Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune"

Transkript

1 Oversigtsbind 214 Kolding Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 214 til 215 og Omkostningsregnskab Balance Specificeret balance Tværgående artsoversigt Anlægsoversigt Øvrige oversigter og redegørelser Anlægsregnskaber Oversigt over anvendelsen af SWAP Aktier og andelsbeviser m.v Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v Personaleoversigt

3 Udgiftsregnskab

4 Hovedoversigt til regnskab

5 Hovedoversigt til regnskab for 214 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab Oprindeligt budget Korr. Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab

7 $! &!"!#$!$!$##!"$ #!$$ % """ $# #" "$### #"!!$ & #!# " "#$ "! ' #!"!!!"#$%&'()*#+(*,'+#*+-*.% //12"1! 3((*4'#5*#*.$*.+*$ 1!-6.&&*$.%(%&*$'(%'$-6$5(*$!7/ // 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-* 2!82 7! #$%&.%3((*4'#5*#*.$*.+*$!/"1!1 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-*!/"1!1!() # $# "#$ "! /79$'*6&5$111)%)*-&*$3 /7"2!1 17 *&.9*!6:;-.+(.%'$# 17!8)!!/8 9$'*6&*$5( 8"71 8(!"/ 7'46'-&55(*$ 88 /829$'*6&5$11#$**5-'+(3 22!28!2 3((*4'#55(!')*$'$#5*&3((*4'#55( 2!!!28!2!8) 1!11!2 9$'*6&*$5( ///8 8(!! "" #*&.+3((*4'#55( 7! 8( 7! /779$'*6&5$1!!3((*4'#55(.%!78" 8 2! 9.$<*++*$)*#6.-&.5*+35$*$&!8) 28 2! 9$'*6&*$5( 12!82 8( 88/!8 7'46'-&55(*$!8 /2!9$'*6&5$1!"(55.$-.(*$ 87/22/!8!"!8 '#5-.(*$4%+#.+3 (55.$-.(*$'#5-.(*$4%+#.+3 /2"8/!8!"!8!8)!"872!8 9$'*6&*$5(! 18* 2/ 8( 2"17!/ 7'46'-&55(*$!1/"82 /-!8!"!*&.+*$5(.%$5#6:$-*+ 18!/!. 21/ 7'46'-&55(*$ 2"/ /219$'*6&5$1!**$-45#*)* 8-6.5#*$9!8) 8 /279$'*6&5$1,.)$*).5( 8/8! #*$-6')!8) /2/ $'*6&*$5( '46'-&55(*$! 77 /- 127 //9$'*6&5$1/%'$-3&.)=5(*&!!8" /1/! )'5-+#!8)!2288! 77 9$'*6&*$5( 121"8 8( 2/78 7'46'-&55(*$!/281 /-!778 //19$'*6&5$11!6=49*-.(*$ 817 ).4#$9 7'46'-&55(*$ 817 // 9$'*6&5$11-&**5*$(!// <,$-&.5-%*+#!8) 872// 27 9$'*6&*$5( 78 8( 82"1"! 7'46'-&55(*$ 7/"/8 /- 227 //89$'*6&5$1 *+&.5()* 7"1"!" *3 9$'*6&*$5( "7 8) * / 7'46'-&55(*$!2172!" /- 1 ///9$'*6&5$1125'$#%'$#'++*$9 218//87!// 8! -:($.5&)=5(*&!8) 81/1"8 8! 9$'*6&*$5( /!2!2

8 $! & 7'46'-&55(*$!!!1/17 /-!// /"9$'*6&5$1 ')*$5'$*& 7/!//8,*+-45#* 7'46'-&55(*$ 7/!//8 "9$'*6&5$!273((*4'#55(!78/17 8,)#6=$(>$#-9.$6*5).4#$9!8) 8 9$'*6&*$5( / 8(!1721 7'46'-&55(*$!217 "19$'*6&5$ 7!/-.+(.%-&'$*(.#*! 78 /8+5#*$-6') 7'46'-&55(*$! 78 " 9$'*6&5$181*+6=$,'+49.$6*5 "2/ /7 "//!8) !/ 9$'*6&*$5( 121/! 8) 1! 18* /88 8( '46'-&55(*$ 8"78/" /- /7 "// "89$'*6&5$ 7186=$)=5(*& 18!!!28 9$'*6&*$5( 18!!!28 "79$'*6&5$ 72753&'+('4$>#* 7"/878/!8 *+&.5( 9$'*6&*$5( 7"/878/!8 "29$'*6&5$ 7226+:)6=$ " 7 6 8/ 9$'*6&*$5( 7 8!" 7'46'-&55(*$!7"! "/9$'*6&5$ 2!-.+(.% 1 "7 8 9.$<*+($5#*)*#-3--*+*$()*.+45#* 7'46'-&55(*$ 1 "7 /- 8 ""9$'*6&5$ 2 )*#-6'+*.66*5'( 2!2!1// $3&&*$-6'+*)*!6:;-.+(.%'$# 78""// 7'46'-&55(*$ 82!8/!*+ & # #"! " $ ' $$ 1!!#$%&'()*#+(*,'+#*+-*.% 7/!!78! 3((*4'#5*#*.$*.+*$ 1!-6.&&*$.%(%&*$'(%'$-6$5(*$!177" 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-* 77"2 "7!!() $# $$! " #$ 1/1 9$'*6&5$1 75#-&$5'$# 1 "827 3((*4'#55(5'$#.(*$ 7'46'-&55(*$ 1 "827 1/179$'*6&5$1!*$,)*$)-9.$6 /"7 $.4#$93((*4'#55( 7'46'-&55(*$ /"7 1/129$'*6&5$18*$,)*$)-'4$>#*)*#!88! 1 *+&.5()* 7'46'-&55(*$!88! /- 1 1/1/9$'*6&5$175#-&$9.$6 /2!27 $.4#$9+' !8!! 7'46'-&55(*$ /2!27 1/!9$'*6&5$1! 3((*4'#55(.%!!!87 >9.$6*5*&.9*!. 7'46'-&55(*$!!!87 1/ 9$'*6&5$1 :5-&$9 /" 5#-&$9.$6 7'46'-&55(*$ /" 1/8!9$'*6&5$815'$#<-35*$( $6!6:;-.+(.%'$#! 7'46'-&55(*$ /"7!*&.9*!! " !8) /""// 9$'*6&*$5( 7// 8(! 7'46'-&55(*$ 7"27 28 *&.9*! 12""/82 9$'*6&*$5( 21"78 7'46'-&55(*$ /89$'*6&5$!/1:-&4.$6*5 /"7 +5#*$-6') 7'46'-&55(*$ /"7 1/819$'*6&5$ 77$.4#$9 "78 "!

9 # $% &"!"!"!"!'( )&#!*+#,&+*-./,+.*.+'$1$ $12 %-3-%4$1 $-- *#/,&#!'5 $% $- %15 -%11 6/7,/)&'!'5# $ %*#/,&'#-%$)+.5+8'/#(+5# 1%-1$ 3)" 1%-1$! 1$/#(# $-6-$3$ $-4$- $),+&&#+85!8&#/58/#)!,#!'5# % $- &!.)9'/52(.!5:/.(.) 11-%4631-6/7,/)&'!'5# 1$-434$ 1-3%8/#*+5&'!'5)!'(&;5&# $-4$- 15# )5# $-1 1- $1-6/7,/)&'!'5# !'(&;5&# $-1 $1-17/'!&#!'5)*#/5#+7&!.(' $-$3-36 $-6- &!(.!5#./))*.+()!))&/5'9),/2 89.(*.+() 6/7,/)&'!'5# $-$3-36 $-6-1/#(# 61-3 $-36-$$ 6- $-4$- $),+&&#+85!8&#/58/#)!,#!'5# $- &!.)9'/52(.!5:/.(.) $ /7,/)&'!'5# $ 16-1$$ 1-3%8/#*+5&'!'5)!'(&;5&# $-36-$$ $-4$- 1$5# )5# $1-% 1- $1-6/7,/)&'!'5# !'(&;5&# $1-% $1-17/'!&#!'5)*#/5#+7&!.(' 6$-% 6$- &!(.!5#./))*.+()!))&/5'9),/2 89.(*.+() 6/7,/)&'!'5# 6$-% 6$ /))*.+()))&/589.(*.+() 66$ /7,/)&'!'5# 66$ %:+#&2;#,& '(#), ()5+#+'&! 4$6-$$ 46-6/7,/)&'!'5# 4$6-$$ 46- "# 66*#/,&'#-%6#+77.< /('!'5/.!5/5#:2#2 (!2#)/7,/)&'!'5# *#/,&'#-%4/514,<+8 6-$ 6-.9,,5=#()2+/5% 6/7,/)&'!'5# 6-$ 6-6$*#/,&'#-16)+.5+8'(#- $6-%- $-- #!'52$ 3)" $6-%- $-- 6$$*#/,&'#-163) %1 ),+7.!'52'$$ 6/7,/)&'!'5# -%1 6$*#/,&'#-1)+.5+8.&+'52$% 41 6/7,/)&'!'5# 41 6$$*#/,&'#-13 %$-1$4 )#2!& &#)&+&'!'5#2(&+.#!'5+8,./+,.('!'5# 3)" %$-1$4 6$1*#/,&'#-%6$1),+7.!'5)+',' $-6-6 $-6- /#(,< $,<>)+.5+8/#( $ /7,/)&'!'5# $6*#/,&'#-%6$6)+.5+8/#(/ )&'(/7 3)" $4*#/,&'#-%6)+.5+8,9)&2% - 6/7,/)&'!'5# - 6$%$*#/,&'#-%6,<+8+#+.! 3-6%61 2/')!.( 6/7,/)&'!'5# 3-6%61 6$%%*#/,&'#-%6,<+8/#( - (/..# *)< 6/7,/)&'!'5# - 6$%6*#/,&'#-%66'<##5+($ 3-?:#!)&!+')8.('(#!2'!'5 6/7,/)&'!'5# 3-6$%*#/,&'#-%664)+.5+8+#+.*= 1,.<2,;# 6/7,/)&'!'5# 1 6$%3*#/,&'#-%6)+.5+8),/.2 4 %. '(#),/2 6/7,/)&'!'5# 4 6$%4*#/,&'#-%6)+.5+8(.+8 %-31 1-

10 ! "# $ %&$!'(!'#)*+(,-!./12./&(,-!3 4%/.$((5-! #'67 7. '6 4"3!8-/$(!'#479+%.$&,-( 76'4"":6 4%/.$((5-! 76'4"":6 4""3!8-/$(!'#:4.&+5& '6 #:'4 ++&++-1-8" 4%/.$((5-! '6 7. #:'4 4"3!8-/$(!'#::.&+5&3&!-&+ 67') ' 1-,./1!2(-$ 4%/.$((5-! 67') 7. ' 4"63!8-/$(!'#:7.&+5&&5-!8!, 6'"6 )"'.,!'1+.$!31-8:)/+,(5 4%/.$((5-! 6'"6 7. )"' 4":3!8-/$(!'#:6:.&+5&(2 6 ;.$-!21-84&1&%,!3 4%/.$((5-! 6 4"73!8-/$(!'#:6).&+5&&!-&+1-, '76 "'' /(5-!5&,- 4%/.$((5-! '76 7. "'' 4")3!8-/$(!'#:#.&+5&;.$-!5&,- "'##7 "4' "1&%,!3 4%/.$((5-! "'##7 7. "4'!!" #! $" "6<++-.!%=+25((5.&,-+(5-( "')# 7'6) 3-!.(&+- #4')67 67'"4 6"/($!9+, #"'#4)" 44'6 #&!-8,-!&(,!- #'#)# ') #/($!%&./(-!5(1-($&! '6" )'6): ##.+;8,+/&+-! 6'""))4 4/;!-(,-%&$-!-+ "6':6"66 "':: 46+$+$- '#7: "6"!-(5;!(5.&,-+(5-( )##'6#7 ')::#4 ##)'6) "'"6'6) #"' ",5$-! 4"':66'"66" 4'"4'44 #"' 3-!.(&+- 4'":'"## 4'77"'7" 6%;,-!!-8.-!5!-3!<.-($&$( "'#6:7 '4 67!-(5;!(5 "'6:'):7# "'64':# 4/;!-(,-%&$-!-+ "'):4 :'6) #"' 4#,1-!.- "6'7)) (,$<5$-! 4'4::'#6:) ')::#4 4'44'44 "'"6'6) 3-!.(&+- )''""6 4"'4'6 67!-(5;!(5 6'"::'6#) "'4)'44 7#.<!+5--$&+(5-! ')::#4 "'"6'6) "6"/+,(5(5,%.+5&(1.((5 4') 4"'7)6: 6)')6 64'4) >/&? 3-!.(&+- ':)) ":'7) 6"/($!9+, 4'": 6%;,-!!-8.-!5!-3!<.-($&$( # 6(!%&$( '"# /%%(/&$(..2.$-%-! 7)!./-++5-(,$<5$-! 4"'7)6: 64'4) "6"-($+5-$+-$$-! "'7#')#"44 "'"#7'7" 6,!$.3-!.(&+-($-!(-+;(((5-! " 6) 7&.$-8-(,% )#6'#7 )'"4 66!-(5;!(553&3!&!$/+-! 6'6 6#-+ "#')#" 6:1&(, 74' 4#,1-!.- 6#"')"47" "6--/$1.-!(5 6#6' 44--/$1.-!(5 6#6' %! "")3!8-/$(!'#:-(-!59&(,+-3+&( '677'6"7) 77'44: 6'"' 6'" ' 69 "'":)'7)): 6'"' ' 6"-(-!5-.3&!-+.-! 77'44: 6'" 4%/.$((5-! "'7'#) "73!8-/$(!'"44 # 25((5.1-,+5-9+,;1!5-%!=,-! 69 # "63!8-/$(!'"7"-/.$!& ')')7"): "6'#6)#7 6'' 6'":' -(-!5.3&!-3+8-3!8-/$-!(5 ":'# 69 #':7'##): 6'' 6'":' 6"-(-!5-.3&!-+.-! "6'#6)#7

11 " # $!!! %&'(&)$*!*+," %-.../"&,($*"-#%1)$ 2,*$,"3 ) %&'(&)$*!*+," /"&,($*"-#%#1 &" 2),$ -%.#- -%.#- 4+*!*+)5,26!+,3&62,6),7)7$$!6),*,", &"2,6!*+)7'$*,2"!*+,6),*7,$,")68 #1.3 -%.#- -%.#- 6,6!+3,2,"',2(7/!$76!*2)( 2 -# #6,6!+3,2,"',2(7/!$76!*2)( 2 -#!"# $%%&#'#(%# 5!9,58"$$,*,)$, -:%; :# /,")&*76, -:%;.#-:.(&*$&"3&62 :-:;.!*&"'7$!&*)&+ -%: (&'' *!(7$!&*))4)$,'," )$**#()+,-* (7/!$767(7)$ #..-# #(7/!$767(7)$ #..-#.!*25,*2!+5,26!+,3&62,6),5,2 -# "764$*!*+ ;7)$,,*2&' -# #&")!("!*+))(72,"<6,,",$76!*+ #-.1.-::# 1-%.#-%. #&")!("!*+))(72," #-1. 6,,",$76!*+ #-.1.-::#.-:.#-%. 6,,$7&6!+),6)(7," -% -#. 1;.-;1. %;%-#; #;6,,$7&+!)$7*2)8$$,6),) 2+!$," -% -#. 1;.-;1. %;%-#; &6!+&"+7*!)7$!&*,"*, %7)(",5*,",)$7*9,".::-.#1 1.- ;:7)(",5*,",)$7*9,".::-.# =5"!+, 2+!$," %=5"!+, 2+!$,".*#&'!'/(#&#'+,,#+ #*#&*!/## )$,6,"+5,':.7*$766,,'>6# ##-:%# :#-;%1 -.. %.%-#;.,",+*!*+7&'(&)$*!*+),)$,'$6,,.%1-:.#: #-:1. #(7/!$767(7)$ ;-#:# %2"!$) 2+!$," ;;-.:##%.-:%: ;7)$,,*2&' 1;-%::. %- 6,,!*2$8+$ ;..-%; #-: 1;!*2!5!2,66,&",2"!*+,".:-.1#%# 1:3 )6,,!*2$8+$," #-1%1 #-: ;(&*$!*+,*$$!6,&,"",/"8),*$7$!&* #-:%1 ;6,,$75,2$&'+7* "',",+*)(7 1.-.#: -#%#. :-%1 :-.1; ;57"',",+*)(7. ;-%%1% 1..1: :-%1 -;# ;57"',",+*)(7# %#-1; %-#.-#%. 866,)57)(,"! #:; %-%%1%.-;..-#%.1866,)57)(,"! #:; %-%%1%.-;..-#% %34$$,4)(7'6!*+5,,*#% -.%.:-:# -.:- %2"!$) 2+!$," 1-%..: - ;7)$,,*2&'.1-.:;1 #;-.1866,)57)(,"! : 1:3 )6,,!*2$8+$,".:-#.:-.*#&'!'/(#&#'+,,#1(,-.(#2.'# *#&*!/##3 %*43,+*,$.7*$766,,'>6 %:-;:# -11:# -%%% -#:,",+*!*+7&'(&)$*!*+),)$,'$6,, %-:1 -%%% #(7/!$767(7)$ %:-; %2"!$) 2+!$," :-%1. :-#;# ;7)$,,*2&' #.-#.# -.; 6,,!*2$8+$ -::% -#: 1:3 )6,,!*2$8+$," -::% -#: 57*2",+*)(7 %-1 ;-;:; 57*2",+*)(7# %-;1: :- 57*2",+*)(7. %1 :; +*!/#%!*)*4/%'!'/#+/.*$'!'/# ;&6!+,"$!664+$*!*+,&+ :%:-:## -%#.:-.;-;% 268*2!*+, -. :. -%#.;-;% #567 88

12 # $ %"!"!"!" #&'(# )*+,-./, -, -,/.-.,12&%%#&3!%#434#1!2#!53#,-./, -,/ 1&'%*(6!3746(61+-)3-8438!5(%93%#*(#-+5(4''5 -,.-.,&1&3#7 1 $.-8/,.-/ 8&1%+5(4' $,-8,8./,6 $-/88$,#54*&%!45 $,!5(%93%#*(#-+5(4''5 -/ 8*&#'#3512&,/-/./$,- 8*&#'#3512& -$$ 8*&5(#3512&,-8/ -!, %! /-,/ (3%#3 6#!53# /- "#!,8/$)#4+2%5#-$8.1&63& -8$$ -,- #:%%#'&#21*+ 2;- -,-.4'241%5!53# -8$$,/)#4+2%5#-1&63&1463<#(5-8 1+#3*+.4'241%5!53# -8,/)#4+2%5#-$2=&+5(4''5 -// 12&'6!53*+5.4'241%5!53# -//,/)#4+2%5#-1&63& -- %46(4(3&(, 2;- --,/,)#4+2%5#-.,164%11=* &63.4'241%5!53# -.,/$)#4+2%5#-.81&63& 8,,/ 12&'6!53*+5.4'241%5!53# 8,,/,/)#4+2%5#-$.,5:=1%#:*+& 8-$$$,- *&'(# ) 2;-,-.4'241%5!53# 8-$$$,/8)#4+2%5#-$.+5(4' $..- 46!3)46!%!2=*#!3)6&56&3% :35!531*(6!3746(61$ )6&56&3%:35!531*(6!3746(61 $-,$..- )#4+2%#!53 $-,7>" -,...-.4'241%5!53# -$8 1%=## 4# (16!3 (3!%# $-,,,7>" $-,,,/)#4+2%5#-$ $-.$. -- &2%!*!%%17 1!5(#%5!53! ?74*(7 )#4+2%#!53 -,7>" -$8$-.,. --.4'241%5!53# /-/8,/,)#4+2%5#-$.1&63& -, %#3&(8A. 2;- --.4'241%5!53# -, $%&'&%())&!!,6&5(+5(4'' -$.8,.-$, - - 8&1%+5(4'.,-8 $8-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# -,$/ $/ &5(#!5(%93%#,.-$, -,6&5(+5(4''.-/ &1%+5(4' $-8 $8-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# $/-, $/ &5(#!5(%93%# -. - %&*+,&&'&%())&!!!!!!,6=*#4(( 8-8/ $-,8$ &1%+5(4' -.-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# /-/., -,,124*1%:#615 -.$$,$- $ (3!%#%!64#)&3%5! &5(#!5(%93%# $-,8$8.-,#922!412,-,...-,$ /-,- 8&1%+5(4' /,8,,-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# -/.8,.- $ (3!%#%!64#)&3%5!53 -

13 # $ %"!"!"!" &'()(*+,-#(!,-%.+%(# /1$ /#!!2%*%23*'( &14$/ /& &1 1%(#5!,26-('2( &$$ &2%()(,-*5 4&4$ 4& &#(,+7#!,+ &&4&$&4/ /& &&&,-#(2%(()(,-*55( 4$&$ 44/ 1& /-#!%2 -+!%(# $&& &2%()(,-*5 4$& & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# &&1 4 /*53*2%,!,+(# /&4$ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# 44/ $13*''(+! 523*88()(, /& &4$/4 4 & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# /*53*2%,!,+(# /& 1/ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# &4$/4 & $&(2)(#+8()2*'+9#-(, 1 /-#!%2 -+!%(# 1&1/44 &2%()(,-*5 $4 $4*#:;2; 2 /4 /-#!%2 -+!%(# $ &2%()(,-*5 1 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# / '78(#*--( &// /44 4 / &2%()(,-*5 /&/ /& 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# & 23*82%6#('2(, 4 $ 1$ -+!%(#%!'*#<+%,!,+ 4& / &'()(*+,-#(!,-%.+%(# /44 / #(.33!*23 4 / 4 &2%()(,-*5 4 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# /&/ / &'()(*+,-#(!,-%.+%(# / #!!2%*%23*'( & &&4 &1 &2%()(,-*5 & &/$ 4& &#(,+7#!,+ 141&44 &&& $(2)(#+8()&('5(+9#-(, =;('-+223*'(,> &2%()(,-*5 ;6%%(6235'!,+8()(,$/ 4&& 4 /-#!%2 -+!%(# /& &2%()(,-*5 $&$$ $& &'()(*+,-#(!,-%.+%(# 4&& 4 /,-#(2%(()(,-*55( 1/ $& 1& /-#!%2 -+!%(# 4& &2%()(,-*5 14$$ & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# 41 4 /*53*2%,!,+(# &'()(*+,-#(!,-%.+%(# $& 13*''(+! 523*88()(, &4/ &$4$ 4 & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# 1 /*53*2%,!,+(# 1/$ 1/ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# &$4$ & &(2)(#+8()2*'+9#-(, /-#!%2 -+!%(# &2%()(,-*5!"#$%# #" &!"#$%# #" %*'-*-+-( $1&1/1 &2%()(,-*5 $1&1/1 #6%%(#5#328() &4 &2%()(,-*5 &4 $'!,-(+-(4:;#!2%!,2('- 4&4$ &2%()(,-*5 4&4$,7##(+-(:;#!2%!,2('- $11 &2%()(,-*5 $11 /2'*%2278()(,&/ 4/ &2%()(,-*5 4/ 1,672%(#68()85-# < $&$1/ &2%()(,-*5 $&$1/ &,6+-(2%(<<!,+ $$ &2%()(,-*5 $$ 42+(#; 2 $$4&4 &2%()(,-*5 $$4&4 ;()'2',-(8()1 1&/$ &2%()(,-*5 1&/$ :;#!2%!,2('-23*'( &11 $ &2%()(,-*5 &11 $ '(& () *"!#$"*% +" *"!%* "" "#!" +"" #), #"#" % +" *"$*% " " "#!" +"" 1/<#*)(3%,#$& &/4 4$1 1& 1& 6+,!,+2*#(-#!,+2-8'+(%4?#( 2!*, &/4 4$1 1& 1&

14 ! " # $%&' ($& "! ')&"( ($& (%%*!+,-.#/!&"$1//12+!-3!/1 &$'&% &""&) )&& &%& 45!2#6/2-73' 8!-2+/ &$'&% &""&) )&& &%& &$'&% )&& "! &""&) &%& (%'*!+,-.#/!&"%%!699-#7 && && +!/ !-3!/1 3:-!2- && && && && ((*!+,-.#/!&"%)%1#+1 %&'$'' )&) $"& "& :69* 8!-2+/ %&'$'' )&) $"& "& %&'$'' $"& "! )&) "& ((*!+,-.#/!&"%%/-3!://16 :+/2739;77-8!-2+/ +71+!-3!/12*!+,-.#-! "&"'&")$( %&$()( "&"& 3 "&"'&")$( %&$()( "&"& "&"'&")$( "&"& (!-2+/:-3!&2.11-7</ %&$()( $# &(&$("% &'$&"(! $)*!+,-.#/!&')-!#!69 '&"' )&%& "$& )&%&./32-/2:-,&)92-!:4-6!-67-! 2= )&%& )&%& )= "$& )5</3:>!.-!31#-! ')&)'$ "*!+,-.#-!/1 %&"'" %+9.+2#//1-! '&$%( $"*!+,-.#/!&'$*7-,-4-/#-! &((&))$% "&$&)( &"& :+/2732-!:4-6!-67-! )= "&$&)( &"& )5</3:>!.-!31#-! &%%"&"' "*!+,-.#-!/1 "& %+9.+2#//1-! &("$ $*!+,-.#/!&"%% %"& 16!6/#+!* !#-!9/23-72-! 63-7/1"36 "# $%# &' $%# ()# 1!;//-+9!<3-! &((&)"")( "&)( "&$)$&'$ "3!#+1: &((&)"")( "&)( "&('&% $62#-,-/3+9 )2.6##-!61#-!+1+!2.!/1 "%&$% %2#!6/3+9!<3-! &)(&$ $"&%) "3!#+1: &)(&$ $"&%) (.+7+/56:-! '&'%) %&( &$ "& "3!#+1: '&'%) &$ )):6/3 & $"7-,-/3#>1#-! %&( "& '7-1-*7632-! )$&(")' ))&' "3!#+1: )$&(")' ))&'! *!+,-.#/!&(.+73/1< &%$&''% && &()& 3:.7/1A<2#-3-!/-B "%&$)$( && &()& %+9.+2#//1-! &"&$() *!+,-.#/!&(): )'%&')% "& "'&''' "& 2#-!2.7#-9:& 3:-!2- $&' "'&''' "& %+9.+2#//1-! $&' "'&''' "& "3-2#/6#+/777->7# (&)$($ %+9.+2#//1-! (&)$($ (69>!.//169#2*+! &() %+9.+2#//1-! &() C6/3/1 ((&'"$ "& C6/3/1 ((&'"$ %+9.+2#//1-! ((&'"$ 6!-,3-+!! "& %+9.+2#//1-! "& *!+,-.#/!&)"$7-1-!-32.6-! )&($ ''&%'$ $(& 93#-/

15 # $% &"!"!"!" ' ()%*++ +,-&#,'#,-.# ($)*// (123&-!-,# $)4%% $//)(/ 4) +*'#5,2&-#)*%/32667-,--8& %$*)(4% )) $)+(4) 29-!:76,1#;<, ' $%)(+ +,-&#,'#,-.# 4$)$+$/4 (123&-!-,# ++ )) $)+(4) +%'#5,2&-#)%(*=8<,&'= %4)+/ $)()*$ %) $)$) 7<,7-3&79&6,<29<!-5#< (123&-!-,# %4)+/ $)()*$ %) $)$)! "" #$$%!&'($ ) *$>99,3#1;9 *)*)%+( $*4)%+ $)4*)(* $)$$/) +%&!932 <&!9.6#!,'#5,2&,# $)*+()$$% +)/+ $)$$/) ++5!9> 1376,#1)6) /)++% %$)%% +(&!932 <&!96,-32738,3. $4)%%% +4&!932 <&!93'#&329,# %)(%+* $)%+ 4$)/$% ('#5,2&?!<#>&#799, %+/)(4(( %+/)( (%#!&!<3' 95,1)6) %%)4// %()**$ %()$+(/ *+) 4$1!-<,-<,-.#-, -<13: 3,& $$()4* $)($ 4.#-,97-<39&33.7<,& %) %) *$$*29<!-31,9!&,211 -, 44/)%(% +) +)4 *%+) ',#3-79, )$ *1.<,##,53,##,'#>3,-&7&!- ()*$( **#,-!-3' 95, %()+ *4'#17&,#!79,1)6) ) (#32,99!, <!&,# **4)*4* +%)/ *%+) %#32,99!,!-<&>&,# +) *$$+9!-<,7<,/ (/)4% %*%) 73&,5,-<1 (/)4% %*%)!*+),&- ) *$$3&7<!- $)/4)$+% $$4)4$ $)(/*)%(% ',#3-79, *)($/)(+** *)%/()/ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# /)$(% %4)*+* 73&,5,-<1 %)%/)(*(/ $) *)44%)/4$ /!-6,-&7# $)**$ %) %%1732!-,#17&,#!,9 %(+)44/* ++/)$%( %47-,#,'97-&-!- *)*)$4$(* %)*4()4% %9837-9> 4)(/%* $+)$ +7<1!-!3&#7&!- +)4%%%( %)/%( %#32,99!,!-<&>&,# $4)4$.&!*#)% ) *$#3&#><, $)*/)%4* $)(4)/* ',#3-79, %+)+%/(% %44)4/ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# $$)%% 4)4 73&,5,-<1 4$*)*4*+$ 4$+)$4/ +7<1!-!3&#7&!- )+*!/''%1+$$% ) *$+39&33.7<,& 4$)(+*( 4$*)%% %#32,99!,!-<&>&,# 4$)(+*( 4$*)%% *$$%'7#2329,-A#>-<25>#329,- (**)+ (*$) (+'7#2329,-A#>-<25>#329,- (**)+ (*$) 23.%- ) *$/B,-B:#!3&!7-3,9< $)$/)(/+ $+)/$ $)(()(+ ',#3-79, +$)*/*% $))4% 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# %4)4*4* $%$)/ 73&,5,-<1 +++)/+4( %4*)+$ /!-6,-&7# $/*)++* *#,-.#!- ($)/4 *+)(% %47-,#,'97-&-!- (4)$4+$% $)%/ +7<1!-!3&#7&!- %$)//( $%)*( %#32,99!,!-<&>&,# $+)/$ 4&$),-54%*21%2%-*% ) *$429<!-2,&B:,#B,-&,# $)+(%*( $++)*(+ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# +4)$+ ()( 73&,5,-<1 $($)%++( /)4+4 *#-,-5!1+$$% ) *$&#>-!-3:799,# $)+/) 4)/ $)(*4)/+ ',#3-79, $)( 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# +)%* (()4$% 73&,5,-<1 $)*/4)/*4$ $)+%+)$* /!-6,-&7# $*)$44 +)%(*

16 # $ %! "! "! " &#'()*#"() +,$- $,,,*.#")'"(/%)%'# 1+2&!!" # $"% &!$ $& $ '!!" # $"% &!$ $& $ 34%*5/'%4(/ 2+$,+2, $+2$1 &+,-+&- $+,4#6'33")'!/)"%'# 2+$,+2, $+2$1 &+,-+&- $+ $('(')*!! %!" #!!! $" $& # % & ' $! " #!!! $" $& # % # -.5(/#'#78'99'% 1&+212 &+& $,+&2 -$+$- 165%%'#5)"%'#4)4#"6#"()'# &+&1$& $&+2 &5%'8'(/49 -+$&, &$ 2"(.'(%5# &+,& $+2, 4#:5)%("()5)"%'# 2+$-2 -$+$- -&5/9"("%#5%"4( /"()!//5(('3';'(%'# $+&+-1$& $$1+$11 $+&1+$&2 $ &5%'8'(/49 +1+&2 +1$$&1 +,+$ %'6("6'#.";':'#4(53' +$12+$-1-$ +$+1 &#'()*#"() +$-+&&&- +&+1-- $"(.'(%5# $+, &5/9"("%#5%"4( $ -2*.#")'!/)"%'#,+,$,$ 2+-1,4#:5)%("()5)"% 2-+&- $1+1- &$"(/%)%'# +2- $*+!$ %%"$! $$,-./ 1/2344"!$ %%"$! -4 : -+1$ 7< ,+,4964%("()'# +1- $&56* %" #$ %!"$ &!% # 5' *7 8 &$&!$"& &! ' &$&!$"& &! -$'69:'3'58*#('634 -&,+ $'69:'3'58*#('634 -&,+ --(5%!#)'(4:#'%("()4) +&&+,-& 4#9"/3"():#48'6%'#.5(/3*(5%!#4) +,+,-&$& 4#9"/3"():#48'6%'# (5%!#:!38'( &2+ (5%!#6.53"%'%:35( 2+1 $4#%"/9"(/'# +1-8*#('634'69:'3' $ $!$"! #$ %!"$ &!% # ' $!$"! #% &"$ &!% # -64.' -+,-, 21+$2& /#"%:'#4(53'"(%'#('3*(("()'# -, $956"('#=95%'#"53'# -+,-,,+2 &5%'8'(/49 -,+& 65%%'#5)"%'#4)4#"6#"()'# /#"% 1-+$&$ -&+,2 +$2 /#"%:'#4(53'"(%'#('3*(("()'# -$ $956"('#=95%'#"53'# -&+2, -64.4#'("() 2 1-"(/%)%'# 1-+$&$ +$2 $*+ #! &" --1:#48'6%(#+$,,,53)5#'/64." $,$+& ''% 6= $,$+& &(*9+! &$ &&&"!! #!" $ & & #%!& # %:+**' ;<*!!%% &$"! #!" $& #!% $!& #$ '!$"$ #$$!" $& #!% 1-.5(/3*.'(33'4#9>3 $+,1 $+,1-5(/#'6499!('#4)#')"4('# $+,1 $+,1 1-.5(/4#?("():35( 1+2&,4964%("()'# 1+2& 1-.5(/3*4:)5.'# +2+-$- +,$.'/3")'743/'3'5.5(/3* ++- +,$ 49635"";'#"()4)#')!35%".'# 1&+-1$.5(/:35(:#48'6%'# 2+1,, 1.5(/4#?("() +1&-.5(/4#?("()/#"% &+&-,- "(/."(/"()%"335/'3'# +&- $*+ $% %&"$ # " $!& #$ 1:#48'6%(#+$,&>6#> -,+1--2, -,+$ >6#>4#!(/'#*)'3'1 -,+1--2, -,+$ ,4964%("()'# -,+1--2, -1+,-"(/%)%'# -,+$ :#48'6%(#+$,&64"743%6 -+&&1 -+&& -+,+ 64"743%64#!(/'#*)'3'# -+-&- -+&&,+,+ 1-,4964%("()'# -+-&-,+

17 # $% &! "! "! " '(")*&+,&-# %(.%%% %'. $/1"/213&+#-43"/-#"), %5.$6 %5. '171/&)"),-# %5.$6 %5. $8#19-&)#.'51**-#+ %6.(( %'.%$ %65. $5. %1**-#+1#!)*-#/:,-3/- $5.5%%$ $$.6 $5. $5. 5$5%%5$' '171/&)"),-# $5.5%%$ $5. '(")*&+,&-# $$.6 $5. $1**-#+#-43"/-#"), %((.'5 %(5.$6( %. '171/&)"),-# %((.'5 %. '(")*&+,&-# %(5.$6( $(8#19-&)#.'*#4+/7:33-; '$.% (.56%5' '$. '$. %*#4+/7:33-;1#!)*-#/:,-3/-# '$.% (.56%5' '$. '$. 5$5%%5%%$ '171/&)"),-# '$.% '$. '(")*&+,&-# (.56%5' '$. $'8#19-&)#.'(*1)/#1*; '.(%%' %%.%%(6$ 6. %%. %*1)/#1*;1#!)*-#/:,-3/- %%.$5 %%.%%(6$ %%. %%. 5$5%%5% '171/&)"),-# %%.$5 %%. '(")*&+,&-# %%.%%(6$ %%. $*1)/#1*;#-43"/-#"), (.5$6 6. '171/&)"),-# (.5$6 6. $8#19-&)#.''")*-#!87:33-; 5.''6% 5(.%(% %")*-#!87:33-;1#!)*-#/:,-3/- 5.''6% 5(.%(% $5%%5%%5 '171/&)"),-# 5.''6% 56. '(")*&+,&-# 5(.%(% 56. $8#19-&)#.'4#-#+#,#:& 56.5(( 5'.65' %4#-#+#,#:&1#!)*-#/:,-3/- 56.5(( 5'.65' $5%%5%' '171/&)"),-# 56.5(( 56. '(")*&+,&-# 5'.65' 56. $68#19-&)#.',!*/:7:33-; %.%.(6%5 %.6. %,!*/:7:33-;4!)484//4,- %.%.(6%5 '171/&)"),-# %.%.(6%5 $,!*/:7:33-;1#!)*-#/:,-3/- %.6. '171/&)"),-# %.6. $%8#19-&)#.'64*-24-& 55$.5$66.'$ 5. $. %4*-24-&1#!)*-#/:,-3/- %$(.'$66.'$ $. $. 5$5%%5%%' '171/&)"),-# %$(.'$66 $. '(")*&+,&-#.'$ $. $4*-24-&#-43"/-#"), $'. 5%. '171/&)"),-# $'. 5%. $%$8#19-&)#.'6%-3&4),+ 5$.$55($ 5$. %-3&4),+1#!)*-#/:,-3/- 5$.$55($ 5$. 5$5%%5%% '171/&)"),-# 5$.$55($ 5$. $$8#19-&)#.%433-#7:33- %.$.'566 %.(. $433-#7:33-#-43"/-#"), %.$.'566 %.(. 5$5%,%5 '171/&)"),-# %.$.'566 %.(. $$58#19-&)#."#-71/-) 5.' %"#-71/-)1#!)*-#/:,-3/- 5.' '171/&)"),-# 5.' $$(8#19-&)#.%%#-43"/-#"),4 %(.'( %. )4&!#4$834)-)17#;*--*2-93/)1# $#-43"/-#"),#-43"/-#"),4)4&!#4 %. $834)-) '171/&)"),-# %. 51#-#-*-3/-44,#+/)"),-*+# %(.'( 7:33-;2-93/)1# '171/&)"),-# %(.'(!! "! %%-*3",-213*-3/-44)*3: $.$(. %5.'5 $*#"&<-*3",-213* $.$(. %5.'5 %5)4&!#1#43&)"),/8#19-&-# %.55.(6 $()4&!#1#43&)"),/8#19-&-# %.55.(6 #$! %&'()*+,#-./+""#-! +#*1%&'()*(* '171/&)"),-# %((.(' $. '(" $..234!! 5$ 46./-'7)&+*&- " 6*#"&/!*,"&-# $$. $7"39:81#&43 $6.$$ 584#&)-#/4 $6.$$

18 # $% &! "! "! " $'(')")*)+"'#")( %,-.%./-.'(')")*)+"'#")( %,-.%./- '(')")*)+"'#")(,,.-%% /- $'(')")*)+"'#")(,,.-%% /-.1"2345#&*2 -.,., $*("&&"2622'+45#&*2 -.,.,.78*2"&'&++&9#")(5(2'*)*(')&'#,,-.78*2"&'&++&9#")(5(2'*)*(')&'#,,- $':*);2")(**&&'#"'# $%- -$! "#$ %&&'!'& %&%&'!' %&&'!'& %&%&'!' /1"23(5;7');'2+' %-$$.,/-., $--$ $( < %-$$ ( <.,/-., $--$ = > /,1"23(5;7');'2+'#622'+51#?;'& $$-%% $( < $$-%% /$2*);#!(+54(*8'#./-%.% /-$% $&"2+9)./-%.% /-$% ( <./-%.% /-$% = > /$$");!+&#"54(*8'# $/-,$ %-, $&"2+9) $/-,$ %-, ( < $/-,$ %-, = > /$)*&!#5(8*);54(*8'# -., $&"2+9) -., ( < -., = > &()*$ '%'!'&' %%& % " ''!'&' %%& $/-.!;("&'# $/-,,+4"2;'8*);+54(*8'# %$-%.!;("&'# %$-%,$72"1*5(6#';9(&"(:';.-,/% -$$ *(');*$ %$-%.7"21*&"24*+)")(+42*) $.- (#))'!&"77'# $-,/,$)*&!#5(8*);.-$/ $-%$%-% $"=- %-$/ $$-/,.$19);"(:';+75)&#52.%-/..8*);");8");")( /-$ 1"2342*)26()")( $-.$. $1';2'1+7* $-.$.,$/+4"2;'8*);+54(*8'# %-/% $;#"&+4"2;'8*); %-/%,$72"1*5(6#';9(&"(:'; $-.-. $/,-$$$ $;#"&72"1*5(8*#1' %-.$/ %-$$ (#)!&"7 -,, $%- %(#)'#:8'#8+867+& $,,- 72"1*&"24*+)")( -$,$,$,)*&!#8*);5(54(*8'# $-,,-%%$,/- $+7*12")(+*)7') $$,-%.$ :*#&'86#7'& $-/-,/- :*#&'86#7'&!);'#+7!;+(*#*)&" $-/-,/- %)*&!#4*#72"22'62& -/%,$$");!+&#"54(*8'# $.-%.% %,-$. $4#53'7&'# $.-%.% %,-$.,$$2*);#!(+54(*8'# -%/ $4#53'7&'# -%/,$$.79+&8*);' %.,-$,,$ $*;'8*);+75)&#52 -$.$ 2?2*( $-$,.*;'5(*;'#5'# $,-,$,$$%)*&!#8'32';)")( -%,. %-,. $)*&!#8'32';'# %%-%.% %,-%..5#1";2")(+1*&'#"*2'#.-...,% %,-%. )*&!#8'32';)")( %7!#+'# -$% )*&!#542'8'2+'#)! %..5#1";2")(:*#&'86#7'& $-/%.$ $- %+ ''%%% %,%4#53'7&)#-%+&"#!);&:'32+ $-./.. - )5#; 5175+&)")('# $-./.. -

19 !! $ %& ' " # " # " # ($)*+,'-$!&.%+/)#123+-+!&& 4! )2#5+$ 6)3,)/'-#-5+$!&& 4!!"#$% %%/,17+78$/+,93(+2/+ %!6!& %!.! $)''+"7$877+2/+ %!6!& %!.! 41-7$+/,17+78$ %!% %%%%/,17+78$/+,93(2+/+ %!!4&!6!&&4&6 %$)''+$ %!4!4&!6!&&4&6 1-7$+/,17+78$ %!&6 %,)27#-5$1-7:9/+- %!6!4%. %!.!64 %4!&&!4% %%!%6 &! 6! 41; %%!.%!4&%% %!.!64 %%!4!% %%!%6 &! 6! 2 4!%%!&%!!44 %+$+7/,1/7+()'+'</ %= 6!46 %!6 %! %%!.% 41; 6!46 %!6 %! %%!.% 7+>$#:#22#5+#,)27#-5</ !64 4!4.. &%6!.%4 4!&6 %&= 41;!64 4!4.. &%6!.%4 4!&6 4,)27#-5,)331-7)+-'$12<$3:+*&= 4!..44!6 41; 4!..44!6 4/'1'#)-2"-7+$/,):<3+'12:+*= %!&!4 %!6&!. 41; %!&!%. %!6!. 2 46&6! &2"-7+$/,):,)331-7)+-'$12 %!%644 %!,)+2:9-5+'4 41; %!%644 %! &/'1'#)-:137$"(<*+$ = %!4.!&6&6 %!6&4!%6% 41; %!46!4 %!64!% 2 44 &! /'1'#)-'8$/'$"(<#-7"/'$#:+*%=.!46%!6. 41;.!%4! /'1'#)-/'+((#-5<-8517+= %!%6 4!% 41; %!%6 4!% 6/'1'#)-122+$<122+$322+:+*= 6!.64&.!6. 41; 6!.64&.!6. 6)>>+-'2#5++/,8''+2/+/$"3 &6!6 41; &6!6 &% %($)*+,'-$!&6&+$+7/,1/()2#'#,!.&. 4! (21-215'85-#-5/:+72#5+?)27+2/+ %&%. %(21-215'85-#-5/:+72#5+?)27+2/+!.&. 4! ($)*+,'+$#-5! %!6 4! 6)3,)/'-#-5+$ 6! ' " #(# ' " #( )# " %4%':#/ %4%!..&!.%% %4%!..&!.%%!!. %!! 4,'#2:#7+$+/125 %4%!..&!.%%!!. 4&/125'#2'$+>)$ %4%!..&!.%% %!! & " #( %6&>)$/8-#-5/>)$:12'-#-5'$+>)$+2 %!.%.!64&4 &! 51/)5:1$3+ (+$/)-12+ &4! 4#-7'95'+$ &! >)$/,+22#5+#-7'95'+$!%%!&64 %6>)$/8-#-5/>)$:12'-#-5'1/ %!66 (+$/)-12+!&%!&66 >)$/,+22#5+#-7'95'+$ 4!46!%44 %6.,)27#-5/(#27+:1-71A/ &!%4 (+$/)-12+.!&4 >)$/,+22#5+#-7'95'+$ %!4!4.. &%(* +%# 6!&!44 44!&6!!& 4!! (+$/)-12+!.!%&. %4!%4 &!.4%!& 4!! 4%,)-')$?)27 %6!66 4%!. 437+$$+*/+$)5$+($9/+-'1'#)- 4!6.46% &!. 4#->)$31'#)-/)5,)33"-#,1'#)-/ %!.!6. 6&!.% /8/'+3+$ &,)-/"2+-'#/'1-7.!%%.. %!%&&. &%! &&$1-?+>)$+-#-5+$ %!66. %!&%

20 !"# $% &! #'() *&)(+ #"#, -"".(/+/*(1& &)(1/&+, 2''",- 2#"# 3+1) *4,) /+&&56 + (7&)(+ 3+1) *4,/ &18+ 1)(+ 2#"-., #-- ""8+ 1)(+ 2#"-., #-- ' +()6&)(1&+ 2'""',## '#-#" *(+)87 36(( 2'""',## '#-#" +(&+ 7)**(+(1/3 2.", 2".#)6+ 5 &+/&+ 2.", 2"./*(1& &)(1/&+ ""'#",# -"..#)6+ 5 &+/&+ ""'#",# -". -/1 +)(() / "-', ##"" '(/$9+ & ##"".(/+ 17/1/37(( "-', "/1$+7+(/&5 +1+ ', -.. ":+(& ++$9 + ', (+ 6+;+(/)*117& 2"#.-,' (17)(&)6 2"#.-,' 2. +;+(/)*117& #/*(1& &)(1(/&3&+ + <6+ 6 2"#, 2#''#.) 17++(/&3&+ 2"#, 2#''# '/*(1& &)(1(/&3&+ 8 6&+ 2"'',# -..) 17++(/&3&+ 2"'',# -. (/1*( +1&/ '"'''," 2',..#"# 2.. +(& ''/5 &+(& ""-'.,-. "#.' &+ --,# #"" '(17+1+8)1+ )& (18) & -,' "."-.&5*((1+$9 + <6+ 6 2,-# &5*((1+$9 8 6&+ 2##, (/1*(1) /(( -.--", 2-.##, -# 2-." #-)8$+6 (1*& ", 2-.##, -# 2-." #/*(1& &)(1/&+ "-.',- 2-"""-.,"" #'. 2-- &5*((1+$9 8 6&+ 2-"""-.,"" 2--.#)6+ 5 &+/&+ "-.',- #'.!!!! (/1*(1) /((3+1 #'--," 2', #'- #'$+ #'--," 2', #'- (/1*(1) /(( ',"" ##-# '/ &*;51&&)(+ '-#,' "# (/1*(+($ 1*&+ + #."#,# '. *;51&&)(+ )+::)+ (/&3&+ # 8 6&+.) 17++(/&3&+ # #1+($ 1*& ',' 2-.'.188 2#'.-,'- 2.#.."117+ '--,## -- '+($ 1+$9 8 6&+ 2..," 2..-.) 17++(/&3&+ 2..," 2..- /*(1& &)(1/&+ -'#, "-#".#)6+ 5 &+/&+ -'#, "-#" #8 )$+*/)*)/&+8/1 "'.#," 2.'-.,# ".."' ""8+ 1)(+ '-,- ##. -1) &+ ( ","- #'-- #(/1*( "',' #" ' #+*$+ """, # # ".'#'",'" "'.' '"/ &1/&+ "'#, ' '&+ *)/&+8/1 ".#,. ' -56 +(/&3&+ 2.'-.,# #8 )$+*/ 2''-#,.-- ""8+ 1)(+ #- '"/ &1/&+ 2" ''&+ 8 )$+*/.' -56 +(/&3&+ 2''-#, ##8)&+7+ ) /((+(.'-, '.' '# +1)(&8)&+7+ (+ "', '&+..-#, '.' #'+$9 ) &/+ <6+ 6 2, -56 +(/&3&+ 2, #+$9 ) &/8 6&+ 2.'",# 2.#--' -56 +(/&3&+ 2.'",# 2.#--' #./*(1& &)(1/&+."#,#.'''.#)6+ 5 &+/&+."#,#.''' "#

21 # $% & '"! "! "! " ()&# *+,-*(#.,,(* %/% 1 $%/ %.,,(*-#!'* -!'(# / %&!,(# // 1 $%/ ()&# *+,-*1&#2)3(4(5 /%/$% 1//% $ $$+(#*2),( $$%$ 6//$ $+,-*4(-,!(72,-(,*( %6/ %6666 $+,-*,(5( 6/% %/% $*'(5()-28 %% %% 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# %$/ %$9:#*(, $%$$$/ $6!'(# $66$$ %/ %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $ 928+#!8'2#(# %6 %%% /:4#!(8*9!)(# $$% //+,-*<2)'!)(#( /6 66%% 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1//% $()&# *+,-*(5,74(=#- /%$ 6$%/ $$+(#*2),( 6 // $+,-*4(-,!(72,-(,*( $6// % $*'(5()-28 %6% $$/ $6#():#!) $ %$9:#*(, %6$6 ///!'(# %$/ %/6 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# /6$$ 928+#!8'2#(# /$ %6$/ /:4#!(8*9!)(# % //+,-*<2)'!)(#( /$/%6$ /6$ ()&# *+,-*:*'(#8#9*4(5 /66 %/ $$+(#*2),( 6% $+,-*4(-,!(72,-(,*( /66/ $$$ $*'(5() )'2#8*9!)(#2!)4()'# $ /// %$9:#*(, $6 6//!'(# 66 $6 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $$ % 928+#!8'2#(# /%6 /$ /:4#!(8*9!)(# 66%% //+,-*<2)'!)(#( /%%6$% $/ %()&# *+,-*#,4(5 $%$% 1%/ %/ $$+(#*2),( %%6/ %/% $+,-*4(-,!(72,-(,*( $ %$%6 $+,-*,(5( 1% $*'(5()-28 $6$ 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# / %$9:#*(, $/ %$!'(# 66//% // %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# %$ $6 928+#!8'2#(# $%/ $/$ /:4#!(8*9!)(# 66 //+,-*<2)'!)(#( 6$%% %$ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1%/ ()&# *+,-**, '() % %%6$% 1 $$+(#*2),( $$/ 6 $+,-*4(-,!(72,-(,*( /%6% $/$% $*'(5()-28 $ %$$ 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# $$ %$9:#*(, //$$6 //!'(# $/66 %6 1 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $/ %6/ 928+#!8'2#(# $$/ % //+,-*<2)'!)(#( $/ 6$ ()&# *+,-*(&>#(#74(#4 66 1$%/ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 66 1$%/ /()&# *+,-*(&>#+#!4'( 1$ 1$ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1$ 1$ *,()&# *8'(#!,(# 6% 1$6 1$/ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 6% 1$6 1$/ -8!)!*'#'!2)* -!'(# %% $%%6 /%24(#:#'( -!'(# %% $%%6 $+#25(9')#%/%9:&*, '() %, )-(#*924 9:&52#- %! " " " " &#2)3(4(5 1%6 $+,-*4(-,!(72,-(,*( 1% $*'(5()-28 1%!'(# $ %-8!)!*'#'!2)*12 $6 66 8)-*9&*&>)!)

22 !"# $% &! "'&()(*+,- #../1 1 2,*&, -'2*(,3*4(*& ##"" # 1-5)&( -*5 "/". #1./ "165+'4(+53(7,5+(5'( /. "// "'&()(*+,-.11# # "/ (*3 *3 "/"/".1/" 2,*&, -'2*(,3*4(*& ## &) #"" 1 #-'2*(,3()(-'2*(.##1 11# #& 92' / #"2,-6 -&, ( # #2 '(5&53(*$ 3'4 2',-7(+( /"/ "#"# ##-5)&( -*5.11 /"1 13&( 1#1 # *+'-5*3', +**3 ##1" :1../ #$5( ##1" :1../.*+&83&( :/1.1 :1# /, '2(553(*+&83&( :/1.1 :1# *+(5+-*'& &,*'*+&83&( :""/""# ( 74( 4., '2(553(*+&83&( :""/""# "*+(5+-*'& &,*'*+&83&( :1 :1#.# 6 4&(., '2(553(*+&83&( :1 :1#.#!""!"" #$" % "&48 3;(*+(4(), -;5.#./ :"""1" 11# "1$<*4(*& 1"#"" "4()65*583**3 :"# ".&48 3;(*+(4(), -;5.1#" :/.1./ 1& 2'22( 7(+' $()+( "#1. ". *&( (36,)(2&:+*'2:&<'2( :""1" 9<2(5$<(.$(+ ( (-2,--(537(+2,5+*3 /""11" "/" & 2-,+(55(,3'2&'(6,)(2&(."& <37(+''2$(*+(, *'&5&**3( 1 " 2,5+*3-+&$<.& 2&855*3(,3+'&<.../., 58*3(5'('& +5$<-55( "#..) +'2 ;+34**3,3 1/". 5*+*'6(2& '''&*9(.$''5'(7,66('4() ".##" "-'2*(,3-&( (5 1/ :/1 #/1 :" #-'2*(,3-&( (5 /111"/ :."#/" #.5('(65* #""#/# " #/*'2(5'(-'2*( "11# :/1 """ : 15('*3.1".." //.. :/. 1#5((&-*3(-(*&=65)($5( : 11# :./ ""53( :##/## #.#. :#.# -&( 5( 2$ ""1/1. #.#..-&( 5( '53 :"/#.# :#.# "4()6( ',*5(5*, +(5*3 :1.1 :"1#" ""6( ',*5( "#1/ ""1 "/$(258+**3 #.//# ##. 1/+-*'& &,*'+3&( #"#.1"#/ + &'+3&( "1..,4( &(5***3( :/1// :"1# "#'-(+(48 2'&(+5*, +(5*3 :"/1 :".1 ""6( ',*5(.# :".1 "/$(258+**3 //" + &'+3&( 1"1.,4( &(5***3( :"/1. "1&- ( 48 2'&(+5*, +(5*3 :1"#1 1".# :1".". ""6( ',*5( 1///.. 1".# "/$(258+**3 1"".1 1 $()+(, *+ ( :1".". + &'+3&( :###..,4( &(5***3( :"#/1 "53( 6( ',*5(5*, +(5*3 :1.# :1# ""6( ',*5( ".." :1#.,4( &(5***3( :../1" "6,)(2&( *3 ""1.. """1 ""6( ',*5( /.#1 2,*&, -'2*(,3*4(*& "/1. 2,*&, 7,5+ "#//". "-+( ()'(,3 (6 8'(*&&,*. +4( '( ##"1 "5 ""/ "# "/& 2./""" /". ""6( ',*5( #1/...

Oversigtsbind 2013 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2013 Kolding Kommune Oversigtsbind 213 Kolding Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 98 Oversigt

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 92 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 03.03.16 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 06.08.15 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 96,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 96,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

BYGNINGSVEDLIGEHOLD SAMMENDRAG AF BUDGETOPLÆG 2015-2018 BERTRAM KNUDSENS HAVE. Kommunale Ejendomme april 2014

BYGNINGSVEDLIGEHOLD SAMMENDRAG AF BUDGETOPLÆG 2015-2018 BERTRAM KNUDSENS HAVE. Kommunale Ejendomme april 2014 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BERTRAM KNUDSENS HAVE SAMMENDRAG AF BUDGETOPLÆG 2015-2018 OV1_Kvadrat_RØD Kommunale Ejendomme april 2014 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG 2015-2018 1 2 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere