsopstillingen til forsikring samt for varme. Indklagede har i den første salgsopstilling på ejendommen, som klagerne modtog, anført varmeudgift til kr. pr. år, forsikringsudgiften til kr. pr. år, samt anført udgift til ejerskifteforsikring til kr. Vand og vandafledningsafgift var ikke anført. I den til købsaftalen hørende salgsopstilling var varmeudgiften anført til kr. pr. år, forsikringsudgiften til pr. år, udgift til ejerskifteforsikring til kr. og udgift til vand og vandafledning var anført til 964 kr. pr. år.

5 5 Det er ikke korrekt, når indklagede hævder, at det ikke var muligt at indhente et forsikringstilbud på ejendommen. På det tidspunkt, hvor ejendommens status endnu ikke var ændret, indhentede klagerne tilbud fra 2 forskellige forsikringsselskaber. Mere eller mindre konstruerede beløb taget ud af en sammenhæng fra sælgers samlede forsikringer må være sagen uvedkommende, når indklagede til enhver tid kunne have indhentet et reelt forsikringstilbud. Klagerne fik ikke i forbindelse med købet af ejendommen udleveret kopi af ejendommens gældende forsikring. Trods gentagne efterfølgende henvendelser er det ikke lykkedes for klagerne at få indklagede til at udlevere kopi af denne. Klagernes interesse i at se forsikringen var ikke begrundet i mistanke om, at beløbet i salgsopstillingen ikke skulle været tilstrækkeligt, men i interesse for selve dækningen, idet forsikringen skulle være dækkende for klagerne, indtil klagernes egen forsikring kunne træde i kraft. Indklagede forsømte at gøre klagerne opmærksomme på, at ejendommen udover det gamle fastbrændselsfyr var udstyret med et gammelt oliefyr, som blev brugt til opvarmning i overgangsperioderne samt til opvarmning af brugsvand i hele sommerperioden. Udgiften til fyringsolie er ikke nævnt nogen steder. Klagernes har ikke bidt mærke i energimærkets vigtighed og dermed ikke i afvigelsen i varmeudgiften fra energimærke og til salgsopstilling. Det er beklageligt men hændeligt for en lægmand. I den endelige salgsopstilling var udgiften til varme oplyst til kr., hvilket er mindre end i den oprindelige salgsopstilling, men klagerne regnede selvfølgelig med, at indklagede havde rettet til det faktiske tal, ikke mindst da klagerne kunne se, at sælgerandelen af ejerskifteforsikringen var rettet fra det oprindelige og fejlagtige beløb på kr. til det ifølge ejerskifteforsikringstilbuddet korrekte beløb på kr. Efter handlens indgåelse blev klagerne opmærksomme på differencerne, og klagerne henvendte sig til indklagede herom. Indklagede lovede at vende tilbage til sagen, men klagerne hørte intet fra indklagede. Det er ikke korrekt, som af indklagede anført, at klagernes købermægler havde været bekendt med det fejlagtige beløb til varmeudgift. Klagernes købermægler blev ligesom klagerne først nogen tid efter handlens indgåelse opmærksom på fejlen og nævnte denne over for indklagede i en telefonsamtale, umiddelbart inden den skriftlige klage blev sendt til indklagede. Indklagede har ikke svaret på klagernes henvendelse af 19. juli 2010, selvom indklagede lovede flere gange at ville svare.

6 6 Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale godtgørelse eller erstatning til klagerne. Ejendommen var i salgsperioden en landbrugsejendom, der ved salg skulle nedlægges. Det var ikke muligt for indklagede at indhente forsikringstilbud på den type ejendom hverken hos Nykredit Forsikring eller andre forsikringsselskaber, og da ejendommen efter et salg ikke længere ville være en landbrugsejendom, ville det ikke være retvisende at sætte sælgers forsikringspræmie ind i salgsopstillingen, idet sælger betalte for en fuld landbrugsforsikring. Derfor blev der anslået en forsikringspræmie på kr. Som nævnt i salgsopstillingen, der hørte til købsaftalen, dækker de kr. kun en brandforsikring på ejendommen og intet andet. Indklagede kunne på salgstidspunktet ikke vide, om det overhovedet var muligt at forsikre ejendommen mod andet end brand. Klagernes købermægler har i brev af 19. juli 2010 til indklagede nævnt, at klagerne ikke havde fået en kopi af brandforsikringspolicen, hvilket beviser, at klagerne var bekendt med, at det kun var udgiften til brandforsikring, der var medtaget i salgsopstillingen. Indklagede kan ikke være ansvarlig for klagernes fremtidige udgift til forsikring, og sælgers anslåede udgift til forsikring på kr. er større end sælgers faktiske udgift til bygningsbrand på kr. Dermed har klagerne ikke lidt noget tab. Sælger fyrede med henholdsvis træpiller og affaldskorn. Ifølge sælgers oplysninger kom udgiften til varme ikke over kr. om året på grund af det alternative brændsel. Der kunne ikke oplyses et eksakt varmeforbrug på ejendommen, og derfor var der anslået et varmeforbrug på kr. i den første salgsopstilling, som klagerne fik udleveret. Klagerne var fuldt informeret om ejendommens opvarmning og om ejendommens faktiske varmeforbrug. Klagerne fik fremvist ejendommen af sælger, hvor bl.a. fyret og opvarmningsformen blev grundigt gennemgået med klagerne. Energimærket var til rådighed for klagerne i ca. 3 måneder forud for klagernes underskrift af købsaftalen, og dermed havde klagerne også kendskab til det beregnede varmeforbrug på kr. Udgiften til varme blev rettet til det i energimærket nævnte, og man behøver ikke at være fagmand for at se, at der er taget fejl af beløbene i energimærket til udgift og forbrug, hvilket også var det klagernes købermægler nævnte for indklagede i den første telefoniske henvendelse. Så det er helt tydeligt, at klagernes rådgiver var bekendt med dette under hele forløbet. Klagerne er derfor i ond tro om, at varmeforbruget kun beløb sig til kr., idet klagerne hele tiden har været bekendt med den beregnede udgift til varme på kr. Klagerne har efter overtagelsen udskiftet fyret på ejendommen og bedt sælger om inden overtagelsen at fjerne kornlageret, som blev anvendt som brændsel. Klagerne havde mulighed for at fortsætte med den opvarmningsform, som sælger brugte.

7 7 Klagerne var generelt meget grundige, og klagerne undersøgte i forbindelse med indgåelse af handlen alt om ejendommen, ligesom klagerne undersøgte salgsopstillingen ned til mindste detalje. Indklagede kan derfor konkludere, at klagerne var fuldt bekendt med ejendommens varmeforhold og varmeforbrug og bekendt med ejendommens forsikringsforhold, og sælgers udgift til varme og forsikring dokumenterer, at klagerne ikke har lidt noget tab. Nævnet udtaler: Nævnet skal udtale kritik af indklagede som følge af, at indklagede ikke har svaret på klagernes henvendelse om differencen i ejer- og anvendelsesudgifter. Det fremgår af bekendtgørelse om ejendomsformidling 18, stk. 2, at det er sælgers nuværende forsikringspræmie, der skal indgå i salgsopstillingens brutto- og nettoberegning. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede har angivet, at forsikringspræmien var baseret på sælgers forsikringsudgift, og at denne udgjorde kr., når sælgers udgift til forsikring rettelig udgjorde kr. Hertil kommer, at indklagede ikke har oplyst, at udgift hertil var anslået og hvorfor. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af ejerudgift ved køb, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på rimelig godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Nævnet finder, at klagerne er i god tro om oplysningerne om udgiften til forsikring, og finder derfor, at indklagede skal betale en godtgørelse til klagerne svarende til differencen mellem sælgers præmie på kr. og den i salgsopstillingen oplyste præmie kr. kapitaliseret med en faktor 10, svarende til i alt kr. Det forhold, at det var oplyst, at der alene var tale om brandforsikring, og at Nykredit ikke tilbød husforsikring på ejendommen, kan ikke føre til et andet resultat. Det fremgår af bekendtgørelse om ejendomsformidling 20, stk. 2, at der i salgsopstillingen vedrørende udgifterne til vand og varme skal gives oplysning om sælgers seneste årsforbrug og udgiften hertil. Såfremt der foreligger et energimærke, hvoraf de faktiske og de beregnede anvendelsesudgifter fremgår, kan oplysning i stedet ske ved henvisning til denne, idet de faktiske anvendelsesudgifter, som er angivet i energimærkningen dog altid skal gengives i salgsopstillingen. Ved i salgsopstillingen at oplyse en varmeudgift, der ikke var sælgers seneste årsudgift, har indklagede tilsidesat sine pligter efter lovgivningen. Nævnet udtaler derfor sin kritik heraf. Hvorvidt klagerne har modtaget oplysninger fra indklagede og sælger om ejendommens opvarmning og udgift hertil, og således var bekendt med, at oplysningen i salgsopstillingen ikke stemte overens med de faktiske forhold, finder nævnet forudsætter en nærmere bevisførelse, herunder forklaringer fra de involverede personer.

8 8 En sådan bevisførelse ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Dette spørgsmål afvises således fra nævnsbehandling. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne. Konklusion: Indklagede skal herefter betale kr. til klagerne. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra 2. december 2010, til betaling finder sted. Indklagede skal endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal erstatte klagers udgift til tilslutning til offentlig kloak.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal erstatte klagers udgift til tilslutning til offentlig kloak. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ole K. Jørgensen Maribovej 141 4900 Nakskov Nævnet har modtaget klagen den 23. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere