FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7 Behandlingsmodel Søbysøgård... 7 RAMMERNE FOR MISBRUGSBEHANDLINGEN PÅ SØBYSØGÅRD... 8 DROPUD S OPFATTELSE AF MISBRUG... 8 BEHANDLINGSMÆSSIGE MÅL... 9 ORGANISATORISKE MÅL... 9 DROPUD S TEORETISKE GRUNDLAG Kognitiv adfærdsterapi Motivationsmodellen SYSTEMISK LEDELSE OG LØSNINGSFOKUSERET METODE DEN SAMLEDE BEHANDLINGSMODEL BEHANDLINGSMODELLENS EVIDENS Evidens for den kognitive adfærdsterapi Motivationsarbejdet Løsningsfokuseret metode TILPASNING AF BEHANDLINGSMODELLEN TIL FÆNGSLETS RAMMER MULIGE FORBEDRINGER TIL BEHANDLINGSMODELLEN KAPITEL 2 - KRITERIUM 2 - MÅLGRUPPE OG DELTAGERGRUPPE MÅLGRUPPEN FOR MISBRUGSBEHANDLING VED DROPUD PÅ SØBYSØGÅRD KENDETEGN VED MÅLGRUPPEN VISITATIONSPROCEDUREN Information til de indsatte om behandlingen DELTAGERNES MOTIVATION HVEM ER IKKE I MÅLGRUPPEN SAMMENHÆNG MELLEM REEL DELTAGERGRUPPE OG DEN BESKREVNE MÅLGRUPPE MULIGE FORBEDRINGER KAPITEL 3 - KRITERIUM 3 - BEHANDLINGSMETODER OG MOTIVATIONSARBEJDE KOGNITIVE METODER Hensigtsmæssige/uhensigtsmæssige tanker Arbejdet med risikosituationer Stof- og psykoedukationen Idræt og sundhedsfokus BEHANDLINGENS FORM Indhold af første behandlingssamtale Fastlæggelse af behandlingsplanen LØSNINGSFOKUSERET METODE OG SYSTEMISK LEDELSE Kompetencebroen MOTIVATIONSARBEJDET Introduktion til behandlingen Klienternes motivation for at starte i behandling Opretholdelse af motivation gennem behandlingsforløbet Tiltag der støtter deltagere med særlig risiko for ophør i behandlingen METODERNES TILPASNING TIL FÆNGSLET

2 METODERNES TILPASNING TIL MÅLGRUPPEN PRAKTISERING AF BEHANDLINGSMETODERNE MULIGE FORBEDRINGER AF METODEN KAPITEL 4 - KRITERIUM 4 - VARIGHED, INTENSITET OG STRUKTUR OPTAGSPROCEDURE TIL BEHANDLINGEN LÆNGDEN AF ET BEHANDLINGSFORLØB TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN Opdeling af behandlingen Indhold af første samtale Skemaer mm. der udfyldes i løbet af behandlingen Viderevisitation SKEMALÆGNINGEN AF BEHANDLINGEN Intensitet af de enkelte aktiviteter Gruppeaktiviteterne HVIS BEHANDLINGSFORLØBET IKKE GENNEMFØRES SOM PLANLAGT SANKTIONERING AF REGELBRUD Grund til udelukkelse eller bortvisning MULIGE FORBEDRINGER KAPITEL 5 - KRITERIUM 5 - ETIK DROPUD S VÆRDIGRUNDLAG Sundhedsbevidst Motivationsskabende Udviklingsorienteret Kærlig og glædesspredende Tillidsvækkende DROPUD ÅNDEN BEHANDLINGENS ETISKE GRUNDLAG Frivillighed/ufrivillighed Behandlingsrelationens asymmetri og klientens integritet SIKRINGEN AF DE ETISKE OVERVEJELSER KAPITEL 6 - KRITERIUM 6 - BEHANDLINGSFORLØB OG STRAFFULDBYRDELSE SAMMENHÆNG MELLEM BEHANDLING OG INDSÆTTELSE Efter behandlingens afslutning ROLLER OG ANSVARSFORDELING SAMARBEJDET MED RESTEN AF FÆNGSLET MULIGE FORBEDRINGER KAPITEL 7 - KRITERIUM 7 - PERSONALE PERSONALEGRUPPENS KVALIFIKATIONER Præsentation af de nuværende behandlere Rolle og ansvarsfordeling MØDEAKTIVITETER NYE MEDARBEJDERES OPLÆRING FAGLIG OPDATERING AF PERSONALET DET GODE ARBEJDSMILJØ HÅNDTERING AF KONFLIKTER KENDSKABET TIL DROPUD S BEHANDLING

3 KAPITEL 8 - KRITERIUM 8 - DOKUMENTATION OG KVALITETSSIKRING DOKUMENTATIONSREDSKABER BAGGRUNDSOPLYSNINGER DOKUMENTATION AF DELTAGERNES BEHANDLING MÅLING OG DOKUMENTATION AF DE ØNSKEDE FORANDRINGER HOS KLIENTERNE Kvalitet af den indsamlede data OPNÅELSE AF DE ORGANISATORISKE MÅL GENNEMFØRSELS- OG FRAFALDSANALYSE KLIENTINDFLYDELSE OPBEVARING AF DATA MULIGE FORBEDRINGER TIL DOKUMENTATIONEN LITTERATURLISTE BILAG TILBAGEVENDENDE EFFEKTMÅLING SØBYSØGÅRD BILAG DELTAGERGRUPPEN SAMMENHOLDT MED FÆNGSLETS INDSATTE GENERELT BILAG GENNEMFØRSELS- OG FRAFALDSANALYSE DROPUD PÅ SØBYSØGÅRD INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: GENNEMFØRSELSRATE Gennemførselsrate og misbrugstyper Gennemførselsrate og alder Gennemførsel og domslængde Gennemførselsrate og etnicitet DEL 2: ÅRSAGER TIL AFBRUDTE FORLØB Årsag til afbrydelse og misbrugstype Årsager til afbrydelse og alder Årsager til afbrydelse og domslængde Årsager til afbrydelse og oprindelse OPSAMLING BILAG VISITATIONSSKEMA: BILAG INFORMATIONSBREV TIL INDSATTE PÅ STATSFÆNGSLET SØBYSØGÅRD BILAG FØRSTEGANGSSAMTALE BEHANDLINGSPLAN: BILAG UDFYLDT BEHANDLINGSPLAN BILAG CV SLETTET AF ANONYMITETSHENSYN BILAG

4 CV SLETTET AF ANONYMITETSHENSYN BILAG CV SLETTET AF ANONYMITETSHENSYN BILAG CV SLETTET AF ANONYMITETSHENSYN BILAG MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - FORBEREDELSESSKEMA BILAG DROPUD S POLITIK FOR KONFLIKT I PERSONALEGRUPPEN BILAG FORANDRINGSSKEMA SØBYSØGÅRD

5 Forord DropUd s misbrugsbehandling i statsfængslet på Søbysøgård modtog den fulde akkreditering i første ansøgningsrunde i november Panelet have få kommentarer og rettelser, som efterfølgende er skrevet ind i rapporten. Denne rapport er derfor 2. udgave af ansøgningen, men er ikke blevet væsentligt ændret. Visse passager er blevet omformuleret en smule, så flere nuancer fremstår eller så meningen fremgår tydeligere. Derudover har vi tilføjet en ny målsætning om, at 25 % af de aktivt misbrugende klienter skal være stof/alkohol ved udskrivningen. Arbejdet med akkrediteringen og selve akkrediteringsmødet var en fornøjelse at deltage i. DropUd s personale er enige om, at det har været en givtig proces, og at panelet havde mange gode spørgsmål og refleksioner, som vi vil tage med videre i vores daglige arbejde. Vi håber, at både os selv og andre vil få glæde af denne ansøgning fremover. God læselyst! Med venlig hilsen Mette, Ida, Vibe, Anne Mette, Carina, Karina og Annette

6 Indledning - Arbejdet med at udføre akkrediteringen Følgende er DropUd s ansøgning om akkreditering af behandlingstilbuddet på statsfængslet Søbysøgård på Fyn. Denne rapport er således skrevet med det formål at ansøge om akkreditering ved Direktoratet for Kriminalforsorgen. Derudover har processen også været med til at anskueliggøre og systematisere behandlingstilbuddet i sit hele. I arbejdet med akkrediteringen og denne ansøgning, blev der i personalegruppen afholdt seks møder af 2-4 timer, hvor hvert enkelt akkrediteringskriterium blev diskuteret og gennemarbejdet. Herefter blev de vedtagne beslutninger og fremgangsmåder skrevet til et sammenhængende kapitel af DropUd s kvalitetsmedarbejder. Kapitlet blev herefter gennemlæst og diskuteret af personalegruppen på en personaleweekend, for at sikre at den skrevne tekst afspejlede det, personalegruppen blev enige om. Ydermere har DropUd s udviklings- og kvalitetssikringsmedarbejder gennemsnitligt deltaget i tre ud af fire månedlige personalemøder. På disse møder har forskellige tiltag og diskussionspunkter ift. akkrediteringen været på dagsordenen. Denne arbejdsproces omkring akkrediteringen har sikret, at der i personalegruppen og i behandlingen er en fælles faglighed og homogenitet i alt fra behandlingsmetoder til dokumentationsredskaber. Den fælles involvering i akkrediteringen har derudover sørget for, at behandlerteamet sammen med ledelsen og udviklings- og kvalitetssikringsmedarbejderen har reflekteret over egen daglig praksis. DropUd har vurderet at denne fremgangsmåde har sikret det bedste udgangspunkt for det arbejde med kvalitet i behandlingen, som akkrediteringsprocessen forudsætter. Den samlede rapport er derudover blevet læst af afdelingsleder på fængslet Georg Ladegaard, som er kommet med sine kommentarer. Akkrediteringsrapporten er bygget op i otte kapitler omhandlende hver af Direktoratet for Kriminalforsorgens otte kriterier. Derudover er der et appendiks bestående af bilag. Ansøgningen kan dog læses separat. Akkrediteringsprocessen har fokus på kvalitet i udvikling, og derfor vil denne rapport også rumme overvejelser omkring de områder i behandlingen, der rummer plads til forbedringer og de udfordringer, som behandlerteamet gerne vil arbejde videre med. I det følgende vil klienter være betegnelse for de indsatte, der deltager i misbrugsbehandling hos DropUd. Indsatte vil være en generel betegnelse for alle indsatte på fængslet, og således ikke kun dem der er i behandling. DropUd Beskæftigelse og Behandling er en privat virksomhed der forestår behandlingen på statsfængslet Søbysøgård. DropUd har også andre andre aktiviteter i andet regi, men denne ansøgning handler specifikt om behandlingen på Søbysøgård. Misbrugsbehandlingen har til stede i en separat bygning kaldet Afdeling G, hvorfor både dette og DropUd vil betegne misbrugsbehandlingen på Søbysøgård. Behandlere eller personale vil betegne de ansatte i DropUd s misbrugsbehandling på Afdeling G. DropUd har i udfærdigelsen af denne rapport haft stor støtte i Projekt Over Murens redigerede akkrediteringsrapport fra

7 Kapitel 1 - Kriterium 1 - Behandlingsmodel I dette kapitel vil behandlingsmodellen for DropUd s misbrugsbehandling på Søbysøgård blive beskrevet. Udover at beskrive hvilken teori der ligger til grund for behandlingsmodellen, vil de grundlæggende mål for behandlingen blive beskrevet og derved opridses den forandringsmodel, DropUd arbejder efter. Nedenstående er en illustration af DropUd s behandlingsmodel på Søbysøgård. De forskellige punkter vil blive forklaret løbende igennem hele ansøgningen. Behandlingsmodel Søbysøgård Langsigtede mål (uden for behandlingens rammer) Ophør Reduktion Stabilisering Tilbagefaldsforebyggelse (TBF) Kortsigtede målsætninger (inden for behandlings rammer) Øge forståelsen for egen misbrugsadfærd Etablere og fastholde motivation Forebygge tilbagefald Forbedre sociale problemer og adfærd Forbedre sundhedstilstand Øge viden om misbrug og stoffer Effektmåling: Organisatoriske målsætninger Klientregistrering Fremmøderegistrering Behandlingsmæssige målsætninger Forandringsskema Behandlingsplan Teoretisk grundlag Kognitiv behandling Motiverende samtaler (MI) Systemisk ledelse og Løsningsfokuseret metode Metoder: NADA FORM Kognitiv metode Motivationssamtaler (MI) og kompetencebroen Socialtræning Motivationsscreening Ugentlige aktiviteter (1-3 pr/klient) Individuelle samtaler Gruppeaktiviteter Idræt Årlig ud-af-huset tur NADA Redskaber: Visitationsskema 1. gangssamtale Behandlingsplan Kontrakt Motivationsscreening Fordele/ulempeskema Forandringsskema Udskrivningsskema Undervisningsmateriale (stof- og psykoedukation) M.m. 7

8 Rammerne for misbrugsbehandlingen på Søbysøgård DropUd har siden 1. januar 2013 varetaget misbrugsbehandlingen på det åbne statsfængsel Søbysøgård. Behandlingen hører under behandlingsgarantien på de danske statsfængsler 1. Der er tale om ambulant misbrugsbehandling bestående af individuelle samtaler og gruppeaktiviteter, der foregår i en separat bygning, og som har navnet Afdeling G. Selve Søbysøgård har kun mandlige afsonere i aldersgruppen fra 18 år og opefter. Der er en bred etnisk sammensætning, og det er generelt en blandet gruppe af indsatte ift. alder, afsoningslængde og kriminalitet. DropUd har pga. behandlingsgarantien ikke et begrænset antal pladser i behandlingen, men har i gennemsnit klienter indskrevet af gangen, hvilket svarer til ca. en tredjedel af de indsatte. DropUd varetager misbrugsbehandlingen af alle indsatte på Søbysøgård som ønsker misbrugsbehandling, og rummer således alle typer af stof- og alkoholmisbrug. DropUd s opfattelse af misbrug Inden behandlingsmålene beskrives, kommer her en kort præsentation af DropUd s opfattelse af misbrug, da dette er vigtigt ift. forståelsen af, hvordan klienterne og deres misbrug gribes an i behandlingen. I DropUd arbejder vi med misbrug ud fra en overordnet forståelse af misbrugsproblematikken som værende et socialt og kognitivt betinget problem. Grundlæggende mener vi, at et misbrug kun kan få fodfæste, hvis det kan tilbyde opnåelse af noget eller undgåelse af noget, som grundlæggende er så ubehageligt, at det har præget hele den enkeltes tilværelse stort set siden ungdomsårene. Ofte udgør misbruget en løsning for klienten, som støtter ham igennem ensomhed, angst eller pinefulde tilstande, som vedkommende ikke kan tackle på anden vis (Søberg Hansen & Leth Thomsen 2014:64). Vi anser dog også misbrug for at være en livsproblematik der kan arbejdes med, og som på sigt helt eller delvist kan løses. Med denne opfattelse af misbrug består størstedelen af DropUd s arbejde med misbrugsproblematikker i; at arbejde med klienternes motivation for et liv uden stoffer/alkohol, at ændre klienternes tanke- og handlemønstre ift. misbruget og at arbejde med klienternes sociale problemer og færdigheder. I behandlingen arbejdes der således med at ændre de personlige mønstre, der igennem årene har bundfældet sig i de enkelte klienter, og som nu kognitivt set har dannet et fastlåst udsyn på tilværelsen, hvori et misbrug indgår som copingmekanisme i forhold til livets modstand og ubehag. På baggrund af dette, arbejder vi med misbrug ud fra en kognitiv forståelse af de bagvedliggende mønstre, kombineret med en motiverende og fremadrettet tilgang, hvorigennem det bliver muligt at se en tilværelse uden misbrug for sig. Hele DropUd s behandlingskoncept sigter altså mod at ændre de følelser, den adfærd, de tanker og de kropslige fornemmelser der fører til og fastholder klienterne i misbruget. Vi søger at tilbyde klienterne i behandling en helhedsorienteret indsats med fokus på en individuelt tilrettelagt intervention a med følgende ordlyd i straffuldbyrdelsesloven: En indsat har ret til vederlagsfri behandling mod stofmisbrug, medmindre vedkommende forventes løsladt inden for 3 måneder eller ikke skønnes egnet og motiveret til behandling. Stk. 2. Behandling mod stofmisbrug skal så vidt muligt iværksættes senest 14 dage efter, at den indsatte har fremsat begæring herom over for kriminalforsorgen. Kilde: 23/

9 Behandlingsmæssige mål I dette afsnit vil det blive beskrevet, hvad der ønskes opnået på kort sigt og på lang sigt for den enkelte klient i behandlingen. Behandlingsmålene er opdelt i de overordnede, langsigtede mål for behandlingen samt de mere kortsigtede mål. De langsigtede, overordnede mål for behandlingen er ophør, reduktion eller stabilisering af misbrug samt forebyggelse af recidiv til misbrug. Disse langsigtede mål er dog netop mål, der kan tage flere år at opnå, og som dermed i de fleste tilfælde ligger uden for behandlingens rammer. Behandlingen har derfor en række kortsigtede mål, som er målsætninger der anses som mulige at opnå inden for behandlingens rammer. De kortsigtede mål for behandlingen er: At øge klienternes motivation til at arbejde med deres misbrug At øge klienternes refleksion og viden om sundhed, stoffer og misbrug At arbejde med klienternes sociale kompetencer og problemer Her er det dog vigtigt at bemærke, at den konkrete målsætning for de enkelte klienter ikke altid er så klart formuleret og opdelt, eftersom klienterne er forskellige og derfor har forskellige behov. Ovenstående skal altså ses som de målsætninger, som de fleste forløb har til fælles, og som ifølge DropUd s opfattelse af misbrug og misbrugsbehandling er nødvendige for at komme ud af misbruget. Disse lang- og kortsigtede mål er de mål DropUd arbejder med i kombination med klienternes egne definerede mål for deres behandling, som bliver beskrevet i den individuelle behandlingsplan. Klienterne vil altid have indflydelse på, hvilke konkrete mål der bliver arbejdet med i behandlingen, så længe de kan ses som led i opnåelse af de kortsigtede og langsigtede mål. De kortsigtede målsætninger er fastsat i overensstemmelse med behandlingens teoretiske grundlag som er; kognitiv terapi, motiverende samtaler og systemisk ledelse og løsningsfokuseret metode. 2 De kortsigtede mål ses som afgørende for at opnå de langsigtede, jf. bl.a. afsnittet om kognitiv terapi s. 10 og frem. Der er altså tale om, at behandlingen sigter imod at give klienterne forudsætningerne for at arbejde med deres misbrug i form af; mere viden om misbrugets konsekvens, flere redskaber til løsning af sociale problemer og mere motivation for at arbejde med misbruget. Hvordan målene opnås og præcis hvilken forandring de skaber for klienterne vil de følgende afsnit forklare. Organisatoriske mål Ud over de lang- og kortsigtede mål har DropUd opstillet nogle organisatoriske målsætninger. De organisatoriske mål skal danne baggrund for årlige kvalitetssikringskonferencer mellem misbrugsbehandlerne og DropUd s udviklings- og kvalitetssikringsmedarbejder. Derudover skal de organisatoriske mål sikre, at kriminalforsorgen får den ydelse de betaler for, samt danne udgangspunkt for refleksioner over behandlingens struktur og rækkevidde. De organisatoriske målsætninger er: Mindst 75 % af de indskrevne klienter skal fremmøde i minimum 75 % af de aftalte forløb. 2 Læs mere om dette på s. 9 og s

10 Frafald grundet manglende motivation/vilje og efter eget ønske skal hver især være under 10 % af de afsluttede forløb % af forløbene skal være gennemførte 4 25 % af de aktivt misbrugende klienter skal have ophørt deres misbrug ved udskrivning De organisatoriske målsætninger er valgt idet de kan vise noget om behandlingens struktur og rækkevidde. Er fremmødet fx under 75 % skal vi undersøge, om de indsatte eksempelvis har brug for andre åbningstider 5. Er færre end 60 % af forløbene gennemførte skal vi måske overveje om kriterierne for om man har gennemført behandlingen er urealistiske, eller om der er mangler i behandlingspraksissen. Er der flere end 20 % der forlader behandlingen efter eget ønske eller pga. manglende motivation, skal vi iværksætte en undersøgelse af årsagerne hertil, osv. En oversigt over målsætninger, målepunkter, dokumentationsredskaber, hyppighed og succeskriterier findes i bilag 1 og vil også blive gennemgået i kapitel 8 på s. 54. DropUd s teoretiske grundlag I dette og følgende afsnit vil teorierne og metoderne bag DropUd s behandlingsmodel blive præsenteret. DropUd arbejder med den kognitive adfærdsterapi samt systemisk ledelse og løsningsfokuseret metode. I DropUd mener vi, at denne kombination af behandlingstilgange giver den bedste mulighed for at skabe forandring hos klienterne. Metoderne er ligeledes valgt på baggrund af deres evidens i behandlingssystemet, som vil blive præsenteret senere i kapitlet. Kognitiv adfærdsterapi I dette afsnit vil det blive præsenteret, hvordan den kognitive adfærdsterapi indgår i DropUd s behandlingsmodel, og skaber den teoretiske baggrund for den daglige behandling af klienterne. Misbrugsbehandling der udføres efter den kognitive adfærdsterapi tager udgangspunkt i to centrale antagelser (Søberg Hansen & Leth Thomsen 2014:58): 1. Misbrugsbehandlingen er præget af tilbagefald. Der er altid flere, som får tilbagefald efter endt behandling, end der er, som opnår varig afholdenhed. 2. Misbrugende mennesker i behandling er ambivalente med hensyn til forandring. De har grunde til at ønske forandring, men de har også grunde til at ønske at fortsætte deres misbrug, og der er altid udsving over tid imellem balancen mellem de to sider. Behandlingsmodellen DropUd arbejder med, tager hermed udgangspunkt i, at misbrug er præget af ambivalens og tilbagefald. Misbrugsbehandlingen skal hermed tilrettelægges, så den hjælper den behandlingssøgende med at afklare ambivalens og herefter træffe et valg om at ændre stofforbruget i en retning, hvor det gør mindst mulig skade. Ligeledes skal behandlingsmodellen tage hensyn til, at tilbagefald er meget almindeligt 3 Kriminalforsorgen har udfærdiget en liste af årsager til frafald som personalet forholder sig til. Den fulde liste kan ses på s. 53. Almindeligvis ville vi lave en målsætning for det samlede frafald, eksempelvis at det skulle være under 20 %. Men eftersom kun to af årsagerne til frafald kan relatere sig til DropUd s behandling, laver vi specifikke målsætninger for dette. De andre årsager, som løsladelse og overflytning til anden institution ligger uden for DropUd s kontrol, hvorfor vi ikke laver målsætninger for disse. 4 Et gennemført forløb registreret som sådan i det tilfælde, at klienten har opnået sine målsætninger for behandlingen, overvejende er fremmødt til de aftalte aktiviteter og idet behandlingsforløbet ikke har været afbrudt abrupt. 5 En sådan undersøgelse er netop blevet iværksat på trods af, at fremmødet på nuværende tidspunkt ikke er under 75 %

11 hos målgruppen, og således tilrettelægge en behandling, der hjælper klienterne til at undgå tilbagefald og støtter dem, når det sker (Søberg Hansen & Leth Thomsen 2014:60). Den kognitive diamant Grundlæggende er den kognitive adfærdsterapi bygget op omkring at følelser, adfærd, tanker og kropslige fornemmelser afhænger af hinanden og gensidigt påvirker hinanden. Der lægges vægt på, at tænkningen og adfærden har en stor betydning for følelseslivet og generelt for udviklingen af psykiske problemer og symptomer (Rosenberg et.al. 2012:23). Denne sammenhæng mellem Tanker, Følelser, Handlinger og Kropslige fornemmelser er billedgjort i den kognitive diamant (Rosenberg et.al. 2012:32): Alle berøringsflader mellem de fire forskellige domæner giver mulighed for en gensidig påvirkning. Således vil en ændring af tankegang påvirke oplevelsen af følelser og kropslige fornemmelser, såvel som en ændring i vores muligheder for at handle. Ligeledes vil en følelse eller kropslig fornemmelse typisk være afsæt for tanker og handlinger. Når der arbejdes på at løse en misbrugsproblematik, arbejdes der altså både med en ændring af adfærd samt den tilknyttede tankegang, følelse og kropslige fornemmelse. Det nedenstående diagram viser den kognitive forståelse af det bagvedliggende tankemæssige skelet for hvorledes progressioner fra udløsende stimuli, over den kognitive aktivering af antagelser og tanker, og via trang og lyst potentielt når til et fortsat brug af rusmidler: 11

12 Det illustreres hvordan der er en sammenhæng mellem tanker og trang til misbrug (Søberg Hansen & Leth Thomsen 2014:57). I DropUd arbejder vi med måder og muligheder for at bryde denne cirkel, således at et stop i den ellers tilsyneladende fremadskridende automatiske tankerække og efterfølgende adfærdsaktivering, bliver en ny attraktiv mulighed. I behandlingsmodellen er fokus således på, at de problemer der skal behandles, findes i adfærd og følelser i bestemte situationer, men at nøglen til løsningen findes i tankerne. Den kognitive misbrugsbehandling I den kognitive misbrugsbehandling tages der udgangspunkt i, at klienter, som ovenfor nævnt, er ambivalente om deres misbrug. Derfor er et vigtig led i problembestemmelsen, at man undersøger denne ambivalens og kortlægger hvad den behandlingssøgendes grunde er til at ville forandre forbruget, og hvad grundene til at fastholde forbruget er. Dette kan fx gøres ved en fordele/ulempe-analyse, hvor behandleren sammen med klienten arbejder på at klarlægge fordele og ulemper ved henholdsvis misbrug og ophør af misbrug (Rosenberg et.al. 2012:44, 65f.). Dernæst vil den kognitive misbrugsbehandling sætte ind forskellige steder i den kognitive diamant, afhængigt af den enkeltes problembestemmelse og behov. Hvis klienten fx er meget generet af fysiske abstinenser, vil man intervenere her og derfra arbejde på forandring i handling, tanker og følelser. Som al kognitiv behandling, er også den kognitive misbrugsbehandling særligt optaget af at skabe refleksion og bevidsthed om tanke- og handlemønstre, fordi den kognitive teori antager at en refleksion og bevidsthed er første skridt til forandring. Man vil derfor forsøge at bevidstgøre klienten om misbrugsadfærden fx igennem stofedukation, refleksionsøvelser og adfærdsregulering. Risikosituationer og tilbagefald Da tilbagefald ses som et vilkår ved den kognitive misbrugsbehandling, vil det i behandlingen blive kortlagt, hvornår der er risiko for tilbagefald eller særlig svær trang. Når disse risikosituationer er kortlagte, vil det jf. den kognitive diamant blive undersøgt, hvilke tanker klienter gør sig i de situationer, og hvorfor de udløser forbrug/misbrug. 12

13 For at udfordre de tanker, der udløser og fastholder den problematiske adfærd, vil klienten blive trænet i at undersøge sine tanker og sætte tankerne i sammenhæng med adfærden og herved arbejde på, at skabe mulighed for at ændre tankerne. Herefter sigtes der imod at udskifte disse tanker med tanker, der ikke fører til misbrug. I dette arbejde er der fokus på valg vs. vane, og på at identificere den enkeltes indre mønstre, så det tydeliggøres om det henholdsvis er vanerne eller den enkeltes valg der styrer tilværelsen i den nuværende livsførelse. Dette er illustreret i nedenstående model: Modellen er udarbejdet af DropUd. Den kognitive adfærdsterapi rammesætter misbrugsbehandlingen i DropUd med sine antagelser om tilbagefald og ambivalens, samt den kognitive diamants billede på sammenhængen mellem tanker, krop, følelser og handlinger. Et andet begreb fra den kognitive adfærdsterapi som udgør en af metoderne i DropUd s behandlingsmodel er motivationsmodellen, som vil blive præsenteret i følgende afsnit. Motivationsmodellen Et vigtigt begreb der benyttes i behandlingsmodellen fra den kognitive adfærdsterapi er motivationsmodellen. Ifølge motivationsmodellen inddeles klientens motivation for misbrugsophør eller forandring i seks faser, der omfatter hver sin grad af parathed til at ændre tanker og adfærd. Selvom misbrug og afhængighed udefra set er et problem, er misbrugsadfærden først og fremmest en løsning pga. rusens effekt for den misbrugende. Afhængighed kan forstås som en forstyrrelse i motivationssystemet, som former tanker og adfærd i retning af indtagelse af stoffer og alkohol. Dette understreger nødvendigheden af at rette fokus mod arbejdet med klientens motivation i kognitiv behandling af misbrug (Søberg Hansen & Leth Thomsen 2014:57). Her spiller teorien om det motiverende interview (herefter kaldet motiverende samtaler eller MI) en rolle for behandlingsmodellen, og i behandlingen tages der bl.a. udgangspunkt i Rollnick og Miller s (2003) definition, 13

14 der lyder: Det motiverende interview er en styret klient-centreret rådgivningsstil, som har til formål at frembringe adfærdsmæssige forandringer hos klienten, ved at hjælpe denne til at udforske og afklare ambivalens. (Rollnick&Miller 2003:50). Her er det vigtigt, at motivationen opstår hos klienten selv og ikke påtvinges af behandleren udefra. Motivationen skal opstå i klientens egne værdier og mål (Rollnick&Miller 2003:50f.). Det er således vigtigt, at behandleren ikke forsøger at overbevise og overtale klienten til misbrugsophør, men lader motivationen opstå hos klienten selv (Rollnick&Miller 2003:51). Motivationsteorien operationaliserer bl.a. en model for de forskellige faser i motivationsprocessen. Modellen kan illustreres som nedenstående: De seks faser er: - Før-overvejelse klienten overvejer ikke at stoppe misbruget. Misbruget opleves mere positivt end negativt - Overvejelse klienten opfatter misbruget positivt, men konsekvenserne tynger og ambivalensen spirer - Beslutning klienten beslutter at misbruget må ændres og har reelle ønsker herom - Handling klienten handler i overensstemmelse med personlige mål gennem afholdenhed eller reduktion - Vedligeholdelse klienten holder stabil pause fra rusmidlet og arbejder fortsat med at fastholde ændringen - Permanent ophør eller tilbagefald klienten stopper misbruget eller genoptager misbruget og går dermed tilbage til en af de tidligere faser (Søberg Hansen & Leth Thomsen 2014:60). Hvert af de forskellige stadier kræver, at behandlere griber klienten, misbruget og klientens motivation forskelligt an. Dette er illustreret i nedenstående model, som viser forandringscirklens faser og de tilsvarende primære indsatser: Stadie Klient reaktion/ ståsted Behandler indsats Før-overvejelses stadiet Ikke motiveret for at ændre adfærd. Kan ikke se problemet Dialog rusmiddelinformation og oplysning Være åben og nysgerrig over for klientens erfaringer Vise hvor man selv står 14

15 Overvejelses-stadiet Beslutnings-stadiet Undersøge ambivalens, fx ved at se på fordele og ulemper ved at blive ved/at stoppe Undersøge forbrugets omfang Støtte til at undersøge hvordan og hvornår der har været undtagelser Støtte til at opstille realistiske mål Dialog og opbakning Handlings-stadiet Begynder at ændre ved forbrug Styrke troen og bakke op Undersøge hvad der virker for brugeren Motiverende samtaler Beløn når det går godt Giv gode råd Begyndende erkendelse af, at rusmidlerne kan være et problem, men endnu ikke parat til at gøre noget ved det Tager en beslutning om at der skal ske en ændring, og begynder at forberede ændringen Vedligeholdelses-stadiet Tilbagefalds-stadiet Model udarbejdet af DropUd. Ønsker at fastholde ændringer Falder i vandet (tilbagefald) og har måske svært ved at komme op igen uden hjælp. Oplever måske tilbagefald som nederlag. Styrke troen og bakke op Støtte til at identificere risici for tilbagefald - og med at finde måder at undgå tilbagefald på Undersøge hvad der virker for brugeren og støt mere i det Motivere og støtte til at starte behandling på ny Støtte til at få vendt nederlag til motivation og mod på forandring Sikre læring fra tilbagefald god kilde til information om tilbageværende udfordringer og svagheder i beslutningsstrukturen Det er vigtigt ikke at se motivationsmodellen som en fastlåst lineær model. En klient kan bevæge sig frem og tilbage imellem faserne, ligesom tilbagefald er hyppigt forekommende. De fleste klienter vil således bevæge sig gennem cirklens faser flere gange (Søberg Hansen & Leth Thomsen 2014:64). Systemisk ledelse og løsningsfokuseret metode Endeligt tager en del af DropUd s behandlingsmodel afsæt i systemisk ledelse og den løsningsfokuserede metode. Disse to tilgange har et fremadrettet fokus på at udvikle mennesker, i dette tilfælde misbrugende mennesker, til at fokusere på udvikling (Hornstrup et.al 2009:13). Der er i metoderne et fokus på at omsætte tankeværktøjer til konkrete handleværktøjer, hvorfor metoderne er et godt supplement til den kognitive metode (Hornstrup et.al 2009:101). Begge kan klassificeres både som en teori og som en metode, hvorfor man kan læse mere i kapitel 3 om behandlingsmetoder og motivationsarbejde. Den løsningsfokuserede tilgang har som mål hurtigt at tage fat om udfordringer og forhindringer, og hele tiden holde fokus på løsninger og fremadrettethed. Den løsningsfokuserede tilgang sikrer et fokus på ressourcer frem for problemer og på hurtigt fremskridende forandringer for klienterne, hvilket er nødvendigt med en gennemsnitlig indskrivningsperiode på 99,7 dage. Et konkret eksempel på løsningsfokuseret metode kan læses i kapitel 3 om behandlingsmetoder og motivationsarbejde. Se fx s. 29. Systemisk teori rummer både narrativ terapi, socialkonstruktionistisk tilgang, anerkendende tilgang og klassisk systemteori. DropUd er inspireret af den overordnede idé om sproget som forandringsskabende redskab i samværet med klienterne. Vi bekender os derfor ikke specifikt til en af ovenstående, men er inspireret af metoder fra både anerkendende tilgang og narrativ terapi. 15

16 Indenfor systemisk ledelse er især sproget og det at stille spørgsmål en vigtig del af metoden (Hornstrup et.al 2009:59). Der lægges vægt på spørgsmålstyper som et vigtigt praksisredskab. Forskellige spørgsmålstyper giver mulighed for at belyse sagen fra forskellige vinkler og dermed skabe ny indsigt for de involverede (Hornstrup et.al 2009:59f.). Gennem spørgeteknikker udvides klientens forståelse af det komplekse system af handlinger, tolkninger og relationer, der udgør klientens udfordringer (Hornstrup et.al 2009:65). Et eksempel på spørgsmål kunne være: Er der eksempler på at det, som du ønsker, sker? Fortæl mere om de situationer? Hvad har du allerede gjort, som fungerer? Hvad kræver det af dig? Således hjælpes klienten til kontinuerligt progressionsog ressourcefokus. Den systemiske ledelse og den løsningsfokuserede metode søger således at fastholde et praktisk og fremadrettet fokus på fremskridt og positive tiltag. Ved løbende at fokusere på det gjorte og opnåede, samt de mulige ressourcer og kompetencer der kan bringes i spil, fastholdes en positiv og fremadrettet tilgang til problemstillingen, i dette tilfælde misbrug. Den samlede behandlingsmodel Ovenstående afsnit udgør tilsammen DropUd s teoretiske grundlag. Ved at kombinere den kognitive adfærdsterapi, motivationsmodellen og den systemiske ledelse og løsningsfokuserede metode, fås en behandlingsmodel, som fokuserer på fremadrettede adfærdsændringer og fornyet fokus på indre processer som arnestedet for beslutningsprocesser og handlinger. Med udgangspunkt i den enkelte klients motivation arbejdes der mod behandlingens langsigtede og kortsigtede mål. Opnåelse af de langsigtede mål (reduktion, stabilisering eller ophør af et misbrug, samt forebyggelse af recidiv til misbrug) kræver ifølge behandlingsmodellen: At klienterne har den nødvendige viden om konsekvenserne ved deres misbrug, at der opnås en motivation for forandring, og at der arbejdes med klienternes sociale kompetencer og problemer. Målsætningerne stemmer overens med de antagelser, der er i den kognitive terapi, altså at ændringer ét sted i den kognitive diamant giver ændringer i de andre af diamantens elementer. Når fokus er på at give viden om processerne bag og konsekvenserne af misbrug, er det for at skabe refleksion hos klienterne, intervenere i deres tankemønstre og derved ændre deres handlinger, følelser og kropslige fornemmelser. Når vi forsøger at motivere klienterne ved hjælp af en indsats målrettet den enkeltes stadie i motivationscirklen og igennem systemisk ledelse og løsningsfokuseret metode, er det for at sikre en vedvarende progression, og for at afklare den ambivalens der er forbundet med at arbejde med sit misbrug. Når vi fokuserer på at give klienterne sociale kompetencer og løse sociale problemer, er det fordi vi ser misbrug som noget, der grundlæggende løser et problem for klienten, og som derfor kræver, at der bliver arbejdet med de grundlæggende problemer, der har fået klienten til at misbruge stoffer eller alkohol. Herved ses sammenhængen mellem DropUd s forståelse af misbrug og vores teoretiske tilgang til behandlingen. Behandlingsmodellens evidens I dette afsnit præsenteres det, hvorfor disse behandlingsmetoder er valgt set ud fra et forskningsmæssigt og evidensbaseret perspektiv. Evidens for den kognitive adfærdsterapi Den kognitive adfærdsterapi bygger på en mængde af kliniske erfaringer, teorier og forskning og er erklæret udogmatisk og tilstræbt evidensbaseret både hvad angår teori om psykopatologi, terapiens virkningsmekanismer og effekt af denne (Rosenberg et. al. 2012:23). Kognitiv adfærdsterapi er på få årtier blevet den mest fremtrædende og internationalt anerkendte terapeutiske hovedretning (Rosenberg et. al. 2012:23). 16

17 I forhold til understøttende evidens for kognitiv adfærdsterapi læner vi os op af en artikel af Morten Hesse, som omtaler evidens for misbrugsbehandlingen (Hesse 2003). I en artikel fra 2008 konkluderes det ligeledes af en sammenfatning af en række studier af bl.a. kognitiv metodes effekt, at der findes evidens for nogen effekt af kognitiv adfærdsterapi i misbrugsbehandling (Dutra et.al 2008). Et studie af Magill & Ray fra 2009 viser ligeledes, at kognitiv adfærdsterapi ved misbrug har en beskeden, men statistisk signifikant bedre effekt end en lang række andre interventionsformer (Søberg Hansen & Leth Thomsen 2014:77). Undersøgelser med henholdsvis klienter i metadonbehandling og behandling for kokainmisbrug tyder på, at selvom kognitiv adfærdsterapi på kort sigt ikke havde bedre effekt end uspecifik rådgivning, så kom der god forsinket effekt. Dette sandsynligvis som et resultat af, at klienterne i terapien lærer nogle færdigheder, som de senere har glæde af (Hesse 2003, 46f.). Også Socialstyrelsen påpeger i en undersøgelse fra 2013, at kognitiv misbrugsbehandling er effektiv ift. at reducere stofmisbrug, og at det er en af de mest udbredte behandlingsmetoder i Danmark (Grünberger & Lauridsen 2013). Den kognitive adfærdsterapi er meget veldokumenteret som generel terapeutisk retning, men når evidens for den kognitive adfærdsterapi skal afdækkes, er det dog vigtigt at skelne mellem metoden i generel misbrugsbehandling og specifik for misbrugsbehandling i fængsler. Specifik evidens for effekten af kognitiv adfærdsterapi tilpasset brug i fængselsregi, findes der ikke nær så meget af. Dog er det værd at bemærke, at metoden inden for den danske misbrugsbehandling i de danske fængsler er en bred anerkendt metode, og at der således er flere af Kriminalforsorgens udbydere af misbrugsbehandling, der benytter den kognitive adfærdsterapi 6. Derudover er der forskning, der viser, at behandlingsprogrammer med kognitive elementer mindsker unges tilbagefald til kriminalitet i almindelighed og til grov kriminalitet i særdeleshed (Garrido 2007). Britta Kyvsgaard konkluderer i overensstemmelse hermed, i en artikel fra 2006, at evalueringer tyder på, at kognitive færdighedsprogrammer kan have en kriminalpræventiv effekt (Kyvsgaard 2006, s. 93). Motivationsarbejdet I forhold til underbygningen af motivationsmodellen og motivationsarbejdet, der inddrages i behandlingsmodellen, peger ovennævnte artikel af Morten Hesse på de positive effekter, der er ved at kombinere kognitiv adfærdsterapi med motiverende samtaler (MI) (Hesse 2003:46ff.). Han henviser til studier, der har fundet frem til, at 4 timers motiverende samtale i flere tilfælde kunne være lige så effektiv som 12 timers kognitiv terapi (Hesse 2003:46 og Cooney et al 1991). Kombinationen mellem kognitiv adfærdsterapi og motiverende samtaler giver hermed god mening. Kognitiv adfærdsterapi søger at styrke klientens evne til at tackle misbruget ved at understøtte evnen til at håndtere svære situationer og trang til stoffer, mens motiverende samtaler søger at styrke klientens motivation for at ændre sit misbrug (Søberg Hansen & Leth Thomsen 2014:53). Det er således en behandlingsform med en kortere interventionstid, og med samme gode resultater ift. misbrugsarbejdet. Med en kombination af den kognitive adfærdsterapi, den løsningsfokuserede metode og den motiverende samtale, mener vi, at vi i behandlingsarbejdet opnår en tilgang, som er både fleksibel ift. variationen i indskrivningslængden for klienterne, samt har tilstrækkeligt potentiale ift. at opnå ændringer i adfærd og livsstil. Løsningsfokuseret metode Den løsningsfokuserede metode er blevet omfattende evalueret, og de forskellige undersøgelser der belyser brugen af metoden viser, at det er en bred målgruppe, som profiterer af den løsningsfokuserede tilgang, især 6 Statsfængslet Horserød Projekt menneske, Statsfængslet Midtjylland Center for Socialt Udsatte, Statsfængslet Ringe Kriminalforsorgen, Statsfængslet Renbæk Sydgården, Statsfængslet Midtjylland Blå Kors, Statsfængslet Møgelkær Center for Socialt Udsatte og Københavns Fængsler Projekt Over Muren. Optalt på baggrund af oplysninger om akkrediterede steder på Kriminalforsorgens hjemmeside besøgt februar

18 inden for misbrugsbehandling og psykiatri. De forskellige undersøgelser der underbygger evidensen for den løsningsfokuserede metode, er samlet i en oversigt på European Brief Therapy Association s hjemmeside 7. Denne oversigt henviser til i alt 111 studier, der undersøger effekten af den løsningsfokuserede metode nærmere. I alt kan der herigennem henvises til 5000 sager med en succesrate på over 60 %. 8 I forhold til misbrugsbehandling specifikt findes der level-ii evidens 9 for den løsningsfokuserede metode. (Australian Psychological Society 2010: 70) Tilpasning af behandlingsmodellen til fængslets rammer At udføre misbrugsbehandling i et fængsel er naturligvis anderledes, end hvis det blev gjort uden for fængslets mure. Frihedsberøvelsen, miljøet og normerne, der eksisterer mellem de indsatte og i fængslet spiller en rolle for behandlingen (Løppenthin 2008/2009:9ff.). Som behandler er man ligeledes nødt til at begå sig i to verdener. På den ene side behandlingsverdenen, som bygger på tillid, empowerment og kommunikation, og på den anden side fængselsverdenen, der bygger på kontrol, straf og strenge hierarkiske strukturer (Kolind et.al 2008/2009:6). Selve behandlingstilgangen, som DropUd s behandlingsmodel bygger på, er i dens teoretiske udformning ikke blevet justeret for at passe ind i fængslets rammer. Det grundsyn vi har på mennesket, misbruget og forandringsskabelsen er ikke påvirket af, at behandlingen udføres i et fængsel. I forhold til selve den udførte behandling har det dog været nødvendigt at tilpasse metoderne efter det vilkår, at behandlingen foregår i et fængsel, ligesom at fængslets fysiske omgivelser har indflydelse på den udførte behandling. I den forbindelse har vi identificeret fire udfordringer. For det første er nogle af klienterne i behandling motiveret af disciplinære sanktioner frem for en oprigtig motivation (Kolind et.al 2008/2009:6). Motivationsarbejdet kommer derfor til at spille en endnu større rolle i behandlingen, og det sætter store krav til personalet. For det andet indeholdte DropUd s oprindelige behandlingskoncept flere gruppesessioner med terapeutisk indhold. Det blev dog hurtigt klart, at denne behandlingsform fungerede dårligt i Søbysøgårds rammer. Grupperne bygger på erfaringsudveksling mellem klienterne og deres evne til at dele ønsker, drømme og mål for fremtiden. Eftersom Afdeling G løbende modtager klienter fra alle fængslets afdelinger (og altså ikke har mulighed for målrettet rekruttering), må grupperne nødvendigvis være åbne for indtag, hvilket giver en ukontrollerbar gruppedynamik. Derudover følger de indsattes hierarki fra afdelingerne med over i behandlingssituationerne, og det bliver vigtigt bl.a. ikke at vise svaghed. En behandlingsform med gruppesessioner kræver ofte også, at deltagerne har en vis tillid til hinanden. Grundet de indsattes magthierarkier og udskiftningen i hvem der er i behandlingen, er det svært at opnå en tillid mellem deltagerne. Der er dog fællesaktiviteter på Afdeling G, så som idræt m.m., men de terapeutiske grupper er erstattet af individuelle samtaler. Læs mere om fællesaktiviteterne på s. 27. For det tredje er klienternes skriftlige kompetencer nogle gange så mangelfulde, at det sætter en begrænsning for arbejdsmetoderne. I stedet for at arbejde skriftligt med bestemte emner, tages emnerne derfor op mundtligt af behandlerne. På denne måde sikres det, at teknikkerne og refleksionsspørgsmål stadigvæk inddrages i fællesaktiviteterne / Level-II evidens betyder i denne sammenhæng studier med minimum en ordentligt designet, randomiseret, kontrolleret undersøgelse. (Australian Psychological Society 2010: 70) 18

19 For det fjerde gør fængslets rammer, at der er en usikkerhed omkring hvorvidt det kan lade sig gøre at afslutte et konkret behandlingsforløb. Nogle indsatte flyttes af disciplinære årsager fra den ene dag til den anden, uden mulighed for at der behandlingsmæssigt kan følges op på forløbet. Andre har en så kort dom, at de tidsmæssige grænser rammesætter et behandlingsforløb i højere grad end klientens motivation og potentiale. Her er det relevant at nævne, at en klient gennemsnitligt er indskrevet i behandlingen i 99,7 dage. Dette forhold peger på nødvendigheden af interventionsformer, der hurtigt giver resultater, hvilket bl.a. den systemiske ledelse, løsningsfokuseret metode og MI gør. (Australian Psychological Society 2010: 70) På den positive side er der det faktum, at behandlingen er centraliseret i organisatorisk og konkret forstand. Det betyder bl.a. at: Visitationsproceduren er enkel og hurtig (man skal igennem få mennesker før man er i behandling). Den fysiske afstand til behandlingsstedet er kort. Samarbejde med fængselspersonalet er nemt tilgængeligt. Hvis en klient udebliver fra en aftale, er det muligt for behandlere at opsøge vedkommende. Fængslet kan tilbyde nogle faste og strukturerede rammer, der for mange klienter gør tingene mindre kaotiske, og således støtter dem i deres behandling. Hvis behandlingen afbrydes efter klientens ønske, før han er færdigbehandlet, kan den til enhver tid optages igen i løbet af kort tid. Mulige forbedringer til behandlingsmodellen Som nævnt gør fængslets rammer, at det er en udfordring at udføre gruppebehandling, hvilket giver en udfordring de steder, hvor de valgte metoder lægger op til gruppebehandling. Her kunne det derfor være interessant at arbejde med at udforske mulighederne for, at indarbejde det udvidede gruppekoncept under andre former, der kommer uden om de udfordringer grupperne har på nuværende tidspunkt. Derudover var der på temadagen, hvor dette blev drøftet i personalegruppen, enighed om, at i og med at der kommer flere indsatte med psykiske lidelser i fængslet, ville det være spændende og brugbart at arbejde med, hvordan behandlingsmodellen bedst muligt favner disse problematikker. Dette kunne være mere undervisning af behandlerne i disse særlige udfordringer samt brush-ups på personalets ALF-mapper, som handler om arbejdet med mennesker med personlighedsforstyrrelser. Derudover skal alle behandlere på løsningsfokuseret metodekursus to dage i januar ved Peter Petrovics. Indtil da klarer vi os med intern undervisning ved DropUd s psykolog Mette Fonsø, der også har erfaring med løsningsfokuseret metode. 19

20 Kapitel 2 - Kriterium 2 - Målgruppe og deltagergruppe I dette kapitel vil målgruppen for DropUd s misbrugsbehandling på Søbysøgård blive nærmere beskrevet. Ud over en beskrivelse af selve målgruppen, vil det ligeledes blive beskrevet, hvem der ikke er i målgruppen, samt hvordan de enkelte indsatte bliver visiteret til behandlingen. Målgruppen for misbrugsbehandling ved DropUd på Søbysøgård Målgruppen for deltagelse i misbrugsbehandling på Søbysøgård er meget bred. Målgruppen består af indsatte, der har eller har haft et misbrug af alkohol, euforiserende stoffer, steroider, diverse pillemisbrug eller indsatte, som er i substitutionsbehandling. Således indbefatter DropUd s misbrugsbehandling alle typer af misbrug og misbrugsproblematikker der er stof- eller alkoholrelaterede. Afdelingen dækker behandlingsgarantien for alle indsatte på Søbysøgård. Målgruppen indbefatter indsatte, der ønsker helt at ophøre med deres misbrug, at reducere deres misbrug, at stabilisere deres misbrug eller indsatte, som ønsker hjælp til ikke at genoptage et gammelt misbrug. Med denne brede målgruppe er kriterierne for deltagelse i behandling ligeledes meget brede. Kriterierne for hvem der er egnet til at deltage i behandlingen begrænser sig således kun til, at den enkelte skal have eller have haft et stof- eller alkoholrelateret misbrug. Inden for denne målgruppe bliver alle indsatte, der ønsker behandling, indskrevet. Det er ikke et krav for deltagelse i behandling, at klienten på forhånd har gjort sig klart, om ønsket er helt afholdenhed, reduktion, stabilisering eller tilbagefaldsforebyggelse. Dette afklares under indskrivningen, og er et af de punkter i behandlingsplanen, som løbende justeres, da der under behandlingen kan opnås motivation for mere vidtgående mål end ved indskrivningstidspunktet. Kendetegn ved målgruppen Med den brede målgruppe for behandlingen er der en stor variation blandt de indsatte, der deltager i behandlingen, og det er derfor svært at komme med generelle udtalelser om særlige kendetegn ved klienterne ud over de overordnede registrerbare kategoritilhørsforhold. I nedenstående tabel er det muligt at se en overordnet fordeling af de indskrevne klienters alder, etnicitet, type af misbrug mm.* Misbrugstype Procent Domslængde Procent Alderskategori Procent Oprindelse Procent Alkohol 9,1 % 0-3 mdr. 5,1 % år 13,1 % Dansk 77,1 % Centralstimulerendmer 22,3 % 4-6 mdr. 31,4 % år 34,3 % Efterkom- 18,9 % Hash 45,7 % 7-12 mdr. 7,4 % år 30,9 % Indvandrer 4,0 % Opiater 11,4 % mdr. 28,6 % år 14,9 % Steroider 0,6 % Over 25 mdr. 26,9 % Over 50 år 6,9 % Substitutionsmedicin 10,9 % (Tom) 0,6 % Total 100 % Total 100 % Total 100 % Total 100 % *Datagrundlaget bygger på 175 klienter i perioden til

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Akkrediteringskriterier

Akkrediteringskriterier Akkrediteringskriterier 2 Akkrediteringskriterier Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Akkrediteringskriterier 1. udgave, oktober 2010

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

PROJEKTÅRET 2011 I TAL

PROJEKTÅRET 2011 I TAL PROJEKTÅRET I TAL DATAGRUNDLAG Dokumentationen er udarbejdet på baggrund af data, som er genereret på baggrund af Projekt Over Murens journalsystem. I var i alt 335 indskrevet i projektet, mens datagrundlaget

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder og hovedstof så ud for de deltagere, der blev udskrevet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

PROJEKTÅRET 2012 I TAL

PROJEKTÅRET 2012 I TAL PROJEKTÅRET I TAL Materialet består af to dele: Basistal rummer tal til overblik over deltagersammensætningen, og fordelinger over nøglevariable såsom etnicitet, hovedstof og hvilke erfaringer med behandlingssystemet

Læs mere

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Paradokset med metoder i mødet med brugeren STOF nr. 12, 2008 Paradokset med metoder i mødet med brugeren Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. AF CHRISTIAN SOLHOLT Hash- og kokainprojektet

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 8 si brochure orden i kaos:layout 1 29/01/13 13.17 Page 2 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive klienter med

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis Effektmåling i praksis Erfaringer fra bo- og behandlingsstedet OK- Centret Enghaven OK-Centret Enghaven 206 OK- Centret Enghaven Selvejende institution, En del af non- profit organisationen OK- Fonden.

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Projektåret 2013. Følgende årsrapport behandler to temaer. 1. Basistal for 2013 2. Opfyldelsen af succeskriterier for 2013

Projektåret 2013. Følgende årsrapport behandler to temaer. 1. Basistal for 2013 2. Opfyldelsen af succeskriterier for 2013 Projektåret 2013 Følgende årsrapport behandler to temaer 1. Basistal for 2013 2. Opfyldelsen af succeskriterier for 2013 Basistal 2013 leverer et indblik i dels deltagersammensætningen, når det kommer

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 769 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. juni 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0582 Dok.:

Læs mere

Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016

Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016 Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus 1 Program 8.15-11.30

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 3 fl brochure orden i kaos juni 2014FINAL:Layout 1 24/06/14 09.55 Page 3 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Forord: Siden midt 60`erne har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen fra ikkevestlige lande og det har således gjort Danmark til

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Projekt Exit Fra barriere til karriere

Projekt Exit Fra barriere til karriere Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Projekt Exit Fra barriere til karriere Slutevaluering pr. 31. december 2010 1) Indskrevne deltagere Der er i projektperioden 1. januar 31. december 2010

Læs mere

Opfølgning på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet

Opfølgning på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet . Opfølgning på - en vejledning til behandlingstilbuddet 2 Opfølgning på en vejledning til behandlingstilbuddet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Strandgade 100, Bygning K 1401

Læs mere

Ergoterapeut Jonna Egeskov og ergoterapeut Thomas Steffensen

Ergoterapeut Jonna Egeskov og ergoterapeut Thomas Steffensen Ergoterapeut Kognitiv uddannelse grund+udvidet Dobbeltdiagnose uddannelse Kursusleder uddannelse i på vej til et bedre liv Motiverende interview Personer med alvorlige psykiske lidelser med funktionssvigt

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE 1 AARHUS 2015 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE BAGGRUND En stor andel af mennesker med stofproblemer har samtidig problemer med kriminalitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Evidensbaseret praksis i den virkelige verden Vurdering af behandlingens kvalitet

Evidensbaseret praksis i den virkelige verden Vurdering af behandlingens kvalitet Evidensbaseret praksis i den virkelige verden Vurdering af behandlingens kvalitet Den sociale højskole, Odense 13/11 2007 Mads Uffe Pedersen 8 (9) dimensioner til vurdering af et programs kvalitet 1. Forandringsmodel

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen Kravspecifikation København, den 7-7-2011 Journalnr.: VRI 09-64-0004 AVH 09-64-0013 RIN 09-64-0007 REN 09-64-0003 KRA 09-64-0010 MID 09-64-0024 SDO 09-64-0006 HOR 09-63-0012 JYD 10-64-0005

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere