Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007

2 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab ved Aarhus Universitet. Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse. 1. Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i henhold til Bekendtgørelse om humanistiske uddannelser på universiteterne (Bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 1995). Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Oldtids- og Middelalderforskning Studienævnet for de Klassiskfilologiske Fag. 2. Uddannelsen introducerer til den klassiske oldtidsvidenskabs forskningsområder, især litteratur, filosofi, historie og arkæologi (herunder kunsthistorie), og tilsigter at udbygge de studerendes faglige viden og teoretiske kvalifikationer indenfor fagets grundlæggende metoder, således at de opnår faglige forudsætninger for at arbejde med og formidle fagets stofområder. 3. Uddannelsen i oldtidskundskab kvalificerer de studerende i metoder, kundskaber og færdigheder inden for den græske (græsk-romerske) oldtidskultur og omfatter en tilegnelse af græsk i et omfang, der muliggør selvstændig kritik af oversættelser, og på grundlag heraf læsning af et bredt udvalg af den overleverede oldtidslitteratur med særlig vægt på den græske, samt studier inden for forskellige områder af antikforskningen: græsk-romersk historie, græsk kultur og samfundsforhold, litteraturhistorie og litteraturteori, filosofi, religion, arkæologi og kunsthistorie. Kapitel 2: Uddannelsesstruktur og optagelseskrav 4. Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab er en afrundet uddannelse normeret til enten 1 ½ årsværk (A-linien) eller 2 årsværk (B-linien). Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at indgå i en kandidatuddannelse med et andet fag omfattet af Kompetencebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 243 om undervisningskompetence i gymnasiet, på studenterkursus og ved kursus til højere forberedelseseksamen af 22.april 1998). stk. 2. Sidefagsuddannelse 1.år kan indgå som 3.år af en bacheloruddannelse. Eller sidefagsuddannelsen kan i sin helhed indgå i en kandidatuddannelse, under forudsætning af at den studerende har bestået en etfaglig bacheloruddannelse i eet andet fag omfattet af Kompetencebekendtgørelsen. stk. 3. Til opnåelse af faglig kompetence med henblik på undervisning i gymnasiet og på hf kræves, at kandidaten gennemgår faglig supplering i sidefagsuddannelsen (jf. kapitel 11). Optagelse på faglig supplering er betinget af optagelse på pædagogikum (jf. Bekendtgørelse nr. 242 om den pædagogiske uddannelse til lærer i gymnasiet, på studenterkursus og på kursus til højere forberedelseseksamen af 22.april 1998). 5. Forudsætning for at blive optaget på sidefagsuddannelsens A-linie er 2 års beståede grundfagsstudier inden for et andet humanistisk fag, som er omfattet af Kompetencebekendtgørelsen (jvf. 4). Forudsætning for optagelse på sidefagsuddannelsens B-linie er 2 års beståede studier inden for et andet ikke-humanistisk fag, som er omfattet af Kompetencebekendtgørelsen (jvf. 4 og studieordningen for grundfagets kandidatuddannelse, kapitel 2).

3 3 Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser 6. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 7. En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve. Studienævnet for de Klassisk-filologiske Fag kan ved dispensation tillade indstilling for fjerde gang, hvis det findes begrundet i særlige forhold. 8. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator, eller af eksaminator og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 9. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7- trinsskalaen) eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 10. Prøverne, der kan aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter: almindelig forberedelse og evt. mundtlige oplæg og besvarelse af mindre skriftlige opgaver. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75 % af de udbudte timer jævnt fordelt over semesteret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 11. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne fastlægges af eksaminator og evt. censor. Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne aftales mellem eksaminator og den studerende. 12. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 5 studerende. 13. Bedømmelsen af en skriftlig prøve skal ved sommereksamen foreligge senest 1. juli, ved vintereksamen senest 1. februar. 14. Efter studienævnets individuelle vurdering kan prøver, der er bestået ved andre fag eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet, godskrives som dele af uddannelsen. Ved godskrivning af eksaminer bestået i udlandet overføres disse med karakteren bestået, med mindre andet er aftalt mellem de involverede institutioner. 15. Årsværkspoint (60 point pr. år) markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes arbejdsindsats i løbet af et år. 16. Aarhus Universitet udsteder bevis for gennemført uddannelse. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder Aarhus Universitet bevis for beståede dele af uddannelsen. 17. Ved opgivelse af pensum regnes en normalside prosa til 1300 bogstaver = 1550 typeenheder (tegn + mellemrum), en normalside poesi til 25 vers. 18. Ved skriftlige opgaver regnes en normalside til 2400 typeenheder (tegn + mellemrum).

4 4 19. Studienævnet for de Klassisk-filologiske Fag kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af studienævnet. Kapitel 4: Generelle faglige mål 20. Det kræves, at eksaminanden viser så stort kendskab til det græske sprog, at han/hun er i stand til at kontrollere oversættelser, færdigheder i at fortolke og formidle oversatte antikke tekster under inddragelse af videnskabelig sekundærlitteratur, kendskab til antik filosofi kendskab til græsk litteraturhistorie, kendskab til græsk mytologi og til antik religionshistorie, kendskab til antikkens historie til ca. 100 e.kr., kendskab til græsk arkæologi og kunsthistorie færdighed i at redegøre sammenhængende for problemstillinger såvel skriftligt som mundtligt. Kapitel 5: Undervisningsformer 21. Undervisningen omfatter introduktionskurser, der orienterer om antikforskningens arbejdsområder og metoder, herunder kurser i klassisk arkæologi, værkgennemgange, oversættelsesvurderingsøvelser, samt tematisk undervisning, der behandler emner inden for de forskellige historiske discipliner, f.eks. filosofihistorie, litteraturhistorie, litteraturteori, religionshistorie, politisk, økonomisk og social historie, eller interdisciplinære eller tværtekstuelle temaer. Da den studerende ikke kan påregne, at alt eksamensstof gennemgås i undervisningen, forudsætter uddannelsen et betragteligt selvstudium. Kapitel 6: Særlige studieforudsætninger 22. Et sidefagsstudium i oldtidskundskab forudsætter kendskab til græsk svarende til den propædeutiske prøve, som er beskrevet i 38, eller svarende til studentereksamen på højt niveau. Prøver, der ikke forudsætter sprogkundskaber i græsk, kan aflægges jævnsides med det propædeutiske kursus. stk. 2. Det propædeutiske kursus i græsk er normeret til ½ årsværk og berettiger til en tilsvarende studietidsforlængelse under forudsætning af, at sidefagsuddannelsen påbegyndes som en del af bacheloruddannelsen, og under forudsætning af, at der ikke i den studerendes grundfag har indgået propædeutisk undervisning, der har berettiget til studietidsforlængelse, idet der kun anerkendes en samlet studietidsforlægelse til propædeutik på i alt 1 årsværk og kun på bacheloruddannelsen. Indgår hele sidefagsuddannelsen i en kandidatuddannelse, fordrer optagelse på det propædeutiske kursus tilmelding gennem Åben Uddannelse, og propædeutikken berettiger ikke til studietidsforlængelse.

5 5 23. Det forventes, at den studerende i løbet af studietiden bliver i stand til at benytte faglitteratur på engelsk, tysk og fransk. Andre sproglige forudsætninger kan evt. erstatte et af de to sidstnævnte sprog. Kapitel 7: Samlet oversigt over uddannelsens prøver 24. En sidefagsuddannelse i oldtidskundskab, A-linien omfatter følgende prøver: prøvens navn censur vægtning bedømmelse normalstudieplan 1. introduktion til studiet intern 10 best./ikke best. 2.semester 2. græsk arkæologi intern 10 best./ikke best. 1.semester 3. realdisciplin intern 10 7-trinsskala 1.semester 4. tekstanalyse og litteraturteori intern 10 7-trinsskala 2.semester 5. oversættelsesvurdering ekstern 20 7-trinsskala 2.semester 8. tekstforståelse ekstern 30 7-trinsskala 3.semester stk. 2. En sidefagsuddannelse i oldtidskundskab, B-linien omfatter følgende prøver: prøvens navn censur vægtning bedømmelse normalstudieplan 1. introduktion til studiet intern 10 best./ikke best. 2.semester 2. græsk arkæologi intern 10 best./ikke best. 1.semester 3. realdisciplin intern 10 7-trinsskala 1.semester 4. tekstanalyse og litteraturteori intern 10 7-trinsskala 2.semester 5. oversættelsesvurdering ekstern 20 7-trinsskala 2.semester 6. videnskabsteori intern 15 best./ikke-best. 3.semester 7. emneopgave 1 intern 15 7-trinsskala 3.semester 8. tekstforståelse ekstern 30 7-trinsskala 4.semester 25. For A-linien gælder, at prøverne 1 5 kan aflægges i valgfri rækkefølge og skal være aflagt før prøve 8, og for B-linien gælder, at prøverne 1 7 kan aflægges i valgfri rækkefølge og skal være aflagt før prøve 8. Indgår 1. år af sidefagsuddannelsen i en bacheloruddannelse, aflægges prøverne 1 5 på bachelorniveau og prøve 7 og 8 på kandidatuddannelsesniveau. Kapitel 8: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver 26. Reglerne for de enkelte prøver er nedenfor opstillet således, at der skelnes mellem disciplinbeskrivelse (det faglige indhold, undervisningen og dens mål), faglige mål og eksamensbestemmelser. 27. Introduktion til studiet stk. 1. Disciplinbeskrivelse Indføring i de klassisk-filologiske fag og discipliner, metoder og hjælpemidler med særlig vægt på tekstkritik, teksternes overleveringshistorie, sprog og litterære former samt den klassiske tradition og teksternes receptionshistorie. Desuden orientering i biblioteksbenyttelse og indføring i litteratursøgning samt en oversigtsmæssig gennemgang af antikkens historie, de vigtigste politiske og religiøse institutioner, samfundenes struktur m.m.

6 6 stk. 2. Faglige mål Der fordres en sikkert overblik over de ovennævnte fag og discipliner svarende til aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den udbudte undervisning eller læsning af relevant litteratur efter faglærerens anvisning. stk. 3. Eksamensbestemmelser Prøven kan aflægges på to måder: Prøveform a: Prøven kan bestås ved undervisningsdeltagelse, jvf. 10. Prøveform b: Bunden mundtlig prøve inden for et af eksaminator bestemt pensum Varighed for b: Max. 20 minutter inkl. censur. Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. Vægtning: 10 point. 28. Græsk arkæologi 1. Disciplinbeskrivelse Gennemgang af græsk kunsthistorie og præsentation af den klassiske arkæologis problemstillinger og arbejdsmetoder. Undervisningens indhold og tilrettelæggelse og vilkårene for prøveaflæggelsen fastsættes af Studienævnet for Klassisk Arkæologi. 2. Faglige mål Der fordres et alment kendskab til græsk arkæologi og kunsthistorie svarende til håndbogskendskab samt uddybet kendskab på følgende tre områder: græsk arkitektur, græsk skulptur og græsk keramik. 3. Eksamensbestemmelser Prøven kan aflægges på to måder: Prøveform a: Individuel, bunden skriftlig prøve. Der gives en række spørgsmål inden for græsk arkitektur, græsk skulptur og græsk keramik med evt. relevant plan- eller billedmateriale. Der kan ligeledes gives spørgsmål inden for teori og metode. Pensum: Der opgives som læst: a. Indføring i klassisk arkæologisk teori og metode efter eksaminators anvisninger, svarende til ca. 100 sider. b. Håndbogsstof efter eksaminators anvisninger, svarende til ca. 250 sider. c. Uddybende værker inden for græsk arkitektur, græsk skulptur og græsk keramik efter eksaminators anvisninger, svarende til ca. 850 sider. Hjælpemidler: Nudansk ordbog og/eller Retskrivningsordbogen må medbringes. Monumentliste udleveres. Varighed: 4 timer.

7 7 Prøveform b: Individuel bunden skriftlig prøve med pensumreduktion. Såfremt den studerende på aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende vis har fulgt den udbudte undervisning (introduktionskursus i græsk arkæologi) kan der opnås pensumreduktion, således at prøven kun omfatter håndbogsstoffet (anført som a og b under pensum, prøveform a). Varighed: 2 timer. Censur og bedømmelse, begge prøveformer: Intern censur, bestået / ikke bestået. Vægtning: 10 point. 29. Realdisciplin 1. Disciplinbeskrivelse Præsentation af en af antikforskningens realdiscipliner: filosofihistorie, litteraturhistorie, politisk, økonomisk og social historie, religionshistorie etc. Undervisningen kan omfatte både græske og romerske emner. 2. Faglige mål Eksaminanden må have tilegnet sig et sikkert overblik over den pågældende realdisciplins stofområder, metoder og mest fremtrædende problemstillinger, samt kende de væsentligste værker inden for den moderne faglitteratur og mulighederne for yderligere litteratursøgning. Aflægges prøven ved mundtlig eksamen (prøveform b), aftales pensum med eksaminator. 3. Eksamensbestemmelser Prøven kan aflægges på 2 måder: a: Som en fri skriftlig hjemmeopgave, som redegør for en problemstilling inden for den pågældende realdisciplin. Denne prøveform kan kun vælges under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen (jvf. 10). Prøveform a: Fri skriftlig hjemmeopgave, vejledende omfang 5 sider (jvf. 18). Censur og bedømmelse: Intern censur, karakter efter 7-trinsskalaen. Vægtning: 10 point b: Som en mundtlig prøve Prøveform b: Bunden mundtlig prøve. Varighed: Max. 30 minutter inkl. censur. Censur og bedømmelse: Intern censur, karakter efter 7-trinsskalaen. Vægtning: 10 point.

8 8 30. Tekstanalyse og litteraturteori 1. Disciplinbeskrivelse Der opøves færdighed i litterær tekstanalyse af antikke tekster, fortrinsvis græske. Antikke og moderne tekstanalytiske metoder gennemgås og anvendes i praksis i 3 4 mindre opgaver i løbet af de to semestre. Der læses antik og moderne litteraturteori: hovedpositionerne i antikken og de vigtigste skoler i det 20.årh. 2. Faglige mål Eksaminanden må være i stand til at analysere en litterær tekst, at argumentere for den valgte læsning samt at vurdere en antik eller moderne litteraturteoretisk tekst. 3. Eksamensbestemmelser Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave, vejledende omfang ns. Varighed: Der gives 10 dage til besvarelsen. Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 10 point. 31. Oversættelsesvurdering 1. Disciplinbeskrivelse Opøvelse i vurdering af oversættelsers sproglige og stilistiske korrekthed i forhold til originalerne og træning i vurdering af oversættelser i forhold til hinanden og af deres egnethed til at formidle originalernes indhold og form til deres målgruppe. 2. Faglige mål Der opgives på græsk: 500 vers Homer, en tragedie eller en komedie samt 60 sider prosa. 3. Eksamensbestemmelser Prøveform: Bunden skriftlig opgave, vejledende omfang 10 sider. Opgaven stilles ud fra en af eksaminator valgt tekst, som ikke indgår i, men har relation til pensum. Varighed: Der gives 14 dage til besvarelsen. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 20 point. 32. Tekstforståelse stk. 1. Disciplinbeskrivelse Værkstudier i forbindelse med udbudt undervisning suppleret med selvstudium. Prøven har som formål at vise eksaminandens evne til at behandle en tekstmæssig helhed, at analysere den og sætte den ind i dens relevante sammenhænge (f.eks. litteraturhistoriske, historiske, samfundsmæssige, filosofihistoriske og religionshistoriske).

9 9 stk. 2. Faglige mål Der opgives i dansk (evt. norsk, svensk, engelsk, fransk, tysk) oversættelse: Iliaden og Odysséen, 4 tragedier, 2 komedier, 100 sider Herodot, 100 sider Thukydid, 50 sider Xenofon, 50 sider attiske taler, 200 sider Platon og derudover i alt 200 sider anden græsk eller latinsk litteratur. Eksaminanden skal på sit petitum angive, hvilke oversættelser han/hun har benyttet. stk. 3. Eksamensbestemmelser Prøveform: Bunden mundtlig prøve. Der eksamineres i et værk eller en del af et værk valgt af eksaminator inden for det opgivne pensum. Eksaminationen skal tage sit udgangspunkt i en analyse af eksamensteksten; analysen skal sammenfattes i en fortolkning og perspektivering. Forberedelsestid: 4 timer. Hjælpemidler: Ved forberedelsen må alle hjælpemidler benyttes. Varighed: Max. 60 minutter inkl. censur. Censur og bedømmelse: Ekstern, karakter efter 7-trinsskalaen. Vægtning: 30 point. 33. Videnskabsteori stk. 1. Disciplinbeskrivelse Kurset strækker sig over to semestre. Det består af en fælleshumanistisk indføring i videnskabsteoretiske problemstillinger, der så vidt muligt fagrelateres. Der lægges særlig vægt på behandlingen af de videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger, som spiller en central rolle i den videnskabelige debat omkring det enkelte fags historie, indhold, metoder og udviklingstendenser. stk. 2. Faglige mål Den studerende skal kunne demonstrere oversigtligt kendskab til væsentlige fælleshumanistiske problemstillinger af filosofisk, idéhistorisk, teoretisk og videnskabeligmetodologisk art, herunder også til humanioras historiske og aktuelle status som lærdoms-, videnskabs- og kulturinstitution, samt til dets relation til social- og naturvidenskaberne. stk. 3. Eksamensbestemmelser Prøven kan aflægges på tre måder: a: under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen som en fri hjemmeopgave, vejledende omfang 10 sider pr. studerende. Prøveform: Individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Højst fem studerende pr. opgave. Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. Vægtning: 15 point.

10 10 b: som en bunden hjemmeopgave, vejledende omfang 10 sider pr. studerende. På baggrund af det i kurset gennemgåede pensum stilles mindst 4 og højst 6 spørgsmål (jvf. regelsættets 4.2.1). Prøveform: Individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Højst fem studerende pr. opgave. Varighed: 14 dage. Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. Vægtning: 15 point. c: som en mundtlig prøve, på baggrund af et af faglæreren godkendt pensum, vejledende omfang 500 sider. Prøveform: Individuel, bunden prøve. Varighed: 30 minutter inkl. Censur. Forberedelsestid: 30 minutter. Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. Vægtning: 15 point. 34. Emneopgave I stk. 1. Disciplinbeskrivelse Emneopgave I er en fri skriftlig hjemmeopgave inden for et selvvalgt emneområde. Det anbefales at vælge emnet i tilknytning til udbudt undervisning. Emnet kan være sprogligt, litterært, arkæologisk eller i videste forstand historisk. stk. 2. Faglige mål Eksaminanden skal kunne dokumentere færdighed i at fremstille og vurdere problemstillinger inden for en af fagets discipliner på baggrund af både antikke kilder og moderne videnskabelige behandlinger. stk. 3. Eksamensbestemmelser Emneområdets omfang, faglige lødighed samt den litteratur, der lægges til grund for fremstillingen, skal godkendes af en vejleder, med hvem eksaminanden efter en forberedende fase aftaler den endelige formulering af opgavens titel og afleveringstidspunktet. Prøveform: Fri hjemmeopgave på max. 20 sider foruden noter og bibliografi. Individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Højst fem studerende pr. opgave. Censur og bedømmelse: Intern censur, karakter efter 7-trinsskalaen.

11 11 Vægtning: 15 point. Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 35. Ordningen træder i kraft Studerende, der har påbegyndt studiet under 1997-ordningen, kan overføres til denne ordning, således at de enkelte prøver meritoverføres som følger: 1997-ordningen 2000-ordningen Litteraturteori Tekstanalyse og litteraturteori ( 30) Kapitel 10: Propædeutik i græsk 37. Den propædeutiske prøves formål Studerende, der påbegynder sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab uden forkundskaber i græsk svarende til studentereksamen på højt niveau, skal aflægge propædeutisk prøve i græsk (jvf. 22). Den ikke-sproglige undervisning kan følges fra studiestarten sideløbende med det propædeutiske græsk-kursus. 38. Propædeutisk prøve stk. 1. Faglige mål Til propædeutisk prøve i græsk opgives følgende tekstpensa: 60 sider prosa, der nedsættes til 30 sider, såfremt den studerende har fulgt undervisningen aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende (jvf. 10). 40 sider (1000 vers) græsk poesi, væsentligst Homer, der nedsættes til 20 sider (500 vers), hvis den studerende har fulgt ét semesters tekstgennemgang af græsk poesi aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende (jvf. 10). stk. 2. Eksamensbestemmelser I.. Prøven kan aflægges som én samlet prøve indenfor det i pkt. 1 angivne pensum i græsk prosa og poesi. Prøveform: Individuel mundtlig prøve. Forberedelsestid: 30 minutter. Varighed: Max. 30 minutter inkl. censur. Censur og bedømmelse: Intern censur, karakter efter 7-trinsskalaen.

12 12 Vægtning: 30 point. II. Der kan aflægges særskilt prøve i græsk prosa og græsk poesi. Prosaprøven aflægges i forlængelse af det udbudte propædeutiske kursus i græsk med opgivelse af det i pkt. 1 angivne pensum i græsk prosa. Prøveform: Individuel mundtlig prøve. Forberedelsestid: 30 minutter. Varighed: Max. 30 minutter inkl. censur. Censur og bedømmelse: Intern censur, karakter efter 7-trinsskalaen. Vægtning: 20 point. Poesiprøven aflægges i forlængelse af deltagelse i en af den studerende selv valgt gennemgang af græsk poesi, evt. suppleret med selvstudium under vejledning af en lærer. Prøveform: Individuel mundtlig prøve. Forberedelsestid: 30 minutter. Varighed: Max. 30 minutter inkl. censur. Censur og bedømmelse: Intern censur, karakter efter 7-trinsskalaen. Vægtning: 10 point. Kapitel 11: Faglig supplering 39. Den faglige supplering i oldtidskundskab omfatter følgende prøver: prøvens navn censur vægtning bedømmelse 1. emneopgave II ekstern 20 7-trinsskala 2. arkæologi-forløb intern 10 best./ikke best. 40. Emneopgave II stk. 1. Disciplinbeskrivelse Selvstændigt studeret emne, evt. i forbindelse med udbudt undervisning. Emnet skal være af enten litteraturhistorisk, historisk, samfundsmæssig, filosofihistorisk eller religionshistorisk art. Prøven har til formål at vise eksaminandens evne til at behandle det valgte emne med udgangspunkt i de opgivne antikke tekster, samt inddragelse af nyere, relevant sekundærlitteratur. stk. 2. Faglige mål Der opgives som primærlitteratur i dansk (evt. norsk, svensk, engelsk, fransk, tysk) oversættelse 400 sider græsk, gymnasierelevant tekst med størst mulig intern sammenhæng samt mindst 100 sider nyere, relevant sekundærlitteratur. Eksaminanden skal på sit petitum

13 13 angive, hvilke oversættelser han/hun har benyttet. Der må ikke opgives tekster, som allerede har været opgivet til sidefag. Normalsideoptællingen af primærlitteraturen skal foretages på baggrund af originalteksterne. stk. 3. Eksamensbestemmelser Emneområdets omfang, faglig lødighed og det opgivne pensum, der lægges til grund for fremstillingen, skal godkendes af den vejleder, med hvem eksaminanden efter en forberedende fase aftaler den endelige formulering af opgavens titel og afleveringstidspunkt. Prøveform: Fri hjemmeopgave på max. 20 sider, foruden noter og bibliografi. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 20 point. 41. Arkæologi-forløb Der følges et relevant forløb på Institut for Klassisk Arkæologi; forløbet vælges efter aftale med den klassisk-arkæologiske studieleder. Prøveform: Fri hjemmeopgave på max. 10 sider, foruden noter og bibliografi. Varighed: Der gives 14 dage til besvarelsen. Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. Vægtning: 10 point. GODKENDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTETSRÅD AUGUST Ikrafttræden Ændring af 9, 12, 24 stk. 1 og 2, 26, 27 stk. 2, 28 stk. 2, 29 stk. 2 og 3, 30 stk. 2 og 3, 31 stk. 2 og 3, 32 stk. 2 og 3, 33 stk. 2 og 3, 34 stk. 2 og 3, 38 stk. 1 og 2, 39 og 40 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen juli Ikrafttræden 1. september 2007.

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K September 1998 Senest revideret september 2004 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i middelalderarkæologi

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E November 2002 Senest revideret november 2002 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse Faglig supplering

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I G R Æ S K

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I G R Æ S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I G R Æ S K September 1997 Senest revideret juli 2007 1 Studieordning for sidefagsuddannelsen i græsk Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I September 1996 Senest revideret juni 2007 1 Studieordning for kandidatuddannelsen i klassisk

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Bacheloruddannelsen i medievidenskab

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K. September 1996

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I August 1998 Senest revideret juni 2007 1 Studieordning for bacheloruddannelsen i klassisk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S September 2001 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K September 2001 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I KUNSTHISTORIE. September 1997

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I KUNSTHISTORIE. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I KUNSTHISTORIE September 1997 Senest revideret september 2007 Sidefagsuddannelse i kunsthistorie ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I L A T I N

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I L A T I N AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I L A T I N September 1997 Senest revideret august 2000 1 Studieordning for sidefagsuddannelsen i latin Kapitel 1: Formål

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K U N S T H I S T O R I E. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K U N S T H I S T O R I E. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K U N S T H I S T O R I E September 1996 Senest revideret september 2007 2 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSE I KUNSTHISTORIE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Idéhistorie

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I U N G A R S K Februar 2001 Senest revideret maj 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Ungarsk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i Nordisk Sprog

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I Februar 1998 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i filosofi

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K Februar 2001 Senest revideret marts 2007 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kognitiv

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I L A T I N. August 1998

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I L A T I N. August 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I L A T I N August 1998 Senest revideret juni 2007 1 Studieordning for bacheloruddannelsen i latin Kapitel 1: Formål 1.

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I F I L M O G T V

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I F I L M O G T V AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I F I L M O G T V September 1999 Senest revideret august 2007 1 KAPITEL 1 : FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE 1. Sidefagsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R September 2002 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1 Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M U L T I M E D I E R. September 2002

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M U L T I M E D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M U L T I M E D I E R September 2002 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Kandidatuddannelsen i Multimedier

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K. September 2000

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K September 2000 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I J A P A N S K September 1996 Senest revideret januar 2005 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i japansk ved

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

BACHELORUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI. Interim-studieordning for DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI. Interim-studieordning for DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET . Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I September 1998 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen i Områdestudier

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E September 2001 Senest revideret august 2007 STUDIEORDNING FOR MAGISTERKONFERENSUDDANNELSEN I

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I I N F O R M A T I K F O R K U L T U R H I S T O R I K E R E. September 1999

Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I I N F O R M A T I K F O R K U L T U R H I S T O R I K E R E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I I N F O R M A T I K F O R K U L T U R H I S T O R I K E R E September 1999 Senest revideret august 2001 Kapitel 1:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOMMUNIKATION SOM TEATER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOMMUNIKATION SOM TEATER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOMMUNIKATION SOM TEATER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S A N S K R I T. September 2000

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S A N S K R I T. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S A N S K R I T September 2000 Senest revideret september 2000 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Bacheloruddannelse i japansk Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I L O S O F I September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K Marts 2003 Senest revideret maj 2007 Sidefagsuddannelsen i japansk ved Aarhus Universitet. 2 Kapitel 1:

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I L O S O F I September 1996 Senest revideret august 2004 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I FILM OG TV DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I FILM OG TV DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I FILM OG TV DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor Film og Tv ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B. September 2000

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B September 2000 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I NORDISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I NORDISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I NORDISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Nordisk Sprog og Litteratur

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K September 1995 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Finsk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk 2004-ordningen Asiatisk Studienævn Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - Sprog, Religion

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Masteruddannelsen i Retorik og

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I BILLEDKUNST DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I BILLEDKUNST DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I BILLEDKUNST DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i Billedkunst

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I LATIN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I LATIN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I LATIN DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget inden for latin ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i Tysk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER Februar 2003 Senest revideret marts 2007 STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I ETIK OG

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R. September 2001

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 2001 Senest revideret september 2001 Indhold Kapitel 1: Formål

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1 Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1. Indledende bemærkninger 1. Det faglige opsyn med denne studieplan udøves af Studienævnet

Læs mere