Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune"

Transkript

1 Oversigtsbind 214 Kolding Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 214 til 215 og Omkostningsregnskab Balance Specificeret balance Tværgående artsoversigt Anlægsoversigt Øvrige oversigter og redegørelser Anlægsregnskaber Oversigt over anvendelsen af SWAP Aktier og andelsbeviser m.v Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v Personaleoversigt

3 Udgiftsregnskab

4 Hovedoversigt til regnskab

5 Hovedoversigt til regnskab for 214 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab Oprindeligt budget Korr. Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab

7 $! &!"!#$!$!$##!"$ #!$$ % """ $# #" "$### #"!!$ & #!# " "#$ "! ' #!"!!!"#$%&'()*#+(*,'+#*+-*.% //12"1! 3((*4'#5*#*.$*.+*$ 1!-6.&&*$.%(%&*$'(%'$-6$5(*$!7/ // 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-* 2!82 7! #$%&.%3((*4'#5*#*.$*.+*$!/"1!1 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-*!/"1!1!() # $# "#$ "! /79$'*6&5$111)%)*-&*$3 /7"2!1 17 *&.9*!6:;-.+(.%'$# 17!8)!!/8 9$'*6&*$5( 8"71 8(!"/ 7'46'-&55(*$ 88 /829$'*6&5$11#$**5-'+(3 22!28!2 3((*4'#55(!')*$'$#5*&3((*4'#55( 2!!!28!2!8) 1!11!2 9$'*6&*$5( ///8 8(!! "" #*&.+3((*4'#55( 7! 8( 7! /779$'*6&5$1!!3((*4'#55(.%!78" 8 2! 9.$<*++*$)*#6.-&.5*+35$*$&!8) 28 2! 9$'*6&*$5( 12!82 8( 88/!8 7'46'-&55(*$!8 /2!9$'*6&5$1!"(55.$-.(*$ 87/22/!8!"!8 '#5-.(*$4%+#.+3 (55.$-.(*$'#5-.(*$4%+#.+3 /2"8/!8!"!8!8)!"872!8 9$'*6&*$5(! 18* 2/ 8( 2"17!/ 7'46'-&55(*$!1/"82 /-!8!"!*&.+*$5(.%$5#6:$-*+ 18!/!. 21/ 7'46'-&55(*$ 2"/ /219$'*6&5$1!**$-45#*)* 8-6.5#*$9!8) 8 /279$'*6&5$1,.)$*).5( 8/8! #*$-6')!8) /2/ $'*6&*$5( '46'-&55(*$! 77 /- 127 //9$'*6&5$1/%'$-3&.)=5(*&!!8" /1/! )'5-+#!8)!2288! 77 9$'*6&*$5( 121"8 8( 2/78 7'46'-&55(*$!/281 /-!778 //19$'*6&5$11!6=49*-.(*$ 817 ).4#$9 7'46'-&55(*$ 817 // 9$'*6&5$11-&**5*$(!// <,$-&.5-%*+#!8) 872// 27 9$'*6&*$5( 78 8( 82"1"! 7'46'-&55(*$ 7/"/8 /- 227 //89$'*6&5$1 *+&.5()* 7"1"!" *3 9$'*6&*$5( "7 8) * / 7'46'-&55(*$!2172!" /- 1 ///9$'*6&5$1125'$#%'$#'++*$9 218//87!// 8! -:($.5&)=5(*&!8) 81/1"8 8! 9$'*6&*$5( /!2!2

8 $! & 7'46'-&55(*$!!!1/17 /-!// /"9$'*6&5$1 ')*$5'$*& 7/!//8,*+-45#* 7'46'-&55(*$ 7/!//8 "9$'*6&5$!273((*4'#55(!78/17 8,)#6=$(>$#-9.$6*5).4#$9!8) 8 9$'*6&*$5( / 8(!1721 7'46'-&55(*$!217 "19$'*6&5$ 7!/-.+(.%-&'$*(.#*! 78 /8+5#*$-6') 7'46'-&55(*$! 78 " 9$'*6&5$181*+6=$,'+49.$6*5 "2/ /7 "//!8) !/ 9$'*6&*$5( 121/! 8) 1! 18* /88 8( '46'-&55(*$ 8"78/" /- /7 "// "89$'*6&5$ 7186=$)=5(*& 18!!!28 9$'*6&*$5( 18!!!28 "79$'*6&5$ 72753&'+('4$>#* 7"/878/!8 *+&.5( 9$'*6&*$5( 7"/878/!8 "29$'*6&5$ 7226+:)6=$ " 7 6 8/ 9$'*6&*$5( 7 8!" 7'46'-&55(*$!7"! "/9$'*6&5$ 2!-.+(.% 1 "7 8 9.$<*+($5#*)*#-3--*+*$()*.+45#* 7'46'-&55(*$ 1 "7 /- 8 ""9$'*6&5$ 2 )*#-6'+*.66*5'( 2!2!1// $3&&*$-6'+*)*!6:;-.+(.%'$# 78""// 7'46'-&55(*$ 82!8/!*+ & # #"! " $ ' $$ 1!!#$%&'()*#+(*,'+#*+-*.% 7/!!78! 3((*4'#5*#*.$*.+*$ 1!-6.&&*$.%(%&*$'(%'$-6$5(*$!177" 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-* 77"2 "7!!() $# $$! " #$ 1/1 9$'*6&5$1 75#-&$5'$# 1 "827 3((*4'#55(5'$#.(*$ 7'46'-&55(*$ 1 "827 1/179$'*6&5$1!*$,)*$)-9.$6 /"7 $.4#$93((*4'#55( 7'46'-&55(*$ /"7 1/129$'*6&5$18*$,)*$)-'4$>#*)*#!88! 1 *+&.5()* 7'46'-&55(*$!88! /- 1 1/1/9$'*6&5$175#-&$9.$6 /2!27 $.4#$9+' !8!! 7'46'-&55(*$ /2!27 1/!9$'*6&5$1! 3((*4'#55(.%!!!87 >9.$6*5*&.9*!. 7'46'-&55(*$!!!87 1/ 9$'*6&5$1 :5-&$9 /" 5#-&$9.$6 7'46'-&55(*$ /" 1/8!9$'*6&5$815'$#<-35*$( $6!6:;-.+(.%'$#! 7'46'-&55(*$ /"7!*&.9*!! " !8) /""// 9$'*6&*$5( 7// 8(! 7'46'-&55(*$ 7"27 28 *&.9*! 12""/82 9$'*6&*$5( 21"78 7'46'-&55(*$ /89$'*6&5$!/1:-&4.$6*5 /"7 +5#*$-6') 7'46'-&55(*$ /"7 1/819$'*6&5$ 77$.4#$9 "78 "!

9 # $% &"!"!"!"!'( )&#!*+#,&+*-./,+.*.+'$1$ $12 %-3-%4$1 $-- *#/,&#!'5 $% $- %15 -%11 6/7,/)&'!'5# $ %*#/,&'#-%$)+.5+8'/#(+5# 1%-1$ 3)" 1%-1$! 1$/#(# $-6-$3$ $-4$- $),+&&#+85!8&#/58/#)!,#!'5# % $- &!.)9'/52(.!5:/.(.) 11-%4631-6/7,/)&'!'5# 1$-434$ 1-3%8/#*+5&'!'5)!'(&;5&# $-4$- 15# )5# $-1 1- $1-6/7,/)&'!'5# !'(&;5&# $-1 $1-17/'!&#!'5)*#/5#+7&!.(' $-$3-36 $-6- &!(.!5#./))*.+()!))&/5'9),/2 89.(*.+() 6/7,/)&'!'5# $-$3-36 $-6-1/#(# 61-3 $-36-$$ 6- $-4$- $),+&&#+85!8&#/58/#)!,#!'5# $- &!.)9'/52(.!5:/.(.) $ /7,/)&'!'5# $ 16-1$$ 1-3%8/#*+5&'!'5)!'(&;5&# $-36-$$ $-4$- 1$5# )5# $1-% 1- $1-6/7,/)&'!'5# !'(&;5&# $1-% $1-17/'!&#!'5)*#/5#+7&!.(' 6$-% 6$- &!(.!5#./))*.+()!))&/5'9),/2 89.(*.+() 6/7,/)&'!'5# 6$-% 6$ /))*.+()))&/589.(*.+() 66$ /7,/)&'!'5# 66$ %:+#&2;#,& '(#), ()5+#+'&! 4$6-$$ 46-6/7,/)&'!'5# 4$6-$$ 46- "# 66*#/,&'#-%6#+77.< /('!'5/.!5/5#:2#2 (!2#)/7,/)&'!'5# *#/,&'#-%4/514,<+8 6-$ 6-.9,,5=#()2+/5% 6/7,/)&'!'5# 6-$ 6-6$*#/,&'#-16)+.5+8'(#- $6-%- $-- #!'52$ 3)" $6-%- $-- 6$$*#/,&'#-163) %1 ),+7.!'52'$$ 6/7,/)&'!'5# -%1 6$*#/,&'#-1)+.5+8.&+'52$% 41 6/7,/)&'!'5# 41 6$$*#/,&'#-13 %$-1$4 )#2!& &#)&+&'!'5#2(&+.#!'5+8,./+,.('!'5# 3)" %$-1$4 6$1*#/,&'#-%6$1),+7.!'5)+',' $-6-6 $-6- /#(,< $,<>)+.5+8/#( $ /7,/)&'!'5# $6*#/,&'#-%6$6)+.5+8/#(/ )&'(/7 3)" $4*#/,&'#-%6)+.5+8,9)&2% - 6/7,/)&'!'5# - 6$%$*#/,&'#-%6,<+8+#+.! 3-6%61 2/')!.( 6/7,/)&'!'5# 3-6%61 6$%%*#/,&'#-%6,<+8/#( - (/..# *)< 6/7,/)&'!'5# - 6$%6*#/,&'#-%66'<##5+($ 3-?:#!)&!+')8.('(#!2'!'5 6/7,/)&'!'5# 3-6$%*#/,&'#-%664)+.5+8+#+.*= 1,.<2,;# 6/7,/)&'!'5# 1 6$%3*#/,&'#-%6)+.5+8),/.2 4 %. '(#),/2 6/7,/)&'!'5# 4 6$%4*#/,&'#-%6)+.5+8(.+8 %-31 1-

10 ! "# $ %&$!'(!'#)*+(,-!./12./&(,-!3 4%/.$((5-! #'67 7. '6 4"3!8-/$(!'#479+%.$&,-( 76'4"":6 4%/.$((5-! 76'4"":6 4""3!8-/$(!'#:4.&+5& '6 #:'4 ++&++-1-8" 4%/.$((5-! '6 7. #:'4 4"3!8-/$(!'#::.&+5&3&!-&+ 67') ' 1-,./1!2(-$ 4%/.$((5-! 67') 7. ' 4"63!8-/$(!'#:7.&+5&&5-!8!, 6'"6 )"'.,!'1+.$!31-8:)/+,(5 4%/.$((5-! 6'"6 7. )"' 4":3!8-/$(!'#:6:.&+5&(2 6 ;.$-!21-84&1&%,!3 4%/.$((5-! 6 4"73!8-/$(!'#:6).&+5&&!-&+1-, '76 "'' /(5-!5&,- 4%/.$((5-! '76 7. "'' 4")3!8-/$(!'#:#.&+5&;.$-!5&,- "'##7 "4' "1&%,!3 4%/.$((5-! "'##7 7. "4'!!" #! $" "6<++-.!%=+25((5.&,-+(5-( "')# 7'6) 3-!.(&+- #4')67 67'"4 6"/($!9+, #"'#4)" 44'6 #&!-8,-!&(,!- #'#)# ') #/($!%&./(-!5(1-($&! '6" )'6): ##.+;8,+/&+-! 6'""))4 4/;!-(,-%&$-!-+ "6':6"66 "':: 46+$+$- '#7: "6"!-(5;!(5.&,-+(5-( )##'6#7 ')::#4 ##)'6) "'"6'6) #"' ",5$-! 4"':66'"66" 4'"4'44 #"' 3-!.(&+- 4'":'"## 4'77"'7" 6%;,-!!-8.-!5!-3!<.-($&$( "'#6:7 '4 67!-(5;!(5 "'6:'):7# "'64':# 4/;!-(,-%&$-!-+ "'):4 :'6) #"' 4#,1-!.- "6'7)) (,$<5$-! 4'4::'#6:) ')::#4 4'44'44 "'"6'6) 3-!.(&+- )''""6 4"'4'6 67!-(5;!(5 6'"::'6#) "'4)'44 7#.<!+5--$&+(5-! ')::#4 "'"6'6) "6"/+,(5(5,%.+5&(1.((5 4') 4"'7)6: 6)')6 64'4) >/&? 3-!.(&+- ':)) ":'7) 6"/($!9+, 4'": 6%;,-!!-8.-!5!-3!<.-($&$( # 6(!%&$( '"# /%%(/&$(..2.$-%-! 7)!./-++5-(,$<5$-! 4"'7)6: 64'4) "6"-($+5-$+-$$-! "'7#')#"44 "'"#7'7" 6,!$.3-!.(&+-($-!(-+;(((5-! " 6) 7&.$-8-(,% )#6'#7 )'"4 66!-(5;!(553&3!&!$/+-! 6'6 6#-+ "#')#" 6:1&(, 74' 4#,1-!.- 6#"')"47" "6--/$1.-!(5 6#6' 44--/$1.-!(5 6#6' %! "")3!8-/$(!'#:-(-!59&(,+-3+&( '677'6"7) 77'44: 6'"' 6'" ' 69 "'":)'7)): 6'"' ' 6"-(-!5-.3&!-+.-! 77'44: 6'" 4%/.$((5-! "'7'#) "73!8-/$(!'"44 # 25((5.1-,+5-9+,;1!5-%!=,-! 69 # "63!8-/$(!'"7"-/.$!& ')')7"): "6'#6)#7 6'' 6'":' -(-!5.3&!-3+8-3!8-/$-!(5 ":'# 69 #':7'##): 6'' 6'":' 6"-(-!5-.3&!-+.-! "6'#6)#7

11 " # $!!! %&'(&)$*!*+," %-.../"&,($*"-#%1)$ 2,*$,"3 ) %&'(&)$*!*+," /"&,($*"-#%#1 &" 2),$ -%.#- -%.#- 4+*!*+)5,26!+,3&62,6),7)7$$!6),*,", &"2,6!*+)7'$*,2"!*+,6),*7,$,")68 #1.3 -%.#- -%.#- 6,6!+3,2,"',2(7/!$76!*2)( 2 -# #6,6!+3,2,"',2(7/!$76!*2)( 2 -#!"# $%%&#'#(%# 5!9,58"$$,*,)$, -:%; :# /,")&*76, -:%;.#-:.(&*$&"3&62 :-:;.!*&"'7$!&*)&+ -%: (&'' *!(7$!&*))4)$,'," )$**#()+,-* (7/!$767(7)$ #..-# #(7/!$767(7)$ #..-#.!*25,*2!+5,26!+,3&62,6),5,2 -# "764$*!*+ ;7)$,,*2&' -# #&")!("!*+))(72,"<6,,",$76!*+ #-.1.-::# 1-%.#-%. #&")!("!*+))(72," #-1. 6,,",$76!*+ #-.1.-::#.-:.#-%. 6,,$7&6!+),6)(7," -% -#. 1;.-;1. %;%-#; #;6,,$7&+!)$7*2)8$$,6),) 2+!$," -% -#. 1;.-;1. %;%-#; &6!+&"+7*!)7$!&*,"*, %7)(",5*,",)$7*9,".::-.#1 1.- ;:7)(",5*,",)$7*9,".::-.# =5"!+, 2+!$," %=5"!+, 2+!$,".*#&'!'/(#&#'+,,#+ #*#&*!/## )$,6,"+5,':.7*$766,,'>6# ##-:%# :#-;%1 -.. %.%-#;.,",+*!*+7&'(&)$*!*+),)$,'$6,,.%1-:.#: #-:1. #(7/!$767(7)$ ;-#:# %2"!$) 2+!$," ;;-.:##%.-:%: ;7)$,,*2&' 1;-%::. %- 6,,!*2$8+$ ;..-%; #-: 1;!*2!5!2,66,&",2"!*+,".:-.1#%# 1:3 )6,,!*2$8+$," #-1%1 #-: ;(&*$!*+,*$$!6,&,"",/"8),*$7$!&* #-:%1 ;6,,$75,2$&'+7* "',",+*)(7 1.-.#: -#%#. :-%1 :-.1; ;57"',",+*)(7. ;-%%1% 1..1: :-%1 -;# ;57"',",+*)(7# %#-1; %-#.-#%. 866,)57)(,"! #:; %-%%1%.-;..-#%.1866,)57)(,"! #:; %-%%1%.-;..-#% %34$$,4)(7'6!*+5,,*#% -.%.:-:# -.:- %2"!$) 2+!$," 1-%..: - ;7)$,,*2&'.1-.:;1 #;-.1866,)57)(,"! : 1:3 )6,,!*2$8+$,".:-#.:-.*#&'!'/(#&#'+,,#1(,-.(#2.'# *#&*!/##3 %*43,+*,$.7*$766,,'>6 %:-;:# -11:# -%%% -#:,",+*!*+7&'(&)$*!*+),)$,'$6,, %-:1 -%%% #(7/!$767(7)$ %:-; %2"!$) 2+!$," :-%1. :-#;# ;7)$,,*2&' #.-#.# -.; 6,,!*2$8+$ -::% -#: 1:3 )6,,!*2$8+$," -::% -#: 57*2",+*)(7 %-1 ;-;:; 57*2",+*)(7# %-;1: :- 57*2",+*)(7. %1 :; +*!/#%!*)*4/%'!'/#+/.*$'!'/# ;&6!+,"$!664+$*!*+,&+ :%:-:## -%#.:-.;-;% 268*2!*+, -. :. -%#.;-;% #567 88

12 # $ %"!"!"!" #&'(# )*+,-./, -, -,/.-.,12&%%#&3!%#434#1!2#!53#,-./, -,/ 1&'%*(6!3746(61+-)3-8438!5(%93%#*(#-+5(4''5 -,.-.,&1&3#7 1 $.-8/,.-/ 8&1%+5(4' $,-8,8./,6 $-/88$,#54*&%!45 $,!5(%93%#*(#-+5(4''5 -/ 8*&#'#3512&,/-/./$,- 8*&#'#3512& -$$ 8*&5(#3512&,-8/ -!, %! /-,/ (3%#3 6#!53# /- "#!,8/$)#4+2%5#-$8.1&63& -8$$ -,- #:%%#'&#21*+ 2;- -,-.4'241%5!53# -8$$,/)#4+2%5#-1&63&1463<#(5-8 1+#3*+.4'241%5!53# -8,/)#4+2%5#-$2=&+5(4''5 -// 12&'6!53*+5.4'241%5!53# -//,/)#4+2%5#-1&63& -- %46(4(3&(, 2;- --,/,)#4+2%5#-.,164%11=* &63.4'241%5!53# -.,/$)#4+2%5#-.81&63& 8,,/ 12&'6!53*+5.4'241%5!53# 8,,/,/)#4+2%5#-$.,5:=1%#:*+& 8-$$$,- *&'(# ) 2;-,-.4'241%5!53# 8-$$$,/8)#4+2%5#-$.+5(4' $..- 46!3)46!%!2=*#!3)6&56&3% :35!531*(6!3746(61$ )6&56&3%:35!531*(6!3746(61 $-,$..- )#4+2%#!53 $-,7>" -,...-.4'241%5!53# -$8 1%=## 4# (16!3 (3!%# $-,,,7>" $-,,,/)#4+2%5#-$ $-.$. -- &2%!*!%%17 1!5(#%5!53! ?74*(7 )#4+2%#!53 -,7>" -$8$-.,. --.4'241%5!53# /-/8,/,)#4+2%5#-$.1&63& -, %#3&(8A. 2;- --.4'241%5!53# -, $%&'&%())&!!,6&5(+5(4'' -$.8,.-$, - - 8&1%+5(4'.,-8 $8-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# -,$/ $/ &5(#!5(%93%#,.-$, -,6&5(+5(4''.-/ &1%+5(4' $-8 $8-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# $/-, $/ &5(#!5(%93%# -. - %&*+,&&'&%())&!!!!!!,6=*#4(( 8-8/ $-,8$ &1%+5(4' -.-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# /-/., -,,124*1%:#615 -.$$,$- $ (3!%#%!64#)&3%5! &5(#!5(%93%# $-,8$8.-,#922!412,-,...-,$ /-,- 8&1%+5(4' /,8,,-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# -/.8,.- $ (3!%#%!64#)&3%5!53 -

13 # $ %"!"!"!" &'()(*+,-#(!,-%.+%(# /1$ /#!!2%*%23*'( &14$/ /& &1 1%(#5!,26-('2( &$$ &2%()(,-*5 4&4$ 4& &#(,+7#!,+ &&4&$&4/ /& &&&,-#(2%(()(,-*55( 4$&$ 44/ 1& /-#!%2 -+!%(# $&& &2%()(,-*5 4$& & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# &&1 4 /*53*2%,!,+(# /&4$ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# 44/ $13*''(+! 523*88()(, /& &4$/4 4 & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# /*53*2%,!,+(# /& 1/ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# &4$/4 & $&(2)(#+8()2*'+9#-(, 1 /-#!%2 -+!%(# 1&1/44 &2%()(,-*5 $4 $4*#:;2; 2 /4 /-#!%2 -+!%(# $ &2%()(,-*5 1 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# / '78(#*--( &// /44 4 / &2%()(,-*5 /&/ /& 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# & 23*82%6#('2(, 4 $ 1$ -+!%(#%!'*#<+%,!,+ 4& / &'()(*+,-#(!,-%.+%(# /44 / #(.33!*23 4 / 4 &2%()(,-*5 4 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# /&/ / &'()(*+,-#(!,-%.+%(# / #!!2%*%23*'( & &&4 &1 &2%()(,-*5 & &/$ 4& &#(,+7#!,+ 141&44 &&& $(2)(#+8()&('5(+9#-(, =;('-+223*'(,> &2%()(,-*5 ;6%%(6235'!,+8()(,$/ 4&& 4 /-#!%2 -+!%(# /& &2%()(,-*5 $&$$ $& &'()(*+,-#(!,-%.+%(# 4&& 4 /,-#(2%(()(,-*55( 1/ $& 1& /-#!%2 -+!%(# 4& &2%()(,-*5 14$$ & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# 41 4 /*53*2%,!,+(# &'()(*+,-#(!,-%.+%(# $& 13*''(+! 523*88()(, &4/ &$4$ 4 & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# 1 /*53*2%,!,+(# 1/$ 1/ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# &$4$ & &(2)(#+8()2*'+9#-(, /-#!%2 -+!%(# &2%()(,-*5!"#$%# #" &!"#$%# #" %*'-*-+-( $1&1/1 &2%()(,-*5 $1&1/1 #6%%(#5#328() &4 &2%()(,-*5 &4 $'!,-(+-(4:;#!2%!,2('- 4&4$ &2%()(,-*5 4&4$,7##(+-(:;#!2%!,2('- $11 &2%()(,-*5 $11 /2'*%2278()(,&/ 4/ &2%()(,-*5 4/ 1,672%(#68()85-# < $&$1/ &2%()(,-*5 $&$1/ &,6+-(2%(<<!,+ $$ &2%()(,-*5 $$ 42+(#; 2 $$4&4 &2%()(,-*5 $$4&4 ;()'2',-(8()1 1&/$ &2%()(,-*5 1&/$ :;#!2%!,2('-23*'( &11 $ &2%()(,-*5 &11 $ '(& () *"!#$"*% +" *"!%* "" "#!" +"" #), #"#" % +" *"$*% " " "#!" +"" 1/<#*)(3%,#$& &/4 4$1 1& 1& 6+,!,+2*#(-#!,+2-8'+(%4?#( 2!*, &/4 4$1 1& 1&

14 ! " # $%&' ($& "! ')&"( ($& (%%*!+,-.#/!&"$1//12+!-3!/1 &$'&% &""&) )&& &%& 45!2#6/2-73' 8!-2+/ &$'&% &""&) )&& &%& &$'&% )&& "! &""&) &%& (%'*!+,-.#/!&"%%!699-#7 && && +!/ !-3!/1 3:-!2- && && && && ((*!+,-.#/!&"%)%1#+1 %&'$'' )&) $"& "& :69* 8!-2+/ %&'$'' )&) $"& "& %&'$'' $"& "! )&) "& ((*!+,-.#/!&"%%/-3!://16 :+/2739;77-8!-2+/ +71+!-3!/12*!+,-.#-! "&"'&")$( %&$()( "&"& 3 "&"'&")$( %&$()( "&"& "&"'&")$( "&"& (!-2+/:-3!&2.11-7</ %&$()( $# &(&$("% &'$&"(! $)*!+,-.#/!&')-!#!69 '&"' )&%& "$& )&%&./32-/2:-,&)92-!:4-6!-67-! 2= )&%& )&%& )= "$& )5</3:>!.-!31#-! ')&)'$ "*!+,-.#-!/1 %&"'" %+9.+2#//1-! '&$%( $"*!+,-.#/!&'$*7-,-4-/#-! &((&))$% "&$&)( &"& :+/2732-!:4-6!-67-! )= "&$&)( &"& )5</3:>!.-!31#-! &%%"&"' "*!+,-.#-!/1 "& %+9.+2#//1-! &("$ $*!+,-.#/!&"%% %"& 16!6/#+!* !#-!9/23-72-! 63-7/1"36 "# $%# &' $%# ()# 1!;//-+9!<3-! &((&)"")( "&)( "&$)$&'$ "3!#+1: &((&)"")( "&)( "&('&% $62#-,-/3+9 )2.6##-!61#-!+1+!2.!/1 "%&$% %2#!6/3+9!<3-! &)(&$ $"&%) "3!#+1: &)(&$ $"&%) (.+7+/56:-! '&'%) %&( &$ "& "3!#+1: '&'%) &$ )):6/3 & $"7-,-/3#>1#-! %&( "& '7-1-*7632-! )$&(")' ))&' "3!#+1: )$&(")' ))&'! *!+,-.#/!&(.+73/1< &%$&''% && &()& 3:.7/1A<2#-3-!/-B "%&$)$( && &()& %+9.+2#//1-! &"&$() *!+,-.#/!&(): )'%&')% "& "'&''' "& 2#-!2.7#-9:& 3:-!2- $&' "'&''' "& %+9.+2#//1-! $&' "'&''' "& "3-2#/6#+/777->7# (&)$($ %+9.+2#//1-! (&)$($ (69>!.//169#2*+! &() %+9.+2#//1-! &() C6/3/1 ((&'"$ "& C6/3/1 ((&'"$ %+9.+2#//1-! ((&'"$ 6!-,3-+!! "& %+9.+2#//1-! "& *!+,-.#/!&)"$7-1-!-32.6-! )&($ ''&%'$ $(& 93#-/

15 # $% &"!"!"!" ' ()%*++ +,-&#,'#,-.# ($)*// (123&-!-,# $)4%% $//)(/ 4) +*'#5,2&-#)*%/32667-,--8& %$*)(4% )) $)+(4) 29-!:76,1#;<, ' $%)(+ +,-&#,'#,-.# 4$)$+$/4 (123&-!-,# ++ )) $)+(4) +%'#5,2&-#)%(*=8<,&'= %4)+/ $)()*$ %) $)$) 7<,7-3&79&6,<29<!-5#< (123&-!-,# %4)+/ $)()*$ %) $)$)! "" #$$%!&'($ ) *$>99,3#1;9 *)*)%+( $*4)%+ $)4*)(* $)$$/) +%&!932 <&!9.6#!,'#5,2&,# $)*+()$$% +)/+ $)$$/) ++5!9> 1376,#1)6) /)++% %$)%% +(&!932 <&!96,-32738,3. $4)%%% +4&!932 <&!93'#&329,# %)(%+* $)%+ 4$)/$% ('#5,2&?!<#>&#799, %+/)(4(( %+/)( (%#!&!<3' 95,1)6) %%)4// %()**$ %()$+(/ *+) 4$1!-<,-<,-.#-, -<13: 3,& $$()4* $)($ 4.#-,97-<39&33.7<,& %) %) *$$*29<!-31,9!&,211 -, 44/)%(% +) +)4 *%+) ',#3-79, )$ *1.<,##,53,##,'#>3,-&7&!- ()*$( **#,-!-3' 95, %()+ *4'#17&,#!79,1)6) ) (#32,99!, <!&,# **4)*4* +%)/ *%+) %#32,99!,!-<&>&,# +) *$$+9!-<,7<,/ (/)4% %*%) 73&,5,-<1 (/)4% %*%)!*+),&- ) *$$3&7<!- $)/4)$+% $$4)4$ $)(/*)%(% ',#3-79, *)($/)(+** *)%/()/ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# /)$(% %4)*+* 73&,5,-<1 %)%/)(*(/ $) *)44%)/4$ /!-6,-&7# $)**$ %) %%1732!-,#17&,#!,9 %(+)44/* ++/)$%( %47-,#,'97-&-!- *)*)$4$(* %)*4()4% %9837-9> 4)(/%* $+)$ +7<1!-!3&#7&!- +)4%%%( %)/%( %#32,99!,!-<&>&,# $4)4$.&!*#)% ) *$#3&#><, $)*/)%4* $)(4)/* ',#3-79, %+)+%/(% %44)4/ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# $$)%% 4)4 73&,5,-<1 4$*)*4*+$ 4$+)$4/ +7<1!-!3&#7&!- )+*!/''%1+$$% ) *$+39&33.7<,& 4$)(+*( 4$*)%% %#32,99!,!-<&>&,# 4$)(+*( 4$*)%% *$$%'7#2329,-A#>-<25>#329,- (**)+ (*$) (+'7#2329,-A#>-<25>#329,- (**)+ (*$) 23.%- ) *$/B,-B:#!3&!7-3,9< $)$/)(/+ $+)/$ $)(()(+ ',#3-79, +$)*/*% $))4% 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# %4)4*4* $%$)/ 73&,5,-<1 +++)/+4( %4*)+$ /!-6,-&7# $/*)++* *#,-.#!- ($)/4 *+)(% %47-,#,'97-&-!- (4)$4+$% $)%/ +7<1!-!3&#7&!- %$)//( $%)*( %#32,99!,!-<&>&,# $+)/$ 4&$),-54%*21%2%-*% ) *$429<!-2,&B:,#B,-&,# $)+(%*( $++)*(+ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# +4)$+ ()( 73&,5,-<1 $($)%++( /)4+4 *#-,-5!1+$$% ) *$&#>-!-3:799,# $)+/) 4)/ $)(*4)/+ ',#3-79, $)( 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# +)%* (()4$% 73&,5,-<1 $)*/4)/*4$ $)+%+)$* /!-6,-&7# $*)$44 +)%(*

16 # $ %! "! "! " &#'()*#"() +,$- $,,,*.#")'"(/%)%'# 1+2&!!" # $"% &!$ $& $ '!!" # $"% &!$ $& $ 34%*5/'%4(/ 2+$,+2, $+2$1 &+,-+&- $+,4#6'33")'!/)"%'# 2+$,+2, $+2$1 &+,-+&- $+ $('(')*!! %!" #!!! $" $& # % & ' $! " #!!! $" $& # % # -.5(/#'#78'99'% 1&+212 &+& $,+&2 -$+$- 165%%'#5)"%'#4)4#"6#"()'# &+&1$& $&+2 &5%'8'(/49 -+$&, &$ 2"(.'(%5# &+,& $+2, 4#:5)%("()5)"%'# 2+$-2 -$+$- -&5/9"("%#5%"4( /"()!//5(('3';'(%'# $+&+-1$& $$1+$11 $+&1+$&2 $ &5%'8'(/49 +1+&2 +1$$&1 +,+$ %'6("6'#.";':'#4(53' +$12+$-1-$ +$+1 &#'()*#"() +$-+&&&- +&+1-- $"(.'(%5# $+, &5/9"("%#5%"4( $ -2*.#")'!/)"%'#,+,$,$ 2+-1,4#:5)%("()5)"% 2-+&- $1+1- &$"(/%)%'# +2- $*+!$ %%"$! $$,-./ 1/2344"!$ %%"$! -4 : -+1$ 7< ,+,4964%("()'# +1- $&56* %" #$ %!"$ &!% # 5' *7 8 &$&!$"& &! ' &$&!$"& &! -$'69:'3'58*#('634 -&,+ $'69:'3'58*#('634 -&,+ --(5%!#)'(4:#'%("()4) +&&+,-& 4#9"/3"():#48'6%'#.5(/3*(5%!#4) +,+,-&$& 4#9"/3"():#48'6%'# (5%!#:!38'( &2+ (5%!#6.53"%'%:35( 2+1 $4#%"/9"(/'# +1-8*#('634'69:'3' $ $!$"! #$ %!"$ &!% # ' $!$"! #% &"$ &!% # -64.' -+,-, 21+$2& /#"%:'#4(53'"(%'#('3*(("()'# -, $956"('#=95%'#"53'# -+,-,,+2 &5%'8'(/49 -,+& 65%%'#5)"%'#4)4#"6#"()'# /#"% 1-+$&$ -&+,2 +$2 /#"%:'#4(53'"(%'#('3*(("()'# -$ $956"('#=95%'#"53'# -&+2, -64.4#'("() 2 1-"(/%)%'# 1-+$&$ +$2 $*+ #! &" --1:#48'6%(#+$,,,53)5#'/64." $,$+& ''% 6= $,$+& &(*9+! &$ &&&"!! #!" $ & & #%!& # %:+**' ;<*!!%% &$"! #!" $& #!% $!& #$ '!$"$ #$$!" $& #!% 1-.5(/3*.'(33'4#9>3 $+,1 $+,1-5(/#'6499!('#4)#')"4('# $+,1 $+,1 1-.5(/4#?("():35( 1+2&,4964%("()'# 1+2& 1-.5(/3*4:)5.'# +2+-$- +,$.'/3")'743/'3'5.5(/3* ++- +,$ 49635"";'#"()4)#')!35%".'# 1&+-1$.5(/:35(:#48'6%'# 2+1,, 1.5(/4#?("() +1&-.5(/4#?("()/#"% &+&-,- "(/."(/"()%"335/'3'# +&- $*+ $% %&"$ # " $!& #$ 1:#48'6%(#+$,&>6#> -,+1--2, -,+$ >6#>4#!(/'#*)'3'1 -,+1--2, -,+$ ,4964%("()'# -,+1--2, -1+,-"(/%)%'# -,+$ :#48'6%(#+$,&64"743%6 -+&&1 -+&& -+,+ 64"743%64#!(/'#*)'3'# -+-&- -+&&,+,+ 1-,4964%("()'# -+-&-,+

17 # $% &! "! "! " '(")*&+,&-# %(.%%% %'. $/1"/213&+#-43"/-#"), %5.$6 %5. '171/&)"),-# %5.$6 %5. $8#19-&)#.'51**-#+ %6.(( %'.%$ %65. $5. %1**-#+1#!)*-#/:,-3/- $5.5%%$ $$.6 $5. $5. 5$5%%5$' '171/&)"),-# $5.5%%$ $5. '(")*&+,&-# $$.6 $5. $1**-#+#-43"/-#"), %((.'5 %(5.$6( %. '171/&)"),-# %((.'5 %. '(")*&+,&-# %(5.$6( $(8#19-&)#.'*#4+/7:33-; '$.% (.56%5' '$. '$. %*#4+/7:33-;1#!)*-#/:,-3/-# '$.% (.56%5' '$. '$. 5$5%%5%%$ '171/&)"),-# '$.% '$. '(")*&+,&-# (.56%5' '$. $'8#19-&)#.'(*1)/#1*; '.(%%' %%.%%(6$ 6. %%. %*1)/#1*;1#!)*-#/:,-3/- %%.$5 %%.%%(6$ %%. %%. 5$5%%5% '171/&)"),-# %%.$5 %%. '(")*&+,&-# %%.%%(6$ %%. $*1)/#1*;#-43"/-#"), (.5$6 6. '171/&)"),-# (.5$6 6. $8#19-&)#.''")*-#!87:33-; 5.''6% 5(.%(% %")*-#!87:33-;1#!)*-#/:,-3/- 5.''6% 5(.%(% $5%%5%%5 '171/&)"),-# 5.''6% 56. '(")*&+,&-# 5(.%(% 56. $8#19-&)#.'4#-#+#,#:& 56.5(( 5'.65' %4#-#+#,#:&1#!)*-#/:,-3/- 56.5(( 5'.65' $5%%5%' '171/&)"),-# 56.5(( 56. '(")*&+,&-# 5'.65' 56. $68#19-&)#.',!*/:7:33-; %.%.(6%5 %.6. %,!*/:7:33-;4!)484//4,- %.%.(6%5 '171/&)"),-# %.%.(6%5 $,!*/:7:33-;1#!)*-#/:,-3/- %.6. '171/&)"),-# %.6. $%8#19-&)#.'64*-24-& 55$.5$66.'$ 5. $. %4*-24-&1#!)*-#/:,-3/- %$(.'$66.'$ $. $. 5$5%%5%%' '171/&)"),-# %$(.'$66 $. '(")*&+,&-#.'$ $. $4*-24-&#-43"/-#"), $'. 5%. '171/&)"),-# $'. 5%. $%$8#19-&)#.'6%-3&4),+ 5$.$55($ 5$. %-3&4),+1#!)*-#/:,-3/- 5$.$55($ 5$. 5$5%%5%% '171/&)"),-# 5$.$55($ 5$. $$8#19-&)#.%433-#7:33- %.$.'566 %.(. $433-#7:33-#-43"/-#"), %.$.'566 %.(. 5$5%,%5 '171/&)"),-# %.$.'566 %.(. $$58#19-&)#."#-71/-) 5.' %"#-71/-)1#!)*-#/:,-3/- 5.' '171/&)"),-# 5.' $$(8#19-&)#.%%#-43"/-#"),4 %(.'( %. )4&!#4$834)-)17#;*--*2-93/)1# $#-43"/-#"),#-43"/-#"),4)4&!#4 %. $834)-) '171/&)"),-# %. 51#-#-*-3/-44,#+/)"),-*+# %(.'( 7:33-;2-93/)1# '171/&)"),-# %(.'(!! "! %%-*3",-213*-3/-44)*3: $.$(. %5.'5 $*#"&<-*3",-213* $.$(. %5.'5 %5)4&!#1#43&)"),/8#19-&-# %.55.(6 $()4&!#1#43&)"),/8#19-&-# %.55.(6 #$! %&'()*+,#-./+""#-! +#*1%&'()*(* '171/&)"),-# %((.(' $. '(" $..234!! 5$ 46./-'7)&+*&- " 6*#"&/!*,"&-# $$. $7"39:81#&43 $6.$$ 584#&)-#/4 $6.$$

18 # $% &! "! "! " $'(')")*)+"'#")( %,-.%./-.'(')")*)+"'#")( %,-.%./- '(')")*)+"'#")(,,.-%% /- $'(')")*)+"'#")(,,.-%% /-.1"2345#&*2 -.,., $*("&&"2622'+45#&*2 -.,.,.78*2"&'&++&9#")(5(2'*)*(')&'#,,-.78*2"&'&++&9#")(5(2'*)*(')&'#,,- $':*);2")(**&&'#"'# $%- -$! "#$ %&&'!'& %&%&'!' %&&'!'& %&%&'!' /1"23(5;7');'2+' %-$$.,/-., $--$ $( < %-$$ ( <.,/-., $--$ = > /,1"23(5;7');'2+'#622'+51#?;'& $$-%% $( < $$-%% /$2*);#!(+54(*8'#./-%.% /-$% $&"2+9)./-%.% /-$% ( <./-%.% /-$% = > /$$");!+&#"54(*8'# $/-,$ %-, $&"2+9) $/-,$ %-, ( < $/-,$ %-, = > /$)*&!#5(8*);54(*8'# -., $&"2+9) -., ( < -., = > &()*$ '%'!'&' %%& % " ''!'&' %%& $/-.!;("&'# $/-,,+4"2;'8*);+54(*8'# %$-%.!;("&'# %$-%,$72"1*5(6#';9(&"(:';.-,/% -$$ *(');*$ %$-%.7"21*&"24*+)")(+42*) $.- (#))'!&"77'# $-,/,$)*&!#5(8*);.-$/ $-%$%-% $"=- %-$/ $$-/,.$19);"(:';+75)&#52.%-/..8*);");8");")( /-$ 1"2342*)26()")( $-.$. $1';2'1+7* $-.$.,$/+4"2;'8*);+54(*8'# %-/% $;#"&+4"2;'8*); %-/%,$72"1*5(6#';9(&"(:'; $-.-. $/,-$$$ $;#"&72"1*5(8*#1' %-.$/ %-$$ (#)!&"7 -,, $%- %(#)'#:8'#8+867+& $,,- 72"1*&"24*+)")( -$,$,$,)*&!#8*);5(54(*8'# $-,,-%%$,/- $+7*12")(+*)7') $$,-%.$ :*#&'86#7'& $-/-,/- :*#&'86#7'&!);'#+7!;+(*#*)&" $-/-,/- %)*&!#4*#72"22'62& -/%,$$");!+&#"54(*8'# $.-%.% %,-$. $4#53'7&'# $.-%.% %,-$.,$$2*);#!(+54(*8'# -%/ $4#53'7&'# -%/,$$.79+&8*);' %.,-$,,$ $*;'8*);+75)&#52 -$.$ 2?2*( $-$,.*;'5(*;'#5'# $,-,$,$$%)*&!#8'32';)")( -%,. %-,. $)*&!#8'32';'# %%-%.% %,-%..5#1";2")(+1*&'#"*2'#.-...,% %,-%. )*&!#8'32';)")( %7!#+'# -$% )*&!#542'8'2+'#)! %..5#1";2")(:*#&'86#7'& $-/%.$ $- %+ ''%%% %,%4#53'7&)#-%+&"#!);&:'32+ $-./.. - )5#; 5175+&)")('# $-./.. -

19 !! $ %& ' " # " # " # ($)*+,'-$!&.%+/)#123+-+!&& 4! )2#5+$ 6)3,)/'-#-5+$!&& 4!!"#$% %%/,17+78$/+,93(+2/+ %!6!& %!.! $)''+"7$877+2/+ %!6!& %!.! 41-7$+/,17+78$ %!% %%%%/,17+78$/+,93(2+/+ %!!4&!6!&&4&6 %$)''+$ %!4!4&!6!&&4&6 1-7$+/,17+78$ %!&6 %,)27#-5$1-7:9/+- %!6!4%. %!.!64 %4!&&!4% %%!%6 &! 6! 41; %%!.%!4&%% %!.!64 %%!4!% %%!%6 &! 6! 2 4!%%!&%!!44 %+$+7/,1/7+()'+'</ %= 6!46 %!6 %! %%!.% 41; 6!46 %!6 %! %%!.% 7+>$#:#22#5+#,)27#-5</ !64 4!4.. &%6!.%4 4!&6 %&= 41;!64 4!4.. &%6!.%4 4!&6 4,)27#-5,)331-7)+-'$12<$3:+*&= 4!..44!6 41; 4!..44!6 4/'1'#)-2"-7+$/,):<3+'12:+*= %!&!4 %!6&!. 41; %!&!%. %!6!. 2 46&6! &2"-7+$/,):,)331-7)+-'$12 %!%644 %!,)+2:9-5+'4 41; %!%644 %! &/'1'#)-:137$"(<*+$ = %!4.!&6&6 %!6&4!%6% 41; %!46!4 %!64!% 2 44 &! /'1'#)-'8$/'$"(<#-7"/'$#:+*%=.!46%!6. 41;.!%4! /'1'#)-/'+((#-5<-8517+= %!%6 4!% 41; %!%6 4!% 6/'1'#)-122+$<122+$322+:+*= 6!.64&.!6. 41; 6!.64&.!6. 6)>>+-'2#5++/,8''+2/+/$"3 &6!6 41; &6!6 &% %($)*+,'-$!&6&+$+7/,1/()2#'#,!.&. 4! (21-215'85-#-5/:+72#5+?)27+2/+ %&%. %(21-215'85-#-5/:+72#5+?)27+2/+!.&. 4! ($)*+,'+$#-5! %!6 4! 6)3,)/'-#-5+$ 6! ' " #(# ' " #( )# " %4%':#/ %4%!..&!.%% %4%!..&!.%%!!. %!! 4,'#2:#7+$+/125 %4%!..&!.%%!!. 4&/125'#2'$+>)$ %4%!..&!.%% %!! & " #( %6&>)$/8-#-5/>)$:12'-#-5'$+>)$+2 %!.%.!64&4 &! 51/)5:1$3+ (+$/)-12+ &4! 4#-7'95'+$ &! >)$/,+22#5+#-7'95'+$!%%!&64 %6>)$/8-#-5/>)$:12'-#-5'1/ %!66 (+$/)-12+!&%!&66 >)$/,+22#5+#-7'95'+$ 4!46!%44 %6.,)27#-5/(#27+:1-71A/ &!%4 (+$/)-12+.!&4 >)$/,+22#5+#-7'95'+$ %!4!4.. &%(* +%# 6!&!44 44!&6!!& 4!! (+$/)-12+!.!%&. %4!%4 &!.4%!& 4!! 4%,)-')$?)27 %6!66 4%!. 437+$$+*/+$)5$+($9/+-'1'#)- 4!6.46% &!. 4#->)$31'#)-/)5,)33"-#,1'#)-/ %!.!6. 6&!.% /8/'+3+$ &,)-/"2+-'#/'1-7.!%%.. %!%&&. &%! &&$1-?+>)$+-#-5+$ %!66. %!&%

20 !"# $% &! #'() *&)(+ #"#, -"".(/+/*(1& &)(1/&+, 2''",- 2#"# 3+1) *4,) /+&&56 + (7&)(+ 3+1) *4,/ &18+ 1)(+ 2#"-., #-- ""8+ 1)(+ 2#"-., #-- ' +()6&)(1&+ 2'""',## '#-#" *(+)87 36(( 2'""',## '#-#" +(&+ 7)**(+(1/3 2.", 2".#)6+ 5 &+/&+ 2.", 2"./*(1& &)(1/&+ ""'#",# -"..#)6+ 5 &+/&+ ""'#",# -". -/1 +)(() / "-', ##"" '(/$9+ & ##"".(/+ 17/1/37(( "-', "/1$+7+(/&5 +1+ ', -.. ":+(& ++$9 + ', (+ 6+;+(/)*117& 2"#.-,' (17)(&)6 2"#.-,' 2. +;+(/)*117& #/*(1& &)(1(/&3&+ + <6+ 6 2"#, 2#''#.) 17++(/&3&+ 2"#, 2#''# '/*(1& &)(1(/&3&+ 8 6&+ 2"'',# -..) 17++(/&3&+ 2"'',# -. (/1*( +1&/ '"'''," 2',..#"# 2.. +(& ''/5 &+(& ""-'.,-. "#.' &+ --,# #"" '(17+1+8)1+ )& (18) & -,' "."-.&5*((1+$9 + <6+ 6 2,-# &5*((1+$9 8 6&+ 2##, (/1*(1) /(( -.--", 2-.##, -# 2-." #-)8$+6 (1*& ", 2-.##, -# 2-." #/*(1& &)(1/&+ "-.',- 2-"""-.,"" #'. 2-- &5*((1+$9 8 6&+ 2-"""-.,"" 2--.#)6+ 5 &+/&+ "-.',- #'.!!!! (/1*(1) /((3+1 #'--," 2', #'- #'$+ #'--," 2', #'- (/1*(1) /(( ',"" ##-# '/ &*;51&&)(+ '-#,' "# (/1*(+($ 1*&+ + #."#,# '. *;51&&)(+ )+::)+ (/&3&+ # 8 6&+.) 17++(/&3&+ # #1+($ 1*& ',' 2-.'.188 2#'.-,'- 2.#.."117+ '--,## -- '+($ 1+$9 8 6&+ 2..," 2..-.) 17++(/&3&+ 2..," 2..- /*(1& &)(1/&+ -'#, "-#".#)6+ 5 &+/&+ -'#, "-#" #8 )$+*/)*)/&+8/1 "'.#," 2.'-.,# ".."' ""8+ 1)(+ '-,- ##. -1) &+ ( ","- #'-- #(/1*( "',' #" ' #+*$+ """, # # ".'#'",'" "'.' '"/ &1/&+ "'#, ' '&+ *)/&+8/1 ".#,. ' -56 +(/&3&+ 2.'-.,# #8 )$+*/ 2''-#,.-- ""8+ 1)(+ #- '"/ &1/&+ 2" ''&+ 8 )$+*/.' -56 +(/&3&+ 2''-#, ##8)&+7+ ) /((+(.'-, '.' '# +1)(&8)&+7+ (+ "', '&+..-#, '.' #'+$9 ) &/+ <6+ 6 2, -56 +(/&3&+ 2, #+$9 ) &/8 6&+ 2.'",# 2.#--' -56 +(/&3&+ 2.'",# 2.#--' #./*(1& &)(1/&+."#,#.'''.#)6+ 5 &+/&+."#,#.''' "#

21 # $% & '"! "! "! " ()&# *+,-*(#.,,(* %/% 1 $%/ %.,,(*-#!'* -!'(# / %&!,(# // 1 $%/ ()&# *+,-*1&#2)3(4(5 /%/$% 1//% $ $$+(#*2),( $$%$ 6//$ $+,-*4(-,!(72,-(,*( %6/ %6666 $+,-*,(5( 6/% %/% $*'(5()-28 %% %% 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# %$/ %$9:#*(, $%$$$/ $6!'(# $66$$ %/ %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $ 928+#!8'2#(# %6 %%% /:4#!(8*9!)(# $$% //+,-*<2)'!)(#( /6 66%% 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1//% $()&# *+,-*(5,74(=#- /%$ 6$%/ $$+(#*2),( 6 // $+,-*4(-,!(72,-(,*( $6// % $*'(5()-28 %6% $$/ $6#():#!) $ %$9:#*(, %6$6 ///!'(# %$/ %/6 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# /6$$ 928+#!8'2#(# /$ %6$/ /:4#!(8*9!)(# % //+,-*<2)'!)(#( /$/%6$ /6$ ()&# *+,-*:*'(#8#9*4(5 /66 %/ $$+(#*2),( 6% $+,-*4(-,!(72,-(,*( /66/ $$$ $*'(5() )'2#8*9!)(#2!)4()'# $ /// %$9:#*(, $6 6//!'(# 66 $6 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $$ % 928+#!8'2#(# /%6 /$ /:4#!(8*9!)(# 66%% //+,-*<2)'!)(#( /%%6$% $/ %()&# *+,-*#,4(5 $%$% 1%/ %/ $$+(#*2),( %%6/ %/% $+,-*4(-,!(72,-(,*( $ %$%6 $+,-*,(5( 1% $*'(5()-28 $6$ 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# / %$9:#*(, $/ %$!'(# 66//% // %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# %$ $6 928+#!8'2#(# $%/ $/$ /:4#!(8*9!)(# 66 //+,-*<2)'!)(#( 6$%% %$ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1%/ ()&# *+,-**, '() % %%6$% 1 $$+(#*2),( $$/ 6 $+,-*4(-,!(72,-(,*( /%6% $/$% $*'(5()-28 $ %$$ 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# $$ %$9:#*(, //$$6 //!'(# $/66 %6 1 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $/ %6/ 928+#!8'2#(# $$/ % //+,-*<2)'!)(#( $/ 6$ ()&# *+,-*(&>#(#74(#4 66 1$%/ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 66 1$%/ /()&# *+,-*(&>#+#!4'( 1$ 1$ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1$ 1$ *,()&# *8'(#!,(# 6% 1$6 1$/ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 6% 1$6 1$/ -8!)!*'#'!2)* -!'(# %% $%%6 /%24(#:#'( -!'(# %% $%%6 $+#25(9')#%/%9:&*, '() %, )-(#*924 9:&52#- %! " " " " &#2)3(4(5 1%6 $+,-*4(-,!(72,-(,*( 1% $*'(5()-28 1%!'(# $ %-8!)!*'#'!2)*12 $6 66 8)-*9&*&>)!)

22 !"# $% &! "'&()(*+,- #../1 1 2,*&, -'2*(,3*4(*& ##"" # 1-5)&( -*5 "/". #1./ "165+'4(+53(7,5+(5'( /. "// "'&()(*+,-.11# # "/ (*3 *3 "/"/".1/" 2,*&, -'2*(,3*4(*& ## &) #"" 1 #-'2*(,3()(-'2*(.##1 11# #& 92' / #"2,-6 -&, ( # #2 '(5&53(*$ 3'4 2',-7(+( /"/ "#"# ##-5)&( -*5.11 /"1 13&( 1#1 # *+'-5*3', +**3 ##1" :1../ #$5( ##1" :1../.*+&83&( :/1.1 :1# /, '2(553(*+&83&( :/1.1 :1# *+(5+-*'& &,*'*+&83&( :""/""# ( 74( 4., '2(553(*+&83&( :""/""# "*+(5+-*'& &,*'*+&83&( :1 :1#.# 6 4&(., '2(553(*+&83&( :1 :1#.#!""!"" #$" % "&48 3;(*+(4(), -;5.#./ :"""1" 11# "1$<*4(*& 1"#"" "4()65*583**3 :"# ".&48 3;(*+(4(), -;5.1#" :/.1./ 1& 2'22( 7(+' $()+( "#1. ". *&( (36,)(2&:+*'2:&<'2( :""1" 9<2(5$<(.$(+ ( (-2,--(537(+2,5+*3 /""11" "/" & 2-,+(55(,3'2&'(6,)(2&(."& <37(+''2$(*+(, *'&5&**3( 1 " 2,5+*3-+&$<.& 2&855*3(,3+'&<.../., 58*3(5'('& +5$<-55( "#..) +'2 ;+34**3,3 1/". 5*+*'6(2& '''&*9(.$''5'(7,66('4() ".##" "-'2*(,3-&( (5 1/ :/1 #/1 :" #-'2*(,3-&( (5 /111"/ :."#/" #.5('(65* #""#/# " #/*'2(5'(-'2*( "11# :/1 """ : 15('*3.1".." //.. :/. 1#5((&-*3(-(*&=65)($5( : 11# :./ ""53( :##/## #.#. :#.# -&( 5( 2$ ""1/1. #.#..-&( 5( '53 :"/#.# :#.# "4()6( ',*5(5*, +(5*3 :1.1 :"1#" ""6( ',*5( "#1/ ""1 "/$(258+**3 #.//# ##. 1/+-*'& &,*'+3&( #"#.1"#/ + &'+3&( "1..,4( &(5***3( :/1// :"1# "#'-(+(48 2'&(+5*, +(5*3 :"/1 :".1 ""6( ',*5(.# :".1 "/$(258+**3 //" + &'+3&( 1"1.,4( &(5***3( :"/1. "1&- ( 48 2'&(+5*, +(5*3 :1"#1 1".# :1".". ""6( ',*5( 1///.. 1".# "/$(258+**3 1"".1 1 $()+(, *+ ( :1".". + &'+3&( :###..,4( &(5***3( :"#/1 "53( 6( ',*5(5*, +(5*3 :1.# :1# ""6( ',*5( ".." :1#.,4( &(5***3( :../1" "6,)(2&( *3 ""1.. """1 ""6( ',*5( /.#1 2,*&, -'2*(,3*4(*& "/1. 2,*&, 7,5+ "#//". "-+( ()'(,3 (6 8'(*&&,*. +4( '( ##"1 "5 ""/ "# "/& 2./""" /". ""6( ',*5( #1/...

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 92 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 06.08.15 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere