Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune"

Transkript

1 Oversigtsbind 214 Kolding Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 214 til 215 og Omkostningsregnskab Balance Specificeret balance Tværgående artsoversigt Anlægsoversigt Øvrige oversigter og redegørelser Anlægsregnskaber Oversigt over anvendelsen af SWAP Aktier og andelsbeviser m.v Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v Personaleoversigt

3 Udgiftsregnskab

4 Hovedoversigt til regnskab

5 Hovedoversigt til regnskab for 214 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab Oprindeligt budget Korr. Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab

7 $! &!"!#$!$!$##!"$ #!$$ % """ $# #" "$### #"!!$ & #!# " "#$ "! ' #!"!!!"#$%&'()*#+(*,'+#*+-*.% //12"1! 3((*4'#5*#*.$*.+*$ 1!-6.&&*$.%(%&*$'(%'$-6$5(*$!7/ // 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-* 2!82 7! #$%&.%3((*4'#5*#*.$*.+*$!/"1!1 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-*!/"1!1!() # $# "#$ "! /79$'*6&5$111)%)*-&*$3 /7"2!1 17 *&.9*!6:;-.+(.%'$# 17!8)!!/8 9$'*6&*$5( 8"71 8(!"/ 7'46'-&55(*$ 88 /829$'*6&5$11#$**5-'+(3 22!28!2 3((*4'#55(!')*$'$#5*&3((*4'#55( 2!!!28!2!8) 1!11!2 9$'*6&*$5( ///8 8(!! "" #*&.+3((*4'#55( 7! 8( 7! /779$'*6&5$1!!3((*4'#55(.%!78" 8 2! 9.$<*++*$)*#6.-&.5*+35$*$&!8) 28 2! 9$'*6&*$5( 12!82 8( 88/!8 7'46'-&55(*$!8 /2!9$'*6&5$1!"(55.$-.(*$ 87/22/!8!"!8 '#5-.(*$4%+#.+3 (55.$-.(*$'#5-.(*$4%+#.+3 /2"8/!8!"!8!8)!"872!8 9$'*6&*$5(! 18* 2/ 8( 2"17!/ 7'46'-&55(*$!1/"82 /-!8!"!*&.+*$5(.%$5#6:$-*+ 18!/!. 21/ 7'46'-&55(*$ 2"/ /219$'*6&5$1!**$-45#*)* 8-6.5#*$9!8) 8 /279$'*6&5$1,.)$*).5( 8/8! #*$-6')!8) /2/ $'*6&*$5( '46'-&55(*$! 77 /- 127 //9$'*6&5$1/%'$-3&.)=5(*&!!8" /1/! )'5-+#!8)!2288! 77 9$'*6&*$5( 121"8 8( 2/78 7'46'-&55(*$!/281 /-!778 //19$'*6&5$11!6=49*-.(*$ 817 ).4#$9 7'46'-&55(*$ 817 // 9$'*6&5$11-&**5*$(!// <,$-&.5-%*+#!8) 872// 27 9$'*6&*$5( 78 8( 82"1"! 7'46'-&55(*$ 7/"/8 /- 227 //89$'*6&5$1 *+&.5()* 7"1"!" *3 9$'*6&*$5( "7 8) * / 7'46'-&55(*$!2172!" /- 1 ///9$'*6&5$1125'$#%'$#'++*$9 218//87!// 8! -:($.5&)=5(*&!8) 81/1"8 8! 9$'*6&*$5( /!2!2

8 $! & 7'46'-&55(*$!!!1/17 /-!// /"9$'*6&5$1 ')*$5'$*& 7/!//8,*+-45#* 7'46'-&55(*$ 7/!//8 "9$'*6&5$!273((*4'#55(!78/17 8,)#6=$(>$#-9.$6*5).4#$9!8) 8 9$'*6&*$5( / 8(!1721 7'46'-&55(*$!217 "19$'*6&5$ 7!/-.+(.%-&'$*(.#*! 78 /8+5#*$-6') 7'46'-&55(*$! 78 " 9$'*6&5$181*+6=$,'+49.$6*5 "2/ /7 "//!8) !/ 9$'*6&*$5( 121/! 8) 1! 18* /88 8( '46'-&55(*$ 8"78/" /- /7 "// "89$'*6&5$ 7186=$)=5(*& 18!!!28 9$'*6&*$5( 18!!!28 "79$'*6&5$ 72753&'+('4$>#* 7"/878/!8 *+&.5( 9$'*6&*$5( 7"/878/!8 "29$'*6&5$ 7226+:)6=$ " 7 6 8/ 9$'*6&*$5( 7 8!" 7'46'-&55(*$!7"! "/9$'*6&5$ 2!-.+(.% 1 "7 8 9.$<*+($5#*)*#-3--*+*$()*.+45#* 7'46'-&55(*$ 1 "7 /- 8 ""9$'*6&5$ 2 )*#-6'+*.66*5'( 2!2!1// $3&&*$-6'+*)*!6:;-.+(.%'$# 78""// 7'46'-&55(*$ 82!8/!*+ & # #"! " $ ' $$ 1!!#$%&'()*#+(*,'+#*+-*.% 7/!!78! 3((*4'#5*#*.$*.+*$ 1!-6.&&*$.%(%&*$'(%'$-6$5(*$!177" 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-* 77"2 "7!!() $# $$! " #$ 1/1 9$'*6&5$1 75#-&$5'$# 1 "827 3((*4'#55(5'$#.(*$ 7'46'-&55(*$ 1 "827 1/179$'*6&5$1!*$,)*$)-9.$6 /"7 $.4#$93((*4'#55( 7'46'-&55(*$ /"7 1/129$'*6&5$18*$,)*$)-'4$>#*)*#!88! 1 *+&.5()* 7'46'-&55(*$!88! /- 1 1/1/9$'*6&5$175#-&$9.$6 /2!27 $.4#$9+' !8!! 7'46'-&55(*$ /2!27 1/!9$'*6&5$1! 3((*4'#55(.%!!!87 >9.$6*5*&.9*!. 7'46'-&55(*$!!!87 1/ 9$'*6&5$1 :5-&$9 /" 5#-&$9.$6 7'46'-&55(*$ /" 1/8!9$'*6&5$815'$#<-35*$( $6!6:;-.+(.%'$#! 7'46'-&55(*$ /"7!*&.9*!! " !8) /""// 9$'*6&*$5( 7// 8(! 7'46'-&55(*$ 7"27 28 *&.9*! 12""/82 9$'*6&*$5( 21"78 7'46'-&55(*$ /89$'*6&5$!/1:-&4.$6*5 /"7 +5#*$-6') 7'46'-&55(*$ /"7 1/819$'*6&5$ 77$.4#$9 "78 "!

9 # $% &"!"!"!"!'( )&#!*+#,&+*-./,+.*.+'$1$ $12 %-3-%4$1 $-- *#/,&#!'5 $% $- %15 -%11 6/7,/)&'!'5# $ %*#/,&'#-%$)+.5+8'/#(+5# 1%-1$ 3)" 1%-1$! 1$/#(# $-6-$3$ $-4$- $),+&&#+85!8&#/58/#)!,#!'5# % $- &!.)9'/52(.!5:/.(.) 11-%4631-6/7,/)&'!'5# 1$-434$ 1-3%8/#*+5&'!'5)!'(&;5&# $-4$- 15# )5# $-1 1- $1-6/7,/)&'!'5# !'(&;5&# $-1 $1-17/'!&#!'5)*#/5#+7&!.(' $-$3-36 $-6- &!(.!5#./))*.+()!))&/5'9),/2 89.(*.+() 6/7,/)&'!'5# $-$3-36 $-6-1/#(# 61-3 $-36-$$ 6- $-4$- $),+&&#+85!8&#/58/#)!,#!'5# $- &!.)9'/52(.!5:/.(.) $ /7,/)&'!'5# $ 16-1$$ 1-3%8/#*+5&'!'5)!'(&;5&# $-36-$$ $-4$- 1$5# )5# $1-% 1- $1-6/7,/)&'!'5# !'(&;5&# $1-% $1-17/'!&#!'5)*#/5#+7&!.(' 6$-% 6$- &!(.!5#./))*.+()!))&/5'9),/2 89.(*.+() 6/7,/)&'!'5# 6$-% 6$ /))*.+()))&/589.(*.+() 66$ /7,/)&'!'5# 66$ %:+#&2;#,& '(#), ()5+#+'&! 4$6-$$ 46-6/7,/)&'!'5# 4$6-$$ 46- "# 66*#/,&'#-%6#+77.< /('!'5/.!5/5#:2#2 (!2#)/7,/)&'!'5# *#/,&'#-%4/514,<+8 6-$ 6-.9,,5=#()2+/5% 6/7,/)&'!'5# 6-$ 6-6$*#/,&'#-16)+.5+8'(#- $6-%- $-- #!'52$ 3)" $6-%- $-- 6$$*#/,&'#-163) %1 ),+7.!'52'$$ 6/7,/)&'!'5# -%1 6$*#/,&'#-1)+.5+8.&+'52$% 41 6/7,/)&'!'5# 41 6$$*#/,&'#-13 %$-1$4 )#2!& &#)&+&'!'5#2(&+.#!'5+8,./+,.('!'5# 3)" %$-1$4 6$1*#/,&'#-%6$1),+7.!'5)+',' $-6-6 $-6- /#(,< $,<>)+.5+8/#( $ /7,/)&'!'5# $6*#/,&'#-%6$6)+.5+8/#(/ )&'(/7 3)" $4*#/,&'#-%6)+.5+8,9)&2% - 6/7,/)&'!'5# - 6$%$*#/,&'#-%6,<+8+#+.! 3-6%61 2/')!.( 6/7,/)&'!'5# 3-6%61 6$%%*#/,&'#-%6,<+8/#( - (/..# *)< 6/7,/)&'!'5# - 6$%6*#/,&'#-%66'<##5+($ 3-?:#!)&!+')8.('(#!2'!'5 6/7,/)&'!'5# 3-6$%*#/,&'#-%664)+.5+8+#+.*= 1,.<2,;# 6/7,/)&'!'5# 1 6$%3*#/,&'#-%6)+.5+8),/.2 4 %. '(#),/2 6/7,/)&'!'5# 4 6$%4*#/,&'#-%6)+.5+8(.+8 %-31 1-

10 ! "# $ %&$!'(!'#)*+(,-!./12./&(,-!3 4%/.$((5-! #'67 7. '6 4"3!8-/$(!'#479+%.$&,-( 76'4"":6 4%/.$((5-! 76'4"":6 4""3!8-/$(!'#:4.&+5& '6 #:'4 ++&++-1-8" 4%/.$((5-! '6 7. #:'4 4"3!8-/$(!'#::.&+5&3&!-&+ 67') ' 1-,./1!2(-$ 4%/.$((5-! 67') 7. ' 4"63!8-/$(!'#:7.&+5&&5-!8!, 6'"6 )"'.,!'1+.$!31-8:)/+,(5 4%/.$((5-! 6'"6 7. )"' 4":3!8-/$(!'#:6:.&+5&(2 6 ;.$-!21-84&1&%,!3 4%/.$((5-! 6 4"73!8-/$(!'#:6).&+5&&!-&+1-, '76 "'' /(5-!5&,- 4%/.$((5-! '76 7. "'' 4")3!8-/$(!'#:#.&+5&;.$-!5&,- "'##7 "4' "1&%,!3 4%/.$((5-! "'##7 7. "4'!!" #! $" "6<++-.!%=+25((5.&,-+(5-( "')# 7'6) 3-!.(&+- #4')67 67'"4 6"/($!9+, #"'#4)" 44'6 #&!-8,-!&(,!- #'#)# ') #/($!%&./(-!5(1-($&! '6" )'6): ##.+;8,+/&+-! 6'""))4 4/;!-(,-%&$-!-+ "6':6"66 "':: 46+$+$- '#7: "6"!-(5;!(5.&,-+(5-( )##'6#7 ')::#4 ##)'6) "'"6'6) #"' ",5$-! 4"':66'"66" 4'"4'44 #"' 3-!.(&+- 4'":'"## 4'77"'7" 6%;,-!!-8.-!5!-3!<.-($&$( "'#6:7 '4 67!-(5;!(5 "'6:'):7# "'64':# 4/;!-(,-%&$-!-+ "'):4 :'6) #"' 4#,1-!.- "6'7)) (,$<5$-! 4'4::'#6:) ')::#4 4'44'44 "'"6'6) 3-!.(&+- )''""6 4"'4'6 67!-(5;!(5 6'"::'6#) "'4)'44 7#.<!+5--$&+(5-! ')::#4 "'"6'6) "6"/+,(5(5,%.+5&(1.((5 4') 4"'7)6: 6)')6 64'4) >/&? 3-!.(&+- ':)) ":'7) 6"/($!9+, 4'": 6%;,-!!-8.-!5!-3!<.-($&$( # 6(!%&$( '"# /%%(/&$(..2.$-%-! 7)!./-++5-(,$<5$-! 4"'7)6: 64'4) "6"-($+5-$+-$$-! "'7#')#"44 "'"#7'7" 6,!$.3-!.(&+-($-!(-+;(((5-! " 6) 7&.$-8-(,% )#6'#7 )'"4 66!-(5;!(553&3!&!$/+-! 6'6 6#-+ "#')#" 6:1&(, 74' 4#,1-!.- 6#"')"47" "6--/$1.-!(5 6#6' 44--/$1.-!(5 6#6' %! "")3!8-/$(!'#:-(-!59&(,+-3+&( '677'6"7) 77'44: 6'"' 6'" ' 69 "'":)'7)): 6'"' ' 6"-(-!5-.3&!-+.-! 77'44: 6'" 4%/.$((5-! "'7'#) "73!8-/$(!'"44 # 25((5.1-,+5-9+,;1!5-%!=,-! 69 # "63!8-/$(!'"7"-/.$!& ')')7"): "6'#6)#7 6'' 6'":' -(-!5.3&!-3+8-3!8-/$-!(5 ":'# 69 #':7'##): 6'' 6'":' 6"-(-!5-.3&!-+.-! "6'#6)#7

11 " # $!!! %&'(&)$*!*+," %-.../"&,($*"-#%1)$ 2,*$,"3 ) %&'(&)$*!*+," /"&,($*"-#%#1 &" 2),$ -%.#- -%.#- 4+*!*+)5,26!+,3&62,6),7)7$$!6),*,", &"2,6!*+)7'$*,2"!*+,6),*7,$,")68 #1.3 -%.#- -%.#- 6,6!+3,2,"',2(7/!$76!*2)( 2 -# #6,6!+3,2,"',2(7/!$76!*2)( 2 -#!"# $%%&#'#(%# 5!9,58"$$,*,)$, -:%; :# /,")&*76, -:%;.#-:.(&*$&"3&62 :-:;.!*&"'7$!&*)&+ -%: (&'' *!(7$!&*))4)$,'," )$**#()+,-* (7/!$767(7)$ #..-# #(7/!$767(7)$ #..-#.!*25,*2!+5,26!+,3&62,6),5,2 -# "764$*!*+ ;7)$,,*2&' -# #&")!("!*+))(72,"<6,,",$76!*+ #-.1.-::# 1-%.#-%. #&")!("!*+))(72," #-1. 6,,",$76!*+ #-.1.-::#.-:.#-%. 6,,$7&6!+),6)(7," -% -#. 1;.-;1. %;%-#; #;6,,$7&+!)$7*2)8$$,6),) 2+!$," -% -#. 1;.-;1. %;%-#; &6!+&"+7*!)7$!&*,"*, %7)(",5*,",)$7*9,".::-.#1 1.- ;:7)(",5*,",)$7*9,".::-.# =5"!+, 2+!$," %=5"!+, 2+!$,".*#&'!'/(#&#'+,,#+ #*#&*!/## )$,6,"+5,':.7*$766,,'>6# ##-:%# :#-;%1 -.. %.%-#;.,",+*!*+7&'(&)$*!*+),)$,'$6,,.%1-:.#: #-:1. #(7/!$767(7)$ ;-#:# %2"!$) 2+!$," ;;-.:##%.-:%: ;7)$,,*2&' 1;-%::. %- 6,,!*2$8+$ ;..-%; #-: 1;!*2!5!2,66,&",2"!*+,".:-.1#%# 1:3 )6,,!*2$8+$," #-1%1 #-: ;(&*$!*+,*$$!6,&,"",/"8),*$7$!&* #-:%1 ;6,,$75,2$&'+7* "',",+*)(7 1.-.#: -#%#. :-%1 :-.1; ;57"',",+*)(7. ;-%%1% 1..1: :-%1 -;# ;57"',",+*)(7# %#-1; %-#.-#%. 866,)57)(,"! #:; %-%%1%.-;..-#%.1866,)57)(,"! #:; %-%%1%.-;..-#% %34$$,4)(7'6!*+5,,*#% -.%.:-:# -.:- %2"!$) 2+!$," 1-%..: - ;7)$,,*2&'.1-.:;1 #;-.1866,)57)(,"! : 1:3 )6,,!*2$8+$,".:-#.:-.*#&'!'/(#&#'+,,#1(,-.(#2.'# *#&*!/##3 %*43,+*,$.7*$766,,'>6 %:-;:# -11:# -%%% -#:,",+*!*+7&'(&)$*!*+),)$,'$6,, %-:1 -%%% #(7/!$767(7)$ %:-; %2"!$) 2+!$," :-%1. :-#;# ;7)$,,*2&' #.-#.# -.; 6,,!*2$8+$ -::% -#: 1:3 )6,,!*2$8+$," -::% -#: 57*2",+*)(7 %-1 ;-;:; 57*2",+*)(7# %-;1: :- 57*2",+*)(7. %1 :; +*!/#%!*)*4/%'!'/#+/.*$'!'/# ;&6!+,"$!664+$*!*+,&+ :%:-:## -%#.:-.;-;% 268*2!*+, -. :. -%#.;-;% #567 88

12 # $ %"!"!"!" #&'(# )*+,-./, -, -,/.-.,12&%%#&3!%#434#1!2#!53#,-./, -,/ 1&'%*(6!3746(61+-)3-8438!5(%93%#*(#-+5(4''5 -,.-.,&1&3#7 1 $.-8/,.-/ 8&1%+5(4' $,-8,8./,6 $-/88$,#54*&%!45 $,!5(%93%#*(#-+5(4''5 -/ 8*&#'#3512&,/-/./$,- 8*&#'#3512& -$$ 8*&5(#3512&,-8/ -!, %! /-,/ (3%#3 6#!53# /- "#!,8/$)#4+2%5#-$8.1&63& -8$$ -,- #:%%#'&#21*+ 2;- -,-.4'241%5!53# -8$$,/)#4+2%5#-1&63&1463<#(5-8 1+#3*+.4'241%5!53# -8,/)#4+2%5#-$2=&+5(4''5 -// 12&'6!53*+5.4'241%5!53# -//,/)#4+2%5#-1&63& -- %46(4(3&(, 2;- --,/,)#4+2%5#-.,164%11=* &63.4'241%5!53# -.,/$)#4+2%5#-.81&63& 8,,/ 12&'6!53*+5.4'241%5!53# 8,,/,/)#4+2%5#-$.,5:=1%#:*+& 8-$$$,- *&'(# ) 2;-,-.4'241%5!53# 8-$$$,/8)#4+2%5#-$.+5(4' $..- 46!3)46!%!2=*#!3)6&56&3% :35!531*(6!3746(61$ )6&56&3%:35!531*(6!3746(61 $-,$..- )#4+2%#!53 $-,7>" -,...-.4'241%5!53# -$8 1%=## 4# (16!3 (3!%# $-,,,7>" $-,,,/)#4+2%5#-$ $-.$. -- &2%!*!%%17 1!5(#%5!53! ?74*(7 )#4+2%#!53 -,7>" -$8$-.,. --.4'241%5!53# /-/8,/,)#4+2%5#-$.1&63& -, %#3&(8A. 2;- --.4'241%5!53# -, $%&'&%())&!!,6&5(+5(4'' -$.8,.-$, - - 8&1%+5(4'.,-8 $8-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# -,$/ $/ &5(#!5(%93%#,.-$, -,6&5(+5(4''.-/ &1%+5(4' $-8 $8-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# $/-, $/ &5(#!5(%93%# -. - %&*+,&&'&%())&!!!!!!,6=*#4(( 8-8/ $-,8$ &1%+5(4' -.-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# /-/., -,,124*1%:#615 -.$$,$- $ (3!%#%!64#)&3%5! &5(#!5(%93%# $-,8$8.-,#922!412,-,...-,$ /-,- 8&1%+5(4' /,8,,-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# -/.8,.- $ (3!%#%!64#)&3%5!53 -

13 # $ %"!"!"!" &'()(*+,-#(!,-%.+%(# /1$ /#!!2%*%23*'( &14$/ /& &1 1%(#5!,26-('2( &$$ &2%()(,-*5 4&4$ 4& &#(,+7#!,+ &&4&$&4/ /& &&&,-#(2%(()(,-*55( 4$&$ 44/ 1& /-#!%2 -+!%(# $&& &2%()(,-*5 4$& & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# &&1 4 /*53*2%,!,+(# /&4$ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# 44/ $13*''(+! 523*88()(, /& &4$/4 4 & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# /*53*2%,!,+(# /& 1/ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# &4$/4 & $&(2)(#+8()2*'+9#-(, 1 /-#!%2 -+!%(# 1&1/44 &2%()(,-*5 $4 $4*#:;2; 2 /4 /-#!%2 -+!%(# $ &2%()(,-*5 1 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# / '78(#*--( &// /44 4 / &2%()(,-*5 /&/ /& 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# & 23*82%6#('2(, 4 $ 1$ -+!%(#%!'*#<+%,!,+ 4& / &'()(*+,-#(!,-%.+%(# /44 / #(.33!*23 4 / 4 &2%()(,-*5 4 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# /&/ / &'()(*+,-#(!,-%.+%(# / #!!2%*%23*'( & &&4 &1 &2%()(,-*5 & &/$ 4& &#(,+7#!,+ 141&44 &&& $(2)(#+8()&('5(+9#-(, =;('-+223*'(,> &2%()(,-*5 ;6%%(6235'!,+8()(,$/ 4&& 4 /-#!%2 -+!%(# /& &2%()(,-*5 $&$$ $& &'()(*+,-#(!,-%.+%(# 4&& 4 /,-#(2%(()(,-*55( 1/ $& 1& /-#!%2 -+!%(# 4& &2%()(,-*5 14$$ & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# 41 4 /*53*2%,!,+(# &'()(*+,-#(!,-%.+%(# $& 13*''(+! 523*88()(, &4/ &$4$ 4 & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# 1 /*53*2%,!,+(# 1/$ 1/ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# &$4$ & &(2)(#+8()2*'+9#-(, /-#!%2 -+!%(# &2%()(,-*5!"#$%# #" &!"#$%# #" %*'-*-+-( $1&1/1 &2%()(,-*5 $1&1/1 #6%%(#5#328() &4 &2%()(,-*5 &4 $'!,-(+-(4:;#!2%!,2('- 4&4$ &2%()(,-*5 4&4$,7##(+-(:;#!2%!,2('- $11 &2%()(,-*5 $11 /2'*%2278()(,&/ 4/ &2%()(,-*5 4/ 1,672%(#68()85-# < $&$1/ &2%()(,-*5 $&$1/ &,6+-(2%(<<!,+ $$ &2%()(,-*5 $$ 42+(#; 2 $$4&4 &2%()(,-*5 $$4&4 ;()'2',-(8()1 1&/$ &2%()(,-*5 1&/$ :;#!2%!,2('-23*'( &11 $ &2%()(,-*5 &11 $ '(& () *"!#$"*% +" *"!%* "" "#!" +"" #), #"#" % +" *"$*% " " "#!" +"" 1/<#*)(3%,#$& &/4 4$1 1& 1& 6+,!,+2*#(-#!,+2-8'+(%4?#( 2!*, &/4 4$1 1& 1&

14 ! " # $%&' ($& "! ')&"( ($& (%%*!+,-.#/!&"$1//12+!-3!/1 &$'&% &""&) )&& &%& 45!2#6/2-73' 8!-2+/ &$'&% &""&) )&& &%& &$'&% )&& "! &""&) &%& (%'*!+,-.#/!&"%%!699-#7 && && +!/ !-3!/1 3:-!2- && && && && ((*!+,-.#/!&"%)%1#+1 %&'$'' )&) $"& "& :69* 8!-2+/ %&'$'' )&) $"& "& %&'$'' $"& "! )&) "& ((*!+,-.#/!&"%%/-3!://16 :+/2739;77-8!-2+/ +71+!-3!/12*!+,-.#-! "&"'&")$( %&$()( "&"& 3 "&"'&")$( %&$()( "&"& "&"'&")$( "&"& (!-2+/:-3!&2.11-7</ %&$()( $# &(&$("% &'$&"(! $)*!+,-.#/!&')-!#!69 '&"' )&%& "$& )&%&./32-/2:-,&)92-!:4-6!-67-! 2= )&%& )&%& )= "$& )5</3:>!.-!31#-! ')&)'$ "*!+,-.#-!/1 %&"'" %+9.+2#//1-! '&$%( $"*!+,-.#/!&'$*7-,-4-/#-! &((&))$% "&$&)( &"& :+/2732-!:4-6!-67-! )= "&$&)( &"& )5</3:>!.-!31#-! &%%"&"' "*!+,-.#-!/1 "& %+9.+2#//1-! &("$ $*!+,-.#/!&"%% %"& 16!6/#+!* !#-!9/23-72-! 63-7/1"36 "# $%# &' $%# ()# 1!;//-+9!<3-! &((&)"")( "&)( "&$)$&'$ "3!#+1: &((&)"")( "&)( "&('&% $62#-,-/3+9 )2.6##-!61#-!+1+!2.!/1 "%&$% %2#!6/3+9!<3-! &)(&$ $"&%) "3!#+1: &)(&$ $"&%) (.+7+/56:-! '&'%) %&( &$ "& "3!#+1: '&'%) &$ )):6/3 & $"7-,-/3#>1#-! %&( "& '7-1-*7632-! )$&(")' ))&' "3!#+1: )$&(")' ))&'! *!+,-.#/!&(.+73/1< &%$&''% && &()& 3:.7/1A<2#-3-!/-B "%&$)$( && &()& %+9.+2#//1-! &"&$() *!+,-.#/!&(): )'%&')% "& "'&''' "& 2#-!2.7#-9:& 3:-!2- $&' "'&''' "& %+9.+2#//1-! $&' "'&''' "& "3-2#/6#+/777->7# (&)$($ %+9.+2#//1-! (&)$($ (69>!.//169#2*+! &() %+9.+2#//1-! &() C6/3/1 ((&'"$ "& C6/3/1 ((&'"$ %+9.+2#//1-! ((&'"$ 6!-,3-+!! "& %+9.+2#//1-! "& *!+,-.#/!&)"$7-1-!-32.6-! )&($ ''&%'$ $(& 93#-/

15 # $% &"!"!"!" ' ()%*++ +,-&#,'#,-.# ($)*// (123&-!-,# $)4%% $//)(/ 4) +*'#5,2&-#)*%/32667-,--8& %$*)(4% )) $)+(4) 29-!:76,1#;<, ' $%)(+ +,-&#,'#,-.# 4$)$+$/4 (123&-!-,# ++ )) $)+(4) +%'#5,2&-#)%(*=8<,&'= %4)+/ $)()*$ %) $)$) 7<,7-3&79&6,<29<!-5#< (123&-!-,# %4)+/ $)()*$ %) $)$)! "" #$$%!&'($ ) *$>99,3#1;9 *)*)%+( $*4)%+ $)4*)(* $)$$/) +%&!932 <&!9.6#!,'#5,2&,# $)*+()$$% +)/+ $)$$/) ++5!9> 1376,#1)6) /)++% %$)%% +(&!932 <&!96,-32738,3. $4)%%% +4&!932 <&!93'#&329,# %)(%+* $)%+ 4$)/$% ('#5,2&?!<#>&#799, %+/)(4(( %+/)( (%#!&!<3' 95,1)6) %%)4// %()**$ %()$+(/ *+) 4$1!-<,-<,-.#-, -<13: 3,& $$()4* $)($ 4.#-,97-<39&33.7<,& %) %) *$$*29<!-31,9!&,211 -, 44/)%(% +) +)4 *%+) ',#3-79, )$ *1.<,##,53,##,'#>3,-&7&!- ()*$( **#,-!-3' 95, %()+ *4'#17&,#!79,1)6) ) (#32,99!, <!&,# **4)*4* +%)/ *%+) %#32,99!,!-<&>&,# +) *$$+9!-<,7<,/ (/)4% %*%) 73&,5,-<1 (/)4% %*%)!*+),&- ) *$$3&7<!- $)/4)$+% $$4)4$ $)(/*)%(% ',#3-79, *)($/)(+** *)%/()/ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# /)$(% %4)*+* 73&,5,-<1 %)%/)(*(/ $) *)44%)/4$ /!-6,-&7# $)**$ %) %%1732!-,#17&,#!,9 %(+)44/* ++/)$%( %47-,#,'97-&-!- *)*)$4$(* %)*4()4% %9837-9> 4)(/%* $+)$ +7<1!-!3&#7&!- +)4%%%( %)/%( %#32,99!,!-<&>&,# $4)4$.&!*#)% ) *$#3&#><, $)*/)%4* $)(4)/* ',#3-79, %+)+%/(% %44)4/ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# $$)%% 4)4 73&,5,-<1 4$*)*4*+$ 4$+)$4/ +7<1!-!3&#7&!- )+*!/''%1+$$% ) *$+39&33.7<,& 4$)(+*( 4$*)%% %#32,99!,!-<&>&,# 4$)(+*( 4$*)%% *$$%'7#2329,-A#>-<25>#329,- (**)+ (*$) (+'7#2329,-A#>-<25>#329,- (**)+ (*$) 23.%- ) *$/B,-B:#!3&!7-3,9< $)$/)(/+ $+)/$ $)(()(+ ',#3-79, +$)*/*% $))4% 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# %4)4*4* $%$)/ 73&,5,-<1 +++)/+4( %4*)+$ /!-6,-&7# $/*)++* *#,-.#!- ($)/4 *+)(% %47-,#,'97-&-!- (4)$4+$% $)%/ +7<1!-!3&#7&!- %$)//( $%)*( %#32,99!,!-<&>&,# $+)/$ 4&$),-54%*21%2%-*% ) *$429<!-2,&B:,#B,-&,# $)+(%*( $++)*(+ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# +4)$+ ()( 73&,5,-<1 $($)%++( /)4+4 *#-,-5!1+$$% ) *$&#>-!-3:799,# $)+/) 4)/ $)(*4)/+ ',#3-79, $)( 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# +)%* (()4$% 73&,5,-<1 $)*/4)/*4$ $)+%+)$* /!-6,-&7# $*)$44 +)%(*

16 # $ %! "! "! " &#'()*#"() +,$- $,,,*.#")'"(/%)%'# 1+2&!!" # $"% &!$ $& $ '!!" # $"% &!$ $& $ 34%*5/'%4(/ 2+$,+2, $+2$1 &+,-+&- $+,4#6'33")'!/)"%'# 2+$,+2, $+2$1 &+,-+&- $+ $('(')*!! %!" #!!! $" $& # % & ' $! " #!!! $" $& # % # -.5(/#'#78'99'% 1&+212 &+& $,+&2 -$+$- 165%%'#5)"%'#4)4#"6#"()'# &+&1$& $&+2 &5%'8'(/49 -+$&, &$ 2"(.'(%5# &+,& $+2, 4#:5)%("()5)"%'# 2+$-2 -$+$- -&5/9"("%#5%"4( /"()!//5(('3';'(%'# $+&+-1$& $$1+$11 $+&1+$&2 $ &5%'8'(/49 +1+&2 +1$$&1 +,+$ %'6("6'#.";':'#4(53' +$12+$-1-$ +$+1 &#'()*#"() +$-+&&&- +&+1-- $"(.'(%5# $+, &5/9"("%#5%"4( $ -2*.#")'!/)"%'#,+,$,$ 2+-1,4#:5)%("()5)"% 2-+&- $1+1- &$"(/%)%'# +2- $*+!$ %%"$! $$,-./ 1/2344"!$ %%"$! -4 : -+1$ 7< ,+,4964%("()'# +1- $&56* %" #$ %!"$ &!% # 5' *7 8 &$&!$"& &! ' &$&!$"& &! -$'69:'3'58*#('634 -&,+ $'69:'3'58*#('634 -&,+ --(5%!#)'(4:#'%("()4) +&&+,-& 4#9"/3"():#48'6%'#.5(/3*(5%!#4) +,+,-&$& 4#9"/3"():#48'6%'# (5%!#:!38'( &2+ (5%!#6.53"%'%:35( 2+1 $4#%"/9"(/'# +1-8*#('634'69:'3' $ $!$"! #$ %!"$ &!% # ' $!$"! #% &"$ &!% # -64.' -+,-, 21+$2& /#"%:'#4(53'"(%'#('3*(("()'# -, $956"('#=95%'#"53'# -+,-,,+2 &5%'8'(/49 -,+& 65%%'#5)"%'#4)4#"6#"()'# /#"% 1-+$&$ -&+,2 +$2 /#"%:'#4(53'"(%'#('3*(("()'# -$ $956"('#=95%'#"53'# -&+2, -64.4#'("() 2 1-"(/%)%'# 1-+$&$ +$2 $*+ #! &" --1:#48'6%(#+$,,,53)5#'/64." $,$+& ''% 6= $,$+& &(*9+! &$ &&&"!! #!" $ & & #%!& # %:+**' ;<*!!%% &$"! #!" $& #!% $!& #$ '!$"$ #$$!" $& #!% 1-.5(/3*.'(33'4#9>3 $+,1 $+,1-5(/#'6499!('#4)#')"4('# $+,1 $+,1 1-.5(/4#?("():35( 1+2&,4964%("()'# 1+2& 1-.5(/3*4:)5.'# +2+-$- +,$.'/3")'743/'3'5.5(/3* ++- +,$ 49635"";'#"()4)#')!35%".'# 1&+-1$.5(/:35(:#48'6%'# 2+1,, 1.5(/4#?("() +1&-.5(/4#?("()/#"% &+&-,- "(/."(/"()%"335/'3'# +&- $*+ $% %&"$ # " $!& #$ 1:#48'6%(#+$,&>6#> -,+1--2, -,+$ >6#>4#!(/'#*)'3'1 -,+1--2, -,+$ ,4964%("()'# -,+1--2, -1+,-"(/%)%'# -,+$ :#48'6%(#+$,&64"743%6 -+&&1 -+&& -+,+ 64"743%64#!(/'#*)'3'# -+-&- -+&&,+,+ 1-,4964%("()'# -+-&-,+

17 # $% &! "! "! " '(")*&+,&-# %(.%%% %'. $/1"/213&+#-43"/-#"), %5.$6 %5. '171/&)"),-# %5.$6 %5. $8#19-&)#.'51**-#+ %6.(( %'.%$ %65. $5. %1**-#+1#!)*-#/:,-3/- $5.5%%$ $$.6 $5. $5. 5$5%%5$' '171/&)"),-# $5.5%%$ $5. '(")*&+,&-# $$.6 $5. $1**-#+#-43"/-#"), %((.'5 %(5.$6( %. '171/&)"),-# %((.'5 %. '(")*&+,&-# %(5.$6( $(8#19-&)#.'*#4+/7:33-; '$.% (.56%5' '$. '$. %*#4+/7:33-;1#!)*-#/:,-3/-# '$.% (.56%5' '$. '$. 5$5%%5%%$ '171/&)"),-# '$.% '$. '(")*&+,&-# (.56%5' '$. $'8#19-&)#.'(*1)/#1*; '.(%%' %%.%%(6$ 6. %%. %*1)/#1*;1#!)*-#/:,-3/- %%.$5 %%.%%(6$ %%. %%. 5$5%%5% '171/&)"),-# %%.$5 %%. '(")*&+,&-# %%.%%(6$ %%. $*1)/#1*;#-43"/-#"), (.5$6 6. '171/&)"),-# (.5$6 6. $8#19-&)#.''")*-#!87:33-; 5.''6% 5(.%(% %")*-#!87:33-;1#!)*-#/:,-3/- 5.''6% 5(.%(% $5%%5%%5 '171/&)"),-# 5.''6% 56. '(")*&+,&-# 5(.%(% 56. $8#19-&)#.'4#-#+#,#:& 56.5(( 5'.65' %4#-#+#,#:&1#!)*-#/:,-3/- 56.5(( 5'.65' $5%%5%' '171/&)"),-# 56.5(( 56. '(")*&+,&-# 5'.65' 56. $68#19-&)#.',!*/:7:33-; %.%.(6%5 %.6. %,!*/:7:33-;4!)484//4,- %.%.(6%5 '171/&)"),-# %.%.(6%5 $,!*/:7:33-;1#!)*-#/:,-3/- %.6. '171/&)"),-# %.6. $%8#19-&)#.'64*-24-& 55$.5$66.'$ 5. $. %4*-24-&1#!)*-#/:,-3/- %$(.'$66.'$ $. $. 5$5%%5%%' '171/&)"),-# %$(.'$66 $. '(")*&+,&-#.'$ $. $4*-24-&#-43"/-#"), $'. 5%. '171/&)"),-# $'. 5%. $%$8#19-&)#.'6%-3&4),+ 5$.$55($ 5$. %-3&4),+1#!)*-#/:,-3/- 5$.$55($ 5$. 5$5%%5%% '171/&)"),-# 5$.$55($ 5$. $$8#19-&)#.%433-#7:33- %.$.'566 %.(. $433-#7:33-#-43"/-#"), %.$.'566 %.(. 5$5%,%5 '171/&)"),-# %.$.'566 %.(. $$58#19-&)#."#-71/-) 5.' %"#-71/-)1#!)*-#/:,-3/- 5.' '171/&)"),-# 5.' $$(8#19-&)#.%%#-43"/-#"),4 %(.'( %. )4&!#4$834)-)17#;*--*2-93/)1# $#-43"/-#"),#-43"/-#"),4)4&!#4 %. $834)-) '171/&)"),-# %. 51#-#-*-3/-44,#+/)"),-*+# %(.'( 7:33-;2-93/)1# '171/&)"),-# %(.'(!! "! %%-*3",-213*-3/-44)*3: $.$(. %5.'5 $*#"&<-*3",-213* $.$(. %5.'5 %5)4&!#1#43&)"),/8#19-&-# %.55.(6 $()4&!#1#43&)"),/8#19-&-# %.55.(6 #$! %&'()*+,#-./+""#-! +#*1%&'()*(* '171/&)"),-# %((.(' $. '(" $..234!! 5$ 46./-'7)&+*&- " 6*#"&/!*,"&-# $$. $7"39:81#&43 $6.$$ 584#&)-#/4 $6.$$

18 # $% &! "! "! " $'(')")*)+"'#")( %,-.%./-.'(')")*)+"'#")( %,-.%./- '(')")*)+"'#")(,,.-%% /- $'(')")*)+"'#")(,,.-%% /-.1"2345#&*2 -.,., $*("&&"2622'+45#&*2 -.,.,.78*2"&'&++&9#")(5(2'*)*(')&'#,,-.78*2"&'&++&9#")(5(2'*)*(')&'#,,- $':*);2")(**&&'#"'# $%- -$! "#$ %&&'!'& %&%&'!' %&&'!'& %&%&'!' /1"23(5;7');'2+' %-$$.,/-., $--$ $( < %-$$ ( <.,/-., $--$ = > /,1"23(5;7');'2+'#622'+51#?;'& $$-%% $( < $$-%% /$2*);#!(+54(*8'#./-%.% /-$% $&"2+9)./-%.% /-$% ( <./-%.% /-$% = > /$$");!+&#"54(*8'# $/-,$ %-, $&"2+9) $/-,$ %-, ( < $/-,$ %-, = > /$)*&!#5(8*);54(*8'# -., $&"2+9) -., ( < -., = > &()*$ '%'!'&' %%& % " ''!'&' %%& $/-.!;("&'# $/-,,+4"2;'8*);+54(*8'# %$-%.!;("&'# %$-%,$72"1*5(6#';9(&"(:';.-,/% -$$ *(');*$ %$-%.7"21*&"24*+)")(+42*) $.- (#))'!&"77'# $-,/,$)*&!#5(8*);.-$/ $-%$%-% $"=- %-$/ $$-/,.$19);"(:';+75)&#52.%-/..8*);");8");")( /-$ 1"2342*)26()")( $-.$. $1';2'1+7* $-.$.,$/+4"2;'8*);+54(*8'# %-/% $;#"&+4"2;'8*); %-/%,$72"1*5(6#';9(&"(:'; $-.-. $/,-$$$ $;#"&72"1*5(8*#1' %-.$/ %-$$ (#)!&"7 -,, $%- %(#)'#:8'#8+867+& $,,- 72"1*&"24*+)")( -$,$,$,)*&!#8*);5(54(*8'# $-,,-%%$,/- $+7*12")(+*)7') $$,-%.$ :*#&'86#7'& $-/-,/- :*#&'86#7'&!);'#+7!;+(*#*)&" $-/-,/- %)*&!#4*#72"22'62& -/%,$$");!+&#"54(*8'# $.-%.% %,-$. $4#53'7&'# $.-%.% %,-$.,$$2*);#!(+54(*8'# -%/ $4#53'7&'# -%/,$$.79+&8*);' %.,-$,,$ $*;'8*);+75)&#52 -$.$ 2?2*( $-$,.*;'5(*;'#5'# $,-,$,$$%)*&!#8'32';)")( -%,. %-,. $)*&!#8'32';'# %%-%.% %,-%..5#1";2")(+1*&'#"*2'#.-...,% %,-%. )*&!#8'32';)")( %7!#+'# -$% )*&!#542'8'2+'#)! %..5#1";2")(:*#&'86#7'& $-/%.$ $- %+ ''%%% %,%4#53'7&)#-%+&"#!);&:'32+ $-./.. - )5#; 5175+&)")('# $-./.. -

19 !! $ %& ' " # " # " # ($)*+,'-$!&.%+/)#123+-+!&& 4! )2#5+$ 6)3,)/'-#-5+$!&& 4!!"#$% %%/,17+78$/+,93(+2/+ %!6!& %!.! $)''+"7$877+2/+ %!6!& %!.! 41-7$+/,17+78$ %!% %%%%/,17+78$/+,93(2+/+ %!!4&!6!&&4&6 %$)''+$ %!4!4&!6!&&4&6 1-7$+/,17+78$ %!&6 %,)27#-5$1-7:9/+- %!6!4%. %!.!64 %4!&&!4% %%!%6 &! 6! 41; %%!.%!4&%% %!.!64 %%!4!% %%!%6 &! 6! 2 4!%%!&%!!44 %+$+7/,1/7+()'+'</ %= 6!46 %!6 %! %%!.% 41; 6!46 %!6 %! %%!.% 7+>$#:#22#5+#,)27#-5</ !64 4!4.. &%6!.%4 4!&6 %&= 41;!64 4!4.. &%6!.%4 4!&6 4,)27#-5,)331-7)+-'$12<$3:+*&= 4!..44!6 41; 4!..44!6 4/'1'#)-2"-7+$/,):<3+'12:+*= %!&!4 %!6&!. 41; %!&!%. %!6!. 2 46&6! &2"-7+$/,):,)331-7)+-'$12 %!%644 %!,)+2:9-5+'4 41; %!%644 %! &/'1'#)-:137$"(<*+$ = %!4.!&6&6 %!6&4!%6% 41; %!46!4 %!64!% 2 44 &! /'1'#)-'8$/'$"(<#-7"/'$#:+*%=.!46%!6. 41;.!%4! /'1'#)-/'+((#-5<-8517+= %!%6 4!% 41; %!%6 4!% 6/'1'#)-122+$<122+$322+:+*= 6!.64&.!6. 41; 6!.64&.!6. 6)>>+-'2#5++/,8''+2/+/$"3 &6!6 41; &6!6 &% %($)*+,'-$!&6&+$+7/,1/()2#'#,!.&. 4! (21-215'85-#-5/:+72#5+?)27+2/+ %&%. %(21-215'85-#-5/:+72#5+?)27+2/+!.&. 4! ($)*+,'+$#-5! %!6 4! 6)3,)/'-#-5+$ 6! ' " #(# ' " #( )# " %4%':#/ %4%!..&!.%% %4%!..&!.%%!!. %!! 4,'#2:#7+$+/125 %4%!..&!.%%!!. 4&/125'#2'$+>)$ %4%!..&!.%% %!! & " #( %6&>)$/8-#-5/>)$:12'-#-5'$+>)$+2 %!.%.!64&4 &! 51/)5:1$3+ (+$/)-12+ &4! 4#-7'95'+$ &! >)$/,+22#5+#-7'95'+$!%%!&64 %6>)$/8-#-5/>)$:12'-#-5'1/ %!66 (+$/)-12+!&%!&66 >)$/,+22#5+#-7'95'+$ 4!46!%44 %6.,)27#-5/(#27+:1-71A/ &!%4 (+$/)-12+.!&4 >)$/,+22#5+#-7'95'+$ %!4!4.. &%(* +%# 6!&!44 44!&6!!& 4!! (+$/)-12+!.!%&. %4!%4 &!.4%!& 4!! 4%,)-')$?)27 %6!66 4%!. 437+$$+*/+$)5$+($9/+-'1'#)- 4!6.46% &!. 4#->)$31'#)-/)5,)33"-#,1'#)-/ %!.!6. 6&!.% /8/'+3+$ &,)-/"2+-'#/'1-7.!%%.. %!%&&. &%! &&$1-?+>)$+-#-5+$ %!66. %!&%

20 !"# $% &! #'() *&)(+ #"#, -"".(/+/*(1& &)(1/&+, 2''",- 2#"# 3+1) *4,) /+&&56 + (7&)(+ 3+1) *4,/ &18+ 1)(+ 2#"-., #-- ""8+ 1)(+ 2#"-., #-- ' +()6&)(1&+ 2'""',## '#-#" *(+)87 36(( 2'""',## '#-#" +(&+ 7)**(+(1/3 2.", 2".#)6+ 5 &+/&+ 2.", 2"./*(1& &)(1/&+ ""'#",# -"..#)6+ 5 &+/&+ ""'#",# -". -/1 +)(() / "-', ##"" '(/$9+ & ##"".(/+ 17/1/37(( "-', "/1$+7+(/&5 +1+ ', -.. ":+(& ++$9 + ', (+ 6+;+(/)*117& 2"#.-,' (17)(&)6 2"#.-,' 2. +;+(/)*117& #/*(1& &)(1(/&3&+ + <6+ 6 2"#, 2#''#.) 17++(/&3&+ 2"#, 2#''# '/*(1& &)(1(/&3&+ 8 6&+ 2"'',# -..) 17++(/&3&+ 2"'',# -. (/1*( +1&/ '"'''," 2',..#"# 2.. +(& ''/5 &+(& ""-'.,-. "#.' &+ --,# #"" '(17+1+8)1+ )& (18) & -,' "."-.&5*((1+$9 + <6+ 6 2,-# &5*((1+$9 8 6&+ 2##, (/1*(1) /(( -.--", 2-.##, -# 2-." #-)8$+6 (1*& ", 2-.##, -# 2-." #/*(1& &)(1/&+ "-.',- 2-"""-.,"" #'. 2-- &5*((1+$9 8 6&+ 2-"""-.,"" 2--.#)6+ 5 &+/&+ "-.',- #'.!!!! (/1*(1) /((3+1 #'--," 2', #'- #'$+ #'--," 2', #'- (/1*(1) /(( ',"" ##-# '/ &*;51&&)(+ '-#,' "# (/1*(+($ 1*&+ + #."#,# '. *;51&&)(+ )+::)+ (/&3&+ # 8 6&+.) 17++(/&3&+ # #1+($ 1*& ',' 2-.'.188 2#'.-,'- 2.#.."117+ '--,## -- '+($ 1+$9 8 6&+ 2..," 2..-.) 17++(/&3&+ 2..," 2..- /*(1& &)(1/&+ -'#, "-#".#)6+ 5 &+/&+ -'#, "-#" #8 )$+*/)*)/&+8/1 "'.#," 2.'-.,# ".."' ""8+ 1)(+ '-,- ##. -1) &+ ( ","- #'-- #(/1*( "',' #" ' #+*$+ """, # # ".'#'",'" "'.' '"/ &1/&+ "'#, ' '&+ *)/&+8/1 ".#,. ' -56 +(/&3&+ 2.'-.,# #8 )$+*/ 2''-#,.-- ""8+ 1)(+ #- '"/ &1/&+ 2" ''&+ 8 )$+*/.' -56 +(/&3&+ 2''-#, ##8)&+7+ ) /((+(.'-, '.' '# +1)(&8)&+7+ (+ "', '&+..-#, '.' #'+$9 ) &/+ <6+ 6 2, -56 +(/&3&+ 2, #+$9 ) &/8 6&+ 2.'",# 2.#--' -56 +(/&3&+ 2.'",# 2.#--' #./*(1& &)(1/&+."#,#.'''.#)6+ 5 &+/&+."#,#.''' "#

21 # $% & '"! "! "! " ()&# *+,-*(#.,,(* %/% 1 $%/ %.,,(*-#!'* -!'(# / %&!,(# // 1 $%/ ()&# *+,-*1&#2)3(4(5 /%/$% 1//% $ $$+(#*2),( $$%$ 6//$ $+,-*4(-,!(72,-(,*( %6/ %6666 $+,-*,(5( 6/% %/% $*'(5()-28 %% %% 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# %$/ %$9:#*(, $%$$$/ $6!'(# $66$$ %/ %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $ 928+#!8'2#(# %6 %%% /:4#!(8*9!)(# $$% //+,-*<2)'!)(#( /6 66%% 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1//% $()&# *+,-*(5,74(=#- /%$ 6$%/ $$+(#*2),( 6 // $+,-*4(-,!(72,-(,*( $6// % $*'(5()-28 %6% $$/ $6#():#!) $ %$9:#*(, %6$6 ///!'(# %$/ %/6 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# /6$$ 928+#!8'2#(# /$ %6$/ /:4#!(8*9!)(# % //+,-*<2)'!)(#( /$/%6$ /6$ ()&# *+,-*:*'(#8#9*4(5 /66 %/ $$+(#*2),( 6% $+,-*4(-,!(72,-(,*( /66/ $$$ $*'(5() )'2#8*9!)(#2!)4()'# $ /// %$9:#*(, $6 6//!'(# 66 $6 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $$ % 928+#!8'2#(# /%6 /$ /:4#!(8*9!)(# 66%% //+,-*<2)'!)(#( /%%6$% $/ %()&# *+,-*#,4(5 $%$% 1%/ %/ $$+(#*2),( %%6/ %/% $+,-*4(-,!(72,-(,*( $ %$%6 $+,-*,(5( 1% $*'(5()-28 $6$ 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# / %$9:#*(, $/ %$!'(# 66//% // %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# %$ $6 928+#!8'2#(# $%/ $/$ /:4#!(8*9!)(# 66 //+,-*<2)'!)(#( 6$%% %$ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1%/ ()&# *+,-**, '() % %%6$% 1 $$+(#*2),( $$/ 6 $+,-*4(-,!(72,-(,*( /%6% $/$% $*'(5()-28 $ %$$ 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# $$ %$9:#*(, //$$6 //!'(# $/66 %6 1 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $/ %6/ 928+#!8'2#(# $$/ % //+,-*<2)'!)(#( $/ 6$ ()&# *+,-*(&>#(#74(#4 66 1$%/ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 66 1$%/ /()&# *+,-*(&>#+#!4'( 1$ 1$ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1$ 1$ *,()&# *8'(#!,(# 6% 1$6 1$/ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 6% 1$6 1$/ -8!)!*'#'!2)* -!'(# %% $%%6 /%24(#:#'( -!'(# %% $%%6 $+#25(9')#%/%9:&*, '() %, )-(#*924 9:&52#- %! " " " " &#2)3(4(5 1%6 $+,-*4(-,!(72,-(,*( 1% $*'(5()-28 1%!'(# $ %-8!)!*'#'!2)*12 $6 66 8)-*9&*&>)!)

22 !"# $% &! "'&()(*+,- #../1 1 2,*&, -'2*(,3*4(*& ##"" # 1-5)&( -*5 "/". #1./ "165+'4(+53(7,5+(5'( /. "// "'&()(*+,-.11# # "/ (*3 *3 "/"/".1/" 2,*&, -'2*(,3*4(*& ## &) #"" 1 #-'2*(,3()(-'2*(.##1 11# #& 92' / #"2,-6 -&, ( # #2 '(5&53(*$ 3'4 2',-7(+( /"/ "#"# ##-5)&( -*5.11 /"1 13&( 1#1 # *+'-5*3', +**3 ##1" :1../ #$5( ##1" :1../.*+&83&( :/1.1 :1# /, '2(553(*+&83&( :/1.1 :1# *+(5+-*'& &,*'*+&83&( :""/""# ( 74( 4., '2(553(*+&83&( :""/""# "*+(5+-*'& &,*'*+&83&( :1 :1#.# 6 4&(., '2(553(*+&83&( :1 :1#.#!""!"" #$" % "&48 3;(*+(4(), -;5.#./ :"""1" 11# "1$<*4(*& 1"#"" "4()65*583**3 :"# ".&48 3;(*+(4(), -;5.1#" :/.1./ 1& 2'22( 7(+' $()+( "#1. ". *&( (36,)(2&:+*'2:&<'2( :""1" 9<2(5$<(.$(+ ( (-2,--(537(+2,5+*3 /""11" "/" & 2-,+(55(,3'2&'(6,)(2&(."& <37(+''2$(*+(, *'&5&**3( 1 " 2,5+*3-+&$<.& 2&855*3(,3+'&<.../., 58*3(5'('& +5$<-55( "#..) +'2 ;+34**3,3 1/". 5*+*'6(2& '''&*9(.$''5'(7,66('4() ".##" "-'2*(,3-&( (5 1/ :/1 #/1 :" #-'2*(,3-&( (5 /111"/ :."#/" #.5('(65* #""#/# " #/*'2(5'(-'2*( "11# :/1 """ : 15('*3.1".." //.. :/. 1#5((&-*3(-(*&=65)($5( : 11# :./ ""53( :##/## #.#. :#.# -&( 5( 2$ ""1/1. #.#..-&( 5( '53 :"/#.# :#.# "4()6( ',*5(5*, +(5*3 :1.1 :"1#" ""6( ',*5( "#1/ ""1 "/$(258+**3 #.//# ##. 1/+-*'& &,*'+3&( #"#.1"#/ + &'+3&( "1..,4( &(5***3( :/1// :"1# "#'-(+(48 2'&(+5*, +(5*3 :"/1 :".1 ""6( ',*5(.# :".1 "/$(258+**3 //" + &'+3&( 1"1.,4( &(5***3( :"/1. "1&- ( 48 2'&(+5*, +(5*3 :1"#1 1".# :1".". ""6( ',*5( 1///.. 1".# "/$(258+**3 1"".1 1 $()+(, *+ ( :1".". + &'+3&( :###..,4( &(5***3( :"#/1 "53( 6( ',*5(5*, +(5*3 :1.# :1# ""6( ',*5( ".." :1#.,4( &(5***3( :../1" "6,)(2&( *3 ""1.. """1 ""6( ',*5( /.#1 2,*&, -'2*(,3*4(*& "/1. 2,*&, 7,5+ "#//". "-+( ()'(,3 (6 8'(*&&,*. +4( '( ##"1 "5 ""/ "# "/& 2./""" /". ""6( ',*5( #1/...

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere