KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr ,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve."

Transkript

1 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede ikke oplyste klagerne om, at indklagede havde ændret angivelse af boligarealet i købsaftalen. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr ,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. Klagerne fik i den forbindelse udleveret salgsopstilling af 24. oktober Det fremgik af salgsopstillingen, at boligarealet var angivet til 180 m 2, at det bebyggede areal var 90 m 2, at der var en kælder på 90 m 2. Det fremgik videre, at der var 4 værelser, og det

2 2 fremgik, at der var andre bygninger heraf garage/carport 0/21 m 2. Af salgsopstillingen fremgik endvidere plantegning for ejendommen: Indklagede har til sagen fremsendt kopi af BBR-ejermeddelelse af 21. april Heraf fremgår, at bebygget areal er 90 m 2, kælderens samlede areal 90 m 2 og samlet boligareal i bygningen er angivet til 180 m 2. Antallet af værelser var angivet med 2 ligesom det var anført, at disse blev anvendt til beboelse. Den 13. november 2007 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen til en kontantpris på kr ,00. Købsaftalen var betinget af klagernes advokats godkendelse af handlen i sin helhed. Af den til købsaftalen hørende salgsopstilling dateret den 13. november 2007 fremgik, at boligarealet nu var angivet til 90 m 2. Antal værelser var angivet som 4 værelser fordelt på stue, soveværelse samt 2 gode børneværelser. Plantegning var ikke ændret i forhold til den tidligere til klagerne udleverede salgsopstilling. Klagerne fik i forbindelse med underskrivelse af købsaftalen udleveret bl.a. BBRejermeddelelse og tilstandsrapport. Af BBR-ejermeddelelse af 13. november 2007 fremgik det, at samlet boligareal i

3 3 bygningen var 90 m 2 samt, at der var 4 værelser, som alle blev anvendt til beboelse. Carporten var angivet til 21 m 2 og den overdækkede terrasse var ikke nævnt. Af den til klagerne udleverede tilstandsrapport fremgik det af side 6 bl.a.: Den 19. november 2007 skrev klagernes advokat til indklagede bl.a.: Tak for den fremsendte købsaftale med underbilag, som jeg har haft lejlighed til at gennemgå med mine klienter. På baggrund heraf kan jeg godkende købsaftalen under følgende forudsætninger:

4 4 at køber modtager tilrettet BBR Den 16. januar 2008 rykkede klagernes advokat indklagede for en tilrettet BBRejermeddelelse. Indklagede skrev den 17. januar 2008 til kommunen og bad om en tilrettet BBRejermeddelelse. Indklagede medsendte den nuværende BBR-ejermeddelelse med rettelser med håndskrift for arealer for bebyggede arealer 74 m 2, for kælder 74 m 2 samt for samlet boligareal 148 m 2. Carportens areal var rettet til 15 m 2 og der var yderligere påført en overdækket terrasse på 17 m 2. Indklagede fremsendte endvidere side 6 fra tilstandsrapporten. Den 1. februar 2008 overtog klagerne ejendommen. Den 21. februar 2008 udskrev kommunen en ny BBR-ejermeddelelse, hvoraf det nu fremgik, at det bebyggede areal var 90 m 2, kælder 90 m 2 samt samlet boligareal i bygningen 90 m 2. Antal værelser som anvendtes til beboelse var stadigvæk angivet til 4. Klagerne henvendte sig til en ejendomsmægler for at få foretaget en vurdering af ejendommen. I forbindelse hermed medbragte denne ejendomsmægler en BBRejermeddelelse dateret 23. december Heraf fremgik det, at samlet boligareal i bygningen udgjorde 74 m 2. Antallet af værelser til beboelse var angivet med 4. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klagerne, Af den første salgsopstilling fremgik det, at ejendommens samlede boligareal var 180 m 2. Indklagede ændrede imidlertid dette areal i den til købsaftalen hørende salgsopstilling til 90 m 2. Klagerne modtog først en ny BBR-ejermeddelelse sidst i februar efter overtagelsen af ejendommen den 1. februar Årsagen hertil var, at indklagede først skulle have tilføjet carporten. Af denne BBR-ejermeddelelse fremgik det, at boligarealet var 90 m 2. Da klagerne i december 2008 havde en anden ejendomsmægler ude for at vurdere ejendommen medbragte denne en BBR-ejermeddelelse dateret 23. december Her var boligarealet nu 74 m 2.

5 5 Klagerne tog herefter kontakt med kommunen, og klagerne fik her oplyst, at det rigtige boligareal var 74 m 2. Klagerne mangler herefter 16 m 2 i forhold til den seneste salgsopstilling, som i forvejen var ændret betydeligt i forhold til de oprindelige oplyste 180 m 2. Af begge salgsopstillinger fremgår det, at ejendommen indeholder 4 værelser. Det beskrives endvidere i teksten, at værelserne består af en stue, et soveværelse og to børneværelser. Dette er ikke korrekt, idet kælderen ikke er godkendt til beboelse, som klagerne havde fået oplyst. Ejendommen indeholder således kun stue og soveværelse, som godkendt til beboelse. Samlet mangler klagerne således 16 m 2 og 2 værelser. Det er ikke korrekt, som af indklagede anført, at klagerne beså ejendommen sammen med håndværkere. Klagerne havde deres fædre med. Under fremvisningen af ejendommen oplyste indklagede flere gange, at kælderen var godkendt til beboelse. Aftalen om, at BBR-ejermeddelelsen skulle tilrettes handlede udelukkende om, at carporten skulle skrives på BBR-ejermeddelelsen, hvilket den ikke havde været tidligere. Klagerne har af kommunen fået oplyst, at BBR-ejermeddelelsen blev ændret igen i marts 2008 til et boligareal på 74 m 2. Denne rettelse har klagerne aldrig fået tilsendt, og kommunen har ikke kunnet finde dokumentation for, hvorfor denne ændring er sket og af hvem. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne. Klagerne besigtigede ejendommen flere gange, både selv og sammen med familien samt med håndværkere, da klagerne gerne ville ombygge ejendommen. Ved gennemgangen af ejendommen med klagerne konstateres det, at boligarealet ikke var korrekt, og den 13. november 2007 modtog indklagede en ny BBR-ejermeddelelse fra kommunen, hvoraf det fremgik, at boligarealet var 90 m 2 og kælderarealet 90 m 2. Ud fra dette blev der den 13. november 2007 udarbejdet en købsaftale betinget af klagernes advokats godkendelse.

6 6 Klagernes advokat modtog alle handlens dokumenter og gennemgik dem med klagerne. Indklagede konstaterede, at der i tilstandsrapporten side 6 var registreret et boligareal på 148 m 2, d.v.s. 74 m 2 bebygget areal og et kælderareal på 74 m 2. Den 19. november 2007 modtog indklagede klagernes advokats godkendelse af handlen med forbehold for, at BBR-ejermeddelelsen blev tilrettet, det vil sige, at boligarealet i BBR-ejermeddelelsen skulle passe med det faktiske areal i tilstandsrapporten. Indklagede kontaktede herefter kommunen og fremsendte tilstandsrapporten som dokumentation og bad om at få BBR-ejermeddelelsen rettet. I hele processen har klagerne og disses advokat været med, og det fremgår tydeligt, at problematikken omkring BBR-ejermeddelelsen har været kendt af alle parter. Nævnet udtaler: Nævnet finder det, henset til at 90 m 2 af ejendommens areal var i en kælder, kritisabelt, at indklagede i den første salgsopstilling uden videre anførte et boligareal på 180 m 2. Indklagede burde nærmere have undersøgt, om kælderen var godkendt til beboelse. Det fremgår af sagen, at indklagede ændrede boligarealet fra 180 m 2 til 90 m 2 i den til købsaftalen hørende salgsopstilling. Indklagede ændrede imidlertid ikke oplysningerne om de 2 værelser i kælderen. Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke særskilt i købsaftalen gjorde klagerne opmærksomme på, at boligarealet var ændret i forhold til den oprindelige salgsopstilling, som klagerne havde fået udleveret. Nævnet finder det endvidere alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke udtrykkeligt i købsaftale og salgsopstilling anførte, at rummene i kælderetagen ikke lovligt kunne anvendes til beboelse, samt kritisabelt at indklagede anvendte betegnelsen værelser i plantegningen om rum, som ikke lovligt kunne anvendes til beboelse. Klagerne var repræsenteret ved advokat. Klagernes advokat fik i forbindelse med sin godkendelse af handlen udleveret BBR-ejermeddelelse og tilstandsrapport. I forbindelse med sin godkendelse af handlen gjorde klagernes advokat bl.a. sin godkendelse betinget af, at klagerne modtog en tilrettet BBR. Klagerne har anført, at årsagen til, at klagernes advokats bad om en tilrettet BBRejermeddelelse var, at den på ejendommen beliggende carport ikke fremgik af den udleverede BBR-ejermeddelelse. Dette fremgår dog ikke direkte af klagernes advokats brev vedrørende godkendelse af handlen.

7 7 På baggrund af klagernes advokats anmodning om tilrettet BBR-ejermeddelelse samt på baggrund af, at klagerne i forbindelse med indgåelse af købsaftalen fik oplyst, at boligarealet var det halve af det oprindeligt oplyste, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at klagerne var berettigede til at forvente, at de 2 værelser i kælderen var godkendt som boligareal. Nævnet kan derfor ikke pålægge indklagede at betale erstatning som følge heraf. Spørgsmålet, om indklagede burde have indset, at oplysningen om 90 m 2 bolig areal ikke var korrekt, samt spørgsmålet, om et mindre boligareal vil medføre et tab for klagerne, kan nævnet ikke afgøre, idet dette vil kræve afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Nævnet finder som følge heraf ikke, at kunne pålægge indklagede at betale erstatning til klagerne. Konklusion: Som følge af kritikken skal indklagede inden 30 dage fra kendelsens dato betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr, kr. 250,00. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere