Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet!"

Transkript

1 HD-studiet i Finansiel rådgivning Afgangsprojekt forår 2013 Uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet Udarbejdet af: Ina Nørlund Pedersen Vejleder: Karsten Jørgensen Copenhagen Business School

2 1 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen Indholdsfortegnelse 1.INDLEDNING.)...)3 2.PROBLEMFORMULERING.)...)4 2.1.OPGAVENSSTRUKTUROGMETODE $Opgavens$brug$af$cases$...$ $Opgavens$struktur$...$5 2.2.AFGRÆNSNING TEORIOGEMPIRI OBJEKTIVITETOGKILDEKRITIK )ANDELSBOLIGMARKEDET)OG)DENS)UDVIKLING.)...) ANDELSBOLIGENSOMBOLIGFORM EJERFORHOLD,HÆFTELSEOGBESTYRELSE DELKONKLUSION )VÆRDIANSÆTTELSE)AF)ANDELSBOLIGEN.)...) BESKRIVELSEAFCASES MAKSIMALPRISEN VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER $Anskaffelsesprisen.$...$ $Valuarvurdering.$...$ $Offentlige$vurdering.$...$ VÆRDIOPGØRELSEPÅCASES PRISUDVIKLINGENPÅANDELSBOLIGMARKEDET UDFORDRINGERIFORBINDELSEMEDVÆRDIANSÆTTELSEAFANDELSBOLIGER DELKONKLUSION )BOLIGUDGIFTER)OG))BOLIGOMKOSTNINGER.)...) BOLIGUDGIFTENIANDELSBOLIGENKONTRAEJERBOLIGEN ANDELSBOLIGFORENINGENSFINANSIERINGSMULIGHEDER $Fastforrentede$lån$...$ $Variabelt$forrentede$lån$...$ $Afdragsfrie$lån$...$ $Renteswap$...$46 1

3 2 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen 5.3.HVILKELÅNETYPERERMESTUDBREDTPÅANDELSBOLIGMARKEDET USERCOSTSAMMENLIGNINGMELLEMANDELSBOLIGOGEJERBOLIGEN DELKONKLUSION )BANKSEKTORENS)OG)EJENDOMSMÆGLERNES)PÅVIRKNING)PÅ)MARKEDET.) BANKSEKTOREN EJENDOMSMÆGLEREN $Anslået$teknisk$pris$...$ DELKONKLUSION )ANDELSBOLIGFORMENS)FREMTID)PÅ)BOLIGMARKEDET.)...) OMVERDENSPÅVIRKNINGERPÅANDELSBOLIGMARKEDET $Politiske$forhold$...$ $Økonomiske$forhold$...$ $Sociale$forhold$...$ $Teknologiske$forhold$...$ FREMTIDSFORSKERNESFORSKNINGOMANDELSBOLIGENSPLADSPÅBOLIGMARKEDET DELKONKLUSION )KONKLUSION.)...) )PERSPEKTIVERING.)...)80 KILDER:)...)81 LITTERATUR:...81 INTERNETSIDER:...81 FIGUROVERSIGT:...85 TABELOVERSIGT:...85 ØVRIGEKILDER:

4 3 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen 1.Indledning. Jeg er i mit arbejde som privatrådgiver i Danske Bank dagligt i berøring med andelsboligmarkedet og den usikkerhed, som mange af vores kunder sidder med, når de overvejer, om de skal købe en andelsbolig. En usikkerhed jeg oplever som værende mere markant,endhvisdeovervejeratkøbeentilsvarendeejerbolig.minoplevelseer,atdefleste potentielle boligkøbere mener, at andelsboligmarkedet er mere uigennemsigtigt og kompleksendejerboligmarkedet. Jeg bor selv i en andelsbolig, og er medlem af min andelsboligforenings bestyrelse. I vores andelsboligforeningharviensåkaldt tilskudsdeklaration tilknyttet.deterenklausul,som er tinglyst på ejendommen, og hvis konsekvens er, at vores andelsboligbeviser ikke kan værdistigepåsammevilkårsomideflesteandreandelsboligforeninger.prisenerderforlav ogburdeværetilgavnfordefleste,menminoplevelseer,atrigtigmangepotentiellekøbere til vores andelsboliger ikke ønsker at købe, da de ikke kan overskue mulige negative konsekvenser i forbindelse med tilskudsdeklarationen.jeg havde selv store overvejelser i forbindelsemedkøbetafminandelsboligpågrundaftilskudsdeklarationen. Min egen andelsboligforening er blot et eksempel på mange forskellige konstruktioner på andelsboligmarkedet, hvilket formentligt er en af årsagerne til, at andelsboligmarkedet betegnes som uigennemsigtigt. Andelsboliger blev traditionelt set opfattet som en billig og sikkerboligform,hvormantypiskfik merelejlighedforpengene.spørgsmåleter,omdette stadig er tilfældet, og hvorvidt en eventuel køber kan gennemskue dette. Medierne fyldes hver dag med advarsler og skrækeksempler på økonomisk klemte andelsboligforeninger, der løber store risici på andelshavernes vegne. Flere økonomer har sågar udtalt andelsboligformens dødsdom og mener ikke, at andelsboligformen kan overleve i dens nuværendeform.detvilpåvirkeikkekunmig,menmangeandreandelshavere,dererglade fordenneboligform.jegmenerderfor,deterrelevantatsenærmerepå,hvadårsagenertil, at andelsboligmarkedet betegnes som uigennemsigtigt og komplekst i forhold til ejerboligmarkedet. 3

5 4 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen 2.Problemformulering. Formåletmeddenneopgaveeratsepå,hvaddergørandelsboligmarkedetuigennemsigtigt, og hvilke risici der er forbundet med andelsboligmarkedet. Ved hjælp af nedenstående spørgsmål vil det forsøges belyst, hvorfor andelsboligmarkedet generelt betegnes som et mere uigennemsigtigt og komplekst marked i forhold til det mere gennemsigtige ejerboligmarked. Der købes på trods af dette stadig andelsboliger, og spørgsmålet er, om dettevilfortsætteifremtidenpåtrodsafkompleksitetenogforskellighedernetildetøvrige boligmarked. Disse overvejelser er sammensat til følgende problemformulering, som opgavenhartilformålatbesvare. ) Hvordan) og) hvorfor) forbindes) andelsboligmarkedet) med) uigennemsigtighed,) og) vil) der)være)plads)til)andelsboliger)på)det)fremtidige)boligmarkedet? ) Tilatbesvareovenståendevilfølgendearbejdsspørgsmålblivebehandletigennemopgaven. Udgangspunktet for alle problemstillinger vil være at belyse uigennemsigtigheden og kompleksiteten på andelsboligmarkedet, samt at diskutere boligformens rolle på det fremtidigeboligmarked. Hvad er en andelsbolig kendetegnet ved i forhold til en ejerbolig, og hvordan harudviklingenværet? Hvordan prisfastsættes en andelsbolig, hvad siger lovgivningen, og hvordan påvirkerdetgennemsigtigheden? Hvadpåvirkerandelshaversudgiftvedatboienandelsboligsammenlignetmed en ejerbolig, er denne udgift gennemsigtig, og hvor stor en del af udgiften har andelshaverikkeselvindflydelsepå? Hvad er banksektorens og ejendomsmæglerens betydning for gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet, og hvilke tiltag gøres for at imødekommeenbedregennemsigtighed? Hvordan ser fremtiden ud for andelsboligformen, er der tale om en truet boligform,oghvordanpåvirkeromverdenenandelsboligmarkedet? 4

6 5 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen 2.1.Opgavensstrukturogmetode Gennem fem kapitler behandles opgavens arbejdsspørgsmål. I dette afsnit beskrives først opgavens to cases efterfulgt af indholdet i hvert kapitel. Sammenfattende udgør dette metodentilbesvarelseafopgavensproblemformulering Opgavensbrugafcases Løbende i opgaven vil gældende regler og metoder blive analyseret ud fra to cases. De to casesergrundigudvalgtudfrabeliggenhed,størrelseogtilgængeligtmateriale.opgavenvil benyttedesammetocasesgennemheleopgaveforatøgelæsevenligheden.førstecaseer andelsboligforening S/B Højdevangen, hvor der er tinglyst en tilskudsdeklaration på ejendommen. Anden case er andelsboligforening A/B Ulriksborg, og der er på denne ejendom ikke tinglyst klausuler, hvorfor det formodes, at den prismæssigt har udviklet sig som hovedvægten af det øvrige andelsboligmarked. Ejendommene i de to foreninger er sammenhængende med fælles gård og opført på stort set samme tid i 1920érne. A/B Ulriksborg er udvalgt grundet ejendommens beliggenhed som naboejendom til S/B Højdevangensamtdetfaktum,atenafforeningenslejlighederertilsalghosenmægler,der hargjortdetmuligtatskaffeoplysningeromforeningenoglejligheden.alleberegningerer lavet med udgangspunkt i regnskabsåret 2011, der i skrivende stund er det senest godkendteregnskabsår Opgavensstruktur I opgavens kapitel tre (3.0) analyseres udviklingen på andelsboligmarkedet. Hvordan er andelsboligmarkedet sammensat, og hvilken historisk og økonomisk udvikling har andelsboligformenværetigennem,herunderforeningernesgældsforhold. Kapitlet vil se på, hvad en andelsbolig er, og hvor andelsboligens struktur adskiller sig fra ejerboligen. En analyse af ejerforhold, hæftelse og bestyrelse. Løbende vil der diskuteres, hvordandeenkelteelementerbidragertiluigennemsigtighedenpåandelsboligmarkedet. Fjerde kapitel (4.0) beskriver og analyserer lovgivningen om maksimalpris. Hvori ligger forskelligheden i forhold til ejerboligmarkedet, samt hvordan påvirker det 5

7 6 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen gennemsigtigheden. Retspraksis vil blive behandlet. Andelsboligens tre værdiansættelsesmetoder: Anskaffelsesprisen, offentlig vurdering og valuarvurdering analyseresvedhjælpafopgavenstocases.opgavenvillaveegenfiktivvaluarvurderingaf foreningerne ud fra vurderingsprincipper benyttet af Realkredit Danmark. Kapitlet vil diskutere, hvorvidt prisfastsættelse af andelsboliger er medvirkende til uigennemsigtighedenpåmarkedet. Femte afsnit i opgaven (5.0) belyser andelsboligens teoretiske boligudgifter og boligomkostninger. Begge teoretiske formler vil blive analyseret med det formål at finde forskellighederne mellem andelsboligformen og ejerboligformen. Afvigelsernes betydning vilblivediskuteretudfra,hvadlitteraturensiger,samthvadøkonomerneanbefaler. Opgaven vil analysere andelshaverens medindflydelse på udgifter og finansiering. Andelsboligforeningers muligheder for at optage forskellige låntyperogbrugaffinansielle instrumentervilblivebehandletudfraenswothanalyse,derfastlæggerlånetypensstyrker, svagheder, muligheder og trusler. De lånetyper, der vil blive behandlet, er fast rente, variabelt rente, afdragsfrihed og renteswapaftaler. Udgangspunktet vil igen være, hvordan lånemulighedernepåvirkergennemsigtighedenpåmarkedetogforandelshaver. Yderligere behandles udviklingen i lånetyper og brugen af swapaftaler gennem de seneste år.hvilkepolitisketiltagerderlavet,samthvilkeovervejelsergøresderfrapolitisksidefor atøgegennemsigtigheden,nårandelsboligforeningeroptagergæld. I opgavens sjette kapitel (6.0) vil banksektorens og ejendomsmæglersektorens betydning bliveanalyseret.kapitletvilfremlæggenogleafdehjælpemidlerogtiltag,detosektorerhar udarbejdet for at sikre gennemsigtigheden både for andelshaverogdenfinansiellesektor. Opgaven vil med hjælp fra de to cases analysere brugbarheden af Realkredit Danmarks brugerafguideline.afsnittetvildesudenanalysereogdiskutereejendomsmæglerbranchens egettiltag anslåettekniskpris foratsikrehøjeregennemsigtighedvedkøbafandelsbolig. Analysensresultatervilblivesammenlignetmedetkonkreteksempelpåensammenlignelig ejerlejlighed,derstårtilsalg. 6

8 7 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen I kapitel syv (7.0) vil opgaven forsøge at tolke på andelsboligformens fremtid samt andelsboligformens rolle på det fremtidige boligmarked. Her inddrages, hvad førende økonomer og fremtidsforskere har udtalt om andelsboligmarkedets fremtid. Omverdens påvirkningpåmarkedetvilblivebelystviapesthanalysen.pesthanalysenskalgiveoverblik overpolitisk,økonomisk,socialogteknologiskpåvirkningerbådenuogifremtiden. 2.2.Afgrænsning Da et meget centralt begreb, uigennemsigtighed, fylder meget i opgaven, vil opgaven afgrænses til at dække det område af andelsboligmarkedet, som afviger fra ejerboligmarkedet,medmindreandeternævnt. I opgaven defineres ejerboligmarkedet derfor som gennemsigtigt, velvidende at der selvfølgeligt vil være områder af ejerboligmarkedet, som også er forbundet med uigennemsigtighed.opgavenvilløbendelavesammenligningermedejerboligmarkedet,hvor analysens fokus vil være på andelsboligmarkedet. Det forudsættes, at opgavens læser ved, hvordan ejerboligmarkedet fungerer, og derfor analyseres de områder, hvor andelsboligen afvigerfraejerboligmarkedetudenatgåidybdenmedejerboligmarkedet. Løbende igennem opgaven vil prisen på en andelsbolig blive sat lig med prisen på andelsboligbeviset,medmindreandeternævnt.udgangspunktetikapitel(4.0)vilbehandle spørgsmålet om prisfastsættelse af andelsboligbeviset ud fra maksimalprisprincippet. Andelsboligforeningen S/B Højdevangen har grundet tilskudsdeklarationen ikke mulighed forselvatvælgeværdiansættelsesmetode,hvorforværdienskalopgørestilanskaffelsessum + de forbedringer, der er godkendt af Københavns Kommune. Dette vil efterfølgende i opgavenblivebrugtsomforeningensanskaffelsessum.derviliafsnittetblivelavetenfiktiv valuarvurderingberegnetpåenlejepr.m 2,dererdenleje,derkanopnås,hvisejendommen erigodstand.detforudsættesderfor,atbeggecasehejendommeerigodstand,foratkunne laveberegningen. I opgavens kapitel (5.0) behandles kun boligudgiften og boligomkostninger/user cost for ældre andelsboliger, og det undlades derfor at kigge på formlen for nyere andelsboligforeninger.dervilkunblevsetpålåneformerogtyper,ikkerenteniveauereller andre konjunkturmæssige udsving. Låneomkostninger til boligens købspris vil ikke blive behandletidybden,derafgrænsestilatsepåforeningensgæld.opgavensbrugafswoth 7

9 8 8 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen modellen tager udelukkende udgangspunkt i, hvad jeg vil fremhæve ved de forskellige lånetyper.dervildermedikketagesudgangspunktienbestemtteoretikersfremgangsmåde ibrugafmodellen. I kapitel (6.0) vurderes der på banksektorens og ejendomsmæglernes påvirkning af gennemsigtigheden på markedet. Det har kun været muligt at få adgang til Danske Banks vurderingskoncept samt Realkredit Danmarks guideline. Det er kun lykkedes i meget begrænsetomfangatfindeudaf,hvorvidtandrebankerharudvikletlignendekonceptertil atprisvurdereandelsboliger.derforafgrænsesopgaventilkunatbearbejdedenævnteto eksempler. 2.3.Teoriogempiri. Detteafsnitbeskriverhvilkelitterære,teoretiskeogempiriskekilder,derløbendebenyttes gennemopgaven. Retningslinjerneomkringandelsboligerogandelsboligforeningerstammerfralovgivningen, samt fra normalvedtægter udarbejdet af Erhvervsh og Byggestyrelsen 1, for andelsboligforeningeribeståendeejendomme, De forskellige love og bekendtgørelser, er indhentet fra retsinformation, som jævnligt opdateresforeventuelleændringer 2. Teoretiske værktøjer som PESThanalyse og SWOThanalyse benyttes løbende gennem opgaven. Jeg vil benytte mig af min ansættelse i Danske Bank til indsamling af sekundær empiri. Forretningsgange, internettet, offentlig tilgængelige rapporter, relevante artikler og faglitterærebøgeromandelsboliger.foratsikreennuanceretopgaveerderlagtvægtpå storbreddeidensekundæreempiri. OpgavensdataerindsamletgennemDanskeBankogRealkreditDanmark,somiforbindelse med kundernes køb af andelsboliger eller tillægsbelåning værdiansætter og registrerer salgspriser på andelsboligmarkedet. Realkredit Danmarks cheføkonom, Christian Hilligsøe 1www.erhvervsstyrelsen.dkh1 2www.retsinformation.dkh1

10 9 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen Heinigerkontaktetforathøreomhansforventningertildetfremtidigeandelsboligmarked. Han har i den forbindelse, sendt mig datamateriale/publikationer før officiel udgivelse, hvorfornoglecitaterkanværeciteretførofficieludgivelsesdato.debagvedliggendedatahar Christian sendt til mig på mail. Derudover er der indhentet primærdata fra Danmarks Statistik. I forbindelse med et besøg hos Realkredit Danmarks afdeling i Høje Taastrup, der laver vurderinger af andelsboligforeninger til brug for Danske Banks belåningsmuligheder i den enkelte andelsboligforening, er der opnået viden omkring vurderingsprocessen og salgspriser.dennevidenbenyttesiforbindelsemedudarbejdelseaffiktivvaluarvurdering. Materiale om andelsboligforeningerne, som bruges ved de to cases, er skaffet via min tilknytningtils/bhøjdevangensomandelshaverogmedlemafbestyrelsen.oplysningerom A/B Ulriksborg er indhentet gennem mæglerkæden RealMæglerne og A/B Ulriksborgs hjemmeside. Oplysninger om udbudt ejerlejlighed, Kastrupvej 90, er indhentet gennem mæglerkædenrobinhus. Ud fra analyse af teorien og den indsamlede empiri vil opgaven drage konklusioner og dervedgivesvarpåhovedopgavensproblemstillinger. 2.4.Objektivitetogkildekritik. DajegsomnævnteransatiDanskeBank,ogmegetafminempirierskaffetgenneminterne kilder, vil der være en risiko for, at mine data og oplysninger er farvet af Danske Banks holdninger.jegharforsøgtatværeobjektivisøgeneftermateriale,mensderogsåherkan værerisikofor,atmitansættelsesforholdvilpåvirkemig. MintættetilknytningtilandelsboligforeningenS/BHøjdevangenkanligeledespåvirkemin objektivitet. Derfindesrigtigmangeholdningertilandelsboligmarkedet.MegetmaterialepåInternettet erbaseretpåindicieroghypoteserudendokumentation,såjegvilgennemopgavenforsøge athavestorfokuspåkildekritikogvurdereløbendepåobjektiviteteniallemedtagnekilder. 9

11 10 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen Andelsboligmarkedetogdensudvikling. 3.1.Andelsboligensomboligform Dette afsnit vil kort skitsere andelsboligens historiske udvikling efterfulgt af forskellige karakteristika som ejerform, hæftelse og foreningens bestyrelse, der i særlig grad er kendetegnetvedandelsboligformen. Andelsboligformenharfradensstarti1800htalletudvikletsigmeget.Dervaristartentale omkooperationer,derbyggedeejendomme,foratmedlemmernefiketstedatbo.dengang vardetbærendekarakteristika,atandelsboligforeningenvarudlejerogandelshaverenlejer. Iårenederefterblevforeningernegroftopdeltitodele.Denenedelvardet,deridagkendes som almene boligselskaber, og den anden del var kapitalselskaber, hvor andelshaveren købtesigindiforeningen,grundpillentildenuværendeandelsboligforeninger. 3 I1920érnestartededendanskestatmedatgivestøttetilbyggeforeninger,ogdeterdet,der i dag kendes som deklarationsejendomme. De fleste af disse foreninger endte igen som almene boliger, mens andre findes som andelsboligforeninger i dag 4. Deklarationsejendommeeretrigtiggodteksempelpåforskellighederogkompleksitetenpå andelsboligmarkedet. Der er her tale om en andelsboligform, som nærmest kan sættes lig med andelsboligens grundtanke, og dette er et billede på, hvordan markedet ville se ud, hvis der ikke fandtes parametre som konjunkturh eller inflationsbestemte værdistigninger. Enafopgavenscasehforeningerharentilskudsdeklarationtilknyttetejendommen,ogemnet vilderforblivenærmerebehandletgennemdennecase. Fra 1970érne blev der indført det, man kalder tilbudspligt, i forbindelse med salg af udlejningsejendomme. Det resulterede i en ny form for andelsboligforening. Grundtanken var at sælge de nedslidte udlejningsejendomme billigt til de nye andelsboligforeninger, så foreningenstodmedensundøkonomi,menmedenstorvedligeholdelsesopgave.dennedel af det nuværende andelsboligmarked er den største, og det er også årsagen til, at 3Träff,FinnogJuulhNyholm,Rasmus.2011s.21h22 4Träff,FinnogJuulhNyholm,Rasmus.2011s.22

12 11 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen andelsboliger traditionelt opfattes som en billig boligform og gerne i ældre bygninger. Maksimalprisprincippethartraditioneltsikret,atprisenpåandelsboligbevisetligeledesvar lav. 5 Resultatet blev, at flere havde råd til at købe sig ind i foreninger, og der var billige boliger til dem, der ikke tjente så meget. I fjerde kapitel (4.0) behandles emnet værdiansættelseafandelsboligernærmere. Efterfølgendeerder tilkommet flere forskellige former for andelsboligforeninger, opført medellerudenoffentligtstøtte 6.Foreningerneergernestiftetiforbindelsemedombyggede ejendommeellernybyggedeejendomme. Der findes overordnede fire typer af andelsboliger, som også reguleres forskelligt lovgivningsmæssigt.samletsetfindesderca.9000andelsboligforeningermedialt boliger. Det svarer til ca. 8% af den samlede boligmasse, hvor koncentrationen er størst i KøbenhavnogpåFrederiksberg.Defiretyperopdelessom 7 : 5Träff,FinnogJuulhNyholm,Rasmus.2011s.23 6Träff,FinnogJuulhNyholm,Rasmus.2011s.23 7www.mbbl.dkh1 11 Traditionelle,$ private$ andelsboliger,$ hvor$ en$ andelsboligforening$ M$ uden$ støtte$ eller$ garanti$m$køber$en$eksisterende$ejendom,$oftest$en$udlejningsejendom.$denne$form$er$ den$mest$udbredte.$ Ustøttede$private$andelsboliger,$som$er$nybyggede$og$opført$uden$tilskud$M$med$eller$ uden$kommunal$garanti.$ Støttede$ private$ andelsboliger,$ som$ er$ nybyggede$ og$ opført$ med$ tilskud$ og$ evt.$ kommunal$garanti.$$ Almene$ andelsboligforeninger,$ hvor$ boligorganisationer,$ der$ udøver$ almen$ boligvirksomhed,$har$andelsboliger,$som$er$organiseret$som$en$andelsboligforening.$$ $ Foratsenærmerepå,hvilkendelafdenævntetyperandelsboligforeninger,deridaggiver problemerogdermedgørmarkedetmereusikkert,bliverudviklingeniantalandelsboliger desidsteårtiernuanalyseret.

13 12 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen Andelenafstiftedeandelsboligforeningerharværetstigendesiden2000érne.TalfraByog Boligudvalget 8 viser, at der fra år 2000 til år 2011 blev tilført nybyggede eller ombyggede andelsboligertil andelsboligmarkedet, og samtidig blev der i samme periode omdannet25.678udlejningsboligertilandelsboliger,jf.dentidligerenævntetilbudspligt.$ Stigningen i antallet af nybyggede andelsboliger, især omkring 2000érne, skyldes grundlæggendetrefaktorer 9 : Politiskgoodwill.Detvarletatfålovtilatbygge,daderhavdeværetønskeommere alsidighediboligudbuddet. Økonomisk goodwill. Bygherrerne udnyttede, at andelskøbere ukritisk opfattede andelsboligensomenbilligboligform. Fritagelseforejendomsværdiskatten. Desværre viser undersøgelser, at det typisk er disse nyere andelsboligforeninger, som køberneskalværepåpasseligemed.realkreditdanmarkharanalyseretgældsætningenpå andelsboligmarkedet,oganalysenerbaseretpådatafraca.3000andelsboligforeningerpå landsplan. Det vurderes som en repræsentativ analyse for markedet, da undersøgelsens grundlager1/3afalleandelsboligeridanmark.cheføkonom,christianhilligsøeheinigfra RealkreditDanmarkskriverianalysen,dererfrajanuar2013, 10 : Det$ er$ vores$ klare$ opfattelse,$ at$ langt$ hovedparten$ af$ de$ teknisk$ insolvente$ andelsboligforeninger$ er$ nye$ andelsboligforeninger$ stiftet$ på$ toppen$ af$ boligmarkedsbølgen$tilbage$i$nullerne. Analysenogdataenetagetibetragtningmådetkonkluderes,atdetkanhavestorbetydning forandelshavernesfremtidigeøkonomi,hvilkenandelsboligforeningogtypeafandelsbolig de vælger at købe sig ind i. Dermed er ikke sagt, at der ikke kan være problemer i gamle andelsboligforeninger, men det er mere en konklusion på, at andelsboligen som begreb er 8www.ft.dkh1(ByhogBoligudvalget2011h12) 9Träff,FinnogJuulhNyholm,Rasmus.2011s.23h24 10www.rd.dkh1 12

14 13 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen megetbredt,ogatdenikkekunskalforbindesmedenbilligboligform,somellersvarden oprindeligevisionformarkedet. Det er en ulempe for andelsboligmarkedet, at begrebet andelsbolig dækker over så mange forskellige konstruktioner. Andelsboligmarkedet er generelt meget udskældt i medierne, kritikkengårisærpåforeningernesøkonomioggældsætning. Realkredit Danmarks undersøgelser viser samtidig, at denne store fokus på andelsboliger med økonomiske problemer ikke helt stemmer overens med det reelle billede af gældssætningenpåmarkedet.iundersøgelsenslårrealkreditdanmarkfast $ at$ langt$ de$ fleste$ andelsboligforeninger$ har$ en$ lav$ gældsandel$ og$ dermed,$ at$ langt$ hovedparten$ af$ andelsboligforeningerne$ i$ Danmark$ har$ en$ fornuftig$ økonomi. $ 11 $ $ Altandetligeviseranalysen,atandelsboligmarkedetgenereltikkehardestoreproblemer, menatdetskyldes enkelteproblembørn iklassen.markedetsmangfoldighed,kompleksitet og uigennemsigtighed er et problem for andelsboligen som boligform, hvilket grundlæggendeforårsagesafmanglendeinformationogevnetilatkunneidentificere,hvilke foreninger, der er sunde og hvilke, der ikke er. Andelsboligernes gældsætning vil blive behandletyderligereiopgavensfemtekapitel(5.0). Strukturen for ejerlejligheder, der har en bagvedliggende ejerforening, minder på mange måder om andelsboliger med en bagvedliggende andelsboligforening. Dog er ejerforeningersansvarsområdermerebegrænset.detsesbådeimængdenogstørrelsenaf ansvarsområder,ogiatstrukturenermeresimpel.hvorandelsboligforeningerkanhaveet hav af forskellige opbygninger, fremstår ejerboligen som en mere simpel og gennemsigtig boligformpåtrodsaflighedspunkter. 11www.rd.dkh1 13

15 14 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen Ejerforhold,hæftelseogbestyrelse. Helt grundlæggende, kan en andelsboligforening beskrives som en aftalt struktur, hvor medlemmerne (andelshaverne) har indgået en aftale om fælles ejerskab og anvendelse af den faste ejendom. Andelshaveren har dermed brugsretten til lejligheden i ejendommen samt en andel i foreningens formue og gæld. 12 Andelsboligbeviset repræsenterer brugsretten til en specifik bolig i ejendommen.en vigtig afvigelse ved sammenligning med ejerboligen,hvorboligejerenejerboligen,repræsenteretviaetskøde,derblivertinglyst. Detoplevelsejævnligt,atfolksammenlignerkøbetafetandelsboligbevisdirektemedkøbet af en ejerbolig. Det er en grundlæggende misforståelse, at prisen for en brugsret sammenlignes direkte med et ejerskab over en bolig. I Lov om omsætning af fast ejendom stårder(lovbekendtgørelsenr.1073af2/11/2006) 13,athandlenmedejerboligerskalvære baseretpåkontantprisenforboligen( 1,stk.6nr.1og 4),oghandlenmedandelsboliger skalværebaseretpåkontantprisenforandelsboligbeviset(sammelov, 1,stk.6nr.3og 4). Det må alt andet lige være en medvirkende faktor til uigennemsigtigheden, hvis lovgivningendirektesammenlignerprisenforkøbetafenejerboligmedprisenforkøbetaf enbrugsret. Nedenforsesetfiktivteksempel,hvorandelsboligforeningenharoptagetgældsvarendetil 80% af ejendommens værdi, hvor de resterende 20% repræsentere andelsboligens kontantværdi.jf.ovenståendebeskrivelseaflovgivningendragesderdirektesammenligning mellem 20% for brugsretten og de 100%, som betales for ejerlejlighedens kontantværdi. Kapitel(4.0)vilkommenærmereindpåværdiansættelseafandelsbolig. 12Träff,FinnogJuulhNyholm,Rasmus.2011s.27 13www.retsinformation.dkh2

16 15 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen Figur3.1:Fordelingafkontantpriskontraboligensreelleværdipå100%. 100% 80% 60% 40% Foreningensgældi ejendommen Kontantpris 20% 0% AndelsboligEjerbolig Kilde:Egentilvirkning. Ensammenligning,deraltandetligekanhavestorenegativekonsekvenserforkøber,hvis ikke man er klar over, hvilke forpligtelser og ikke mindst risici, der følger med købet af et andelsboligbevis.forskellenliggerblandtandeti,atkøberafetandelsboligbevisogsåkøber sigindienandelsboligforeningogdermedogsåforeningensformueoggæld.kontantprisen erderforoftemegetbilligereendkontantprisenforensammenligneligejerbolig. I normalvedtægternes 5 14 står beskrevet, hvordan andelshaver hæfter for den gæld, foreningenharoptagetiejendommen. "5."Andelshaverne$hæfter$alene$med$deres$indskud$for$forpligtelser$vedrørende$ foreningen,$jf.$dog$stk.$2.$ Stk.$ 2.$ For$ de$ lån$ i$ realkreditm$ eller$ pengeinstitutter,$ der$ optages$ i$ forbindelse$ med$ stiftelsen$ eller$ efter$ stiftelsen$ i$ henhold$ til$ lovlig$ vedtagelse$ på$ generalforsamling,$ og$ som$ er$ sikret$ ved$ pantebrev$ eller$ håndpant$ i$ ejerpantebrev$ i$ foreningens$ ejendom,$ hæfter$ andelshaverne$ uanset$ stk.$ 1$ personligt$ og$ pro$ rata$ efter$ deres$ andel$ i$ formuen,$ såfremt$ kreditor$ har$ taget$ forbehold$herom.$ 14www.erhvervsstyrelsen.dkh1 15

17 16 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen Detbetyder,atandelshavernesomudgangspunktkunhæftermeddetindskud,deharkøbt sig ind i foreningen med. Hæftelsen vil dermed være begrænset, medmindre kreditor har taget forbehold for paragraffens stk. 2, der giver muligheden for, at gælden stiftes med andelshavernespersonligthæftelse.ikkeoverraskende,såkandetværesværtforenprivat person, uden tilknytning eller kendskab til andelsboligmarkedet, at overskue og gennemskue de konsekvenser, som denne forskel i ejerforholdet kan have for en andelshaver. Det er ikke kun en forskel, der er mellem ejerboligmarkedet og andelsboligmarkedet, men også en forskel, der kan være imellem de forskellige andelsboligforeninger. Da ikke alle andelshavere hæfter for lige meget gæld. For at være sikker på, hvilken gæld andelshaver hæfter for, vil der være behov for at læse foreningens vedtægtergrundigtigennem.forskelleniejerforholdetogisærhæftelseafforeningensgæld gavner ikke gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Det kan komme som en stor overraskelse for andelshavere i økonomiske klemte foreninger, at de hæfter personligt for foreningens gæld. Der kan også være tale om gæld optaget mod den enkeltes vilje, men baseretpåenflertalsbeslutningblandtforeningensandelshaver. Andelsboligformensgrundtankestodforfællesskabogdermedogsåforfællesbeslutninger. Man kan diskutere, om det er en fordel eller ulempe med fælles beslutningsgrundlag. Grundlæggende kan man som andelshaver ikke være sikker på, at det altid er andelshaverensegenholdningerogoverbevisninger,derergrundlagetforforeningenskurs. Alle andelshavere kan stille forslag til generalforsamlingen, men det er på demokratisk vis beboernes afstemning, der er afgørende for, om et forslag bliver gennemført. 15 Beslutningsprocessenertypisklangsommelig,dastørrebeslutningeraltidskalbehandlespå engeneralforsamling,somtypiskkunafholdesengangomåret,medmindrederindkaldestil ekstraordinærgeneralforsamling. Dervilialleboligformerværerisikofor,atdertagesbeslutninger,manikkeharindflydelse på,menstadigbliverpåvirketaf.andelsboligforeningernesbestyrelsersiddergernemeden væsentlig større opgave i at drive og styre økonomien i en andelsboligforening, sammenlignet med en ejerforening. Der findes desværre en del eksempler på, at 15Träff,FinnogJuulhNyholm,Rasmus.2011s

18 17 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen andelsboligforeningernes bestyrelser har taget beslutninger, som har fået store negative konsekvenserforforeningenogdermedandelshaveren.advokattorbenwinnerskjold,der dagligt arbejder med andelsboligforeninger, har udtalt sig tildrhnyhederne i forbindelse med en andelsboligforening, der er kommet i økonomiske problemer ved at optagelse en renteswap 16.Hanudtaler,atandelsboligforeningernesbestyrelserofteersammensatafhelt almindeligemennesker,somikkeharfinansielindsigttilatkunnegennemskueetekstremt kompliceretfinansieltproduktsomenrenteswap.hvorvidttorbenwinnerskjolderekspert iandelsboligforeningersbestyrelse,videsikke,menproblematikkenomkringbestyrelsernes sammensætninger og deres manglende forudsætninger er yderst relevant i forhold til at analyseremanglendegennemsigtighedpåandelsboligmarkedet.detkanderforværesvært atforudsige,hvilkebeslutningerderblivertagetafbestyrelser,oghvordandetvilpåvirke den enkelte andelshaver. Det formodes ud fra de sager, som løbende bliver taget op i medierne, at andelsboligforeningernes bestyrelser ikke altid er egnet til at stå med det ansvar, der følger med en bestyrelsespost i en andelsboligforening. Forkerte beslutninger tagetpåbaggrundafmangelfuldbeslutningsgrundlagkanhavestorenegativekonsekvenser fordenenkelteandelshaver.denmanglendeindflydelsebørdermedogsåværeenvæsentlig overvejelse,førmankøberenandelsbolig. Bestyrelsen kan pålægges et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler, og der skal dermed være tale om en culpøs og uansvarlig handling, før bestyrelsernekanstillestilansvar.derstillesikkeøvrigekravtilegnethed,hvorforderikke umiddelbart er hjælp at hente i lovgivningen. Det må forudsættes, at bestyrelsen ikke handlerudfradårligeintentioner,menatderistedetertaleommanglendeforudsætninger. Det vil formentligt ikke være muligt at besætte bestyrelsesposterne, hvis reglerne var anderledes, da der gerne er tale om frivilligt arbejde, men det kan diskuteres, om bestyrelsernes rammer lovgivningsmæssigt bør indsnævres. Det forventes, at alle, også bestyrelsesmedlemmer, er interesseret i at få mere klare rammer at arbejde under for at undgålignendesituationer.derfindesformodentligtalleredeidagkompetentebestyrelser, hvis bevæggrundlag i så fald vil blive indsnævret, uden at dette vil være til gavn for andelshaver.dervilderforværebådefordeleogulempervedsådanetindgreb.rigtigmange 16www.dr.dkh1 17

19 18 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen af de sager, der har startet diskussionen om ukompetente bestyrelser, bunder gerne i foreningernes gældssætning. På den baggrund kunne en anden løsning være at lovgive overfor udbydere af finansielle produkter. I dag udbydes finansielle instrumenter stort set ikke til privatpersoner grundet kompleksiteten. Situationen burde være den samme for andelsboligforeninger, da medlemmerne i bestyrelserne typisk er almindelige privatpersonerudenekstrafinansielviden. Entredjeløsningkunneværeatlovgivedirekteimod,atandelsboligforeningerkanoptage lån med øget risiko. Regeringen har også ytret, at de ønsker mere gennemsigtighed på området.ministerforby,boligoglanddistriktercarstenhansen(s)erciteretforfølgendei enpressemeddelelsefraministerietpr : "Principielt$ mener$ jeg,$ at andelsboligforeninger$ bør$ afholde$ sig$ fra$ at$ benytte renteswaps og$ trappelån.$ Vi$ vil$ i$ regeringen$ derfor$ undersøge,$ om$ vi$ skal$ begrænse$ de$ lånetyper,$ der$ kan$ benyttes$ til$ finansiering$ af$ eksempelvis$ andelsboliger."$ Detvirkerderforumiddelbarttil,atdererenpolitiskviljetilatgøreandelsboligmarkedet meregennemsigtigt,nårdetdrejersigomandelsboligforeningernesgældssammensætning. Ulempen ved et sådan indgreb kan være, at det vil skade en i forvejen kompleks struktur med flere regler og mere lovgivning. Andelsboligmarkedet er netop udskældt for at være megetbureaukratiskogforathaveenomkostningstungstruktur. Derermangeprofessionellerådgivere,ogprivatpersonerinvolveretihenholdsvisdriftenaf foreningen, og salget af en andelsbolig. Beslutningsprocesser og daglig drift bliver uundgåeligtforlængede,besværliggjortogfordyrendeiforholdtiltilsvarendesituationerpå ejerboligmarkedet. Andelsboligens struktur med langsommelige beslutningsprocesser samt en bestyrelse, der drives på frivillig basis af private medlemmer, vurderes at være medvirkende til uigennemsigtighed på andelsboligmarkedet. Alt andet lige vildenøgedepolitiskefokus og 17www.mbbl.dkh2 18

20 19 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen tiltagpåområdetformentligøgegennemsigtighedenforandelshaver,menmedrisikoforat gøreboligformenmerekompleksogendnudyrereatdrive. 3.3.Delkonklusion. Derfindesmangeforskelligeformerforandelsboliger.Andelsboligenharudvikletsigfraat være en form for udlejningsbolig til i dag at være en brugsret over en bolig, hvor man samtidigkøbersigindienandelsboligforening.derfindesikkeenfacitlistefor,hvordanen andelsboligforeningskalseud,menandelsboligmarkedeterkendetegnetvedfællestrækog karakteristika foreningerne imellem. Fællestræk såsom ejerform, fælles hæftelse og en bestyrelse, der på frivillig basis styrer økonomi og drift. Der findes både foreninger med sund økonomi og foreninger, der er økonomisk trængte. De ældre foreninger er dem, der traditioneltsetharogharhaftengodogsundøkonomimedmindregæld,hvordettypisker nystiftede foreninger, der har økonomiske problemer. Markedet er generelt bedre end sit rygte,menerprægetafenkelte problembørn.deteretproblemforgennemsigtighedenpå andelsboligmarkedet, at der kan være stor forskel på de enkelte foreningers økonomi og konstruktioner. Det kan ikke være korrekt at sammenligne købet af en brugsret på en andelsbolig direkte med købet af en ejerbolig, da der følger to meget forskellige slags forpligtelser med de to typer af boliger. Ejerforholdet er dermed en grundlæggende forskel mellem ejerh og andelsboligmarkedet. Andelshavers hæftelser for foreningens gæld kan være meget forskelligt foreningerne imellem og afviger fra ejerboligmarkedet, hvor der typisk ikke hæftes for fælles gæld. Andelsboligforeningens økonomi og overordnede strategi styres af bestyrelsen, som typisk består af personer, som opstiller frivilligt, og der er ikke lovgivningsmæssige krav til egnethed eller erfaring. Det kan have store konsekvenser for andelshaver og foreningen, såfremt bestyrelsen træffer de forkerte beslutninger. Ved ændrede krav til bestyrelsens egnethed kan det blive svært at besætte bestyrelsesposter. Bestyrelser i andelsboligforeninger har et tungere ansvar end bestyrelsen i en ejerboligforening. Det er administrativt og omkostningstungt at drive en andelsboligforening. 19

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Rådgivningsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 Fuld rapport: Eksempel (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund Beretning Indhold En grønnere hverdag... 3 Energimærkning... 3 Evaluering af ordningen... 3 Inspiration og viden om grønne tiltag... 4 Et grønnere og sundere sekretariat... 4 Reduktion af papirforbrug...

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere